A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA
Verfassung der Ungarischen Volksrepublik

vom 20. August 1949
(Gesetzesartikel Nr. XX/1949)

geändert durch
Gesetzesartikel Nr. IV/1950 vom 8. Dezember 1950 (§§ 24, 36, 39, Übergangsbestimmung)
Gesetzesartikel Nr. I/1951
(Übergangsbestimmung)
Gesetzesartikel Nr. I/1952 vom 6. Juni 1952
(§ 24)
Gesetzesartikel Nr. IV/1953 vom 24. März 1953
(§ 24)
Gesetzesartikel Nr. VI/1953 vom 7. Juli 1953
(§§ 23, 24)
Gesetzesartikel Nr. III/1954 vom 24. Januar 1954
(§§ 24, Übergangsbestimmung)
Gesetzesartikel Nr. VII/1954 vom 29. Juni 1954
(§§ 24, Übergangsbestimmung)
Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 vom 25. September 1954
(§§ 20, 25, 39, 31, 33, 34, Übergangsbestimmung)
Gesetzesartikel Nr. II/1955 vom 1. Mai 1955
(§ 24, Übergangsbestimmung)
Gesetzesartikel Nr. IV/1955 vom 19. November 1955
(§ 24, Übergangsbestimmung)
Gesetzesartikel Nr. III/1956 vom 29. Dezember 1956
(§ 24, Übergangsbestimmung)
Gesetzesartikel Nr. II/1957 vom 23. Mai 1957
(§§ 22, 24, 67, 68, Übergangsbestimmung)

durch das Gesetzesartikel Nr. I/1972 vom 26. April 1972 wurde die Verfassung einer "Totalrevision" unterzogen und der gesamte Text der Verfassung neu in dem Gesetz verankert.
(die Änderungen sind nachfolgend angemerkt, doch erfolgte die Änderung nicht durch ein Änderungsgesetz mit nachfolgender Neubekanntmachung!!!)
 

 

Der Gesetzesartikel Nr. I/1972 ist wie folgt eingeleitet:


"1972. évi I. törvény
az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről
 

Az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvényt ezzel a törvénnyel módosítja, és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának hatályos szövegét megállapítja.


A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA"

 

Der Gesetzesartikel Nr. I/1972 ist wie folgt eingeleitet:

"Gesetzesartikel Nr. I/1972
über die Änderung des Gesetzesartikels Nr. XX/1949 und den einheitlichen Text der Verfassung der Ungarischen Volksrepublik

Die Nationalversammlung ändert durch diesen Gesetzesartikel den Gesetzesartikel Nr. XX/1949 und bestimmt den gültigen Text der Verfassung der Ungarischen Volksrepublik:

Verfassung der Ungarischen Volksrepublik"

 

A nagy Szovjetunió fegyveres ereje felszabadította országunkat a német fasiszták igája alól, szétzúzta a földesurak és nagytőkések népellenes államhatalmát, megnyitotta dolgozó népünk előtt a demokratikus fejlődés útját. A régi rend urai és védelmezői ellen vívott kemény küzdelmekben hatalomra jutva, a magyar munkásosztály, szövetségben a dolgozó parasztsággal, a Szovjetunió önzetlen támogatásával újjáépítette háborúban elpusztult országunkat. Évtizedes harcokban megedződött munkásosztályunk vezetésével, az 1919. évi szocialista forradalom tapasztalataival gazdagodva, a Szovjetunióra támaszkodva népünk megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását s országunk a népi demokrácia útján halad előre a szocializmus felé. E küzdelem és országépítő munka már megvalósult eredményeit, országunk gazdasági és társadalmi szerkezetében végbement alapvető változásokat fejezi ki és a további fejlődés útját jelöli meg:
 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt die Präambel folgende Fassung:
"Magyarországot több mint egy évezreden át a nép munkája, áldozatvállalása, társadalomformáló ereje éltette és tartotta fenn. Az államhatalom ugyanakkor az uralkodó osztályok eszköze volt a jogfosztott nép elnyomására és kizsákmányolására. Népünk nehéz küzdelmet folytatott a társadalmi haladásért, az ország függetlenségéért; számtalan megpróbáltatás közepette védte és őrizte nemzeti létünket.
Történelmünknek új korszaka kezdődött, amikor a Szovjetunió a második világháborúban kivívott győzelmei során felszabadította hazánkat a fasizmus elnyomása alól, és megnyitotta a magyar nép előtt a demokratikus fejlődés útját. A dolgozó nép a Szovjetunió baráti támogatásával újjáépítette a háború sújtotta, romokban heverő országot. A régi rend urai és védelmezői ellen folytatott küzdelemben a magyar munkásosztály - szövetségben a dolgozó parasztsággal, együttműködve a haladó értelmiséggel - kivívta és megszilárdította a dolgozó nép hatalmát.

A forradalmi harcokban megedződött munkásosztály vezetésével, az 1919. évi Tanácsköztársaság tapasztalataival gazdagodva, a szocialista országok közösségére támaszkodva népünk lerakta a szocializmus alapjait. Hazánkban uralkodóvá váltak a szocialista termelési viszonyok. A régi helyén új ország született, amelyben az államhatalom a nép érdekeit, az állampolgárok alkotó erejének szabad kibontakozását és jólétét szolgálja. A magyar nép nemzeti egységbe tömörülve, a szocializmus teljes felépítésén munkálkodik.

A Magyar Népköztársaság Alkotmánya kifejezi az országunk életében végbement alapvető változásokat, a társadalmi haladásért vívott küzdelem és az országépítő munka történelmi eredményeit.

Az alkotmány, mint a Magyar Népköztársaság alaptörvénye, biztosítja eddigi eredményeinket és további előrehaladásunkat a szocializmus útján."

 

Die bewaffnete Macht der großen Sowjetunion hat unser Land von dem Joche der deutschen Faschisten befreit, die volksfeindliche Staatsgewalt der Gutsherren und Großkapitalisten zerschmettert und unserem Werktätigen Volke den Weg der demokratischen Entwicklung erschlossen. Zur Macht gelangt in harten Kämpfen gegen die Herren und Beschützer der alten Ordnung, hat die ungarische Arbeiterklasse im Bunde mit der werktätigen Bauernschaft unser im Kriege erwüstetes Land wiederaufgebaut. Unter Führung unserer in jahrzehntelangen Kämpfen gestählten Arbeiterklasse, bereichert um die Erfahrungen der sozialistischen Revolution des Jahres 1919 und gestützt auf die Sowjetunion, begann unser Volk die Fundamente des Sozialismus niederzulegen, und unser Land schreitet auf dem Wege der Volksdemokratie vorwärts, dem Sozialismus entgegen. Die bereits verwirklichten Ergebnisse dieses Kampfes und der Aufbauarbeit des Landes, die grundlegenden Änderungen im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gefüge unseres Landes bringt zum Ausdruck und den Weg der weiteren Entwicklung zeigt an:

die Verfassung der Ungarischen Volksrepublik.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt die Präambel folgende Fassung:
"Die Arbeit, die Opferbereitschaft und die gesellschaftsformende Kraft des Volkes haben Ungarn mehr als ein Jahrtausend belebt und erhalten. Zugleich war die Staatsgewalt ein Instrument der herrschenden Klassen zur Unterdrückung und Ausbeutung des entrechteten Volkes. Unser Volk hat einen schweren Kampf für den gesellschaftlichen Fortschritt und die Unabhängigkeit des Landes geführt; es hat inmitten unzähliger Heimsuchungen unser nationales Dasein verteidigt und bewahrt.
Ein neues Zeitalter unserer Geschichte hat begonnen, als die Sowjetunion im Zuge ihrer im zweiten Weltkrieg erkämpften Siege unsere Heimat von der Unterdrückung durch den Faschismus befreite und dem ungarischen Volk den Weg der demokratischen Entwicklung öffnete. Das werktätige Volk hat mit freundschaftlicher Unterstützung der Sowjetunion das vom krieg verwüstete, in Trümmern liegende Land wiederaufgebaut. Im Kampf gegen die Herren und Verteidiger der alten Ordnung hat die ungarische Arbeiterklasse - im Bündnis mit der werktätigen Bauernschaft und in Zusammenarbeit mit der fortschrittlichen Intelligenz - die Macht des werktätigen Volkes errungen und gefestigt.
Unter der Führung der in den revolutionären Kämpfen gestählten Arbeiterklasse, durch dei Erfahrungen der Räterepublik des Jahres 1919 bereichert und gestützt auf die gemeinschaft der sozialistischen Länder hat unser Volk die Grundlagen des Sozialismus errichtet. In unserer Heimat sind die sozialistischen Produktionsverhältnisse herrschend geworden. Anstelle des alten ist ein neues Land entstanden, in dem die Staatsge3walt den Interessen des Volkes, der freien Entfaltung der schöpferischen Kräfte und den Wohlstand der Staatsbürger dient. In nationaler Einheit verbunden arbeitet das ungarische Volk am vollständigen Aufbau des Sozialismus.
Die Verfassung der Ungarischen Volksrepublik bringt die grundlegenden Veränderungen, die sich im Leben unseres Landes vollzogen haben, die historischen Erfolge des für den gesellschaftlichen Fortschritt geführten Kampfes und der Arbeit für den Aufbau des Landes zum Ausdruck.
Als Grundgesetz der Ungarischen Volksrepublik sichert die Verfassung unsere bisherigen Erfolge und unser weiteres Fortschreiten auf dem Weg des Sozialismus."

I. FEJEZET
A Magyar Népköztársaság

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel I folgende Überschrift:

"I. FEJEZET
A Magyar Népköztársaság társadalmi rendje
"

 

Kapitel 1
Die Ungarische Volksrepublik

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel I folgende Überschrift:

"Kapitel I
Die Ungarische Volksrepublik und ihre Gesellschaftsordnung
"

 

1. § AMagyarország: népköztársaság.

 

§ 1. Ungarn ist eine Volksrepublik.

 

2. § (1) A Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó parasztok állama.

(2) A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt der § 2 folgende Fassung:
"2. § (1) A Magyar Népköztársaság szocialista állam.
(2) A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé.
(3) A Magyar Népköztársaságban a társadalom vezető osztálya a munkásosztály, amely a hatalmat a szövetkezetekbe tömörült parasztsággal szövetségben, az értelmiséggel és a társadalom többi dolgozó rétegével együtt gyakorolja.

(4) A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek által gyakorolják hatalmukat.
(5) Az állampolgárok munkahelyükön és lakóhelyükön közvetlenül is részt vesznek a közügyek intézésében."
 

 

§ 2. (1) Die Ungarische Volksrepublik ist ein Staat der Arbeiter und werktätigen Bauern.

(2) Alle Macht in der Ungarischen Volksrepublik gehört dem werktätigen Volke. Die Werktätigen von Stadt und Land üben ihre Macht durch gewählte und dem Volke verantwortliche Abgeordnete aus.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt der § 2 folgende Fassung:
"§ 2. (1) Die Ungarische Volksrepublik ist ein sozialistischer Staat.
(2) Alle Macht in der Ungarischen Volksrepublik gehört dem werktätigen Volk.
(3) Die führende Klasse der Gesellschaft in der Ungarischen Volksrepublik ist die Arbeiterklasse, die die Macht im Bündnis mit der in Genossenschaften vereinten Bauernschaft, zusammen mit der Intelligent und den anderen werktätigen Schichten der Gesellschaft ausübt.
(4) Die Werktätigen in Stadt und Land üben ihre Macht durch gewählte und dem Volke verantwortliche Abgeordnete aus.
(5) Die Staatsbürger nehmen an ihrem Arbeitsplatz und ihrem Wohnort auch unmittelbar an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten teil."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"3. § A munkásosztály marxista-leninista pártja a társadalom vezető ereje."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 3. Die marxistisch-leninistische Partei der Arbeiterklasse ist die führende Kraft der Gesellschaft."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"4. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja a társadalmi szervezetek részvételét a szocialista építőmunkában.

(2) A Hazafias Népfront tömöríti a társadalom erőit a szocializmus teljes felépítésére, a politikai, gazdasági és kulturális feladatok megoldására, közreműködik a népképviseleti szervek megválasztásában és munkájában.
(3) A szakszervezetek védik és erősítik a néphatalmat, védik és képviselik a dolgozók érdekeit."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 4. (1) Die Ungarische Volksrepublik gewährleistet die Teilnahme der gesellschaftlichen Organisationen an der sozialistischen Aufbauarbeit.
(2) Die Patriotische Volksfront vereint die Kräfte der Gesellschaft zum vollständigen Aufbau des Sozialismus, zur Lösung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufgaben, sie wirkt an der Wahl und Arbeit der Organe der Volksvertretung mit.
(3) Die Gewerkschaften verteidigen und festigen die Volksherrschaft, verteidigen und vertreten die Interessen der Werktätigen."

3. § A Magyar Népköztársaság állama védi a magyar dolgozó nép szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét, harcol az ember kizsákmányolásának minden formája ellen, szervezi a társadalom erőit a szocialista építésre. A Magyar Népköztársaságban megvalósul a munkásság és a dolgozó parasztság szoros szövetsége a munkásosztály vezetésével.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 3 zum § 5 und erhielt folgende Fassung:
"5. § (1) A Magyar Népköztársaság állama védi a dolgozó nép szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét, harcol az ember ember általi kizsákmányolásának minden formája ellen, szervezi a társadalom erőit a szocializmus teljes felépítésére.

(2) A Magyar Népköztársaság, mint a szocialista világrendszer része, fejleszti és erősíti barátságát a szocialista országokkal; a béke és az emberi haladás érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával."
 

 

§ 3. Der Staat der Ungarischen Volksrepublik schützt die Freiheit und Macht des ungarischen werktätigen Volkes, sowie die Unabhängigkeit des Landes, kämpft gegen jede Form der Ausbeutung des Menschen und organisiert die Kräfte der Gesellschaft für den sozialistischen Aufbau. In der Ungarischen Volksrepublik wird der enge Bund der Arbeiterschaft und der werktätigen Bauernschaft unter Führung der Arbeiterklasse verwirklicht.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 3 zum § 5 und erhielt folgende Fassung:
"§ 5. (1) Der Staat der Ungarischen Volksrepublik schützt die Freiheit und Macht des werktätigen Volkes und die Unabhängigkeit des Landes, er kämpt gegen jede Form der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und organisiert die Kräfte der Gesellschaft für den vollständigen Aufbau des Sozialismus.
(2) Die Ungarische Volksrepublik entwickelt und festigt als Teil des sozialistischen Weltsystems ihre Freundschaft mit den sozialistischen Ländern; im Interesse des Friedens und des menschlicehn Fortschritts strebt sie nach Zusammenarbeit mit allen Völkern und Ländern der Welt."

II. FEJEZET
A társadalmi rend

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/192 ist die Überschrift entfallen.

 

Kapitel II
Die gesellschaftliche Ordnung

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 ist die Überschrift entfallen.

4. § (1) A Magyar Népköztársaságban a termelési eszközök zöme társadalmi tulajdonként az állam, a közületek vagy szövetkezetek tulajdonában van. Termelési eszközök magántulajdonban is lehetnek.

(2) A Magyar Népköztársaságban a népgazdaság irányító ereje a nép államhatalma. A dolgozó nép fokozatosan kiszorítja a tőkés elemeket és következetesen építi a gazdaság szocialista rendjét.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 4 zum § 6 und erhielt folgende Fassung:
"6. § (1) A Magyar Népköztársaságban a kizsákmányoló osztályok megszüntetésével uralkodóvá váltak a szocialista termelési viszonyok. A gazdasági rend alapja a termelési eszközök társadalmi tulajdona.

(2) A Magyar Népköztársaság fejleszti és védi a társadalmi tulajdon minden formáját."

 

§ 4. (1) In der Ungarischen Volksrepublik ist als gesellschaftliches Eigentum die überwiegende Mehrzahl der Produktionsmittel Eigentum des Staates, der Körperschaften oder Genossenschaften. Produktionsmittel können auch Privateigentum sein.

(2) In der Ungarischen Volksrepublik ist die lenkende Kraft der Volkswirtschaft die Staatsgewalt des Volkes. Das werktätige Volk verdrängt allmählich die kapitalistischen Elemente und baut konsequent die sozialistische Ordnung der Wirtschaft auf.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 4 zum § 6 und erhielt folgende Fassung:
"§ 6. (1) In der Ungarischen Volksrepublik sint mit der Beseitigung der Ausbeuterklassen die sozialistischen Produktionsverhältnisse herrschend geworden. Grundlage der Wirtschaftsordnung ist das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln.
(2) Die Ungarische Volksrepublik entwickelt und schützt jede Form des gesellschaftlichen Eigentums."

 

5. § A Magyar Népköztársaság gazdasági életét állami népgazdasági terv határozza meg. Az államhatalom a társadalmi tulajdonban levő vállalatokra, az állami bankrendszerre, a mezőgazdasági gépállomásokra támaszkodva irányítja és ellenőrzi a népgazdaságot a termelőerők fejlesztése, a közvagyon növelése, a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának állandó emelése és az ország véderejének fokozása érdekében.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 5 zum § 7 und erhielt folgende Fassung:
"7. § A Magyar Népköztársaság gazdasági életét állami népgazdasági terv határozza meg. Az állam a társadalmi tulajdonban levő vállalatokra, szövetkezetekre és intézményekre támaszkodva irányítja és ellenőrzi a népgazdaságot a termelőerők fejlesztése, a társadalmi tulajdon növelése, az állampolgárok anyagi és műveltségi színvonalának rendszeres emelése és az ország védelmi erejének fokozása érdekében."

 

§ 5. Das Wirtschaftsleben der Ungarischen Volksrepublik wird durch den staatlichen Volkswirtschaftsplan bestimmt. Die Staatsgewalt lenkt und kontrolliert, gestützt auf die gesellschaftliches Eigentum bildenden Unternehmen das staatliche Bankensystem und die landwirtschaftlichen Maschinenstationen, die Volkswirtschaft im Interesse der Entwicklung der Produktionskräfte, der Zunahme des Gemeingutes, der ständigen Hebung des materiellen und kulturellen Niveaus der Werktätigen und der Steigerung der Wehrfähigkeit des Landes.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 5 zum § 7 und erhielt folgende Fassung:
"§ 7. Das Wirtschaftsleben der Ungarischen Volksrepublik wird durch den staatlichen Volkswirtschaftsplan bestimmt. Der Staat lenkt und kontrolliert, gestützt auf die in gesellschaftlichem Eigentum befindlichen Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen, die Volkswirtschaft im Interesse der Entwicklung der Produktionskräfte, der Zunahme des gesellschaftlichen Eigentums, der systematischen Hebung des Lebens- und Bildungsstandards der Staatsbürger und der Steigerung der Wehrfähigkeit des Landes."

 

6. § Az egész nép vagyonaként az állam és a közületek tulajdona: a föld méhének kincsei, az erdők, a vizek, a természeti erőforrások, a bányák, a jelentős ipari üzemek, a közlekedési eszközök - vasút, szárazföldi, vízi- és légiutak -, a bankok, a posta, a távíró, a távbeszélő, a rádió, az állam által szervezett mezőgazdasági üzemek: állami gazdaságok, gépállomások, öntözőművek stb. Az állam vállalatai látják el a külkereskedelmet, valamint a nagykereskedelmet; az állam irányítja az egész kereskedelmi forgalmat.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 6 zum § 8 und erhielt folgende Fassung:
"8. § (1) Az állami tulajdon az egész nép vagyona.
(2) Az állam tulajdona mindenekelőtt: a föld méhének kincsei, az állami földterület, a természeti erőforrások, a jelentős üzemek és bányák, a vasút, a közutak, a vízi és légi utak, a bankok, a posta, a távíró, a távbeszélő, a rádió és a televízió.

(3) Az állami tulajdonnak, valamint az állam kizárólagos gazdasági tevékenységének körét törvény határozza meg."

 

§ 6. Als Vermögen des ganzen Volkes bilden das Eigentum des Staates und der Körperschaften: die Bodenschätze, die Waldungen, die Gewässer, die natürlichen Kraftquellen, die Bergwerke, die wichtigen Industriebetriebe, die Verkehrsmittel - Eisenbahn, Land-, Wasser- und Luftstraßen - , die Banken, die Post, der Telegraph, das Telefon, der Rundfunk, die vom Staat organisierten landwirtschaftlichen Betriebe: staatliche Wirtschaften, Maschinenstationen, Bewässerungswerke usw. Die Unternehmen des Staates versehen den Außenhandel, sowie den Großhandel; der Staat lenkt den gesamten Handelsverkehr.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 6 zum § 8 und erhielt folgende Fassung:
"§ 8. (1) Das staatliche Eigentum ist das Vermögen des ganzen Volkes.
(2) Eigentum des Staates sind vor allem: die Bodenschätze, der staatliche Grund und Boden, die natürlichen Energiequellen, die bedeutsamen Betriebe und Bergwerke, die Eisenbahn, die öffentlichen Straßen, die Wasser- und Luftwege, die Banken, die Post, das Fernmeldewesen, das Fernsprechwesen, der Rundfunk und das Fernsehen.
(3) Der Umfang des staatlichen Eigentums sowie der ausschließlich staatlichen Wirtschaftstätigkeit wird durch Gesetz bestimmt."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"9. § Az állami vállalatok és gazdálkodó szervek a társadalom általános érdekeinek szolgálatában, a törvényben meghatározott módon és felelősséggel önállóan gazdálkodnak a rájuk bízott vagyonnal."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 9. Die staatlichen betriebe und Wirtschaftsorgane verwalten das ihnen anvertraute Vermögen selbstständig im Dienste der allgemeinen Interessen der Gesellschaft und in der gesetzlich bestimmten Weise und Verantwortung."

 

7. § (1) A Magyar Népköztársaság elismeri és biztosítja a dolgozó parasztok jogát a földhöz és kötelességének tekinti, hogy állami gazdaságok szervezésével, mezőgazdasági gépállomásokkal, az önkéntes társulás és a közös munka alapján működő termelőszövetkezetek támogatásával elősegítse a mezőgazdaság szocialista fejlődését.
 

(2) Az állam elismeri és támogatja a dolgozóknak a kizsákmányolás ellen irányuló minden valóságos szövetkezeti mozgalmát.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 7 zum § 10 und erhielt folgende Fassung:
"10. § (1) A szövetkezetek a szocialista társadalmi rend részei; a szocialista állam társadalmi és gazdasági céljaival összhangban szolgálják tagságuk érdekeit.
(2) Az állam támogatja a dolgozók önkéntes társuláson alapuló szövetkezeti mozgalmát, a szocialista szövetkezeti tulajdon fejlesztését, biztosítja a szövetkezetek önállóságát, a szocialista szövetkezeti elvek érvényesítése érdekében felügyeletet gyakorol tevékenységük fölött.
(3) A Magyar Népköztársaság különös gondot fordít a parasztság mezőgazdasági termelőszövetkezeteire. Védi és fejleszti a föld szövetkezeti-szocialista tulajdonát."

 

§ 7. (1) Die Ungarische Volksrepublik anerkennt und sichert den werktätigen Bauern das Recht auf den Boden und betrachtet es als seine Pflicht, durch Organisierung staatlicher Wirtschaften, durch landwirtschaftliche Maschinenstationen und Unterstützung der auf der Grundlage eines freiwilligen Zusammenschlusses und gemeinsamer Arbeit tätigen Produktionsgenossenschaften die sozialistische Entwicklung der Landwirtschaft zu fördern.

(2) Der Staat anerkennt und unterstützt jede gegen die Ausbeutung der Werktätigen sich richtende, wirklich genossenschaftliche Bewegung.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 7 zum § 10 und erhielt folgende Fassung:
"§ 10. (1) Die Genossenschaften sind Bestandteile der sozialistischen Gesellschaftsordnung; sie dienen den Interessen ihrer Mitgliedschaft in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen zielen des Staates.
(2) Der Staat fördert die auf freiwilligem Zusammenschluß der Werktätigen beruhende Genossenschaftsbewegung und die Entwicklung des sozialistischen genossenschaftlichen Eigentums, gewährleistet die Unabhängigkeit der Genossenschaften und übt im Interesse der Verwirklichung der sozialistischen Genossenschaftsprinzipien die Aufsicht über ihre Tätigkeit aus.
(3) Die Ungarische Volksrepublik widmet den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften der Bauernschaft ihre besondere Aufmerksamkeit. Sie schützt und entwickelt das genossenschaftlich-sozialistische Eigentum am Boden.

 

8. § (1) A munkával szerzett tulajdont az Alkotmány elismeri és védi.

(2) A magántulajdon és a magánkezdeményezés a köz érdekeit nem sértheti.

(3) Az öröklési jogot az Alkotmány biztosítja.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 8 zum § 11 und erhielt folgende Fassung:
"11. § A Magyar Népköztársaság elismeri és védi a személyi tulajdont."

 

§ 8. (1) Das durch Arbeit erworbene Eigentum wird durch die Verfassung anerkannt und geschützt.

(2) Das Privateigentum und die Privatinitiative dürfen die Gemeininteressen nicht verletzten.

(3) Das Erbrecht wird durch die Verfassung gesichert.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 8 zum § 11 und erhielt folgende Fassung:
"§ 11. Die Ungarische Volksrepublik anerkennt und schützt das persönliche Eigentum."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"12. § Az állam elismeri a kisárutermelők társadalmilag hasznos gazdasági tevékenységét. A magántulajdon és magánkezdeményezés azonban nem sértheti a köz érdekeit."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 12. Der Staat anerkennt die gesellschaftlich nützliche Wirtschaftstätigkeit der kleinen Warenproduzenten. Das Privateigentum und die Privatinitiative dürfen aber die Interessen der Allgemeinheit nicht verletzten."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"13. § Az alkotmány biztosítja az öröklési jogot."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 13. Die Verfassung gewährleistet das Erbrecht."

 

9. § (1) A Magyar Népköztársaság társadalmi rendjének alapja a munka.

(2) Minden munkaképes polgárnak joga, kötelessége és becsületbeli ügye, hogy képességei szerint dolgozzék.

(3) A dolgozók munkájukkal, munkaversenyben való részvételükkel, a munkafegyelem fokozásával és a munkamódszerek tökéletesítésével a szocialista építés ügyét szolgálják.

(4) A Magyar Népköztársaság megvalósítani törekszik a szocializmus elvét: „Mindenki képessége szerint, mindenkinek munkája szerint”.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 9 zum § 14 und erhielt folgende Fassung:
"14. § (1) A Magyar Népköztársaság társadalmi rendjének alapja a munka.
(2) Minden munkaképes állampolgárnak joga és kötelessége, hogy képességei szerint dolgozzék.
(3) Az állampolgárok munkájukkal, munkaversenyben való részvételükkel, a munkafegyelem fokozásával és a munkamódszerek tökéletesítésével a szocialista építés ügyét szolgálják.
(4) A Magyar Népköztársaság a „Mindenki képessége szerint, mindenkinek munkája szerint” szocialista elv következetes megvalósítására törekszik."

 

§ 9. (1) Die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung der Ungarischen Volksrepublik ist die Arbeit.

(2) Es ist das Recht, die Pflicht und Ehrensache eines jeden arbeitsfähigen Bürgers, seinen Fähigkeiten entsprechend zu arbeiten.

(3) Die Werktätigen dienen mit ihrer Arbeit, ihrer Teilnahme an Arbeitswettbewerben, der Steigerung der Arbeitsdisziplin und der Vervollkommnung der Arbeitsmethoden der Sache des sozialistischen Aufbaus.

(4) Die Ungarische Volksrepublik ist bestrebt, den Grundsatz des Sozialismus zu verwirklichen: "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 9 zum § 14 und erhielt folgende Fassung:
"§ 14. (1) Die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung der Ungarischen Volksrepublik ist die Arbeit.
(2) Es ist das Recht und die Pflicht eines jeden arbeitsfähigen Staatsbürgers, daß er nach seinen Fähigkeiten arbeitet.
(3) Die Staatsbürger dienen mit ihrer Arbeit, ihrer Teilnahme an den Arbeitswettbewerben, der Steigerung der Arbeitsdisziplin und der Vervollkommnung der Arbeitsmethoden der Sache des sozialistischen Aufbaus.
(4) Die Ungarische Volksrepublik ist bestrebt, das sozialistische Prinzip "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung" konsequent zu verwirklichen."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"15. § A Magyar Népköztársaság védi a házasság és a család intézményét."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 15. Die Ungarische Volksrepublik schützt die Einrichtung der Ehe und der Familie."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"16. § A Magyar Népköztársaság különös gondot fordít az ifjúság fejlődésére és szocialista nevelésére; védelmezi az ifjúság érdekeit."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 16. Die Ungarische Volksrepublik widmet die Entwicklung und sozialistischen Erziehung der Jugend ihre besondere Aufmerksamkeit; sie schützt die Interessen der Jugend."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"17. § A Magyar Népköztársaság védi az állampolgárok életét, testi épségét, egészségét és betegség, munkaképtelenség, öregség esetén támogatja őket."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 17. Die Ungarische Volksrepublik schützt das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die Gesundheit der Staatsbürger und unterstützt sie im Krankheitsfalle, bei Arbeitsunfähigkeit und im Alter."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"18. § A Magyar Népköztársaság szervezi és támogatja a társadalom fejlődését előmozdító tudományos munkát, segíti a haladást szolgáló művészetet, biztosítja az állampolgárok képzettségének és műveltségének állandó növelését."
 

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 18. Die Ungarische Volksrepublik organisiert und fördert die wissenschaftliche Arbeit, die der Entwicklung der Gesellschaft förderlich ist, sie unterstützt die Kunst, die dem Fortschritt dient, und sie sichert die ständige Erhöhung der Ausbildung und Bildung der Staatsbürger."

 

III. FEJEZET
Az államhatalom legfelsőbb szervei

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel III folgende Überschrift:

"II. FEJEZET
A Magyar Népköztársaság Országgyűlése és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
"

 

Kapitel III
Die höchsten Organe der Staatsgewalt

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel I folgende Überschrift:

"Kapitel II
Die Nationalversammlung der Ungarische Volksrepublik und der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik
"

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde folgende Überschrift eingefügt:

"Az Országgyűlés"

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde folgende Überschrift eingefügt:

"Die Nationalversammlung"

 

10. § (1) A Magyar Népköztársaság legfelsőbb államhatalmi szerve az Országgyűlés.
 

(2) Az Országgyűlés gyakorolja a népszuverénitásból folyó összes jogokat, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.

(3) E jogkörében az Országgyűlés:
a) törvényeket alkot,
b) meghatározza az állami költségvetést,
c) megállapítja a népgazdasági tervet,
d) megválasztja a Népköztársaság Elnöki Tanácsát,
e) megválasztja a minisztertanácsot,
f) minisztériumokat létesít és szüntet meg, illetőleg meghatározza és megváltoztathatja a minisztériumok feladatkörét,

g) dönt a hadüzenet és a békekötés kérdésében,
h) közkegyelmet gyakorol.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 10 zum § 19 und erhielt folgende Fassung:
"19. § (1) A Magyar Népköztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés.

(2) Az Országgyűlés gyakorolja a népszuverenitásból eredő összes jogot, biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
(3) E jogkörében az Országgyűlés
a) megalkotja a Magyar Népköztársaság alkotmányát,
b) törvényeket alkot,
c) meghatározza a népgazdasági tervet,
d) megállapítja az állami költségvetést, és jóváhagyja végrehajtását,
e) megvitatja és jóváhagyja a kormány programját,
f) a Magyar Népköztársaság nevében nemzetközi szerződéseket erősít meg,
g) dönt a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötés kérdéséről,
h) megválasztja a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsát,
i) megválasztja a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsát,
j) minisztériumokat létesít,
k) megválasztja a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnökét és a Magyar Népköztársaság legfőbb ügyészét,

l) ellenőrzi az alkotmány megtartását; megsemmisíti az állami szerveknek alkotmányba ütköző vagy a társadalom érdekeit sértő rendelkezését."

 

§ 10. (1) Das höchste Organ der Staatsgewalt der Ungarischen Volksrepublik ist die Nationalversammlung (kann auch als Landtag, Reichstag, Staatsversammlung oder Landesversammlung übersetzt werden; in der heutigen Verfassung offiziell als "Parlament" übersetzt).

(2) Die Nationalversammlung übt alle der Souveränität des Volkes entspringenden Rechte aus und bestimmt die Organisierung, die Richtung und die Voraussetzungen des Regierens.

(3) In diesem seinem Kompetenzbereich werden von der Nationalversammlung:
a) Gesetze beschlossen,
b) der Staatsvoranschlag festgestellt,
c) der Volkswirtschaftsplan festgestellt,
d) der Präsidialrat der Volksrepublik gewählt,
e) der Ministerrat gewählt,
f) Ministerien ins Leben gerufen und abgeschafft, bzw. der Aufgabenbereich der einzelnen Ministerien bestimmt und unter Umständen abgeändert,
g) die Entscheidung über Kriegserklärung und Friedensschluß geetroffen,
h) Amnestie erlassen.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 10 zum § 19 und erhielt folgende Fassung:
"§ 19. (1) Das höchste Organ der Staatsgewalt und die Volksvertretung der Ungarischen Volksrepublik ist die Nationalversammlung.
(2) Die Nationalversammlung übt alle sich aus der Souveränität des Volkes entspringende Rechte und Befugnisse aus und bestimmt die Organisation, die Richtung und die Voraussetzung des Regierens.
(3) In diesem Kompetenzbereich werden von der Nationalversammlung:
a) die Verfassung der Ungarischen Volksrepublik verabschiedet,
b) Gesetze beschlossen,
c) der Volkswirtschaftsplan festgestellt,
d) den Staatsvoranschlag festgestellt und dessen Vollzug billigt,
e) das Programm der Regierung erörtert und billigt,
f) im Namen der Ungarischen Volksrepublik internationale Verträge bestätigt,
g) über die Kundmachung des Kriegszustandes und die Frage eines Friedensschlusses entscheidet,
h) der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik gewählt,
i) der Ministerrat der Ungarischen Volksrepublik gewählt,
j) Ministerien ins Leben gerufen,
k) der Präsident des Obersten Gerichts der Ungarischen Volksrepublik und der Generalstaatsanwalt der Ungarischen Volksrepublik gewählt,
l) die Einhaltung der Verfassung überwacht; sie hebt die Maßnahmen der Staatsorgane auf, die der Verfassung widersprechen oder die Interessen der Gesellschaft verletzten."

11. § (1) Az Országgyűlést négy évi időtartamra választják.

(2) Országgyűlési képviselőt az Országgyűlés hozzájárulása nélkül letartóztatni vagy ellene bűnvádi eljárást indítani - tettenérés esetét kivéve - nem lehet.

(3) Minden politikai, gazdasági vagy egyéb tevékenység, illetőleg magatartás, amely ellentétben áll a dolgozók érdekével, összeférhetetlen az országgyűlési képviselői megbízatással.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 11 zum § 20 und erhielt folgende Fassung:
"20. § (1) Az Országgyűlést négyévi időtartamra választják.
(2) Az országgyűlési képviselők tevékenységüket választóik, a köz érdekében végzik.
(3) Az országgyűlési képviselők kötelesek rendszeresen beszámolni működésükről választóiknak.
(4) Országgyűlési képviselőt az Országgyűlés hozzájárulása nélkül letartóztatni vagy ellene büntetőeljárást indítani - a tettenérés esetét kivéve - nem lehet.
(5) Minden olyan politikai, gazdasági vagy egyéb tevékenység, illetőleg magatartás, amely ellentétben áll a társadalom érdekeivel, összeférhetetlen az országgyűlési képviselői megbízással."

 

§ 11. (1) Die Nationalversammlung wird auf die Dauer von vier Jahren gewählt.

(2) Abgeordnete der Nationalversammlung dürfen ohne Zustimmung der Nationalversammlung nicht verhaftet oder - ausgenommen im Falle der Betretung auf frischer Tat - gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden.

(3) Jede politische, wirtschaftliche oder sonstige Tätigkeit bzw. Haltung, die den Interessen der Werktätigen zuwiderläuft, ist unvereinbar mit dem Mandat eines Mitgliedes der Nationalversammlung.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 11 zum § 20 und erhielt folgende Fassung:
"§ 20. (1) Die Nationalversammlung wird auf die Dauer von vier Jahren gewählt.
(2) Die Abgeordneten der Nationalversammlung üben ihre Tätigkeit im Interesse ihrer Wähler und der Allgemeinheit aus.
(3) Die Abgeordneten der Nationalversammlung haben ihren Wählern regelmäßig über ihre Tätigkeit zu berichten.
(4) Abgeordnete der Nationalversammlung dürfen ohne Zustimmung der Nationalversammlung nicht verhaftet oder - ausgenommen im Falle der Betretung auf frischer Tat - gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden.
(5) Jede politische, wirtschaftliche oder sonstige Tätigkeit bzw. Haltung, die den Interessen der Gesellschaft widerspricht, ist mit dem Mandat einer Nationalversammlung unvereinbar."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"21. § (1) Az Országgyűlés elnököt, alelnököket és jegyzőket választ tagjai sorából.
(2) Az Országgyűlés állandó bizottságokat alakít tagjaiból, és bármely kérdés megvizsgálására bizottságot küldhet ki.

(3) A hatóságok, hivatalok és intézmények, valamint az állam polgárai kötelesek az országgyűlési bizottságok által kívánt adatokat rendelkezésre bocsátani, illetőleg a bizottságok előtt vallomást tenni."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 21. (1) Die Nationalversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Präsidenten, Vizepräsidenten und Schriftführer.
(2) Die Nationalversammlung bildet aus ihren Mitgliedern ständige Ausschüsse und kann zur Untersuchung jedweder Angelegenheit einen Ausschuß einsetzen.
(3) Die Behörden, Ämter und Einrichtungen sowie die Staatsbürger sind verpflichtet, die von den Ausschüssen der Nationalversammlung verlangten Angaben zur Verfügung zu stellen bzw. vor den Ausschüssen auszusagen."

 

12. § (1) Az Országgyűlés évenként legalább két ízben ül össze rendes ülésszakra.

(2) Az Országgyűlést a képviselők egyharmadának írásbeli kérelmére vagy a Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata alapján össze kell hívni.

(3) Az Országgyűlés tagjai sorából elnököt, két alelnököt és hat jegyzőt választ.
 

(4) Az Országgyűlés üléseinek összehívásáról a Népköztársaság Elnöki Tanácsa gondoskodik.

(5) Az Országgyűlés működésének szabályait és tárgyalási rendjét ügyrendben állapítja meg.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 12 zum § 21 und erhielt folgende Fassung:
"21. § (1) Az Országgyűlés évenként legalább két ülésszakot tart.
(2) Az Országgyűlést a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata alapján vagy a képviselők egyharmadának írásbeli kérelmére össze kell hívni.
(3) Az Országgyűlés összehívásáról az Elnöki Tanács gondoskodik."

 

§ 12. (1) Die Nationalversammlung wird mindestens zweimal im Jahre zu ordentlichen Tagungen einberufen.

(2) Die Nationalversammlung muß auf schriftliches Ersuchen eines Drittels der Abgeordneten oder auf Grund eines Beschlusses des Präsidialrates der Volksrepublik einberufen werden.

(3) Die Nationalversammlung wählt aus der Reihe seiner Mitglieder einen Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und sechs Schriftführer.

(4) Für die Einberufung der Sitzungen der Nationalversammlung sorgt der Präsidialrat der Volksrepublik.

(5) Die Nationalversammlung setzt die für seine Tätigkeit maßgebenden Normen und die Beratungsordnung in der Geschäftsordnung fest.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 12 zum § 22 und erhielt folgende Fassung:
"§ 22. (1) Die Nationalversammlung hält jährlich mindestens zwei Sitzungsperioden ab.
(2) Die Nationalversammlung ist auf Grund eines Beschlusses des Präsidialrats der Ungarischen Volksrepublik oder auf schriftlichen Antrag eines Drittels der Abgeordneten einzuberufen.
(3) Die Einberufung der Nationalversammlung obliegt dem Präsidialrat."

 

13. § Az Országgyűlés ülései általában nyilvánosak. Rendkívüli esetben az Országgyűlés zárt ülés tartását is elhatározhatja.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 13 zum § 23.

 

§ 13. Die Sitzungen der Nationalversammlung sind im allgemeinen öffentlich. In außerordentlichen Fällen kann die Nationalversammlung auch die Abhaltung einer geschlossenen Sitzung beschließen.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 13 zum § 23.

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"24. § (1) Az Országgyűlés akkor határozatképes, ha a képviselőknek legalább a fele jelen van.
(2) Határozatait az Országgyűlés szótöbbséggel hozza.
(3) Az alkotmány megváltoztatásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(4) Az Országgyűlés ügyrendben állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét."
 

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 24. (1) Die Nationalversammlung ist nur dann beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Abgeordneten anwesend ist.
(2) Ihre Beschlüsse erbringt die Nationalversammlung mit Stimmrecht.
(3) Zur Abänderung der Verfassung sind die Stimmen von zwei Dritteln der Mitglieder der Nationalversammlung erforderlich.
(4) Die Nationalversammlung legt die Regeln seiner Arbeitsweise und die Ordnung seiner Verhandlungen in einer Geschäftsordnung nieder."

 

14. § (1) A törvényhozás joga az Országgyűlést illeti meg.

(2) Törvényt a Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a minisztertanács, továbbá bármely országgyűlési képviselő kezdeményezhet.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 14 zum § 25 und erhielt folgende Fassung:
"25. § (1) Törvényt a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Minisztertanács, minden országgyűlési bizottság és bármely országgyűlési képviselő kezdeményezhet.
(2) A törvényhozás joga az Országgyűlést illeti meg."

 

§ 14. (1) Das Recht der Gesetzgebung steht der Nationalversammlung zu.

(2) Ein Gesetz kann durch den Präsidialrat der Volksrepublik, den Ministerrat, ferner durch jedes beliebige Mitglied der Nationalversammlung initiiert werden.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 14 zum § 25 und erhielt folgende Fassung:
"§ 25. (1) Ein Gesetz kann durch den Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik, den Ministerrat, jeden Ausschuß der Nationalversammlung und jedes beliebige Mitglied der Nationalversammlung initiiert werden.
(2) Das Recht der Gesetzgebung steht der Nationalversammlung zu."

 

15. § (1) Az Országgyűlés akkor határozatképes, ha a képviselőknek legalább fele jelen van.

(2) Határozatait az Országgyűlés szótöbbséggel hozza.

(3) Az alkotmány megváltoztatásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 15 zum § 24 (siehe dort).

 

§ 15. (1) Die Nationalversammlung ist nur dann beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Abgeordneten anwesend sind.

(2) Ihre Beschlüsse erbringt die Nationalversammlung mit Stimmenmehrheit.

(3) Zur Abänderung der Verfassung sind die Stimmen von zwei Dritteln der Mitglieder der Nationalversammlung erforderlich.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 15 zum § 24 (siehe dort).

 

16. § Az Országgyűlés által elfogadott törvényt a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és titkára írják alá. A törvény kihirdetéséről a Tanács elnöke gondoskodik. A törvényt a hivatalos lapban kell kihirdetni.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 16 zum § 26 und erhielt folgende Fassung:
"26. § Az Országgyűlés által elfogadott törvényt a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és titkára írja alá. A törvény kihirdetéséről az Elnöki Tanács elnöke gondoskodik. A törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni."
 

 

§ 16. Das durch die Nationalversammlung angenommene Gesetz wird durch den Vorsitzenden und den Sekretär des Präsidialrates der Volksrepublik unterzeichnet. Für die Publikation des Gesetzes sorgt der Vorsitzende des Rates. Das Gesetz muß im Amtsblatt kundgemacht werden.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 16 zum § 26 und erhielt folgende Fassung:
"§ 26. Das durch die Nationalversammlung angenommene Gesetz wird durch den Vorsitzenden und den Sekretär des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik unterzeichnet. Für die Publikation des Gesetzes sorgt der Vorsitzende des Präsidialrates. Das Gesetz muß im Amtsblatt kundgemacht werden.

 

17. § (1) Az Országgyűlés a szükséghez képest bármely kérdés megvizsgálására tagjaiból bizottságot küldhet ki.

(2) A hatóságok, hivatalok és intézmények, valamint az állam minden polgára köteles az országgyűlési bizottság által kívánt adatokat rendelkezésre bocsátani, illetőleg a bizottság előtt vallomást tenni.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 17 zum § 27 und erhielt folgende Fassung:
"27. § Az Országgyűlés tagjai a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához, továbbá a Minisztertanácshoz, vagy annak bármelyik tagjához, az államtitkárokhoz, a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez, a legfőbb ügyészhez feladatkörükbe tartozó minden ügyben kérdéseket intézhetnek. Akihez a kérdést intézték, az Országgyűlésen köteles választ adni."
 

 

§ 17. (1) Die Nationalversammlung kann im Bedarfsfalle zur Untersuchung jeder beliebigen Frage einen Ausschuß delegieren.

(2) Die Behörden, Ämter und Institutionen sind ebenso wie jeder Bürger des Staates verpflichtet, dem Ausschuß der Nationalversammlung alle gewünschten Daten zur Verfügung zu stellen, bzw. vor dem Ausschuß Aussagen zu machen.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 17 zum § 27 und erhielt folgende Fassung:
"§ 27. Die Mitglieder der Nationalversammlung können an den Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik, ferner an den Ministerrat oder an eines seiner Mitglieder, an die Staatssekretäre, den Präsidenten des Obersten Gerichts und den Generalstaatsanwalt in allen Angelegenheiten, die zu deren Aufgabenbereich gehören, Anfragen richten. Derjenige, aber den die Anfrage im Landtag gerichtet worden ist, muß eine Antwort geben."

 

18. § (1) Az Országgyűlés megbízatásának lejárta előtt is kimondhatja feloszlását.

(2) Háború vagy egyéb rendkívüli körülmények esetén az Országgyűlés megbízatásának meghatározott időre való meghosszabbítását is kimondhatja.

(3) A feloszlatott Országgyűlést a Népköztársaság Elnöki Tanácsa háború vagy egyéb rendkívüli körülmények esetén ismét összehívhatja. Az ekként összehívott Országgyűlés megbízásának meghosszabbítása tárgyában maga határoz.
 

(4) Az Országgyűlés feloszlatásától számított három hónapon belül új Országgyűlést kell választani.

(5) A megválasztott Országgyűlést a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a választást követő egy hónapon belül hívja egybe.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 18 zum § 28 und erhielt folgende Fassung:
"28. § (1) Az Országgyűlés kimondhatja feloszlását megbízatásának lejárta előtt is.
(2) Háború vagy egyéb rendkívüli körülmények esetén az Országgyűlés kimondhatja megbízatásának meghatározott időre való meghosszabbítását is.
(3) A feloszlott Országgyűlést a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa háború vagy egyéb rendkívüli körülmények esetén ismét összehívhatja. Megbízatásának meghosszabbításáról az összehívott Országgyűlés maga határoz.

(4) Az Országgyűlés megbízatásának lejártától, illetőleg feloszlásától számított három hónapon belül új Országgyűlést kell választani.
(5) A megválasztott Országgyűlést az Elnöki Tanács a választást követő egy hónapon belül hívja egybe."

 

§ 18. (1) Die Nationalversammlung kann auch vor Ablauf ihres Mandats ihre Auflösung aussprechen.

(2) Im Kriegsfalle oder unter sonstigen außerordentlichen Umständen kann die Nationalversammlung auch eine Verlängerung ihres  Mandats auf unbestimmte Dauer aussprechen.

(3) Die aufgelöste Nationalversammlung kann der Präsidialrat der Volksrepublik im Kriegsfalle oder unter sonstigen außerordentlichen Umständen von neuem einberufen. Dies auf diese Art einberufene Nationalversammlung beschließt selbst über eine Verlängerung seines Mandats.

(4) Die neue Nationalversammlung muß innerhalb drei Monaten von der Auflösung an gerechnet, gewählt werden.

(5) Die gewählte Nationalversammlung wird durch den Präsidialrat der Volksrepublik binnen einem den Wahlen folgenden Monat einberufen.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 18 zum § 28 und erhielt folgende Fassung:
"§ 28. (1) Die Nationalversammlung kann sich auch vor Ablauf ihres Mandats auflösen.
(2) Im Kriegsfalle oder unter sonstigen außerordentlichen Umständen kann die Nationalversammlung ihr Mandat verlängern.

(3) Die aufgelöste Nationalversammlung kann der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik im Kriegsfalle oder unter sonstigen außerordentlichen Umständen von neuem einberufen. Über die Verlängerung seines Mandats beschließt der einberufene Landtag selbst.
(4) Die Nationalversammlung muß innerhalb von drei Monaten seit Beendigung des Mandats bzw. der Auflösung des Landtags ist eine neue Nationalversammlung zu wählen.
(5) Die gewählte Nationalversammlung wird durch den Präsidialrat  binnen einem der Wahlen folgenden Monat einberufen."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde folgende Überschrift eingefügt:

"Az Elnöki Tanács"

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde folgende Überschrift eingefügt:

"Der Präsidialrat"

 

19. § (1) Az Országgyűlés első ülésén tagjai sorából megválasztja a Népköztársaság Elnöki Tanácsát, amely elnökből, két helyettes elnökből, titkárból és tizenhét tagból áll.

(2) A minisztertanács elnöke, elnökhelyettesei és tagjai a Népköztársaság Elnöki Tanácsába nem választhatók.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 19 zum § 29 und erhielt folgende Fassung:
"29. § (1) Az Országgyűlés az első ülésen tagjai sorából megválasztja a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsát: az Elnöki Tanács elnökét, két helyettes elnökét, titkárát és 17 tagját.
(2) A Minisztertanács elnöke, elnökhelyettesei, tagjai és az államtitkárok - mint az állam végrehajtó szerveinek vezető tisztségviselői - az Elnöki Tanácsba nem választhatók be."

 

§ 19. (1) Die Nationalversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung aus der Reihe ihrer Mitglieder den Präsidialrat der Volksrepublik, der aus einem Vorsitzenden, zwei Stellvertretern des Vorsitzenden, einem Sekretär und siebzehn Mitgliedern besteht.

(2) Der Vorsitzende, die Stellvertreter des Vorsitzenden und die Mitglieder des Ministerrates können nicht in den Präsidialrat der Volksrepublik gewählt werden.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 19 zum § 29 und erhielt folgende Fassung:
"§ 29. (1) Die Nationalversammlung wählt auf ihrer ersten Sitzung aus der Reihe ihrer Mitglieder den Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik: den Vorsitzenden des Präsidialrates, zwei Stellvertretenden Vorsitzenden und 17 Mitgliedern.
(2) Der Vorsitzende, die Stellvertretenden Vorsitzenden und die Mitglieder des Ministerrates sowie die Sekretäre können - als leitende Amtsträger der Vollzugsorgane des Staates - nicht in den Präsidialrat gewählt werden."

 

20. § (1) A Népköztársaság Elnöki Tanácsának hatásköre:
a) kitűzi az országgyűlési választásokat,
b) összehívja az Országgyűlést,
c) törvényeket kezdeményez,
d) országos jelentőségű kérdésekben népszavazást rendelhet el,
e) a Magyar Népköztársaság nevében nemzetközi szerződéseket köt,
f) megerősíti a nemzetközi szerződéseket,
g) megbízza és fogadja a követeket,
h) kinevezi a törvény által meghatározott fontosabb megbízatású állami alkalmazottakat, valamint a fegyveres erők magasabbrangú tisztjeit,
i) adományozza az Országgyűlés által alapított rendjeleket és címeket, valamint hozzájárul külföldi rendjelek és címek viseléséhez,
j) gyakorolja a kegyelmezési jogot,
k) dönt azokban az ügyekben, amelyeket külön törvény hatáskörébe utal.

(2) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az államigazgatási és a helyi államhatalmi szervek által hozott minden olyan jogszabályt, határozatot vagy intézkedést megsemmisíthet, illetőleg megváltoztathat, amely az alkotmányba ütközik, vagy sérti a dolgozó nép érdekeit.

(3) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa feloszlathatja az államhatalomnak azt a helyi szervét, melynek működése az alkotmányba ütközik, vagy a dolgozó nép érdekeit súlyosan veszélyezteti.

(4) Ha az Országgyűlés nem ülésezik, az Országgyűlés jogkörét a Népköztársaság Elnöki Tanácsa gyakorolja; az Alkotmányt azonban nem változtathatja meg.

(5) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa által alkotott jogszabályok törvényerejű rendeletek, amelyeket az Országgyűlés legközelebbi ülésén be kell mutatni.

(6) A Népköztársaság Elnöki Tanácsának minden határozatát és intézkedését az elnök és a titkár írják alá. Rendeleteit a hivatalos lapban kell kihirdetni.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 20 Abs. 1 folgende Fassung:
"(1) A Népköztársaság Elnöki Tanácsának hatásköre:
a) kitűzi az országgyűlési választásokat,
b) összehívja az Országgyűlést,
c) törvényeket kezdeményez,
d) országos jelentőségű kérdésekben népszavazást rendelhet el,
e) legfelsőbb fokon irányítja az államhatalom helyi szerveinek munkáját,
f) a Magyar Népköztársaság nevében nemzetközi szerződéseket köt,
g) megerősíti a nemzetközi szerződéseket,
h) megbízza és fogadja a követeket,
i) kinevezi a törvény által meghatározott fontosabb megbízatású állami alkalmazottakat, valamint a fegyveres erők magasabbrangú tisztjeit,
j) adományozza az országgyűlés által alapított rendjeleket és címeket, valamint hozzájárul külföldi rendjelek és címek viseléséhez,

k) gyakorolja a kegyelmezési jogot,
l) dönt azokban az ügyekben, amelyeket külön törvény hatáskörébe utal."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 20 zum § 30 und erhielt folgende Fassung:
"30. § (1) A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
a) kitűzi az országgyűlési választásokat,
b) összehívja az Országgyűlést,
c) törvényeket kezdeményez,
d) országos jelentőségű kérdésekben népszavazást rendelhet el,
e) a Magyar Népköztársaság nevében nemzetközi szerződéseket köt és erősít meg,
f) megbízza és fogadja a nagyköveteket és követeket,
g) megválasztja a hivatalos bírákat,
h) kinevezi az államtitkárokat és a törvény által meghatározott fontosabb megbízatású állami alkalmazottakat, valamint a fegyveres erők magasabb rendfokozatú tisztjeit,
i) alapítja és adományozza a Magyar Népköztársaság rendjeleit és címeit, hozzájárul külföldi rendjelek és címek viseléséhez,

j) gyakorolja a kegyelmezési jogot.
(2) Az Elnöki Tanács őrködik az alkotmány végrehajtásán. E jogkörében minden olyan jogszabályt, államigazgatási határozatot vagy intézkedést, amely az alkotmányba ütközik, megsemmisít, illetőleg megváltoztat.
(3) Az Elnöki Tanács alkotmányossági felügyeletet gyakorol a tanácsok fölött:
a) kitűzi a tanácsok általános választását,
b) gondoskodik a tanácsok jogainak védelméről,
c) feloszlatja azt a tanácsot, amelynek működése az alkotmányba ütközik, vagy a nép érdekeit súlyosan veszélyezteti.
(4) Az Elnöki Tanács dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket külön törvény a hatáskörébe utal.
(5) Ha az Országgyűlés nem ülésezik, az Országgyűlés jogkörét az Elnöki Tanács gyakorolja; az alkotmányt azonban nem változtathatja meg.
(6) Az Elnöki Tanács által alkotott jogszabályok törvényerejű rendeletek. Ezeket az Országgyűlés legközelebbi ülésén be kell mutatni."

 

§ 20. (1) Kompetenzbereich des Präsidialrates der Volksrepublik:
a) Er schreibt die Wahlen zur Nationalversammlung aus,
b) beruft die Nationalversammlung ein,
c) initiiert Gesetz,
d) kann in Fragen von landeswichtiger Bedeutung eine Volksabstimmung anordnen,
e) schließt im Namen der Ungarischen Volksrepublik internationale Verträge ab,
f) ratifiziert die internationalen Verträge,
g) betraut und empfängt die Gesandten,
h) ernennt die durch das Gesetz für wichtigere Posten bestimmten Staatsangestellten, sowie die höheren Offiziere der Streitkräfte,
i) verleiht die durch die Nationalversammlung geschaffenen Orden und Titel und erteilt seine Zustimmung zum Tragen ausländischer Orden und Titel,
j) übt das Begnadigungsrecht aus,
k) entscheidet in jenen Angelegenheiten, die ein besonderes Gesetz in seinen Wirkungskreis verweist.

(2) Der Präsidialrat der Volksrepublik kann jede durch Organe der staatlichen Verwaltung und der örtlichen Staatsgewalt erbrachte Rechtsnorm, Entscheidung oder Maßnahme, die gegen die Verfassung verstößt oder die Interessen des werktätigen Volkes verletzt, annullieren bzw. abändern.

(3) Der Präsidialrat der Volksrepublik kann jedes örtliche Organ der Staatsgewalt auflösen, dessen Tätigkeit gegen die Verfassung verstößt oder die Interessen des werktätigen Volkes schwer gefährdet.

(4) Wenn die Nationalversammlung nicht tagt, übt der Präsidialrat der Volksrepublik die Kompetenz der Nationalversammlung aus; die Verfassung kann er jedoch nicht abändern.

(5) Die durch den Präsidialrat der Volksrepublik geschaffenen Rechtsnormen sind Verordnungen mit Gesetzeskraft, die der Nationalversammlung in seiner nächsten Sitzung vorgelegt werden müssen.

(6) Jede Entscheidung und jede Maßnahme des Präsidialrates der Volksrepublik werden durch den Vorsitzenden und den Sekretär unterzeichnet. Seine Verordnungen müssen im Amtsblatt kundgemacht werden.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 20 Abs. 1 folgende Fassung:
"(1) Kompetenzbereich des Präsidialrates der Volksrepublik:
a) Er schreibt die Wahlen zur Nationalversammlung aus,
b) beruft die Nationalversammlung ein,
c) initiiert Gesetze,
d) kann in Fragen von landeswichtiger Bedeutung eine Volksabstimmung anordnen,
e) Führung und Lenkung der Arbeit der örtlichen Organe der Staatsmacht,
f) schließt im Namen der Ungarischen Volksrepublik internationale Verträge ab,
g) ratifiziert die internationalen Verträge,
h) betraut und empfängt die Gesandten,
i) ernennt die durch das Gesetz für wichtigere Posten bestimmten Staatsangestellten, sowie die höheren Offiziere der Streitkräfte,

j) verleiht die durch die Nationalversammlung geschaffenen Orden und Titel und erteilt seine Zustimmung zum Tragen ausländischer Orden und Titel,
k) übt das Begnadigungsrecht aus,
l) entscheidet in jenen Angelegenheiten, die ein besonderes Gesetz in seinen Wirkungskreis verweist."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 20 zum § 30 und erhielt folgende Fassung:
"§ 30. (1) Der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik
a) schreibt die Wahlen zur Nationalversammlung aus,
b) beruft die Nationalversammlung ein,
c) initiiert Gesetze,
d) kann in Fragen von landeswichtiger Bedeutung eine Volksabstimmung anordnen,
e) schließt und bestätigt im Namen der Ungarischen Volksrepublik internationale Verträge ab,
f) betraut und empfängt die Botschafter und die Gesandten,
g) wählt die Berufsrichter,
h) ernennt die Staatssekretäre und die durch das Gesetz für wichtigere Posten bestimmten Staatsangestellten, sowie die höheren Offiziere der Streitkräfte,
i) stiftet und verleiht die Orden und Titel der Ungarischen Volksrepublik und erteilt seine Zustimmung zum Tragen ausländischer Orden und Titel,
j) übt das Begnadigungsrecht aus.
(2) Der Präsidialrat wacht über den Vollzug der Verfassung. Im Rahmen dieser Kompetenz hebt er jede Rechtsvorschrift, Verwaltungsentscheidung oder -maßnahme auf bzw. ändert sie, die der Verfassung widerspricht.
(3) Der Präsidialrat übt die Verfassungsaufsicht über die Räte aus:
a) er schreibt die allgemeinen Wahlen zu den Räten aus,
b) er sorgt für den Schutz der Rechte der Räte,
c) er löst den Rat auf, dessen Tätigkeit der Verfassung widerspricht oder die Interessen des Volkes erheblich gefährdet.
(4) Der Präsidialrat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ein besonderes Gesetz in seinen Wirkungskreis verweist.
(5) Wenn die Nationalversammlung nicht tagt, übt der Präsidialrat die Kompetenz der Nationalversammlung aus; die Verfassung kann er jedoch nicht abändern.
(6) Die durch den Präsidialrat geschaffenen Rechtsnormen sind Verordnungen mit Gesetzeskraft. Sie müssen in der nächsten Sitzung der Nationalversammlung vorgelegt werden."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"31. § (1) Háború vagy az állam biztonságát súlyosan fenyegető veszély esetén a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa rendkívüli hatáskörrel felruházott Honvédelmi Tanácsot hozhat létre.
(2) Az állam biztonságát súlyosan fenyegető veszélyt és annak megszűnését az Elnöki Tanács állapítja meg és hirdeti ki."
 

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 31. (1) Im Falle eines Krieges oder bei einer schwerwiegenden Gefährdung der Sicherheit des Staates kann der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik einen mit außerordentlichen Befugnissen ausgestatteten Verteidigungsrat errichten.
(2) Der Eintritt und die Beendigung einer schwerwiegenden Gefährdung der Sicherheit des Staates wird vom Präsidialrat festgestellt und kundgemacht."

 

21. § (1) A Népköztársaság Elnöki Tanácsának megbízatása akkor szűnik meg, amikor az Országgyűlés a Népköztársaság Elnöki Tanácsát újonnan megválasztja.

(2) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Országgyűlésnek felelős és köteles működéséről az Országgyűlésnek beszámolni.
 

(3) Az Országgyűlés jogosult a Népköztársaság Elnöki Tanácsát vagy bármely tagját visszahívni.
 

(4) A Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozatképességéhez az elnökön és titkáron kívül kilenc tag jelenléte szükséges.
 

(5) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa ügyrendjét maga alkotja meg és azt az Országgyűlésnek bemutatja.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 21 zum § 32 und erhielt folgende Fassung:
"32. § (1) A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának megbízatása akkor szűnik meg, amikor az Országgyűlés megválasztotta az új Elnöki Tanácsot.
(2) Az Elnöki Tanács az Országgyűlésnek felelős, és köteles működéséről az Országgyűlésnek beszámolni.

(3) Az Országgyűlés jogosult az Elnöki Tanácsot vagy annak bármely tagját visszahívni.
(4) Az Elnöki Tanács határozatképességéhez az elnökön és a titkáron kívül 9 tag jelenléte szükséges.

(5) Az Elnöki Tanács minden határozatát és intézkedését az elnök és a titkár írja alá. Törvényerejű rendeleteit a hivatalos lapban ki kell hirdetni.
(6) Akadályoztatás esetén az Elnöki Tanács elnökét a helyettes elnök, titkárát az Elnöki Tanács által megbízott tagja helyettesíti.

(7) Az Elnöki Tanács maga állapítja meg ügyrendjét."

 

§ 21. (1) Das Mandat des Präsidialrates der Volksrepublik erlischt, wenn die Nationalversammlung den Präsidialrat der Volksrepublik von neuem wählt.

(2) Der Präsidialrat der Volksrepublik ist der Nationalversammlung verantwortlich und verpflichtet, dieser über seine Tätigkeit Rechenschaft abzulegen.

(3) Die Nationalversammlung ist berechtigt, den Präsidialrat der Volksrepublik und auch ein beliebiges seiner Mitglieder abzuberufen.

(4) Zur Beschlußfähigkeit des Präsidialrates der Volksrepublik ist außer dem Vorsitzenden und dem Sekretär die Anwesenheit von neun Mitgliedern erforderlich.

(5) Die Geschäftsordnung des Präsidialrates der Volksrepublik wird von diesem selbst geschaffen und der Nationalversammlung vorgelegt.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 21 zum § 32 und erhielt folgende Fassung:
"§ 32. (1) Das Mandat des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik erlischt mit der Wahl eines neuen Präsidialrates durch die Nationalversammlung.
(2) Der Präsidialrat ist der Nationalversammlung verantwortlich und verpflichtet, dieser über seine Tätigkeit Rechenschaft abzulegen."
(3) Die Nationalversammlung ist berechtigt, den Präsidialrat oder eines seiner Mitglieder abzuberufen.
(4) Zur Beschlußfähigkeit des Präsidialrates ist außer dem Vorsitzenden und dem Sekretär die Anwesenheit von neun Mitgliedern erforderlich.
(5) Die Beschlüsse und Maßnahmen des Präsidialrates werden vom Vorsitzenden und dem Sekretär unterzeichnet. Gesetzesverordnungen sind im Amtsblatt kundzumachen.
(6) Der Vorsitzende des Präsidialrates wird von einem der Stellvertretenden Vorsitzenden, der Sekretär durch ein vom Präsidialrat beauftragtes Mitglied im Verhinderungsfalle vertreten.
(7) Der Präsidialrat gibt sich eine Geschäftsordung."

 

IV. FEJEZET
Az államigazgatás legfelsőbb szerve

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel IV folgende Überschrift:

"III. FEJEZET
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
"

 

Kapitel IV
Das höchste Organ der Staatsverwaltung

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel IV folgende Überschrift:

"Kapitel III
Der Ministerrat der Ungarische Volksrepublik
"

 

22. § Az államigazgatás legfelsőbb szerve a Magyar Népköztársaság minisztertanácsa.

Durch den Gesetzesartikel Nr. II/1957 erhielt der § 22 folgende Fassung:
"22. § Az államigazgatás legfelsőbb szerve a Magyar Népköztársaság minisztertanácsa. (A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány.)

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 22 aufgehoben.

 

§ 22. Das höchste Organ der Staatverwaltung ist der Ministerrat der Ungarischen Volksrepublik.

Durch den Gesetzesartikel Nr. II/1957 erhielt der § 22 folgende Fassung:
"§ 22. Das höchste Organ der Staatsverwaltung ist der Ministerrat der Ungarischen Volksrepublik. (Die Ungarische Revolutionäre Arbeiter- und Bauern-Regierung.)

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 22 aufgehoben.

 

23. § (1) A minisztertanács
a) a minisztertanács elnökéből,
b) a minisztertanács elnökhelyetteséből, illetőleg elnökhelyetteseiből,
c) az államminiszterből, illetőleg államminiszterekből és
d) a minisztériumokat vezető miniszterekből áll.

(2) A minisztertanácsot, illetőleg egyes tagjait a Népköztársaság Elnöki Tanácsának javaslatára az Országgyűlés választja meg és menti fel.

(3) Az Országgyűlés ülésein a minisztertanácsnak azok a tagjai is részt vehetnek és felszólalhatnak, akik nem országgyűlési képviselők.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VI/1953 erhielt der § 23 Abs. 1 folgende Fassung:
"(1) A minisztertanács
a) a minisztertanács elnökéből,
b) a minisztertanács első elnökhelyetteseiből, illetőleg elnökhelyetteseiből,
c) az államminiszterből, illetőleg államminiszterekből,
d) a minisztériumokat vezető miniszterekből és az Országos Tervhivatal elnökéből áll."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 23 zum § 33 und erhielt folgende Fassung:
"33. § ((1) A Minisztertanács (kormány)
a) a Minisztertanács elnökéből,
b) az elnökhelyettesekből,
c) az államminiszterekből,
d) a minisztériumokat vezető miniszterekből és az Országos Tervhivatal elnökéből áll.
(2) A Minisztertanácsot, a Minisztertanács elnökét és tagjait az Országgyűlés a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának javaslatára választja meg és menti fel.
(3) A Minisztertanács tagjai részt vesznek és felszólalhatnak az Országgyűlés ülésein."

 

§ 23. (1) Der Ministerrat besteht aus
a) dem Vorsitzenden des Ministerrates,
b) dem Stellvertreter, bzw. den Stellvertretern des Vorsitzenden des Ministerrates.
c) dem Staatsminister, bzw. den Staatsministern und
d) den die Ministerien leitenden Ministern.

(2) Der Ministerrat, bzw. dessen einzelne Mitglieder werden auf Vorschlag des Präsidialrates der Volksrepublik durch die Nationalversammlung gewählt und enthoben.

(3) An den Sitzungen der Nationalversammlung können auch diejenigen Mitglieder des Ministerrates teilnehmen und das Wort ergreifen, die nicht Mitglieder der Nationalversammlung sind.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VI/1953 erhielt der § 23 Abs. 1 folgende Fassung:
"(1) Der Ministerrat besteht aus
a) dem Vorsitzenden des Ministerrates,
b) dem Stellvertreter, den ersten und den weiteren Stellvertretern des Vorsitzenden des Ministerrates.
c) dem Staatsminister, bzw. den Staatsministern und
d) den die Ministerien leitenden Ministern und dem Präsidenten der Staatlichen Plankommission."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 23 zum § 33 und erhielt folgende Fassung:
"§ 33. (1) Der Ministerrat (die Regierung) besteht aus
a) dem Vorsitzenden des Ministerrates,
b) den Stellvertretenden Vorsitzenden,
c) den Staatsministern,
d) den, Ministerien leitenden, Ministern und dem Präsidenten der Staatlichen Planungskommission.
(2) Der Ministerrat und die Mitglieder des Ministerrates werden auf Vorschlag des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik durch die Nationalversammlung gewählt und enthoben.
(3) Die Mitglieder des Ministerrates nehmen an den Sitzungen der Nationalversammlung teil und können das Wort ergreifen."

 

24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:
a külügyminisztérium,
a belügyminisztérium,
a honvédelmi minisztérium,
a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminisztérium,
a nehézipari minisztérium,
a könnyűipari minisztérium,
a földművelésügyi minisztérium,
a külkereskedelmi minisztérium,
a belkereskedelmi minisztérium,
az építésügyi minisztérium,
a közlekedés-  és postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium,
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium,
a népjóléti minisztérium.

Durch den Gesetzesartikel Nr. IV/1950 (§ 2) erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:
a külügyminisztérium,
a belügyminisztérium,
a honvédelmi minisztérium,
a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminisztérium,
a kohó- és gépipari minisztérium,
a bánya- és energiaügyi minisztérium,
a könnyűipari minisztérium,
a földművelésügyi minisztérium,
a külkereskedelmi minisztérium,
a belkereskedelmi minisztérium,
az élelmezési minisztérium,
az építésügyi minisztérium,
a közlekedés- és postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium,
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium,
az egészségügyi minisztérium."

Durch Gesetzesartikel Nr. I/1952 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:
a külügyminisztérium,
a belügyminisztérium,
a honvédelmi minisztérium,
a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminisztérium,
a kohó- és gépipari minisztérium,
a középgépipari minisztérium,
a bánya- és energiaügyi minisztérium,
a könnyűipari minisztérium,
a földművelésügyi minisztérium,
az állami gazdaságok és erdők minisztériuma,
a külkereskedelmi minisztérium,
a belkereskedelmi minisztérium,
az élelmiszeripari minisztérium,
a begyűjtési minisztérium,
az építésügyi minisztérium,
az építőanyagipari minisztérium,
a közlekedésügyi minisztérium,
a postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium,
a közoktatásügyi minisztérium,
az egészségügyi minisztérium,
a helyi ipar minisztériuma."

Durch Gesetzesartikel Nr. IV/1953 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:
a külügyminisztérium,
a belügyminisztérium,
a honvédelmi minisztérium,
a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminisztérium,
az általános gépipari minisztérium,
a kohászati minisztérium,
a középgépipari minisztérium,
a bánya- és energiaügyi minisztérium,
a vegyipari minisztérium,
a könnyűipari minisztérium,
a földművelésügyi minisztérium,
az állami gazdaságok és erdők minisztériuma,
a külkereskedelmi minisztérium,
a belkereskedelmi minisztérium,
az élelmiszeripari minisztérium,
a begyűjtési minisztérium,
az építésügyi minisztérium,
az építőanyagipari minisztérium,
a közlekedésügyi minisztérium,
a postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium,
a felsőoktatási minisztérium,
a közoktatásügyi minisztérium,
az egészségügyi minisztérium,
a helyi ipar minisztériuma."

Durch den Gesetzesartikel Nr. VI/1953 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:
a külügyminisztérium,
a belügyminisztérium,
a honvédelmi minisztérium,
a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminisztérium,
a kohó- és gépipari minisztérium,
a nehézipari minisztérium,
a könnyűipari minisztérium,
a földművelésügyi minisztérium,
a bel- és külkereskedelmi minisztérium,
az élelmiszeripari minisztérium,
a begyűjtési minisztérium,
az építésügyi minisztérium,
a közlekedés- és postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium,
az oktatásügyi minisztérium,
az egészségügyi minisztérium."

Durch den Gesetzesartikel Nr. III/1954 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:
a külügyminisztérium,
a belügyminisztérium,
a honvédelmi minisztérium,
a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminisztérium,
a kohó- és gépipari minisztérium,
a nehézipari minisztérium,
a könnyűipari minisztérium,
a város- és községgazdálkodási minisztérium,
a földművelésügyi minisztérium,
a bel- és külkereskedelmi minisztérium,
az élelmiszeripari minisztérium,
a begyűjtési minisztérium,
az építésügyi minisztérium,
a közlekedés- és postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium,
az oktatásügyi minisztérium,
az egészségügyi minisztérium."

Durch den Gesetzesartikel Nr. VII/1954 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:
a külügyminisztérium,
a belügyminisztérium,
a honvédelmi minisztérium,
a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminisztérium,
a kohó- és gépipari minisztérium,
a nehézipari minisztérium,
a könnyűipari minisztérium,
a város- és községgazdálkodási minisztérium,
a földművelésügyi minisztérium,
a külkereskedelmi minisztérium,
a belkereskedelmi minisztérium,
az élelmiszeripari minisztérium,
a begyűjtési minisztérium,
az építésügyi minisztérium,
a közlekedés- és postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium,
az oktatásügyi minisztérium,
az egészségügyi minisztérium."

Durch den Gesetzesartikel Nr. II/1955 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:
a külügyminisztérium,
a belügyminisztérium,
a honvédelmi minisztérium,
a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminisztérium,
a kohó- és gépipari minisztérium,
a szénbányászati minisztérium,
a vegyipari és energiaügyi minisztérium,
a könnyűipari minisztérium,
a város- és községgazdálkodási minisztérium,
a földművelésügyi minisztérium,
az állami gazdaságok minisztériuma,
a külkereskedelmi minisztérium,
a belkereskedelmi minisztérium,
az élelmiszeripari minisztérium,
a begyűjtési minisztérium,
az építésügyi minisztérium,
a közlekedés- és postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium,
az oktatásügyi minisztérium,
az egészségügyi minisztérium."

Durch den Gesetzesartikel Nr. IV/1955 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:
a külügyminisztérium,
a belügyminisztérium,
a honvédelmi minisztérium,
a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminisztérium,
a kohó- és gépipari minisztérium,
a szénbányászati minisztérium,
a vegyipari és energiaügyi minisztérium,
a könnyűipari minisztérium,
a város- és községgazdálkodási minisztérium,
a földművelésügyi minisztérium,
az állami gazdaságok minisztériuma,
a külkereskedelmi minisztérium,
a belkereskedelmi minisztérium,
az élelmiszeripari minisztérium,
a begyűjtési minisztérium,
az építésügyi minisztérium,
a közlekedés- és postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium,
az oktatásügyi minisztérium,
az egészségügyi minisztérium,
az állami ellenőrzés minisztériuma."

Durch den Gesetzesartikel Nr. III/1956 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:
a külügyminisztérium,
a belügyminisztérium,
a honvédelmi minisztérium,
a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminisztérium,
a kohó- és gépipari minisztérium,
a bánya- és energiaügyi minisztérium,
a vegyipari minisztérium,
a könnyűipari minisztérium,
a város- és községgazdálkodási minisztérium,
a földművelésügyi minisztérium,
az állami gazdaságok minisztériuma,
a külkereskedelmi minisztérium,
a belkereskedelmi minisztérium,
az élelmiszeripari minisztérium,
a begyűjtési minisztérium,
az építésügyi minisztérium,
a közlekedés- és postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium,
az oktatásügyi minisztérium,
az egészségügyi minisztérium,
az állami ellenőrzés minisztériuma."

Durch den Gesetzesartikel Nr. II/1957 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:
a külügyminisztérium,
a belügyminisztérium,
a honvédelmi minisztérium,
a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminisztérium,
a kohó- és gépipari minisztérium,
a bánya- és energiaügyi minisztérium,
a vegyipari minisztérium,
a könnyűipari minisztérium,
a város- és községgazdálkodási minisztérium,
a földművelésügyi minisztérium,
az állami gazdaságok minisztériuma,
a külkereskedelmi minisztérium,
a belkereskedelmi minisztérium,
az élelmiszeripari minisztérium,
a begyűjtési minisztérium,
az építésügyi minisztérium,
a közlekedés- és postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium,
az oktatásügyi minisztérium,
az egészségügyi minisztérium,
az állami ellenőrzés minisztériuma.

Durch den Gesetzesartikel Nr. II/1957 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumainak felsorolását külön törvény tartalmazza."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 24 zum § 34.

 

§ 24. Die Ministerien der Ungarischen Volksrepublik sind:
das Außenministerium,
das Innenministerium,
das Verteidigungsministerium,
das Finanzministerium,
das Justizministerium,
das Schwerindustrieministerium,
das Leichtindustrieministerium,
das Ackerbauministerium,
das Außenhandelsministerium,
das Binnenhandelsministerium,
das Bauministerium,
das Verkehrs- und Postministerium,
das Volksbildungsministerium,
das Kultus- und Unterrichtsministerium,
das Sozialministerium.

Durch den Gesetzesartikel Nr. IV/1950 (§ 2) erhielt der § 24 folgende Fassung:
"§ 24. Die Ministerien der Ungarischen Volksrepublik sind:
das Außenministerium,
das Innenministerium,
das Verteidigungsministerium,
das Finanzministerium,
das Justizministerium,
das Metallurgie- und Maschinenbauministerium,
das Bergbau- und Energieministerium,
das Leichtindustrieministerium,
das Ackerbauministerium,
das Außenhandelsministerium,
das Binnenhandelsministerium,
das Ernährungsministerium,
das Bauministerium,
das Verkehrs- und Postministerium,
das Volksbildungsministerium,
das Kultus- und Unterrichtsministerium,
das Gesundheitsministerium."

Durch Gesetzesartikel Nr. I/1952 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § Die Ministerien der Ungarischen Volksrepublik sind:
das Außenministerium,
das Innenministerium,
das Verteidigungsministerium,
das Finanzministerium,
das Justizministerium,
das Metallurgie- und Maschinenbauministerium,
das Schwermaschinenbauministerium,
das Bergbau- und Energieministerium,
das Leichtindustrieministerium,
das Ackerbauministerium,
das Staatsgüter- und Forstministerium,
das Außenhandelsministerium,
das Binnenhandelsministerium,
das Ernährungsministerium,
das Schatzministerium,
das Bauministerium,
das Baustoffindustrieministerium
das Verkehrsministerium
das Postministerium,
das Volksbildungsministerium,
das Unterrichtsministerium,
das Gesundheitsministerium,
das Ministerium für öffentliche Industrie."

Durch Gesetzesartikel Nr. IV/1953 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § Die Ministerien der Ungarischen Volksrepublik sind:
das Außenministerium,
das Innenministerium,
das Verteidigungsministerium,
das Finanzministerium,
das Justizministerium,
das Ministerium für allgemeinen Maschinenbau
das Metallurgieministerium,
das Schwermaschinenbauministerium,
das Bergbau- und Energieministerium,
das Chemieindustrieministerium,
das Leichtindustrieministerium,
das Ackerbauministerium,
das Staatsgüter- und Forstministerium,
das Außenhandelsministerium,
das Binnenhandelsministerium,
das Ernährungsministerium,
das Schatzministerium,
das Bauministerium,
das Baustoffindustrieministerium
das Verkehrsministerium
das Postministerium,
das Volksbildungsministerium,
das Hochschulbildungsministerium,
das Unterrichtsministerium,
das Gesundheitsministerium,
das Ministerium für öffentliche Industrie."

Durch Gesetzesartikel Nr. VI/1953 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § Die Ministerien der Ungarischen Volksrepublik sind:
das Außenministerium,
das Innenministerium,
das Verteidigungsministerium,
das Finanzministerium,
das Justizministerium,
das Metallurgie- und Maschinenbauministerium,
das Schwerindustrieministerium,
das Leichtindustrieministerium,
das Ackerbauministerium,
das Binnen- und Außenhandelsministerium,
das Ernährungsministerium,
das Schatzministerium,
das Bauministerium,
das Verkehrs- und Postministerium
das Volksbildungsministerium,
das Unterrichtsministerium,
das Gesundheitsministerium."

Durch Gesetzesartikel Nr. III/1954 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § Die Ministerien der Ungarischen Volksrepublik sind:
das Außenministerium,
das Innenministerium,
das Verteidigungsministerium,
das Finanzministerium,
das Justizministerium,
das Metallurgie- und Maschinenbauministerium,
das Schwerindustrieministerium,
das Leichtindustrieministerium,
das Stadt- und Gemeindeverwaltungs-Ministeriums,
das Ackerbauministerium,
das Binnen- und Außenhandelsministerium,
das Ernährungsministerium,
das Schatzministerium,
das Bauministerium,
das Verkehrs- und Postministerium
das Volksbildungsministerium,
das Unterrichtsministerium,
das Gesundheitsministerium."

Durch Gesetzesartikel Nr. VII/1954 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § Die Ministerien der Ungarischen Volksrepublik sind:
das Außenministerium,
das Innenministerium,
das Verteidigungsministerium,
das Finanzministerium,
das Justizministerium,
das Metallurgie- und Maschinenbauministerium,
das Schwerindustrieministerium,
das Leichtindustrieministerium,
das Stadt- und Gemeindeverwaltungs-Ministeriums,
das Ackerbauministerium,
das Außenhandelsministerium,
das Binnenhandelsministerium,
das Ernährungsministerium,
das Schatzministerium,
das Bauministerium,
das Verkehrs- und Postministerium
das Volksbildungsministerium,
das Unterrichtsministerium,
das Gesundheitsministerium."

Durch Gesetzesartikel Nr. II/1955 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § Die Ministerien der Ungarischen Volksrepublik sind:
das Außenministerium,
das Innenministerium,
das Verteidigungsministerium,
das Finanzministerium,
das Justizministerium,
das Metallurgie- und Maschinenbauministerium,
das Steinkohleministerium,
das Chemieindustrie- und Energieministerium
das Leichtindustrieministerium,
das Stadt- und Gemeindeverwaltungs-Ministeriums,
das Ackerbauministerium,
das Staatsgüterministerium,
das Außenhandelsministerium,
das Binnenhandelsministerium,
das Ernährungsministerium,
das Schatzministerium,
das Bauministerium,
das Verkehrs- und Postministerium
das Volksbildungsministerium,
das Unterrichtsministerium,
das Gesundheitsministerium."

Durch Gesetzesartikel Nr. IV/1955 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § Die Ministerien der Ungarischen Volksrepublik sind:
das Außenministerium,
das Innenministerium,
das Verteidigungsministerium,
das Finanzministerium,
das Justizministerium,
das Metallurgie- und Maschinenbauministerium,
das Steinkohleministerium,
das Chemieindustrie- und Energieministerium
das Leichtindustrieministerium,
das Stadt- und Gemeindeverwaltungs-Ministeriums,
das Ackerbauministerium,
das Staatsgüterministerium,
das Außenhandelsministerium,
das Binnenhandelsministerium,
das Ernährungsministerium,
das Schatzministerium,
das Bauministerium,
das Verkehrs- und Postministerium
das Volksbildungsministerium,
das Unterrichtsministerium,
das Gesundheitsministerium.
das Staatskontrollministerium"

Durch Gesetzesartikel Nr. III/1956 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § Die Ministerien der Ungarischen Volksrepublik sind:
das Außenministerium,
das Innenministerium,
das Verteidigungsministerium,
das Finanzministerium,
das Justizministerium,
das Metallurgie- und Maschinenbauministerium,
das Bergbau- und Energieministerium,
das Chemieindustrieministerium
das Leichtindustrieministerium,
das Stadt- und Gemeindeverwaltungs-Ministeriums,
das Ackerbauministerium,
das Staatsgüterministerium,
das Außenhandelsministerium,
das Binnenhandelsministerium,
das Ernährungsministerium,
das Schatzministerium,
das Bauministerium,
das Verkehrs- und Postministerium
das Volksbildungsministerium,
das Unterrichtsministerium,
das Gesundheitsministerium
das Staatskontrollministerium."

Durch Gesetzesartikel Nr. II/1957 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § Die Ministerien der Ungarischen Volksrepublik sind:
das Außenministerium,
das Innenministerium,
das Verteidigungsministerium,
das Finanzministerium,
das Justizministerium,
das Metallurgie- und Maschinenbauministerium,
das Bergbau- und Energieministerium,
das Chemieindustrieministerium
das Leichtindustrieministerium,
das Stadt- und Gemeindeverwaltungs-Ministeriums,
das Ackerbauministerium,
das Staatsgüterministerium,
das Außenhandelsministerium,
das Binnenhandelsministerium,
das Ernährungsministerium,
das Schatzministerium,
das Bauministerium,
das Verkehrs- und Postministerium
das Volksbildungsministerium,
das Unterrichtsministerium,
das Gesundheitsministerium,
das Staatskontrollministerium."

Durch Gesetzesartikel Nr. II/1957 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"24. § Die Liste der Ministerien der Ungarischen Volksrepublik wird durch ein besonderes Gesetz festgelegt."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 24 zum § 34.

 

25. § (1) A minisztertanács:
a) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alája rendelt egyéb szervek munkáját,
b) biztosítja a törvények és a Népköztársaság Elnöki Tanácsa rendeleteinek végrehajtását,
c) biztosítja a népgazdasági tervek megvalósítását,
d) megoldja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály hatáskörébe utal.

(2) A minisztertanács feladatának ellátása körében rendeleteket bocsáthat ki, amelyek azonban a Népköztársaság törvényeivel vagy a Népköztársaság Elnöki Tanácsa által hozott rendeletekkel nem ellenkezhetnek.

(3) A minisztertanács rendeleteit a minisztertanács elnöke írja alá; azokat a hivatalos lapban kell kihirdetni.
 

(4) A minisztertanács minden más államigazgatási szerv vagy az államhatalom helyi szervei által hozott minden olyan jogszabályt, határozatot vagy intézkedést megsemmisíthet, illetőleg megváltoztathat, amely az alkotmányba ütközik, vagy a dolgozó nép érdekeit sérti.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 25 Abs. 4 folgende Fassung:
"(4) A Minisztertanács az államigazgatási szervek által hozott minden olyan jogszabályt, határozatot vagy intézkedést megsemmisíthet, illetőleg megváltoztathat, amely az Alkotmányba ütközik, vagy a dolgozó nép érdekeit sérti."
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 25 zum § 35 und erhielt folgende Fassung:
"35. § (1) A Minisztertanács
a) védi és biztosítja az állami, társadalmi rendet és az állampolgárok jogait,
b) biztosítja a törvények és törvényerejű rendeletek végrehajtását,
c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját, összehangolja tevékenységüket,
d) irányítja a tanácsokat, ellátja tevékenységük törvényességi felügyeletét,
e) biztosítja a népgazdasági tervek kidolgozását, gondoskodik megvalósításukról,
f) meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés irányát, biztosítja a szükséges személyi és anyagi feltételeket,

g) meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás rendszerét, gondoskodik anyagi fedezetéről,
h) nemzetközi szerződéseket köt és hagy jóvá,
i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.
(2) A Minisztertanács a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki, és határozatokat hoz. Ezeket a Minisztertanács elnöke írja alá. A Minisztertanács rendelete és határozata törvénnyel és törvényerejű rendelettel nem lehet ellentétes. A Minisztertanács rendeleteit a hivatalos lapban ki kell hirdetni.
(3) A Minisztertanács az alárendelt szervek által hozott minden olyan jogszabályt, határozatot vagy intézkedést megsemmisít, illetőleg megváltoztat, amely törvénybe ütközik, vagy közérdeket sért.
(4) A Minisztertanács megsemmisíti a tanácsoknak azokat a rendeleteit, határozatait, amelyek a társadalom érdekét sértik."

 

§ 25. (1) Der Ministerrat:
a) lenkt die Arbeit der Ministerien und der übrigen ihm unmittelbar unterstellten Organe,
b) sichert die Durchführung der Gesetze und der Verordnungen des Präsidialrates der Volksrepublik,
c) sichert die Realisierung der Volkswirtschaftspläne,
d) löst alle jene Aufgaben, die eine Rechtsnorm in seinen Wirkungskreis verweist.

(2) Der Ministerrat kann im Bereiche der Versehung seiner Aufgaben Verordnungen erlassen; diese dürfen aber den Gesetzen der Volksrepublik oder den durch den Präsidialrat der Volksrepublik erbrachten Verordnungen nicht widersprechen.

(3) Die Verordnungen des Ministerrates werden durch den Vorsitzenden des Ministerrates unterzeichnet; sie müsen im Amtsblatt kundgemacht werden.

(4) Der Ministerrat kann jede durch ein anderes Organ der Staatsverwaltung oder örtliche Organe der Staatsmacht erbrachte Rechtsnorm, Entscheidung oder Maßnahme annullieren, bzw. abändern, die gegen die Verfassung  verstoßen oder die Interessen des werktätigen Volkes verletzten.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 25 Abs. 4 folgende Fassung:
"(4) Der Ministerrat kann jede durch eine andere staatliche Behörde oder örtliche Organe der Staatsmacht erbrachte Rechtsnorm, Entscheidung oder Maßnahme annullieren, bzw. abändern, die gegen die Verfassung verstoßen oder die Interessen des werktätigen Volkes verletzten."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 25 zum § 35 und erhielt folgende Fassung:
"§ 35. (1) Der Ministerrat
a) schützt und gewährleistet die staatliche, gesellschaftliche Ordnung und die Rechte der Staatsbürger,
b) sichert die Durchführung der Gesetze und der gesetzesvertretenden Verordnungen,
c) lenkt die Arbeit der Ministerien und der anderen ihm unmittelbar unterstellten Organe und koordiniert deren Tätigkeit,
d) lenkt die Räte und übt die Rechtsaufsicht über ihre Tätigkeit aus,
e) sichert die Realisierung der Volkswirtschaftspläne und sorgt für ihre Verwirklichung,
f) bestimmt die Richtung der wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklung und sichert die erforderlichen personellen und materiellen Voraussetzungen,
g) bestimmt das System der sozialen und gesundheitlichen Versorgung und sorgt für die materielle Deckung,
h) schließt und bestätigt die internationalen Verträge,
i) erledigt alle jene Aufgaben, die eine Rechtsnorm in seinen Wirkungskreis verweist.
(2) Der Ministerrat erläßt in seinem Aufgabenbereich Verordnungen und faßt Beschlüsse. Diese werden vom Vorsitzenden des Ministerrates unterzeichnet. Die Verordnungen und Beschlüsse des Ministerrates dürfen den Gesetzen und den gesetzesvertretenden Verordnungen nicht widersprechen. Die Verordnungen des Ministerrates sind im Amtsblatt zu verkünden.
(3) Der Ministerrat hebt alle Rechtsvorschriften, Entscheidungen oder Maßnahmen eines ihm unterstellten Organs auf bzw. ändert sie, die dem Gesetz widersprechen oder öffentliche Interessen verletzen.
(4) Der Ministerrat hebt die Verordnungen und Beschlüsse der Räte auf, die die Interessen der Gesellschaft verletzen."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"36. § Feladatának ellátása során a Minisztertanács együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel."
 

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 36. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben arbeitet der Ministerrat mit den jeweils betroffenen gesellschaftlichen Organisationen zusammen."

 

26. § (1) A minisztertanács elnöke vezeti a minisztertanács üléseit, gondoskodik a minisztertanács rendelkezéseinek és határozatainak végrehajtásáról, irányítja a közvetlenül alájarendelt szervek munkáját.

(2) A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek és a minisztertanács határozatainak megfelelően vezetik az államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait és irányítják az alájuk rendelt szerveket.

(3) A minisztertanács elnöke és a miniszterek feladatuk ellátása körében rendeleteket adhatnak ki, amelyek azonban a Népköztársaság törvényeivel, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa vagy a minisztertanács által hozott rendeletekkel nem ellenkezhetnek. A rendeleteket a hivatalos lapban kell kihirdetni.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 26 zum § 37 und erhielt folgende Fassung:
"37. § (1) A Minisztertanács elnöke vezeti a Minisztertanács üléseit, gondoskodik a Minisztertanács rendeleteinek és határozatainak végrehajtásáról.
(2) A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek és a Minisztertanács határozatainak megfelelően vezetik az államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait, és irányítják az alájuk rendelt szerveket.
(3) A Minisztertanács elnöke, elnökhelyettesei és tagjai feladatuk ellátása körében rendeleteket adhatnak ki. Ezek azonban törvénnyel, törvényerejű rendelettel vagy a Minisztertanács rendeletével és határozatával nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket a hivatalos lapban ki kell hirdetni."

 

§ 26. (1) Der Vorsitzende des Ministerrates leitet die Sitzungen des Ministerrates, sorgt für die Durchführung der Verfügungen und Beschlüsse des Ministerrates und lenkt die Arbeit der ihm unmittelbar unterstellten Stellen.

(2) Die Minister leiten entsprechend den Bestimmungen der Rechtsnormen und den Beschlüssen des Ministerrates die in ihren Aufgabenbereich gehörenden Zweige der Staatsverwaltung und lenken die ihnen unterstellten Stellen.

(3) Der Vorsitzende des Ministerrates und die Minister können im Bereiche der Versehung ihrer Aufgaben Verordnungen erlassen, die jedoch den Gesetzen der Volksrepublik und den durch den Präsidialrat der Volksrepublik oder den Ministerrat erbrachten Verordnungen nicht widersprechen können. Die Verordnungen müssen im Amtsblatt kundgemacht werden.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 26 zum § 37 und erhielt folgende Fassung:
"§ 37. (1) Der Vorsitzende des Ministerrates leitet die Sitzungen des Ministerrates und sorgt für die Durchführung der Verfügungen und Beschlüsse des Miniserrates.
(2) Die Minister leiten entsprechend den Bestimmungen der Rechtsnormen und den Beschlüssen des Ministerrates die in ihren Aufgabenbereich gehörenden Zweige der Staatsverwaltung und lenken die ihnen unterstellten Stellen.
(3) Der Vorsitzende des Ministerrates, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Minister können im Bereiche der Versehung ihrer Aufgaben Verordnungen erlassen. Diese dürfen aber den Gesetzen, gesetzesvertretenden Verordnungen oder Verordnungen und Beschlüssen des Ministerrates nicht widersprechen. Die Verordnungen müssen im Amtsblatt kundgemacht werden."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"38. § Országos hatáskörű szerv vezetésével megbízott államtitkár - a Minisztertanács által meghatározott feladatkörében - az állami szervekre, vállalatokra, szövetkezetekre és egyéb gazdálkodó szervekre kötelező rendelkezéseket adhat ki. Ezeket a hivatalos lapban ki kell hirdetni. E rendelkezések nem lehetnek ellentétesek törvénnyel, törvényerejű rendelettel vagy a Minisztertanács rendeletével és határozatával, továbbá miniszteri rendelettel."
 

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 38. Staatssekretäre, die mit der Leitung eines Organs von landesweiter Kompetenz betraut sind, können - im Rahmen ihres durch den Ministerrat bestimmten Aufgabenbereichs - Anordnungen erlassen, die für staatliche Organe, betriebe, Genossenschaften und andere Wirtschaftsorgane verbindlich sind. Sie sind im Amtsblatt kundzumachen. Diese Anordnungen dürfen den Gesetzen, gesetzesvertretenden Verordnungen oder den Verordnungen und Beschlüssen des Ministerrates sowie ministeriellen Verordnungen nicht widersprechen."

 

27. § (1) A minisztertanács működéséért az Országgyűlésnek felelős. Köteles munkájáról az Országgyűlésnek rendszeresen beszámolni.

(2) A minisztertanács elnöke (helyettese) és tagjai intézkedéseikért és magatartásukért egyénileg is felelősek. A felelősségrevonás módját külön törvény szabályozza.

(3) Az Országgyűlés tagjai a minisztertanácshoz, annak elnökéhez vagy bármely tagjához feladatkörükbe tartozó minden ügyben kérdéseket intézhetnek, melyekre azok az Országgyűlésen kötelesek felvilágosítást adni.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 27 zum § 39 und erhielt folgende Fassung:
"39. § (1) Működéséért a Minisztertanács az Országgyűlésnek felelős. Munkájáról az Országgyűlésnek rendszeresen köteles beszámolni.
(2) A Minisztertanács tagjai és az államtitkárok a Minisztertanácsnak és az Országgyűlésnek felelősek: tevékenységükről kötelesek a Minisztertanácsnak és az Országgyűlésnek beszámolni. Jogállásukat és felelősségre vonásuk módját külön törvény szabályozza."
 

 

§ 27. (1) Der Ministerrat ist für seine Tätigkeit der Nationalversammlung verantwortlich. Er ist verpflichtet, über seine Arbeit der Nationalversammlung Rechenschaft abzulegen.

(2) Der Vorsitzende (sein oder seine Stellvertreter) und die Mitglieder des Ministerrates sind für ihre Maßnahmen und ihr Verhalten auch individuell verantwortlich. Die Art der Verantwortlichmachung wird durch ein besonderes Gesetz geregelt.

(3) Die Mitglieder der Nationalversammlung können an den Ministerrat, seinen Vorsitzenden oder jedes beliebige seiner Mitglieder in jeder zu deren Aufgabenbereich gehörenden Angelegenheit Fragen richten, auf die die Befragten in der Nationalversammlung Aufklärungen zu erteilen verpflichtet sind.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 27 zum § 39 und erhielt folgende Fassung:
"§ 39. (1) Der Ministerrat ist für seine Tätigkeit der Nationalversammlung verantwortlich. Er muß über seine Arbeit der Nationalversammlung regelmäßig Bericht ablegen.
(2) Die Mitglieder des Ministerrats und die Staatssekretäre sind dem Ministerrat und der Nationalversammlung verantwortlich: sie müssen über ihre Tätigkeit dem Ministerrat und der Nationalversammlung Bericht erstatten. Ihre Rechtsstellung und die Art und Weise, in der sie zur Verantwortung gezogen werden können, sind durch ein besonderes Gesetz zu regeln."

 

28. § (1) A minisztertanács az államigazgatás körébe tartozó bármely ügyben közvetlenül vagy valamely tagja útján intézkedhetik.
 

(2) A minisztertanács jogosult az államigazgatás bármely ágát közvetlen felügyelete alá vonni és ebből a célból külön szerveket létesíteni.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 28 zum § 40 und erhielt folgende Fassung:
"40. § (1) A Minisztertanács meghatározott feladatkörök ellátására kormánybizottságokat alakíthat.
(2) A Minisztertanács az államigazgatás körébe tartozó bármely ügyben közvetlenül vagy valamely tagja által intézkedhet.

(3) A Minisztertanács jogosult az államigazgatás bármely ágát közvetlenül felügyelete alá vonni, és erre külön szerveket létesíteni."
 

 

§ 28. (1) Der Ministerrat kann in jeder beliebigen in den Bereich der Staatsverwaltung gehörenden Angelegenheit unmittelbar oder durch eines seiner Mitglieder Maßnahmen treffen.

(2) Der Ministerrat ist berechtigt, jeden beliebigen Zweig der Staatsverwaltung unter seine unmittelbare Aufsicht zu nehmen und zu diesem Behufe besondere Organe ins Leben zu rufen.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 28 zum § 40 und erhielt folgende Fassung:
"§ 40. (1) Der Ministerrat kann für die Wahrnehmung bestimmter Aufgabenbereiche Regierungskommissionen bilden.
(2) Der Ministerrat kann in jeder beliebigen in den Bereich der Staatsverwaltung gehörenden Angelegenheit unmittelbar oder durch ein Mitglied Maßnahmen treffen.
(3) Der Ministerrat ist berechtigt, jeden beliebigen Zweig der Staatsverwaltung unter seine unmittelbare Aufsicht zu stellen und kann zu diesem Zweck besondere Organe bilden."

 

V. FEJEZET
Az államhatalom helyi szervei

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel V folgende Überschrift:

"IV. FEJEZET
A tanácsok
"

 

Kapitel V
Die örtlichen Organ der Staatsgewalt

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel V folgende Überschrift:

"Kapitel IV
Die Räte
"

 

29. § (1) A Magyar Népköztársaság területe államigazgatási szempontból megyékre, járásokra, városokra, községekre tagozódik. Nagyobb városok igazgatási kerületekre oszthatók.

(2) Az egyes igazgatási szervek területi változásait a minisztertanács határozza meg.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 29 Abs. 2 folgende Fassung:
"(2) Az egyes igazgatási szervek területi változásait az államhatalom szervei határozzák meg."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 29 zum § 41 und erhielt folgende Fassung:
"41. § (1) A Magyar Népköztársaság területe fővárosra, megyékre, városokra, községekre tagozódik.
(2) A megyék járásokra, a főváros és a nagyobb városok kerületekre oszthatók."

 

§ 29. (1) Das Gebiet der Ungarischen Volksrepublik gliedert sich verwaltungstechnisch in Komitate, Kreise, Städte und Gemeinden. Größere Städte können in Verwaltungsbezirke aufgeteilt werden.

(2) Gebietsveränderungen der einzelnen Verwaltungsorgane werden vom Ministerrat festgesetzt.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 29 Abs. 2 folgende Fassung:
"(2) Gebietsveränderungen der einzelnen Verwaltungsorgane werden durch die Organe der Staatsmacht festgesetzt."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 29 zum § 41 und erhielt folgende Fassung:
"§ 41. (1) Das Gebiet der Ungarischen Volksrepublik gliedert sich in die Hauptstadt, Komitate, Städte und Gemeinden.
(2) Die Komitate können in Kreise, die Hauptstadt und die größeren Städte in Bezirke eingeteilt werden."

30. § (1) Az államhatalom helyi szervei a megyei tanács, a járási tanács, a városi tanács, a községi tanács, a városi kerületi tanács.
 

(2) A helyi tanácsok tagjait az illető terület választópolgárai négy évi időtartamra - az országgyűlési képviselők választására megállapított alapelvek szerint - választják.

(3) A helyi tanácsok tagjait az illető terület választópolgárai a törvénynek megfelelően visszahívhatják.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 30 zum § 42 und erhielt folgende Fassung:
"42. § (1) Tanács működik a fővárosban, a megyékben, a főváros kerületeiben, a városokban és a községekben. Tanácsot több község közösen is alakíthat.
(2) A tanácsok tagjait négyévi időtartamra választják.
(3) A tanács a lakosság tevékeny részvételével látja el feladatait, munkájában közvetlenül támaszkodik a társadalmi szervezetekre, és együttműködik a nem tanácsi szervekkel.
(4) A tanácstagok kötelesek választóiknak a tanács munkájáról és saját tevékenységükről rendszeresen beszámolni."

 

§ 30. (1) Die örtlichen Organe der Staatsgewalt sind der Komitatsrat, der Kreisrat, der Stadtrat, der Gemeinderat und der städtische Bezirksrat.

(2) Die Mitglieder der örtlichen Räte werden von den wahlberechtigten Bürgern des betreffenden Gebiets, auf die Dauer von vier Jahren nach den für die Wahl der Mitglieder der Nationalversammlung festgesetzten Grundprinzipien gewählt.

(3) Die Mitglieder der örtlichen Räte können von den wahlberechtigten Bürgern des betreffenden Gebiets dem Gesetze entsprechend abberufen werden.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 30 zum § 42 und erhielt folgende Fassung:
"§ 42. (1) In der Hauptstadt, den Komitaten, den Bezirken der Hauptstadt, den Städten und den Gemeinden wirken Räte. Mehrere Gemeinden können auch gemeinsam einen Rat bilden.
(2) Die Mitglieder der Räte werden auf vier Jahre gewählt.
(3) Der Rat erfüllt seine Aufgaben unter aktiver Beteiligung der Bevölkerung, stützt sich bei seiner Arbeit unmittelbar auf die gesellschaftlichen Organisationen und wirkt mit den nicht zum Rat gehörenden Organen zusammen.
(4) Die Ratsmitglieder müssen über die Arbeit des Rates und ihre eigene Tätigkeit ihren Wählern regelmäßig Bericht erstatten."

 

31. § (1) A helyi tanácsok működésük területén az alkotmányosan hozott jogszabályok és a felsőbb szervek által meghatározott keretek között gyakorolják államhatalmi tevékenységüket.

(2) A helyi tanács:
a) vezeti a gazdasági, társadalmi és kulturális tevékenységet,
b) előkészíti a helyi gazdasági tervet és költségvetést, ellenőrzi ezek végrehajtását,
c) végrehajtja a törvényeket és a felsőbb rendeleteket,
d) irányítja és ellenőrzi az alárendelt államhatalmi és államigazgatási szerveket,
e) elősegíti az állami rend és a közvagyon védelmét,
f) oltalmazza a dolgozók jogait,
g) irányítja és ellenőrzi a helyi jellegű gazdasági vállalatok munkáját,
h) támogatja a dolgozók szövetkezeteit,
i) intézkedik a jogszabállyal hatáskörébe utalt minden ügyben.

(3) A helyi tanácsok működési körükben helyi rendeleteket hoznak, amelyek nem ellenkezhetnek a törvénnyel, törvényerejű rendelettel, a minisztertanács, a miniszterek vagy a felsőbb tanácsok rendeleteivel. A helyi tanácsok rendeleteit a szokásoknak megfelelően kell közhírré tenni.

(4) A helyi tanácsok az alájuk tartozó tanácsoknak minden olyan rendeletét, határozatát vagy intézkedését, amely az alkotmányba vagy alkotmányosan hozott jogszabályba ütközik, megsemmisíthetik, illetőleg megváltoztathatják.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 31 Abs. 2 lit. b folgende Fassung:
"b) megállapítja - az állami népgazdasági terv és az állami költségvetés keretein belül - a helyi gazdasági tervet és költségvetést, ellenőrzi ezek végrehajtását."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 31 zum § 43 und erhielt folgende Fassung:
"43. § (1) A tanács
a) képviseli a lakosság érdekeit, működési területén megvalósítja a dolgozó nép önkormányzatát,

b) gondoskodik a központi állami és a helyi célok megvalósításáról, a hatáskörébe utalt feladatok önálló ellátásáról, a jogszabályok végrehajtásáról,
c) meghatározza - az állami népgazdasági terv és az állami költségvetés alapján - terveit és költségvetését, irányítja és ellenőrzi a tervek végrehajtását, a költségvetés felhasználását; anyagi eszközeivel önállóan gazdálkodik,

d) gondoskodik a terület- és a településfejlesztésről, szervezi a lakosság szükségleteinek kielégítését,
e) közreműködik az állami és társadalmi rend biztosításában, a társadalmi tulajdon védelmében.
(2) Működési körében a tanács rendeletet vagy határozatot hozhat, amely azonban nem lehet ellentétes törvénnyel, törvényerejű rendelettel, minisztertanácsi rendelettel vagy határozattal, miniszteri rendelettel, államtitkári rendelkezéssel vagy felsőbb fokú tanácsrendelettel. A tanácsrendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni."
 

 

§ 31. (1) Die örtlichen Räte üben in ihrem Wirkungsbereich innerhalb der verfassungsmäßig erbrachten Rechtsnormen und der durch die höheren Organe festgesetzten Rahmen ihre die Staatsgewalt vertretende Tätigkeit aus.

(2) Der örtliche Rat:
a) leitet die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Tätigkeit,
b) bereitet den örtlichen Wirtschaftsplan und den Haushalt vor und kontrolliert deren Durchführung,
c) vollzieht die Gesetze und die wichtigeren Verordnungen,
d) lenkt und kontrolliert die ihm unterstellten Organe der Staatsgewalt und der Staatsverwaltung,
e) gewährleistet den Schutz der staatlichen Ordnung und des Gemeingutes,
f) wahrt die Rechte der Werktätigen,
g) lenkt und kontrolliert die Arbeit der örtlichen wirtschaftlichen Unternehmen,
h) unterstützt die Genossenschaften der Werktätigen,
i) verfügt in jeder durch eine Rechtsnorm in seinen Wirkungskreis gewiesenen Angelegenheit.

(3) Die örtlichen Räte erlassen in ihren Tätigkeitsberechen örtliche Verordnungen, die dem Gesetze, einer Verordnung mit Gesetzeskraft, sowie den Verfügungen des Ministerrates, der Minister oder der höheren Räte nicht widersprechen können. Die Verordnungen der örtlichen Räte müssen in einer den Gepflogenheiten entsprechenden Weise kundgemacht werden.

(4) Die örtlichen Räte können jede Verordnung, Entscheidung oder Maßnahme der ihnen unterstellten Räte, die gegen die Verfassung oder die verfassungsmäßig erbrachten Rechtsnormen verstößt, annullieren, bzw. abändern.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 31 Abs. 2 lit. b folgende Fassung:
"b) bereitet - im Rahmen der durch den nationalen Wirtschaftsplan und den Staatshaushalt - den örtlichen Wirtschaftsplan und den Haushalt vor und kontrolliert deren Durchführung."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 31 zum § 43 und erhielt folgende Fassung:
"§ 43. (1) Der Rat
a) vertritt die Interessen der Bevölkerung und verwirklicht in seinem Tätigkeitsbereich die Selbstverwaltung des werktätigen Volkes.
b) sorgt für die Verwirklichung der zentralen staatlichen und der örtlichen Ziele, für die selbständige Wahrnehmung der seiner Zuständigkeit zugewiesenen Aufgaben und für die Durchführung der Rechtsvorschriften.
c) bestimmt - auf der Grundlage des staatlichen Volkswirtschaftsplans und des Staatsvoranschlags - seine Pläne und seinen Haushalt, lenkt und kontrolliert die Durchführung der Pläne und die Verwendung der Haushaltsmittel; er verfügt über seine finanziellen Mittel selbständig,
d) sorgt für die Raum- und Siedlungsentwicklung und organisiert die Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung,
e) wirkt an der Sicherung der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung, am Schutz des gesellschaftlichen Eigentums mit.
(2) Im Rahmen seines Wirkungsbereichs kann der Rat Verordnungen oder Beschlüsse erlassen, die aber den Gesetzen, gesetzesvertretenden Verordnungen, den Ministerratsverordnungen oder -beschlüssen, den ministeriellen Verordnungen, den Anordnungen von Staatssekretären oder höherrangigen Ratsverordnungen nicht widersprechen dürfen. Die Ratsverordnungen sind in ortsüblicher Weise bekanntzumachen."

 

32. § (1) A helyi tanácsok munkájukban közvetlenül a lakosságra támaszkodnak, biztosítják a dolgozók tevékeny részvételét, kezdeményezését és ellenőrzését az államhatalom helyi gyakorlásában.

(2) A helyi tanácsok kötelesek a választóknak évenként legalább két ízben működésükről beszámolni.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 32 aufgehoben (als § 42 Abs. 3 neu gefasst).

 

§ 32. (1) Die örtlichen Räte stützen sich bei ihrer Arbeit unmittelbar auf die Bewohnerschaft und gewährleisten die aktive Teilnahme, Initiative und Kontrolle der Werktätigen bei der örtlichen Ausübung der Staatsgewalt.

(2) Die örtlichen Räte sind verpflichtet, ihren Wählern jährlich mindestens zweimal über ihre Tätigkeit Rechenschaft abzulegen.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 32 aufgehoben (als § 42 Abs. 3 neu gefasst).

 

33. § (1) A helyi tanácsok végrehajtó és intézkedő szervei a végrehajtóbizottságok, amelyeket tagjaik sorából választanak.
 

(2) A végrehajtóbizottság élén elnök áll, a bizottság ügyvitelét az elnöknek alárendelt titkár intézi. Az elnököt (helyettesét vagy helyetteseit) és a titkárt a végrehajtóbizottság tagjai sorából választja.
 

(3) A végrehajtóbizottságok közvetlenül felelősek a helyi tanácsoknak és a felsőbb tanácsok végrehajtó bizottságainak. Kötelesek munkájukban az államigazgatási szervek rendelkezéseit megtartani.

(4) A végrehajtóbizottságokat vagy azok tagjait a helyi tanácsok visszahívhatják.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 33 Abs. 3 folgende Fassung:
"(3) A végrehajtóbizottságok az őket megválasztó helyi tanácsoknak, a felsőbb államhatalmi szerveknek, a felsőbb tanácsok végrehajtóbizottságainak és a Minisztertanácsnak felelősek; kötelesek munkájukban ezek rendelkezéseit megtartani."
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 33 zum § 44 und erhielt folgende Fassung:
"44. § (1) A tanács végrehajtó bizottságot választ, bizottságokat alakít, szakigazgatási szerveket hoz létre, vállalatokat és intézményeket alapíthat.
(2) A tanácsokra vonatkozó részletes szabályokat törvény állapítja meg."

 

§ 33. (1) Die vollziehenden und verfügenden Organe der örtlichen Räte sind die Exekutivkomitees, die sie aus den Reihen ihrer Mitglieder wählen.

(2) An der Spitze des Exekutivkomitees steht ein Vorsitzender, die Führung der Geschäfte des Komitees versieht der dem Vorsitzenden unterstellte Sekretär. Den Vorsitzenden (seinen oder seine Stellvertreter) und den Sekretär wählt das Exekutivkomitee aus den Reihen seiner Mitglieder.

(3) Die Exekutivkomitees sind den örtlichen Räten und den Exekutivkomitees der höheren Räte unmittelbar verantwortlich. Sie sind verpflichtet, bei ihrer Arbeit die Verfügungen der Organe der Staatsverwaltung zu befolgen.

(4) Die Exekutivkomitees oder deren Mitglieder können von den örtlichen Räten abberufen werden.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 33 Abs. 3 folgende Fassung:
"(3) Die Exekutivkomitees sind den örtlichen Räten, die sie gewählt haben, ebenso wie den Exekutivkomitees der höheren Räte, und die höheren Räte und deren Exekutivkomitees sind dem Ministerrat, unmittelbar verantwortlich; bei ihrer Arbeit haben sie die höheren Verfügungen zu befolgen."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 33 zum § 44 und erhielt folgende Fassung:
"§ 44. (1) Der Rat wählt ein Exekutivkomitee, bildet Ausschüsse, errichtet Fachverwaltungsorgane und kann Betriebe und Einrichtungen gründen.
(2) Die auf die Räte bezüglichen Detailbestimmungen werden durch ein besonderes Gesetz festgestellt."

 

34. § A végrehajtóbizottságok mellett az államigazgatási szervek ágazatonként külön szerveket létesíthetnek, amelyek szakirányítás szempontjából az államigazgatás felsőbb szerveinek, közvetlen munkájuk tekintetében pedig a végrehajtóbizottságnak vannak alárendelve.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 34 folgende Fassung:
"34. § A helyi tanács hatáskörébe tartozó szakigazgatási feladatokat a végrehajtóbizottságok szakigazgatási szervei látják el, amelyek egyrészt a végrehajtóbizottságnak, másrészt a felsőbb szakigazgatási szerveknek vannak alárendelve."
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 34 aufgehoben.

 

§ 34. Neben den Exekutivkomitees können die Organe der Staatsverwaltung für einzelne Zweige besondere Organe ins Leben rufen, die in bezug auf die fachliche Lenkung der höheren Organe der Staatsverwaltung, in ihrer unmittelbaren Arbeit aber den Exekutivkomitees unterstellt sind.

Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 erhielt der § 34 folgende Fassung:
"34. § Die eigenen Verwaltungsaufgaben bei der Durchführung von Zuständigkeiten der Gemeinden werden von den einzelnen Fachausschüssen der Exekutivkomitees erledigt, außer dass diese besonderen fachlichen Zweigen der Organe der Staatsverwaltung unterstellt sind."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 34 aufgehoben.

 

35. § A helyi tanácsokra és végrehajtóbizottságokra vonatkozó részletes szabályokat külön törvény állapítja meg.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 35 aufgehoben (als § 44 Abs. 2 neu gefaßt).

 

§ 35. Die auf die örtlichen Räte und Exekutivkomitees bezüglichen Detailbestimmungen werden durch ein besonderes Gesetz festgestellt.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 35 aufgehoben (als § 44 Abs. 2 neu gefaßt).

 

VI. FEJEZET
A bírói szervezet

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel VI folgende Überschrift:

"V. FEJEZET
A bírói szervezet
"

 

Kapitel VI
Die Gerichtsbarkeit

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel VI folgende Überschrift:

"Kapitel V
Die Gerichtsbarkeit
"

 

36. § (1) A Magyar Népköztársaságban az igazságszolgáltatást a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága, a felsőbíróságok, a megyei bíróságok és a járásbíróságok gyakorolják.

(2) A törvény az ügyek meghatározott csoportjaira nézve külön bíróságok létesítését is elrendelheti.

Durch Gesetzesartikel Nr. IV/1950 (§ 5) erhielt der § 36 folgende Fassung:
"36. § (1) A Magyar Népköztársaságban az igazságszolgáltatást a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága, a megyei bíróságok és a járásbíróságok gyakorolják.
(2) A törvény az ügyek meghatározott csoportjaira nézve külön bíróságok létesítését is elrendelheti."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 36 zum § 45.

 

§ 36. (1) Die Rechtsprechung wird in der Ungarischen Volksrepublik von dem Obersten Gerichtshof der Ungarischen Volksrepublik, den Obergerichten , den Komitatsgerichten und den Kreisgerichten ausgeübt.

(2) Das Gesetz kann für bestimmte Gruppen von Angelegenheiten auch die Bestellung von besonderen Gerichten anordnen.

Durch Gesetzesartikel Nr. IV/1950 (§ 5) erhielt der § 36 folgende Fassung:
"36. § (1) Die Rechtsprechung wird in der Ungarischen Volksrepublik von dem Obersten Gerichtshof der Ungarischen Volksrepublik, den Komitatsgerichten und den Kreisgerichten ausgeübt.
(2) Das Gesetz kann für bestimmte Gruppen von Angelegenheiten auch die Bestellung von besonderen Gerichten anordnen."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 36 zum § 45.

 

37. § A bíróságok hivatásos bírákból és népi ülnökökből alakított tanácsokban ítélkeznek. A törvény e szabály alól kivételt engedhet.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 37 zum § 46.

 

§ 37. Die Gerichte urteilen in aus Berufsrichtern und Volksbeisitzern gebildeten Senaten. Das Gesetz kann von dieser Regel eine Ausnahme gestatten.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 37 zum § 46.

 

38. § A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága elvi irányítást gyakorol az összes bíróságok bírói működése és ítélkezése tekintetében. A Legfelsőbb Bíróság irányelveket állapíthat meg és elvi döntéseket hozhat, amelyek a bíróságok számára kötelezők.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 38 zum § 47 und erhielt folgende Fassung:
"47. § A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága elvi irányítást gyakorol az összes bíróságok bírói működése és ítélkezése fölött. A Legfelsőbb Bíróság irányelvei és elvi döntései a bíróságok számára kötelezők."
 

 

§ 38. Dem Obersten Gerichtshof der Ungarischen Volksrepublik obliegt die prinzipielle Lenkung in bezug auf die gerichtliche Tätigkeit und die Rechtsprechung sämtlicher Gerichte. Der Oberste Gerichtshof kann Richtlinien bestimmen und prinzipielle Entscheidungen treffen, die für die Gerichte verpflichtend sind.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 38 zum § 47 und erhielt folgende Fassung:
"§ 47. Dem Obersten Gerichtshof der Ungarischen Volksrepublik ist zur prinzipiellen Lenkung in bezug auf die gerichtliche Tätigkeit und die Rechtsprechung sämtlicher Gerichte befugt. Die Richtlinien und prinzipiellen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs sind für die Gerichte verbindlich."

 

39. § (1) A Magyar Népköztársaságban a bírói tisztségeket választás útján töltik be; a megválasztott bírák visszahívhatók.
 

(2) A Legfelsőbb Bíróság és a felsőbíróságok bíráit öt évi időtartamra, a megyei bíróságok és a járásbíróságok bíráit három évi időtartamra választják.

(3) A Legfelsőbb Bíróság elnökét és bíráit, valamint a felsőbíróságok elnökeit az Országgyűlés választja.
 

(4) A bírák működésükről választóiknak beszámolni kötelesek.

(5) A felsőbíróságok, a megyei bíróságok és a járásbíróságok bíráinak választásáról külön törvény rendelkezik.

Durch Gesetzesartikel Nr. IV/1950 (§ 6) erhielt der § 39 folgende Fassung:
"39. § (1) A Magyar Népköztársaságban a bírói tisztségeket választás útján töltik be; a megválasztott bírák visszahívhatók.

(2) A Legfelsőbb Bíróság bíráit öt évi időtartamra, a megyei bíróságok és járásbíróságok bíráit három évi időtartamra választják.

(3) A Legfelsőbb Bíróság elnökét és bíráit az Országgyűlés választja.
(4) A bírák működésükről választóiknak beszámolni kötelesek.
(5) A megyei bíróságok és a járásbíróságok bíráinak választásáról külön törvény rendelkezik."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 39 zum § 48 und erhielt folgende Fassung:
"48. § (1) A Magyar Népköztársaságban a bírói tisztségeket választással töltik be; a megválasztott bírák törvényben meghatározott okok alapján visszahívhatók.
(2) A Legfelsőbb Bíróság elnökét négyévi időtartamra az Országgyűlés választja. A Legfelsőbb Bíróság elnöke köteles a Legfelsőbb Bíróság működéséről az Országgyűlésnek beszámolni.
(3) A hivatásos bírákat a törvényben meghatározott módon a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa választja."

 

§ 39. (1) In der Ungarischen Volksrepublik werden die richterlichen Ämter durch Wahl besetzt; die gewählten Richter können abberufen werden.

(2) Die Richter des Obersten Gerichtshofes und der Obergerichte werden auf die Dauer von fünf Jahren, die Richter der Komitatsgerichte und der Bezirksgerichte auf die Dauer von drei Jahren gewählt.

(3) Der Präsident und die Richter des Obersten Gerichtshofes, sowie der Obergerichte werden von der Nationalversammlung gewählt.

(4) Die Richter sind verpflichtet, ihren Wählern über ihre Tätigkeit Rechenschaft abzulegen.

(5) Über die Wahl der Richter der Obergerichte, der Komitatsgerichte und der Kreisgerichte verfügt ein besonderes Gesetz.

Durch Gesetzesartikel Nr. IV/1950 (§ 6) erhielt der § 39 folgende Fassung:
"39. § (1) In der Ungarischen Volksrepublik werden die richterlichen Ämter durch Wahl besetzt; die gewählten Richter können abberufen werden.
(2) Die Richter des Obersten Gerichtshofes werden auf die Dauer von fünf Jahren, die Richter der Komitatsgerichte und der Bezirksgerichte auf die Dauer von drei Jahren gewählt.
(3) Der Präsident und die Richter des Obersten Gerichtshofes werden von der Nationalversammlung gewählt.
(4) Die Richter sind verpflichtet, ihren Wählern über ihre Tätigkeit Rechenschaft abzulegen.
(5) Über die Wahl der Richter der Komitatsgerichte und der Kreisgerichte verfügt ein besonderes Gesetz."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 39 zum § 48 und erhielt folgende Fassung:
"§ 48. (1) In der Ungarischen Volksrepublik werden die richterlichen Ämter durch Wahl besetzt; die gewählten richter können aus gesetzlichen Gründen abberufen werden.
(2) Der Präsident und die Richter des Obersten Gerichthofes werden von der Nationalversammlung gewählt. Der Präsident des Obersten Gerichtshofs muß der Nationalversammlung über die Tätigkeit des Obersten Gerichtshofs Bericht erstatten.
(3) Die Berufsrichter werden vom Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik in der gesetzlich vorgesehen Weise gewählt."

 

40. § (1) A bíróságok tárgyalásai - a törvény által meghatározott kivételektől eltekintve - nyilvánosak.

(2) A vádlottat a bírói eljárás során megilleti a védelem joga.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 40 zum § 49 und erhielt folgende Fassung:
"49. § (1) A bíróságok tárgyalásai - a törvény által meghatározott kivételektől eltekintve - nyilvánosak.
(2) A büntető eljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a védelem joga."
 

 

§ 40. (1) Die Verhandlungen der Gerichte sind - abgesehen von den durch das Gesetz bestimmten Ausnahmen - öffentlich.

(2) Dem Angeklagten steht im Laufe des gerichtlichen Verfahrens das Recht der Verteidigung zu.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 40 zum § 49 und erhielt folgende Fassung:
"§ 49. (1) Die Verhandlungen der Gerichte sind - abgesehen von den durch das Gesetz bestimmten Ausnahmen - öffentlich.
(2) Allen Personen, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet worden ist, steht das Recht der Verteidigung in allen Verfahrensabschnitten zu."

 

41. § (1) A Magyar Népköztársaság bíróságai büntetik a dolgozó nép ellenségeit, védik és biztosítják a népi demokrácia állami, gazdasági és társadalmi rendjét, intézményeit, a dolgozók jogait, nevelik a dolgozókat a szocialista társadalmi együttélés szabályainak megtartására.

(2) A bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alávetve.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 41 zum § 50 und erhielt folgende Fassung:
"50. § (1) A Magyar Népköztársaság bíróságai védik és biztosítják az állami, gazdasági és társadalmi rendet, az állampolgárok jogait és törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.
(2) A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve.
(3) A bíróságokra vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg."

 

§ 41. (1) Die Gerichte der Ungarischen Volksrepublik bestrafen die Feinde des werktätigen Volkes, schützen und sichern die staatliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung und die Institutionen der Volksdemokratie, sowie die Rechte der Werktätigen und erziehen die Werktätigen zur Befolgung der Normen des sozialistischen gesellschaftlichen Zusammenlebens.

(2) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz untergeordnet.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 41 zum § 50 und erhielt folgende Fassung:
"§ 50. (1) Die Gerichte der Ungarischen Volksrepublik schützen und sichern die staatliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung, die Rechte und gesetzlichen Interessen der Staatsbürger und bestrafen die Straftäter.
(2) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.
(3) Die weiteren Regelungen über die Gerichte werden durch Gesetz festgestellt."

 

VII. FEJEZET
Az ügyészség

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel VII folgende Überschrift:

"VI. FEJEZET
Az ügyészség
"

 

Kapitel VII
Die Staatsanwaltschaft

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel VII folgende Überschrift:

"Kapitel VI
Die Staatsanwaltschaft
"

 

42. § (1) A törvényesség megtartása felett a Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze őrködik.

(2) A legfőbb ügyész e jogkörében ügyel arra, hogy a minisztériumok, az alájuk rendelt hatóságok, hivatalok, intézmények és egyéb szervek, az államhatalom helyi szervei, valamint a polgárok a törvényeket megtartsák.

(3) A legfőbb ügyész gondoskodik arról, hogy a Magyar Népköztársaság rendjét, biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető mindennemű cselekmény következetesen üldöztessék.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 42 zum § 51 und erhielt folgende Fassung:
"51. § (1) A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik a társadalom törvényes rendjét, az állam biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről, az állampolgárok jogainak védelméről.
(2) Az ügyészség felügyeletet gyakorol a nyomozás törvényessége fölött, képviseli a vádat a bírósági eljárásban.

(3) Az ügyészség közreműködik annak biztosításában, hogy az állami, a társadalmi és a szövetkezeti szervek, valamint az állampolgárok a törvényeket megtartsák és megtartassák. Törvénysértés esetén fellép a törvényesség védelmében."
 

 

§ 42. (1) Über die Befolgung der Gesetzlichkeit wacht der Generalstaatsanwalt der Ungarischen Volksrepublik.

(2) In dieser Rechtssphäre achtet der Generalstaatsanwalt darauf, daß die Ministerien, die ihnen unterstellten Behörden, Ämter, Institutionen und sonstigen Organe, die örtlichen Organe der Staatsgewalt, sowie die Bürger die Gesetze befolgen sollen.

(3) Der Generalstaatsanwalt sorgt dafür, daß jede die Ordnung, Sicherheit und Unabhängigkeit der Ungarischen Volksrepublik verletzende oder gefährdende Handlung in konsequenter Weise verfolgt werden.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 42 zum § 51 und erhielt folgende Fassung:
"§ 51. (1) Dem Generalstaatsanwalt der Ungarischen Volksrepublik und der Staatsanwaltschaft obliegen die konsequente Verfolgung aller Taten, die die gesetzmäßige Ordnung der Gesellschaft, die Sicherheit und Unabhängigkeit des Staates verletzen oder gefährden, und der Schutz der Rechte der Staatsbürger.
(2) Die Staatsanwaltschaft übt die Aufsicht über die Gesetzlichkeit der Ermittlungen aus und vertritt die Anklage in den Gerichtsverfahren.
(3) Die Staatsanwaltschaft wirkt an der Sicherung dessen mit, daß die staatlichen, gesellschaftlichen und genossenschaftlichen Organe sowie die Staatsbürger die Gesetze befolgen und für deren Befolgung sorgen. Bei Gesetzesverletzungen tritt sie für den Schutz der Gesetzlichkeit ein."

 

43. § (1) A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyészét az Országgyűlés választja hat évi időtartamra. Az Országgyűlés a legfőbb ügyészt visszahívhatja.

(2) A legfőbb ügyész az Országgyűlésnek felelős és működéséről beszámolni köteles.
 

(3) Az ügyészeket a Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze nevezi ki.

(4) Az ügyészségi szervezetet a Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze vezeti és irányítja.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 43 zum § 52 und erhielt folgende Fassung:
"52. § (1) A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyészét az Országgyűlés választja négyévi időtartamra. Az Országgyűlés a legfőbb ügyészt visszahívhatja.
(2) A legfőbb ügyész az Országgyűlésnek felelős, és működéséről köteles beszámolni."
 

 

§ 43. (1) Der Generalstaatsanwalt der Ungarischen Volksrepublik wird von der Nationalversammlung auf die Dauer von sechs Jahren gewählt. Die Nationalversammlung kann den Generalstaatsanwalt abberufen.

(2) Der Generalstaatsanwalt ist der Nationalversammlung verantwortlich und verpflichtet, über seine Tätigkeit Rechenschaft abzulegen.

(3) Die Staatsanwälte werden vom Generalstaatsanwalt der Ungarischen Volksrepublik ernannt.

(4) Die Organe der Staatsanwaltschaft werden vom Generalstaatsanwalt der Ungarischen Volksrepublik geleitet und gelenkt.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 43 zum § 52 und erhielt folgende Fassung:
"§ 52. (1) Der Generalstaatsanwalt der Ungarischen Volksrepublik wird von der Nationalversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Nationalversammlung kann den Generalstaatsanwalt abberufen.
(2) Der Generalstaatsanwalt ist der Nationalversammlung verantwortlich und verpflichtet, über seine Tätigkeit Rechenschaft abzulegen."

 

44. § Az ügyészek az államigazgatási és a helyi államhatalmi szervektől függetlenül járnak el.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 44 zum § 53 und erhielt folgende Fassung:
"53. § (1) Az ügyészeket a Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze nevezi ki.
(2) Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja.
(3) Az ügyészségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg."

 

§ 44. Die Staatsanwälte verfahren unabhängig von den Organen der Staatsverwaltung und der örtlichen Staatsgewalt.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 44 zum § 53 und erhielt folgende Fassung:
"§ 53. (1) Die Staatsanwälte werden vom Generalstaatsanwalt der Ungarischen Volksrepublik ernannt.
(2) Die Staatsanwaltschaften werden vom Generalstaatsanwalt geleitet und gelenkt.
(3) Die weiteren Regelungen über die Staatsanwaltschaften werden durch Gesetz festgestellt."

 

VIII. FEJEZET
Az állampolgárok jogai és kötelességei

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel VIII folgende Überschrift:

"VII. FEJEZET
Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei
"

 

Kapitel VIII
Die Rechte und Pflichten der Staatsbürger

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel VIII folgende Überschrift:

"Kapitel VII
Die grundlegenden Rechte und Pflichten der Staatsbürger
"

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"54. § (1) A Magyar Népköztársaság tiszteletben tartja az emberi jogokat.
(2) A Magyar Népköztársaságban az állampolgári jogokat a szocialista társadalom érdekeivel összhangban kell gyakorolni; a jogok gyakorlása elválaszthatatlan az állampolgári kötelességek teljesítésétől.
(3) A Magyar Népköztársaságban törvény állapítja meg az állampolgárok alapvető jogaira és kötelességeire vonatkozó szabályokat."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 54. (1) Die Ungarische Volksrepublik achtet die Menschenrechte.
(2) In der Ungarischen Volksrepublik sind die staatsbürgerlichen Rechte in Übereinstimmung mit den Interessen der sozialistischen Gesellschaft auszuüben; die Ausübung der Rechte ist von der Erfüllung der staatsbürgerlichen Pflichten untrennbar.
(3) In der Ungarischen Volksrepublik werden die Vorschriften über die grundlegenden Rechte und Pflichten der Staatsbürger durch Gesetz festgelegt."

 

45. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja polgárai számára a munkához való jogot és a végzett munka mennyiségének és minőségének megfelelő díjazást.

(2) E jogot a Magyar Népköztársaság a népgazdaság termelő erőinek tervszerű fejlesztésével és a népgazdasági terven alapuló munkaerőgazdálkodással valósítja meg.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 45 zum § 55 und erhielt folgende Fassung:
"55. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja állampolgárainak a munkához való jogot, valamint a végzett munka mennyiségének és minőségének megfelelő díjazást.
(2) E jogot a Magyar Népköztársaság a népgazdaság termelőerőinek tervszerű fejlesztésével és a népgazdasági terven alapuló munkaerő-gazdálkodással valósítja meg."

 

§ 45. (1) Die Ungarische Volksrepublik sichert ihren Bürgern das Recht auf Arbeit und eine der Quantität und Qualität der verrichteten Arbeit entsprechende Entlohnung.

(2) Dieses Recht verwirklicht die Ungarische Volksrepublik durch eine planmäßige Entwicklung der Produktionskräfte der Volkswirtschaft und eine auf dem Volkswirtschaftsplan basierende Arbeitskraftbewirtschaftung.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 45 zum § 55 und erhielt folgende Fassung:
"§ 55. (1) die Ungarische Volksrepublik gewährleistet ihren Staatsbürgern das Recht auf Arbeit sowie eine der Quantität und Qualität verrichteten Arbeit entsprechende Entlohnung.
(2) Dieses Recht verwirklicht die Ungarische Volksrepublik durch eine planmäßige Entwicklung der Produktionskräfte der Volkswirtschaft und eine auf dem Volkswirtschaftsplan basierende Arbeitskraftbewirtschaftung."

 

46. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja a dolgozóknak a pihenéshez és üdüléshez való jogát.

(2) E jogot a Magyar Népköztársaság a törvényes munkaidő, a fizetéses szabadság és a dolgozók üdülésének megszervezése útján valósítja meg.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 46 zum § 56 und erhielt folgende Fassung:
"56. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja állampolgárai számára a pihenéshez való jogot.
(2) Ezt a jogot a Magyar Népköztársaság a munkaidő törvényes megállapításával, fizetéses szabadság biztosításával, az üdülés megszervezésének segítségével valósítja meg."

 

§ 46. (1) Die Ungarische Volksrepublik sichert den Werktätigen das Recht auf Ruhe und Erholung.

(2) Dieses Recht verwirklicht die Ungarische Volksrepublik durch die Organisierung der gesetzlichen Arbeitszeit, des bezahlten Urlaubs und der Erholung der Werktätigen.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 46 zum § 56 und erhielt folgende Fassung:
"§ 56. (1) Die Ungarische Volksrepublik gewährleistet ihren Staatsbürgern das Recht auf Erholung.
(2) Die Ungarische Volksrepublik verwirklicht dieses Recht durch die gesetzliche Regelung der Arbeitzeit, die Gewährung eines bezahlten Urlaubs und die Förderung der Erholungseinrichtungen."

 

47. § (1) A Magyar Népköztársaság védi a dolgozók egészségét és segíti a dolgozókat munkaképtelenségük esetén.

(2) A Magyar Népköztársaság ezt a védelmet és segítséget széles körű társadalombiztosítással és az orvosi ellátás megszervezésével valósítja meg.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 47 zum § 57 und erhielt folgende Fassung:
"57. § (1) A Magyar Népköztársaságban az állampolgároknak joguk van az élet, a testi épség és az egészség védelméhez.

(2) Ezt a jogot a Magyar Népköztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, az emberi környezet védelmével valósítja meg."

 

§ 47. (1) Die Ungarische Volksrepublik schützt die Gesundheit der Werktätigen im Falle ihrer Arbeitsunfähigkeit.

(2) Die Ungarische Volksrepublik verwirklicht diesen Schutz und diese Hilfe durch eine ausgedehnte Sozialversicherung und Organisierung der ärztlichen Betreuung.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 47 zum § 57 und erhielt folgende Fassung:
"§ 57. (1) Die Ungarische Volksrepublik sichert ihren Staatsbürgern das Recht auf Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit.
(2) Die Ungarische Volksrepublik verwirklicht dieses Recht durch eine Organisation des Arbeitsschutzes, die Einrichtungen des Gesundheitswesens und der medizinischen Versorgung im Alter, bei Krankheit und Arbeitsunfähigkeit."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"58. § (1) A Magyar Népköztársaság állampolgárainak öregség, betegség és munkaképtelenség esetén anyagi ellátáshoz van joguk.
(2) A Magyar Népköztársaság az anyagi ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás keretében és a szociális intézmények rendszerével biztosítja."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 58. (1) Die Ungarische Volksrepublik sichert ihren Staatsbürgern das Recht auf materielle Versorgung im Alter, bei Krankheit und Arbeitsunfähigkeit.
(2) Die Ungarische Volksrepublik verwirklicht das Recht auf materielle Versorgung im Rahmen der Sozialversicherung und durch das System sozialer Einrichtungen."

 

48. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja a dolgozóknak a művelődéshez való jogát.

(2) A Magyar Népköztársaság ezt a jogot a népművelés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával, közép- és felsőfokú oktatással, a felnőtt dolgozók továbbképzésével és az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 48 zum § 59 und erhielt folgende Fassung:
"59. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot.
(2) A Magyar Népköztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával, közép- és felsőfokú oktatással, a felnőtt dolgozók továbbképzésével és az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg."

 

§ 48. (1) Die Ungarische Volksrepublik sichert den Werktätigen das Recht auf Bildung.

(2) Die Ungarische Volksrepublik verwirklicht dieses Recht durch die Ausbreitung der Volksbildung, die zum allgemeinen Gut gemacht wird, die unentgeltliche und obligatorische allgemeine Schule, den Unterricht mittleren und höheren Grades, die Weiterbildung der erwachsenen Werktätigen und die materielle Unterstützung der an Unterricht Teilhabenden.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 48 zum § 59 und erhielt folgende Fassung:
"§ 59. (1) Die Ungarische Volksrepublik gewährleistet ihren Staatsbürgern das Recht auf Bildung.
(2) Die Ungarische Volksrepublik verwirklicht dieses Recht durch die Ausweitung des öffentlichen Bildungswesens und seine Ausgestaltung zum Allgemeingut, die unentgeltliche und obligatorische Grundschule, das mittlere und höhere Unterrichtswesen, die Fortbildung der erwachsenen Werktätigen und die materielle Unterstützung der Lernenden."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"60. § A Magyar Népköztársaság biztosítja a tudományos és művészi alkotó tevékenység szabadságát."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 60. Die Ungarische Volksrepublik gewährleistet die Freiheit des wissenschaftlichen und künstlerischen Schaffens."

 

49. § (1) A Magyar Népköztársaság polgárai a törvény előtt egyenlők és egyenlő jogokat élveznek.

(2) A polgárok bármilyen hátrányos megkülönböztetését nemek, felekezetek vagy nemzetiségek szerint a törvény szigorúan bünteti.
 

(3) A Magyar Népköztársaság a területén élő minden nemzetiség számára biztosítja az anyanyelvén való oktatásnak és nemzeti kultúrája ápolásának lehetőségét.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 49 zum § 61 und erhielt folgende Fassung:
"61. § (1) A Magyar Népköztársaság állampolgárai a törvény előtt egyenlők, és egyenlő jogokat élveznek.
(2) Az állampolgároknak nem, felekezet vagy nemzetiség szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
(3) A Magyar Népköztársaság a területén élő minden nemzetiség számára biztosítja az egyenjogúságot, az anyanyelv használatát, az anyanyelven való oktatást, saját kultúrája megőrzését és ápolását."

 

§ 49. (1) Die Bürger der Ungarischen Volksrepublik sind vor dem Gesetz gleich und genießen die gleichen Rechte.

(2) Jede wie immer geartete nachteilige Unterscheidung der Bürger nach Geschlecht, Konfession oder Nationalität wird vom Gesetz streng bestraft.

(3) Die Ungarische Volksrepublik sichert allen auf ihrem Gebiete lebenden Nationalitäten die Möglichkeit des Unterrichtes in ihrer Muttersprache und der Pflege ihrer nationalen Kultur.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 49 zum § 61 und erhielt folgende Fassung:
"§ 61. (1) Die Staatsbürger der Ungarischen Volksrepublik sind vor dem Gesetz gleich und genießen die gleichen Rechte.
(2) Jede Benachteiligung der Staatsbürger wegen ihres Geschlechts, ihrer Konfession oder ihrer Nationalität wird durch das Gesetz streng bestraft.
(3) Die Ungarische Volksrepublik sichert allen auf ihrem Gebiete lebenden Nationalitäten die Gleichberechtigung, den Gebrauch der Muttersprache, den Unterricht in der Muttersprache, die Bewahrung und Pflege ihrer eigenen Kultur."

 

50. § (1) A Magyar Népköztársaságban a nők a férfiakkal egyenlő jogokat élveznek.

(2) A nők egyenjogúságát szolgálják: munkafeltételeiknek a férfiakéval azonos módon való biztosítása, a terhesség esetére a nőknek járó fizetett szabadság, az anyaság és a gyermek fokozott törvényes védelme, továbbá az anya- és a gyermekvédelmi intézmények rendszere.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 50 zum § 62 und erhielt folgende Fassung:
"62. § (1) A Magyar Népköztársaságban a nők és a férfiak egyenlő jogokat élveznek.
(2) A nők egyenjogúságát szolgálják: munkalehetőségeiknek és munkafeltételeiknek megfelelő módon való biztosítása; terhesség és szülés esetére fizetett szabadság, az anyaság és a gyermek fokozott törvényes védelme, továbbá az anya- és gyermekvédelmi intézmények rendszere."

 

§ 50. (1) In der Ungarischen Volksrepublik genießen die Frauen die gleichen Rechte wie die Männer.

(2) Der Gleichberechtigung der Frauen dienen: die Sicherung ihrer Arbeitsbedingungen in derselben Weise wie bei den Männern, die Gewährung eines bezahlten Urlaubs während der Schwangerschaft, der gesteigerte gesetzliche Schutz der Mutterschaft und des Kindes, ferner ein System von Institutionen für Mutter- und Kindschutz.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 50 zum § 62 und erhielt folgende Fassung:
"§ 62. (1) In der Ungarischen Volksrepublik genießen die Frauen die gleichen Rechte wie die Männer.
(2) Der Gleichberechtigung der Frauen dienen: die geeignete Gewährleistung ihrer Arbeitsmöglichkeiten und -bedingungen, der bezahlte Urlaub bei Schwangerschaft und Geburt, der gesteigerte gesetzliche Schutz der Mutterschaft und des Kindes, ferner ein System von Institutionen für Mutter- und Kindschutz."

 

51. § A Magyar Népköztársaság védi a házasság és a család intézményét.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 51 aufgehoben.

 

§ 51. Die Ungarische Volksrepublik schützt die Institutionen der Ehe und der Familie.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 51 aufgehoben.

 

52. § A Magyar Népköztársaság különös gondot fordít az ifjúság fejlődésére és nevelésére; következetesen védelmezi az ifjúság érdekeit.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 52 aufgehoben.

 

§ 52. Die Ungarische Volksrepublik läßt die Entwicklung und Erziehung der Jugend besondere Sorge angedeihen und schützt in konsequenter Weise die Interessen der Jugend.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 52 aufgehoben.

 

53. § A Magyar Népköztársaság hathatósan támogatja a dolgozó nép ügyét szolgáló tudományos munkát, valamint a nép életét, harcait, a valóságot ábrázoló, a nép győzelmét hirdető művészetet s minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti a néphez hű értelmiség kifejlődését.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 53 aufgehoben.

 

§ 53. Die Ungarische Volksrepublik unterstützt in wirksamer Weise die der Sache des werktätigen Volkes dienende wissenschaftliche Arbeit, sowie die das Leben und die Kämpfe des Volkes, die Wirklichkeit darstellende, den Sieg des Volks verkündende Kunst und fördert die allen ihr zu Gebote stehenden Mittel der Entfaltung der ihrem Volke treuen Intelligenz.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 53 aufgehoben.

 

54. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja a polgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát.

(2) A lelkiismereti szabadság biztosítása érdekében a Magyar Népköztársaság az egyházat különválasztja az államtól.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 54 zum § 63 und erhielt folgende Fassung:
"63. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja az állampolgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát.

(2) A lelkiismereti szabadság biztosítása érdekében a Magyar Népköztársaság az egyházat különválasztja az államtól."

 

§ 54. (1) Die Ungarische Volksrepublik sichert den Bürgern die Gewissensfreiheit und das Recht der freien Ausübung der Religion.

(2) Im Interesse der Sicherung der Gewissensfreiheit trennt die Ungarische Volksrepublik die Kirche vom Staat.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 54 zum § 63 und erhielt folgende Fassung:
"§ 63. (1) Die Ungarische Volksrepublik sichert den Staatsbürgern die Gewissensfreiheit und das Recht der freien Ausübung der Religion.
(2) Im Interesse der Sicherung der Gewissensfreiheit trennt die Ungarische Volksrepublik die Kirche vom Staat."

 

55. § (1) A Magyar Népköztársaság a dolgozók érdekeinek megfelelően biztosítja a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, a gyülekezési szabadságot.

(2) Az állam e jogok érvényesítésére a dolgozók rendelkezésére bocsátja a szükséges anyagi eszközöket.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 55 zum § 64 und erhielt folgende Fassung:
"64. § A Magyar Népköztársaság a szocializmus, a nép érdekeinek megfelelően biztosítja a szólásszabadságot, a sajtószabadságot és a gyülekezési szabadságot."

 

§ 55. (1) Die Ungarische Volksrepublik sichert in einer den Interessen der Werktätigen entsprechenden Weise die Redefreiheit, die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit.

(2) Zur Geltendmachung dieser Rechte stellt der Staat den Werktätigen die notwendigen materiellen Mittel zur Verfügung.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 55 zum § 64 und erhielt folgende Fassung:
"§ 64. Die Ungarische Volksrepublik sichert den Interessen des Sozialismus und des Volkes entsprechend die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit."

 

56. § (1) A Magyar Népköztársaság a dolgozók társadalmi, gazdasági és kulturális tevékenységének fejlesztése érdekében alkotmányosan biztosítja az egyesülési jogot.

(2) A Magyar Népköztársaság feladatainak ellátásában az öntudatos dolgozók szervezeteire támaszkodik. A népi demokrácia rendjének védelme, a szocialista építésben való fokozott részvétel, a kulturális nevelőmunka kiszélesítése, a nép jogainak megvalósítása és a nemzetközi szolidaritás ápolása céljából a dolgozók szakszervezeteket, demokratikus női és ifjúsági, valamint egyéb tömegszervezeteket létesítenek és ezek erőit a demokratikus Népfrontban fogják össze. E szervezetekben megvalósul az ipari, mezőgazdasági s értelmiségi dolgozók szoros együttműködése és demokratikus egysége. A nép demokratikus egységére támaszkodó és élcsapata által irányított munkásosztály az állami és társadalmi tevékenység vezető ereje.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 56 zum § 65 und erhielt folgende Fassung:
"65. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja az egyesülési jogot. Az egyesülési jogot törvény szabályozza.
(2) A szocializmus rendjének és vívmányainak védelmére, a szocialista építőmunkában és a közéletben való fokozott részvételre, a kulturális nevelőmunka kiszélesítésére, a nép jogainak és kötelességeinek megvalósítására, a nemzetközi szolidaritás ápolására a dolgozók tömegszervezeteket és tömegmozgalmakat hozhatnak létre."
 

 

§ 56. (1) Die Ungarische Volksrepublik sichert im Interesse der Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Aktivität der Werktätigen in verfassungsmäßiger Weise das Recht auf Vereinigung.

(2) Die Ungarische Volksrepublik stützt sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben auf die Organisationen der selbstbewußten Werktätigen. Zum Zwecke des Schutzes der Ordnung der Volksdemokratie, der gesteigerten Teilnahme am sozialistischen Aufbau, der Verbreitung der kulturellen Erziehungsarbeit, der Verwirklichung der Rechte des Volkes und der Pflege der internationalen Solidarität gründen die Werktätigen Gewerkschaften, demokratische Frauen- und Jugend- sowie sonstige Massenorganisationen, deren Kräfte sie in der demokratischen Volksfront zusammenfassen. In diesen Organisationen verwirklichen sich die enge Zusammenarbeit und die demokratische Einheit des Volkes sich stützende und durch ihren Vortrupp gelenkte Arbeiterklasse ist die leitende Kraft der staatlichen und gesellschaftlichen Aktivität.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 56 zum § 65 und erhielt folgende Fassung:
"§ 65. (1) Die Ungarische Volksrepublik gewährleistet das Vereinigungsrecht. Das Vereinigungsrecht wird durch Gesetz geregelt.
(2) Zum Zwecke des Schutzes der Ordnung und der Errungenschaften des Sozialismus, der gesteigerten Teilnahme an der sozialistischen Aufbauarbeit und am öffentlichen Leben, der Ausweitung der kulturellen Erziehungsarbeit, der Verwirklichung der Rechte und Pflichten des Volkes sowie der Pflege der internationalen Solidarität können die Werktätigen Massenorganisationen und Massenbewegungen gründen."

 

57. § A Magyar Népköztársaság biztosítja a polgárok személyi szabadságát és sérthetetlenségét, a levéltitok és a magánlakás tiszteletbentartását.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 57 zum § 66 und erhielt folgende Fassung:
"66. § A Magyar Népköztársaság biztosítja az állampolgárok személyi szabadságát és sérthetetlenségét, a levéltitok és a magánlakás tiszteletben tartását."

 

§ 57. Die Ungarische Volksrepublik sichert die persönliche Freiheit und Unverletzlichkeit der Bürger, sowie die Achtung des Briefgeheimnisses und der Privatwohnung.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 57 zum § 66 und erhielt folgende Fassung:
"§ 66. Die Ungarische Volksrepublik sichert die persönliche Freiheit und Unverletzlichkeit der Staatsbürger, die Achtung des Briefgeheimnisses und der Privatwohnung."

 

58. § (1) A Magyar Népköztársaság a szabadságjogokat a területén lakó minden dolgozó számára biztosítja.

(2) Azok az idegen állampolgárok, akiket demokratikus magatartásukért, a népek felszabadítása érdekében kifejtett tevékenységükért üldöznek, a Magyar Népköztársaságban menedékjogot élveznek.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 58 zum § 67 und erhielt folgende Fassung:
"67. § A Magyar Népköztársaságban mindenki, akit demokratikus magatartásáért, a társadalmi haladás, a népek felszabadítása, a béke védelme érdekében kifejtett tevékenységéért üldöznek, menedékjogot kaphat."

 

§ 58. (1) Die Ungarische Volksrepublik sichert die Freiheitsrechte für jeden auf ihrem Gebiete wohnhaften Werktätigen.

(2) Diejenigen ausländischen Staatsbürger, die wegen ihrer demokratischen Haltung oder wegen ihrer im Interesse der Befreiung der Völker entfalteten Tätigkeit verfolgt werden, genießen das Asylrecht in der Ungarischen Volksrepublik.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 58 zum § 67 und erhielt folgende Fassung:
"§ 67. Jedermann, der wegen seines demokratischen Verhaltens, seiner Tätigkeit im Interesse des gesellschaftlichen Fortschritts, der Befreiung der Völker oder zum Schutze des Friedens verfolgt wird, kann in der Ungarischen Volksrepublik Asylrecht erhalten."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"68. § (1) Minden állampolgárnak joga van arra, hogy részt vegyen a közügyek intézésében; kötelessége, hogy közmegbízatásait lelkiismeretesen teljesítse.
(2) Az állampolgárok az állami és a társadalmi szervezeteknek közérdekű javaslatot tehetnek. Ezeket érdemben el kell bírálni."
 

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 68. Jeder Staatsbürger hat das Recht auf Teilnahme an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten; es ist seine Pflicht, seinen öffentlichen Auftrag gewissenhaft zu erfüllen.
(2) Die Staatsbürger können den staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen Vorschläge von öffentlichem Interesse unterbreiten. Diese sind in der Sache zu prüfen."

 

59. § A Magyar Népköztársaság polgárainak alapvető kötelessége: a nép vagyonának megvédése, a társadalmi tulajdon megszilárdítása, a Magyar Népköztársaság gazdasági erejének fokozása, a dolgozók életszínvonalának emelése, műveltségük gyarapítása és a népi demokrácia rendjének megerősítése.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 59 zum § 69 und erhielt folgende Fassung:
"69. § A Magyar Népköztársaság állampolgárainak alapvető kötelessége: a nép vagyonának védelme, a társadalmi tulajdon szilárdítása, a Magyar Népköztársaság gazdasági erejének fokozása, műveltségük gyarapítása, az ország természeti és kulturális értékeinek oltalmazása, a társadalom rendjének erősítése."

 

§ 59. Die Bürger der Ungarischen Volksrepublik haben die grundlegende Pflicht: das Vermögen des Volkes zu schützen, das gesellschaftliche Eigentum zu festigen, die wirtschaftliche Kraft der Ungarischen Volksrepublik zu steigern, das Lebensniveau der Werktätigen zu heben, ihre Bildung zu vermehren und die Ordnung der Volksdemokratie zu festigen.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 59 zum § 69 und erhielt folgende Fassung:
"§ 69. Die Staatsbürger der Ungarischen Volksrepublik haben die grundlegende Pflicht: das Vermögen des Volkes zu schützen, das gesellschaftliche Eigentum zu festigen, die Wirtschaftskraft der Ungarischen Volksrepublik zu steigern, ihre Bildung zu vermehren, die Naturschätze und kulturellen Werte des Landes zu schützen und die gesellschaftliche Ordnung zu stärken."

 

60. § A Magyar Népköztársaság polgárainak megtisztelő kötelessége, hogy általános védkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítsenek.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 60 aufgehoben.

 

§ 60. Es ist Ehrenpflicht für die Bürger der Ungarischen Volksrepublik, auf Grund der allgemeinen Wehrpflicht Militärdienst zu leisten.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 60 aufgehoben.

 

61. § (1) A haza védelme a Magyar Népköztársaság minden polgárának szent kötelessége.

(2) A hazaárulást, a katonai eskü megszegését, az ellenséghez való átpártolást, a kémkedést, az állam katonai hatalmának minden csorbítását, mint a hazának és a dolgozók ügyének elárulását, a törvény a legszigorúbban bünteti.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 61 zum § 70 und erhielt folgende Fassung:
"70. § (1) A haza védelme a Magyar Népköztársaság minden állampolgárának kötelessége.
(2) Az állampolgárok az általános honvédelmi kötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítenek.
(3) A haza és a nép ügyének elárulását, a katonai eskü megszegését, az ellenséghez való átpártolást, a kémkedést, az állam katonai hatalmának minden csorbítását a törvény szigorúan bünteti."

 

§ 61. (1) Die Verteidigung des Vaterlandes ist heilige Pflicht eines jeden Bürgers der Ungarischen Volksrepublik.

(2) Der Vaterlandsverrat, die Verletzung des Fahneneides, das Überlaufen zum Feind, die Spionage und jede Schädigung der militärischen Macht des Staates wird als Verrat am Vaterlande und an der Sache der Werktätigen vom Gesetz in der strengsten Weise bestraft.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 61 zum § 70 und erhielt folgende Fassung:
"§ 70. (1) Die Verteidigungd es Vaterlandes ist heilige Pflicht eines jeden Staatsbürgers der Ungarischen Volksrepublik.
(2) Die Staatsbürger leisten auf Grund der allgemeinen Wehrpflicht Militärdienst.
(3) Der Verrat an der Sache des Vaterlandes und des Volkes, die Verletzung des Fahneneides, das Überlaufen zum Feind, die Spionage und jede Schädigung der militärischen Macht des Staates werden durch das Gesetz streng bestraft."

 

IX. FEJEZET
A választások alapelvei

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel IX folgende Überschrift:

"VIII. FEJEZET
A választások alapelvei
"

 

Kapitel IX
Die Grundprinzipien der Wahlen

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel IX folgende Überschrift:

"Kapitel VIII
Die Grundprinzipien der Wahlen
"

 

62. § (1) Az országgyűlési képviselőket a Magyar Népköztársaság választópolgárai általános, egyenlő és közvetlen választójog alapján, titkos szavazással választják.

(2) A megválasztott képviselők kötelesek választóiknak működésükről beszámolni.

(3) A választópolgárok a megválasztott országgyűlési képviselőket visszahívhatják.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 62 zum § 71 und erhielt folgende Fassung:
"71. § (1) Az országgyűlési képviselőket, valamint a községi, a városi, a fővárosi kerületi tanácsok tagjait a választópolgárok általános, egyenlő és közvetlen választójog alapján, titkos szavazással választják.
(2) A fővárosi tanács tagjait a fővárosi kerületi, a megyei tanácsok tagjait a városi és a községi tanácsok tagjait választóik visszahívhatják.
(3) Az országgyűlési képviselőket, valamint a tanácsok tagjait választóik visszahívhatják."

 

§ 62. (1) Die Mitglieder der Nationalversammlung werden von den wahlberechtigten Bürgern der Ungarischen Volksrepublik auf Grund des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts in geheimer Abstimmung gewählt.

(2) Die gewählten Abgeordneten sind verpflichtet, den Wählern über ihre Tätigkeit Rechenschaft abzulegen.

(3) Die wahlberechtigten Bürger können die gewählten Abgeordneten abberufen.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 62 zum § 71 und erhielt folgende Fassung:
"§ 71. (1) Die Mitglieder der Nationalversammlung und  die Mitglieder der Gemeinde-, Stadt- und Hauptstadtbezirksräte werden von den Wahlbürgern auf der Grundlage des allgemeinen, gleichen und unmittelbaren Wahlrechts geheim gewählt.
(2) Die Mitglieder des Hauptstadtrates werden von den Hauptstadtbezirksräten, die Mitglieder der Komitatsräte von den Stadt- und Gemeinderäten in geheimer Abstimmung gewählt.
(3) Die Mitglieder der Nationalversammlung und die Ratsmitglieder können von ihren Wählern abberufen werden."

 

63. § (1) A választójog a Magyar Népköztársaság minden nagykorú polgárát megilleti.

(2) A dolgozó nép ellenségeit és az elmebetegeket a törvény a választójogból kirekeszti.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 63 zum § 72 und erhielt folgende Fassung:
"72. § (1) A választójog a Magyar Népköztársaság minden nagykorú állampolgárát megilleti.
(2) A választáson minden szavazásra jogosult állampolgárnak egy szavazata van. Minden szavazat egyenlő.
(3) A választójogból való kizárás eseteit törvény állapítja meg."

 

§ 63. (1) Das Wahlrecht steht jedem volljährigen Bürger der Ungarischen Volksrepublik zu.

(2) Die Feinde des werktätigen Volkes und die Geisteskranken schließt das Gesetz vom Wahlrecht aus.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 63 zum § 72 und erhielt folgende Fassung:
"§ 72. (1) Das Wahlrecht steht jedem volljährigen Staatsbürger der Ungarischen Volksrepublik zu.
(2) Bei den Wahlen hat jeder wahlberechtigte Staatsbürger eine Stimme. Jede Stimme ist gleiche.
(3) Die Wahlausschließungsgründe werden durch Gesetz bestimmt."

 

64. § A választásokon minden szavazásra jogosult polgárnak egy szavazata van. Minden szavazat egyenlő.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 64 aufgehoben.

 

§ 64. Bei den Wahlen hat jeder wahlberechtigte Bürger eine Stimme. Jede Stimme ist gleich.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 64 aufgehoben.

 

65. § Országgyűlési képviselővé mindenki megválasztható, akinek választójogosultsága van.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 65 zum § 73 und erhielt folgende Fassung:
"73. § (1) Országgyűlési képviselővé vagy tanácstaggá mindenki megválasztható, akinek választójoga van.

(2) Az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról, visszahívásáról külön törvény rendelkezik."
 

 

§ 65. Zum Mitglied der Nationalversammlung kann jeder gewählt werden, der die Wahlberechtigung hat.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 65 zum § 73 und erhielt folgende Fassung:
"§ 73. (1) Zum Mitglied der Nationalversammlung oder zum Mitglied eines Rates kann jeder gewählt werden, der das Wahlrecht besitzt.
(2) Die Wahl und Abberufung der Mitglieder der Nationalvesammlung und der Mitglieder des Rates wird durch besonderes Gesetz bestimmt."

 

66. § Az országgyűlési képviselők választásáról és visszahívásának részleteiről külön törvény rendelkezik.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 66 aufgehoben.

 

§ 66. Über die Einzelheiten von Wahl und Abberufung der Abgeordneten verfügt ein besonderes Gesetz.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 66 aufgehoben.

 

X. FEJEZET
A Magyar Népköztársaság címere, zászlaja és fővárosa

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel X folgende Überschrift:

"IX. FEJEZET
A Magyar Népköztársaság címere, zászlaja és fővárosa
"

 

Kapitel X
Wappen, Flagge und Hauptstadt der Ungarischen Volksrepublik

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel X folgende Überschrift:

"Kapitel IX
Wappen, Flagge und Hauptstadt der Ungarischen Volksrepublik
"

 

67. § A Magyar Népköztársaság címere: kétoldalt búzakoszorúval egybefogott, kerek világoskék mezőben kalapács és búzakalász; a mező felső részén a mezőre sugarakat bocsátó ötágú vörös csillag, alján redőzött piros-fehér-zöldszínű szalag.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. II/1957 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"67. § A Magyar Népköztársaság címere: kétoldalt búzakoszorúval egybefogott, világoskék mezőben álló, ívelt oldalú piros-fehér-zöld színű pajzs. A búzakoszorút balról piros-fehér-zöld, jobbról vörös színű szalag fonja át. A pajzs fölött középen elhelyezett ötágú vörös csillag aranyszínű sugarakat bocsát a mezőre."
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 67 zum § 74.

 

§ 67. Das Wappen der Ungarischen Volksrepublik besteht aus Hammer und Weizenähre auf rundem, hellblauem Felde, zu beiden Seiten von Weizenkränzen umrahmt; im oberen Teil des Feldes ein fünfzackiger roter Stern, der auf das Feld Strahlen aussendet, unten ein gefaltetes rotweißgrünes Band.

Durch Gesetzesartikel Nr. II/1957 erhielt der § 24 folgende Fassung:
"§ 67. Das Wappen der Ungarischen Volksrepublik ist ein seitlich gewölbter, rot-weiß-grüner Schild auf hellblauem Feld, der auf beiden Seiten von Weizenähren umrahmt ist. Die Weizenähren sind links von einer rot-weiß-grünen und rechts von einer roten Schleife durchzogen. In der Mitte über dem Schuld befindet sich ein fünfzackiger roter Stern, der goldene Strahlen auf das Feld sendet."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 67 zum § 74.

 

68. § A Magyar Népköztársaság zászlaja piros-fehér-zöldszínű, középen a Magyar Népköztársaság címerével.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. II/1957 erhielt der § 68 folgende Fassung:
"68. § A Magyar Népköztársaság zászlaja piros-fehér-zöld színű."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 68 zum § 75.

 

§ 68. Die Flagge der Ungarischen Volksrepublik trägt die Farben rot-weiß-grün mit dem Wappen der Ungarischen Volksrepublik in der Mitte.

Durch Gesetzesartikel Nr. II/1957 erhielt der § 68 folgende Fassung:
"§ 68. Die Flagge der Ungarischen Volksrepublik ist rot-weiß-grün."

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 68 zum § 75.

 

69. § A Magyar Népköztársaság fővárosa: Budapest.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 69 zum § 76.

 

§ 69. Die Hauptstadt der Ungarischen Volksrepublik ist Budapest.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 69 zum § 76.

XI. FEJEZET
Záró rendelkezések

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel XI folgende Überschrift:

"X. FEJEZET
Záró rendelkezések
"

 

Kapitel XI
Schlußbestimmungen

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 erhielt das Kapitel XI folgende Überschrift:

"Kapitel X
Schlußbestimmungen
"

 

70. § (1) A Magyar Népköztársaság Alkotmánya kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a minisztertanács gondoskodik.
 

(2) A minisztertanács köteles az Alkotmány végrehajtásához szükséges törvényeket az Országgyűlés elé terjeszteni.
 

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 70 zum § 78 und erhielt folgende Fassung:
"78. § (1) A Magyar Népköztársaság alkotmánya kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

(2) A Minisztertanács köteles az alkotmány végrehajtásához szükséges törvényjavaslatokat az Országgyűlés elé terjeszteni."
 

 

§ 70. (1) Die Verfassung der Ungarischen Volksrepublik tritt am Tage ihrer Kundmachung in Kraft; für ihren Vollzug sorgt der Ministerrat.

(2) Der Ministerrat ist verpflichtet, die zum Vollzug der Verfassung erforderlichen Gesetze der Nationalversammlung zu unterbreiten.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 70 zum § 78 und erhielt folgende Fassung:
"§ 78. (1) Die Verfassung der Ungarischen Volksrepublik tritt am Tage ihrer Kundmachung in Kraft; für ihren Vollzug sorgt der Ministerrat.
(2) Der Ministerrat ist verpflichtet, die zum Vollzug der Verfassung erforderlichen Rechtsakte der Nationalversammlung zu unterbreiten."

 

71. § (1) Az Alkotmány a Magyar Népköztársaság alaptörvénye.

(2) Az Alkotmány, valamint az alkotmányos jogszabályok az államhatalom valamennyi szervére és az állam minden polgárára egyaránt kötelezők.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 71 zum § 77 und erhielt folgende Fassung:
"77. § (1) Az alkotmány a Magyar Népköztársaság alaptörvénye.
(2) Az alkotmány, valamint az alkotmányos jogszabályok az állam valamennyi szervére és az állam minden polgárára egyaránt kötelezők.
(3) Az állam minden szervének és minden állampolgárának kötelessége, hogy az alkotmányt, az alkotmányos jogszabályokat megtartsa, és feladatkörében eljárva megtartassa."

 

§ 71. (1) Die Verfassung ist das Grundgesetz der Ungarischen Volksrepublik.

(2) Die Verfassung, sowie die verfassungsmäßigen Rechtsnormen sind für sämtliche Organe der Staatsgewalt und jeden Bürger des Staates gleicherweise verpflichtend.

Durch den Gesetzesartikel Nr. I/1972 wurde der § 71 zum § 77 und erhielt folgende Fassung:
"§ 77. (1) Die Verfassung ist das Grundgesetz der Ungarischen Volksrepublik.
(2) Die Verfassung, sowie die verfassungsmäßigen Rechtsnormen sind für sämtliche Organe des Staates und jeden Brüger des Staates gleicher weise verpflichtet.
(3) Es ist die Pflicht aller Staatsorgane und aller Staatsbürger, die Verfassung und die verfassungsmäßigen Rechtsvorschriften zu befolgen und in ihrem Aufgabenbereich für deren Befolgung zu sorgen."

 

Durch Gesetzesartikel Nr. IV/1950 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"1. § A jelen törvény értelmében élelmezési minisztériumot, a nehézipari minisztérium helyébe kohó- és gépipari minisztériumot, valamint bánya- és energiaügyi minisztériumot, a népjóléti minisztérium helyébe pedig egészségügyi minisztériumot kell szervezni.
...
3. § Az 1. § értelmében szervezett minisztériumok ügykörét a minisztertanács rendelettel állapítja meg.
4. § (1) A felsőbíróságok és a főállamügyészségek az 1950. évi december hó 31. napján megszűnnek.
(2) Az Alkotmány 36. és 39. §-ainak új szövegét e törvény 5. és 6. §-ai állapítják meg."

 

 
Durch Gesetzesartikel Nr. I/1951 wurden folgende Bestimmungen erlassen (Errichtung eines Staatlichen Amtes für Kirchenangelegenheiten):
"1. § (1) Az állam és a vallásfelekezetek közötti ügyek intézésére, így különösen az egyes vallásfelekezetekkel kötött egyezmények és megállapodások végrehajtása és a vallásfelekezetek állami támogatása céljára Állami Egyházügyi Hivatalt kell felállítani.
(2) Az Állami Egyházügyi Hivatal a minisztertanács főfelügyelete alá tartozik. A minisztertanács főfelügyeleti jogát egyik tagja útján gyakorolja.
2. § (1) Az Állami Egyházügyi Hivatal szervezetére, hatáskörére, valamint működésére vonatkozó rendelkezéseket a minisztertanács rendelettel állapítja meg.
(2) Az Állami Egyházügyi Hivatal szervezésével és működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadások fedezéséről az állami költségvetésben külön címben kell gondoskodni.
3. § Az Állami Egyházügyi Hivatal felállításával a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a vallásügyekkel kapcsolatos ügyköre megszűnik, ennek megfelelően a minisztérium elnevezésében a vallási ügykörre való utalást mellőzni kell.
4. § A jelen törvény végrehajtásáról a minisztertanács gondoskodik."

 

 
Durch Gesetzesartikel Nr. I/1952 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"1. § Az Országgyűlés a Népköztársaság Elnöki Tanácsa által az Alkotmány 20. §-ának (5) bekezdése értelmében bemutatott, az új minisztériumok szervezéséről szóló 1952. évi 1. törvényerejű rendeletet tudomásul veszi azzal, hogy az említett törvényerejű rendelettel szervezett állami mező- és erdőgazdaságok minisztériumának elnevezése „állami gazdaságok és erdők minisztériuma” elnevezésre változik."

 

 
Durch Gesetzesartikel Nr. IV/1953 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"1. § Az Országgyűlés a Népköztársaság Elnöki Tanácsa által az Alkotmány 20. §-ának (5) bekezdése értelmében bemutatott, az új minisztériumok felállításáról szóló 1952. évi 21. törvényerejű rendeletet tudomásul veszi."

 

 
Durch den Gesetzesartikel Nr. VI/1953 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"1. § A jelen törvény értelmében a Magyar Népköztársaság minisztertanácsát a minisztertanács első elnökhelyetteseivel és az Országos Tervhivatal elnökével ki kell egészíteni.
...
3. § A jelen törvény értelmében
a) az általános gépipari minisztériumot, a kohászati minisztériumot és a középgépipari minisztériumot kohó- és gépipari minisztériummá,
b) a bánya- és energiaügyi minisztériumot és a vegyipari minisztériumot nehézipari minisztériummá,
c) a könnyűipari minisztériumot és a helyi ipar minisztériumát könnyűipari minisztériummá,
d) a földművelésügyi minisztériumot és az állami gazdaságok és erdők minisztériumát földművelésügyi minisztériummá,
e) a külkereskedelmi minisztériumot és a belkereskedelmi minisztériumot bel- és külkereskedelmi minisztériummá,
f) az építésügyi minisztériumot és az építőanyagipari minisztériumot építésügyi minisztériummá,
g) a közlekedésügyi minisztériumot és a postaügyi minisztériumot közlekedés- és postaügyi minisztériummá,
h) a felsőoktatási és a közoktatási minisztériumot oktatásügyi minisztériummá kell összevonni."

 

 
Durch den Gesetzesartikel Nr. III/1954 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"1. § A jelen törvény értelmében város- és községgazdálkodási minisztériumot kell szervezni.
2. § Az 1. § értelmében szervezett minisztérium ügykörét a Minisztertanács állapítja meg."

 

 
Durch den Gesetzesartikel Nr. VII/1954 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"1. § A jelen törvény értelmében a bel- és külkereskedelmi minisztérium helyébe
belkereskedelmi minisztériumot és
külkereskedelmi minisztériumot
kell szervezni.
2. § Az 1. § értelmében szervezett minisztériumok ügykörét a Minisztertanács állapítja meg."

 

 
Durch den Gesetzesartikel Nr. VIII/1954 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"Az Országgyűlés a tanácsok továbbfejlesztése és megerősítése érdekében a Magyar Népköztársaság Alkotmányának következő módosítását határozza el:
...
7. § Ez a törvény az 1954. évi szeptember hó 25. napján lép hatályba."

 

 
Durch den Gesetzesartikel Nr. II/1955 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"1. § Az Országgyűlés a Népköztársaság Elnöki Tanácsa által az Alkotmány 20. §-ának (5) bekezdése értelmében bemutatott, az új minisztériumok felállításáról szóló 1954. évi 29. törvényerejű rendeletet, valamint az Állami Gazdaságok Minisztériuma és az Országos Erdészeti Főigazgatóság felállításáról szóló 1954. évi 30. törvényerejű rendeletet tudomásul veszi."

 

 
Durch den Gesetzesartikel Nr. IV/1955 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"1. § Az Országgyűlés a Népköztársaság Elnöki Tanácsa által az Alkotmány 20. §-ának (5) bekezdése értelmében bemutatott, az Állami Ellenőrzési Minisztériumának felállításáról szóló 1955. évi 27. törvényerejű rendeletet tudomásul veszi."

 

 
Durch den Gesetzesartikel Nr. III/1956 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"1. § A jelen törvény értelmében a szénbányászati minisztérium, valamint a vegyipari és energiaügyi minisztérium helyébe bánya- és energiaügyi minisztériumot, valamint vegyipari minisztériumot kell szervezni.
...
3. § Az 1. § értelmében szervezett minisztériumok ügykörét a Minisztertanács állapítja meg.
4. § A jelen törvény hatályba lépésének napja 1956. július 30."

 

 
Durch den Gesetzesartikel Nr. II/1957 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"5. § A jelen törvény kihirdetése napján lép hatályba."

 

Durch den Gesetzesartikel Nr. II/1957 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"§ 5. Das vorliegende Gesetz tritt am Tage seiner Kundmachung in Kraft."

Vorstehende Verfassung gilt als die erste geschriebene Verfassung, bzw. ist das erste, über den anderen Gesetzen stehende Grundgesetz.

Das ungarische Staatsrecht wurde bis zu dieser Verfassung als, der englischen am ähnlichsten beschrieben, da viele Rechtsbereiche im Staatsrecht gewohnheitsrechtlich, aber nicht schriftlich fixiert war. Zwar gab es mehr Gesetze, in denen die Funktionsweise der Staatsorgane schriftlich fixiert wurden, als heute noch in Großbritannien, allerdings waren diese Gesetze einfachgesetzlich geregelt, und waren nicht übergeordnetes Recht, so dass das Parlament (das bis 1918 allgemein als "Reichstag" übersetzt wurde, nach 1920 aber als Nationalversammlung (weshalb ich diesen in der vorstehenden Übersetzung verwendet habe).
 


Quelle: http://www.1000ev.hu/index.php
Ungarisches Bulletins, Budapest 1949
Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart NF8 1959 S. 390
Die Verfassungen der europäischen Länder der Volksdemokratie, VEB Zentralverlag Berlin 1955

Constitutions of the Communist Party-States, Levand Stanford Junior Univ. 1968 Hong Kong
Brunner/Meissner / Verfassungen der kommunistischen Staaten, UTB 1980
teilweise eigene Übersetzung (ohne Gewähr)
© 29. März 2012 - 2. April 2012
Home            Zurück            Top