TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Kabul Tarihi : 7/11/1982
Kanun No.: 2709
 

Die Verfassung der Türkischen Republik

vom 7. November 1982
Gesetz Nr. 2709

Annahme durch Volksabstimmung vom 7. November 1982
veröffentlicht und in Kraft gesetzt am 9. November 1982
 

geändert durch
Änderungsindex
 

BAŞLANGIÇ
 

Präambel
 

Ebedî Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı, Cumhuriyet devrinde benzeri
görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada;

Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980
harekâtı sonucunda, Türk Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince son
şekli verilerek Türk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun eliyle vazolunan bu ANAYASA :

- Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;

- Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak; Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde;

- Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;

- Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu;

- Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı;

- Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;

- Topluca Türk vatandaşlarının mîllî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve «Yurtta sulh, cihanda sulh» arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu;

FİKİR, İNANÇ ve KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere,

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt die Präambel folgende Fassung:
"Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda;
  Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedi varlığı, refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde;
  Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;
  Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu;
  Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;
  Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;
  Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederlerde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve "Yurtta sulh, cihanda sulh" arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu;
  FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere,
  TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi
olunur"

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurden im Absatz 6 der Präambel die Worte "Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin," ersetzt durch: "Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, ".

 

Als gegen das ewige türkische Vaterland und die Integrität seiner Nation sowie gegen die Existenz des geheiligten türkischen Staates ein während der Republikzeit in gleicher Weise noch nie gesehener entzweiender, verheerender und blutiger Bürgerkrieg auszubrechen drohte,

wurde von den türkischen Streitkräften, die einen untrennbaren Bestandteil der türkischen Nation bilden, auf Anruf der Operation vom 12. September 1980 durchgeführt, in deren Folge diese Verfassung von der aus den legitimen Repräsentanten der türkischen Nation bestehenden Beratenden Versammlung vorbereitet, durch den Nationalen Sicherheitsrat in ihre endgültige Form gebracht und von der türkischen Nation angenommen, gebilligt und unmittelbar durch sie festgelegt wurde. Um diese Verfassung in ihrem Gedankeninhalt, in ihrem Glaubensgehalt und ihren Entscheidungen zu verstehen, sie in dieser Hinsicht nach Wortlaut und Sinn mit Achtung und absoluter Treue auszulegen und anzuwenden, sie hervorgehoben:

- daß in Übereinstimmung mit dem Geist des Nationalismus, wie er von dem einzigartigen Atatürk, dem Gründer der türkischen Republik, ihrem verewigten Führer geprägt worden ist, und in der Richtung seiner Reformen und Prinzipien;

- sowie mit der Entschlossenheit, die ewige Existenz, die Wohlfahrt, das materielle und geistige Glück der Türkischen Republik als ehrenvolles und gleichberechtigtes Mitglied der Völkerfamilie der Welt auf das Niveau moderner Zivilisation zu heben;

- der absolute Vorrang des nationalen Willens, die Souveränität uneingeschränkt und unbedingt der Türkischen Nation zustehe und keine Person oder Institution, welche diese im Namen des Volkes auszuüben zuständig ist, von der in dieser Verfassung bestimmten freiheitlichen Demokratie und der von ihren Erfordernissen bestimmten Rechtsordnung abweichen werde;

- daß die Gewaltenteilung nicht eine Vorrang gewährende Reihenfolge der Staatsorgane bedeutet, sie aus dem Gebrauch bestimmter Zuständigkeiten des Staates und damit in einer begrenzten zivilisierten Arbeitsteilung und Zusammenarbeit besteht und ein Primat nur der Verfassung und den Gesetzen zukommt,

- daß kein Gedanke und keine Erwägung gegenüber den türkischen nationalen Interessen, der türkischen Existenz, dem Grundsatz der Unteilbarkeit des Staatsgebiets, den geschichtlichen und ideellen Werten des Türkentums und dem Nationalismus, den Prinzipien und Reformen sowie dem Zivilisationismus Atatürks geschützt wird und heilige religiöse Gefühle, wie es das Prinzip des Laizismus erfordert, auf keine Weise mit den Angelegenheiten und der Politik des Staates werden vermischt werden;

- daß jeder türkische Staatsbürger gemäß den Erfordernissen der Gleichheit und der sozialen Gerechtigkeit die Grundrechte und -freiheiten dieser Verfassung genieße und von seiner Geburt an das Recht und die Möglichkeit habe, innerhalb der nationalen Kultur-, Zivilisations- und Rechtsordnung ein würdiges Leben zu führen und seine materielle und ideelle Existenz in diesem Sinne zu entfalten;

- daß die türkischen Staatsbürger insgesamt in nationalem Stolz und nationalem Leid, in nationaler Freude und nationalem Schicksal, in ihren Rechten und Pflichten gegenüber der nationalen Existenz, in Segen und Mühsal sowie in jeglicher Manifestation des Nationallebens geeint seien, in den Gefühlen der entschiedenen Achtung der Rechte und der Freiheiten des anderen und der gegenseitigen herzlichen Liebe und Brüderlichkeit sowie im Verlangen und Glauben an "Frieden im Lande - Frieden in der Welt" ein Leben voll Heil zu führen das Recht haben.

Diese Verfassung wird von der türkischen Nation der nationalen Vaterlandsliebe der die Demokratie liebenden türkischen Bevölkerung zu treuen Händen übergeben und anvertraut.

Durch Gesetz NR. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt die Präambel folgende Fassung:
"Diese Verfassung, die die ewige Existenz des türkischen Vaterlandes und der türkischen Nation sowie die unteilbare Einheit des Großen Türkischen Staates zum Ausdruck bringt, wird, um entsprechend der Auffassung vom Nationalismus, wie sie Atatürk, der Gründer der Türkischen Republik, der unsterbliche Führer und einzigartige Held, verkündet hat;
  mit dem Ziel, die ewige Existenz, die Wohlfahrt, das materielle und geistige Glück der Türkischen Republik als ehrenvolles und gleichberechtigtes Mitglied der Völkerfamilie der Welt entschlossen auf das Niveau moderner Zivilisation zu heben;
  in dem Gedanken, dem Glauben und der Entschlossenheit,
  daß der absolute Vorrang des nationalen Willens, die Souveränität uneingeschränkt und unbedingt der Türkischen Nation zustehe und keine Person oder Institution, welche diese im Namen des Volkes auszuüben zuständig ist, von der in dieser Verfassung bestimmten freiheitlichen Demokratie und der von ihren Erfordernissen bestimmten Rechtsordnung abweichen werde,
  daß die Gewaltenteilung nicht eine Vorrang gewährende Reihenfolge der Staatsorgane bedeutet, sie aus dem Gebrauch bestimmter Zuständigkeiten des Staates und damit in einer begrenzten zivilisierten Arbeitsteilung und Zusammenarbeit besteht und ein Primat nur der Verfassung und den Gesetzen zukommt,
  daß keine Meinung und Ansicht gegenüber den türkischen nationalen Interessen, der türkischen Existenz, dem Grundsatz der Unteilbarkeit von Staatsgebiet und Staatsvolk, den geschichtlichen und ideellen Werten des Türkentums und dem Nationalismus, den Prinzipien und Reformen sowie dem Zivilisationismus Atatürks geschützt wird und heilige religiöse Gefühle, wie es das Prinzip des Laizismus erfordert, auf keine Weise mit den Angelegenheiten und der Politik des Staates werden vermischt werden,
  daß jeder türkische Staatsbürger gemäß den Erfordernissen der Gleichheit und der sozialen Gerechtigkeit die Grundrechte und -freiheiten dieser Verfassung genieße und von seiner Geburt an das Recht und die Möglichkeit habe, innerhalb der nationalen Kultur-, Zivilisations- und Rechtsordnung ein würdiges Leben zu führen und seine materielle und ideelle Existenz in diesem Sinne zu entfalten,
  daß die türkischen Staatsbürger insgesamt in nationalem Stolz und nationalem Leid, in nationaler Freude und nationalem Schicksal, in ihren Rechten und Pflichten gegenüber der nationalen Existenz, in Segen und Mühsal sowie in jeglicher Manifestation des Nationallebens geeint seien, in den Gefühlen der entschiedenen Achtung der Rechte und der Freiheiten des anderen und der gegenseitigen herzlichen Liebe und Brüderlichkeit sowie im Verlangen und Glauben an "Frieden im Lande - Frieden in der Welt" ein Leben voll Heil zu führen das Recht haben,
  verstanden und in diesem Sinne in Ehrfurcht und absoluter Treue gegenüber ihrem Wort und Geist ausgelegt und gebraucht zu werden,
  von der Türkischen Nation der Liebe der der Demokratie innig verbundenen türkischen Kinder zu Vaterland und Volk übergeben und anvertraut."

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurden im Absatz 6 der Präambel die Worte "daß keine Meinung und Ansicht gegenüber den türkischen nationalen Interessen" ersetzt durch: "daß keinerlei Aktivität gegenüber den türkischen nationalen Interessen".

 

BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
 

Erster Teil:
Allgemeine Grundsätze

 

I. Devletin şekli

Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

 

I. Staatsform
Artikel 1. Der türkische Staat ist eine Republik.

 

II. Cumhuriyetin nitelikleri
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

 

II. Merkmale der Republik
Artikel 2. Die Türkische Republik ist ein im Geiste des Friedens der Gemeinschaft, der nationalen Solidarität und der Gerechtigkeit die Menschenrechte achtender, dem Nationalismus Atatürks verbundener und auf den in der Präambel verkündeten Grundprinzipien beruhender demokratischer, laizistischer und sozialer Rechtsstaat.

 

III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti
Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

 

III. Einheit, Amtssprache, Flagge, Nationalhymne und Hauptstadt des Staates
Artikel 3. Der türkische Staat ist ein, das türkische Staatsgebiet umfassendes unteilbares Ganzes. Seine Sprache ist Türkisch.

Seine Flagge, deren Form durch Gesetz bestimmt wird, ist die rote Flagge mit weißem Halbmond und Stern.

Seine Nationalhymne ist der "Unabhängigkeitsmarsch".

Die Landeshauptstadt ist Ankara.

 

IV. Değiştirilemeyecek hükümler
Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

 

IV. Unabänderliche Vorschriften
Artikel 4. Die Vorschrift des Artikels 1 der Verfassung über die Republik als Staatsform sowie die Vorschriften über die Prinzipien der Republik in Artikel 2 und diejenigen des Artikels 3 sind unabänderlich, das Einbringen eines Änderungsvorschlages ist unzulässig.

 

V. Devletin temel amaç ve görevleri
Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

 

V. Grundziele und -aufgaben des Staates
Artikel 5. Die Grundziele und -aufgaben des Staates sind es, die Unabhängigkeit und Einheit des Türkischen Volkes, die Unteilbarkeit des Landes, die Republik und die Demokratie zu schützen, Wohlstand, Wohlergehen und Glück der Bürger und der Gemeinschaft zu gewährleisten, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Hindernisse zu beseitigen, welche die Grundrechte und -freiheiten der Person in einer mit den Prinzipien des sozialen Rechtsstaates und der Gerechtigkeit nicht vereinbaren Weise beschränken, sowie sich um die Schaffung der für die Entwicklung der materiellen und ideellen Existenz des Menschen notwendigen Bedingungen zu bemühen.

 

VI. Egemenlik
Madde 6 – Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

 

VI. Souveränität
Artikel 6. Die Souveränität gehört uneingeschränkt und unbedingt dem Volk.

Das türkische Volk übt seine Souveränität durch die zuständigen Organe gemäß den in der Verfassung festgesetzten Prinzipien aus.

Das Recht zur Ausübung der Souveränität darf auf keine Weise irgendeiner Person, einer Gruppe oder einer Klasse übertragen werden. Keine Person oder Behörde darf irgendwelche staatliche Autorität ausüben, die nicht in der Verfassung gründet.

 

VII. Yasama yetkisi
Madde 7 – Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

 

VII. Zuständigkeit der Gesetzgebung
Artikel 7. Die gesetzgebende Gewalt steht im Namen des türkischen Volkes der Türkischen Großen Nationalversammlung zu. Diese Gewalt ist unübertragbar.

 

VIII. Yürütme yetkisi ve görevi
Madde 8 – Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 8 mit Wirkung vom .... die Worte "ve Bakanlar Kurulu" gestrichen.

 

VIII. Zuständigkeit und Aufgabe der vollziehenden Gewalt
Artikel 8. Die vollziehende Gewalt und deren Aufgaben werden im Einklang mit der Verfassung und den Gesetzen vom Präsidenten der Republik und vom Ministerrat wahrgenommen und erfüllt.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 8 mit Wirkung vom .... die Worte "und vom Ministerrat" gestrichen.

 

IX. Yargı yetkisi
Madde 9 – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Durch Art. 1 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 9 nach dem Wort "bağımsız" mit Wirkung vom .... die Worte "ve tarafsız" eingefügt.

 

IX. Zuständigkeit der Rechtsprechung
Artikel 9. Die rechtsprechende Gewalt wird im Namen des türkischen Volkes von unabhängigen Gerichten ausgeübt.

Durch Art. 1 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 9 nach dem Wort "unabhängigen" mit Wirkung vom 2. Mai 2017 die Worte "und unparteiischen" eingefügt.

 

X. Kanun önünde eşitlik
Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurde im Artikel 10 nach dem Abs. 1 folgender Absatz neu eingefügt:
"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür."

Durch Gesetz Nr. 5735 vom 9. Februar 2008 wurde im Artikel 10 Abs. 4 nach den Worten "bütün işlemlerinde" die Worte "ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında"eingefügt.

Durch Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. 2008/116 vom 5. Juni 2008 wurde der Artikel 1 des Gesetzes Nr. 5735, der den Artikel 10 Abs. 4 ergänzt hätte, als verfassungswidrig aufgehoben.

Durch Art. 1 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 10 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- dem Abs. 2 wurde folgender Satz angefügt: "Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz."
- nach dem Abs. 2 wurde folgender Absatz angefügt:
"Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.".

 

X. Gleichheit vor dem Gesetz
Artikel 10. Alle sind vor dem Gesetz gleich, ohne Rücksicht auf Unterschiede aufgrund von Sprache, Rasse, Farbe, Geschlecht, politischer Ansicht, Weltanschauung, Religion, Bekenntnis und ähnlicher Gründe.

Weder einer Person noch einer Familie, Gruppe oder Klasse darf ein Vorrecht eingeräumt werden.

Die Staatsorgane und Verwaltungsbehörden haben bei all ihren Akten gemäß dem Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz zu handeln.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurde im Artikel 10 nach dem Abs. 1 folgender Absatz neu eingefügt:
"Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat ist verpflichtet, die Gleichheit zu verwirklichen."

Durch Gesetz Nr. 5735 vom 9. Februar 2008 wurde im Artikel 10 Abs. 4 nach den Worten "ihren Akten" die Worte "und im Hinblick auf die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen" eingefügt.

Durch Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. 2008/116 vom 5. Juni 2008 wurde der Artikel 1 des Gesetzes Nr. 5735, der den Artikel 10 Abs. 4 ergänzt hätte, als verfassungswidrig aufgehoben.

Durch Art. 1 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 10 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- dem Abs. 2 wurde folgender Satz angefügt: "Maßnahmen, die zu diesem Zweck ergriffen werden, dürfen nicht als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz ausgelegt werden."
- nach dem Abs. 2 wurde folgender Absatz angefügt:
"Maßnahmen zum Schutz von Kindern, Alten, Behinderten, Witwen und Waisen von Gefallenen oder im Dienst Verstorbenen sowie von Invaliden und Veteranen gelten nicht als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz.".

 

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü
Madde 11. – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

 

XI. Verbindlichkeit und Vorrang der Verfassung
Artikel 11. Die Vorschriften der Verfassung sind die für die Gesetzgebungs-, Vollzugs- und Rechtsprechungsorgane sowie für die Verwaltungsbehörden, die übrigen Organisationen und die Einzelnen verbindlichen grundlegenden Rechtsprinzipien.

Gesetze dürfen nicht in Widerspruch zu der Verfassung stehen.

 

İKİNCİ KISIM
Temel Haklar ve Ödevler
 

Zweiter Teil:
Grundrechte und -pflichten

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 

Erster Abschnitt:
Allgemeine Vorschriften

 

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği
Madde 12 – Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

 

I. Natur der Grundrechte und -freiheiten
Artikel 12. Jedermann besitzt  höchstpersönliche, unverletzbare, unübertragbare und unverzichtbare Grundrechte und -freiheiten.

Die Grundrechte und -freiheiten beinhalten auch Verpflichtung und Verantwortung der Person gegenüber der Gemeinschaft, ihrer Familie und gegenüber den anderen Personen.

 

II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması
Madde 13Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz.

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 13 folgende Fassung:
"Madde 13 – Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz."

 

II. Beschränkung der Grundrechte und -freiheiten
Artikel 13. Die Grundrechte und -freiheiten können zum Schutz der unteilbaren Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk, der nationalen Souveränität, der republikanischen Staatsform, der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit der Allgemeinheit, des öffentlichen Interesses, der allgemeinen Sitten und der öffentlichen Gesundheit und aus besonderen Gründen, welche darüber hinaus in den entsprechenden Artikeln der Verfassung vorgesehen sind, in Einklang mit Wort und Geist der Verfassung durch Gesetz beschränkt werden.

Die allgemeinen und besonderen Beschränkungen im Zusammenhang mit den Grundrechten und -freiheiten dürfen den Erfordernissen einer demokratischen Gesellschaftsordnung nicht entgegenstehen und außerhalb des bestimmungsgemäßen Zweckes nicht gebraucht werden.

Die allgemeinen Beschränkungsgründe in diesem Artikel gelten für alle Grundrechte und -freiheiten.

Durch Gesetz vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 13 folgende Fassung:
"Artikel 13. Die Grundrechte und -freiheiten können mit der Maßgabe, daß ihr Wesenskern unberührt bleibt, nur aus den in den betreffenden Bestimmungen aufgeführten Gründen und nur durch Gesetz beschränkt werden. Die Beschränkungen dürfen nicht gegen den Wortlaut und Geist der Verfassung, die Notwendigkeiten einer demokratischen Gesellschaftsordnung und der laizistischen Republik sowie gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen."

 

III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması
Madde 14 Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar..

Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

Anayasanın hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 14 folgende Fassung:
"Madde 14 – Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir."

 

III. Mißbrauch der Grundrechte und -freiheiten
Artikel 14. Von den Grundrechten und -freiheiten dieser Verfassung darf keines gebraucht werden, um die unteilbare Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk zu zerstören, die Existenz des türkischen Staates und der Republik in Gefahr zu stürzen, die Grundrechte und -freiheiten zu beseitigen, die Beherrschung des Staates durch eine Person oder eine Gruppe oder die Herrschaft einer sozialen Klasse über andere soziale Klassen herbeizuführen oder Unterschiede in Sprache, Rasse, Religion oder Bekenntnis zu schaffen oder auf sonstigem Wege eine auf diesen Begriffen und Ansichten beruhende Staatsordnung zu gründen.

Die Sanktionen, die gegen diejenigen anzuwenden sind, welche gegen diese Verbote handeln oder andere in dieser Richtung ermuntern oder aufhetzen, werden durch Gesetz geregelt.

Keine Vorschrift der Verfassung darf so ausgelegt werden, als gewähre sie das Recht zu einem auf die Beseitigung der Grundrechte und -freiheiten gerichteten Handeln.

Durch Gesetz vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 14 folgende Fassung:
"Artikel 14. Von den Grundrechten und -freiheiten dieser Verfassung darf keines gebraucht werden, um Aktivitäten mit dem Ziel zu entfalten, die unteilbare Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk zu zerstören und die demokratische und laizistische Republik zu beseitigen.
Keine Vorschrift der Verfassung darf so ausgelegt werden, als erlaube sie dem Staat oder den Personen Tätigkeiten zu entfalten zu dem Zweck, die durch die Verfassung gewährten Grundrechte und -freiheiten zu beseitigen oder über das in der Verfassung vorgesehene Maß hinaus zu beschränken.
Die Sanktionen, die gegen diejenigen anzuwenden sind, welche gegen diese Verbote handeln, werden durch Gesetz geregelt."

 

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması
Madde 15 – Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler ile, ölüm cezalarının infazı dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurden im Artikel 15 Abs. 2 Satz 1 die Worte "ile, ölüm cezalarının infazı" gestrichen.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel 15 Abs. 1 mit Wirkung vom .... das Wort ", sıkıyönetim" gestrichen.

 

IV. Aussetzung des Gebrauchs der Grundrechte und -freiheiten
Artikel 15. In den Fällen des Krieges, der Mobilmachung, unter dem Ausnahmezustand oder des Notstandes kann unter der Voraussetzung, daß die sich aus dem Völkerrecht ergebenden Verpflichtungen nicht verletzt werden, in dem der Lage entsprechend erforderlichen Maße der Gebrauch der Grundrechte und -freiheiten teilweise oder vollständig ausgesetzt oder können Maßnahmen getroffen werden, die den für jene in der Verfassung vorgesehenen Garantien entgegenstehen.

Auch in den in Absatz 1 aufgeführten Situationen darf, abgesehen von den aus Folgen kriegsrechtsgemäßer Handlungen auftretenden Todesfällen und der Vollstreckung der Todesstrafen, das Recht der Person auf Leben und die Einheit ihrer materiellen und ideellen Existenz nicht angetastet, niemand zur Offenbarung seiner Religion, seines Gewissens, seiner Meinung und seiner Ansichten gezwungen oder ihm aus diesen ein Schuldvorwurf gemacht werden, dürfen Straftaten und Strafen keine Rückwirkung entfalten, darf niemand bis zur Feststellung seiner Schuld durch Gerichtsurteil als schuldig gelten.

Durch Gesetz vom 7. Mai 2004 wurden im Artikel 15 Abs. 2 Satz 1 die Worte "und der Vollstreckung der Todesstrafe" gestrichen.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 15 Abs. 1 mit Wirkung vom .... die Worte ", unter dem Ausnahmezustand" gestrichen.

hinsichtlich des "Ausnahmezustands" siehe Artikel 122 und des "Notstandes" siehe die Artikel 119 bis 121.

 

V. Yabancıların durumu
Madde 16 – Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

 

V. Lage der Ausländer
Artikel 16. Die Grundrechte und -freiheiten können für Ausländer in Einklang mit dem Völkerrecht durch Gesetz beschränkt werden.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kişinin Hakları ve Ödevleri
 

Zweiter Abschnitt:
Rechte und Pflichten der Person

 

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.

Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurden im Artikel 17 Abs. 4 Satz 1 die Worte "Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile " gestrichen.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel 17 Abs. 4 mit Wirkung vom .... das Wort ", sıkıyönetim" gestrichen.

 

I. Unantastbarkeit, materielle und ideelle Existenz der Person
Artikel 17. Jedermann hat das Recht auf den Schutz und die Entfaltung seines Lebens und seiner materiellen und ideellen Existenz.

Außer bei medizinischen Notwendigkeiten und den im Gesetz bestimmten Fällen ist die körperliche Integrität der Person unantastbar; sie darf nicht ohne ihre Einwilligung wissenschaftlichen und medizinischen Versuchen unterzogen werden.

Niemand darf gefoltert und mißhandelt werden; niemand darf einer mit der Menschenwürde unvereinbaren Bestrafung oder Behandlung ausgesetzt werden.

Tötungshandlungen in Fällen der Vollstreckung von durch die Gerichte verhängten Todesstrafen und der Notwehr, bei der Vollstreckung von Festnahmeanordnungen und Haftbefehlen, bei der Verhinderung der Flucht eines Untersuchungs- oder Strafgefangenen, bei der Niederschlagung eines Aufstandes oder Aufruhrs und im Zuge der Ausführung von Anordnungen der zuständigen Behörde während des Ausnahmezustandes und des Notstandes, sind in Zwangssituationen, für welche das Gesetz den Waffengebrauch zuläßt, von der Vorschrift des Absatzes 1 ausgenommen.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurden im Artikel 17 Abs. 4 Satz 1 die Worte "der Vollstreckung von durch die Gerichte verhängten Todesstrafen und" gestrichen.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 17 Abs. 4 mit Wirkung vom .... die Worte "des Ausnahmezustandes und" gestrichen.

 

II. Zorla çalıştırma yasağı
Madde 18 – Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.

 

II. Zwangsarbeitsverbot
Artikel 18. Niemand darf zur Arbeit gezwungen werden. Unentgeltliche Zwangsarbeit ist verboten.

Arbeiten während der Zeit einer Strafverbüßung oder Untersuchungshaft, deren Art und Bedingungen durch Gesetz geregelt werden; Dienste, welche den Staatsbürgern in Fällen des Notstandes abverlangt werden; körperliche und geistige Arbeiten, die als staatsbürgerliche Pflicht in den Bereichen vorgesehen sind, in denen es die Bedürfnisse des Landes erfordern, gelten nicht als Zwangsarbeit.

 

III. Kişi hürriyeti ve güvenliği
Madde 19 – Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

Şekil ve şartları kanunda gösterilen:
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hakim kararıyla tutuklanabilir. Hakim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.

Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hakim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir.

Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok onbeş gün içinde hakim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir.

Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu, soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa çıkmasının sakıncalarının gerektirdiği kesin zorunluluk dışında, yakınlarına derhal bildirilir.

Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasını veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir.

Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.

Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, kanuna göre, Devletçe ödenir.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 19 wie folgt geändert:
- im Absatz 5 wurden die Worte "en çok onbeş gün içinde hakim önüne çıkarılır" ersetzt durch: "en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır",
- der Absatz 6 erhielt folgende Fassung:
"Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir."
- im Absatz 9 wurden die Worte "kanuna göre" ersetzt durch: "tazminat hukukunun genel prensiplerine göre".

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel 19 Abs. 5 mit Wirkung vom .... das Wort ", sıkıyönetim" gestrichen.

 

III. Freiheit und Sicherheit der Person
Artikel 19. Jedermann genießt die Freiheit und Sicherheit der Person.

Niemandem darf seine Freiheit entzogen werden, es sei denn in den nach Art und Voraussetzungen durch Gesetz bestimmten Fällen:
Vollstreckung von durch die Gerichte verhängten Freiheitsstrafen und Sicherungsmaßnahmen, Festnahme oder Verhaftung des Betroffenen aufgrund einer Gerichtsentscheidung oder einer im Gesetz bestimmten Verpflichtung, Vollstreckung einer Entscheidung zur Besserung unter Aufsicht oder Vorführung eines Minderjährigen vor die zuständige Behörde, Vollstreckung einer im Einklang mit den im Gesetz bestimmten Grundsätzen getroffenen Maßnahme zur Behandlung, Erziehung oder Besserung eines gemeingefährlichen Geisteskranken, Rauschgift- oder Alkoholsüchtigen, eines Landstreichers oder einer Person, welche die Ausbreitung einer Krankheit herbeizuführen geeignet ist, in einer Anstalt, Festnahme oder Verhaftung einer Person, welche illegal in das Land einzureisen versucht oder einreist oder gegen die eine Ausweisungs- oder Auslieferungsentscheidung ergangen ist.

Personen, für deren Schuld dringende Anzeichen bestehen, dürfen nur zur Verhinderung ihrer Flucht, der Beweisvernichtung oder der Beweisfälschung oder zu einem ähnlichen die Verhaftung erfordernden Zweck und in den anderen im Gesetz bestimmten Fällen aufgrund richterlicher Anordnung verhaftet werden. Ohne richterliche Anordnung darf eine Festnahme nur auf frischer Tat oder bei Gefahr im Verzuge erfolgen; die Voraussetzungen hierfür werden durch Gesetz bestimmt.

Den festgenommenen oder verhafteten Personen werden die Gründe der Festnahme oder Verhaftung und die gegen sie erhobenen Vorwürfe jedenfalls schriftlich, wenn dies nicht sofort möglich ist, unverzüglich mündlich, bei gemeinschaftlich begangenen Straftaten spätestens bis zur Vorführung vor den Richter mitgeteilt.

Die festgenommene oder verhaftete Person wird, die für die Verbringung zu dem dem Haftort nächsten Gericht notwendige Zeit nicht eingerechnet, spätestens innerhalb von achtundvierzig Stunden und bei gemeinschaftlich begangenen Straftaten innerhalb von höchstens fünfzehn Tagen dem Richter vorgeführt. Niemandem darf nach Ablauf dieser Fristen die Freiheit ohne eine richterliche Entscheidung entzogen werden. Diese Fristen können im Notstandsfall und während des Ausnahmezustandes und des Krieges verlängert werden.

Die Lage der festgenommenen oder verhafteten Person wird außer in Fällen, in denen einer Veröffentlichung wegen des Umfangs und Gegenstands der Ermittlungen zwingende Bedenken entgegenstehen, unverzüglich den Angehörigen mitgeteilt.

Die verhafteten Personen haben das Recht, die Einleitung eines Gerichtsverfahrens innerhalb angemessener Frist und während der Ermittlungen oder Strafverfolgung die Freilassung zu verlangen. Die Freilassung kann, um die Anwesenheit des Betroffenen während des Verfahrens in der Verhandlung oder die Vollstreckung des Urteils zu gewährleisten, von einer Sicherheit abhängig gemacht werden.

Die Person, der aus welchem Grunde auch immer die Freiheit entzogen wurde, hat das Recht, zum Zweck der Herbeiführung einer schleunigen Entscheidung über ihre Lage und, im Falle der Rechtswidrigkeit dieses Freiheitsentzuges, der sofortigen Freilassung ein zuständiges Gericht anrufen.

Der Schaden, welchen Personen durch die Behandlung außerhalb dieser Grundsätze erlitten haben, wird dem Gesetz gemäß vom Staat ersetzt.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 19 wie folgt geändert:
- im Absatz 5 wurden die Worte "innerhalb von höchstens fünfzehn Tagen" ersetzt durch: "innerhalb von höchstens vier Tagen",
- der Absatz 6 erhielt folgende Fassung:
"Die Festnahme einer Person wird unverzüglich den Angehörigen mitgeteilt."
- im Absatz 9 wurden die Worte "wird dem Gesetz gemäß" ersetzt durch: "wird nach den Grundsätzen des Schadensersatzrechts".

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 19 Abs. 5 mit Wirkung vom .... die Worte "des Ausnahmezustandes und" gestrichen.

 

IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması
A. Özel hayatın gizliliği
Madde 20 – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Adli soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır.

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 20 wie folgt geändert:
- Absatz 1 Satz 3 wurde gestrichen.
- der Absatz 2 erhielt folgende Fassung:
"Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar."

Durch Art. 2 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde dem Artikel 20 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgender Absatz angefügt:
"Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir"

 

IV. Intimität und Schutz des Privatlebens
A. Intimität des Privatlebens
Artikel 20. Jedermann hat das Recht, Rücksichtnahme gegenüber seinem Privatleben und Familienleben zu verlangen. Die Intimität des Privatlebens und des Familienlebens ist unantastbar. Die durch Ermittlungen oder Verfolgung durch die Justiz erforderlichen Ausnahmen sind vorbehalten.

Niemand sowie niemandes private Papiere und Gegenstände dürfen ohne eine in den ausdrücklich im Gesetz vorgesehenen Fällen verfahrensgemäß ergangene richterliche Entscheidung oder ohne eine bei Gefahr im Verzuge durch eine gesetzlich zuständige Behörde erteilte Anordnung durchsucht bzw. beschlagnahmt werden.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 20 wie folgt geändert:
- Absatz 1 Satz 3 wurde gestrichen.
- der Absatz 2 erhielt folgende Fassung:
"Niemand sowie niemandes private Papiere und Gegenstände dürfen durchsucht oder beschlagnahmt werden, sofern nicht eine verfahrensgemäß aus Gründen der nationalen Sicherheit, öffentlichen Ordnung, zur Vereitelung einer Straftat, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit oder öffentlichen Moral oder zum Schutze der Rechte und Freiheiten eines anderen erlassene richterliche Entscheidung oder eine bei Gefahr im Verzuge durch eine gesetzlich zuständige Behörde erteilte Anordnung ergangen ist. Die Anordnung der zuständigen Behörde ist innerhalb von 24 Stunden dem zuständigen Gericht zur Zustimmung vorzulegen. Das Gericht verkündet seinen Beschluß innerhalb von 48 Stunden nach der Beschlagnahme; andernfalls endet die Beschlagnahme von selbst."

Durch Art. 2 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde dem Artikel 20 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgender Absatz angefügt:
"Jeder hat Anspruch auf den Schutz seiner persönlichen Daten. Dieses Recht umfasst den Anspruch auf Information über, den Zugang zu, die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten sowie die Information über deren zweckmäßige Verwendung. Personenbezogene Daten dürfen nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen oder auf eindeutigen Wunsch der Person verarbeitet werden. Die Grundsätze und Verfahren zum Schutz von personenbezogenen Daten werden durch Gesetz geregelt."

 

B. Konut dokunulmazlığı
Madde 21 – Kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim
kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin
konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 21 folgende Fassung:
"Madde 21 – Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar."

 

B. Unantastbarkeit der Wohnung
Artikel 21. Die Wohnung eines jeden ist unverletzlich. Sofern nicht ein ordnungsgemäß erlassenes Gerichtsurteil in den im Gesetz ausdrücklich vorgeschriebenen Fällen vorliegt  oder ohne eine bei Gefahr im Verzuge durch eine gesetzlich zuständige Behörde erteilte Anordnung niemandes Wohnung betreten, durchsucht und dürfen dort befindliche Gegenstände nicht beschlagnahmt werden.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 21 folgende Fassung:
"Artikel 21. Die Wohnung eines jeden ist unverletzlich. Niemandes Wohnung darf betreten, durchsucht und dort befindliche Gegenständen dürfen nicht beschlagnahmt werden, sofern nicht eine verfahrensgemäß aus Gründen der nationalen Sicherheit, öffentlichen Ordnung, zur Vereitelung einer Straftat, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit oder öffentlichen Moral oder zum Schutze der Rechte und Freiheiten eines anderen erlassene richterliche Entscheidung oder eine bei Gefahr im Verzuge durch eine gesetzlich zuständige Behörde erteilte Anordnung ergangen ist. Die Anordnung der zuständigen Behörde ist innerhalb von 24 Stunden dem zuständigen Gericht zur Zustimmung vorzulegen. Das Gericht verkündet seinen Beschluß innerhalb von 48 Stunden nach der Beschlagnahme; andernfalls endet die Beschlagnahme von selbst."

 

C. Haberleşme hürriyeti
Madde 22 – Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.

Haberleşmenin gizliliği esastır.

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.

Durch Gesetz vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 22 folgende Fassung:
"Madde 22 – Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.
Haberleşmenin gizliliği esastır.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.
İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir."

 

C. Kommunikationsfreiheit
Artikel 22. Jedermann hat das Recht auf freie Kommunikation.

Es gilt der Grundsatz der Vertraulichkeit der Kommunikation.

Ohne eine in den ausdrücklich in dem Gesetz vorgesehenen Fällen verfahrensgemäß ergangene richterliche Entscheidung oder ohne eine bei Gefahr im Verzuge durch eine gesetzlich zuständige Behörde erteilte Anordnung darf die Kommunikation nicht behindert und ihre Vertraulichkeit nicht angetastet werden.

Die Körperschaften und Einrichtungen des öffentlichen Rechts, auf welche die Ausnahmen angewendet werden können, werden durch Gesetz bestimmt.

Durch Gesetz vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 22 folgende Fassung:
"Artikel 22. Jedermann hat das Recht auf freie Kommunikation.
Es gilt der Grundsatz der Vertraulichkeit der Kommunikation.

Die Kommunikationsfreiheit und das Korrespondenzgeheimnis dürfen nicht angetastet werden, sofern nicht eine verfahrensgemäß aus Gründen der nationalen Sicherheit, öffentlichen Ordnung, zur Vereitelung einer Straftat, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit oder öffentlichen Moral oder zum Schutze der Rechte und Freiheiten eines anderen erlassene richterliche Entscheidung oder eine bei Gefahr im Verzuge durch eine gesetzlich zuständige Behörde erteilte Anordnung ergangen ist. Die Anordnung der zuständigen Behörde ist innerhalb von 24 Stunden dem zuständigen Gericht zur Zustimmung vorzulegen. Das Gericht verkündet seinen Beschluß innerhalb von 48 Stunden; andernfalls endet die Beschlagnahme von selbst.
Die Körperschaften und Einrichtungen des öffentlichen Rechts, auf welche die Ausnahmen angewendet werden können, werden durch Gesetz bestimmt."

 

V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Madde 23 – Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ülkenin ekonomik durumu, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir.

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurden im Artikel 23 Absatz 3 die Worte "ülkenin ekonomik durumu, " gestrichen.

Durch Art. 3 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 20 Abs. 5 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir."

 

V. Niederlassungsfreiheit und Freizügigkeit
Artikel 23. Jedermann genießt Niederlassungsfreiheit und Freizügigkeit.

Die Niederlassungsfreiheit kann zur Verhinderung der Begehung von Straftaten, zur Gewährleistung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung, zur Verwirklichung einer gesunden und geordneten Stadtentwicklung und zum Schutz öffentlicher Güter; die Freizügigkeit  kann aus Gründen der Ermittlung und Verfolgung wegen Straftaten oder zur Verhinderung der Begehung von Straftaten durch Gesetz beschränkt werden.

die Freizügigkeit  kann aus Gründen der Ermittlung und Verfolgung wegen Straftaten oder zur Verhinderung der Begehung von Straftaten

durch Gesetz beschränkt werden.

Die Ausreisefreiheit eines Staatsbürgers kann aus Gründen der wirtschaftlichen Lage, der staatsbürgerlichen Pflicht oder der Ermittlungen oder Verfolgung in Strafsachen beschränkt werden.

Ein Staatsbürger darf nicht ausgewiesen, ihm darf nicht die Einreisefreiheit entzogen werden.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurden im Artikel 23 Absatz 3 die Worte "der wirtschaftlichen Lage, " gestrichen.

Durch Art. 3 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 20 Abs. 5 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Die Ausreisefreiheit des Staatsbürgers darf nur aufgrund eines richterlichen Beschluses wegen eines Ermittlungs- oder Strafverfahrens beschränkt werden."

 

VI. Din ve vicdan hürriyeti
Madde 24 – Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

 
VI. Religions- und Gewissensfreiheit
Artikel 24. Jedermann genießt die Freiheit des Gewissens, der religiösen Anschauung und Überzeugung.

Soweit nicht gegen die Vorschriften des Artikels 14 verstoßen wird, sind Gottesdienste, religiöse Zeremonien und Feiern frei.

Niemand darf gezwungen werden, an Gottesdiensten, religiösen Zeremonien und Feiern teilzunehmen, seine religiöse Anschauung und seine religiösen Überzeugungen zu offenbaren; niemand darf wegen seiner religiösen Anschauungen und Überzeugungen gerügt oder einem Schuldvorwurf ausgesetzt werden.

Die Religions- und Sittenerziehung und -lehre wird unter der Aufsicht und Kontrolle des Staates durchgeführt. Religiöse Kultur und Sittenlehre gehören in den Primar- und Sekundarschulanstalten zu den Pflichtfächern. Darüber hinaus ist religiöse Erziehung und Lehre vom eigenen Wunsch der Bürger, bei Minderjährigen vom Verlangen der gesetzlichen Vertreter abhängig.

Niemand darf, um die soziale, wirtschaftliche, politische oder rechtliche Ordnung des Staates auch nur zum Teil auf religiöse Regeln zu stützen oder politischen oder persönlichen Gewinn oder Nutzen zu erzielen, in welcher Weise auch immer, Religion oder religiöse Gefühle oder einer Religion als heilig geltende Gegenstände ausnutzen oder mißbrauchen.

 

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti
Madde 25 – Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

 
VII. Meinungs- und Überzeugungsfreiheit
Artikel 25. Jedermann genießt Meinungs- und Überzeugungsfreiheit.

Niemand darf, aus welchem Grund und zu welchem Zweck auch immer, zur Äußerung seiner Meinungen und Überzeugungen gezwungen werden; er darf wegen seiner Meinungen und Überzeugungen nicht gerügt oder einem Schuldvorwurf ausgesetzt werden.

 

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

Bu hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz. Bu yasağa aykırı yazılı veya basılı kâğıtlar, plâklar, ses ve görüntü bandları ile diğer anlatım araç ve gereçleri usulüne göre verilmiş hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınan merciin emriyle toplattırılır. Toplatma kararını veren merci bu kararını, yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir. Hakim bu uygulamayı üç gün içinde karara bağlar.

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 26 wie folgt geändert:
- die Absätze 2 und 3 wurden durch folgende Bestimmung ersetzt:
"Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir."
- der bisherige Absatz 4 wurde Absatz 3.
- folgender Absatz wurde angefügt:
"Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir."

 

VIII. Freiheit der Äusserung und Verbreitung der Meinung
Artikel 26. Jedermann hat das Recht, seine Meinungen und Überzeugungen in Wort, Schrift, Bild oder auf anderem Wege allein oder gemeinschaftlich zu äußern und zu verbreiten. Diese Freiheit umfaßt auch die Freiheit des Empfangs oder der Abgabe von Nachrichten und Ideen ohne Eingriff öffentlicher Behörden. Der Vorschrift dieses Absatzes steht nicht entgegen, Veröffentlichungen durch Radio, Fernsehen, Kino oder auf ähnlichem Wege einem Genehmigungssystem zu unterwerfen.

Der Gebrauch dieser Freiheiten kann zu den Zwecken der Verhinderung von Straftaten, der Bestrafung von Straftätern, der Nichtaufdeckung von ordnungsgemäß als Staatsgeheimnisse bestimmten Informationen, des Schutzes des guten Rufs oder der Rechte sowie des Privat- oder Familienlebens anderer oder von durch das Gesetz vorgesehenen Berufsgeheimnissen oder der den Erfordernissen gemäßen Ausübung der Gerichtsbarkeit beschränkt werden.

Bei der Äußerung oder Verbreitung von Meinungen darf keine durch Gesetz verbotene Sprache verwendet werden. Gegen dieses Verbot verstoßende geschriebene oder gedruckte Papiere, Schallplatten, Ton- oder Videobänder sowie andere Ausdrucksmittel werden aufgrund einer verfahrensgemäß ergangenen richterlichen Entscheidung oder bei Gefahr im Verzuge auf Anordnung einer durch Gesetz ermächtigten Behörde beschlagnahmt. Die die Anordnung zur Beschlagnahme erteilende Behörde teilt diese innerhalb von vierundzwanzig Stunden dem Richter mit. Der Richter entscheidet hierüber innerhalb von drei Tagen.

Vorschriften, welche den Gebrauch der Mittel zur Verbreitung von Nachrichten und Meinungen regeln, gelten, wenn sie ihre Verbreitung nicht behindern, nicht als Beschränkung der Freiheit zur Meinungsäußerung und -verbreitung.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 26 wie folgt geändert:
- die Absätze 2 und 3 wurden durch folgende Bestimmung ersetzt:
"Der Gebrauch dieser Freiheiten kann zum Schutz der nationalen Sicherheit, öffentlichen Ordnung, öffentlichen Sicherheit, der Grundlagen der Republik und der unteilbaren Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk, zu den Zwecken der Verhinderung von Straftaten, der Bestrafung von Straftätern, der Nichtaufdeckung von ordnungsgemäß als Staatsgeheimnisse bestimmten Informationen, des Schutzes des guten Rufs oder der Rechte sowie des Privat- oder Familienlebens anderer oder von durch das Gesetz vorgesehenen Berufungsgeheimnissen oder der den Erfordernissen gemäßen Ausübung der Gerichtsbarkeit beschränkt werden."
- der bisherige Absatz 4 wurde Absatz 3.
- folgender Absatz wurde angefügt:
"Form, Bedingungen und Verfahren der Ausübung der Meinungsäußerungs- und -verbreitungsfreiheit werden durch Gesetz geregelt."

 

IX. Bilim ve sanat hürriyeti
Madde 27 – Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz.

Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir.

 
IX. Freiheit der Wissenschaft und Kunst
Artikel 27. Jedermann hat das Recht, Wissenschaft und Kunst frei zu lernen und zu lehren, zu äußern, zu verbreiten und in diesen Bereichen jede Art von Forschung zu betreiben.

Das Recht zur Verbreitung darf nicht zu dem Zweck gebraucht werden, eine Änderung der Artikel 1, 2 und 3 der Verfassung herbeizuführen.

Die Vorschrift dieses Artikels steht einer Regelung zu Einfuhr und Vertrieb ausländischer Veröffentlichungen im Land durch Gesetz nicht entgegen.

 

X. Basın ve yayımla ilgili hükümler
A. Basın hürriyeti
Madde 28 – Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapılamaz.

Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.

Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.

Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.

Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır.

Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 28 Absatz 2 gestrichen.

 

X. Vorschriften über Presse und Veröffentlichungen
A. Pressefreiheit
Artikel 28. Die Presse ist frei, Zensur findet nicht statt. Die Gründung einer Druckerei darf nicht an die Bedingung einer Genehmigung oder der Leistung einer finanziellen Sicherheit gebunden werden.

Veröffentlichungen in einer durch Gesetz verbotenen Sprache sind unzulässig.

Der Staat trifft die Maßnahmen zur Gewährleistung der Presse- und Informationsfreiheit.

Bei der Beschränkung der Pressefreiheit finden die Vorschriften der Artikel 26 und 27 der Verfassung Anwendung.

Wer Nachrichten oder Schriften, welche die innere und äußere Sicherheit des Staates, die unteilbare Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk bedrohen oder zur Begehung einer Straftat oder zu Aufstand oder Aufruhr ermuntern oder im Zusammenhang mit geheimen Informationen des Staates stehen, schreibt oder drucken läßt oder zu demselben Zweck druckt sowie anderen übergibt, ist gemäß den Vorschriften des diese Straftaten betreffenden Gesetzes verantwortlich. Der Vertrieb kann im Maßnahmewege durch richterliche Entscheidung, bei Gefahr im Verzuge durch Anordnung einer durch Gesetz ausdrücklich ermächtigten Behörde verhindert werden. Die zuständige Behörde, welche den Vertrieb unterbindet, teilt diese Entscheidung spätestens innerhalb von vierundzwanzig Stunden dem zuständigen Richter mit. Bestätigt der zuständige Richter diese Entscheidung nicht innerhalb von achtundvierzig Stunden, gilt die Entscheidung zur Unterbindung des Vertriebs als unwirksam.

Vorbehaltlich der Entscheidungen des Richters, welche zum Zwecke der bestimmungsgemäßen Ausübung der Gerichtsbarkeit innerhalb der durch das Gesetz gezogenen Grenzen ergehen, ist ein Verbot von Veröffentlichungen über Ereignisse unzulässig.

Periodische oder unperiodische Publikationen können, wenn wegen im Gesetz bestimmter Straftaten Ermittlungen oder die Verfolgung eingeleitet sind, aufgrund richterlicher Entscheidung, und wenn im Hinblick auf den Schutz der unteilbaren Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk, der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, des Sittengesetzes und im Hinblick auf die Verhinderung von Straftaten Gefahr im Verzuge ist, aufgrund der Anordnung einer durch Gesetz ausdrücklich ermächtigten Behörde beschlagnahmt werden. Die Behörde, welche die Beschlagnahmeentscheidung getroffen hat, teilt diese Entscheidung spätestens innerhalb von vierundzwanzig Stunden dem zuständigen Richter mit; bestätigt der Richter diese Entscheidung nicht spätestens innerhalb von achtundvierzig Stunden, gilt die Beschlagnahmeentscheidung als unwirksam.

Für die Beschlagnahme und Einziehung von periodischen oder unperiodischen Publikationen wegen Ermittlungen oder der Verfolgung von Straftaten finden die allgemeinen Vorschriften Anwendung.

In der Türkei veröffentlichte periodische Publikationen können, wenn sie wegen gegen die unteilbare Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk, die Grundprinzipien der Republik, die nationale Sicherheit und das Sittengesetz verstoßender Veröffentlichungen verurteilt sind, durch Gerichtsbeschluß vorübergehend geschlossen werden. Jede Publikation, die eine offensichtliche Fortsetzung der geschlossenen Publikation darstellt, ist verboten; diese wird aufgrund richterlicher Entscheidung beschlagnahmt.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 28 Absatz 2 gestrichen.

 

B. Süreli ve süresiz yayın hakkı
Madde 29 – Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, yayının durdurulması için mahkemeye başvurur.

Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, malî kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, malî ve teknik şartlar koyamaz.

Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır.

 
B. Recht auf periodische und unperiodische Publikationen
Artikel 29. Eine periodische oder unperiodische Publikation darf nicht von der Bedingung einer vorherigen Erlaubnis oder der Leistung einer finanziellen Sicherheit abhängig gemacht werden.

Um eine periodische Publikation herausgeben zu können, genügt es, die durch Gesetz bestimmten Informationen und Dokumente bei der im Gesetz aufgeführten zuständigen Behörde einzureichen. Im Falle der Feststellung der Gesetzwidrigkeit dieser Informationen und Dokumente ruft die zuständige Behörde wegen der Aussetzung der Publikation das Gericht an.

Die Grundsätze bezüglich der Herausgabe von periodischen Publikationen, der Veröffentlichungsbedingungen, der finanziellen Mittel und des Journalistenberufs werden durch Gesetz geregelt. Das Gesetz darf keine politischen, wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Bedingungen setzen, welche die freie Veröffentlichung von Nachrichten, Meinungen und Ansichten behindern oder erschweren.

Periodische Publikationen nutzen die Mittel und Möglichkeiten des Staates und anderer juristischer Personen des öffentlichen Rechts oder der an sie angebundenen Körperschaften nach Maßgabe des Gleichheitsgrundsatzes.

 

C. Basın araçlarının korunması
Madde 30 - Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetin temel ilkeleri ve millî güvenlik aleyhinde işlenmiş bir suçtan mahkûm olma hali hariç, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez ve işletilmekten alıkonulamaz.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 erhielt der Artikel 30 folgende Fassung:
"Madde 30 – Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz."

 

C. Schutz der Pressemittel
Artikel 30. Die dem Gesetz gemäß als Pressebetrieb gegründeten Druckereien und ihr Zubehör dürfen, außer wenn wegen einer gegen die unteilbare Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk, die Grundprinzipien der Republik und die nationale Sicherheit begangenen Straftat eine Verurteilung erfolgt ist, nicht mit der Begründung, sie seien Tatwerkzeug, beschlagnahmt und eingezogen oder aus dem Verkehr gezogen werden.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 erhielt der Artikel 30 folgende Fassung:
"Artikel 30. Die dem Gesetz gemäß als Pressebetrieb gegründeten Druckereien und ihre Nebenanlagen dürfen nicht mit der Begründung, sie seien Tatwerkzeug, beschlagnahmt und eingezogen oder aus dem Verkehr gezogen werden."

 

D. Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
Madde 31 – Kişiler ve siyasi partiler, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmanın şartları ve usulleri kanunla düzenlenir.

Kanun, 13 üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında bir sebebe dayanarak, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 31 Absatz 2 folgende Fassung:
"Kanun, millî güvenlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlığın korunması sebepleri dışında, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz."

 

D. Recht zur Nutzung der Massenkommunikationsmittel im Besitz juristischer Personen des öffentlichen Rechts außerhalb der Presse
Artikel 31. Die Personen und die politischen Parteien haben das Recht auf Nutzung der Massenkommunikationsmittel im Besitz der juristischen Personen des öffentlichen Rechts außerhalb der Presse. Bedingungen und Verfahren dieser Nutzung werden durch Gesetz geregelt.

Das Gesetz darf nicht aus einem Grunde außerhalb der allgemeinen Beschränkungen des Artikels 13 Bedingungen setzen, welche die Information der Bevölkerung mit diesen Mitteln, seinen Zugang zu Meinungen und Ansichten und die freie Bildung der öffentlichen Meinung behindern.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 31 Absatz 2 folgende Fassung:
"Das Gesetz darf nicht aus einem Grunde außerhalb der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder des Schutzes der allgemeinen Moral und Gesundheit Bedingungen setzen, welche die Information der Bevölkerung mit diesen Mitteln, seinen Zugang zu Meinungen und Ansichten und die freie Bildung der öffentlichen Meinung behindern."

 

E. Düzeltme ve cevap hakkı
Madde 32 – Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir.

 
E. Recht auf Berichtigung und Gegendarstellung
Artikel 32. Das Recht auf Berichtigung und Gegendarstellung wird nur gewährt, wenn Ehre und guter Ruf der Personen berührt werden oder im Zusammenhang mit ihnen wahrheitswidrige Publikationen erfolgen, und durch Gesetz geregelt.

Werden die Berichtigung und die Gegendarstellung nicht veröffentlicht, wird über die Notwendigkeit der Veröffentlichung innerhalb von spätestens sieben Tagen seit dem Antrag des Betroffenen durch den Richter entschieden.

 

XI. Toplantı hak ve hürriyetleri
A. Dernek kurma hürriyeti
Madde 33 – Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Dernek kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir.

Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için mahkemeye başvurur.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla gösterilir.

Dernekler, 13 üncü maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri gibi; siyasî amaç güdemezler,siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partilerden destek göremez ve onlara destek olamazlar, sendikalarla, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak hareket edemezler.

Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır.

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması ve suçların önlenmesi bakımlarından gecikilmesinde sakınca bulunan hallerde, hâkim kararına kadar kanunen yetkili kılman merciin emriyle faaliyetten alıkonulabilir.

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu hizmeti görevlilerinin dernek kurma haklarına başkaca sınırlamalar getirilmesine veya bu hürriyeti kullanmalarının yasaklanmasına engel değildir.

Bu madde hükmü vakıflara ve bu nitelikteki kuruluşlara da uygulanır.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt der Artikel 33
Madde 33 – Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.
Dernek kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için mahkemeye başvurur.
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında
uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla gösterilir.

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hakimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir.
Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır."

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 33 folgende Fassung:
"Madde 33 – Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.
Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir.
Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır."

 

XI. Versammlungsrechte und -freiheiten
A. Vereinsgründungsfreiheit
Artikel 33. Jedermann hat das Recht, ohne vorherige Erlaubnis einen Verein zu gründen.

Um einen Verein gründen zu können, genügt es, die im Gesetz bestimmten Informationen und Dokumente bei der im Gesetz aufgeführten zuständigen Behörde einzureichen.

Im Falle der Feststellung der Gesetzwidrigkeit dieser Informationen und Dokumente ruft die zuständige Behörde wegen der Aussetzung der Betätigung oder der Schließung des Vereins das Gericht an.

Niemand darf gezwungen werden, Mitglied eines Vereins zu werden oder zu bleiben. Die beim Gebrauch der Vereinigungsfreiheit zu beachtenden Formen, Bedingungen und Verfahren werden durch Gesetz bestimmt.

Vereine dürfen weder den in Artikel 13 aufgeführten allgemeinen Einschränkungen zuwiderhandeln noch politische Ziele verfolgen, politisch tätig sein, von den politischen Parteien Unterstützung empfangen oder diesen Unterstützung gewähren noch mit diesem Zweck sich an Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden oder öffentlich-rechtlichen Berufsverbänden oder Stiftungen beteiligen.

Vereine, die den Zweck und die Voraussetzungen ihrer Gründung verlieren oder ihre gesetzlich vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllen, gelten als aufgelöst.

Durch richterliche Entscheidung können in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen Vereine geschlossen werden. Ist im Hinblick auf den Schutz der unteilbaren Integrität von Staatsgebiet und Nation, die nationale Sicherheit, die nationale Souveränität, die öffentliche Ordnung, den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer und die Vorbeugung von Straftaten keinen Aufschub dulden, die Tätigkeit der Vereine bis zur richterlichen Entscheidung der zuständigen Behörde unterbunden werden.

Die Vorschrift des ersten Absatzes steht einer Beschränkung des Rechts zur Vereinsgründung oder das Verbot der Ausübung dieser Freiheit durch Gesetz zulasten der Angehörigen der Streitkräfte und Polizeikräfte sowie des öffentlichen Dienstes nicht entgegen.

Die Vorschrift dieses Artikels gilt auch für Stiftungen.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt der Artikel 33
Artikel 33. Jedermann hat das Recht, ohne vorherige Erlaubnis einen Verein zu gründen.
Um einen Verein gründen zu können, genügt es, die im Gesetz bestimmten Informationen und Dokumente bei der im Gesetz aufgeführten zuständigen Behörde einzureichen. Im Falle der Feststellung der Gesetzwidrigkeit dieser Informationen und Dokumente ruft die zuständige Behörde wegen der Aussetzung der Betätigung oder der Schließung des Vereins das Gericht an.
Niemand darf gezwungen werden, Mitglied eines Vereins zu werden oder zu bleiben. Die beim Gebrauch der Vereinigungsfreiheit zu beachtenden Formen, Bedingungen und Verfahren werden durch Gesetz bestimmt.
Durch richterliche Entscheidung können in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen Vereine geschlossen oder ihre Betätigung ausgesetzt werden. Ist im Hinblick auf die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung, die Verhinderung von Straftaten oder ihrer Fortsetzung oder eine Festnahme Gefahr im Verzuge, so kann durch Gesetz eine Behörde zur Aussetzung der Betätigung des Vereins ermächtigt werden. Die Entscheidung dieser Behörde ist innerhalb von 24 Stunden dem zuständigen Richter zur Zustimmung zu unterbreiten. Der Richter verkündet seine Entscheidung innerhalb von 48 Stunden; andernfalls tritt die Verwaltungsentscheidung außer Kraft.
Die Vorschrift des ersten Absatzes steht einer Beschränkung durch Gesetz im erforderlichen Maß zulasten der Angehörigen der Streitkräfte und Polizeikräfte sowie des öffentlichen Dienstes nicht entgegen.
Die Vorschrift dieses Artikels gilt auch für Stiftungen."

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 33 folgende Fassung:
"Artikel 33. Jedermann hat das Recht, ohne vorherige Erlaubnis einen Verein zu gründen, ihm beizutreten oder die Mitgliedschaft aufzugeben.
Niemand darf gezwungen werden, Mitglied eines Vereins zu werden oder zu bleiben.
Die Vereinsfreiheit kann nur aus Gründen der nationalen Sicherheit, öffentlichen Ordnung, zur Vorbeugung gegen Straftaten, zum Schutze der allgemeinen Moral und allgemeinen Gesundheit sowie zum Schutze der Rechte und Freiheiten anderer durch Gesetz beschränkt werden.
Die bei Gebrauch der Vereinigungsfreiheit zu beachtenden Formen, Bedingungen und Verfahren werden durch das Gesetz bestimmt.
Durch richterliche Entscheidung können in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen Vereine geschlossen oder ihre Betätigung ausgesetzt werden. Ist im Hinblick auf die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung, die Verhinderung von Straftaten oder ihrer Fortsetzung oder eine Festnahme Gefahr im Verzuge, so kann durch Gesetz eine Behörde zur Aussetzung der Betätigung des Vereins ermächtigt werden. Die Entscheidung dieser Behörde ist innerhalb von 24 Stunden dem zuständigen Richter zur Zustimmung zu unterbreiten. Der Richter verkündet seine Entscheidung innerhalb von 48 Stunden; andernfalls tritt die Verwaltungsentscheidung außer Kraft.
Die Vorschrift des ersten Absatzes steht einer Beschränkung durch Gesetz zulasten der Angehörigen der Streitkräfte und Polizeikräfte sowie, soweit es deren Amt erfordert, der Staatsbeamten nicht entgegen.
Die Vorschrift dieses Artikels gilt auch für Stiftungen."

 

B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
Madde 34 – Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına
sahiptir.

Şehir düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla yetkili idarî merci, gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergâhı tespit edebilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Kanunun gösterdiği yetkili merci, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî güvenlik gereklerinin ihlâl edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yoketme amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir. Kanunun, aynı sebeplere dayalı olarak bir il'e bağlı ilçelerde bütün toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasını öngördüğü hallerde bu süre üç ayı geçemez.

Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 34 folgende Fassung:
"Madde 34 – Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir."

 

B. Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit
Artikel 34. Jedermann hat das Recht, ohne vorherige Erlaubnis an unbewaffneten und friedlichen Versammlungen und Demonstrationen teilzunehmen.

Ort und Strecke der Demonstration können, um eine Beeinträchtigung der Ordnung in der Stadt zu verhindern, von der zuständigen Verwaltungsbehörde festgelegt werden.

Form, Bedingungen und Verfahren, welche beim Gebrauch des Versammlungs- und Demonstrationsrechts zu beachten sind, werden durch Gesetz bestimmt.

Die durch das Gesetz bestimmte zuständige Behörde kann eine bestimmte Versammlung und Demonstration verbieten oder um nicht mehr als zwei Monate aufschieben, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß sich Vorfälle ereignen, welche die öffentliche Ordnung ernsthaft stören, oder Erfordernisse der nationalen Sicherheit verletzt werden oder Taten begangen werden, welche die Beseitigung der Hauptprinzipien der Republik zum Ziel haben. Soweit das Gesetz das Verbot aller Versammlungen und Demonstrationen in den Bezirken einer Provinz aus denselben Gründen vorsieht, darf diese Frist drei Monate nicht überschreiten.

Vereine, Stiftungen, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände und berufsständische Vereinigungen mit der Natur von Körperschaften des öffentlichen Rechts dürfen außerhalb ihrer Gegenstände und Ziele keine Versammlungen und Demonstrationen durchführen.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 34 folgende Fassung:
"Artikel 34. Jedermann hat das Recht, ohne vorherige Erlaubnis an unbewaffneten und friedlichen Versammlungen und Demonstrationen teilzunehmen.
Die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit kann nur aus Gründen der nationalen Sicherheit, öffentlichen Ordnung, zur Vorbeugung gegen Straftaten, zum Schutze der allgemeinen Moral und allgemeinen Gesundheit sowie zum Schutze der Rechte und Freiheiten anderer durch Gesetz beschränkt werden.
Form, Bedingungen und Verfahren, welche beim Gebrauch des Versammlungs- und Demonstrationsrechts zu beachten sind, werden durch das Gesetz bestimmt."

 

XII. Mülkiyet hakkı
Madde 35 – Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

 
XII. Recht auf Eigentum
Artikel 35. Jedermann hat ein Recht auf Eigentum und Erbe.

Diese Rechte können nur im öffentlichen Interesse durch Gesetz beschränkt werden.

Der Gebrauch des Rechts auf Eigentum darf dem Gemeinwohl nicht entgegenstehen.

 

XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler
A. Hak arama hürriyeti
Madde 36 – Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 36 Absatz 1 folgende Fassung:
"Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. "

 

XIII. Vorschriften über den Schutz der Rechte
A. Freiheit der Rechtssuche
Artikel 36. Jedermann hat das Recht, unter Benutzung legaler Mittel und vor den Rechtsprechungsbehörden als Kläger oder Beklagter zu klagen und sich zu verteidigen.

Kein Gericht darf sich der Durchführung eines Verfahrens innerhalb seines sachlichen, funktionellen und örtlichen Zuständigkeitsbereichs entziehen.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 36 Absatz 1 folgende Fassung:
"Jedermann hat das Recht auf ein faires Verfahren sowie unter Benutzung legaler Mittel und vor den Rechtsprechungsbehörden als Kläger oder Beklagter zu klagen und sich zu verteidigen."

 

B. Kanunî hâkim güvencesi
Madde 37 – Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.

Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.

 
B. Garantie des gesetzlichen Richters
Artikel 37. Niemand darf vor eine andere Behörde als das gesetzlich zuständige Gericht gestellt werden.

Sonderbehörden mit Rechtsprechungsgewalt, welche zur Folge haben, daß jemand vor eine andere Behörde als das gesetzlich zuständige Gericht gestellt wird, dürfen nicht errichtet werden.

 

C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar
Madde 38 – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.

Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

Ceza sorumluluğu şahsidir.

Genel müsadere cezası verilemez.

İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.

Vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 38 wie folgt geändert:
- nach dem Absatz 5 wurde folgender Absatz eingefügt:

"Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez."
- nach dem bisherigen Absatz 6 wurden folgende Absätze eingefügt:

"Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
Savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışında ölüm cezası verilemez..
"

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurde der Artikel 38 wie folgt geändert:
- die bisherigen Abs. 9 und 10 wurden durch folgenden einzigen Absatz ersetzt:
"Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez."
- der letzte Absatz erhielt folgende Fassung:
"Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez."

 

C. Grundsätze in bezug auf Straftaten und Strafen
Artikel 38. Niemand darf für eine Tat bestraft werden, die zu der Zeit, zu der sie begangen wird, nach dem zu jener Zeit in Kraft befindlichen Gesetz nicht als ein Vergehen angesehen wird; darf mit einer schwereren Strafe belegt werden, als für jenes Vergehen zu der Zeit, zu der es begangen wurde, gesetzlich vorgesehen war.

Auf die Verjährung von Straftat und Strafe sowie die Folgen der Strafverurteilung findet der vorstehende Absatz Anwendung.

Strafen und an die Stelle von Strafen tretende Sicherungsmaßnahmen dürfen nur durch Gesetz bestimmt werden.

Niemand darf als schuldig gelten, solange seine Schuld nicht durch Urteil erwiesen ist.

Niemand darf gezwungen werden auszusagen oder Beweis anzutreten, wenn er dadurch sich selbst oder im Gesetz bestimmte Angehörige belastet.

Die strafrechtliche Verantwortlichkeit ist persönlich.

Die Strafe der allgemeinen Konfiskation ist unzulässig.

Die Verwaltung darf keine Sanktion verhängen, welche zum Entzug der Freiheit einer Person führt. Im Hinblick auf die innere Ordnung der Streitkräfte können durch Gesetz Ausnahmen von dieser Vorschrift erlassen werden.

Staatsbürger dürfen wegen einer Straftat nicht ins Ausland ausgeliefert werden.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 38 wie folgt geändert:
- nach dem Absatz 5 wurde folgender Absatz eingefügt:

Die Verwendung von rechtswidrig erlangten Beweisen ist unzulässig."
- nach dem bisherigen Absatz 6 wurden folgende Absätze eingefügt:

"Niemand darf seiner Freiheit nur deshalb beraubt werden, weil er eine aus einem Vertrag sich ergebende Verpflichtung nicht erfüllen kann.
Die Todesstrafe ist außer in Fällen des Krieges, unmittelbar drohender Kriegsgefahr oder terroristischer Straftaten unzulässig."

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurde der Artikel 38 wie folgt geändert:
- die bisherigen Abs. 9 und 10 wurden durch folgenden einzigen Absatz ersetzt:
"Die Todesstrafe und die Strafe der allgemeinen Konfiskation sind unzulässig."
- der letzte Absatz erhielt folgende Fassung:
"Staatsbürger dürfen, falls sich aus den Verpflichtungen aus dem beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof nichts anderes ergibt, wegen einer Straftat nicht ins Ausland ausgeliefert werden."

 

XIV. İspat hakkı
Madde 39 – Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

 

XIV. Recht zum Wahrheitsbeweis
Artikel 39. In Beleidigungsverfahren, welche wegen Bezichtigungen gegenüber Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben und Ämter eröffnet worden sind, hat der Beschuldigte das Recht, den Beweis für die Wahrheit seiner Bezichtigung zu führen. In den übrigen Fällen ist die Stattgabe des Begehrens zur Führung des Wahrheitsbeweises von dem Vorhandensein eines öffentlichen Interesses an der Aufdeckung der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Bezichtigung oder das Einverständnis des Beschwerdeführers mit der Führung des Wahrheitsbeweises abhängig.

 

XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması
Madde 40 – Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.

Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde nach dem Artikel 40 Absatz 1 folgender Absatz eingefügt:
"Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır."

 

XV. Schutz der Grundrechte und -freiheiten
Artikel 40. Jedermann, dessen ihm durch die Verfassung zuerkannten Grundrechte und -freiheiten verletzt werden, hat das Recht, die Gewährleistung der Möglichkeit der unverzüglichen Anrufung einer zuständigen Behörde zu verlangen.

Der Schaden, den eine Person aufgrund einer von einem Amtsträger begangenen unerlaubten Handlung erlitten hat, wird, dem Gesetz gemäß, vom Staat ersetzt. Das Recht des Staates zum Rückgriff auf den verantwortlichen Bediensteten ist vorbehalten.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde nach dem Artikel 40 Absatz 1 folgender Absatz eingefügt:
"Der Staat ist verpflichtet, bei Erlaß von Verwaltungsakten den betroffenen Personen die Behörde oder das Gericht zu bezeichnen, an welche sie sich wenden kann, und die Fristen zu nennen."

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
 

Dritter Abschnitt:
Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten

 

I. Ailenin korunması
Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 41 Absatz 1 folgende Fassung:
"Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır."

Durch Art. 4 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 41 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "I. Ailenin korunması ve çocuk hakları"
- folgende Absätze wurden angefügt:
"Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır."

 
I. Schutz der Familie
Artikel 41. Die Familie ist die Grundlage der türkischen Gesellschaft.

Der Staat trifft die notwendigen Maßnahmen und gründet die notwendigen Einrichtungen, um das Wohl und Heil der Familie sowie insbesondere den Schutz der Mutter und der Kinder und die Lehre und Anwendung der Familienplanung zu gewährleisten.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 41 Absatz 1 folgende Fassung:
"Die Familie ist die Grundlage der türkischen Gesellschaft und beruht auf der Gleichheit von Mann und Frau."

Durch Art. 4 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 41 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "I. Schutz der Familie und Kinderrechte"
- folgende Absätze wurden angefügt:
"Jedes Kind hat das Recht auf Schutz und Fürsorge sowie unter Vorbehalt seiner offensichtlichen höheren Interessen auf Begründung und Führung einer persönlichen und direkten Beziehung zu Mutter und Vater.
Der Staat ergreift die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Kinder gegen Missbrauch und Gewalt."

 

II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
Madde 42 - Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkilapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.

Durch Gesetz Nr. 5735 vom 9. Februar 2008 wurde dem Artikel 42 Abs. 6 folgender Satz angefügt:
"Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir."

Durch Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. 2008/116 vom 5. Juni 2008 wurde der Artikel 2 des Gesetzes Nr. 5735, der den Artikel 42 ergänzt hätte, als verfassungswidrig aufgehoben.

 

 

II. Recht und Pflicht zu Erziehung und Bildung
Artikel 42. Niemandem darf sein Recht auf Erziehung und Bildung verweigert werden.

Der Umfang des Rechts auf Bildung wird durch Gesetz bestimmt und geregelt.

Erziehung und Unterricht erfolgen im Sinne der Prinzipien und Reformen Atatürks gemäß den Grundsätzen zeitgemäßer Wissenschaft und Erziehung unter der Aufsicht und Kontrolle des Staates. Erziehungs- und Lehranstalten, welche diesen Grundsätzen entgegenstehen, dürfen nicht eröffnet werden.

Die Freiheit von Erziehung und Unterricht entbindet nicht von der Treuepflicht gegenüber der Verfassung.

Der Grundschulunterricht ist für alle männlichen und weiblichen Staatsangehörigen Pflicht; er ist an den staatlichen Schulen kostenlos zu erteilen.

Die Grundsätze, an welche die privaten Primar- und Sekundarschulanstalten gebunden sind, werden gemäß dem Standard, der durch die staatlichen Schulen erreicht werden soll, durch Gesetz geregelt.

Der Staat läßt den mittellosen erfolgreichen Schülern, um die Fortsetzung ihrer Ausbildung zu ermöglichen, durch Stipendien oder auf anderen Wegen die notwendige Unterstützung zuteil werden. Der Staat trifft die Maßnahmen, um diejenigen, deren Lage eine Sondererziehung erfordert, für die Gemeinschaft nützlich werden zu lassen.

In den Erziehungs- und Lehranstalten werden nur Tätigkeiten im Zusammenhang mit Erziehung, Unterricht und Forschung ausgeübt. Diese Tätigkeiten dürfen, auf welche Weise auch immer, nicht behindert werden.

Den türkischen Staatsbürgern darf in den Erziehungs- und Lehranstalten als Muttersprache keine andere Sprache beigebracht und gelehrt werden als Türkisch. Die Grundsätze, an welche die in den Erziehungs- und Lehranstalten zu lehrenden Fremdsprachen und die Schulen, welche die Erziehung und Lehre in einer Fremdsprache durchführen, gebunden sind, werden durch Gesetz geregelt. Die Vorschriften internationaler Verträge sind vorbehalten.

Durch Gesetz Nr. 5735 vom 9. Februar 2008 wurde dem Artikel 42 Abs. 6 folgender Satz angefügt:
"Niemandem kann aus irgend einem Grunde oder durch ungeschriebenes Recht das Recht entzogen werden, eine Hochschule zu besuchen. Dieses Recht kann nur durch Gesetz beschränkt werden."

Durch Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. 2008/116 vom 5. Juni 2008 wurde der Artikel 2 des Gesetzes Nr. 5735, der den Artikel 42 ergänzt hätte, als verfassungswidrig aufgehoben.

 

III. Kamu yararı
A. Kıyılardan yararlanma
Madde 43- Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir.

 

III. Öffentlicher Nutzen
A. Nutzung der Gewässerufer
Artikel 43. Die Gewässerufer stehen unter der Herrschafts- und Verfügungsgewalt des Staates.

Bei der Nutzung der Meeres-, See- und Flußgewässerufer sowie der die Meeres- und Seeufer eingrenzenden Küstenstreifen ist vorrangig der öffentliche Nutzen zu beachten.

Die Tiefe der Ufer und Küstenstreifen und die Möglichkeiten und Bedingungen ihrer Nutzung durch Personen werden, im Hinblick auf die Gebrauchszwecke, durch Gesetz geregelt.

 

B. Toprak mülkiyeti
Madde 44 - Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

 

B. Bodeneigentum
Artikel 44. Der Staat trifft die notwendigen Maßnahmen, um die fruchtbringende Bewirtschaftung des Bodens zu schützen und zu entwickeln, seinen Verlust durch Erosion zu verhindern und dem Bauern, der einen Hof ohne oder mit nicht ausreichendem Boden betreibt, Boden zu verschaffen. Das Gesetz kann zu diesem Zweck den Umfang des Bodens entsprechend den verschiedenen Landwirtschaftszonen und -arten bestimmen. Die Beschaffung von Boden für den Bauern ohne oder mit nicht ausreichendem Boden darf nicht zu einem Rückgang der Produktion, der Verkleinerung der Wälder und der Verringerung der übrigen Böden und Bodenschätze führen.

Die zu diesem Zweck verteilten Böden dürfen nicht geteilt und nicht außerhalb der erbrechtlichen Vorschriften an andere übertragen sowie nur von den Bauern, an welche die Verteilung erfolgt ist, und ihren Erben bewirtschaftet werden. Die Grundsätze hinsichtlich der Rücknahme des verteilten Bodens durch den Staat für den Fall des Wegfalls dieser Bedingungen werden durch Gesetz geregelt.

 

C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması
Madde 45 - Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır.

 

C. Ackerbau, Viehzucht und Schutz der in diesen Bereichen Arbeitenden
Artikel 45. Mit dem Ziel, den zweckentfremdeten Gebrauch und die Zerstörung der Äcker, Wiesen und Weiden zu verhindern und gemäß den Prinzipien der landwirtschaftlichen Produktionsplanung die Pflanzen- und Viehproduktion zu erhöhen, erleichtert der Staat den Betreibern von Landwirtschaft und Viehzucht die Beschaffung von Geräten und Materialien zur Bewirtschaftung und von anderen Mitteln.

Der Staat trifft die Maßnahmen, welche notwendig sind, damit die pflanzlichen und tierischen Produkte bewertet werden und das Entgelt für ihren wahren Wert in die Hände des Produzenten gelangt.

 

D. Kamulaştırma
Madde 46 – Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla,
özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre,
kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.

Kamulaştırma bedelinin hesaplanma tarz ve usulleri kanunla belirlenir. Kanun kamulaştırma bedelinin tespitinde vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, taşınmaz malların birim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını ve diğer objektif ölçüleri dikkate alır. Bu bedel ile vergi beyanındaki kıymet arasındaki farkın nasıl vergilendirileceği kanunla gösterilir.

Kamulaştırma bedeli, nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir ve peşin ödenmeyen kısım Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddine bağlanır.

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, herhalde peşin ödenir.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 46 wie folgt geändert:
- in Absatz 1 wurden die Worte "karşılıklarını peşin ödemek şartıyla" ersetzt durch: "gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla".
- der Absatz 2 wurde gestrichen.
- der Absatz 3 Satz 1 erhielt folgende Fassung: "Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir."
- im Absatz 3 Satz 3 wurden die abschließenden Worte "ve peşin ödenmeyen kısım Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddine bağlanır" gestrichen.
- folgender Absatz wurde angefügt:
"İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır."

 

D. Enteignung
Artikel 46. Der Staat und die juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind, wenn es das öffentliche Interesse erfordert, befugt, gegen sofortige Zahlung des Gegenwertes in Privateigentum befindliche unbewegliche Sachen ganz oder teilweise entsprechend den durch Gesetz bestimmten Grundsätzen und Verfahren zu enteignen und öffentliche Dienstbarkeiten an ihnen zu bestellen.

Art und Verfahren der Berechnung der Enteignungsentschädigung werden durch Gesetz bestimmt. Das Gesetz berücksichtigt bei der Feststellung der Enteignungsentschädigung die Steuererklärung, die zur Zeit der Enteignung von den amtlichen Stellen vorgenommenen Wertschätzungen, die Einheitspreise der unbeweglichen Sachen und Baukostenberechnungen und andere objektive Maßstäbe. Durch das Gesetz wird bestimmt, wie die Differenz zwischen dieser Entschädigung und dem in der Steuererklärung angegebenen Wert besteuert wird.

Die Enteignungsentschädigung wird bar und sofort bezahlt. Die Zahlungsweise der Entschädigungen für Enteignungen zur Durchführung der Landwirtschaftsreform, der großen Energie-, Bewässerungs- und Siedlungsprojekte, der Aufforstung neuen Waldes, zu Zwecken des Küstenschutzes und des Tourismus wird jedoch durch Gesetz geregelt. In diesen Fällen, in welchen das Gesetz eine Ratenzahlungsweise vorsehen kann, darf die Ratenzahlungsfrist fünf Jahre nicht übersteigen; in diesem Fall werden gleiche Raten gezahlt und der nicht sofort bezahlte Teil dem höchsten für Staatsschulden vorgesehenen Zinssatz unterworfen.

Die Entschädigung für solche der enteigneten Böden, welche unmittelbar dem bewirtschafteten Kleinbauern gehören, wird in jedem Fall sofort bezahlt.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 46 wie folgt geändert:
- in Absatz 1 wurden die Worte "Zahlung des Gegenwertes" ersetzt durch: "Zahlung des tatsächlichen Gegenwertes".
- der Absatz 2 wurde gestrichen.
- der Absatz 3 Satz 1 erhielt folgende Fassung: "Die Enteignungsentschädigung und der rechtskräftig festgestellte Erhöhungsbetrag werden bar und sofort bezahlt."
- im Absatz 3 Satz 3 wurden die abschließenden Worte "und der nicht sofort bezahlte Teil dem höchsten für Staatsschulden vorgesehenen Zinssatz unterworfen" gestrichen.
- folgender Absatz wurde angefügt:
"Auf die Ratenzahlungen gemäß dem zweiten Absatz sowie aus sonstigen Gründen nicht bezahlten Enteignungsentschädigungen wird der für öffentliche Forderungen geltende Höchstzinssatz angewendet."

 

E. Devletleştirme ve özelleştirme
Madde 47 – Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.

Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 4446 vom 13. August 1999 wurden dem Artikel 47 folgende Absätze angefügt:
"Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir.

Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir."

 

E. Verstaatlichung und Privatisierung
Artikel 47. Private Unternehmen, welche dem öffentlichen Dienst ähnliche Merkmale aufweisen, können, wenn es im öffentlichen Interesse notwendig ist, verstaatlicht werden.

Die Verstaatlichung findet zum wirklichen Gegenwert statt. Art und Verfahren der Berechnung des wirklichen Gegenwertes werden durch Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 4446 vom 13. August 1999 wurden dem Artikel 47 folgende Absätze angefügt:
"Die Grundsätze und Verfahren zur Privatisierung der öffentlichen Wirtschaftsunternehmen und übrigen Betriebe und Vermögenswerte im Eigentum von Personen des öffentlichen Rechts werden durch Gesetz geregelt.
Welche Investitionen und Dienstleistungen öffentlicher Wirtschaftsunternehmen und sonstiger Personen des öffentlichen Rechts aufgrund privatrechtlicher Verträge an natürliche oder juristische Personen übertragen werden können, wird durch Gesetz bestimmt."

 

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Madde 48 – Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

 

IV. Freiheit der Arbeit und des Vertragsschlusses
Artikel 48. Jedermann genießt die Freiheit, in einem beliebigen Bereich Arbeit aufzunehmen und Verträge zu schließen. Die Gründung von Privatunternehmen ist frei.

Der Staat trifft Maßnahmen zur Gewährleistung einer den Erfordernissen der nationalen Wirtschaft und den sozialen Zielen entsprechenden Betätigung und Arbeit der Privatunternehmen in Sicherheit und Stabilität.

 

V. Çalışma ile ilgili hükümler
A. Çalışma hakkı ve ödevi
Madde 49 – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.

Devlet, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 49 wie folgt geändert:
- der Absatz 2 erhielt folgende Fassung:
"Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır."
- Absatz 3 wurde gestrichen.

 

V. Vorschriften zur Arbeit
A. Recht und Pflicht zur Arbeit
Artikel 49. Die Arbeit ist jedermanns Recht und Pflicht.

Der Staat trifft die notwendigen Maßnahmen zur Erhöhung des Lebensstandards der Arbeitenden, um zur Entfaltung des Arbeitslebens die Arbeitenden zu schützen, zur Förderung der Arbeit und zur Schaffung von der Verhinderung von Arbeitslosigkeit günstigen wirtschaftlichen Bedingungen.

Der Staat trifft die Maßnahmen zu Erleichterung und Schutz des Arbeitsfriedens in den Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 49 wie folgt geändert:
- der Absatz 2 erhielt folgende Fassung:
"Der Staat trifft die notwendigen Maßnahmen zur Erhöhung des Lebensstandards der Arbeitenden, um zur Entfaltung des Arbeitslebens die Arbeitenden und Arbeitslosen zu schützen, zur Förderung der Arbeit, zur Schaffung von wirtschaftlichen Bedingungen, welche Arbeitslosigkeit verhindern, und zur Sicherung des Arbeitsfriedens."
- Absatz 3 wurde gestrichen.

 

B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
Madde 50 – Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

 
B. Arbeitsbedingungen und Recht auf Erholung
Artikel 50. Niemand darf mit Arbeiten beschäftigt werden, die mit seinem Alter, seinem Geschlecht und seiner Kraft nicht vereinbar sind.

Minderjährige und Frauen sowie körperlich und geistig Behinderte werden im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen besonders geschützt.

Erholung ist das Recht der Arbeitenden.

Das Recht auf bezahlten Wochenendurlaub und Feiertagsurlaub sowie Jahresurlaub und die Bedingungen hierzu werden durch Gesetz geregelt.

 

C. Sendika kurma hakkı
Madde 51 – İşçiler ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak
ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptirler.

Sendikalar veya üst kuruluşlarını kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, sendika veya üst kuruluşun faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için mahkemeye başvurur.

Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir.

Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

İşçiler ve işverenler aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olamazlar.

Herhangi bir iş yerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmak veya olmamak şartına bağlanamaz.

İşçi sendika ve üst kuruluşlarında yönetici olabilmek için, en az on yıl bilfiil işçi olarak çalışmış olma şartı aranır.

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Anayasada belirlenen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 51 folgende Fassung:
"Madde 51 – Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.
Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz."

Durch Art. 5 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 51 Abs. 4 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 aufgehoben.

 

C. Recht auf Gründung von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden
Artikel 51. Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, ohne vorherige Erlaubnis Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgeberverbände und Dachverbände zu gründen, um die wirtschaftlichen und sozialen Rechte und Interessen innerhalb der Arbeitsbeziehungen ihrer Mitglieder zu schützen und zu entfalten.

Um Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgeberverbände oder ihre Dachverbände gründen zu können, genügt es, die im Gesetz bestimmten Informationen und Dokumente bei der im Gesetz aufgeführten zuständigen Behörde einzureichen. Im Falle der Feststellung der Gesetzwidrigkeit dieser Informationen und Dokumente ruft die zuständige Behörde wegen der Aussetzung der Betätigung oder der Schließung des Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgeberverbandes oder des Dachverbandes das Gericht an.

Der Eintritt in die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände und der Austritt sind frei.

Niemand darf gezwungen werden, in einem Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgeberverband Mitglied zu werden, zu bleiben oder auszutreten.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber dürfen zur gleichen Zeit in nicht mehr als einem Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgeberverband Mitglied sein.

Um an irgendeinem Arbeitsplatz beschäftigt zu werden, darf als Voraussetzung nicht die Mitgliedschaft oder Nichtmitgliedschaft in einer Gewerkschaft verlangt werden.

Um eine führende Funktion in Gewerkschaften oder ihren Dachverbänden übernehmen zu können, ist es Bedingung, effektiv zehn Jahre als Arbeitnehmer gearbeitet zu haben.

Satzungen, Verwaltung und Geschäfte der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände und ihrer Dachverbände dürfen den Prinzipien der Republik und demokratischen Grundsätzen, die in der Verfassung bestimmt sind, nicht entgegenstehen.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 51 folgende Fassung:
"Artikel 51. Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, ohne vorherige Erlaubnis Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgeberverbände und Dachverbände zu gründen, um die wirtschaftlichen und sozialen Rechte und Interessen innerhalb der Arbeitsbeziehungen ihrer Mitglieder zu schützen und zu entfalten, in solchen Verbänden nach eigenem Willen Mitglied zu werden oder die Mitgliedschaft aufzugeben. Niemand darf gezwungen werden, in einer Gewerkschaft oder einem Arbeitgeberverband Mitglied zu werden oder seine Mitgliedschaft aufzugeben.
Das Recht zur Gründung von Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbänden darf nur zum Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, zur Verhinderung von Straftaten, zum Schutz der allgemeinen Gesundheit und allgemeinen Moral sowie der Rechte und Freiheiten anderer durch Gesetz beschränkt werden.
Die bei Ausübung des Rechts zur Gründung von gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden geltenden Formen, Bedingungen und Verfahren werden durch Gesetz bestimmt.
Die gleichzeitige Mitgliedschaft in mehr als einer Gewerkschaft oder einem Verband in der gleichen Branche ist unzulässig.
Die Rechte derjenigen öffentlichen Bediensteten, die nicht Arbeiter sind, auf diesem Gebiet sowie die Ausnahmen und Grenzen werden unter Berücksichtigung der Art des Dienstes durch Gesetz geregelt.
Die Satzungen, die Führung und die Funktionsweise der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sowie ihrer Dachverbände dürfen nicht gegen die Grundlagen der Republik und demokratische Grundsätze verstoßen."

Durch Art. 5 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 51 Abs. 4 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 aufgehoben.

 

D. Sendikal faaliyet
Madde 52Sendikalar, 13 üncü maddede sayılan genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri gibi; siyasî amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partilerden destek göremezler ve onlara destek olamazlar; derneklerle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçlarla ortak hareket edemezler.

İşyerinde sendikal faaliyette bulunma, o işyerinde çalışmamayı haklı göstermez.

Sendikalar üzerindeki Devletin idarî ve malî denetimi ile gelir ve giderleri, üye aidatının sendikaya ödenme şekli kanunla düzenlenir.

Sendikalar gelirlerini amaçları dışında kullanamazlar; tüm gelirlerini Devlet bankalarında muhafaza ederler.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde der Artikel 52 aufgehoben.

 

D. Betätigung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände
Artikel 52. Die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände dürfen den in Artikel 13 aufgezählten allgemeinen Einschränkungen nicht zuwiderhandeln, keine politischen Ziele verfolgen, sich nicht politisch betätigen, sich nicht auf politische Parteien stützen und ihrerseits diese nicht stützen, sich nicht an Vereinen und öffentlich-rechtlichen Berufsverbänden und Stiftungen als Mitglied beteiligen.

Gewerkschaftliche Betätigung am Arbeitsplatz ist kein Rechtsgrund, an diesem Arbeitsplatz nicht zu arbeiten.

Die staatliche Kontrolle der Verwaltung und Finanzen nebst Einnahmen und Ausgaben sowie die Art und Weise der Zahlung des Mitgliedsbeitrags werden gesetzlich bestimmt.

Die Verbände dürfen ihre einnahmen nicht zweckfremd verwenden und müssen alle ihre Einnahmen (als Depositen) bei den staatlichen Banken einlegen.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde der Artikel 52 aufgehoben.

 

VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
A. Toplu iş sözleşmesi hakkı
Madde 53 – İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.

Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde im Artikel 53 nach dem Absatz 2 folgender Absatz eingefügt:
"128 inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü madde hükümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve İdareyle amaçları doğrultusunda toplu görüşme yapabilirler. Toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idarî veya kanunî düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir."

Durch Art. 6 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 53 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı"
- die Abs. 3 und 4 wurden aufgehoben.
- folgende Absätze wurden angefügt:
"Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.
Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.
Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir."

 

VI. Tarifvertrag, Streikrecht und Aussperrung
A. Recht auf Abschluß von Tarifverträgen
Artikel 53. Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, zur gegenseitigen Regelung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage und Arbeitsbedingungen Tarifverträge abzuschließen.

Wie der Tarifvertrag abzuschließen ist, wird durch Gesetz geregelt.

Auf einen Arbeitsplatz darf für dieselbe Periode nicht mehr als ein Tarifvertrag abgeschlossen und angewendet werden.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde im Artikel 53 nach dem Absatz 2 folgender Absatz eingefügt:
"Die Gewerkschaften und Dachorganisationen, deren Gründung den unter Art. 128 Absatz 1 fallenden öffentlichen Bediensteten erlaubt werden kann und die nicht von den Absätzen 1 und 2 dieser Vorschrift und Art. 54 erfaßt werden, können im Namen ihrer Mitglieder vor den Gerichten Klage erheben und mit der Verwaltung ihren Zwecken entsprechend Tarifverhandlungen führen. Wird nach den Tarifverhandlungen eine Vereinbarung erzielt, so wird der verhandelte Text von den Parteien unterzeichnet. Dieser verhandelte Text wird zum Zwecke der Ergreifung angemessener Verwaltungsmaßnahmen dem Ministerrat zur weiteren Veranlassung unterbreitet. Wird am Ende der Tarifverhandlungen eine Vereinbarung nicht unterzeichnet, werden diejenigen Punkte, über die Übereinstimmung erzielt worden ist und über diejenigen, über die eine Übereinstimmung nicht erzielt worden ist, in ein von den Parteien zu unterzeichnenden Protokoll aufgenommen und zur weiteren Veranlassung dem Ministerrat unterbreitet. Die Verfahren im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Absatzes werden durch Gesetz geregelt."

Durch Art. 6 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 53 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "A. Recht auf Abschluß von Tarifverträgen und Tariffreiheit"
- die Abs. 3 und 4 wurden aufgehoben.
- folgende Absätze wurden angefügt:
"Beamte und sonstige öffentliche Bedienstete genießen Tariffreiheit.
Bei Streitigkeiten im Zuge der Verhandlung von Tarifverträgen können die Parteien die Schlichtungskommission für den Öffentlichen Dienst anrufen. Entscheidungen der Schlichtungskommission für den Öffentlichen Dienst sind endgültig und haben tarifvertragliche Wirkung.
Umfang und Ausnahmen, Begünstigte, Form, Verfahren und Inkrafttreten von Tarifverträgen, ihre Auswirkung auf Rentner und Pensionäre sowie Aufbau, Arbeitsweise der Schlichtungskommission für den Öffentlichen Dienst und sonstige Angelegenheiten werden durch Gesetz geregelt."

 

B. Grev hakkı ve lokavt
Madde 54 – Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.

Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz.

Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddî zarardan sendika sorumludur.

Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir.

Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.

Siyasî amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.

Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde engellenemez.

Durch Art. 7 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 54 Abs. 3 und 7 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 aufgehoben.

 

B. Streikrecht und Aussperrung
Artikel 54. Bei Auftreten eines Konfliktes während des Abschlusses eines Tarifvertrages haben die Arbeitnehmer das Streikrecht. Verfahren, Bedingungen, Umfang und Ausnahmen des Gebrauchs des Streikrechts und der Anwendung der Aussperrung durch den Arbeitgeber werden durch Gesetz geregelt.

Das Streikrecht und die Aussperrung dürfen nicht in einer gegen die Regeln von Treu und Glauben verstoßenden Weise, zum Schaden der Gemeinschaft und in einer das nationale Vermögen zerstörenden Weise gebraucht werden.

Sind während des Streiks als Folge von vorsätzlichen oder fahrlässigen Handlungen von am Streik beteiligten Arbeitnehmern oder der Gewerkschaft an dem bestreikten Betrieb durch sie verursachte Schäden aufgetreten, haftet die Gewerkschaft.

In welchen Fällen und in welchen Betrieben Streik und Aussperrung verboten oder aufgeschoben werden können, wird durch Gesetz geregelt.

In den Fällen des Verbots von Streik und Aussperrung oder, wenn sie aufgeschoben sind, am Ende ihrer Aufschiebung wird der Konflikt durch die Hohe Schlichtungskommission gelöst. In jeder Phase des Konflikts können die Parteien in gegenseitiger Übereinstimmung die Hohe Schlichtungskommission anrufen. Die Beschlüsse der Hohen Schlichtungskommission sind unanfechtbar.

Organisation und Aufgaben der Hohen Schlichtungskommission werden durch Gesetz geregelt.

Streik und Aussperrung mit politischem Zweck, Solidaritätsstreik und -aussperrung, Generalstreik und -aussperrung, Betriebsbesetzung, Arbeitsverzögerung, Herabsetzung der Effizienz und andere Widerstandsaktionen sind unzulässig.

Wer an einem Streik nicht teilnimmt, darf durch die Streikteilnehmer von der Arbeit im Betrieb auf keine Weise abgehalten werden.

Durch Art. 7 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 54 Abs. 3 und 7 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 aufgehoben.

 

VII. Ücrette adalet sağlanması
Madde 55 – Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.

Asgarî ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 55 Absatz 3 folgende Fassung:
"Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur."

 

VII. Gewährleistung der Lohngerechtigkeit
Artikel 55. Der Lohn ist der Gegenwert der Arbeit.

Der Staat trifft die notwendigen Maßnahmen, damit die Arbeitnehmer einen ihrer Arbeit angemessenen, gerechten Lohn erhalten und in den Genuß der sonstigen Sozialleistungen kommen.

Bei der Feststellung des Mindestlohns wird die wirtschaftliche und soziale Lage des Landes berücksichtigt.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 55 Absatz 3 folgende Fassung:
"Bei der Feststellung des Mindestlohns werden die Lebensbedingungen der Arbeitnehmer und die wirtschaftliche und soziale Lage des Landes berücksichtigt."

 

VIII. Sağlık, çevre ve konut
A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
Madde 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.

 
VIII. Gesundheit, Umwelt und Wohnung
A. Gesundheitsfürsorge und Umweltschutz
Artikel 56. Jedermann hat das Recht auf Leben in einer gesunden und ausgeglichenen Umwelt.

Die Entwicklung der Umwelt, die Gewährleistung einer gesunden Umwelt und die Verhinderung der Umweltverschmutzung sind die Pflicht des Staates und der Bürger.

Um eine Lebensführung von jedermann in körperlicher und geistiger Gesundheit zu gewährleisten und unter Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz menschlicher und materieller Kraft die Zusammenarbeit der Gesundheitseinrichtungen zu verwirklichen, plant der Staat die Gesundheitseinrichtungen einheitlich und regelt ihre Dienstleistungen.

Der Staat erfüllt diese Aufgabe, indem er die Gesundheits- und sozialen Organisationen im öffentlichen und privaten Sektor nutzt und kontrolliert.

Um die Gesundheitsfürsorge in aller Breite durchzuführen, kann durch Gesetz eine allgemeine Krankenversicherung gegründet werden.

 

B. Konut hakkı
Madde 57 – Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.

 

B. Recht auf Wohnung
Artikel 57. Der Staat trifft im Rahmen einer Planung, welche die Besonderheiten der Städte und die Umweltbedingungen berücksichtigt, die Maßnahmen zur Befriedigung des Wohnungsbedarfs, er unterstützt außerdem die Unternehmungen des sozialen Wohnungsbaus.

 

IX. Gençlik ve spor
A. Gençliğin korunması
Madde 58 – Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

 
IX. Jugend und Sport
A. Schutz der Jugend
Artikel 58. Der Staat trifft die Maßnahmen zur Gewährleistung der Entwicklung und Erziehung der Jugend, welcher unsere Unabhängigkeit und unsere Republik anvertraut sind, im Lichte der Naturwissenschaft, im Sinne der Prinzipien und Reformen Atatürks und gegen Anschauungen, welche die Aufhebung der unteilbaren Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk zum Ziel haben.

Der Staat trifft die notwendigen Maßnahmen, um die Jugendlichen vor Alkoholismus, Betäubungsmitteln, Kriminalität, Glücksspiel und ähnlichen schädlichen Gewohnheiten und vor Unwissenheit zu schützen.

 

B. Sporun geliştirilmesi
Madde 59 – Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.

Devlet başarılı sporcuyu korur.

Durch Gesetz Nr. 6214 vom 17. März 2011 wurde der Artikel 59 mit Wirkung vom 29. März 2011 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim"
- folgender Absatz wurde neu angefügt:
"Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz."

 

B. Entwicklung des Sports
Artikel 59. Der Staat trifft die Maßnahmen zur Entwicklung der körperlichen und geistigen Gesundheit der türkischen Staatsbürger jeden Alters und fördert die Verbreitung des Sports unter den Massen.

Der Staat schützt den erfolgreichen Sportler.

Durch Gesetz Nr. 6214 vom 17. März 2011 wurde der Artikel 59 mit Wirkung vom 29. März 2011 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "B. Entwicklung des Sport- und Schiedsverfahrens"
- folgender Absatz wurde neu angefügt:
"Gegen Entscheidungen der Sportverbände in Bezug auf Aktivitäten und die Disziplin im Sport steht ausschließlich der Rechtsweg zur vorgeschriebenen Schiedsgerichtsbarkeit offen. Die Entscheidungen der Schiedsgerichte sind endgültig und vor Gerichten nicht anfechtbar."

 

X. Sosyal güvenlik hakları
A. Sosyal güvenlik hakkı
Madde 60 – Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.

 
X. Rechte hinsichtlich der sozialen Sicherheit
A. Recht auf soziale Sicherheit
Artikel 60. Jedermann hat ein Recht auf soziale Sicherheit.

Der Staat trifft die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung dieser Sicherheit und begründet hierzu die notwendige Organisation.

 

B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
Madde 61 – Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.

Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.

Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.

 
B. Die im Hinblick auf die soziale Sicherheit besonders Schutzbedürftigen
Artikel 61. Der Staat schützt die Witwen und Waisen der im Krieg und bei Erfüllung ihrer Pflicht Gefallenen, die Invaliden und Veteranen und sorgt für einen angemessenen Lebensstandard für sie in der Gemeinschaft.

Der Staat trifft die Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes der Behinderten und ihrer Eingliederung in das Gemeinschaftsleben.

Die Alten werden vom Staat geschützt. Die staatliche Hilfe und die anderen zu gewährenden Rechte und Erleichterungen für die Alten werden durch Gesetz geregelt.

Der Staat trifft Maßnahmen aller Art, um die schutzbedürftigen Kinder der Gemeinschaft zuzuführen.

Er gründet die zu diesen Zwecken notwendige Organisation und Einrichtungen oder läßt sie gründen.

 

C. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları
Madde 62 – Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.

 

C. Im Ausland arbeitende türkische Staatsbürger
Artikel 62. Der Staat trifft die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der Einheit der Familie der im Ausland arbeitenden türkischen Staatsbürger, der Erziehung ihrer Kinder, ihrer kulturellen Bedürfnisse und ihrer sozialen Sicherheit, zum Schutz ihrer Bindungen an das Vaterland und zur Hilfestellung bei ihrer Rückkehr in die Heimat.

 

XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
Madde 63 – Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.

Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.

 
XI. Schutz der Kultur-, Natur- und historischen Schätze
Artikel 63. Der Staat gewährleistet den Schutz der Kultur-, Natur- und historischen Schätze und Werte und trifft hierzu unterstützende und fördernde Maßnahmen.

Die Beschränkungen, denen diejenigen Schätze und Werte unterworfen werden, welche Gegenstand privaten Eigentums sein können, sowie die den Rechtsinhabern zu leistende Hilfe und die ihnen zuzuerkennenden Befreiungen werden durch Gesetz geregelt.

 

XII. Sanatın ve sanatçının korunması
Madde 64 – Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.

 

XII. Schutz der Kunst und des Künstlers
Artikel 64. Der Staat schützt die künstlerischen Aktivitäten und den Künstler. Er trifft die Maßnahmen, welche zum Schutz, zur Wertschätzung und zur Unterstützung der Kunstwerke und Künstler sowie zur Verbreitung der Kunstliebe notwendig sind.

 

XIII. Sosyal ve ekonomik hakların sınırı
Madde 65 – Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 65 (samt Überschrift) folgende Fassung:

"XIII. Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları
Madde 65 – Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir."

 

XIII. Grenze der sozialen und wirtschaftlichen Rechte
Artikel 65. Der Staat erfüllt seine in den sozialen und wirtschaftlichen Bereichen durch die Verfassung bestimmten Aufgaben unter Beachtung des Schutzes der wirtschaftlichen Stabilität in dem Maße, in dem die Finanzquellen ausreichen.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 erhielt der Artikel 65 (samt Überschrift) folgende Fassung:

"XIII. Die Grenzen der wirtschaftlichen und sozialen Pflichten des Staates
Artikel 65. Der Staat erfüllt seine in den sozialen und wirtschaftlichen Bereichen durch die Verfassung bestimmten Aufgaben unter Setzung der ihrer Zweckbestimmung gemäßen Prioritäten und in dem Maße, in dem die Finanzquellen ausreichen."

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Siyasî Haklar ve Ödevler
 

Vierter Abschnitt:
Politische Rechte und Pflichten

 

I. Türk vatandaşlığı

Madde 66 – Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Yabancı babadan ve Türk anadan olan çocuğun vatandaşlığı kanunla düzenlenir.

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 66 Absatz 2 Satz 2 gestrichen.

 

I. Türkische Staatsangehörigkeit
Artikel 66. Türke ist, wer auf Grund der türkischen Staatsangehörigkeit an den türkischen Staat gebunden ist.

Das Kind des türkischen Vaters oder der türkischen Mutter ist Türke. Die Staatsangehörigkeit des von einem ausländischen Vater und einer türkischen Mutter abstammenden Kindes wird durch Gesetz geregelt.

Die Staatsangehörigkeit wird unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen erworben und kann nur unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen entzogen werden.

Ein Türke darf seiner Staatsangehörigkeit nicht beraubt werden, es sei denn auf Grund einer von ihm begangenen Tat, die mit der Treue gegen das Vaterland unvereinbar ist.

Gegen Entscheidungen und Verfahren, die den Entzug der Staatsangehörigkeit nach sich ziehen, darf niemandem der Rechtsweg verwehrt werden.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 66 Absatz 2 Satz 2 gestrichen.

 

II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
Madde 67 – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.

Yirmibir yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.

Silah altında bulunan er ve erbaşlarla, askerî öğrenciler, ceza ve tevkif evlerinde bulunan tutuklular ve hükümlüler oy kullanamazlar.

Durch Gesetz Nr. 3361 vom 17. Mai 1987 wurden im  Artikel 67 Abs. 3 die Worte "Yirmibir yaşını dolduran her Türk vatandaşı" ersetzt durch: "Seçimlerin ve halkoylamasının yapıldığı yılda, ay ve gün hesaba katılmaksızın, 20 yaşına giren her Türk vatandaşı".

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde der Artikel 67 wie folgt geändert:.
- dem Absatz 2 wurde folgender Satz angefügt: "Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler."
- der Absatz 3 erhielt folgende Fassung:
"Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir."
- dem Absatz 5 wurde folgender Satz angefügt: "Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutukluların seçme haklarını kullanmalarında, oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır."

- folgender Absatz wurde angefügt:
"Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir."

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 67 wie folgt geändert:
- Absatz 5 Satz 1 erhielt folgende Fassung:
"Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar."
- folgender Absatz wurde angefügt:
"Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanma."

 

II. Aktives und passives Wahlrecht sowie Recht auf politische Betätigung
Artikel 67. Die Staatsbürger haben entsprechend den gesetzlich bestimmten Bedingungen das Recht zu wählen und gewählt zu werden sowie sich unabhängig oder innerhalb einer politischen Partei politisch zu betätigen und an Volksabstimmungen teilzunehmen.

Wahlen und Volksabstimmungen werden nach den Grundsätzen der freien, gleichen, geheimen, einstufigen und allgemeinen Abstimmung, der offenen Auszählung und Feststellung des Ergebnisses unter der Leitung und Kontrolle der Gerichtsbarkeit durchgeführt.

Jeder türkische Staatsbürger, der das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, hat das Recht zu wählen und an Volksabstimmungen teilzunehmen.

Der Gebrauch dieser Rechte wird durch Gesetz geregelt.

Soldaten und Unteroffiziere unter Waffen, Militärschüler und Strafgefangene in Strafgefängnissen haben kein Stimmrecht.

Durch Gesetz Nr. 3361 vom 17. Mai 1987 wurde im  Artikel 67 Abs. 3 das Wort "einundzwanzigste" ersetzt durch: zwanzigste".

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde der Artikel 67 wie folgt geändert:.
- dem Absatz 2 wurde folgender Satz angefügt: "Durch Gesetz werden praktikable Maßnahmen bestimmt, die zum Zweck der Ermöglichung der Ausübung des Wahlrechts durch die im Ausland befindlichen türkischen Staatsangehörigen, zu treffen sind."
- im  Absatz 3 wurde das Wort "zwanzigste" ersetzt durch: achtzehnte".
- dem Absatz 5 wurde folgender Satz angefügt: "Im Hinblick auf die Stimmabgabe von in Straf- und Untersuchungsgefängnissen befindlichen Untersuchungsgefangenen werden die zur Gewährleistung der Wahlsicherheit bei der Auszählung und Berechnung der Stimmen notwendigen Maßnahmen durch den Hohen Wahlrat bestimmt und die Wahl unter der Leitung und Kontrolle des zuständigen Richters durchgeführt."
- folgender Absatz wurde angefügt:
"Die Wahlgesetze werden in einer Weise gestaltet, die mit der Repräsentationsgerechtigkeit und der Stabilität der Staatsführung vereinbar ist."

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 67 wie folgt geändert:
- Absatz 5 Satz 1 erhielt folgende Fassung:
"Soldaten und Unteroffiziere unter Waffen, Militärschüler und, abgesehen von wegen Fahrlässigkeitstaten verurteilter, Strafgefangene in Strafgefängnissen haben kein Stimmrecht."
- folgender Absatz wurde angefügt:
"Änderungen der Wahlgesetze sind nicht auf Wahlen anwendbar, die innerhalb eines Jahres nach ihrem Inkrafttreten stattfinden."

 

III. Siyasi partilerle ilgili hükümler
A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma
Madde 68 – Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkma hakkına sahiptir.
Parti üyesi olabilmek için yirmibir yaşını ikmal etmek şarttır.

Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.

Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler.

Siyasî partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz.

Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayan siyasî partiler kurulamaz.

Siyasî partiler, yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamaz, kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremez, vakıf kuramazlar.

Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, öğrenciler ve Silahlı Kuvvetler mensupları siyasî partilere giremezler.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt der Artikel 68 folgende Fassung:
"Madde 68 – Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir.
Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.
Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.
Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu elemanların, siyasi partilerin merkez organları dışında kalan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yüksek öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler.
Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir."

 

III. Vorschriften über die politischen Parteien
A. Parteigründung, Eintritt und Ausscheiden aus der Partei
Artikel 68. Die Staatsbürger haben das Recht, politische Parteien zu gründen und verfahrensgemäß in die Parteien einzutreten und aus den Parteien auszuscheiden.  Für die Mitgliedschaft in einer Partei ist die Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahres Voraussetzung.

Die politischen Parteien sind unverzichtbare Bestandteile des demokratischen politischen Lebens.

Die politischen Parteien werden ohne vorherige Erlaubnis gegründet und betätigen sich im Rahmen der Vorschriften der Verfassung und der Gesetze.

Die Satzungen und Programme der Parteien dürfen der unteilbaren Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk, den Menschenrechten, der nationalen Souveränität und den Prinzipien der demokratischen und laizistischen Republik nicht entgegenstehen.

Politische Parteien dürfen nicht die Diktatur einer Klasse oder Gruppe oder irgendeine andere Form der Diktatur verteidigen oder das Ziel ihrer Errichtung verfolgen..

Politische Parteien dürfen sich außerhalb des Landes nicht organisieren und betätigen, keine Frauengruppe, Jugendgruppe und ähnliche zur Spaltung führende Nebenorganisationen ins Leben rufen und keine Stiftungen gründen.

Richter und Staatsanwälte, Angehörige der Organe der hohen Gerichtsbarkeit, die Lehrkräfte an den Hochschulanstalten, die Mitglieder des Hochschulrats, die Angehörigen der Körperschaften und Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Beamtenstatus und die übrigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes, welche ihrer ausgeübten Funktion nach keine Arbeiter sind, die Schüler und die Angehörigen der Streitkräfte dürfen politischen Parteien nicht beitreten.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt der Artikel 68 folgende Fassung:
"Artikel 68. Die Staatsbürger haben das Recht, politische Parteien zu gründen und verfahrensgemäß in die Parteien einzutreten und aus den Parteien auszuscheiden.  Für die Mitgliedschaft in einer Partei ist die Vollendung des achtzehnten Lebensjahres Voraussetzung.
Die politischen Parteien sind unverzichtbare Bestandteile des demokratischen politischen Lebens.
Die politischen Parteien werden ohne vorherige Erlaubnis gegründet und betätigen sich im Rahmen der Vorschriften der Verfassung und der Gesetze.
Die Satzungen und Programme der Parteien dürfen der Unabhängigkeit des Staates, der unteilbaren Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk, den Menschenrechten, den Prinzipien der Gleichheit und des Rechtsstaats, der nationalen Souveränität und den Prinzipien der demokratischen und laizistischen Republik nicht entgegenstehen; sie dürfen nicht die Diktatur einer Klasse oder Gruppe oder irgendeine andere Form der Diktatur verteidigen oder das Ziel ihrer Errichtung verfolgen; sie dürfen nicht zu Straftaten auffordern.
Richter und Staatsanwälte, Angehörige der Organe der hohen Gerichtsbarkeit einschließlich des Rechnungshofs, Angehörige der Körperschaften und Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Beamtenstatus und die übrigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes, welche ihrer ausgeübten Funktion nach keine Arbeiter sind, Schüler in voruniversitären Einrichtungen sowie die Angehörigen der Streitkräfte dürfen politischen Parteien nicht beitreten.
Der Beitritt zu Parteien von Personen, die in der Hochschullehre tätig sind, wird durch Gesetz geregelt. Das Gesetz darf diesen Personen die Übernahme von Parteiämtern außerhalb der Zentralorgane nicht erlauben und regelt die Grundsätze, an die sich die in der Hochschullehre tätigen Personen an den Hochschuleinrichtungen zu halten haben.
Die Grundsätze, wonach Studenten Mitglieder in politischen Parteien werden können, werden durch Gesetz bestimmt.
Der Staat unterstützt die politischen Parteien in ausreichendem und gerechtem Maße finanziell. Die Grundsätze der den Parteien zu gewährenden Unterstützung, der Mitgliedsbeiträge und der Spenden werden durch Gesetz geregelt."

 

B. Siyasi partilerin uyacakları esaslar
Madde 69Siyasî partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın 14 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar; çıkanlar temelli kapatılır.

Siyasî partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve güçlendirmek amacıyla dernekler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar.

Bunlardan maddî yardım alamazlar.

Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve kararları, demokrasi esaslarına aykırı olamaz.

Siyasî partilerin malî denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır.

Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler; faaliyetlerini de takip eder.

Siyasî partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince karara bağlanır.

Temelli kapatılan siyasî partilerin kurucuları ile her kademedeki yöneticileri; yeni bir siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olamayacakları gibi, kapatılmış bir siyasî partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil edeceği yeni bir siyasî parti de kurulamaz.

Siyasî partiler, yabancı devletlerden, Uluslararası kuruluşlardan, yabancı ülkelerdeki dernek ve gruplardan herhangi bir suretle aynî ve nakdî yardım alamazlar, bunlardan emir alamazlar ve bunların Türkiyenin bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü aleyhindeki karar ve faaliyetlerine katılamazlar. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket eden siyasî partiler de temelli kapatılır.

Siyasî partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetleme ve kapatılmaları yukarıdaki esaslar dairesinde kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt der Artikel 69 folgende Fassung:
"Madde 69 – Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir.
Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler.
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.
Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.
Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir.
Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir.
Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz.
Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar.
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır.
Siyasi partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenme ve kapatılmaları ile siyasi partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir."

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 69 wie folgt geändert:
- dem Absatz 6 wurde folgender Satz angefügt: "Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır."
- nach dem Abs. 6 wurde folgender Absatz neu eingefügt:
"Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir."
- im Absatz 10 wurden die Worte "denetlenme ve kapatılmaları" ersetzt durch: "denetlenmeleri, kapatılmaları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları".

 

B. Für die Parteien geltende Grundsätze
Artikel 69. Die politischen Parteien dürfen sich nicht außerhalb der Grenzen ihrer Statuten und Programme betätigen; sie dürfen die in Artikel 14 der Verfassung vorgesehenen Einschränkungen nicht überschreiten; andernfalls werden sie für immer verboten.

Die politischen Parteien dürfen zu dem Zweck, ihre Politik zu verfolgen und zu verstärken, keine politischen Beziehungen und Zusammenarbeit mit Vereinen, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden, Stiftungen, Genossenschaften und Berufsverbänden, welche die Natur einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, sowie deren Dachorganisationen haben. Sie dürfen von diesen keine materielle Unterstützung annehmen.

Die innerparteilichen Arbeiten und Entscheidungen der politischen Parteien dürfen demokratischen Grundsätzen nicht widersprechen.

Die finanzielle Kontrolle der politischen Parteien erfolgt durch das Verfassungsgericht.

Der Generalstaatsanwalt der Republik überwacht fortlaufend und mit Vorrang die Übereinstimmung der Statuten und Programme der Parteien und die rechtliche Stellung ihrer Gründer mit den verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Vorschriften, und ihre Einrichtungen; sie beobachtet auch ihre Aktivitäten.

Die Schließung politischer Parteien erfolgt durch Entscheidung des Verfassungsgerichts aufgrund einer Klage, die von der Generalstaatsanwaltschaft der Republik zu erheben ist.

Der Gründer der endgültig geschlossenen Parteien und ihre Führer in allen ihren Gliederungen dürfen nicht Gründer, Führer oder Kontrolleur einer neuen Partei sein und keine neue Partei gründen, deren Mitgliedermehrheit aus den Mitgliedern der geschlossenen Partei bestehen.

Die politischen Parteien dürfen von ausländischen Staaten, internationalen Organisationen, Vereinen und Vereinigungen, die sich auf ausländischem Gebiet befinden, keinerlei Unterstützung in Geld oder Sachen entgegennehmen, von ihnen keine Weisungen empfangen und sich an deren Beschlüssen und Tätigkeiten, die sich gegen die Unabhängigkeit der Türkei und die Integrität ihres Staatsgebiets richten, nicht beteiligen. Politische Parteien, die den Vorschriften dieses Absatzes zuwiderhandeln, werden endgültig geschlossen.

Die Gründung und Bestätigung, die Kontrolle und die Schließung der politischen Parteien sind im Rahmen der oben genannten Grundsätze durch Gesetz zu regeln.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt der Artikel 69 folgende Fassung:
"Artikel 69. Die Betätigung der politischen Parteien, ihre internen Regelungen und Arbeiten entsprechen demokratischen Grundsätzen. Die Anwendung dieser Grundsätze wird durch Gesetz geregelt.
Politische Parteien dürfen keine wirtschaftliche Tätigkeit entfalten.
Die Einkünfte und Ausgaben der Parteien müssen ihren Zwecken entsprechen. Die Anwendung dieser Regel wird durch Gesetz bestimmt. Die Feststellung der Gesetzmäßigkeit des Vermögenserwerbs, der Einkünfte und Ausgaben der Parteien durch das Verfassungsgericht, die diesbezüglichen Kontrollverfahren und die im Falle von Verstößen zu verhängenden Sanktionen werden durch das Gesetz angeordnet. Das Verfassungsgericht stellt bei Erfüllung dieser Aufgabe die Unterstützung durch den Rechnungshof sicher. Die im Anschluß an diese Kontrolle durch das Verfassungsgericht erlassenen Entscheidungen sind unanfechtbar.
Die Schließung der politischen Parteien erfolgt durch Entscheidung des Verfassungsgerichts aufgrund einer Klage, die von der Generalstaatsanwaltschaft der Republik zu erheben ist.
Wird ein Verstoß der Satzung und des Programms einer Partei gegen die Bestimmungen des Art. 68 Abs. 4 festgestellt, ergeht die Entscheidung auf endgültige Schließung.
Eine Entscheidung auf endgültige Schließung einer Partei, die wegen gegen die Bestimmungen des Art. 68 Abs. 4 verstoßender Betätigung ausgesprochen wird, erfolgt nur, wenn das Verfassungsgericht feststellt, daß diese Art von Betätigung schwerpunktmäßig betrieben wird.
Eine endgültig geschlossene Partei darf unter einem anderen Namen nicht wiedergegründet werden.

Mitglieder einschließlich von Gründungsmitgliedern, deren Erklärungen oder Aktivitäten die Ursache für die endgültige Schließung waren, dürfen fünf Jahre nach Bekanntgabe des begründeten Urteils des Verfassungsgerichts auf endgültige Schließung im Amtsblatt weder Gründer, noch Mitglied, noch Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsorgans einer Partei werden.
Politische Parteien, die aus dem Ausland, von internationalen Organisationen und natürlichen oder juristischen Personen, die nicht die türkische Staatsangehörigkeit besitzen, materielle Hilfe erhalten, werden endgültig geschlossen.
Die Gründung und Arbeitsweise der Parteien, ihre Kontrolle und ihre Schließung sowie die Wahlkosten der Parteien und ihrer Kandidaten sowie das entsprechende Verfahren werden im Rahmen der vorstehenden Grundsätze durch Gesetz geregelt."

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 69 wie folgt geändert:
- im Absatz 6 wurden die Worte "schwerpunktmäßig betrieben wird." ersetzt durch: "zu einem Brennpunkt der Aktivitäten wird. Eine politische Partei wird zum Brennpunkt solcher Aktivitäten, wenn entsprechende Taten von Parteimitgliedern in großem Umfang begangen werden und dies vom Großen Kongreß oder dem Vorsitzenden oder von Entscheidungs- und Verwaltungsorganen der Parteizentrale oder der Hauptversammlung oder der Führung der Parlamentsfraktion stillschweigend oder ausdrücklich gebilligt oder solche Taten von den genannten Parteiorganen selbst bewußt oder gewollt begangen werden."
- der Absatz 7 erhielt folgende Fassung:
"Das Verfassungsgericht kann anstelle der Schließung nach vorstehenden Vorschriften je nach Schwere der Verstöße auch die teilweise oder vollständige Versagung staatlicher Unterstützung anordnen."
- im Absatz 10 wurden die Worte "und ihre Schließung sowie" ersetzt durch: ", ihre Schließung oder Anordnung der teilweisen oder vollständigen Versagung staatlicher Unterstützung und".

 

IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı
A. Hizmete girme
Madde 70 – Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.

Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.

 

IV. Recht auf Zugang zum öffentlichen Dienst
A. Zugang zum Dienst
Artikel 70. Jeder Türke hat das Recht, in öffentliche Dienste zu treten.

Bei der Aufnahme in den Dienst darf eine andere Unterscheidung als die nach den durch das Amt erforderten Eigenschaften nicht getroffen werden.

 

B. Mal bildirimi
Madde 71 – Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.

 

B. Vermögenserklärung
Artikel 71. Die Abgabe der Vermögenserklärung durch diejenigen, welche in den öffentlichen Dienst eintreten, und die Fristen für die Wiederholung dieser Erklärungen werden durch Gesetz geregelt. Wer Aufgaben im Rahmen der Gesetzgebungs- und Vollzugsorgane übernimmt, wird von dieser Verpflichtung nicht ausgenommen.

 

V. Vatan hizmeti
Madde 72 – Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.

 

V. Vaterlandsdienst
Artikel 72. Der Vaterlandsdienst ist jedes Türken Recht und Pflicht. In welcher Weise dieser Dienst in den Streitkräften oder im öffentlichen Sektor erfüllt wird oder als erfüllt gilt, wird durch Gesetz geregelt.

 

VI. Vergi ödevi
Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 73 Abs. 4 mit Wirkung vom .... die Worte "Bakanlar Kuruluna" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanına".

 

VI. Steuerpflicht
Artikel 73. Jedermann ist verpflichtet, zur Deckung der öffentlichen Ausgaben seiner finanziellen Kraft gemäß Steuern zu entrichten.

Die gerechte und ausgewogene Verteilung der Steuerlast ist das soziale Ziel der Finanzpolitik.

Steuern, indirekte Abgaben, Gebühren und ähnliche finanzielle Lasten werden durch Gesetz auferlegt, geändert oder aufgehoben.

Die Kompetenz, innerhalb der vom Gesetz bestimmten Unter- und Obergrenzen an den Vorschriften über Befreiungen, Ausnahmen und Ermäßigungen von Steuern, indirekten Abgaben, Gebühren und ähnlichen finanziellen Lasten sowie über deren Beträge Änderungen vorzunehmen, kann dem Ministerrat übertragen werden.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 73 Abs. 4 mit Wirkung vom .... die Worte "dem Ministerrat" ersetzt durch: "dem Präsidenten der Republik".

 

VII. Dilekçe hakkı
Madde 74 – Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 74 wie folgt geändert:
- im Absatz 1 wurde das Wort "Vatandaşlar, " die Worte "Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar"
- im Absatz 2 wurde das Wort "dilekçe " ersetzt durch: "gecikmeksizin dilekçe ".

Durch Art. 8 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 74 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı"
- der Abs. 3 wurde aufgehoben.
- folgende Absätze wurde angefügt:
"Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.
Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.
Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.".

 

VII. Petitionsrecht
Artikel 74. Die Staatsbürger haben das Recht, wegen Wünschen oder Beschwerden, die sie selbst oder die Öffentlichkeit betreffen, schriftliche Eingaben an die zuständigen Behörden und die Türkische Große Nationalversammlung zu richten.

Das Ergebnis der sie selbst betreffenden Eingaben wird den Antragstellern schriftlich mitgeteilt.

Die Gebrauchsweise dieses Rechts wird durch Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 74 wie folgt geändert:
- im Absatz 1 wurde nach den Worten "Die Staatsbürger" die Worte "sowie, bei Gewährleistung der Gegenseitigkeit, die Ausländer mit dauerhaftem Aufenthalt in der Türkei, "
- im Absatz 2 wurde das Wort "schriftlich" ersetzt durch: "unverzüglich schriftlich".

Durch Art. 8 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 74 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "VII. Petitionsrecht, Informationsrecht, Zugang zu einem Bürgerbeauftragten"
- der Abs. 3 wurde aufgehoben.
- folgende Absätze wurde angefügt:
"Jeder hat das Recht auf Information und Zugang zum Bürgerbeauftragten.
Das in Anbindung an das Präsidium der Großen Nationalversammlung der Türkei errichtete Amt des Bürgerbeauftragten prüft Beschwerden im Zusammenhang mit der Arbeit der Verwaltung.
Der Bürgerbeauftragte wird von der Großen Nationalversammlung der Türkei in geheimer Abstimmung für vier Jahre gewählt. Bei den ersten beiden Abstimmungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Gesamtzahl der Mitglieder erforderlich, in der dritten Abstimmung genügt die absolute Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder. Kann in der dritten Abstimmung die absolute Mehrheit nicht erreicht werden, wird zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen eine vierte Abstimmung durchgeführt; gewählt wird in der vierten Abstimmung, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt.
Die Form der Ausübung der in diesem Artikel geregelten Rechte, die Einrichtung, Aufgaben, Arbeitsweise und zum Abschluss seiner Untersuchungen zu treffenden Akte des Amtes des Bürgerbeauftragten sowie die Eigenschaften, die Wahl und die Personalangelegenheiten des Bürgerbeauftragten und der öffentlichen Prüfer werden in ihren Verfahren und Grundsätzen durch Gesetz geregelt.".

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Cumhuriyetin Temel Organları
 

Dritter Teil:
Die Hauptorgane der Republik

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Yasama
 

Erster Abschnitt:
Gesetzgebung

 

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi
A. Kuruluşu:
Madde 75 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletçe genel oyla seçilen dörtyüz milletvekilinden kuruludur.

Durch Gesetz Nr. 3361 vom 17. Mai 1987 wurde im Artikel 75 das Wort "dörtyüz" ersetzt durch: "dörtyüzelli ".

Durch  Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt der Artikel 75 folgende Fassung:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur."

Durch Art. 2 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 75 nach dem Wort "beşyüzelli" mit Wirkung vom .... die Worte "altıyüz" eingefügt.

 

I. Türkische Große Nationalversammlung
A. Zusammensetzung
Artikel 75. Die Türkische Große Nationalversammlung besteht aus vierhundert vom Volk in allgemeiner Abstimmung gewählten Abgeordneten.

Durch Gesetz Nr. 3361 vom 17. Mai 1987 wurde im Artikel 75 das Wort "vierhundert" ersetzt durch: "vierhundertfünfzig".

Durch  Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde im Artikel 75 das Wort "vierhundertfünfzig" ersetzt durch: "fünfhundertfünfzig".

Durch Art. 2 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 75 nach dem Wort "fünfhundertfünfzig" mit Wirkung vom .... die Worte "sechshundert" eingefügt.

 

B. Milletvekili seçilme yeterliliği
Madde 76 – Otuz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.

Durch  Gesetz Nr. 4777 vom 27. Dezember 2002 wurden im Artikel 76 Absatz 2 die Worte "ideolojik veya anarşik eylemlere " ersetzt durch: "terör eylemlerine ".

Durch  Gesetz Nr. 5551 vom 13. Oktober 2006 erhielt der Artikel 76 Abs. 1 folgende Fassung:
"Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir."

Durch Art. 3 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 76 mit Wirkung vom 2. Mai 2017  wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurde das Wort "Yirmibeş" ersetzt durch: "Onsekiz".
- im Abs. 2 wurden die Worte "yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar," ersetzt durch: "askerlikle ilişiği olanlar,".

 

B. Wählbarkeit zum Abgeordneten
Artikel 76. Jeder Türke, der das dreißigste Lebensjahr vollendet hat, ist als Abgeordneter wählbar.

Diejenigen, welche nicht mindestens die Grundschule abgeschlossen haben, entmündigt sind, den ihnen obliegenden Wehrdienst nicht geleistet haben, vom Zugang zum öffentlichen Dienst ausgeschlossen sind, abgesehen von Fahrlässigkeitsstraftaten zu einer Gefängnis- und Zuchthausstrafe von einem Jahr oder mehr verurteilt worden sind, wegen verwerflicher Straftaten wie Unterschlagung, Veruntreuung, passiver und aktiver Bestechung, Diebstahl, Betrug, Urkundenfälschung, Untreue, betrügerischem Bankrott sowie wegen Steuer- und Zollstraftaten der Täuschung bei öffentlichen Ausschreibungen und An- und Verkäufen, der Preisgabe von Staatsgeheimnissen, der Teilnahme an ideologischen und anarchistischen Taten und der Aufwiegelung und Ermunterung zu solchen Taten verurteilt worden sind, können, auch wenn sie in den Genuß einer Amnestie gekommen sind, nicht zum Abgeordneten gewählt werden.

Richter und Staatsanwälte, Angehörige von Organen der hohen Gerichtsbarkeit, Inhaber von Lehraufgaben an den Hochschulanstalten, die Mitglieder des Hochschulrates, Angehörige der Körperschaften und Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Beamtenstatus und die übrigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes, welche ihrer ausgeübten Funktion nach keine Arbeiter sind, und die Angehörigen der Streitkräfte dürfen nicht kandidieren und können nicht gewählt werden, es sei denn, sie geben ihr Amt auf.

Durch  Gesetz Nr. 4777 vom 27. Dezember 2002 wurden im Artikel 76 Absatz 2 die Worte "ideologischen und anarchistischen Taten" ersetzt durch: "terroristischen Taten".

Durch  Gesetz Nr. 5551 vom 13. Oktober 2006 erhielt der Artikel 76 Abs. 1 folgende Fassung:
"Jeder Türke, der das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, ist als Abgeordneter wählbar."

Durch Art. 3 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 76 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurde das Wort "fünfundzwanzigsten" ersetzt durch: "achtzehnten".
- im Abs. 2 wurden die Worte "den ihnen obliegenden Wehrdienst nicht geleistet haben," ersetzt durch: "mit dem Wehrdienst zu tun haben,".

 

C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi
Madde 77 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir yapılır.

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 wurde im Artikel 77 Abs. 1 das Wort "beş" ersetzt durch: "dört".

Durch Art. 4 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 77 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Madde 77
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.
Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır."

 

C. Wahlperiode der Türkischen Großen Nationalversammlung
Artikel 77. Die Wahlen zur Türkischen Großen Nationalversammlung erfolgen alle fünf Jahre.

Vor Ablauf dieser Periode kann die Nationalversammlung Neuwahlen beschließen, neue Wahlen werden auch auf einen aufgrund der in der Verfassung bestimmten Voraussetzungen gefaßten Beschluß des Präsidenten der Republik durchgeführt. Ein Abgeordneter, dessen Periode abgelaufen ist, kann wiedergewählt werden.

Die Kompetenzen der Nationalversammlung, deren Neuwahl beschlossen wurde, bleiben bis zur Wahl der neuen Nationalversammlung bestehen.

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 wurde im Artikel 77 Abs. 1 das Wort "fünf " ersetzt durch: "vier".

Durch Art. 4 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 77 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "Wahlperiode der Türkischen Großen Nationalversammlung und des Präsidenten der Republik".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Artikel 77.
Die Wahlen zur Türkischen Großen Nationalversammlung und zum Präsidenten der Republik erfolgen alle fünf Jahre am gleichen Tage.
Ein Abgeordneter, dessen Periode abgelaufen ist, kann wiedergewählt werden.
Wird bei der Wahl zum Präsidenten der Republik im ersten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit erreicht, wird in dem durch Artikel 101 vorgesehenen Verfahren eine zweite Abstimmung durchgeführt."

 

D. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri
Madde 78 – Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.

Durch Gesetz Nr. 4777 vom 27. Dezember 2002 wurde dem Artikel 78 folgender Absatz angefügt:
"Yukarıda yazılı hallerden ayrı olarak, bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır. Bu fıkra gereği yapılacak seçimlerde Anayasanın 127 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz."

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 erhielt die Überschrift des Artikels 78 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 folgende Fassung: "D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler".

 

D. Die Aufschiebung der Wahlen zur Türkischen Großen Nationalversammlung und Zwischenwahlen
Artikel 78. Erscheint wegen eines Krieges die Durchführung von neuen Wahlen unmöglich, kann die Türkische Große Nationalversammlung die Aufschiebung der Wahlen um ein Jahr beschließen.

Besteht der Aufschiebungsgrund weiter, kann dieser Vorgang gemäß dem im Aufschiebungsbeschluß enthaltenen Verfahren wiederholt werden.

Werden in der Türkischen Großen Nationalversammlung Mandate frei, findet eine Zwischenwahl statt. Die Zwischenwahl wird in der Wahlperiode einmal durchgeführt, die Zwischenwahl findet nicht vor Ablauf von dreißig Monaten nach der allgemeinen Wahl statt. Hat aber die Zahl der freigewordenen Mandate ein Fünftel der Gesamtzahl der Mitglieder erreicht, wird beschlossen, die Zwischenwahlen innerhalb von drei Monaten durchzuführen.

Innerhalb eines Jahres vor den allgemeinen Wahlen ist eine Zwischenwahl unzulässig.

Durch Gesetz Nr. 4777 vom 27. Dezember 2002 wurde dem Artikel 78 folgender Absatz angefügt:
"Verbleibt, außer in den oben genannten Fällen, eine Provinz oder ein Wahlkreis ohne Abgeordneten in der Großen Nationalversammlung der Türkei, erfolgt am ersten Sonntag nach Ablauf von neunzig Tagen eine Zwischenwahl. Auf nach diesem Absatz durchgeführte Wahlen findet Art. 127 Abs. 3 der Verfassung keine Anwendung."

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 erhielt die Überschrift des Artikels 78 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 folgende Fassung: "D. Die Aufschiebung der Wahlen und Zwischenwahlen".

 

E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi
Madde 79 – Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurallarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 wurde der Art. 79 wie folgt geändert:
- im Abs. 2 wurden nach den Worten "seçim tutanaklarını" die Worte "ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını" eingefügt.
- im letzten Absatz  wurden nach den Worten "halkoyuna sunulması" die Worte ", Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi" eingefügt.

 

E. Die allgemeine Leitung und Kontrolle der Wahlen
Artikel 79. Die Wahlen werden unter der allgemeinen Leitung und Kontrolle der Organe der Rechtsprechung durchgeführt.

Der Hohe Wahlrat hat die Aufgabe, vom Beginn bis zum Ende der Wahlen im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Leitung und Korrektheit der Wahlen alle Geschäfte zu erledigen und erledigen zu lassen, während und nach der Wahl alle mit den Angelegenheiten der Wahl zusammenhängenden Unregelmäßigkeiten, Beschwerden und Einsprüche zu überprüfen und hierüber zu entscheiden sowie die Wahlprotokolle der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung anzunehmen. Gegen die Entscheidungen des Hohen Wahlrats kann eine andere Behörde nicht angerufen werden.

Die Aufgaben und Kompetenzen des Hohen Wahlrats und der übrigen Wahlräte werden durch Gesetz geregelt.

Der Hohe Wahlrat besteht aus sieben ordentlichen und vier Ersatzmitgliedern. Sechs der Mitglieder werden vom Plenum des Kassationshofs, fünf vom Plenum des Staatsrats aus deren eigenen Mitgliedern mit der einfachen Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder in geheimer Abstimmung gewählt. Diese Mitglieder wählen aus ihrer Reihe mit einfacher Mehrheit und in geheimer Abstimmung einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden.

Von den am Kassationshof und Staatsrat in den Hohen Wahlrat gewählten Mitgliedern werden je zwei durch Los zu Ersatzmitgliedern bestimmt. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Hohen Wahlrats nehmen am Losverfahren nicht teil.

Die allgemeine Leitung und Kontrolle der Geschäfte bei der Unterbreitung zur Volksabstimmung von Gesetzen im Zusammenhang mit Verfassungsänderungen richten sich ebenfalls nach den auf die Abgeordnetenwahlen anzuwendenden Vorschriften.

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 wurde der Art. 79 wie folgt geändert:
- im Abs. 2 wurden nach den Worten "der Türkischen Großen Nationalversammlung " die Worte "und der Wahl des Präsidenten der Republik" eingefügt.
- im letzten Absatz  wurden nach den Worten "mit Verfassungsänderungen" die Worte "sowie der Wahl des Präsidenten der Republik durch das Volk" eingefügt.

 

F. Üyelikle ilgili hükümler
1. Milletin temsili
Madde 80 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti
temsil ederler.

 

F. Vorschriften zum Mandat
1. Vertretung der Nation
Artikel 80. Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung vertreten nicht ihre Wahlkreise oder ihre Wähler, sondern die ganze Nation.

 

2. Andiçme
Madde 81 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler:
"Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim".

 

2. Eid
Artikel 81. Bei Antritt ihres Amtes schwören die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung in nachfolgender Weise:
"Ich schwöre vor der großen Türkischen Nation bei meiner Ehre und Würde, daß ich die Existenz und Unabhängigkeit des Staates, die unteilbare Einheit von Vaterland und Nation, die uneingeschränkte und bedingungslose Souveränität der Nation schützen werde; daß ich dem Primat des Rechts, der demokratischen und laizistischen Republik und den Prinzipien und Reformen Atatürks verbunden bleiben werde; daß ich von dem Ideal, wonach innerhalb des Geistes von Frieden und Heil der Gemeinschaft, nationaler Solidarität und Gerechtigkeit jedermann die Menschenrechte und Grundfreiheiten genieße, und von der Treue zur Verfassung nicht abweichen werde."

 

3. Üyelikle bağdaşmayan işler
Madde 82 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev ve işler kanunla düzenlenir.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  82 Abs. 2 Satz 2 mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

3. Mit dem Mandat unvereinbare Tätigkeiten
Artikel 82. Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung dürfen im Staat und in anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie in an diese angebundenen Organisationen, in Unternehmen und Gesellschaften, an welchen der Staat oder andere juristische Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, in Verwaltungs- und Aufsichtsräten von gemeinnützigen Vereinigungen mit durch Gesetz gewährten besonderen Einkommensquellen und besonderen Möglichkeiten von mit staatlicher Hilfe ausgestatteten und von Steuern befreiten Stiftungen, von berufsständischen Vereinigungen mit der Natur von Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden, deren Dachverbänden und Unternehmen und Gesellschaften, an denen diese beteiligt sind, kein Amt übernehmen, sie nicht vertreten, weder unmittelbar noch mittelbar eine verpflichtende Tätigkeit annehmen, keine Repräsentantenfunktion und kein Schiedsrichteramt ausüben.

Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung dürfen nicht mit irgendeiner amtlichen oder privaten Tätigkeit betraut werden, die von dem Angebot, dem Vorschlag, der Ernennung oder der Zustimmung eines Organs der vollziehenden Gewalt abhängig ist. Einen vorübergehenden Auftrag in besonderer Angelegenheit, der die Zeit von sechs Monaten nicht überschreitet und durch den Ministerrat erteilt wird, ist an den Beschluß der Nationalversammlung gebunden.

Die übrigen mit dem Mandat in der Türkischen Großen Nationalversammlung unvereinbare  Ämter und Tätigkeiten werden durch Gesetz geregelt.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  82 Abs. 2 Satz 2 mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

4. Yasama dokunulmazlığı
Madde 83 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

 

4. Immunität und Indemnität
Artikel 83. Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung dürfen für ihr Abstimmungsverhalten und ihre Worte während der Tätigkeit der Nationalversammlung, wegen ihrer in der Nationalversammlung vorgetragenen Meinungen und, wenn in der betreffenden Sitzung auf Vorschlag des Präsidiums von der Nationalversammlung nicht eine anderer Beschluß gefaßt wurde, wegen deren Wiederholung und öffentlichen Bekundung außerhalb der Nationalversammlung nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Ein Abgeordneter, der verdächtigt wird, vor oder nach der Wahl eine Straftat begangen zu haben, darf ohne Beschluß der Nationalversammlung nicht festgehalten, verhört, verhaftet oder einem Strafverfahren ausgesetzt werden. Der Fall einer auf frischer Tat entdeckten Straftat, auf welche eine Zuchthausstrafe steht, und - unter der Voraussetzung, daß das Ermittlungsverfahren vor den Wahlen begonnen wurde - die Fälle in Artikel 14 der Verfassung werden von dieser Vorschrift nicht erfaßt. In diesem Fall hat jedoch die zuständige Behörde die Lage sofort und unmittelbar der Türkischen Großen Nationalversammlung mitzuteilen.

Die Vollstreckung eines vor oder nach der Wahl gegen ein Mitglied der Türkischen Großen Nationalversammlung verhängten Strafurteils wird bis zum Ende des Mandats aufgeschoben; während der Fortdauer des Mandats ist der Fristablauf gehemmt.

Ermittlungen und Strafverfolgung gegen einen wiedergewählten Abgeordneten sind von der erneuten Aufhebung der Immunität durch die Nationalversammlung abhängig.

Die Fraktionen innerhalb der Türkischen Großen Nationalversammlung dürfen über die Immunität nicht verhandeln und keine Beschlüsse fassen.

 

5. Üyeliğin düşmesi
Madde 84İstifa eden, Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmeye engel bir suçtan dolayı hüküm giyen, kısıtlanan, partisinden istifa ederek; başka bir partiye giren veya seçim hükümetleri hariç Bakanlar Kurulunda görev alan, üyelikle bağdaşmayan bir hizmet kabul eden, Meclis çalışmalarına özürsüz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmayanların üyeliğinin düşmesine, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verilir.

Partisinden istifa eden milletvekili bir sonraki seçimde, istifa tarihinde mevcut herhangi bir partinin genel merkez organlarınca aday gösterilemez.

Anayasa Mahkemesinin kararında partinin kapatılmasına eylem ve sözleri ile sebebiyet verdiği belirtilen milletvekilinin üyeliği ile temelli olarak kapatılan siyasî partinin, kapatılmasına ilişkin davanın açıldığı tarihte, parti üyesi olan diğer milletvekillerinin üyeliği, kapatma kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tebliğ edildiği tarihte sona erer.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt der Artikel 84 folgende Fassung:
"Madde 84 – İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.
Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.
Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.
Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar."

Durch Art. 9 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 74 letzter Absatz mit Wirkung vom 13. Mai 2010 aufgehoben.

 

5. Verlust des Mandats
Artikel 84. Durch einen Beschluß der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder erlischt die Mitgliedschaft dessen, der sein Mandat niederlegt, wegen einer strafbaren Handlung, die die Wählbarkeit in die Türkische Große Nationalversammlung ausschließt, verurteilt wird, entmündigt wird, aus seiner Partei austritt und in eine andere Partei eintritt oder, abgesehen von den Regierungen während der Wahlen, im Ministerrat ein Amt übernimmt, eine mit der Mitgliedschaft unvereinbare Tätigkeit annimmt oder den Arbeiten der Versammlung unentschuldigt innerhalb eines Monates insgesamt an 5 Sitzungstagen fernbleibt.

Ein aus einer Partei ausgeschiedener Abgeordneter kann bei einer späteren Wahl von dem Zentralorgan irgendeiner Partei, die zur Zeit seines Austritts vorhanden war, nicht als Kandidat aufgestellt werden.

Das Mandat des Abgeordneten, dessen Äußerungen und Handlungen in der unanfechtbaren Entscheidung des Verfassungsgerichts als Ursache für die Schließung der Partei bezeichnet werden, endet mit der Bekanntmachung der begründeten Entscheidung im Amtsblatt. Das Präsidium der Großen Nationalversammlung vollzieht diese Entscheidung unverzüglich und informiert das Plenum.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt der Artikel 84 folgende Fassung:
"Artikel 84. Über den Verlust des Mandats desjenigen Abgeordneten, der das Mandat niederlegt, wird nach Feststellung der Gültigkeit der Mandatsniederlegung seitens des Präsidiums der Türkischen Großen Nationalversammlung durch das Plenum der Türkischen Großen Nationalversammlung entschieden.
Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung oder Beschränkung der Geschäftsfähigkeit entfällt das Mandant mit der Bekanntgabe gegenüber dem Plenum.
Die Entziehung des Mandats eines Abgeordneten, der fortgesetzt eine gemäß Art. 82 inkompatible Aufgabe oder Tätigkeit wahrnimmt, erfolgt auf einen entsprechenden Feststellungsbericht des zuständigen Ausschusses das Plenum in geheimer Abstimmung.
Dem Abgeordneten, der an der Parlamentsarbeit ohne Entschuldigung oder Genehmigung innerhalb eines Monats insgesamt an fünf Sitzungstagen nicht teilgenommen hat, kann nach Feststellung durch das Parlamentspräsidium durch Beschluß des Plenums mit der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder das Mandat entzogen werden.
Das Mandat des Abgeordneten, dessen Äußerungen und Handlungen in der unanfechtbaren Entscheidung des Verfassungsgerichts als Ursache für die endgültige Schließung der Partei bezeichnet werden, endet mit der Bekanntmachung der begründeten Entscheidung im Amtsblatt. Das Präsidium der Großen Nationalversammlung vollzieht diese Entscheidung unverzüglich und informiert das Plenum."

Durch Art. 9 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 74 letzter Absatz mit Wirkung vom 13. Mai 2010 aufgehoben.

 

6. İptal istemi
Madde 85 – Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne Meclisçe karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden başlayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri, bu kararın, Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içinde karara bağlar.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt der Artikel 85 folgende Fassung:
"Madde 85 – Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içerisinde kesin karara bağlar."

 

6. Aufhebungsverlangen
Artikel 85. Wird ein Beschluß auf Aufhebung der Immunität oder auf Verlust des Mandats gefaßt, so kann innerhalb einer Woche von dem Zeitpunkt des Beschlusses des Plenums des Parlaments an das betroffene Mitglied oder ein anderes Mitglied zur Aufhebung des Beschlusses das Verfassungsgericht mit der Behauptung seiner Verfassungswidrigkeit oder Unvereinbarkeit mit der Geschäftsordnung anrufen.

Das Verfassungsgericht entscheidet über das Aufhebungsverlangen innerhalb von fünfzehn Tagen.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 erhielt der Artikel 85 folgende Fassung:
"Artikel 85. Wird ein Beschluß auf Aufhebung der Immunität oder gemäß Art. 84 Abs. 1, 3 oder 4 auf Verlust des Mandats gefaßt, so kann innerhalb von sieben Tagen von dem Zeitpunkt des Beschlusses des Plenums des Parlaments an das betroffene Mitglied oder ein anderes Mitglied zur Anfechtung des Beschlusses das Verfassungsgericht mit der Behauptung seiner Verfassungswidrigkeit, Gesetzwidrigkeit oder Unvereinbarkeit mit der Geschäftsordnung anrufen. Das Verfassungsgericht entscheidet über das Anfechtungsverlangen unanfechtbar innerhalb von fünfzehn Tagen."

 

7. Ödenek ve yolluklar
Madde 86 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarının yarısını aşamaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar, kendilerine sosyal güvenlik kuruluşları tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez.

Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir.

Durch Gesetz Nr. 4720 vom 21. November 2001 wurde der Artikel 86 wie folgt geändert:
- dem Absatz 1 wurde folgender Satz angefügt:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bunların emeklileri T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler ve üyeliği sona erenlerin istekleri halinde ilgileri devam eder."
- im Absatz 2 wurden die Worte "sosyal güvenlik kuruluşları" ersetzt durch: "T.C. Emekli Sandığı"

 

7. Diäten und Spesen
Artikel 86. Die Diäten und Reisekosten der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung werden durch Gesetz bestimmt.  Der monatliche Betrag der Diäten darf den von dem höchsten Staatsbeamten bezogenen Betrag, die Reisekosten die Hälfte des Diätenbetrages nicht überschreiten.

Die an die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung zu zahlenden Diäten und Reisekosten erfordern nicht die Kürzung von monatlichen Pensions- oder ähnlichen Zahlungen an sie durch Sozialversicherungseinrichtungen.

Es dürfen nicht mehr als drei Monatsbeträge an Diäten und Reisespesen im voraus bezahlt werden.

Durch Gesetz Nr. 4720 vom 21. November 2001 wurde der Artikel 86 wie folgt geändert:
- dem Absatz 1 wurde folgender Satz angefügt:
"Die ordentlichen und pensionierten Mitglieder der Großen Nationalversammlung sowie auf deren Wunsch auch diejenigen, die aus der Nationalversammlung ausscheiden, werden an die Pensionskasse der Türkischen Republik angeschlossen."
- im Absatz 2 wurden die Worte "durch Sozialversicherungseinrichtungen" ersetzt durch: "durch die Pensionskasse der Türkischen Republik"

 

II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri
A. Genel olarak
Madde 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası anıtlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurden im Artikel 87 die Worte "Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere" gestrichen und vor die Worte "genel ve özel af ilanına," wurden die Worte: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile" eingefügt.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurden im Artikel 87 die Worte ", mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine" gestrichen.

Durch Art. 5 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 erhielt der Artikel 87 mit Wirkung vom .... folgende Fassung: "".
"Madde 87
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir."

 

II. Aufgaben und Kompetenzen der Großen Nationalversammlung
A. Allgemein
Artikel 87. Die Türkische Große Nationalversammlung hat die Aufgaben und Kompetenzen, Gesetze zu erlassen, zu ändern und aufzuheben, den Ministerrat und die Minister zu kontrollieren, dem Ministerrat für bestimmte Gegenstände die Kompetenz zum Erlaß von Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft zu übertragen, die Gesetzentwürfe zu Haushalt und Haushaltsabrechnung zu verhandeln und anzunehmen, über den Druck von Geld und über Kriegserklärungen zu entscheiden, die Ratifizierung völkerrechtlicher Verträge zu billigen, mit Ausnahme der wegen Taten in Artikel 14 der Verfassung Verurteilten über die Verkündung einer allgemeinen oder besonderen Amnestie sowie über die Vollstreckung von rechtskräftigen Todesurteilen der Gerichte zu entscheiden und die in den übrigen Vorschriften der Verfassung vorgesehenen Kompetenzen und Aufgaben auszuüben und zu erfüllen.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurden im Artikel 87 die Worte "mit Ausnahme der wegen Taten in Artikel 14 der Verfassung Verurteilten" ersetzt durch: "mit der Mehrheit von drei Fünfteln der Gesamtzahl der Angeordneten der Großen Nationalversammlung"

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurden im Artikel 87 die Worte "sowie über die Vollstreckung von rechtskräftigen Todesurteilen der Gerichte" gestrichen.

Durch Art. 5 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 erhielt der Artikel 87 mit Wirkung vom .... folgende Fassung: "".
"Artikel 87. Die Türkische Große Nationalversammlung hat die Aufgaben und Kompetenzen, Gesetze zu erlassen, zu ändern und aufzuheben, die Gesetzentwürfe zu Haushalt und Haushaltsabrechnung zu verhandeln und anzunehmen, über den Druck von Geld und über Kriegserklärungen zu entscheiden, die Ratifizierung völkerrechtlicher Verträge zu billigen, mit der Mehrheit von drei Fünfteln der Gesamtzahl der Abgeordneten der Türkischen Großen Nationalversammlung über die Verkündung einer allgemeinen oder besonderen Amnestie zu entscheiden und die in den übrigen Vorschriften der Verfassung vorgesehenen Kompetenzen und Aufgaben auszuüben und zu erfüllen."

 

B.Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi
Madde 88 – Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.

Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları içtüzükle düzenlenir.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 88 Abs. 1 mit Wirkung vom .... die Worte "Bakanlar Kurulu ve" gestrichen.

 

B. Vorschlag und Verhandlung der Gesetze
Artikel 88. Die Kompetenz, Gesetze vorzuschlagen, steht dem Ministerrat und den Abgeordneten zu.

Verfahren und Grundsätze der Verhandlung der Gesetzentwürfe und Gesetzesvorschläge in der Türkischen Großen Nationalversammlung werden durch die Geschäftsordnung geregelt.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 88 Abs. 1 mit Wirkung vom .... die Worte "dem Ministerrat und" gestrichen.

 

C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması
Madde 89 – Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar.

Yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.

Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde im Artikel 89 Absatz 2 nach dem Satz 1 folgender Satz eingefügt:
"Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir."

Durch Art. 16 C) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  89 Abs. 3 mit Wirkung vom ... die Worte "geri gönderilen kanunu" ersetzt durch: "üye tamsayısının salt çoğunluğuyla".

 

C. Verkündung der Gesetze durch den Präsidenten der Republik
Artikel 89. Der Präsident der Republik verkündet die von der Türkischen Großen Nationalversammlung angenommenen Gesetze innerhalb von fünfzehn Tagen.

Die Gesetze, deren Verkündung er für nicht angebracht hält, sendet er innerhalb derselben Frist zur erneuten Verhandlung, zusammen mit der hierfür gegebenen Begründung, an die Türkische Große Nationalversammlung zurück. Diese Vorschrift gilt nicht für die Haushaltsgesetze.

Nimmt die Türkische Große Nationalversammlung das zurückgesandte Gesetz unverändert an, wird das Gesetz vom Präsidenten der Republik verkündet. Nimmt die Nationalversammlung an dem zurückgesandten Gesetz eine Änderung vor, so kann der Präsident der Republik das geänderte Gesetz der Nationalversammlung wieder zurücksenden.

Die Vorschriften über die Verfassungsänderungen sind vorbehalten.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde im Artikel 89 Absatz 2 nach dem Satz 1 folgender Satz eingefügt: "Soweit der Präsident der Republik die Verkündung nur teilweise für nicht angebracht hält, darf die Türkische Große Nationalversammlung nur die betroffenen Vorschriften des Gesetzes neu verhandeln."

Durch Art. 16 C) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  89 Abs. 3 mit Wirkung vom ... nach den Worten "das zurückgesandte Gesetz" die Worte "mit der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl ihrer Mitglieder" eingefügt.

 

D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma
Madde 90 – Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurden dem Artikel 90 Absatz 4 folgende Sätze angefügt:
"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.".

 

D. Zustimmung zu völkerrechtlichen Verträgen
Artikel 90. Die Ratifizierung von Verträgen, die im Namen der Türkischen Republik mit ausländischen Staaten und internationalen Organisationen abzuschließen sind, ist davon abhängig, daß sie von der Türkischen Großen Nationalversammlung durch Gesetz gebilligt wird.

Verträge, welche die Wirtschafts-, Handels- und technischen Beziehungen regeln und deren Geltungsdauer ein Jahr nicht überschreitet, können durch ihre Verkündung in Kraft gesetzt werden, wenn sie hinsichtlich der Staatsfinanzen keine Belastungen mit sich bringen und den Personenstand und die Eigentumsrechte von Türken im Ausland nicht antasten. In diesem Fall werden diese Verträge innerhalb von zwei Monaten seit ihrer Verkündung der Großen Nationalversammlung der Türkei zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Durchführungsverträge, welche auf einem völkerrechtlichen Vertrag beruhen, und die Wirtschafts-, Handels-, technischen und Verwaltungsverträge, welche aufgrund einer durch Gesetz erteilten Kompetenz abgeschlossen werden, bedürfen nicht der Zustimmung durch die Türkische Große Nationalversammlung; die gemäß diesem Absatz abgeschlossenen Wirtschafts- und Handelsverträge und Verträge, welche Rechte von Privatpersonen betreffen, dürfen jedoch ohne Verkündung nicht in Kraft gesetzt werden.

Auf den Abschluß von Verträgen aller Art, die eine Änderung der türkischen Gesetze mit sich bringen, findet der erste Absatz Anwendung. Die verfahrensgemäß in Kraft gesetzten völkerrechtlichen Verträge haben Gesetzeskraft. Gegen sie kann das Verfassungsgericht mit der Behauptung der Verfassungswidrigkeit nicht angerufen werden.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurden dem Artikel 90 Absatz 4 folgende Sätze angefügt:
"Soweit Grundrechte und -freiheiten regelnde Vorschriften verfahrensmäßig in Kraft gesetzter völkerrechtlicher Verträge mit nationalen Bestimmungen mit gleichem Regelungsgehalt nicht übereinstimmen, finden die Bestimmungen der völkerrechtlichen Verträge vorrangig Anwendung."

 

E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme
Madde 91Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.

Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir.

Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz.

Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.

Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır.

Kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.

Kararnameler, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür.

Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  91 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

E. Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft
Artikel 91. Die Türkische Große Nationalversammlung kann den Ministerrat zum Erlaß von Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft ermächtigen. Vorbehaltlich der Fälle der Ausnahmezustandes und des Notstandes dürfen jedoch die im Zweiten Teil der Verfassung im ersten und zweiten Abschnitt aufgeführten Grundrechte, Rechte und Pflichten der Person sowie die im vierten Abschnitt aufgeführten politischen Rechte und Pflichten nicht durch Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft geregelt werden.

Das Ermächtigungsgesetz bestimmt Ziel, Umfang, Prinzipien und Anwendungsdauer der Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft und ob während dieser Frist mehr als eine Rechtsverordnung erlassen werden darf.

Der Rücktritt oder Sturz des Ministerrats oder das Ende der Legislaturperiode führen nicht zum Erlöschen der für eine bestimmte Dauer erteilten Ermächtigung.

Anläßlich der Bestätigung der Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft durch die Türkische Große Nationalversammlung vor Ablauf der Frist wird bestimmt, ob die Ermächtigung beendet ist oder bis zum Ablauf der Frist fortgilt.

Für die Fälle der Ausnahmezustandes und des Notstandes sind die Vorschriften zum Erlaß von Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft durch den unter dem Vorsitz des Präsidenten der Republik tagenden Ministerrat vorbehalten.

Die Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft treten am Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt in Kraft. In der Rechtsverordnung kann jedoch ein späteres Datum als Zeitpunkt des Inkrafttretens bezeichnet werden.

Die Rechtsverordnungen werden am Tage ihrer Verkündung der Türkischen Großen Nationalversammlung vorgelegt.

Ermächtigungsgesetze und hierauf beruhende Rechtsverordnungen werden von den Ausschüssen und dem Plenum der Türkischen Großen Nationalversammlung mit Vorrang und im Eilverfahren verhandelt.

Die am Tage ihrer Verkündung nicht der Türkischen Großen Nationalversammlung vorgelegten Rechtsverordnungen treten zu diesem Zeitpunkt, die von der Großen Nationalversammlung der Türkei zurückgewiesenen Rechtsverordnungen am Tage der Verkündung dieses Beschlusses im Amtsblatt außer Kraft. Die geänderten Vorschriften einer mit Änderungen angenommenen Rechtsverordnung treten am Tage der Verkündung dieser Änderungen im Amtsblatt in Kraft.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  91 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

F. Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme
Madde 92 – Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.

 

F. Ausrufung des Kriegsfalles und Erlaubnis zum Einsatz bewaffneter Gewalt
Artikel 92. Die Türkische Große Nationalversammlung hat die Kompetenz, in den nach dem Völkerrecht erlaubten Fällen die Ausrufung des Kriegsfalles und - außer in den durch völkerrechtliche Verträge, bei welchen die Türkei Partei ist, oder durch die internationalen Höflichkeitsregeln gebotenen Fällen - die Entsendung der Türkischen Streitkräfte ins Ausland oder den Aufenthalt von ausländischen Streitkräften in der Türkei zu erlauben.

Wird das Land, während sich die Türkische Große Nationalversammlung in den Ferien oder in einer Pause befindet, plötzlich mit bewaffneter Gewalt angegriffen und ist aus diesem Grunde eine sofortige Entscheidung unbedingt erforderlich, kann auch der Präsident der Republik über den Einsatz der Türkischen Streitkräfte entscheiden.

 

III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler
A. Toplanma ve tatil
Madde 93 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır.

Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde im Artikel 93 Absatz 1 das Wort "Eylül " ersetzt durch: "Ekim".

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 93 Abs. 2 mit Wirkung vom .... die Worte ", doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, " gestrichen.

 

III. Vorschriften über die Tätigkeit der Grossen Nationalversammlung der Türkei
A. Zusammentritt und Ferien
Artikel 93. Die Türkische Große Nationalversammlung tritt alljährlich am ersten Tage im September von selbst zusammen.

Die Nationalversammlung darf im Gesetzgebungsjahr höchstens drei Monate Ferien machen; während der Pause oder der Ferien wird sie unmittelbar oder auf Verlangen des Ministerrats vom Präsidenten der Republik einberufen.

Auch der Präsident der Nationalversammlung beruft die Nationalversammlung unmittelbar oder auf das schriftliche Verlangen von einem Fünftel der Mitglieder ein.

Die während der Pause oder der Ferien zusammentretende Türkische Große Nationalversammlung darf die Pause oder die Ferien nicht fortsetzen, ohne den Gegenstand, welcher den Zusammentritt erforderlich gemacht hat, beraten zu haben.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde im Artikel 93 Absatz 1 das Wort "September" ersetzt durch: "Oktober".

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 93 Abs. 2 mit Wirkung vom .... die Worte "oder auf Verlangen des Ministerrates" gestrichen.

 

B. Başkanlık Divanı
Madde 94 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur.

Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren on gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, on gün içinde tamamlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekillerinin, Kâtip Üyelerinin ve İdare Amirlerinin adedi, seçim nisabı, oylama sayısı ve usulleri, Meclis İçtüzüğünde belirlenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurden im Artikel 94 Absatz 4 letzter Satz die Worte "on gün içinde" ersetzt durch. "beş gün içinde".

Durch Art. 10 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 94 Abs. 3, Satz 2  mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"İlk seçilenlerin görev süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder."

 

B. Präsidium
Artikel 94. Das Präsidium der Türkischen Großen Nationalversammlung besteht aus dem Präsidenten der Nationalversammlung, den stellvertretenden Präsidenten, den Sekretären und den Geschäftsführern, die aus den Reihen der Mitglieder der Nationalversammlung gewählt werden.

Das Präsidium wird in einer Weise gebildet, die eine Beteiligung der Fraktionen der Zahl ihrer Mitglieder entsprechend gewährleistet. Die Fraktionen dürfen für das Präsidium keine Kandidaten aufstellen.

Zum Präsidium der Türkischen Großen Nationalversammlung werden in einer Legislaturperiode zwei Wahlen durchgeführt. Die Amtsdauer der zuerst Gewählten beträgt zwei, die der für den zweiten Zeitabschnitt Gewählten drei Jahre.

Die Kandidaten zum Präsidenten der Türkischen Großen Nationalversammlung werden aus den Mitgliedern der Nationalversammlung innerhalb von zehn Tagen nach Zusammentritt der Nationalversammlung dem Präsidium mitgeteilt. Die Wahl des Präsidenten erfolgt in geheimer Abstimmung. In den ersten beiden Abstimmungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln und in der dritten Abstimmung die absolute Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder erforderlich. Kommt in der dritten Abstimmung eine einfache Mehrheit nicht zustande, wird mit den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen eine vierte Abstimmung durchgeführt; das Mitglied, das in der vierten Abstimmung die meisten Stimmen erhält, ist als Präsident gewählt. Die Wahl des Präsidenten ist innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf der Frist zur Aufstellung von Kandidaten abzuschließen.

Die Anzahl der stellvertretenden Präsidenten, Sekretäre und Geschäftsführer der Türkischen Großen Nationalversammlung, die Mehrheiten, die Zahl und das Verfahren der Abstimmungen werden durch die Geschäftsordnung der Nationalversammlung bestimmt.

Der Präsident und die stellvertretenden Präsidenten dürfen sich an der Tätigkeit der politischen Partei oder Fraktion, welcher sie angehören, innerhalb und außerhalb der Nationalversammlung und an den Debatten der Nationalversammlung, soweit es ihre Ämter nicht erfordern, nicht beteiligen; der Präsident und der die Sitzung leitende stellvertretende Präsident dürfen nicht mit abstimmen.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurden im Artikel 94 Absatz 4 letzter Satz die Worte "zehn Tagen" ersetzt durch. "fünf Tagen".

Durch Art. 10 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 94 Abs. 3, Satz 2  mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Die Amtsdauer der zuerst Gewählten beträgt zwei Jahre, die der für den zweiten Zeitabschnitt Gewählten endet mit der Legislaturperiode."

 

C. İçtüzük siyasi parti grupları ve kolluk işleri
Madde 95 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür.

Içtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasi parti grupları, en az yirmi üyeden meydana gelir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet ilgili makamlarca Meclis Başkanlığına tahsis edilir.

siehe hierzu die aktuelle Geschäftsordnung vom 5. März 1973 in der Fassung vom 13. November 2013.
 

C. Geschäftsordnung, Fraktionen und Parlamentspolizei
Artikel 95. Die Türkische Große Nationalversammlung leistet ihre Arbeit gemäß den Vorschriften der von ihr erlassenen Geschäftsordnung.

Die Vorschriften der Geschäftsordnung werden in einer Weise gesetzt, die den Fraktionen die Beteiligung an allen Tätigkeiten der Nationalversammlung nach Maßgabe ihrer Mitgliederzahl gewährleistet. Die Fraktionen bestehen aus mindestens zwanzig Mitgliedern.

In allen Gebäuden, Anlagen, Zusatzeinrichtungen und auf dem Gelände der Türkischen Großen Nationalversammlung werden Polizei- und Verwaltungsaufgaben durch das Präsidium der Nationalversammlung geregelt und erfüllt. Für die Sicherheits- und anderen Polizeiaufgaben werden dem Präsidium der Nationalversammlung von den betreffenden Behörden ausreichend Kräfte zur Verfügung gestellt.

 

D. Toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 96 – Anayasada, başkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir.

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 erhielt der Art. 96 Abs. 1 folgende Fassung:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz."

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  96 Abs. 2 mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

D. Beschlußfähigkeit und Abstimmungsmehrheit
Artikel 96. Soweit die Verfassung keine andere Vorschrift enthält, tritt die Türkische Große Nationalversammlung mit mindestens einem Drittel der Gesamtzahl ihrer Mitglieder zusammen und beschließt mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder; die für einen Beschluß ausreichende Stimmenzahl darf jedoch ein Viertel plus eins der Gesamtzahl der Mitglieder keinesfalls unterschreiten.

Die Mitglieder des Ministerrates dürfen für Sitzungen, an denen sie nicht teilnehmen können, einen Minister zur Stimmabgabe an ihrer Stelle ermächtigen. Ein Minister darf jedoch mit seiner Stimme zusammen höchstens zwei Stimmen abgeben.

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 erhielt der Art. 96 Abs. 1 folgende Fassung:
"Die Türkische Große Nationalversammlung tritt in allen Angelegenheiten einschließlich von Wahlen mit mindestens einem Drittel der Gesamtzahl ihrer Mitglieder zusammen. Sie beschließt, sofern die Verfassung keine andere Bestimmung trifft, mit der absoluten Mehrheit der anwesenden Mitglieder; die für einen Beschluss ausreichende Stimmenzahl darf jedoch ein Viertel plus eins der Gesamtzahl der Mitglieder keinesfalls unterschreiten.".

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  96 Abs. 2 mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

E. Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması
Madde 97 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak yayımlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük hükümlerine göre kapalı oturumlar yapabilir, bu oturumlardaki görüşmelerin yayımı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına bağlıdır.

Meclisteki açık görüşmelerin, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başkaca bir karar alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayımı serbesttir.

E. Öffentlichkeit und Veröffentlichung der Verhandlungen
Artikel 97. Die Verhandlungen im Plenum der Türkischen Großen Nationalversammlung sind öffentlich und werden in vollem Umfang in der Protokollsammlung veröffentlicht.

Die Türkische Große Nationalversammlung kann den Vorschriften ihrer Geschäftsordnung gemäß Sitzungen unter Ausschluß der Öffentlichkeit durchführen, die Veröffentlichung der Verhandlungen in diesen Sitzungen ist von dem Beschluß der Türkischen Großen Nationalversammlung abhängig.

Soweit auf Vorschlag des Präsidiums in der betreffenden Sitzung von der Nationalversammlung nichts anderes beschlossen wird, ist die Veröffentlichung der öffentlichen Verhandlungen in der Nationalversammlung mit allen Mitteln frei.

 

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları
A. Genel olarak
Madde 98 – Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır.

Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.

Durch Art. 6 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 98 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- der Titel A. wurde gestrichen.
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Madde 98 – Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır.
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.
Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.
Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.
Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir."

 

IV. Informations- und Kontrollmöglichkeiten der Türkischen Großen Nationalversammlung
A. Allgemein
Artikel 98. Die Türkische Große Nationalversammlung übt ihre Kontrollkompetenz durch die Anfrage, die parlamentarische Untersuchung, die Plenarverhandlung, die Interpellation und das parlamentarische Ermittlungsverfahren aus.

Die Anfrage besteht aus dem Ersuchen um Informationen vom Ministerpräsidenten oder den Ministern und wird im Namen des Ministerrates mündlich oder schriftlich beantwortet.

Die parlamentarische Untersuchung besteht aus Nachforschungen um Informationen über einen bestimmten Gegenstand.

Die Plenarverhandlung ist die Verhandlung im Plenum der Türkischen Großen Nationalversammlung über einen die Gesellschaft oder die Tätigkeit des Staates betreffenden bestimmten Gegenstand.

Bezüglich der Anfrage, der parlamentarischen Untersuchung und der Plenarverhandlung werden Form, Inhalt und Umfang der Anträge und die Verfahren der Beantwortung, Verhandlung und Untersuchung durch die Geschäftsordnung der Nationalversammlung geregelt.

Durch Art. 6 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 98 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- der Titel A. wurde gestrichen.
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Artikel 98. Die Türkische Große Nationalversammlung übt ihr Auskunftsrecht und ihre Kontrollkompetenz durch die parlamentarische Untersuchung, die Plenarverhandlung, das parlamentarische Ermittlungsverfahren und schriftliche Anfragen aus.
Die parlamentarische Untersuchung besteht aus Nachforschungen um Informationen über einen bestimmten Gegenstand.
Die Plenarverhandlung ist die Verhandlung im Plenum der Türkischen Großen Nationalversammlung über einen die Gesellschaft oder die Tätigkeit des Staates betreffenden bestimmten Gegenstand.
Das parlamentarische Ermittlungsverfahren besteht aus den gemäß Artikel 106 Abs. 5, 6 und 7 durchzuführenden Ermittlungen gegen Stellvertreter des Präsidenten der Republik und Minister.
Die schriftliche Anfrage wird durch Abgeordnete an die Stellvertreter des Präsidenten der Republik und die Minister gerichtet und ist innerhalb von höchstens 15 Tagen zu beantworten.
Bezüglich der parlamentarischen Untersuchung, der Plenarverhandlung und der schriftlichen Frage werden Form, Inhalt und Umfang der Anträge und die Verfahren der Untersuchung durch die Geschäftsordnung der Nationalversammlung geregelt."

 

B. Gensoru
Madde 99Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.

Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından itibaren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, siyasi parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabilir.

Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli edilir; ancak gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz.

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.

Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır.

Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi amacına ve yukardaki ilkelere uygun olmak kaydıyla gensoru ile ilgili diğer hususlar içtüzükle belirlenir.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  99 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

B. Interpellation
Artikel 99. Der Interpellationsantrag wird im Namen einer Fraktion oder mit den Unterschriften von mindestens zwanzig Abgeordneten eingebracht.

Der Interpellationsantrag wird innerhalb von drei Tagen nach der Einbringung gedruckt und an die Mitglieder verteilt; innerhalb von zehn Tagen nach der Verteilung wird über die Aufnahme in die Tagesordnung verhandelt. In dieser Verhandlung können nur einer der Antragsteller, im Namen der Fraktionen je ein Abgeordneter und im Namen des Ministerrates der Ministerpräsident oder ein Minister sprechen.

Zusammen mit dem Beschluß über die Aufnahme in die Tagesordnung wird auch der Tag der Verhandlung über die Interpellation bekanntgegeben; die Verhandlung über die Interpellation darf jedoch nicht vor Ablauf von zwei Tagen nach dem Tag des Beschlusses über die Aufnahme in die Tagesordnung durchgeführt und nicht über sieben Tage hinaus aufgeschoben werden.

Über die während der Verhandlungen über die Interpellation von den Mitgliedern oder Fraktionen einzubringenden Mißtrauensanträge oder das Vertrauensersuchen des Ministerrates wird nach Ablauf eines ganzen Tages abgestimmt.

Der Sturz des Ministerrates oder eines Ministers erfolgt mit der einfachen Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder; bei der Abstimmung zählen allein die das Mißtrauen aussprechenden Stimmen.

Die übrigen mit der Interpellation zusammenhängenden Angelegenheiten werden unter der Voraussetzung, daß sie dem Ziel einer ausgewogenen Fortführung der Tätigkeit der Nationalversammlung und den vorstehenden Prinzipien entsprechen, durch die Geschäftsordnung bestimmt.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  99 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

C. Meclis soruşturması
Madde 100Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara bağlar.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirtilen raporunu iki ay içinde Meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

Meclis, raporu öncelikle görüşür ve gerek gördüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verir.

Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 100 wie folgt geändert:
- dem Absatz 2 wurde folgender Satz angefügt:
"Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur."
- die Abs. 3 und 4 wurden durch folgenden Absatz ersetzt:
"Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır."

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  100 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

C. Parlamentarisches Ermittlungsverfahren
Artikel 100. Mit dem Antrag von mindestens einem Zehntel der Gesamtzahl der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung kann die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Ministerpräsidenten oder die Minister verlangt werden. Die Nationalversammlung verhandelt und beschließt über dieses Verlangen spätestens innerhalb eines Monats.

Wird die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens beschlossen, so wird von einem aus fünfzehn Personen bestehenden Ausschuß das Ermittlungsverfahren durchgeführt; der Ausschuß wird durch ein Losverfahren gebildet, das gesondert unter den Kandidaten jeder politischen Partei durchgeführt wird, welche die Partei gegenüber den von ihr nach Maßgabe ihrer Stärke für den Ausschuß zu stellenden Mitgliedern in dreifacher Anzahl aufgestellt hat. Der Ausschuß legt den Bericht mit dem Ergebnis der Ermittlungen innerhalb von zwei Monaten der Nationalversammlung vor. Kann das Ermittlungsverfahren in dieser Frist nicht abgeschlossen werden, so wird dem Ausschuß eine neue und endgültige Frist von zwei Monaten zuerkannt.

Die Nationalversammlung verhandelt den Bericht mit Vorrang und beschließt gegebenenfalls die Überstellung des Betroffenen an den Staatsgerichtshof.

Der Beschluß zur Überstellung an den Staatsgerichtshof ergeht nur mit der Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder.

In den Fraktionen der Nationalversammlung darf im Zusammenhang mit dem parlamentarischen Ermittlungsverfahren nicht verhandelt und nicht beschlossen werden.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 100 wie folgt geändert:
- dem Absatz 2 wurde folgender Satz angefügt:
"Der Bericht ist dem Präsidium der Türkischen Großen Nationalversammlung in jedem Falle innerhalb dieser Frist vorzulegen."
- die Abs. 3 und 4 wurden durch folgenden Absatz ersetzt:
"Der Bericht wird innerhalb von zehn Tagen nach Übergabe an das Präsidium verteilt und innerhalb von zehn Tagen hiernach verhandelt und gegebenenfalls die Übergabe des Betroffenen an den Staatsgerichtshof  beschlossen. Der Beschluß zur Überstellung an den Staatsgerichtshof ergeht in geheimer Abstimmung nur mit der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder."

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  100 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

İKİNCİ BÖLÜM
YÜRÜT
 

Zweiter Abschnitt:
Die vollziehende Gewalt

 

1. Cumhurbaşkanı
A. Nitelikleri ve tarafsızlığı
Madde 101 – Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir.

Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür.

Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği sona erer.

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 erhielt der Art. 101 folgende Fassung:
"Madde 101Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
"

Durch Art. 7 in Verbindung mit Artikel 18 Buchstabe c) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 101 letzter Absatz mit Wirkung vom 1. Mai 2017 gestrichen.

Durch Art. 7 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 101 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "A. Adaylık ve seçimi".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Madde 101 – Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüzbin seçmen aday gösterebilir.
Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.
Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.".

 

I. Der Präsident der Republik
A. Eigenschaften und Unparteilichkeit
Artikel 101. Der Präsident der Republik wird von der Türkischen Großen Nationalversammlung aus der Reihe ihrer Mitglieder, welche das vierzigste Lebensjahr vollendet und eine abgeschlossene Hochschulausbildung haben, oder der türkischen Staatsbürger mit denselben Eigenschaften und der Wählbarkeit zum Abgeordneten für eine Dauer von sieben Jahren gewählt.

Die Aufstellung eines Kandidaten zum Amt des Präsidenten der Republik außerhalb der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung ist auf den schriftlichen Vorschlag von mindestens einem Fünftel der Gesamtzahl der Mitglieder der Nationalversammlung möglich.

Niemand darf zweimal zum Präsidenten der Republik gewählt werden.

Die Beziehungen des zum Präsidenten der Republik Gewählten zu seiner Partei werden abgebrochen, sein Mandat in der Türkischen Großen Nationalversammlung wird beendet.

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 erhielt der Art. 101 folgende Fassung:
"Artikel 101. Der Präsident der Republik wird durch das Volk aus der Reihe derjenigen Mitglieder der Großen Nationalversammlung der Türkei, welche das vierzigste Lebensjahr vollendet und eine abgeschlossene Hochschulausbildung haben, oder der türkischen Staatsbürger mit denselben Eigenschaften und der Wählbarkeit zum Abgeordneten gewählt.
Die Amtszeit des Präsidenten der Republik beträgt fünf Jahre. Eine Person darf nicht mehr als zwei Mal zum Präsidenten der Republik gewählt werden.
Die Aufstellung eines Kandidaten zum Amt des Präsidenten der Republik innerhalb oder außerhalb der Mitglieder der Großen Nationalversammlung der Türkei ist auf den schriftlichen Vorschlag von mindestens zwanzig Mitgliedern der Nationalversammlung möglich. Im übrigen können Parteien, die in den letzten Abgeordnetenwahlen zusammen die Marken von zehn Prozent an Stimmen überschritten haben, einen gemeinsamen Kandidaten bestimmen.
Die Beziehungen des zum Präsidenten der Republik Gewählten zu seiner Partei werden abgebrochen, sein Mandat in der Großen Nationalversammlung der Türkei wird beendet.
"

Durch Art. 7 in Verbindung mit Artikel 18 Buchstabe c) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 101 letzter Absatz mit Wirkung vom 1. Mai 2017 gestrichen.

Durch Art. 7 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 101 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "A. Nominierung und Auswahl".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Artikel 101. Der Präsident der Republik wird aus den Reihen der türkischen Staatsbürger, welche das vierzigste Lebensjahr vollendet, eine abgeschlossene Hochschulausbildung haben und die Voraussetzungen für die Wählbarkeit zum Parlamentsabgeordneten erfüllen, gewählt.
Die Amtszeit des Präsidenten der Republik beträgt fünf Jahre. Eine Person darf höchstens zwei Mal zum Präsidenten der Republik gewählt werden.
Das Recht, einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Republik aufzustellen, haben die Parteifraktionen, politische Parteien, die einzeln oder gemeinsam mindestens 5% der Stimmen in den letzten Wahlen erhalten haben, und mindestens 100.000 Wähler.
Wer als Abgeordneter zum Präsidenten der Republik gewählt wird, scheidet aus dem Parlamentsmandat aus.
Wer als Kandidat in der allgemeinen Abstimmung von den gültigen Stimmen die Mehrheit erhalten hat, ist zum Präsidenten der Republik gewählt. Wird im ersten Wahlgang diese Mehrheit nicht erreicht, wird am, dieser Abstimmung folgenden zweiten Sonntag eine zweite Abstimmung durchgeführt. An dieser Abstimmung nehmen die beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmen im ersten Wahlgang teil, und wer im zweiten Wahlgang als Kandidat die Mehrheit der Stimmen erhält, ist zum Präsidenten der Republik gewählt.
Kann einer der beiden Kandidaten, die zur Teilnahme am zweiten Wahlgang berechtigt sind, aus irgendeinem grund nicht teilnehmen, rückt jeweils der Kandidat mit den nächst meisten Stimmen im ersten Wahlgang nach. Verbleibt in der zweiten Abstimmung nur ein Kandidat, wird die Abstimmung in der Form des Referendums durchgeführt. Erhält der Kandidat nicht die Mehrheit der gültigen Stimmen, wird nur die Wahl zum Präsidenten der Republik wiederholt. Solange die Wahlen nicht abgeschlossen sind und ein neuer Präsident der Republik sein Amt antritt, verbleibt der bisherige Präsident der Republik im Amt.
Die sonstigen Verfahren und Grundsätze der Wahl zum Amt des Präsidenten der Republik werden durch Gesetz geregelt."

 

B. Seçimi
Madde 102Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır.

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir.

En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

Bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir.

Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 erhielt der Art. 102 folgende Fassung:
"Madde 102Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.
"

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  102 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

B. Wahl
Artikel 102. Der Präsident der Republik wird mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Gesamtzahl der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung und in geheimer Abstimmung gewählt. Ist die Türkische Große Nationalversammlung nicht zusammengetreten, wird sie sofort einberufen.

Die Wahl zum Amt des Präsidenten der Republik wird dreißig Tage vor Ablauf der Amtsdauer des Präsidenten der Republik oder zehn Tage nach Freiwerden des Amtes des Präsidenten der Republik begonnen und innerhalb von dreißig Tagen seit dem Tage des Beginns der Wahl zu Ende geführt. Innerhalb der ersten zehn Tage dieser Frist sind die Kandidaten dem Präsidium der Nationalversammlung bekanntzugeben und innerhalb der übrigen zwanzig Tage ist die Wahl abzuschließen.

Kommt in den ersten beiden der in einem Abstand von je mindestens drei Tagen durchzuführenden Abstimmungen keine Mehrheit von zwei Dritteln der Gesamtzahl der Mitglieder zustande, wird die dritte Abstimmung abgehalten; der Kandidat, der in der dritten Abstimmung die einfache Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder erhält, ist zum Präsidenten der Republik gewählt. Kann in dieser Abstimmung die einfache Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder nicht erreicht werden, wird zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen die vierte Abstimmung durchgeführt; wird auch in dieser Abstimmung nicht mit der einfachen Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder der Präsident der Republik gewählt, so werden sofort Neuwahlen zur Türkischen Großen Nationalversammlung anberaumt.

Bis zum Amtsantritt des gewählten neuen Präsidenten der Republik dauert das Amt des Präsidenten der Republik, dessen Amtsdauer abgelaufen ist, fort.

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 erhielt der Art. 102 folgende Fassung:
"Artikel 102. Die Wahl zum Präsidenten der Republik wird innerhalb von sechzig Tagen vor Ablauf der Amtszeit, bei Vakanz des Amtes aus sonstigen Gründen innerhalb von sechzig Tagen nach Eintritt der Vakanz durchgeführt.
Gewählt wird, wer in der als allgemeine Wahl abzuhaltenden Wahl die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird im ersten Wahlgang eine solche Mehrheit nicht erreicht, wird am zweiten Sonntag nach dem Wahltag eine zweite Abstimmung durchgeführt. An dieser Abstimmung nehmen die beiden Kandidaten teil, welche im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Präsident der Republik wird, wer in diesem Wahlgang die meisten gültigen Stimmen erhält.
Fällt vor dem zweiten Wahlgang infolge Todes oder des Verlusts der passiven Wahlfähigkeit ein Kandidat aus, so tritt derjenige Kandidat an, welcher im ersten Wahlgang die nächst höhere Stimmenzahl erreicht hat. Verbleibt für den zweiten Wahlgang nur ein Kandidat, erfolgt diese Abstimmung in der Form eines Referendums. Präsident der Republik wird, wer die meisten gültigen Stimmen erhält.
Die Amtszeit des amtierenden Präsidenten der Republik dauert bis zur Aufnahme der Amtsgeschäfte durch den neuen Präsidenten der Republik.
Verfahren und Grundsätze der Wahl zum Präsidenten der Republik werden durch Gesetz geregelt.
"

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  102 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

C. Andiçmesi
Madde 103 – Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer:
"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

 

C. Eid
Artikel 103. Mit Antritt seines Amtes leistet der Präsident der Republik vor der Türkischen Großen Nationalversammlung folgenden Eid:
"Ich schwöre vor der Großen Türkischen Nation und vor der Geschichte bei meiner Ehre und Würde, daß ich in meiner Eigenschaft als Präsident der Republik die Existenz und Unabhängigkeit des Staates, die unteilbare Einheit von Vaterland und Nation, die uneingeschränkte und bedingungslose Souveränität der Nation schützen werde, der Verfassung, dem Primat des Rechts, der Demokratie, den Prinzipien und Reformen Atatürks sowie dem Prinzip der laizistischen Republik verbunden bleiben werde, von dem Ideal, wonach im Geiste des Wohls und Heils der Nation, der nationalen Solidarität und der Gerechtigkeit jedermann die Menschenrechte und Grundfreiheiten genieße, nicht abweichen werde, mit all meiner Kraft mich um den Schutz und die Mehrung des Ruhmes und der Ehre der Türkischen Republik sowie um die unparteiliche Erfüllung des Amtes, welches ich auf mich genommen habe, bemühen werde."

 

D. Görev ve yetkileri
Madde 104Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:
a) Yasama ile ilgili olanlar:
  Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,
  Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,
  Kanunları yayımlamak,
  Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,
  Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak,
  Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,
  Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar:
  Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
  Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
  Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
  Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
  Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
  Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,
  Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
  Genelkurmay Başkanını atamak,
  Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,
  Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,
  Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
  Kararnameleri imzalamak,
  Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
  Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,
  Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,
  Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
  Üniversite rektörlerini seçmek,
c) Yargı ile ilgili olanlar:
  Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir
ve yetkileri kullanır.

Durch Art. 8 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 erhielt der Artikel 104 mit Wirkung vom .... folgende Fassung:
"Madde 104 – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
2Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.
3Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.
4Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
5Kanunları yayımlar.
6Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.
7Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.
8Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
9Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.
10Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.
Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır."

 

D. Aufgaben und Kompetenzen
Artikel 104. Der Präsident der Republik ist das Oberhaupt des Staates. In dieser Eigenschaft vertritt er die Türkische Republik und die Einheit der türkischen Nation; er beaufsichtigt die Anwendung der Verfassung und die ordentliche und harmonische Tätigkeit der Staatsorgane.

Seine Aufgaben und Kompetenzen, die er mit diesen Zielen gemäß den in den betreffenden Artikeln der Verfassung bestimmten Bedingungen erfüllt und ausübt, sind folgende:
a) Diejenigen im Zusammenhang mit der Gesetzgebung:
- Das Halten der Eröffnungsrede am ersten Tag des Gesetzgebungsjahres in der Türkischen Großen Nationalversammlung, wenn er dies für erforderlich hält,
- nötigenfalls die Einberufung der Türkischen Großen Nationalversammlung,
- die Verkündung der Gesetze,
- die Rücksendung der Gesetze an die Türkische Große Nationalversammlung zur erneuten Verhandlung,
-  die Vorlage von Gesetzen im Zusammenhang mit Verfassungsänderungen zur Volksabstimmung, wenn er dies für erforderlich hält,
- die Erhebung einer Anfechtungsklage vor dem Verfassungsgericht wegen eines formellen oder materiellen Verstoßes von Gesetzen, Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft, der Geschäftsordnung der Türkischen Großen Nationalversammlung gegen die Verfassung oder bestimmte ihrer Vorschriften,
- die Entscheidung über die Anberaumung von Neuwahlen zur Türkischen Großen Nationalversammlung.
b) Diejenigen im Zusammenhang mit dem Bereich der vollziehenden Gewalt:
- Die Ernennung des Ministerpräsidenten und Annahme seines Rücktritts,
- auf Vorschlag des Ministerpräsidenten die Ernennung der Minister und Beendigung ihrer Ämter,
- wenn er es für erforderlich hält, die Übernahme des Vorsitzes im Ministerrat oder die Einberufung des Ministerrates unter seinem Vorsitz,
- die Entsendung von Vertretern des türkischen Staates ins Ausland, das Agrément von in die Türkische Republik zu entsendenden Vertretern ausländischer Staaten,
- die Ratifizierung der völkerrechtlichen Verträge und ihre Verkündung,
- die Vertretung der Inhaberschaft des Oberbefehls über die türkischen Streitkräfte im Namen der Türkischen Großen Nationalversammlung,
- die Entscheidung über den Einsatz der türkischen Streitkräfte,
- die Ernennung des Generalstabschefs,
- die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates,
- der Vorsitz im Nationalen Sicherheitsrat,
- mit dem Beschluß des unter seinem Vorsitz zusammentretenden Ministerrats die Verkündung des Ausnahmezustands oder des Notstandes und der Erlaß von Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft,
- die Unterzeichnung von Erlassen,
- die Minderung oder der Erlaß von Strafen bestimmter Personen aus Gründen dauernder Krankheit, der Behinderung und des Alters,
- die Ernennung der Mitglieder und des Vorsitzenden des Staatskontrollrates,
- die Veranlassung von Untersuchungen, Nachforschungen und Kontrollen durch den Staatskontrollrat,
- die Wahl der Mitglieder des Hochschulrats,
- die Wahl der Universitätsrektoren.
c) Diejenigen im Zusammenhang mit der Rechtsprechung:
- Die Wahl der Mitglieder des Verfassungsgerichts, eines Viertels der Mitglieder des Staatsrates, des Generalstaatsanwalts der Republik beim Kassationshof, der Mitglieder des Militärkassationshofs, der Mitglieder des Hohen Militärverwaltungsgerichtshofs, der Mitglieder des Hohen Richter- und Staatsanwälterats.

Der Präsident der Republik erfüllt und übt die ihm darüber hinaus durch die Verfassung und die Gesetze zugewiesenen Wahl-, Ernennungs- und anderen Aufgaben und Kompetenzen aus.

Durch Art. 8 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 erhielt der Artikel 104 mit Wirkung vom .... folgende Fassung:
"Artikel 104.  1Der Präsident der Republik ist das Oberhaupt des Staates.
2Die Exekutivgewalt obliegt dem Präsidenten der Republik. In der Eigenschaft als Oberhaupt des Staates vertritt er die Türkische Republik und die Einheit der türkischen Nation; er gewährleistet die Anwendung der Verfassung und die ordentliche und harmonische Tätigkeit der Staatsorgane.
3Soweit er dies für erforderlich erachtet, hält er zu Beginn des Gesetzgebungsjahres in der Türkischen Großen Nationalversammlung der Türkei die Eröffnungsrede.
4
5
Er verkündet die Gesetze.
6Er verweist Gesetze zur erneuten Verhandlung an die Türkische Große Nationalversammlung zurück.
7Er erhebt Anfechtungsklage beim Verfassungsgericht gegen Gesetze oder die Geschäftsordnung der Türkischen Großen Nationalversammlung oder gegen Teile hieraus wegen ihrer formellen oder materiellen Verfassungswidrigkeit.
8Der Präsident der Republik ernennt und entlässt seine Stellvertreter und die Minister.
9Er ernennt und entlässt die leitenden Beamten und regelt in einer Präsidialverordnung Verfahren und Grundsätze ihrer Ernennung.
10Er entsendet die Vertreter der Türkischen Republik ins Ausland und akkreditiert die Vertreter ausländischer Staaten in der Türkei.
11Er genehmigt und verkündet die völkerrechtlichen Verträge.
12Er unterbreitet, wenn er es für erforderlich hält, verfassungsändernde Gesetze der Volksabstimmung.
13Er bestimmt die Sicherheitspolitik und trifft die erforderlichen Maßnahmen.
14Er vertritt die Streitkräfte im Namen der Türkischen Großen Nationalversammlung als Oberbefehlshaber.
15Er entscheidet über den Einsatz der Streitkräfte.
16Er erlässt oder mindert die Strafen von Personen aus Gründen dauernder Krankheit, der Behinderung und des Alters.
17Der Präsident der Republik kann zu Gegenständen der Ausübung seiner Exekutivgewalt Präsidialverordnungen erlassen. Die Präsidialverordnungen dürfen keine Gegenstände regeln, welche die in der Verfassung Teil Zwei, Abschnitt Eins und Zwei enthaltenen Grundrechte, persönliche Rechte und Pflichten sowie die in Abschnitt Vier geregelten politischen Rechte und Pflichten betreffen. Zu Gegenständen, die in der Verfassung ausdrücklich einem Gesetz vorbehalten sind, darf keine Präsidialverordnung erlassen werden. Soweit Regelungen einer Präsidialverordnung einer gesetzlichen Regelung widersprechen, gilt das Gesetz. Erlässt die Türkische Große Nationalversammlung ein Gesetz auf einem Gebiet, für das bereits eine Präsidialverordnung erlassen wurde, verliert die Präsidialverordnung ihre Gültigkeit.
18Der Präsident der Republik kann zur Gewährleistung der Umsetzung von Gesetzen und unter der Bedingung der Einhaltung dieser Gesetze Verwaltungsverordnungen erlassen.
19Die Präsidialverordnungen und Verwaltungsverordnungen treten, falls nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist, am Tage ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft.
20Der Präsident der Republik übt im Übrigen die durch die Verfassung und die Gesetze eingeräumten Wahl- und Ernennungsbefugnisse und sonstigen Aufgaben und Befugnisse aus."

E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali
Madde 105 – Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.

Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

Durch Art. 9 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 105 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Madde 105 – Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.
Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.
Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.
Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır."

 

E. Verantwortlichkeit und ihr Ausschluß
Artikel 105. Abgesehen von den in der Verfassung und den Gesetzen bestimmten Akten, welche der Präsident der Republik ohne die Unterschriften des Ministerpräsidenten und des betroffenen Ministers erlassen kann, werden alle Beschlüsse vom Ministerpräsidenten und den betroffenen Ministern unterzeichnet; für diese Beschlüsse sind der Ministerpräsident und der betroffene Minister verantwortlich.

Gegen die vom Präsidenten der Republik eigenverantwortlich unterzeichneten Beschlüsse und Anordnungen können die Behörden der Rechtsprechung einschließlich des Verfassungsgerichts nicht angerufen werden.

Der Präsident der Republik kann auf Vorschlag eines Drittels der Gesamtzahl der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung mit dem Beschluß von mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl der Mitglieder des Vaterlandsverrates beschuldigt werden.

Durch Art. 9 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 105 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "E. Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Präsidenten der Republik".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Artikel 105. Gegen den Präsidenten der Republik kann mit Antrag der einfachen Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung wegen des Vorwurfs der Begehung einer Stratat die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens verlangt werden.
Wird die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens beschlossen, benennen die Fraktionen entsprechend der Anzahl der Sitze, die sie im Ausschuss zur Besetzung erhalten, die dreifache Anzahl an Kandidaten, aus denen im für jede Partei gesondert durchzuführenden Losverfahren die Mitglieder des fünfzehnköpfigen Ausschusses gezogen werden, der die Ermittlungen durchführt. Der Ausschuss legt seinen Bericht innerhalb von zwei Monaten dem Präsidium der Nationalversammlung vor. Können die Ermittlungen nicht innerhalb dieser First abgeschlossen werden, wird dem Ausschuss eine letzte Frist von einem Monat gewährt. Der Bericht wird innerhalb von zehn Tagen nach Eingang beim Präsidium verteilt und innerhalb von zehn Tagen nach der Teilung im Plenum verhandelt. Mit zwei Dritteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder kann die Türkische Große Nationalversammlung in geheimer Abstimmung die Überstellung an das Verfassungsgericht als Staatsgerichtshof beschließen. Das Verfassungsgericht als Staatsgerichtshof hat das Strafverfahren innerhalb von drei Monaten abzuschließen; kann das Verfahren innerhalb dieser Frist nicht abgeschlossen werden, kann die Frist um einmalig drei weitere Monate verlängert werden, das Verfahren ist dann endgültig abzuschließen.
Ist gegen den Präsidenten der Republik ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, darf er keine Neuwahlen anordnen.
Wird der Präsident der Republik durch das Verfassungsgericht als Staatsgerichtshof wegen einer Straftat verurteilt, die ein Hindernis für das Amt des Präsidenten der Republik darstellt, endet sein amt.
Diese Vorschrift ist auf während der Amtszeit begangene Straftaten auch nach Beendigung der Amtszeit des Präsidenten der Republik anwendbar."

 

F. Cumhurbaşkanına vekillik etme
Madde 106 – Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Durch Art. 10 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 106 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Madde 106 – Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.
Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.
Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.
Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir."

 

F. Vertretung des Präsidenten der Republik
Artikel 106. Verläßt der Präsident der Republik aus Gründen wie die einer Krankheit oder einer Auslandsreise vorübergehend sein Amt, so wird das Amt des Präsidenten der Republik bis zu seiner Rückkehr, in den Fällen des Freiwerdens des Amtes des Präsidenten der Republik wegen Todes, Rücktritts oder aus einem anderen Grund bis zur Wahl des neuen Präsidenten der Republik vom Präsidenten der Türkischen Großen Nationalversammlung vertreten und durch ihn die dem Präsidenten der Republik zustehenden Kompetenzen ausgeübt.

Durch Art. 10 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 106 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "F. Stellvertretender Präsident der Republik, amtierender Präsident und Minister".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Artikel 106. 1Der Präsident der Republik kann nach seiner Wahl einen oder mehrere Stellvertreter ernennen.
2Wird das Amt des Präsidenten der Republik aus irgend einem Grund frei, wird innerhalb von 45 Tagen einen Neuwahl angesetzt. Bis zur Wahl des neuen Präsidenten der Republik vertritt der Stellvertreter das Amt des Präsidenten der Republik und übt die Befugnisse des Präsidenten der Republik aus. Ist bis zu den nächsten allgemeinen Wahlen lediglich ein Jahr oder weniger verblieben, werden mit der Neuwahl des Präsidenten der Republik auch Neuwahlen zur Türkischen Großen Nationalversammlung angesetzt. Ist ein längerer Zeitraum als ein Jahr bis zum Tag der Wahl der Türkischen Großen Nationalversammlung, bleibt der gewählte Präsident der Republik bis zu diesem Tag im Amt. Dieser Zeitraum gilt nicht als Amtszeit. Am Wahltag zur Türkischen Großen Nationalversammlung werden beide Wahlen zusammen abgehalten.
3Kann der Präsident der Republik aus Gründen von Krankheit oder wegen einer Auslandsreise sein Amt vorübergehend nicht ausüben, wird er vom Stellvertreter des Präsidenten der Republik vertreten, der die Befugnisse des Präsidenten der Republik ausübt.
4Die Stellvertreter des Präsidenten der Republik und die Minister werden durch den Präsidenten der Republik aus den Reihen der Personen mit der Wählbarkeit zum Parlamentsabgeordneten ernannt und entlassen. Die Stellvertreter des Präsidenten der Republik und die Minister legen vor der Türkischen Großen Nationalversammlung gemäß Artikel 81 den Eid ab. Das Mandat eines Mitglieds der Großen Nationalversammlung endet mit seiner Ernennung zum Stellvertreter des Präsidenten der Republik oder zum Minister.
5Die Stellvertreter des Präsidenten der Republik und die Minister sind gegenüber dem Präsidenten der Republik verantwortlich. Gegen Stellvertreter des Präsidenten der Republik und die Minister kann mit Antrag der Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung wegen des Vorwurfs der Begehung einer Straftat in Ausübung des Amtes die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens verlangt werden. Die Nationalversammlung verhandelt den Antrag innerhalb spätestens eines Monats und kann in geheimer Abstimmung mit einer Mehrheit von drei Fünfteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder die Eröffnung des Ermittlungsverfahrens beschließen.
6Wird die Eröffnung des Ermittlungsverfahrens beschlossen, benennen die Parteien entsprechend der Anzahl der Sitze, die sie im Ausschuss zur Besetzung erhalten, die dreifache Anzahl an Kandidaten, aus denen im für jede Partei gesondert durchzuführenden Losverfahren die Mitglieder des fünfzehnköpfigen Ausschusses gezogen werden, der die Ermittlungen durchführt. Der Ausschuss legt seinen Bericht innerhalb von zwei Monaten dem Präsidium der Nationalversammlung vor. Können die Ermittlungen nicht innerhalb dieser Frist abgeschlossen werden, wird dem Ausschuss eine letzte Frist von einem Monat gewährt. Der Bericht wird innerhalb von zehn Tagen nach Eingang beim Präsidium verteilt und im Plenum innerhalb von zehn Tagen nach der Verteilung verhandelt. Mit zwei Dritteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder kann die Türkische Große Nationalversammlung in geheimer Abstimmung die Überstellung an das Verfassungsgericht als Staatsgerichtshof beschließen. Das Verfassungsgericht als Staatsgerichtshof hat das Strafverfahren innerhalb von drei Monaten abzuschließen, kann das Verfahren innerhalb dieser Frist nicht abgeschlossen werden, kann die Frist um einmalig drei weitere Monate verlängert werden, das Verfahren ist dann endgültig abzuschließen.
7Auf während der Amtszeit in Ausübung ihrer Ämter begangene Straftaten sind nach Beendigung des Amtes die Absätze 5, 6 und 7 anzuwenden.
Mit der Verurteilung eines Stellvertreters des Präsidenten der Republik oder Ministers durch das Verfassungsgericht als Staatsgerichtshof wegen einer Straftat, die der Wählbarkeit entgegensteht, endet sein Amt.
8Auf die Stellvertreter des Präsidenten der Republik und die Minister sind wegen Straftaten, die nicht im Zusammenahng mit der Amtsführung stehtn, die Vorschriften über die Immunität der Gesetzgebung anzuwenden.
9Die Schaffung und Abschaffung von Ministern, ihre Aufgaben und Befugnisse sowie ihre Organisation und Zentral- und Provinzorganisation werden durch Präsidialverordnung geregelt."

 

G. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği
Madde 107Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  107 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

G. Generalsekretariat des Präsidenten der Republik
Artikel 107. Aufbau, Organisation und Arbeitsgrundsätze sowie die Akte der Ernennung von Personal des Generalsekretariats des Präsidialamtes der Republik werden durch Verordnung des Präsidialamtes der Republik geregelt.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  107 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

H. Devlet Denetleme Kurulu
Madde 108 – İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.

Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır.

Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla düzenlenir.

Durch Art. 16 C) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  108 mit Wirkung vom ... wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurden vor dem Wort "inceleme," die Worte "idari soruşturma," eingefügt.
- im Abs. 2 wurden die Worte "Silahlı Kuvvetler ve" gestrichen.
- im Abs. 3 wurden die Worte "üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından," wurden ersetzt durch: "Başkan ve üyeleri,"
- im Abs. 4 wurden die Worte "kanunla" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle".

 

H. Staatskontrollrat
Artikel 108. Zum Zwecke der Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, ihrer geordneten und effizienten Durchführung und Entwicklung wird, angegliedert an das Präsidialamt der Republik, der Staatskontrollrat geschaffen, welcher auf Verlangen des Präsidenten der Republik in allen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Einrichtungen sowie in jeder Art von Einrichtung, an deren Kapital solche Körperschaften oder Einrichtungen zu mehr als der Hälfte beteiligt sind, in den berufsständischen Vereinigungen mit der Natur von Körperschaften des öffentlichen Rechts, in den Berufsorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf jeder Ebene sowie in den gemeinnützigen Vereinigungen und Stiftungen jede Art von Untersuchungen, Nachforschungen und Kontrollen durchführt.

Die Streitkräfte und die Organe der Rechtsprechung fallen nicht in den Aufgabenbereich des Staatskontrollrats.

Die Mitglieder und hieraus der Vorsitzende des Staatskontrollrats werden aus den Reihen der Personen, deren Eigenschaften durch Gesetz bestimmt werden, vom Präsidenten der Republik ernannt.

Arbeitsweise, Amtsdauer der Mitglieder und die sonstigen Personalangelegenheiten des Staatskontrollrats werden durch Gesetz geregelt.

Durch Art. 16 C) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  108 mit Wirkung vom ... wie folgt geändert:
- der Abs. 1 wurden vor dem Wort "Untersuchungen, " die Worte "Verwaltungsermittlungen, " eingefügt.
- im Abs. 2 wurden die Worte "Streitkräfte und die" gestrichen.
- im Abs. 3 wurden die Worte "Die Mitglieder und hieraus der Vorsitzende des Staatskontrollrats werden aus den Reihen der Personen, deren Eigenschaften durch Gesetz bestimmt werden,
" ersetzt durch: "Der Vorsitzende und die Mitglieder des Staatskontrollrats werden".
- im Abs. 4 wurden die Worte "Gesetz" ersetzt durch: "Präsidialverordnung".

 

II. Bakanlar Kurulu
A. Kuruluş
Madde 109Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur.

Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.

Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  109 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

II. Der Ministerrat
A. Zusammensetzung
Artikel 109. Der Ministerrat setzt sich aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern zusammen.

Der Ministerpräsident wird vom Präsidenten der Republik aus der Reihe der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung ernannt.

Die Minister werden vom Ministerpräsidenten aus der Reihe der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung oder den Personen bestimmt, welche die Wählbarkeit zum Abgeordneten besitzen, und vom Präsidenten der Republik ernannt; erforderlichenfalls wird ihr Amt auf Vorschlag des Ministerpräsidenten durch den Präsidenten der Republik beendet.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  109 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

B. Göreve başlama ve güvenoyu
Madde 110Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır.

Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  110 mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

B. Amtsantritt und Vertrauensabstimmung
Artikel 110. Bei der Türkischen Großen Nationalversammlung wird die vollständige Mitgliederliste des Ministerrates vorgelegt. Falls sie zu dieser Zeit nicht tagen, müssen sie einberufen werden.

Der Ministerpräsident oder einer der Minister verliest spätestens eine Woche nach der Bildung des Ministerrates vor der Türkischen Großen Nationalversammlung das Regierungsprogramm; danach wird das Regierungsprogramm der Nationalversammlung zum Vertrauensvotum unterbreitet. Die Debatte über das Vertrauensvotum beginnt zwei Tage nach Verlesung des Regierungsprogramms und die Abstimmung findet einen vollen Tag nach Beendigung der Verhandlungen statt.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  110 mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

C. Görev sırasında güvenoyu
Madde 111Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir.

Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.

Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  111 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

C. Vertrauensabstimmung während der Amtszeit
Artikel 111. Der Ministerpräsident kann, sofern er es für notwendig erachtet, nach Erörterung einer Angelegenheit in einer Sitzung des Ministerrates ein Vertrauensvotum in der Türkischen Großen Nationalversammlung einreichen.

Das Gesuch um ein Vertrauensvotum darf erst nach Ablauf eines vollen Tages nach seiner Vorlage an die Türkische Große Nationalversammlung erörtert und erst nach Ablauf eines vollen Tages nach Beendigung der Erörterungen zur Abstimmung gebracht werden.

Das Gesuch um ein Vertrauensvotum kann nur von der absoluten Mehrheit aller Mitglieder abgelehnt werden. .

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  111 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

D. Görev ve siyasi sorumluluk
Madde 112Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.

Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.

Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.

Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; 81 inci maddede yazılı şekilde Millet Meclisi önünde andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  112 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

D. Aufgabe und politische Verantwortlichkeit
Artikel 112. Als Vorsitzender des Ministerrates fördert der Ministerpräsident die Zusammenarbeit unter den Ministern und wacht über die Durchführung der Politik der Regierung. Der Ministerrat ist für die Durchführung dieser Politik gemeinschaftlich verantwortlich.

Jeder Minister ist dem Ministerpräsidenten gegenüber und außerdem auch für die Angelegenheiten innerhalb seiner Zuständigkeit und die Handlungen und Akte der ihm Untergeordneten verantwortlich.

Der Ministerpräsident ist verpflichtet, die Aufsicht über die Erfüllung der Aufgaben der Minister gemäß der Verfassung und den Gesetzen zu führen und korrigierende Maßnahmen zu treffen.

Die Mitglieder des Ministerrats, welche nicht Abgeordnete sind, leisten vor der Nationalversammlung den Eid nach Artikel 81, es gelten für sie für die Dauer ihrer Ministereigenschaft die Voraussetzungen und Bedingungen, welchen die Abgeordneten unterworfen sind, sie genießen Immunität und Indemnität. Sie erhalten wie die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung Diäten und Spesen.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  112 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar
Madde 113Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.

Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.

Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır.

Durch Art. 16 E) in Verbindung mit Artikel 18 a) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  113 Abs. 1, 2 und 4 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 aufgehoben.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  113 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

E. Errichtung der Ministerien und die Minister
Artikel 113. Errichtung, Aufhebung, Aufgaben, Kompetenzen und Organisation der Ministerien werden durch Gesetz geregelt.

Freie Ministerien und ein beurlaubter oder entschuldigter Minister werden vorübergehend durch einen anderen Minister vertreten. Ein Minister darf jedoch nicht mehr als einen vertreten.

Ein Minister, der durch Beschluß der Türkischen Großen Nationalversammlung dem Staatsgerichtshof überstellt wird, verliert das Ministerium. Wird der Ministerpräsident dem Staatsgerichtshof überstellt, gilt die Regierung als zurückgetreten.

Wird ein Ministerium, aus welchem Grunde auch immer, frei, erfolgt innerhalb von spätestens fünfzehn Tagen eine Ernennung.

Durch Art. 16 E) in Verbindung mit Artikel 18 a) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  113 Abs. 1, 2 und 4 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 aufgehoben.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  113 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

F. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu
Madde 114Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır.

116 ncı madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.

Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır.

Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmi Gazete'de ilanından itibaren beş gün içinde kurulur.

Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz.

Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür.

Durch Art. 16 E) in Verbindung mit Artikel 18 a) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  114 Abs. 1 und 4 bis 7 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 aufgehoben.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  114 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

F. Vorläufiger Ministerrat während der Wahlen
Artikel 114. Vor den allgemeinen Wahlen zur Türkischen Großen Nationalversammlung treten die Minister der Justiz, des Innern und des Verkehrs zurück. Drei Tage vor dem Tage des Beginns der Wahl oder, wenn vor Ablauf der Wahlperiode die Anberaumung einer Neuwahl beschlossen worden ist, innerhalb von fünf Tagen nach diesem Beschluß werden durch den Ministerpräsidenten für diese Ministerien unabhängige Persönlichkeiten aus der Großen Nationalversammlung der Türkei oder von außerhalb ernannt.

Wird gemäß Artikel 116 die Anberaumung von Neuwahlen beschlossen, tritt der Ministerrat zurück, der Präsident der Republik ernennt zur Aufstellung eines vorläufigen Ministerrats einen Ministerpräsidenten.

In den vorläufigen Ministerrat werden Mitglieder nach Maßgabe der Stärke der Fraktionen, die Minister der Justiz, des Innern und des Verkehrs aus Unabhängigen innerhalb oder außerhalb der Türkischen Großen Nationalversammlung aufgenommen.

Die Zahl der aus den Fraktionen zu entnehmenden Mitglieder wird durch den Präsidenten der Türkischen Großen Nationalversammlung festgestellt und dem Ministerpräsidenten mitgeteilt. An der Stelle von Parteiangehörigen, welche das angebotene Ministerium nicht annehmen oder später zurücktreten, werden unabhängige Persönlichkeiten von innerhalb oder außerhalb der Türkischen Großen Nationalversammlung ernannt.

Der vorläufige Ministerrat wird innerhalb von fünf Tagen nach der Verkündung des Neuwahlbeschlusses im Amtsblatt aufgestellt.

Für den vorläufigen Ministerrat darf eine Vertrauensabstimmung nicht beantragt werden.

Der vorläufige Ministerrat versieht sein Amt während der Wahl und bis zum Zusammentritt der neuen Nationalversammlung.

Durch Art. 16 E) in Verbindung mit Artikel 18 a) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  114 Abs. 1 und 4 bis 7 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 aufgehoben.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  114 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

G. Tüzükler
Madde 115 Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  115 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

G. Rechtsverordnungen
Artikel 115. Der Ministerrat kann Rechtsverordnungen zur Durchführung eines Gesetzes oder zur Bestimmung von Angelegenheiten, die durch dieses Gesetz angeordnet sind, unter der Voraussetzung erlassen, daß sie den Gesetzen nicht entgegenstehen und der Prüfung durch den Staatsrat unterzogen werden.

Die Rechtsverordnungen werden vom Präsidenten der Republik unterzeichnet und wie Gesetze verkündet.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  115 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

H. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi
Madde 116 – Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Yenilenme kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve seçime gidilir.

Durch Art. 11 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 116 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Madde 116 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.
Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır."

 

H. Anberaumung von Wahlen zur Türkischen Großen Nationalversammlung durch den Präsidenten der Republik
Artikel 116. Erhält der Ministerrat nicht das in Artikel 110 bestimmte Vertrauen oder wird er mit einem Mißtrauensvotum gemäß Artikel 99 oder 111 gestürzt und kann innerhalb von fünfundvierzig Tagen ein neuer Ministerrat nicht aufgestellt werden oder erhält ein aufgestellter Ministerrat nicht das Vertrauen, so kann der Präsident der Republik unter Einholung der Stellungnahme des Präsidenten der Türkischen Großen Nationalversammlung die Anberaumung von Neuwahlen beschließen.

Kann ein neuer Ministerrat innerhalb von fünfundvierzig Tagen nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten, der nicht mit dem Sturz durch ein Mißtrauensvotum erfolgt ist, oder innerhalb von fünfundvierzig Tagen nach der Wahl des Präsidiums der neugewählten Türkischen Großen Nationalversammlung nicht aufgestellt werden, so kann der Präsident der Republik unter Einholung der Stellungnahme des Präsidenten der Türkischen Großen Nationalversammlung die Anberaumung von Neuwahlen beschließen.

Der Neuwahlbeschluß wird im Amtsblatt verkündet und die Wahl anberaumt.

Durch Art. 11 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 116 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "H. Anberaumung der Wahlen zur Türkischen Großen Nationalversammlung und zum Präsidenten der Republik".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Artikel 116. – Die Türkische Große Nationalversammlung kann mit einer Mehrheit von drei Fünfteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder Neuwahlen ansetzen. In diesem Fall werden die allgemeinen Wahlen zur Türkischen Großen Nationalversammlung zusammen mit der Wahl des Präsidenten der Republik abgehalten.
Werden die Neuwahlen durch den Präsidenten der Republik angesetzt, so werden diese zusammen mit den allgemeinen Wahlen der Türkischen Großen Nationalversammlung abgehalten.
Werden die Neuwahlen durch die Türkische Große Nationalversammlung während der zweiten Amtsperiode des Präsidenten der Republik angesetzt, darf der Präsident der Republik noch einmal kandidieren.
Die Aufgaben und Befugnisse der Nationalversammlung und des Präsidenten, deren Neuwahl anberaumt worden ist, bleiben bis zur Amtsübernahme der neuen Nationalversammlung und des Präsidenten der Republik bestehen.
Die Amtszeit der auf diese Weise gewählten Nationalversammlung und des Präsidenten der Republik beträgt fünf Jahre."

 

İ. Milli Savunma
1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı
Madde 117 – Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.

Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.

Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.

Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  117 Abs. 2 die Worte "Bakanlar Kurulu" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanı".

Durch Art. 16 C) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  117 Abs. 3 mit Wirkung vom ... die Worte "Cumhurbaşkanınca atanan" vorangestellt.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  117 Abs. 4 und 5 mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

I. Nationale Verteidigung
1. Oberbefehl und Amt des Generalstabschefs
Artikel 117. Der Oberbefehl ist von der ideellen Existenz der Türkischen Großen Nationalversammlung nicht zu trennen und wird vom Präsidenten der Republik vertreten.

Für die Gewährleistung der nationalen Sicherheit und die Bereitschaft der Streitkräfte zur Landesverteidigung ist gegenüber der Türkischen Großen Nationalversammlung der Ministerrat verantwortlich.

Der Generalstabschef als Befehlshaber der Streitkräfte erfüllt im Kriege im Namen des Präsidenten der Republik die Aufgaben des Oberbefehlshabers.

Der Generalstabschef wird auf Vorschlag des Ministerrats vom Präsidenten der Republik ernannt, seine Aufgaben und Kompetenzen werden durch Gesetz geregelt. Der Generalstabschef ist wegen dieser Aufgaben und Kompetenzen dem Ministerpräsidenten gegenüber verantwortlich.

Die Amtsbeziehungen des Ministeriums der Nationalen Verteidigung zu den Ämtern des Generalstabschefs und der Kommandeure der Teilstreitkräfte und sein Kompetenzbereich werden durch Gesetz geregelt.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  117 Abs. 2 die Worte "der Ministerrat" ersetzt durch: "der Präsident der Republik".

Durch Art. 16 C) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel  117 Abs. 3 mit Wirkung vom ... das erste Wort "Der" ersetzt durch: "Der vom Präsidenten der Republik ernannte".

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  117 Abs. 4 und 5 mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

2. Milli Güvenlik Kurulu
Madde 118 – Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.

Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınır.

Millî Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.

Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır.

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 118 wie folgt geändert:
- im Absatz 1 wurden nach dem Worten "Genelkurmay Başkanı" die Worte ", Başbakan yardımcıları, Adalet" eingefügt.
- der Absatz 3 erhielt folgende Fassung:
"Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir."

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  118 mit Wirkung vom ... wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurden die Worte "Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları," ersetzt durch: "Cumhurbaşkanı" und die Worte "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından" wurden ersetzt durch: "Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından".
- im Abs. 3 wurden die Worte "Bakanlar Kuruluna" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanına" und die Worte "Bakanlar Kurulunca" wurden ersetzt durch: "Cumhurbaşkanınca".
- im Abs. 4 wurde das Wort "Başbakan" ersetzt durch "Cumhurbaşkanı yardımcıları".
- im Abs. 5 wurde das Wort "Başbakanın" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanı yardımcısının"
- im Abs. 6 wurde das Wort "kanunla" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle"

 

2. Nationaler Sicherheitsrat
Artikel 118. Der Nationale Sicherheitsrat besteht unter dem Vorsitz des Präsidenten der Republik aus dem Ministerpräsidenten, dem Generalstabschef, den Ministern der Nationalen Verteidigung, des Innern und des Äußern, den Kommandeuren der Land-, See- und Luftstreitkräfte und dem Oberkommandeur der Gendarmerie.

Den besonderen Erfordernissen der Tagesordnung entsprechend können zu den Sitzungen des Rates die betroffenen Minister und Personen herbeigerufen und ihre Ansichten eingeholt werden.

Der Nationale Sicherheitsrat teilt dem Ministerrat zur Fassung von Beschlüssen bezüglich der Bestimmung, Festlegung und Anwendung der nationalen Sicherheitspolitik des Staates und zur Gewährleistung der notwendigen Koordination seine Ansichten mit. Die Beschlüsse zu Maßnahmen, die zu treffen der Rat im Hinblick auf den Schutz der Existenz und Unabhängigkeit des Staates, der Einheit und Unteilbarkeit des Landes, des Wohls und der Sicherheit der Gemeinschaft für notwendig hält, werden vom Ministerrat mit Vorrang berücksichtigt.

Die Tagesordnung des Nationalen Sicherheitsrates wird unter Berücksichtigung der Vorschläge des Ministerpräsidenten und des Generalstabschefs vom Präsidenten der Republik aufgestellt.

Kann der Präsident der Republik nicht teilnehmen, tritt der Nationale Sicherheitsrat unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten zusammen.

Organisation und Aufgaben des Generalsekretariats des Nationalen Sicherheitsrates werden durch Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurde der Artikel 118 wie folgt geändert:
- im Absatz 1 wurden nach dem Worten "dem Generalstabschef" die Worte ", den stellvertretenden Ministerpräsidenten" und nach den Worten "den Ministern" wurden die Worte "der Justiz, "eingefügt.
- der Absatz 3 erhielt folgende Fassung:
"Der Nationale Sicherheitsrat teilt dem Ministerrat seine Empfehlungsbeschlüsse bezüglich der Bestimmung, Festlegung und Anwendung der nationalen Sicherheitspolitik des Staates und zur Gewährleistung der notwendigen Koordination seine Ansichten mit. Die Beschlüsse zu Maßnahmen, die zu treffen der Rat im Hinblick auf den Schutz der Existenz und Unabhängigkeit des Staates, der Einheit und Unteilbarkeit des Landes, des Wohls und der Sicherheit der Gemeinschaft für notwendig hält, werden vom Ministerrat in seine Erwägungen einbezogen."

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  118 mit Wirkung vom ... wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurden die Worte "dem Ministerpräsidenten, dem Generalstabschef, den stellvertretenden Ministerpräsidenten, " ersetzt durch: "den Stellvertretern des Präsidenten der Republik" und die Worte "den Kommandeuren der Land-, See- und Luftstreitkräfte und dem Oberkommandeur der Gendarmerie" wurden ersetzt durch: "dem Generalstaatschef sowie den Kommandeuren der Land-, See- und Luftstreitkräfte".
- im Abs. 3 wurden die Worte "dem Ministerrat" ersetzt durch: "dem Präsidenten der Republik" und die Worte "vom Ministerrat" wurden ersetzt durch: "vom Präsidenten der Republik".
- im Abs. 4 wurde das Wort "des Ministerpräsidenten" ersetzt durch "der Stellvertreter des Präsidenten der Republik".
- im Abs. 5 wurde das Wort "des Ministerpräsidenten" ersetzt durch: "des Stellvertreters des Präsidenten der Republik"
- im Abs. 6 wurde das Wort "Gesetz" ersetzt durch: "Präsidialverordnung"

 

III. Olağanüstü yönetim usulleri
A. Olağanüstü haller
1. Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı
Madde 119Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Durch Art. 12 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 119 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "III. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Madde 119 – Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.
Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.
Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir.
Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.
Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar."

 

III. Verfahren der Notstandsverwaltung
A. Fälle des Notstandes
1. Ausrufung des Notstandes wegen einer Naturkatastrophe oder schweren Wirtschaftskrise
Artikel 119. In Fällen einer Naturkatastrophe, gefährlicher Seuchen oder einer schweren Wirtschaftskrise kann der unter dem Vorsitz des Präsidenten der Republik zusammentretende Ministerrat in einem Teil oder mehreren Teilen des Landes oder im ganzen Land für eine Dauer von nicht mehr als sechs Monaten den Notstand ausrufen.

Durch Art. 12 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 119 mit Wirkung vom .... wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "III. Fälle der Notstandsverwaltung".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Artikel 119. In Fällen des Krieges, einer einen Krieg erforderlich machenden Situation, der Mobilmachung, eines Aufstandes oder einer gewaltsamen und aktiven Bewegung gegen das Vaterland oder die Republik, der Verbreitung von Gewalthandlungen, die die unteilbare Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk von innen oder außen gefährden, der Verbreitung von Gewalthandlungen mit dem Ziel der Aufhebung der verfassungsmäßigen Ordnung und der Grundrechte und -freiheiten, der schweren Störung der öffentlichen Ordnung durch Gewalthandlungen, des Auftretens von Naturkatastrophen oder Seuchen oder eine schweren Wirtschaftskrise kann der Präsident der Republik im gesamten Staatsgebiet oder in Teilen hiervon für eine Dauer von nicht länger als sechs Monaten den Notstand ausrufen.
Die Erklärung des Notstandes ist am Tage ihres Erlasses im Amtsblatt zu verkünden und am gleichen Tage der Türkischen Großen Nationalversammlung zur Zustimmung vorzulegen.
Befindet sich die Türkische Große Nationalversammlung in den Ferien, wird sie unverzüglich einberufen; die Nationalversammlung kann, wenn sie es für erforderlich hält, die Dauer des Notstandes verkürzen, verlängern oder den Notstand aufheben.
Auf Antrag des Präsidenten der Republik kann die Türkische Große Nationalversammlung den Notstand um jeweils nicht mehr als vier Monate verlängern. Die Beschränkung auf vier Monate gilt nicht im Kriegsfalle.
Zu den in den Notstandsfällen auf die Staatsbürger zu übertragenden Verpflichtungen in Geld, Vermögen und Arbeit und die Art und Weise der Beschränkung oder vorübergehenden Aussetzung der Grundrechte und -freiheiten im Sinne des Artikels 15 der Verfassung, welche Vorschriften anzuwenden sind und welche Maßnahmen zu treffen sind, kann ohne Bindung an die in Art. 104 Abs. 17 bestimmten Beschränkungen durch Präsidialverordnung geregelt werden. Diese Präsidialverordnungen haben Gesetzeskraft und werden im Amtsblatt bekannt gemacht sowie am gleichen Tage der Nationalversammlung zur Genehmigung vorgelegt.
Über die im Notstand erlassenen Präsidialverordnungen wird innerhalb von drei Monaten in der Türkischen Großen Nationalversammlung infolge eines Krieges oder höherer Gewalt am Zusammentritt gehindert ist.
Andernfalls treten die Präsidialverordnungen von selbst außer Kraft."

 

2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı
Madde 120Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  120 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

2. Ausrufung des Notstandes wegen Ausbreitung von gewalttätigen Vorkommnissen und ernster Störung der öffentlichen Ordnung
Artikel 120. Ergeben sich ernsthafte Anzeichen für sich ausbreitende Gewalthandlungen, die auf eine Aufhebung der durch die Verfassung begründeten freiheitlichen demokratischen Ordnung oder der Grundrechte und -freiheiten gerichtet sind, oder wird die öffentliche Ordnung ernsthaft gestört, so kann der unter dem Vorsitz des Präsidenten der Republik zusammentretende Ministerrat nach Einholung der Ansicht des Nationalen Sicherheitsrates in einem Teil oder mehreren Teilen des Landes oder im ganzen Land für eine Dauer von nicht mehr als sechs Monaten den Notstand ausrufen.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  120 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme
Madde 121Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

119 uncu madde uyarınca ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  121 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

3. Regelung zu den Fällen des Notstandes
Artikel 121. Wird gemäß Artikel 119 und 120 der Verfassung die Ausrufung des Notstandes beschlossen, so wird dieser Beschluß im Amtsblatt verkündet und sofort der Zustimmung der Türkischen Großen Nationalversammlung unterbreitet. Befindet sich die Türkische Große Nationalversammlung in den Ferien, wird sie unverzüglich einberufen. Die Nationalversammlung kann die Dauer des Notstandes ändern, auf Verlangen des Ministerrats für jeweils nicht mehr als vier Monate die Dauer verlängern oder den Notstand aufheben.

Die für die gemäß Artikel 119 ausgerufenen Fälle des Notstandes auf die Staatsbürger zu übertragenden Verpflichtungen in Geld, Sachen und Arbeit und, jeweils getrennt für jede Art der Fälle des Notstands geltend, die Art und Weise der Beschränkung oder Aussetzung der Grundrechte und -freiheiten im Sinne des Artikels 15 der Verfassung, die Art und Weise der Ergreifung der durch den Notstandsfall erforderten Maßnahmen, die Art der den Angehörigen des öffentlichen Dienstes zuzuweisenden Kompetenzen, die Art der Änderungen im Status der Bediensteten sowie die Verfahren der Notstandsverwaltung werden durch Notstandsgesetz geregelt.

Während der Dauer des Notstandes kann der unter dem Vorsitz des Präsidenten der Republik zusammentretende Ministerrat hinsichtlich von durch den Notstand geforderten Gegenständen Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft erlassen. Diese Rechtsverordnungen werden im Amtsblatt verkündet und am selben Tag der Türkischen Großen Nationalversammlung zur Zustimmung unterbreitet; Frist und Verfahren im Zusammenhang mit der Zustimmung durch die Nationalversammlung werden durch die Geschäftsordnung bestimmt.

siehe hinsichtlich des Absatzes 3 Satz 1 auch die Artikel 91 Abs. 1 und 148 Abs. 1.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  121 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

B. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali
Madde 122Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilan edebilir. Bu karar, derhal Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.

Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir.

Bu kararnamameler Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul İçtüzükte belirlenir.

Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kısıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde vatandaşlar için getirilecek yükümlülükler kanunla düzenlenir.

Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  122 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

B. Ausnahmezustand, Mobilmachung und Kriegsfall
Artikel 122. Aus Gründen der Ausbreitung von Gewalthandlungen, welche auf die Aufhebung der durch die Verfassung anerkannten freiheitlichen demokratischen Ordnung oder der Grundrechte und -freiheiten gerichtet und ernster sind als die die Ausrufung des Notstandes erfordernden Fälle, oder des Auftretens des Kriegsfalles oder einer einen Krieg erfordernden Lage, eines Aufstandes oder einer Unternehmung von gewaltsamen Aktionen gegen das Vaterland oder die Republik oder der Ausbreitung von Gewalthandlungen, welche von innen oder außen die Unteilbarkeit des Landes und der Nation in Gefahr bringen, kann der unter dem Vorsitz des Präsidenten zusammentretende Ministerrat nach Einholung der Ansicht des Nationalen Sicherheitsrates in einem Teil oder in mehreren Teilen des Landes oder im ganzen Land für eine Dauer von nicht mehr als sechs Monaten der Ausnahmezustand ausrufen. Dieser Beschluß wird unverzüglich im Amtsblatt verkündet und am selben Tag der Zustimmung der Türkischen Großen Nationalversammlung unterbreitet. Ist die Türkische Große Nationalversammlung nicht zusammengetreten, wird sie sofort einberufen. Die Türkische Große Nationalversammlung kann, wenn sie es für nötig hält, die Dauer des Ausnahmezustands abkürzen, verlängern oder den Ausnahmezustand aufheben.

Während der Dauer des Ausnahmezustands kann der unter dem Vorsitz des Präsidenten der Republik zusammentretende Ministerrat hinsichtlich von durch den Ausnahmezustand erforderten Gegenständen Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft erlassen.

Diese Rechtsverordnungen werden im Amtsblatt verkündet und am selben Tage der Zustimmung der Türkischen Großen Nationalversammlung unterbreitet. Frist und Verfahren im Zusammenhang mit deren Zustimmung durch die Türkische Große Nationalversammlung werden durch die Geschäftsordnung bestimmt.

Die Verlängerung des Ausnahmezustands um jeweils nicht mehr als vier Monate ist von dem Beschluß der Türkischen Großen Nationalversammlung abhängig. In Fällen des Krieges bedarf es dieser Frist von vier Monaten nicht.

Welche Vorschriften in den Fällen des Ausnahmezustands, der Mobilmachung und des Krieges Anwendung finden und auf welche Art und Weise die Geschäfte geführt werden, die Beziehungen zur Verwaltung, die Art und Weise der Beschränkung oder Aussetzung der Freiheiten und im Falle des Auftretens eines Krieges oder einer einen Krieg erfordernden Lage die den Staatsbürgern aufzuerlegenden Verpflichtungen werden durch Gesetz geregelt.

Die Kommandeure versehen während dem Ausnahmezustand ihren Dienst in Anbindung an das Amt des Generalstabschefs.

siehe hinsichtlich Absatz 2 auch die Artikel 91 Abs. 1 und 148 Abs. 1 und hinsichtlich des Absatzes 5 siehe Artikel 15.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  122 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

IV. İdare
A. İdarenin esasları
1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği
Madde 123 – İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.

İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.

Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  123  Abs. 3 mit Wirkung vom ... die Worte "ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak" ersetzt durch: "kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle".

 

IV. Verwaltung
A. Grundsätze der Verwaltung
1. Einheit und juristische Persönlichkeit des öffentlichen Rechts der Verwaltung
Artikel 123. Die Verwaltung ist in Aufbau und Aufgaben eine Einheit und wird durch Gesetz geregelt.

Aufbau und Aufgaben der Verwaltung beruhen auf den Grundsätzen der zentralen Verwaltung und der Selbstverwaltung.

Ihre juristische Persönlichkeit des öffentlichen Rechts wird nur durch Gesetz oder aufgrund einer durch das Gesetz ausdrücklich zugewiesenen Kompetenz begründet.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  123 Abs. 3 mit Wirkung vom ... die Worte "durch Gesetz oder aufgrund einer durch das Gesetz " ersetzt durch: "durch Gesetze oder Präsidialverordnungen".

 

2. Yönetmelikler
Madde 124Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel  124  Abs. 1 mit Wirkung vom ... das Wort "Başbakanlık" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanı" und das Wort "tüzüklerin" wurde ersetzt durch: "Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin".

 

2. Verwaltungsverordnungen
Artikel 124. Das Amt des Ministerpräsidenten, die Ministerien und die juristischen Personen des öffentlichen Rechts können zur Durchführung der Gesetze und Rechtsverordnungen, die ihre Aufgabenbereiche betreffen, Verwaltungsverordnungen unter der Voraussetzung erlassen, daß diese nicht gegen jene Gesetze und Rechtsverordnungen verstoßen.

Welche Verwaltungsverordnungen im Amtsblatt verkündet werden, wird durch Gesetz bestimmt.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel  124  Abs. 1 mit Wirkung vom ... das Wort "Ministerpräsidenten" ersetzt durch: "Präsidenten der Republik" und das Wort "Rechtsverordnungen" wurde ersetzt durch: "Präsidialverordnungen".

 

B. Yargı yolu
Madde 125 – İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi dışındadır.

İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.

Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.

İdarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.

Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.

Durch Gesetz Nr. 4446 vom 13. August 1999 wurden dem Artikel 125 Absatz 1 folgende Sätze angefügt:
"Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların millî veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir."

Durch Art. 11 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 125 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- dem Abs. 2 wurde folgender Satz angefügt:
"Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır."
- Abs. 4 Satz 1 erhielt folgende Fassung:
"Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.".

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 125 mit Wirkung vom ... wie folgt geändert:
- im Abs. 2 wurden  die Worte "Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak," gestrichen.
- im Abs. 6 wurde das Wort "sıkıyönetim,".gestrichen.

 

B. Rechtsweg
Artikel 125. Gegen jede Art von Verwaltungshandeln und Verwaltungsakten steht der Rechtsweg offen.

Die Akte, welche der Präsident der Republik allein erläßt, und die Entscheidungen des Hohen Militärrates sind von der gerichtlichen Nachprüfung ausgeschlossen.

Die Frist zur Erhebung von Klagen gegen Verwaltungsakte beginnt mit dem Datum der schriftlichen Mitteilung.

Die Kompetenz der Rechtsprechung ist auf die Nachprüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsakte beschränkt. Es darf keine gerichtliche Entscheidung getroffen werden, welche die Erfüllung der Aufgabe der vollziehenden Gewalt gemäß Form und Verfahren, wie sie im Gesetz bestimmt sind, beschränkt, den Charakter von Verwaltungshandeln oder eines Verwaltungsaktes hat oder das Ermessen aufhebt.

Eine mit einer Begründung zu versehende Entscheidung auf Aussetzung des Vollziehung kann erfolgen, wenn die Voraussetzungen sowohl der Entstehung eines schwierig oder unmöglich wiedergutzumachenden Schadens für den Fall der Anwendung des Verwaltungsaktes als auch der offensichtlichen Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes erfüllt sind.

Das Gesetz kann in den Fällen des Notstandes, des Ausnahmezustandes, der Mobilmachung und des Krieges sowie wegen der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und der allgemeinen Gesundheit die Entscheidungen auf Aussetzung der Vollziehung beschränken.

Die Verwaltung ist verpflichtet, den aus ihrem Handeln und ihren Akten entstehenden Schaden zu ersetzen.

Durch Gesetz Nr. 4446 vom 13. August 1999 wurden dem Artikel 125 Absatz 1 folgende Sätze angefügt:
"Für die Schlichtung von Streitigkeiten aus Konzessionsbedingungen und -verträgen im Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben kann auch die Beilegung durch nationale oder internationale Schiedsgerichte vorgesehen werden. Eine internationale Schiedsgerichtsbarkeit kann jedoch nur angerufen werden, wenn die Streitigkeit Auslandsberührung aufweist."

Durch Art. 11 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 125 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- dem Abs. 2 wurde folgender Satz angefügt:
"Der Rechtsweg ist jedoch für solche Entscheidungen des Hohen Militärrates gegeben, welche die Beförderung von Personal und, abgesehen von der Suspendierung vom Dienst und die Pensionierung wegen fehlender Planstellen, die Beendigung des Dienstes betreffen."
- Abs. 4 Satz 1 erhielt folgende Fassung:
"Die Kompetenz der Rechtsprechung ist auf die Nachprüfung und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsakte beschränkt und darf nicht zur Überprüfung der Opportunität genutzt werden.".

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 125 mit Wirkung vom ... wie folgt geändert:
- im Abs. 2 wurde der Satz 1 "Die Akte, welche der Präsident der Republik allein erläßt, und die Entscheidungen des Hohen Militärrates sind von der gerichtlichen Nachprüfung ausgeschlossen." sowie im Satz 2 das Wort "jedoch" gestrichen.
- im Abs. 6 wurden die Worte "des Ausnahmezustandes, ".gestrichen.

 

C. İdarenin kuruluşu
1. Merkezi idare
Madde 126 – Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılır.

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

 

C. Aufbau der Verwaltung
1. Zentrale Verwaltung
Artikel 126. Die Türkei wird hinsichtlich des zentralen Verwaltungsaufbaus der geographischen Lage, den wirtschaftlichen Bedingungen und den Erfordernissen der öffentlichen Aufgaben entsprechend in Provinzen, die Provinzen in weiter abgestufte Einheiten unterteilt.

Die Verwaltung der Provinzen beruht auf dem Grundsatz der erweiterten Zuständigkeiten.

Zum Zwecke der Gewährleistung von Effizienz und Harmonie bei der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben kann eine zentrale Verwaltungsorganisation errichtet werden, die mehr als eine Provinz umfaßt. Aufgaben und Kompetenzen dieser Organisation werden durch Gesetz geregelt.

 

2. Mahalli idareler
Madde 127 – Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

Mahallî idarelerin seçimleri, Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.

Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.

Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde im Artikel 127 Absatz 3 nach dem Satz 1 folgender Satz eingefügt: "Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahallî idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. "

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  127  Abs. 6 mit Wirkung vom ... die Worte "Bakanlar Kurulunun" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanının".

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  127 Abs. 3 Satz 2 mit Wirkung vom 3. Mai 2017 aufgehoben.

 

2. Lokale Verwaltung
Artikel 127. Die lokalen Verwaltungen sind juristische Personen des öffentlichen Rechts, die zur Befriedigung der gemeinschaftlichen Bedürfnisse der Provinz-, Stadt- oder Dorfbevölkerung gebildet, deren Organisationsgrundsätze durch Gesetz bestimmt und deren Entscheidungsorgane, welche von wahlberechtigten Bürgern gewählt werden, im Gesetz aufgeführt werden.

Aufbau, Aufgaben und Kompetenzen der lokalen Verwaltungen werden dem Prinzip der Selbstverwaltung gemäß durch Gesetz geregelt.

Die Wahlen zu den lokalen Verwaltungen werden gemäß den Grundsätzen in Artikel 67 der Verfassung alle fünf Jahre durchgeführt. Das Gesetz kann für die großen Siedlungszentren besondere Verwaltungsformen einführen.

Die Abhilfe von Beschwerden im Zusammenhang mit der Erlangung und die Nachprüfung bei Verlust der Organeigenschaft von gewählten Organen lokaler Verwaltungen erfolgt im Rechtswege. Der Innenminister kann jedoch die Organe oder Mitglieder der Organe lokaler Verwaltungen, gegen die wegen einer im Zusammenhang mit ihrem Amt stehenden Straftat ein Ermittlungs- oder Strafverfolgungsverfahren eingeleitet worden ist, als vorübergehende Maßnahme bis zum rechtskräftigen Urteil suspendieren.

Die zentrale Verwaltung hat über die lokalen Verwaltungen zum Zwecke der Erfüllung der lokalen Aufgaben gemäß dem Prinzip der Einheit der Verwaltung, der Gewährleistung der Einheitlichkeit der öffentlichen Aufgaben, des Schutzes des Gemeinwohls und der den Erfordernissen gemäßen Befriedigung der lokalen Bedürfnisse im Rahmen der durch Gesetz bestimmten Grundsätze und Verfahren die Kompetenz der Verwaltungsaufsicht.

Die Gründung von Verbänden zwischen den lokalen Verwaltungen, die mit Zustimmung des Ministerrats und zum Zwecke der Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben der lokalen Verwaltungen erfolgt, sowie Aufgaben, Kompetenzen, Finanz- und Polizeiangelegenheiten und die gegenseitigen Bindungen und Beziehungen mit der zentralen Verwaltung werden durch Gesetz geregelt. Für diese Verwaltungen werden ihren Aufgaben angemessene Einkommensquellen sichergestellt.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde im Artikel 127 Absatz 3 nach dem Satz 1 folgender Satz eingefügt: "Die allgemeinen oder Zwischenwahlen zu Organen lokaler Verwaltungen oder zu Ämtern in solchen Organen, welche innerhalb eines Jahres vor oder nach einer allgemeinen Abgeordnetenwahl stattzufinden haben, werden zusammen mit den allgemeinen oder Zwischenwahlen zum Parlament durchgeführt. "

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  127 Abs. 3 Satz 2 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 aufgehoben.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  127  Abs. 6 mit Wirkung vom ... die Worte "des Ministerrats" ersetzt durch: "des Präsidenten der Republik".

 

D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler
1. Genel ilkeler
Madde 128 – Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.

Durch Art. 12 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde dem Artikel 128 Abs. 2 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgender Satz angefügt:
"Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır."

 

D. Vorschriften über die Angehörigen des öffentlichen Dienstes
1. Allgemeine Prinzipien
Artikel 128. Die hauptamtlichen und dauernden Dienste, welche durch die öffentlichen Aufgaben erfordert werden, zu deren Erfüllung die öffentlichen Wirtschaftsunternehmen und anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts des Staates gemäß den allgemeinen Verwaltungsgrundsätzen verpflichtet sind, werden durch die Beamten und sonstigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes versehen.

Die Eigenschaften, Ernennungen, Aufgaben und Kompetenzen, Rechte und Verpflichtungen, Monatsgehälter, Zulagen und sonstigen Personalangelegenheiten der Beamten und sonstigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes werden durch Gesetz geregelt.

Verfahren und Grundsätze der Ausbildung der höheren Beamten werden durch Gesetz besonders geregelt.

Durch Art. 12 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde dem Artikel 128 Abs. 2 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgender Satz angefügt:
"Die tarifvertraglichen Regelungen zu den wirtschaftlichen und sozialen Rechten bleiben vorbehalten."

 

2. Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence
Madde 129 – Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.

Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.

Silahlı Kuvvetler mensupları ile hakimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır.

Durch Art. 13 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 129 Abs. 3 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.".

 

2. Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeit, Garantie bei der disziplinarischen Verfolgung
Artikel 129. Die Beamten und übrigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind verpflichtet, ihre Tätigkeiten in Treue gegenüber der Verfassung und den Gesetzen auszuüben.

Die Beamten und sonstigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes sowie die Angehörigen von berufsständischen Vereinigungen mit der Natur von Körperschaften des öffentlichen Rechts und von deren Dachverbänden dürfen ohne Einräumung rechtlichen Gehörs nicht disziplinarisch bestraft werden.

Disziplinarentscheidungen, abgesehen von den Strafen der Verwarnung und des Verweises, dürfen von der gerichtlichen Nachprüfung nicht ausgeschlossen werden.

Die Vorschriften über die Angehörigen der Streitkräfte sowie über die Richter und Staatsanwälte sind vorbehalten.

Klagen auf Ersatz von Schäden, die aufgrund von in Ausübung ihrer Kompetenzen begangenen schuldhaften Handlungen von Beamten und anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes entstanden sind, können unter dem Vorbehalt, daß auf jene ein Rückgriff erfolgt, und gemäß den durch das Gesetz bestimmten Formen und Verfahren nur gegen die Verwaltung erhoben werden.

Die Eröffnung der Strafverfolgung gegen Beamte und andere Angehörige des öffentlichen Dienstes wegen Straftaten, welche sie begangen haben sollen, ist, abgesehen von den durch Gesetz bestimmten Ausnahmen, von der Zustimmung der im Gesetz aufgeführten Verwaltungsbehörde abhängig.

Durch Art. 13 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 129 Abs. 3 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Disziplinarentscheidungen dürfen von der gerichtlichen Nachprüfung nicht ausgeschlossen werden.".

 

E. Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları
1. Yükseköğretim kurumları
Madde 130 – Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez.

Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır.

Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.

Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.

Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.

Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, mali ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir.

Durch Gesetz Nr. 5428 vom 29. Oktober 2005 erhielt der Artikel 130 Abs. 8 folgende Fassung:
"Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir."

 

E. Hochschulanstalten und übergeordnete Einrichtungen
1. Hochschulanstalten
Artikel 130. Zu dem Zweck, innerhalb einer auf den Grundsätzen einer modernen Erziehung/Lehre beruhenden Ordnung den Bedürfnissen der Nation und des Landes gemäß menschliches Leistungsvermögen zu schaffen, werden, auf der Sekundarbildung aufbauend, vom Staat durch Gesetz Universitäten gegründet, welche dazu bestimmt sind, auf verschiedenen Ebenen zu erziehen /zu lehren, wissenschaftlich zu forschen, Veröffentlichungen herauszugeben und beratend tätig zu sein, dem Land und der Menschheit zu dienen, und welche, aus verschiedenen Einheiten bestehend, im Besitz der juristischen Persönlichkeit des öffentlichen Rechts und der wissenschaftlichen Autonomie sind.

Gemäß den im Gesetz aufgeführten Verfahren und Grundsätzen können unter der Voraussetzung, daß nicht die Erzielung von Gewinn bezweckt wird, von Stiftungen Hochschulanstalten gegründet werden, welche der Aufsicht und Kontrolle des Staates unterworfen sind.

Das Gesetz achtet auf eine ausgeglichene Verbreitung der Universitäten über das Landesgebiet.

Die Universitäten sowie die Mitglieder des Lehrkörpers und ihre Hilfskräfte dürfen beliebig wissenschaftlich forschen und veröffentlichen. Diese Berechtigung gewährt jedoch nicht die Freiheit der Betätigung gegen die Existenz und Unabhängigkeit des Staates, die Einheit und Unteilbarkeit von Volk und Land.

Die Sicherheitsaufgaben der Universitäten und der ihnen angegliederten Einheiten, welche unter der Aufsicht und Kontrolle des Staates stehen, werden vom Staat wahrgenommen.

Gemäß den durch Gesetz bestimmten Verfahren und Grundsätzen werden die Rektoren vom Präsidenten der Republik, die Dekane vom Hochschulrat gewählt und ernannt.

Leitende Organe, Kontrollorgane sowie Angehörige des Lehrpersonals der Universitäten dürfen von Behörden außerhalb des Hochschulrats und der zuständigen Universitätsorgane, auf welche Weise auch immer, nicht aus ihren Ämtern entfernt werden.

Die von den Universitäten aufgestellten Haushaltspläne werden nach Überprüfung und Zustimmung durch den Hochschulrat dem Ministerium für Nationale Erziehung vorgelegt und nach der für die allgemeinen und Sonderhaushaltspläne geltenden Behandlung in Kraft gesetzt und kontrolliert.

Der Aufbau, die Organe und Arbeitsweise der Hochschulanstalten sowie deren Wahlen, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeit, die Verfahren der Ausübung des Rechts des Staates zur Kontrolle und Aufsicht über die Universitäten, die Aufgaben, Titel, Ernennungen, Beförderungen und Pensionen der Angehörigen des Lehrpersonals, die Beziehungen der Universitäten und Angehörigen des Lehrpersonals zu öffentlichen Einrichtungen und übrigen Körperschaften, die Lehrstandards und Lehrdauer, Aufnahme in die Hochschulausbildung, ihre Fortsetzung sowie die zu erhebenden Gebühren, die Prinzipien im Zusammenhang mit den vom Staat zu leistenden Beihilfen, die Disziplinar- und Strafsachen, finanziellen Angelegenheiten, Personalrechte, die für die Angehörigen des Lehrpersonals geltenden Bedingungen, die Betrauung von Angehörigen des Lehrpersonals mit Aufgaben gemäß den unter den Universitäten bestehenden Bedürfnissen, die Durchführung von Ausbildung und Lehre in Freiheit und Sicherheit und gemäß den Erfordernissen moderner Wissenschaft und Technologie sowie die Verwendung der vom Staat für den Hochschulrat und die Universitäten sichergestellten finanziellen Mittel werden durch Gesetz geregelt.

Die von Stiftungen gegründeten Hochschulanstalten sind außerhalb der Gegenstände der Finanzen und Verwaltung hinsichtlich ihrer akademischen Tätigkeit, der Bestellung von Lehrpersonal und der Sicherheit den von der Verfassung für die vom Staat gegründeten Hochschulanstalten bestimmten Vorschriften unterworfen.

Durch Gesetz Nr. 5428 vom 29. Oktober 2005 erhielt der Artikel 130 Abs. 8 folgende Fassung:
"Die von den Universitäten aufgestellten Haushaltspläne werden nach Überprüfung und Zustimmung durch den Hochschulrat dem Ministerium für Nationale Erziehung vorgelegt und nach den für die zentrale Verwaltung geltenden Grundsätzen behandelt, in Kraft gesetzt und kontrolliert."

 

2. Yükseköğretim üst kuruluşları
Madde 131 – Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim - öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur.

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığınca seçilen ve sayıları, nitelikleri ve seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur.

Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 erhielt der Artikel 131 Abs. 2 folgende Fassung:
"Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur."

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  131  Abs. 2 mit Wirkung vom ... die Worte "ve Bakanlar Kurulunca" ersetzt durch: "tarafından".

 

2. Übergeordnete Hochschuleinrichtungen
Artikel 131. Mit dem Ziel, die Lehre an den Hochschulanstalten zu planen, zu organisieren, zu leiten, zu kontrollieren, die Tätigkeiten der Erziehung/Lehre und wissenschaftlichen Forschung an den Hochschulanstalten zu koordinieren, die Gründung und Entwicklung dieser Anstalten im Sinne der im Gesetz bestimmten Zwecke und Prinzipien sowie die effiziente Verwendung der den Universitäten zugewiesenen Quellen zu gewährleisten und die Ausbildung der Angehörigen des Lehrpersonals zu planen, wird der Hochschulrat gegründet.

Der Hochschulrat besteht aus Mitgliedern, die von den Universitäten, dem Ministerrat und dem Amt des Generalstabschefs unter besonderer Berücksichtigung der Professoren, welche im Rektorat oder als Mitglieder des Lehrkörpers erfolgreich ihren Dienst versehen haben, aus der Reihe von Kandidaten, deren Zahl, Eigenschaften und Wahlverfahren durch das Gesetz bestimmt werden, gewählt und vom Präsidenten der Republik ernannt oder unmittelbar vom Präsidenten der Republik gewählt werden.

Die Grundsätze der Organisation, der Aufgaben, der Kompetenzen, Verantwortlichkeit und der Tätigkeit des Hochschulrats werden durch Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 erhielt der Artikel 131 Abs. 2 folgende Fassung:
"Der Hochschulrat besteht aus Mitgliedern, die von den Universitäten und dem Ministerrat unter besonderer Berücksichtigung der Professoren, welche im Rektorat oder als Mitglieder des Lehrkörpers erfolgreich ihren Dienst versehen haben, aus der Reihe von Kandidaten, deren Zahl, Eigenschaften und Wahlverfahren durch das Gesetz bestimmt werden, gewählt und vom Präsidenten der Republik ernannt und unmittelbar vom Präsidenten der Republik gewählt werden."

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  131  Abs. 2 mit Wirkung vom ... die Worte "und dem Ministerrat" gestrichen.

 

3. Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tabi olanlar
Madde 132 - Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları özel kanunlarının hükümlerine tabidir.

 

3. Besonderen Vorschriften unterworfene Hochschulanstalten
Artikel 132. Die an die Streitkräfte und an die Polizeiorganisation angegliederten Hochschulanstalten sind den Vorschriften besonderer Gesetze unterworfen.

 

F. Radyo ve Televizyon İdaresi ve kamuyla ilişkili haber ajansları
Madde 133 - Radyo ve televizyon istasyonları, ancak Devlet eli ile kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği
halinde düzenlenir.

Kanun; Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı ve Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyacak tarzda yayın yapmasını düzenler ve Kurumun yönetim ve denetiminde, yönetim organlarının oluşturulmasında ve her türlü radyo ve televizyon yayınlarında tarafsızlık ilkesini gözetir.

Haber ve programların seçilmesi, işlenmesi, sunulması ve millî kültür ve eğitime yardımcılık görevinin yerine getirilmesi, haberlerin doğruluğunun sağlanması esasları, organların seçimi, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.

Yukarıdaki ikinci fıkra hükümleri, kamu iktisadî teşebbüsü niteliği taşıyan veya Devlet yahut diğer kamu tüzelkişilerinden malî yardım gören haber ajansları hakkında da uygulanır.

Durch Gesetz Nr. 3913 vom 8. Juli 1993 erhielt der Artikel 133 folgende Fassung:
"Madde 133 - Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir.
Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır."

Durch Gesetz Nr. 5370 vom 21. Juni 2005 wurde der Artikel 133 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları"
- nach Abs. 1 wurde folgender Absatz eingefügt:
"Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir."

 

F. Radio- und Fernsehverwaltung und Nachrichtenagenturen mit Öffentlichkeitsbezug
Artikel 133. Die Gründung und der Betrieb von Radio- und Fernsehstationen können ausschließlich vom Staat gegründet werden und ihre Verwaltung wird in der Form einer unparteiischen juristischen Person des öffentlichen Rechts geführt.

Das Gesetz regelt die Sendungen in der Art und Weise, daß diese die Existenz und Unabhängigkeit des Türkischen Staates, die unteilbare Integrität von Land und Nation, die öffentliche Ruhe und Sicherheit, die guten Sitten und die in Artikel 2 der Verfassung gekennzeichneten Grundmerkmale der Republik wahren, und sorgt für das Prinzip der Unparteilichkeit bei der Führung und Kontrolle der Anstalt, bei der Bildung der Leitungsorgane und in allen Rundfunk- und Fernsehsendungen.

Die Grundsätze für die Auswahl, Bearbeitung, Darbietung der Nachrichten und Programme und deren Verwendung zur Förderung der nationalen Kultur und Erziehung, die Grundlagen für die Gewährleistung der Richtigkeit der Nachrichten sowie die Wahl, die Aufgabe, die Befugnisse und die Verantwortlichkeiten der Organe werden durch Gesetz geregelt.

Die Vorschriften des zweiten Absatzes werden auch angewandt auf Nachrichtenagenturen, welche die Eigenschaft eines öffentlichen Wirtschaftsunternehmens haben oder vom Staat oder anderen Personen des öffentlichen Rechts finanziell Unterstützung erhalten.

Durch Gesetz Nr. 3913 vom 8. Juli 1993 erhielt der Artikel 133 folgende Fassung:
"Artikel 133. Die Gründung und der Betrieb von Radio- und Fernsehstationen ist im Rahmen der durch Gesetz zu regelnden Bedingungen frei.
Es gilt der Grundsatz der Autonomie und Unparteilichkeit der vom Staat als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründeten einzigen Radio- und Fernsehanstalt und der von Körperschaften des öffentlichen Rechts unterstützten Nachrichtenagenturen."

Durch Gesetz Nr. 5370 vom 21. Juni 2005 wurde der Artikel 133 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "F. Oberster Radio- und Fernsehrat, Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie die Nachrichtenagenturen mit Öffentlichkeitsbezug"
- nach Abs. 1 wurde folgender Absatz eingefügt:
"Der zu Zwecken der Regelung und Beaufsichtigung der Rundfunk- und Fernsehaktivitäten errichtete Oberste Rundfunk- und Fernsehrat besteht aus neun Mitgliedern. Die Mitglieder werden durch das Plenum der Türkischen Großen Nationalversammlung aus den von den Parteifraktionen aufgestellten Kandidaten in der Weise gewählt, dass auf jede Fraktion die ihr nach ihrer Größe zustehenden Sitze zufallen; die Zahl der Kandidaten beträgt jeweils das Zweifache derjenigen Mitglieder, die unter Berücksichtigung der Fraktionsgröße auf die Fraktion entfallen. Errichtung, Aufgaben und Zuständigkeiten des Obersten Rundfung- und Fernsehrates, die Eigenschaften seiner Mitglieder, Wahlverfahren und Amtszeiten werden durch Gesetz geregelt."

 

G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Madde 134 – Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumnurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel kişiliğine sahip "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu" kurulur.

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; kuruluşu, organları, çalışma usulleri ve özlük işleri ile kuruluşuna dahil kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla düzenlenir.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  134  Abs. 1 mit Wirkung vom ... die Worte "Başbakanlığa" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana".

 

G. Hohe Atatürk-Gesellschaft für Kultur, Sprache und Geschichte
Artikel 134.  Zu dem Zweck, das kemalistische Denken, die Prinzipien und Reformen Atatürks, die türkische Kultur, die türkische Geschichte und die türkische Sprache auf wissenschaftlichem Wege zu erforschen, bekannt zu machen und zu verbreiten sowie Veröffentlichungen herauszugeben, wird unter der geistigen Schutzherrschaft Atatürks unter Aufsicht und mit Unterstützung des Präsidenten der Republik sowie in Anbindung an das Amt des Ministerpräsidenten die aus dem Atatürk-Forschungszentrum, der Türkischen Sprachgesellschaft, der Türkischen Geschichtsgesellschaft und dem Atatürk-Kulturzentrum mit juristischer Persönlichkeit des öffentlichen Rechts bestehende "Hohe Atatürk-Gesellschaft für Kultur, Sprache und Geschichte" gegründet.

Die zugunsten der Türkischen Sprachgesellschaft und der Türkischen Geschichtsgesellschaft im Testament Atatürks bestimmten Vorteile bleiben ihnen vorbehalten und werden ihnen zugeteilt.

Aufbau, Organe, Arbeitsverfahren und Personalangelegenheiten sowie die gegenüber den in ihre Organisation eingefügten Gesellschaften bestehenden Kompetenzen der Hohen Atatürk-Gesellschaft für Kultur, Sprache und Geschichte werden durch Gesetz geregelt.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  134  Abs. 1 mit Wirkung vom ... die Worte "Amt des Ministerpräsidenten" ersetzt durch: "Amt des Präsidenten der Republik".

 

H. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
Madde 135 – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.

Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler; siyasetle uğraşamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler.

Siyasî partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları; meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde aday gösteremezler ve belirli adayların leh veya aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapamazlar.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunda gösterildiği şekilde Devletin idarî ve malî denetimine tâbidir.

Amaçları dışında faaliyet gösteren ve siyasetle uğraşan meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirttiği merciin istemi üzerine, mahkeme kararı ile son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkî amiri bu organları geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.

Görevden uzaklaştırma kararı; üç gün içinde mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığına en geç on gün içinde karar verir.

Durch  Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurden im Artikel 135 die Absätze 3 bis 8 durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler.
Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.
Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar."

 

H. Berufsständische Vereinigungen mit der Natur von Körperschaften des öffentlichen Rechts
Artikel 135. Die berufsständischen Vereinigungen mit der Natur von Körperschaften des öffentlichen Rechts und ihre Dachverbände sind juristische Personen des öffentlichen Rechts, die durch Gesetz mit dem Ziel gegründet werden, die gemeinsamen Bedürfnisse von Angehörigen eines bestimmten Berufsstandes zu befriedigen, ihre berufliche Betätigung zu erleichtern, den allgemeinen Interessen des Berufsstandes entsprechend dessen Fortentwicklung zu gewährleisten, zur Schaffung der Vorherrschaft von Aufrichtigkeit und Vertrauen in den Beziehungen der Angehörigen des Berufsstandes untereinander und mit der Bevölkerung die Berufsdisziplin und Berufsmoral zu schützen, und deren Organe von den eigenen Mitgliedern unter gerichtlicher Aufsicht nach den durch das Gesetz bestimmten Verfahren in geheimer Abstimmung gewählt werden.

Die in den öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Einrichtungen sowie den öffentlichen Wirtschaftsunternehmen im hauptamtlichen und dauernden Dienst Beschäftigten unterliegen keiner Pflicht zum Beitritt in berufsständischen Vereinigungen.

Diese berufsständischen Vereinigungen dürfen sich außerhalb ihrer Zwecke nicht betätigen, sich nicht mit Politik beschäftigen und nicht Mitglieder politischer Parteien, Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberverbände und Vereinen werden.

Politische Parteien, die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände und ihre Dachorganisationen dürfen bei den Wahlen zu den Organen dieser berufsständischen Vereinigungen und ihrer Dachvereinigungen keine Kandidaten aufstellen, weder für noch gegen einen Kandidaten tätig sein und Werbung machen.
.
Die Regeln, nach denen die berufsständischen Vereinigungen mit der Eigenschaft eines öffentlich-rechtlichen Vereins der Verwaltungs- und Finanzaufsicht des Staates unterworfen sind, werden durch Gesetz bestimmt.

Das Amt der verantwortlichen Organe von berufsständischen Vereinigungen, welche sich außerhalb der Verbandszwecke betätigen und sich mit Politik befassen,  wird auf Verlangen der durch das Gesetz bestimmten zuständigen Behörde durch Gerichtsentscheidung beendet, an die Stelle dieser Organe werden neue zur Wahl gestellt.

Ist im Hinblick auf die nationale Sicherheit, der Einheit von Staatsgebiet und Nation, die öffentliche Ordnung, die Vorbeugung von Tätigkeiten, welche die in der Verfassung aufgeführten Grundmerkmale des Staates bedrohen, so kann der höchste lokale Zivilbeamte diese Organe vorübergehend aus ihrem Amt entfernen.

Die Entscheidung zur Entfernung aus dem Amt wird innerhalb von drei Tagen dem Gericht mitgeteilt. Das Gericht faßt innerhalb von spätestens zehn Tagen den Beschluß über die Entscheidung auf Entfernung aus dem Amt.

Durch  Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurden im Artikel 135 die Absätze 3 bis 8 durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"Diese berufsständischen Vereinigungen dürfen sich außerhalb ihrer Zwecke nicht betätigen.
Politische Parteien dürfen bei den Wahlen zu den Organen dieser berufsständischen Vereinigungen und ihrer Dachvereinigungen keine Kandidaten aufstellen.
Die Regeln, nach denen diese berufsständischen Vereinigungen der Verwaltungs- und Finanzaufsicht des Staates unterworfen sind, werden durch Gesetz bestimmt.
Das Amt der verantwortlichen Organe von berufsständischen Vereinigungen, welche sich außerhalb der Verbandszwecke betätigen, wird auf Verlangen der durch das Gesetz bestimmten zuständigen Behörde oder des Staatsanwalts der Republik durch Gerichtsentscheidung beendet, an die Stelle dieser Organe werden neue zur Wahl gestellt.
Ist im Hinblick auf die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung, die Verhinderung von Straftaten oder ihrer Fortsetzung oder eine Festnahme Gefahr im Verzuge, so kann durch Gesetz eine Behörde zur Aussetzung der Betätigung der berufsständischen Vereinigungen oder ihrer Dachverbände ermächtigt werden. Die Entscheidung dieser Behörde ist innerhalb von 24 Stunden dem zuständigen Richter zur Zustimmung zu unterbreiten. Der Richter verkündet seine Entscheidung innerhalb von 48 Stunden; andernfalls tritt die Verwaltungsentscheidung außer Kraft."

 

İ. Diyanet İşleri Başkanlığı
Madde 136 – Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.

 

I. Präsidium für Religionsangelegenheiten
Artikel 136. Das Präsidium für Religionsangelegenheiten erfüllt als Bestandteil der allgemeinen Verwaltung im Sinne des laizistischen Prinzips außerhalb aller politischen Ansichten und Auffassungen sowie gerichtet auf die nationale Solidarität und Integration die in einem besonderen Gesetz vorgesehenen Aufgaben.

 

J. Kanunsuz emir
Madde 137 – Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen
istisnalar saklıdır.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel  137  Abs. 1 mit Wirkung vom ... das Wort "tüzük" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi".

 

J. Rechtswidrige Anordnung
Artikel 137. Wer, in welcher Eigenschaft und Weise auch immer, im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, darf einer von einem Vorgesetzten erteilten Anordnung, die er als Verstoß gegen Vorschriften einer Verwaltungsverordnung, einer Rechtsverordnung, eines Gesetzes oder der Verfassung ansieht, nicht Folge leisten und teilt demjenigen, der die Anordnung erteilt hat, diese Rechtswidrigkeit mit; besteht der Vorgesetzte auf seiner Anordnung und erneuert er diese Anordnung schriftlich, so wird der Anordnung Folge geleistet: in diesem Fall ist derjenige, welcher der Anordnung Folge leistet, nicht verantwortlich.

Einer Anordnung, welche eine Straftat beinhaltet, darf keinesfalls Folge geleistet werden; wer ihr Folge leistet, kann von der Verantwortlichkeit nicht befreit werden.

Die zur Versehung des militärischen Dienstes und in dringenden Fällen zum Schutz der öffentlichen Ordnung und öffentlichen Sicherheit vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmen sind vorbehalten.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel  137  Abs. 1 mit Wirkung vom ... das Wort "Rechtsverordnung" ersetzt durch: "Präsidialverordnung".

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargı

Dritter Abschnitt:
Rechtsprechung

 

I. Genel hükümler
A. Mahkemelerin bağımsızlığı
Madde 138 – Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

 

I. Allgemeine Vorschriften
A. Unabhängigkeit der Gerichte
Artikel 138. Die Richter sind in der Ausübung ihrer Amtspflichten unabhängig; sie sprechen die Urteile gemäß ihrem Gewissen in Übereinstimmung mit der Verfassung, den Gesetzen und dem Recht.

Kein Organ, keine Behörde oder Person darf den Gerichten und Richtern bei der Ausübung ihrer richterlichen Aufgaben Anordnungen oder Anweisungen erteilen, Runderlasse zusenden, Empfehlungen geben oder suggestive Winke zukommen lassen.

In der Gesetzgebenden Versammlung (gemeint ist die Türkische Große Nationalversammlung) darf hinsichtlich der Rechtsprechung in den anhängigen Verfahren keinerlei Anfrage erhoben, keine Debatte geführt und kein Erklärung abgegeben werden.

Die Organe der Gesetzgebung und der vollziehenden Gewalt sowie die Verwaltung haben den Gerichtsentscheidungen Folge zu leisten: diese Organe und die Verwaltung dürfen auf keine Weise die Gerichtsentscheidungen abändern und ihre Vollstreckung verzögern.

 

B. Hakimlik ve savcılık teminatı
Madde 139 – Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır.

 

B. Richter- und Staatsanwältegarantie
Artikel 139. Richter und Staatsanwälte dürfen nicht abgesetzt und ohne eigenen Wunsch vor dem in der Verfassung vorgesehenen Lebensjahr pensioniert werden; ihnen dürfen, auch wenn ein Gericht oder eine Planstelle aufgelöst werden, das Monatsgehalt, die Zulagen und die übrigen Personalrechte nicht entzogen werden.

Die Ausnahmen im Gesetz über diejenigen, welche wegen einer Straftat verurteilt sind, die die Entfernung aus dem Beruf erfordert, von welchen mit Sicherheit angenommen werden kann, daß sie aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt nicht mehr ausüben können, und über welche entschieden worden ist, daß ihr Verbleib im Beruf nicht vertretbar sei, sind vorbehalten.

 

C. Hakimlik ve savcılık mesleği
Madde 140 – Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hakim ve savcılar eliyle yürütülür.

Hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler.

Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Hakimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler; askeri hakimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir.

Hakimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar.

Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.

Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar, hakimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar, hakimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler, hakimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar.

 

C. Richter- und Staatsanwaltsberuf
Artikel 140. Die Richter und Staatsanwälte versehen ihren Dienst als Richter und Staatsanwälte der ordentlichen und Verwaltungsgerichtsbarkeit. Diese Ämter werden von Berufsrichtern und -staatsanwälten versehen.

Die Richter üben ihr Amt gemäß den Grundsätzen der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richtergarantie aus.

Die Eigenschaften der Richter und Staatsanwälte, ihre Ernennung, ihre Rechte und Pflichten, Monatsgehälter und Zulagen, Beförderungen, die vorübergehende oder dauernde Änderung ihres Amtes oder Dienstortes, die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens oder die Verhängung einer Disziplinarstrafe gegen sie, die Durchführung eines Ermittlungsverfahrens und Entscheidung auf Einleitung eines Gerichtsverfahrens gegen sie wegen einer im Zusammenhang mit ihrem Amt oder in Ausübung ihres Amtes begangenen Straftat, die Fälle von strafbarem Verhalten oder Unfähigkeit, welche die Entfernung aus dem Beruf erfordern, ihre innerberufliche Ausbildung sowie die sonstigen Personalangelegenheiten werden gemäß den Grundsätzen der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richtergarantie durch Gesetz geregelt.

Die Richter und Staatsanwälte versehen ihren Dienst bis zur Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres; die Altersgrenze, Beförderungen und Pensionen der Militärrichter werden durch Gesetz bestimmt.

Die Richter und Staatsanwälte dürfen keine anderen öffentlichen oder privaten Aufgaben übernehmen, als durch Gesetz bestimmt sind.

Die Richter und Staatsanwälte sind hinsichtlich ihrer Verwaltungsaufgaben dem Justizministerium unterstellt.

Die als Richter und Staatsanwälte im Justizdienst mit Verwaltungsaufgaben Beschäftigten sind den Vorschriften über die Richter und Staatsanwälte unterworfen. Für sie gilt hinsichtlich Klasse und Dienstgrad der Rahmen der für die Richter und Staatsanwälte geltenden Grundsätze, sie genießen jegliche den Richtern und Staatsanwälten zuerkannten Rechte.

 

D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması
Madde 141 – Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir.

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur.

Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.

Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.

 

D. Öffentlichkeit der Verhandlung und Ausstattung der Entscheidungen mit Gründen
Artikel 141. Die Verhandlungen in den Gerichten stehen jedermann offen. Die nichtöffentliche Durchführung eines Teils einer Verhandlung oder einer ganzen Verhandlung kann nur in Fällen, in denen es wegen des Sittengesetzes oder der öffentlichen Sicherheit unbedingt erforderlich ist, beschlossen werden.

Für die Gerichtsverfahren gegen Minderjährige werden durch Gesetz besondere Vorschriften erlassen.

Jegliche Entscheidungen aller Gerichte werden zusammen mit den Gründen schriftlich abgefaßt.

Es ist die Aufgabe der Rechtsprechung, die Verfahren mit möglichst geringem Aufwand und möglichst rasch zu Ende zu führen.

 

E. Mahkemelerin kuruluşu
Madde 142 – Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.

Durch Art. 13 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde dem Artikel 142 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 folgender Absatz angefügt
"Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabilir."

 

E. Organisation der Gerichte
Artikel 142. Organisation, Aufgaben und Zuständigkeiten, Arbeitsweise und Verfahren der Gerichte werden durch Gesetz geregelt.

Durch Art. 13 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde dem Artikel 142 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 folgender Absatz angefügt
"Militärgerichte dürfen, abgesehen von Disziplinargerichten, nicht eingerichtet werden. Im Kriegsfalle können Militärgerichte zur Durchführung von Strafverfahren gegen Angehörige des Militärs wegen im Dienst begangener Straftaten eingerichtet werden."

 

F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri
Madde 143Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur.

Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir Başkan, iki asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar savcı yardımcısı bulunur.

Başkan, bir asıl ve bir yedek üye ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; bir asıl ve bir yedek üye, birinci sınıf askerî hâkimler arasından; savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcıları ve askerî hâkimler arasından özel kanunlarında gösterilen usule göre atanır.

Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkan, üye ve yedek üyeleri ile savcı ve savcı yardımcıları dört yıl için atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının temyiz mercii Yargıtaydır.

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usulleri ile ilgili diğer hükümler, kanunda gösterilir.

Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresine giren bölgelerde sıkıyönetim ilan edilmesi halinde, bu bölgelerle sınırlı olmak üzere kanunla belirlenen esaslara göre Devlet Güvenlik Mahkemesi, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine dönüştürülebilir.

Durch Gesetz Nr. 4388 vom 18. Juni 1999 wurde der Artikel 143 wie folgt geändert:
- dem Absatz 1 wurde folgender Satz angefügt: "Ancak, sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır."
- im Absatz 2 wurden die Worte "iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar savcı yardımcısı bulunur " ersetzt durch: "Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı bulunur".
- die Absätze 3 und 4 des Artikels 143 wurden durch folgende Bestimmung ersetzt:
"Başkan, iki asıl ve bir yedek üye ile Cumhuriyet başsavcısı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; Cumhuriyet savcıları ise, diğer Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca özel kanununda gösterilen usule göre dört yıl için atanırlar; süresi bitenler yeniden atanabilirler."
- der Absatz 7 wurde gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurde der Artikel 143 aufgehoben.

 

F. Staatssicherheitsgerichte
Artikel 143. Es werden Staatssicherheitsgerichte mit der Aufgabe gegründet, Straftaten zu verhandeln, welche gegen die unteilbare Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk, die freiheitliche demokratische Ordnung und die Republik, deren Eigenschaften durch die Verfassung bestimmt sind, begangen werden und die innere und äußere Sicherheit des Staates betreffen.

Am Staatssicherheitsgericht befinden sich ein Vorsitzender, zwei ordentliche Mitglieder, zwei Ersatzmitglieder sowie ein Staatsanwalt und ausreichend Hilfsstaatsanwälte.

Der Vorsitzende, ein ordentliches Mitglied und ein Ersatzmitglied sowie der Staatsanwalt werden aus den Richtern und den Staatsanwälten der Republik Erster Klasse; ein ordentliches Mitglied und ein Ersatzmitglied aus dem Kreis der Militärrichter, die Hilfsstaatsanwälte aus den Staatsanwälten und Militärrichtern gemäß den in den besonderen Gesetzen vorgesehenen Verfahren  ernannt.

Der Vorsitzende, die ordentlichen Mitglieder und Ersatzmitglieder, der Staatsanwalt und die Hilfsstaatsanwälte beim Staatssicherheitsgericht werden auf vier Jahre ernannt; diejenigen, deren Amtszeit beendet ist, können von neuem ernannt werden.

Die Revisionsinstanz zu den Staatssicherheitsgerichten ist der Kassationshof.

Die sonstigen Vorschriften zu Arbeitsweise, Aufgaben und Zuständigkeiten sowie Verfahren der Staatssicherheitsgerichte werden durch Gesetz bestimmt.

Wird in Regionen, die in den Jurisdiktionsbereich eines Staatssicherheitsgerichts fallen, der Ausnahmezustand ausgerufen, so kann unter Beschränkung auf diese Regionen gemäß den gesetzlich bestimmten Grundsätzen das Staatssicherheitsgericht in ein Militärgericht unter dem Ausnahmezustand umgewandelt werden.

Durch Gesetz Nr. 4388 vom 18. Juni 1999 wurde der Artikel 143 wie folgt geändert:
- dem Absatz 1 wurde folgender Satz angefügt: " Die Vorschriften zum Ausnahmezustand und zum Kriegszustand bleiben vorbehalten."
- im Absatz 2 wurden die Worte "zwei Ersatzmitglieder" ersetzt durch: "ein Ersatzmitglied"; das Wort "Staatsanwalt" wurde ersetzt durch: "Generalstaatsanwalt" und das Wort "Hilfsstaatsanwälte" wurde ersetzt durch: "Staatsanwälte".
- die Absätze 3 und 4 des Artikels 143 wurden durch folgende Bestimmung ersetzt:
"Der Vorsitzende, zwei ordentliche Mitglieder und das Ersatzmitglied sowie der Generalstaatsanwalt werden aus den Richtern und den Staatsanwälten der Republik Erster Klasse; die Staatsanwälte aus den Staatsanwälten der Republik gemäß den in den besonderen Gesetzen vorgesehenen Verfahren durch den Hohen Richter- und Staatsanwälterat auf vier Jahre ernannt; diejenigen, deren Amtszeit beendet ist, können von neuem ernannt werden."
- der Absatz 7 wurde gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurde der Artikel 143 aufgehoben.

 

G. Hâkim ve savcıların denetimi

Madde 144 – Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (Hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanlığının izni ile adalet müfettişleri tarafından yapılır. Adalet Bakanı soruşturma ve inceleme işlemlerini, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırabilir.

Durch Art. 14 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 144 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "G. Adalet hizmetlerinin denetimi".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Madde 144 – Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri ile hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir."

 

G. Kontrolle der Richter und Staatsanwälte

Artikel 144. Die Kontrolle darüber, ob die Richter und Staatsanwälte ihre Aufgaben den Gesetzen, Rechtsverordnungen und Runderlassen (für die Richter Runderlasse mit Verwaltungscharakter) entsprechend erfüllen; die Untersuchungen darüber, ob sie durch ihr Amt oder während der Ausübung ihres Amtes eine Straftat begangen haben, ihr Verhalten und ihre Handlungen den Erfordernissen ihrer Stellung und ihres Amtes entsprechen; und erforderlichenfalls Nachforschungen und Ermittlungen gegen sie werden mit Zustimmung des Justizministeriums von Inspektoren der Justiz durchgeführt. Der Justizminister kann die Ermittlungs- und Nachforschungsgeschäfte durch einen Richter oder Staatsanwalt führen lassen, der einem höheren Rang angehört als derjenige, gegen welchen die Ermittlungen und Nachforschungen stattfinden.

Durch Art. 14 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 144 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "G. Kontrolle der Justizdienste".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Artikel 144. Die Kontrolle des Justizdienstes und der Verwaltungsaufgaben der Staatsanwälte durch das Justizministerium erfolgt mit Justizinspektoren und Innenprüfern mit dem Status von Richtern und Staatsanwälten; Recherchen, Untersuchungen und Ermittlungshandlungen erfolgen durch Justizinspektoren. Verfahren und Grundsätze werden durch Gesetz geregelt."

 

H. Askeri yargı
Madde 145Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin; askerî olan suçları ile bunların asker kişiler, aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.

Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askerî suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askeri mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler.

Askerî mahkemelerin savaş veya sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.

Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin mahkemesinde görevli bulundukları komutanlık ile ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, askerlik hizmetinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun, ayrıca askerî hâkimlerin yargı hizmeti dışındaki askerî hizmetler yönünden askerî hizmetlerin gereklerine göre teşkilatında görevli bulundukları komutanlık ile olan ilişkilerini de gösterir.

Durch Art. 15 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 145 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Madde 145Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür.
Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargılanamaz.
Askerî mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir. Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
".

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  145 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom 2. Mai 2017 aufgehoben.

 

H. Militärgerichtsbarkeit
Artikel 145. Die Militärgerichtsbarkeit wird von Militärgerichten und Disziplinargerichten ausgeübt. Diesen Gerichten obliegt die Durchführung von Verfahren bezüglich militärischer Straftaten von Militärpersonen oder Straftaten, welche jene gegenüber Militärpersonen oder in militärischen Bezirken oder im Zusammenhang mit dem Militärdienst begangen haben.

Den Militärgerichten obliegt auch die Durchführung von Verfahren hinsichtlich in einem besonderen Gesetz vorgesehener militärischer Straftaten von nicht-militärischen Personen oder Straftaten, welche jene gegen Soldaten in Erfüllung ihrer im Gesetz vorgesehenen Aufgaben oder in im Gesetz vorgesehenen militärischen Bezirken begangen haben.

Hinsichtlich welcher Straftaten und welcher Personen in den Fällen des Krieges und des Ausnahmezustands die Militärgerichte zuständig sind, ihr Aufbau und die, wenn erforderlich, Beauftragung von Richtern und Staatsanwälten der ordentlichen Gerichtsbarkeit an diesen Gerichten werden durch Gesetz geregelt.

Aufbau und Arbeitsweise der Organe der Militärgerichtsbarkeit, die Personalangelegenheiten der Militärrichter, die Beziehungen der Militärrichter, welche das Amt eines Militärstaatsanwalts wahrnehmen, zur Behörde des Kommandeurs, an deren Gericht sie das Amt versehen, werden gemäß den Erfordernissen der Unabhängigkeit der Gerichte, der Richtergarantie und des Militärdienstes durch Gesetz geregelt. Das Gesetz bestimmt auch die Beziehungen der Militärrichter zur Behörde des Kommandeurs, in deren Organisationsbereich sie gemäß den Erfordernissen der militärischen Aufgaben ihr Amt versehen, hinsichtlich der außerhalb der Gerichtsbarkeit befindlichen militärischen Aufgaben.

Durch Art. 15 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 145 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Artikel 145. Die Militärgerichtsbarkeit wird von Militärgerichten und Disziplinargerichten ausgeübt. Diesen Gerichten obliegt die Durchführung von Verfahren bezüglich militärischer Straftaten von Militärpersonen oder ihren Straftaten im Zusammenhang mit dem Militärdienst begangen haben.
Gegen Zivilpersonen dürfen, abgesehen vom Kriegsfall, keine Verfahren vor Militärgerichten durchgeführt werden.
Hinsichtlich welcher Straftaten und welcher Personen in den Fällen des Krieges die Militärgerichte zuständig sind, ihr Aufbau und die, wenn erforderlich, Beauftragung von Richtern und Staatsanwälten der ordentlichen Gerichtsbarkeit an diesen Gerichten werden durch Gesetz geregelt.
Aufbau und Arbeitsweise der Organe der Militärgerichtsbarkeit, die Personalangelegenheiten der Militärrichter, die Beziehungen der Militärrichter, welche das Amt eines Militärstaatsanwalts wahrnehmen, zur Behörde des Kommandeurs, wo sie das Amt versehen, werden gemäß den Erfordernissen der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richtergarantie durch Gesetz geregelt.
".

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  145 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom 2. Mai 2017 aufgehoben.

 

II. Yüksek mahkemeler
A. Anayasa Mahkemesi
1. Kuruluşu
Madde 146 – Anayasa Mahkemesi onbir asıl ve dört yedek üyeden kurulur.

Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asıl üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasmdan; üç asıl ve bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer.

Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile üst kademe yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye seçilebilmeleri için, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş veya öğrenim kurumlarında en az onbeş yıl öğretim üyeliği veya kamu hizmetinde en az onbeş yıl fiilen çalışmış veya en az onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır.

Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Anayasa Mahkemesi üyeleri, aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

Durch Art. 16 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 146 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Madde 146 – Anayasa Mahkemesi onyedi üyeden kurulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.
Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.
Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir; en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde de her bir baro başkanı ancak bir aday için oy kullanabilir ve en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.
Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.
Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar.".

Durch Art. 16 D) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  146 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurde das Wort "onyedi" ersetzt durch: "onbeş".
- im Abs. 3 wurden die Worte ", bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi" gestrichen.
- im Abs. 4 wurden die Worte ", Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi" gestrichen.

 

II. Oberste Gerichte
A. Verfassungsgericht
1. Organisation
Artikel 146. Das Verfassungsgericht besteht aus elf ordentlichen und vier Ersatzmitgliedern.

Der Präsident der Republik wählt aus der Reihe von je drei Kandidaten, welche die Plenen der betreffenden Gerichtshöfe mit der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl ihrer Mitglieder aus der Reihe ihrer Präsidenten und Mitglieder für jede freie Stelle aufstellen, zwei ordentliche und zwei Ersatzmitglieder aus dem Kassationshof, zwei ordentliche Mitglieder und ein Ersatzmitglied aus dem Staatsrat, je ein ordentliches Mitglied aus dem Militärkassationshof, dem Hohen Militärverwaltungsgerichtshof, dem Rechnungshof; ein Mitglied aus der Reihe von drei Kandidaten, welche der Hochschulrat aus Mitgliedern der Lehrkörper der Hochschulanstalten, die nicht Mitglieder des Hochschulrats sind, aufstellt; sowie drei Mitglieder und ein Ersatzmitglied aus den Reihen der leitenden Beamten und Rechtsanwälte.

Die Mitglieder der Lehrkörper der Hochschulanstalten, die leitenden Beamten und die Rechtsanwälte müssen, um zum ordentlichen oder Ersatzmitglied des Verfassungsgerichts gewählt zu werden, das vierzigste Lebensjahr vollendet, eine Hochschulausbildung absolviert oder an den Hochschulanstalten mindestens fünfzehn Jahre das Amt eines Mitglieds des Lehrkörpers versehen oder im öffentlichen Dienst mindestens fünfzehn Jahre tatsächlich gearbeitet haben oder mindestens fünfzehn Jahre als Rechtsanwalt tätig gewesen sein.

Das Verfassungsgericht wählt aus der Reihe der ordentlichen Mitglieder in geheimer Abstimmung und mit einfacher Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder auf vier Jahre einen Präsidenten und einen stellvertretenden Präsidenten. Diejenigen, deren Amtszeit abgelaufen ist, können wiedergewählt werden.

Die Mitglieder des Verfassungsgerichts dürfen außer ihrer hauptamtlichen Aufgabe keinerlei anderes öffentliches oder privates Amt übernehmen.

siehe hierzu das Verfassungsgericht der Türkischen Republik (mit deutschen, englischen, französischen und türkischen Seiten); Gesetz über die Organisation und die Prozeßordnung des Verfassungsgerichts vom 10. November 1983 (engl.).

Durch Art. 16 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 146 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Artikel 146. Das Verfassungsgericht besteht aus siebzehn Mitgliedern.
Die Türkische Große Nationalversammlung wählt in geheimer Abstimmung zwei Mitglieder aus der Reihe von drei Kandidaten, die durch das Plenum des Rechnungshofes aus der Mitte seines Präsidenten und seiner Mitglieder gewählt werden, sowie ein Mitglied aus der Reihe von drei Kandidaten, welche die Präsidenten der Anwaltstkammern aus der freiberuflichen Anwaltschaft bestimmen. In dieser durch die Türkische Große Nationalversammlung durchzuführenden Wahl ist für jedes freie Amt in der ersten Abstimmung eine Mehrheit von zwei Dritteln der Gesamtzahl der Mitglieder und in der zweiten Abstimmung eine absolute Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder erforderlich. Wird in der zweiten Abstimmung keine absolute Mehrheit erzielt, wird für die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen eine dritte Abstimmung durchgeführt; gewählt ist, wer in der dritten Abstimmung die meisten Stimmen erhält.
Der Präsident der Republik wählt aus dre Reihe von je drei Kandidaten, welche die Plenen der betreffenden Gerichtshöfe mit der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl ihrer Mitglieder aus der Reihe ihrer Präsidenten und Mitglieder für jede freie Stelle aufstellen, drei Mitglieder aus dem Kassationshof, zwei Mitglieder aus dem Staatsrat, je ein Mitglied aus dem Militärkassationshof und dem Hohen Militärverwaltungsgerichtshof, drei Mitglieder, davon mindestens zwei Juristen, aus der Reihe von drei Kandidaten, welche der Hochschulrat aus Mitgliedern der Lehrkörper der Hochschulanstalten, die nicht Mitglieder des Hochschulrats sind und in den Fachbereichen der Rechts-, Wirtschafts- und Politikwissenschaften tätig sind, aufgestellt; vier Mitglieder aus den Reihen der leitenden beamten, freiberuflich tätigen Rechtsanwälte, Richtern Erster Klasse und Staatsanwälten sowie Wissenschaftlichen Mitarbeitern des Verfassungsgerichts, die mindestens fünf Jahre diese Tätigkeit ausgeübt haben.
Bei den Wahlen, die zur Bestimmung von Kandidaten durch die Plenen beim Kassationshof, Staatsrat, Militärkassationshof, Hohen Militärverwaltungsgerichtshof und Rechnungshof sowie durch den Hochschulrat durchzuführen sind, darf jedes Mitglied für jedes freie Amt nur eine Stimme für einen Kandidaten abgeben. Die drei Personen mit den meisten Stimmen gelten als Kandidaten für die Wahl in das Verfassungsgericht. Soweit die Präsidenten der Anwaltskammern aus der freien Anwaltschaft drei Kandidaten zu benennen haben, kann jeder Kammerpräsident nur eine Stimme für einen kandidaten abgeben, die drei Personen mit den meisten Stimmen gelten als Kandidaten für die Wahl in das Verfassungsgericht.
In das Verfassungsgericht kann gewählt werden, wer mindestens das fünfundvierzigste Jahr vollendet hat, als Mitglied einer Hochschulanstalt den Titel eines Professors oder Dozenten erlangt hat, als Rechtsanwalt mindestens zwanzig Jahre tatsächlich eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst ausgeübt hat oder als Richter Erster Klasse oder Staatsanwalt einschließlich seiner Assessorzeit mindestens zwanzig Jahre als solcher tätig gewesen ist.
Das Verfassungsgericht wählt aus der Reihe seiner Mitglieder in geheimer Abstimmung und mit der Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder auf vier Jahre einen Präsidenten und zwei stellvertretende Präsidenten. Die Wiederwahl ist zulässig.
Die Mitglieder des Verfassungsgerichts dürfen außer ihrer hauptamtlichen Aufgabe keinerlei anderes öffentliches oder privates Amt übernehmen."

Durch Art. 16 D) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  146 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurde das Wort "siebzehn" ersetzt durch: "fünfzehn".
- im Abs. 3 wurden die Worte "je ein Mitglied aus dem Militärkassationshof und dem Hohen Militärverwaltungsgerichtshof, " gestrichen.
- im Abs. 4 wurden die Worte ", Militärkassationshof, Hohen Militärverwaltungsgerichtshof" gestrichen.

 

2. Üyeliğin sona ermesi
Madde 147 – Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.

Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer.

Durch Art. 17 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 147 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "2. Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi"
- der Abs. 1 erhielt folgende Fassung:
"Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir.".

 

2. Beendigung der Mitgliedschaft
Artikel 147. Die Mitglieder des Verfassungsgerichts treten mit Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres in den Ruhestand.

Die Mitgliedschaft im Verfassungsgericht endet mit der Verurteilung wegen einer Straftat, welche die Entfernung des Mitglieds aus dem Richteramt erfordert, von selbst und, wenn mit Sicherheit angenommen werden kann, daß es sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, durch Beschluß mit der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder des Verfassungsgerichts.

Durch Art. 17 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 147 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "2. Dauer und Beendigung der Mitgliedschaft"
- der Abs. 1 erhielt folgende Fassung:
"Die Mitglieder des Verfassungsgerichts werden auf zwölf Jahre gewählt. Niemand darf ein zweites Mal zum Mitglied des Verfassungsgerichts gewählt werden. Die Mitglieder des Verfassungsgerichts treten mit Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres in den Ruhestand. Die Aufnahme einer anderen Tätigkeit nach Beendigung der Amtszeit vor der Pensionierung und die Personalangelegenheiten werden durch Gesetz geregelt.".

 

3. Görev ve yetkileri
Madde 148 – Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; defi yoluyla da ileri sürülemez.

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı vekili yapar.

Yüce Divan kararları kesindir.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Durch Art. 18 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 148 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- im Abs. 1 Satz 1 wurden die Worte "ve bireysel başvuruları karara bağlar" angefügt
- nach dem Abs. 2 wurden folgende Absätze wurden eingefügt:
"Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.
Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir."
- im bisherigen Abs. 3 wurde nach dem Wort "Cumhurbaşkanını," die Worte "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını," eingefügt.
- nach dem bisherigen Abs. 3 wurde folgender Absatz angefügt:
"Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar."
- im bisherigen Abs. 5 wurde das Wort "kararları" durch die Worte "kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar" ersetzt.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 148 Abs. 6 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 die Worte ", Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi" sowie das Wort "Yüksek" gestrichen.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 148 mit Wirkung vom ... wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurde das Wort "sıkıyönetim," gestrichen.
- im Abs. 7 wurden die Worte "ile Jandarma Genel Komutanı" gestrichen.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  148  mit Wirkung vom ...  wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurden die Worte "kanun hükmünde kararnamelerin" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin".
- im Abs. 6 wurden die Worte "Bakanlar Kurulu üyelerini" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları".

 

3. Aufgaben und Kompetenzen
Artikel 148. Das Verfassungsgericht überprüft die formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit der Gesetze, der Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft und der Geschäftsordnung der Türkischen Großen Nationalversammlung. Die Verfassungsänderungen untersucht und überprüft es nur im Hinblick auf die Form. Mit der Behauptung der formellen und materiellen Verfassungswidrigkeit von in Fällen des Notstandes, des Ausnahmezustands und des Krieges erlassenen Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft kann vor dem Verfassungsgericht keine Klage erhoben werden.

Die Überprüfung der Gesetze hinsichtlich der Form ist auf die Frage, ob die letzte Abstimmung mit der vorgesehenen Mehrheit erfolgte, und bei den Verfassungsänderungen auf die Frage begrenzt, ob der Mehrheit für Vorschlag und Abstimmung sowie der Bedingung, daß nicht im Eilverfahren verhandelt wird, entsprochen wurde. Die Überprüfung hinsichtlich der Form kann vom Präsidenten der Republik oder einem Fünftel der Mitglieder der Großen Nationalversammlung der Türkei verlangt werden. Eine Anfechtungsklage wegen Formfehlerhaftigkeit kann nach Ablauf von zehn Tagen nach dem Datum der Verkündung des Gesetzes nicht erhoben und auch nicht im Vorlagewege vorgebracht werden.

Das Verfassungsgericht führt die Verfahren gegen den Präsidenten der Republik, die Mitglieder des Ministerrats, die Präsidenten und Mitglieder des Verfassungsgerichts, des Kassationshofs, des Staatsrats, des Militärkassationshofs und des Hohen Militärverwaltungsgerichtshofs, die Generalstaatsanwälte, den stellvertretenden Generalstaatsanwalt der Republik, die Präsidenten und Mitglieder des Hohen Richter- und Staatsanwälterats und des Rechnungshofs wegen im Zusammenhang mit ihren Ämtern begangener Straftaten als Staatsgerichtshof durch.

Die Aufgabe des Staatsanwalts vor dem Staatsgerichtshof nimmt der Generalstaatsanwalt der Republik oder der stellvertretende Generalstaatsanwalt der Republik wahr.

Die Entscheidungen des Staatsgerichtshofs sind unanfechtbar.

Das Verfassungsgericht erfüllt auch die übrigen ihm durch die Verfassung zugewiesenen Aufgaben.

Durch Art. 18 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 148 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- im Abs. 1 Satz 1 wurden die Worte "und entscheidet über Verfassungsbeschwerden" angefügt
- nach dem Abs. 2 wurden folgende Absätze wurden eingefügt:
"Jeder kann mit der Behauptung das Verfassungsgericht anrufen, dass eines der durch die Verfassung geschützten Grundrechte und -freiheiten, das auch in den Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention fällt, durch die öffentliche Gewalt verletzt weroden sei. Voraussetzung für den Antrag ist die Ausschöpfung der ordentlichen Rechtspflege.
Die Prüfung der Verfassungsbeschwerde umfasst nicht die Gegenstände, die im ordentlichen Rechtswege zu prüfen wären.
Verfahren und Grundsätze der Verfassungsbeschwerde werden durch Gesetz geregelt."
- im bisherigen Abs. 3 wurde nach dem Wort "Präsidenten der Republik," die Worte "den Präsidenten der Türkischen Großen Nationalversammlung," eingefügt.
- nach dem bisherigen Abs. 3 wurde folgender Absatz angefügt:
"Strafverfahren gegen den Generalstabschef und die Kommandeure der Land-, See- und Luftstreitkräfte sowie der Gendarmerie wegen Straftaten im Dienst werden vor dem Staatsgerichtshof durchgeführt."
- im bisherigen Abs. 5 wurde nach dem Wort "Staatsgerichtshofs" durch die Worte "kann Antrag auf erneute Prüfung gestellt werden. Die Entscheidungen, die das Plenum nach erneuter Prüfung trifft, " ersetzt.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 148 Abs. 5 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 die Worte "des Militärkassationshofs und des Hohen Militärverwaltungsgerichtshofs, " sowie das Wort "Hohen" gestrichen.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 148 mit Wirkung vom ... wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurde das Wort "des Ausnahmezustands," gestrichen.
- im Abs. 6 wurden die Worte "sowie der Gendarmerie" gestrichen.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  148  mit Wirkung vom ... wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurden die Worte "Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft" ersetzt durch: "Präsidialverordnungen".
- im Abs. 5 wurden die Worte "die Mitglieder des Ministerrates," ersetzt durch: "die Stellvertreter des Präsidenten der Republik, ".

 

4. Çalışma ve yargılama usulü
Madde 149 – Anayasa Mahkemesi, Başkan ve on üye ile toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Anayasa değişikliklerinde iptale karar verebilmesi için üçte iki oy çokluğu şarttır.

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır.

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri kanunla; mahkemenin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde dem Artikel 149 Abs. 4 folgender Halbsatz angefügt: "; ve siyasi partilerin temelli kapatılması veya kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasi partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler"

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurden im Artikel 149 Absatz 1 nach dem Wort "iptale" die Worte "ve siyasî parti davalarında kapatılmaya" eingefügt und die Worte "üçte iki " wurden ersetzt durch: "beşte üç ".

Durch Art. 19 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 149 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Madde 149 – Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az oniki üye ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için komisyonlar oluşturulabilir.
Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır, bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır.
Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır.
Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır.
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, Başkan, başkanvekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla; Mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilir. Mahkeme ayrıca, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir ve siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler."

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel  149 Abs. 1  mit Wirkung vom 2. Mai 2017 das Wort "oniki" ersetzt durch: "on".

 

4. Arbeits- und Prozeßverfahren
Artikel 149. Das Verfassungsgericht tritt mit dem Präsidenten und zehn Mitgliedern zusammen und entscheidet mit absoluter Mehrheit. Zur Entscheidung auf Nichtigkeit von Verfassungsänderungen bedarf es einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln.

Die Anfechtungsklagen wegen Formfehlerhaftigkeit werden vom Verfassungsgericht mit Vorrang behandelt und entschieden.

Aufbau und Prozeßverfahren des Verfassungsgerichts werden durch Gesetz, die Arbeitsgrundsätze und die Geschäftsverteilung unter den Mitgliedern werden durch die Geschäftsordnung geregelt.

Die Angelegenheiten außerhalb der in der Eigenschaft als Staatsgerichtshof durchgeführten Verfahren prüft das Verfassungsgericht nach Akten. Wenn es dies jedoch für erforderlich hält, kann es die Betroffenen zur Anhörung ihrer mündlichen Aussagen oder Personen, die über den Gegenstand informiert sind, vorladen.

Durch Gesetz Nr. 4121 vom 23. Juli 1995 wurde dem Artikel 149 Abs. 4 folgender Halbsatz angefügt: "; bzw. hört das Präsidium einer Partei, die endgültig geschlossen werden soll, oder einen durch das Präsidium bestimmten Vertreter mit seiner Verteidigung im Anschluß an den Generalstaatsanwalt der Republik beim Kassationshof"

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurden im Artikel 149 Absatz 1 die Worte "bedarf es einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln" ersetzt durch: "sowie der Schließung einer politischen Partei bedarf es einer Stimmenmehrheit von drei Fünfteln".

Durch Art. 19 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 149 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Artikel 149. Das Verfassungsgericht arbeitet in zwei Abteilungen und im Plenum. Die Abteilungen treten mit vier Mitgliedern unter dem Vorsitz eines stellvertretenden Präsidenten zusammen. Das Plenum tritt unter dem Vorsitz des Präsidenten oder eines durch den Präsidenten bestimmten stellvertretenden Präsidenten mit mindestens zwölf Mitgliedern zusammen. Die Abteilungen und das Plenum entscheiden mit absoluter Mehrheit. Zur Prüfung der Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden können Ausschüsse gebildet werden.
Das Plenum ist für Verfahren und Anträge im Zusammenhang mit den politischen Parteien, Anfechtungsklagen und Beschwerdeverfahren, Normenkontrollverfahren sowie für Verfahren als Staatsgerichtshof zuständig; die Verfassungsbeschwerdeverfahren werden durch die Abteilungen entschieden.
Für die Nichtigerklärung einer Verfassungsänderung, das Verbot einer Partei oder die Verlustigerklärung auf staatliche Hilfe bedarf die Entscheidung der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.
Anfechtungsklagen wegen Formmängeln werden durch das Verfassungsgericht vorrangig behandelt und entschieden.
Der Aufbau des Verfassungsgerichts, das Verfahren des Plenums und der Abteilungen sowie die Disziplinarangelegenheiten des Präsidenten, der stellvertretenden Präsidenten und der Mitglieder werden durch Gesetz geregelt; die Arbeitsgrundsätze des Gerichts, die Zusammensetzung der Abteilungen und Ausschüsse sowie die Geschäftsverteilung werden durch eine Geschäftsordnung geregelt, die sich das Gericht selbst gibt.
Die Verfahren, welche das Verfassungsgericht nicht als Staatsgerichtshof durchführt, werden aufgrund der Aktenlage geführt. In Verfassungsbeschwerdeverfahren kann durch Beschluss die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verfügt werden. Das Gericht kann außerdem, wenn es dies für erforderlich hält, die Betroffenen oder Sachverständigen anhören und hört in Parteiverbotsverfahren nach dem Generalstaatsanwalt der Republik beim Kassationshof das Präsidium der Partei oder eine durch dieses bevollmächtigte Person zur Verteidigung an."

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel  149 Abs. 1  mit Wirkung vom 2. Mai 2017 das Wort "zwölf" ersetzt durch: "zehn".

 

5. İptal davası
Madde 150 – Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  150 mit Wirkung vom ... die  Worte "kanun hükmündeki kararnamelerin" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin" und die Worte "iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi" wurden ersetzt durch: "Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve".

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  150 letzter Satz mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

5. Anfechtungsklage
Artikel 150. Der Präsident der Republik, die Fraktionen der Regierungspartei und der größten Oppositionspartei sowie eine Anzahl von mindestens einem Fünftel der Gesamtzahl der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung haben das Recht, mit der Behauptung der formellen oder materiellen Verfassungswidrigkeit von Gesetzen, Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft, der Geschäftsordnung der Türkischen Großen Nationalversammlung oder bestimmter Artikel und Vorschriften von diesen unmittelbar Anfechtungsklage vor dem Verfassungsgericht zu erheben. Befinden sich mehr als eine Partei an der Regierung, wird das Recht zur Klageerhebung von derjenigen der Regierungsparteien ausgeübt, welche über die meisten Mitglieder (im Parlament) verfügt.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  150 mit Wirkung vom ... die  Worte "Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft" ersetzt durch: "Präsidialverordnungen" und die Worte "die Fraktionen der Regierungspartei und der größten Oppositionspartei " wurden ersetzt durch: "die beiden mitgliederstärksten Fraktionen".

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  150 letzter Satz mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

6. Dava açma süresi
Madde 151 – Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya içtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  151 mit Wirkung vom ... die  Worte "kanun hükmünde kararname" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi".

 

6. Klageerhebungsfrist
Artikel 151. Das Recht auf unmittelbare Erhebung der Anfechtungsklage vor dem Verfassungsgericht erlischt sechzig Tage nach der Verkündung des anzufechtenden Gesetzes, der anzufechtenden Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft oder Geschäftsordnung im Amtsblatt.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  151 mit Wirkung vom ... die  Worte "Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft" ersetzt durch: "Präsidialverordnung".

 

7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi
Madde 152 – Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır.

Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  151 Abs. 1 mit Wirkung vom ... jeweils die  Worte "kanun hükmünde kararname" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi".

 

7. Vorbringen der Verfassungswidrigkeit vor anderen Gerichten
Artikel 152. Hält ein Gericht, bei dem ein Verfahren anhängig ist, die Vorschriften eines anzuwendenden Gesetzes oder einer anzuwendenden Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft für verfassungswidrig oder gelangt es zu der Auffassung, daß die von einer der Parteien vorgebrachte Behauptung der Verfassungswidrigkeit ernst zu nehmen sei, so setzt es das Verfahren aus, bis zu diesem Gegenstand eine Entscheidung des Verfassungsgerichts ergeht.

Ist das Gericht der Auffassung, daß die Behauptung der Verfassungswidrigkeit nicht ernst zu nehmen sei, wird über sie von der Revisionsinstanz zusammen mit dem Urteil in der Hauptsache entschieden.

Das Verfassungsgericht fällt und begründet seine Entscheidung innerhalb von sechs Monaten seit Eingang der Sache. Kann in dieser Frist nicht entschieden werden, führt das Gericht das Verfahren gemäß den in Kraft befindlichen Vorschriften zu Ende. Geht jedoch die Entscheidung des Verfassungsgerichts ein, bevor die Entscheidung in der Hauptsache rechtskräftig wird, hat das Gericht der Entscheidung des Verfassungsgerichts Folge zu leisten.

Vor Ablauf von zehn Jahren nach der Veröffentlichung der nach Eintritt in die Begründetheitsprüfung abweisenden Entscheidung im Amtsblatt darf ein erneuter Antrag mit der Behauptung der Verfassungswidrigkeit derselben Vorschrift nicht gestellt werden.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  151 Abs. 1 mit Wirkung vom ... die  Worte "Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft" ersetzt durch: "Präsidialverordnung".

 

8. Anayasa Mahkemesinin kararları
Madde 153 – Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

İptal kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 153 Abs. 4 mit Wirkung vom ... die Worte "tasarı veya," gestrichen.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  153 Abs. 2 und 3 mit Wirkung vom ... jeweils die  Worte "kanun hükmünde kararname" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi".

 

8. Die Entscheidungen des Verfassungsgerichts
Artikel 153. Die Entscheidungen des Verfassungsgerichts sind unanfechtbar. Die Nichtigkeitsurteile dürfen erst veröffentlicht werden, wenn die Begründung schriftlich vorliegt.

Indem das Verfassungsgericht ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft ganz oder eine ihrer Vorschriften für nichtig erklärt, darf es nicht gleich dem Gesetzgeber Bestimmungen in einer Weise treffen, die eine neue Praxis begründen.

Das Gesetz, die Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft oder die Geschäftsordnung der Türkischen Großen Nationalversammlung oder deren Vorschriften treten am Tage der Veröffentlichung der Nichtigkeitsurteile außer Kraft. Wenn es erforderlich ist, kann das Verfassungsgericht über das Inkrafttreten des Nichtigkeitsurteils gesondert entscheiden. Dieses Datum darf nicht später als ein Jahr nach der Veröffentlichung des Urteils im Amtsblatt liegen.

Ist das Inkrafttreten des Nichtigkeitsurteils aufgeschoben, verhandelt die Türkische Große Nationalversammlung mit Vorrang den Gesetzentwurf oder -vorschlag, der die durch das Nichtigkeitsurteil entstandene Rechtslücke füllen soll, und entscheidet hierüber.

Die Nichtigkeitsurteile haben keine Rückwirkung.

Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes müssen unverzüglich im Amtsanzeiger veröffentlicht werden: sie sind sowohl für die gesetzgebenden,  vollziehenden und rechtsprechenden Organe als auch für die Verwaltungsbehörden und die natürlichen und juristischen Personen verbindlich.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 153 Abs. 4 mit Wirkung vom ... die Worte "Gesetzentwurf oder -vorschlag" ersetzt durch: "Gesetzesvorschlag".

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  153 Abs. 2 und 3 mit Wirkung vom ... jeweils die  Worte "Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft" ersetzt durch: "Präsidialverordnung".

 

B. Yargıtay
Madde 154 – Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.

Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel 154 Abs. 2 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 das Wort "Yüksek" gestrichen.

 

B. Kassationshof
Artikel 154. Der Kassationshof ist die letzte Prüfungsinstanz für Entscheidungen und Urteile, welche durch Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit gefällt und nicht durch Gesetz einer anderen ordentlichen Gerichtsinstanz überlassen werden. Er führt bestimmte im Gesetz vorgesehene Verfahren als Gericht der ersten und letzten Instanz durch.

Die Mitglieder des Kassationshofs werden aus der Reihe der Richter Erster Klasse der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwälte der Republik Erster Klasse sowie derjenigen, welche als zu diesem Beruf gehörig gelten, vom Hohen Richter- und Staatsanwälterat mit der einfachen Mehrheit der Gesamtzahl seiner Mitglieder in geheimer Abstimmung gewählt.

Der Erste Präsident des Kassationshofs, die Stellvertreter des Ersten Präsidenten und die Senatspräsidenten werden aus der Reihe der eigenen Mitglieder vom Plenum des Kassationshofs mit der einfachen Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder in geheimer Abstimmung auf vier Jahre gewählt; diejenigen, deren Amtszeit abläuft, können wiedergewählt werden.

Der Generalstaatsanwalt der Republik am Kassationshof und der stellvertretende Generalstaatsanwalt der Republik werden vom Präsidenten der Republik auf vier Jahre aus der Reihe von je fünf Kandidaten gewählt, welche vom Plenum des Kassationshofs aus der Reihe der eigenen Mitglieder in geheimer Abstimmung bestimmt werden. Diejenigen, deren Amtszeit abläuft, können wiedergewählt werden.

Der Aufbau und die Arbeitsweise des Kassationshofs, die Eigenschaften seines Präsidenten, seiner stellvertretenden Präsidenten, Senatspräsidenten und Mitglieder sowie des Generalstaatsanwalts der Republik und die Wahlverfahren werden gemäß den Grundsätzen der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richtergarantie durch Gesetz geregelt.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel 154 Abs. 2 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 das Wort "Hohen" gestrichen.

 

C. Danıştay
Madde 155 – Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözümlemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir.

Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idari yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 4446 vom 13. August 1999 erhielt der Artikel 155 Absatz 2 folgende Fassung:
"Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir."

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel 155 Abs. 3 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 das Wort "Yüksek" gestrichen.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 155 Abs. 2 mit Wirkung vom .... die Worte "Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları," und die Worte "tüzük tasarılarını incelemek," gestrichen.

 

C. Staatsrat
Artikel 155. Der Staatsrat ist die letzte Prüfungsinstanz für Entscheidungen und Urteile, welche durch Verwaltungsgerichte gefällt und nicht durch Gesetz einer anderen Verwaltungsgerichtsinstanz überlassen werden. Er führt bestimmte im Gesetz vorgesehene Verfahren als Gericht der ersten und letzten Instanz durch.

Der Staatsrat hat die Aufgabe, Gerichtsverfahren durchzuführen, zu den ihm vom Ministerpräsidenten und Ministerrat übersandten Gesetzentwürfen sowie zu allgemeinen Konzessionsbedingungen und Konzessionsverträgen innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, Entwürfe von Rechtsverordnungen zu prüfen, Verwaltungsstreitigkeiten zu lösen und die übrigen im Gesetz vorgesehenen Tätigkeiten auszuüben.

Von den Mitgliedern des Staatsrats werden drei Viertel vom Hohen Richter- und Staatsanwälterat aus der Reihe der Verwaltungsrichter und -staatsanwälte Erster Klasse sowie derjenigen, welche als zu diesem Beruf gehörig gelten, und ein Viertel vom Präsidenten der Republik aus der Reihe der Bediensteten, deren Eigenschaften durch Gesetz bestimmt werden, gewählt.

Der Präsident des Staatsrats, der Generalanwalt, die stellvertretenden Präsidenten und die Senatspräsidenten werden aus der Reihe der eigenen Mitglieder vom Plenum des Staatrats mit der einfachen Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder in geheimer Abstimmung auf vier Jahre gewählt. Diejenigen, deren Amtszeit abläuft, können wiedergewählt werden.

Der Aufbau und die Arbeitsweise des Staatsrats, die Eigenschaften seines Präsidenten, Generalanwalts, seiner stellvertretenden Präsidenten, Senatspräsidenten und Mitglieder und die Wahlverfahren werden gemäß den Grundsätzen der Besonderheit der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richtergarantie durch Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 4446 vom 13. August 1999 erhielt der Artikel 155 Absatz 2 folgende Fassung:
"Der Staatsrat hat die Aufgabe, Gerichtsverfahren durchzuführen, zu den ihm vom Ministerpräsidenten und Ministerrat übersandten Gesetzentwürfen Stellung zu nehmen, Entwürfe der Rechtsverordnungen sowie allgemeine Konzessionsbedingungen und Konzessionsverträge zu überprüfen, Verwaltungsstreitigkeiten zu lösen und die übrigen im Gesetz vorgesehenen Tätigkeiten auszuüben."

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel 155 Abs. 3 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 das Wort "Hohen" gestrichen.

Durch Art. 16 A) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel 155 Abs. 2 mit Wirkung vom .... die Worte ", zu den ihm vom Ministerpräsidenten und Ministerrat übersandten Gesetzentwürfen Stellung zu nehmen, Entwürfe der Rechtsverordnungen" gestrichen.

 

D. Askeri Yargıtay
Madde 156Askeri Yargıtay, askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Askeri Yargıtay üyeleri birinci sınıf askeri hakimler arasından Askeri Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için göstereceği üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları Askeri Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.

Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, mensuplarının disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.

Durch Art. 20 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 156 letzter Absatz mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, mensuplarının disiplin ve özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.".

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  156 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom 2. Mai 2017 aufgehoben.

 

D. Militärkassationshof
Artikel 156. Der Militärkassationshof ist die letzte Prüfungsinstanz für Entscheidungen und Urteile der Militärgerichte. Außerdem führt er bestimmte im Gesetz vorgesehene Verfahren von Militärpersonen als erste und letzte Instanz durch.

Die Mitglieder des Militärkassationshofs werden vom Präsidenten der Republik aus der Reihe von je drei Kandidaten gewählt, die das Plenum des Militärkassationshofs für jede freie Stelle aus der Reihe der Militärrichter Erster Klasse mit der einfachen Mehrheit der Gesamtzahl seiner Mitglieder in geheimer Abstimmung aufstellt.

Der Präsident, der Generalstaatsanwalt, der zweite Präsident und die Senatspräsidenten des Militärkassationshofs werden aus der Reihe der Mitglieder des Militärkassationshofs nach der Reihenfolge ihres Dienstgrades und Dienstalters ernannt.

Der Aufbau und die Arbeitsweise des Militärkassationshofs, die Disziplinar- und Personalangelegenheiten seiner Angehörigen werden gemäß den Erfordernissen der Unabhängigkeit der Gerichte, der Richtergarantie und der Aufgaben des Militärdienstes durch Gesetz geregelt.

Durch Art. 20 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 156 letzter Absatz mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Der Aufbau und die Arbeitsweise des Militärkassationshofs, die Disziplinar- und Personalangelegenheiten seiner Angehörigen werden gemäß den Erfordernissen der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richtergarantie durch Gesetz geregelt.".

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  156 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom 2. Mai 2017  aufgehoben.

 

E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Madde 157Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından olan üyeleri, mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sınıf askeri hakimler arasından her boş yer için gösterilecek üç aday içinden; hakim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.

Askeri hakim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır.

Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire başkanları hakim sınıfından olanlar arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.

Durch Art. 21 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 157 letzter Absatz mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.".

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  157 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom 2. Mai 2017 aufgehoben.

 

E. Hoher Militärverwaltungsgerichtshof
Artikel 157. Der Hohe Militärverwaltungsgerichtshof ist das Gericht erster und letzter Instanz, das die Streitigkeiten aus Verwaltungsakten und Verwaltungshandlungen gerichtlich überprüft, welche Militärpersonen betreffen oder im Zusammenhang mit dem Militärdienst stehen, auch wenn sie von nicht-militärischen Behörden erlassen wurden. Bei Streitigkeiten, die sich aus der Militärdienstpflicht ergeben, bedarf es nicht der Eigenschaft des Betroffenen als Militärperson.

Die aus der Klasse der Militärrichter stammenden Mitglieder des Hohen Militärverwaltungsgerichtshofs werden vom Präsidenten der Republik aus der Reihe von je drei Kandidaten gewählt, die von den aus jener Klasse stammenden Vorsitzenden und Mitgliedern mit einfacher Mehrheit ihrer Gesamtzahl in geheimer Abstimmung aus der Reihe der Militärrichter Erster Klasse für jede frei Stelle aufgestellt werden; die nicht aus der Klasse der Militärrichter stammenden Mitglieder werden vom Präsidenten der Republik aus der Reihe von je drei Kandidaten gewählt, die vom Amt des Generalstabschefs aus der Reihe der Offiziere, deren Dienstgrade und Eigenschaften im Gesetz aufgeführt sind, für jede freie Stelle aufgestellt werden.

Die Amtszeit der nicht aus der Klasse der Militärrichter stammenden Mitglieder beträgt höchstens vier Jahre.

Der Präsident des Gerichts, der Generalanwalt und die Senatspräsidenten werden aus denjenigen, die der Klasse der Richter angehören, nach Dienstgrad und Dienstalter ernannt.

Der Aufbau und die Arbeitsweise des Hohen Militärverwaltungsgerichtshofs, seine Prozeßverfahren, die Disziplinar- und Personalangelegenheiten seiner Angehörigen werden gemäß den Erfordernissen der Unabhängigkeit der Gerichte, der Richtergarantie und der Aufgaben des Militärdienstes durch Gesetz geregelt.

Durch Art. 21 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 157 letzter Absatz mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Der Aufbau und die Arbeitsweise des Hohen Militärverwaltungsgerichtshofs, seine Prozeßverfahren, die Disziplinar- und Personalangelegenheiten seiner Angehörigen werden gemäß den Erfordernissen der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richtergarantie durch Gesetz geregelt."

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  157 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom 2. Mai 2017  aufgehoben.

 

F. Uyuşmazlık Mahkemesi
Madde 158 – Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar.

Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  158 Abs. 1 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 die  Worte "adli, idari ve askeri" ersetzt durch: "adli ve idari".

 

F. Konfliktsgerichtshof
Artikel 158. Der Konfliktsgerichtshof ist zuständig für die endgültige Lösung der sich hinsichtlich der Zuständigkeiten und Urteile zwischen den ordentlichen, Verwaltungs- und Militärgerichten ergebenden Konflikte.

Der Aufbau, die Eigenschaften und Wahlen der Mitglieder sowie die Arbeitsweise des Konfliktsgerichtshofs werden durch Gesetz geregelt. Den Vorsitz dieses Gerichts führt das Mitglied, das vom Verfassungsgericht aus der Reihe seiner eigenen Mitglieder beauftragt wird.

Bei Zuständigkeitskonflikten zwischen den übrigen Gerichten und dem Verfassungsgericht gilt die Entscheidung des Verfassungsgerichts.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  158 Abs. 1 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 die  Worte "Verwaltungs- und Militärgerichten" ersetzt durch: "Verwaltungsgerichten".

 

III. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Madde 159 – Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

Kurulun Başkanı, Adalet Bakamdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkanvekili seçer.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarım mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar. Ayrıca Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.

Kurulun görevlerini yerine getirmesi, seçim ve çalışma usulleriyle itirazların Kurul bünyesinde incelenmesi esasları kanunla düzenlenir.

Adalet Bakanlığının merkez kuruluşunda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıların muvafakatlarını alarak atama yetkisi Adalet Bakanına aittir.

Adalet Bakam Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulmak üzere, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksamaması için hâkim ve savcıları geçici yetki ile görevlendirebilir.

Durch Art. 22 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 159 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Madde 159 – Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmiiki asıl ve oniki yedek üyeden oluşur; üç daire halinde çalışır.
Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, dört asıl üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca, üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca, iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından, yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca, üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcılarınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır. Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden altmış gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır. Diğer üyeliklerin boşalması halinde, asıl üyenin yedeği tarafından kalan süre tamamlanır.
Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarından seçilecek Kurul üyeliği için her üyenin, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hâkim ve savcının; ancak bir aday için oy kullanacağı seçimlerde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilir. Bu seçimler her dönem için bir defada ve gizli oyla yapılır.

Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki asıl üyeleri, görevlerinin devamı süresince; kanunda belirlenenler dışında başka bir görev alamazlar veya Kurul tarafından başka bir göreve atanamaz ve seçilemezler.
Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Başkanına aittir. Kurul Başkanı dairelerin çalışmalarına katılamaz. Kurul, kendi üyeleri arasından daire başkanlarını ve daire başkanlarından birini de başkanvekili olarak seçer. Başkan, yetkilerinden bir kısmını başkanvekiline devredebilir.
Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.
Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanının oluru ile Kurul müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir.
Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.
Kurula bağlı Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, birinci sınıf hâkim ve savcılardan Kurulun teklif ettiği üç aday arasından Kurul Başkanı tarafından atanır. Kurul müfettişleri ile Kurulda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıları, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Kurula aittir.
Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettişlerini ve hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Adalet Bakanına aittir.
Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluşumu ve işbölümü, Kurulun ve dairelerin görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, dairelerin karar ve işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü ile Genel Sekreterliğin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir."

Durch Art. 14 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 159 mit Wirkung vom 2. Mai 2017  wie folgt geändert:
- in der Überschrift sowie in den Abs. 1 und 7 jeweils das Wort "Yüksek" gestrichen.
- der Abs. 2, 3, 4 und 5 erhielt folgende Fassung:
"Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.
Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır.
Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir."
- im Abs. 6 wurde as Wort "asıl " gestrichen.
- im Abs. 9 wurden die Worte "kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere" ersetzt durch: "kanun ve diğer mevzuata".

 

III. Hoher Richter- und Staatsanwälterat
Artikel 159. Der Hohe Richter- und Staatsanwälterat wird gemäß den Grundsätzen der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richtergarantie errichtet und erfüllt diesen Grundsätzen entsprechend seine Aufgaben.

Der Vorsitzende des Rates ist der Justizminister. Der Staatssekretär im Justizministerium ist gesetzliches Mitglied des Rates. Drei ordentliche und drei Ersatzmitglieder werden aus der Reihe von je drei Kandidaten, die vom Plenum des Kassationshofs aus der Reihe der eigenen Mitglieder für jede Mitgliedschaft aufgestellt werden, und zwei ordentliche und zwei Ersatzmitglieder aus der Reihe von je drei Kandidaten, welche vom Plenum des Staatsrats aus der Reihe der eigenen Mitglieder für jede Mitgliedschaft aufgestellt werden, vom Präsidenten der Republik auf jeweils vier Jahre gewählt. Diejenigen, deren Amtszeit abläuft, können wiedergewählt werden. Der Rat wählt aus der Reihe seiner gewählten ordentlichen Mitglieder einen stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Hohe Richter- und Staatsanwälterat trifft die Verfügungen zur Aufnahme der Richter und Staatsanwälte der ordentlichen und Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Beruf, zu ihrer Ernennung und Versetzung, zur Erteilung vorübergehender Zuständigkeiten, zur Beförderung und Einordnung in die Erste Klasse, zur Verteilung der Planstellen, zur Entscheidung über diejenigen, deren Verbleib im Beruf als nicht vertretbar angesehen wird, zur Erteilung von Disziplinarstrafen und zur Suspendierung vom Dienst. Er entscheidet über die Vorschläge des Justizministeriums zur Aufhebung eines Gerichts oder der Planstelle eines Richters oder Staatsanwalts oder zur Änderung eines Gerichtsbezirks. Er erfüllt außerdem die ihm durch die Verfassung und die Gesetze zugewiesenen Aufgaben.

Gegen die Entscheidungen des Rates können Rechtsprechungsorgane nicht angerufen werden.

Die Grundsätze der Erfüllung der Aufgaben durch den Rat, der Wahl- und Arbeitsverfahren sowie der Prüfung der Beschwerden innerhalb des Rates werden durch Gesetz geregelt.

Der Justizminister hat die Kompetenz, nach Einholung ihrer Zustimmung diejenigen Richter und Staatsanwälte zu ernennen, welche in der Zentralbehörde des Justizministeriums beschäftigt werden sollen.

Der Justizminister kann, damit bei Gefahr im Verzuge der Dienst nicht beeinträchtigt wird, die Richter und Staatsanwälte mit vorübergehenden Zuständigkeiten betrauen: er legt dies bei der ersten Sitzung des Hohen Richter- und Staatsanwälterates zur Zustimmung vor.

Durch Art. 22 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 erhielt der Artikel 159 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 folgende Fassung:
"Artikel 159. Der Hohe Richter- und Staatsanwälterat wird gemäß den Grundsätzen der Unabhängigkeit der Gerichte und der Richtergarantie errichtet und erfüllt diesen Grundsätzen entsprechend seine Aufgaben.
Der Hohe Richter- und Staatsanwälterat besteht aus zweiundzwanzig ordentlichen und zwölf Ersatzmitgliedern; er arbeitet in drei Senaten.
Der Vorsitzende des Rates ist der Justizminister. Der Staatssekretär im Justizministerium ist natürliches Mitglied des Rates. Vier ordentliche Mitglieder des Rates mit gesetzlich bestimmten Eigenschaften werden durch den Präsidenten der Republik aus Hochschullehrern, die in den Fachbereichen der Rechts-, Wirtschafts- und Politikwissenschaften tätig sind, aus leitenden Beamten und aus der Anwaltschaft bestellt; drei ordentliche und drei Ersatzmitglieder werden durch das Plenum des Kassationshofs aus den Kassationsrichtern gewählt, zwei ordentliche und zwei Ersatzmitglieder werden durch das Plenum des Staatsrats aus Richtern des Staatsrats gewählt, ein ordentliches und ein Ersatzmitglied werden durch die Hauptversammlung der Justizakademie der Türkei gewählt, sieben ordentliche und vier Ersatzmitglieder werden durch die Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit und die Staatsanwälte aus der Reihe der Richter, welche die Voraussetzungen zur Beförderung in die Erste Klasse nicht verloren haben, und Staatsanwälte gewählt; drei ordentliche und zwei Ersatzmitglieder werden durch die Richter und Staatsanwälte der Verwaltungsgerichtsbarkeit aus der Reihe der Richter und Staatsanwälte der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die die Voraussetzungen zur Beförderung in die Erste Klasse nicht verloren haben, gewählt; die Wahl erfolgt auf vier Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig.
Die Wahl der Ratsmitglieder erfolgt innerhalb von sechzig Tagen vor Ende der Amtszeit. Scheiden durch den Präsidenten der Republik bestellte Ratsmitglieder vor Beendigung der Amtszeit aus dem Amt aus, so erfolgt die Bestellung der neuen Mitglieder innerhalb von sechzig Tagen nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Scheiden sonstige Ratsmitglieder vor dem Ende der Amtszeit aus, rücken die Ersatzmitglieder bis zum Ende der Amtszeit nach.
Die ordentlichen Ratsmitglieder, abgesehen vom Justizminister und dem Staatssekretär, dürfen während ihrer Amtszeit keinerlei Aufgaben übernehmen, die nicht im Gesetz vorgesehen sind, und durch den Rat weder mit einer anderen Aufgabe betraut und noch in anderes Amt gewählt werden.
Die Leitung und Vertretung des Rates obliegt seinem Präsidenten. Der Präsident des Rates darf nicht an den Sitzungen der Senate teilnehmen. Der Rat wählt aus den eigenen Mitgliedern die Senatspräsidenten und aus den Senatspräsidenten einen stellvertretenden Präsidenten. Der Präsident kann einen Teil seiner Befugnisse an den stellvertretenden Präsidenten übertragen.
Der Hohe Richter- und Staatsanwälterat trifft die Verfügungen zur Aufnahme der Richter und Staatsanwälte der ordentlichen und Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Beruf, zu ihrer Ernennung und Versetzung, zur Erteilung vorübergehender Zuständigkeiten, zur Beförderung und Einordnung in die Erste Klasse, zur Verteilung der Planstellen, zur Entscheidung über diejenigen, deren Verbleib im Beruf als nicht vertretbar angesehen wird, zur Erteilung von Disziplinarstrafen und zur Suspendierung vom Dienst. Er entscheidet über die Vorschläge des Justizministeriums zur Auflösung eines Gerichts oder zur Änderung eines Gerichtssprengels; er erfüllt außerdem die ihm durch die Verfassung und die Gesetze zugewiesenen Aufgaben.
Untersuchungen und Ermittlungen dahingehend, ob die Richter und Staatsanwälte ihre Aufgaben den Gesetzen, Rechtsverordnungen, Verwaltungsverordnungen und Runderlassen (bei den Richtern nur die Verwaltungsrunderlasse) entsprechend erfüllen oder in Ausübung ihres Dienstes Straftaten begangen haben oder ihr Verhalten und ihre persönlichen Umstände mit den Erfordernissen ihrer Funktion und ihres Amtes übereinstimmen werden auf Vorschlag des betreffenden Senats und mit Zustimmung des Präsidenten des Hohen Richter- und Staatsanwälterats den Prüfern des Rates übertragen. Die Untersuchungen und Ermittlungen können auch Richtern oder Staatsanwälten übertragen werden, welche gegenüber dem Betroffenen dienstälter sind.
Gegen die Entscheidungen des Rates, soweit sie nicht die Entfernung aus dem Dienst betreffen, können Rechtsprechungsorgane nicht angerufen werden.
Dem Rat wird ein Generalsekretariat beigeordnet. Der Generalsekretär wird durch den Präsidenten des Rates aus drei Kandidaten bestimmt, die der Rat aus der Reihe der Richter Erster Klasse und Staatsanwälte vorgeschlagen hat. Die Befugnis, mit deren Zustimmung Prüfer des Rates und die im Rat vorübergehend oder dauerhaft beschäftigten Richter und Staatsanwälte zu ernennen, steht dem Rat zu.
Der Justizminister hat die Kompetenz, nach Einholung ihrer Zustimmung diejenigen Richter und Staatsanwälte sowie Justizinspektoren sowie Inneren Prüfer aus dem Berufsstand der Richter und Staatsanwälte zu ernennen, welche in der Zentralbehörde des Justizministeriums sowie den verbundenen und entsprechenden Institutionen vorübergehend oder auf Dauer beschäftigt werden sollen.
Die Wahl der Ratsmitglieder, die Einrichtung der Senate und die Geschäftsverteilung, die Aufgaben des Rates und der Senate, die Quoren und Beschlussmehrheiten, die Arbeitsverfahren und -grundsätze, die Beschwerden gegen Entscheidungen der Senate und Grundsätze und das dazugehörige Verfahren sowie Aufbau und Aufgaben des Generalsekretariats werden durch Gesetz geregelt."

Durch Art. 14 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 159 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 wie folgt geändert:
- im Artikel 159 wurden in der Überschrift sowie in den Abs. 1 und 7 jeweils das Wort "Hohe" gestrichen.
- der Abs. 2, 3, 4 und 5 erhielt folgende Fassung:
"Der Richter und Staatsanwälterat besteht aus dreizehn Mitgliedern. Er arbeitet in zwei Senaten.
Der Vorsitzende des Rates ist der Justizminister. Der Staatssekretär im Justizministerium ist von Amts wegen Mitglied des Rates. Drei Mitglieder werden aus Richtern und Staatsanwälten Erster Klasse der ordentlichen gerichtsbarkeit, die die befähigung zur Beförderung in die Erste Klasse nicht verloren haben, ein Mitglied aus den Richtern und Staatsanwälten der Ersten Klasse der Verwaltungsgerichtsbarkeit, welches die Befähigung zur Beförderung in die Erste Klasse nicht verloren hat, durch den Staatspräsidenten; drei Mitglieder aus den Reihen der Mitglieder des Kassationshofs, ein Mitglied aus den Reihen der Mitglieder des Staatsrats, drei Mitglieder aus den Reihen der Lehrkörper in den rechtswissenschaftlichen Fachbereichen der Hochschulen und der Anwaltschaft durch die Türkischen Große Nationalversammlung gewählt. Mindestens je ein Mitglied muss aus den Lehrkörpern und der Anwaltschaft stammen. Anträge wegen der durch die Türkische Große Nationalversammlung zu wählenden Mitglieder sind an deren Präsidium zu richten. Das Präsidium leitet die Anträge an den Gemischten Ausschuss weiter, der aus Mitgliedern des Verfassungsausschusses und des Ausschusses für Justizangelegenheiten zusammengesetzt ist. Der Ausschuss benennt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Gesamtzahl seiner Mitglieder für jede Mitgliedschaft drei Kandidaten. Gelingt im ersten Wahlgang die Wahl eines Kandidaten nicht, erfolgt die Wahl im zweiten Wahlgang mit drei  Fünftel der Gesamtzahl der Mitglieder. Gelingt auch in diesem Wahlgang die Wahl nicht, so entscheidet zwischen den zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen das Los. Die Türkische Große Nationalversammlung trifft aus den durch den Ausschuss vorgeschlagenen Kandidaten für jede Mitgliedschaft in geheimer Abstimmung die Auswahl. In der ersten Abstimmung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Gesamtzahl der Mitglieder, in der zweiten Abstimmung eine Mehrheit von drei Fünfteln der Gesamtzahl der Mitglieder erforderlich. Bleibt auch der zweite Wahlgang ohne Erfolg, so entscheidet zwischen den zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen das Los.
Die Mitglieder werden auf vier Jahre gewählt. Die Wiederwahl von Mitgliedern nach Ablauf ihrer Amtszeit ist zulässig.
Die Wahl der Mitglieder erfolgt dreißig Tage vor Ablauf der Amtszeit. Wird ein Amt vor Ablauf der Amtszeit frei, wird innerhalb von dreißig Tagen nach Freiwerden des Amtes die Neuwahl der Mitglieder durchgeführt."
- (keine Auswirkung auf die deutsche Übersetzung)
- im Abs. 8 wurde das Wort "Rechtsverordnungen," gestrichen.

 

IV. Sayıştay
Madde 160 – Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz.

Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararlan arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.

Silahlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi usulleri, Millî Savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurde der Artikel 160 Abs. 4 aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 5428 vom 29. Oktober 2005 wurde der Artikel 160 wie folgt geändert:
- der Abs. 1 erhielt folgende Fassung:
"Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz."
- nach dem Abs. 2 wurde folgender Absatz eingefügt:
"Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır."

 

IV. Rechnungshof
Artikel 160. Der Rechnungshof hat die Aufgabe, alle Einnahmen und Ausgaben sowie die Güter der Amtsbereiche mit allgemeinen und Sonderhaushalten im Namen der Türkischen Großen Nationalversammlung zu kontrollieren und über die Rechnungen und Verfügungen der Verantwortlichen abschließend zu urteilen sowie die durch die Gesetze zugewiesenen Angelegenheiten der Prüfung, Kontrolle und Urteile zu besorgen. Hinsichtlich der abschließenden Urteile des Rechnungshofs können die Betroffenen innerhalb von fünfzehn Tagen seit dem Tage ihrer schriftlichen Mitteilung und nur einmal die Berichtigung der Entscheidung verlangen.

Wegen dieser Entscheidung darf der Verwaltungsrechtsweg nicht beschritten werden.

Bei Konflikten zwischen Entscheidungen des Staatsrats und des Rechnungshofs hinsichtlich Steuern, ähnlichen finanziellen Lasten und Pflichten gelten die Entscheidungen des Staatsrats.

Der Aufbau des Rechnungshofs, seine Arbeitsweise, seine Kontrollverfahren, die Eigenschaften, Ernennung, Pflichten und Zuständigkeiten, Rechte und Verpflichtungen sowie die sonstigen Personalangelegenheiten seiner Angehörigen und die Sicherung seines Präsidenten und seiner Mitglieder werden durch Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 5170 vom 7. Mai 2004 wurde der Artikel 160 Abs. 4 aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 5428 vom 29. Oktober 2005 wurde der Artikel 160 wie folgt geändert:
- der Abs. 1 erhielt folgende Fassung:
"Der Rechnungshof hat die Aufgabe, alle im Rahmen des Haushalts der Zentralverwaltung erfolgten Einnahmen und Ausgaben sowie die Güter der öffentlichen Verwaltung und Sozialversicherungseinrichtungen im Namen der Türkischen Großen Nationalversammlung zu kontrollieren und über die Rechnungen und Verfügungen der Verantwortlichen endgültige Entscheidungen zu treffen sowie die durch die Gesetze zugewiesenen Angelegenheiten der Prüfung, Kontrolle und Entscheidung zu besorgen. Hinsichtlich der endgültigen Entscheidungen  des Rechnungshofs können die Betroffenen innerhalb von fünfzehn Tagen seit dem Tage ihrer schriftlichen Mitteilung und einmalig der Berichtigung der Entscheidung verlangen."
- nach dem Abs. 2 wurde folgender Absatz eingefügt:
"Der Rechnungshof prüft die Rechnungslegung der lokalen Verwaltungen und entscheidet hierüber endgültig."

 

DÖRDÜNCÜ KISIM
Malî ve Ekonomik Hükümler
 

Vierter Teil:
Finanzielle und wirtschaftliche Vorschriften

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Malî Hükümler
 

Erster Abschnitt:
Finanzielle Vorschriften

 

I. Bütçe
A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması
Madde 161 – Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır.

Malî yıl başlangıcı ile genel ve katma bütçelerin nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı kanunla belirlenir.

Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir.

Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

Durch Gesetz Nr. 5428 vom 29. Oktober 2005 erhielt der Artikel 161 Abs. 2 folgende Fassung:
"Mali yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir."

Durch Art. 15 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 161 mit Wirkung vom 2. Mai 2017  wie folgt geändert:
- die Überschrift erhält folgende Fassung: "A. Bütçe ve kesinhesap".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Madde 161 – Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır.
Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.
Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır.
Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.
Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.
Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz.
Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile carî ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur.
Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar.
Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.
Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır."

 

I. Haushalt
A. Aufstellung und Anwendung des Haushalts
Artikel 161. Die Ausgaben des Staates und der juristischen Personen des öffentlichen Rechts außer den öffentlichen Wirtschaftsunternehmen erfolgen mit jährlichen Haushalten.

Der Beginn des Haushaltsjahres sowie die Art und Weise der Aufstellung und Anwendung der allgemeinen und Sonderhaushalte werden durch Gesetz bestimmt.

Das Gesetz kann für Investitionen im Zusammenhang mit Entwicklungsplänen oder für länger als ein Jahr erfordernde Angelegenheiten und Aufgaben besondere Fristen und Verfahren einführen.

In das Haushaltsgesetz darf außer der Vorschriften zum Haushalt keine Vorschrift eingefügt werden.

Durch Gesetz Nr. 5428 vom 29. Oktober 2005 erhielt der Artikel 161 Abs. 2 folgende Fassung:
"Der Beginn des Haushaltsjahres sowie die Art und Weise der Aufstellung und Anwendung des Haushaltsplans der zentralen Verwaltung werden durch Gesetz bestimmt."

Durch Art. 15 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel 161 mit Wirkung vom 2. Mai 2017 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhält folgende Fassung: "A. Haushalt und Rechnungslegung".
- der Artikel erhielt folgende Fassung:
"Artikel 161. Die Ausgaben der öffentlichen Verwaltung und der juristischen Personen des öffentlichen Rechts außer den öffentlichen Wirtschaftsunternehmen erfolgen aufgrund von Jahreshaushaltsplänen.
Grundsätze und Verfahren in Bezug auf den Beginn des Haushaltsjahres sowie die Art und Weise der Aufstellung und Umsetzung des Haushaltsplans der Zentralverwaltung sowie die Investitionen und für länger als ein Jahr andauernde Geschäfte und Dienstleistungen die besonderen Fristen werden durch Gesetz bestimmt. In das Haushaltsgesetz darf außer der Vorschriften zum Haushalt keine Vorschrift eingefügt werden.
Der Präsident der Republik legt den Entwurf für das Haushaltsgesetz mindestens fünfundsiebzig Tage vor Beginn des Haushaltsjahres der Großen Nationalversammlung der Türkei vor. Der Haushalt wird im Haushaltsausschuss verhandelt. Der Text ist innerhalb von fünfundfünfzig Tagen zu verabschieden, dann im Plenum zu verhandeln und bis zu Beginn des Haushaltsjahres zu beschließen.
Kann das Haushaltsgesetz nicht fristgemäß in Kraft gesetzt werden, wird ein vorläufiges Haushaltsgesetz verabschiedet. Kann auch kein vorläufiges Haushaltsgesetz verabschiedet werden, wird das Haushaltsgesetz des vorangegangenen Jahres unter Anpassung der Zahlen anhand der Wertsteigerungen angewendet. Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung geben zu den Haushalten der öffentlichen Verwaltungen im Zuge der Verhandlungen ihre Stellungnahmen ab, dürfen jedoch zur Erhöhung der Kosten oder Verminderung der Einnahmen keine Vorschläge einbringen. Die Haushalte der öffentlichen Verwaltungen und die Änderungsvorschläge werden im Plenum ohne weitere Verhandlungen gelesen und darüber abgestimmt.
Die im Haushalt der Zentralverwaltung eingestellten Ausgabenposten bilden die Obergrenze der Ausgaben. Das Haushaltsgesetz darf keine Bestimmung enthalten, aufgrund welcher durch Präsidialverordnung die Ausgaben erhöht werden dürfen. Änderungsvorschläge, die im laufenden Jahr eine Erhöhung der Ausgaben vorsehen und im laufenden wie in den folgenden Jahren Belastungen des Haushalts vorsehen, haben Angaben zur Finanzierung zu enthalten.
Der Vorschlag zum Gesetz über die Jahresschlussrechnung der Zentralverwaltung ist innerhalb von nicht mehr als sechs Monaten nach Ende des betreffenden Haushaltsjahres durch den Präsidenten der  Republik der Türkischen Großen Nationalversammlung vorzulegen. Der Rechnungshof hat seine Bestätigungserklärung innerhalb von nicht mehr als fünfundsiebzig Tagen nach Vorlage des Vorschlages zum Gesetz über die Jahresschlussrechnung der Nationalversammlung vorzulegen. Die Übermittlung des Vorschlags zum Gesetz über die Jahresschlussrechnung und der Bestätigungserklärung des Rechnungshofs haben keine Auswirkung auf die für das betreffende Jahre laufenden Prüfungs- und Rechnungsverfahren des Rechnungshofes und stellen kein Präjudiz für den Ausgang dieser Verfahren dar.
Über den Vorschlag zum Gesetz über die Jahresschlußrechnung wird gemeinsam mit dem Vorschlag zum Haushaltsgesetz verhandelt und beschlossen."

 

B. Bütçenin görüşülmesi
Madde 162Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yıl başından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Bütçe Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna veya gruplarına en az yirmibeş üye verilmek şartı ile, siyasî parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önünde tutulur.

Bütçe Komisyonunun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve malî yıl başına kadar karara bağlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, bakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkında düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.

Durch Gesetz Nr. 5428 vom 29. Oktober 2005 wurde der Artikel 162 wie folgt geändert:
- der Abs. 1 erhielt folgende Fassung:
"Bakanlar Kurulu, merkezi yönetim bütçe tasarısı ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yıl başından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar."
- der Abs. 4 erhielt folgende Fassung:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır."

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  162 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

B. Verhandlung des Haushalts
Artikel 162. Der Ministerrat legt die Entwürfe für die allgemeinen und Sonderhaushalte sowie den Bericht mit den Schätzungen zum nationalen Haushalt mindestens fünfundsiebzig Tage vor Beginn des Haushaltsjahres der Türkischen Großen Nationalversammlung vor.

Die Haushaltsentwürfe und der Bericht werden in dem aus vierzig Mitgliedern bestehenden Haushaltsausschuß geprüft. Bei der Bildung dieses Ausschusses wird beachtet, daß die Fraktionen und unabhängigen Abgeordneten ihren Anteilen gemäß vertreten sind, die Regierungsfraktion oder -fraktionen jedoch mindestens fünfundzwanzig Mitglieder erhalten.

Über den Text, der vom Haushaltsausschuß innerhalb von fünfundvierzig Tagen angenommen wird, wird in der Türkischen Großen Nationalversammlung verhandelt und bis zum Beginn des Haushaltsjahres entschieden.

Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung äußern im Plenum ihre Ansichten über die Haushalte der Ministerien und Amtsbereiche sowie die Sonderhaushalte während der Verhandlungen über die Gesamtheit eines jeden Haushalts; die Abschnitte und Änderungsvorschläge werden ohne besondere Verhandlung gelesen und zur Abstimmung gestellt.

Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung dürfen während der Verhandlung über das Haushaltsgesetz im Plenum keine Vorschläge einbringen, welche die Ausgaben erhöhen oder die Einnahmen verringern.

Durch Gesetz Nr. 5428 vom 29. Oktober 2005 wurde der Artikel 162 wie folgt geändert:
- der Abs. 1 erhielt folgende Fassung:
"Der Ministerrat legt die Entwürfe für den Haushaltsplan der zentralen Verwaltung sowie den Bericht mit den Schätzungen zum nationalen Haushalt mindestens fünfundsiebzig Tage vor Beginn des Haushaltsjahres der Türkischen Großen Nationalversammlung vor."
- der Abs. 4 erhielt folgende Fassung:
"Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung äußern im Plenum ihre Ansichten über die Haushalte der öffentlichen Verwaltung während der Verhandlungen über die Gesamtheit eines jeden Haushalts; die Abschnitte und Änderungsvorschläge werden ohne besondere Verhandlung gelesen und zur Abstimmung gestellt."

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  162 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları
Madde 163Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarılarında ve carî ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur.

Durch Gesetz Nr. 5428 vom 29. Oktober 2005 erhielt der Artikel 163 Satz 1 folgende Fassung:
"Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterir."

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  163 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

C. Grundsätze der Möglichkeit von Änderungen an den Haushalten
Artikel 163. Die in den allgemeinen und Sonderhaushalten bewilligten Ausgabenbeträge zeigen die Grenze des Betrages an, der ausgegeben werden darf. In die Haushalte darf keine Vorschrift eingefügt werden, wonach die Grenze des Betrages, der ausgegeben werden darf, durch Verordnung des Ministerrats überschritten werden kann. Dem Ministerrat darf nicht die Kompetenz zur Änderung im Haushalt durch Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft erteilt werden. In Änderungsentwürfen, welche eine Erhöhung der Ausgabenbeiträge im Haushalt des laufenden Jahres vorsehen und in Gesetzentwürfen und -vorschlägen, welche für die Haushalte des laufenden und eines nächsten Jahres finanzielle Belastungen bringen, sind die den vorgesehenen Ausgaben gegenüberstehenden finanziellen Einnahmequellen aufzuführen.

Durch Gesetz Nr. 5428 vom 29. Oktober 2005 erhielt der Artikel 163 Satz 1 folgende Fassung:
"Die im Haushaltsplan der zentralen Verwaltung bewilligten Ausgabenbeträge zeigen die Grenze des Betrages an, der ausgegeben werden darf."

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  163 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

D. Kesinhesap
Madde 164Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap
kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar.

Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  164 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

 

D. Haushaltsendabrechnung
Artikel 164. Die Gesetzentwürfe zur Haushaltsendabrechnung werden der Türkischen Großen Nationalversammlung vom Ministerrat, wenn das Gesetz keine kürzere Frist vorsieht, innerhalb von sieben Monaten seit dem Ende des Haushaltsjahres, das sie betreffen, vorgelegt. Der Rechnungshof legt der Großen Nationalversammlung der Türkei seine bestätigende allgemeine Stellungnahme innerhalb von spätestens fünfundsiebzig Tagen seit der Einbringung des Gesetzentwurfs über die Haushaltsendabrechnung, auf den sie sich bezieht, vor.

Der Gesetzentwurf zur Haushaltsendabrechnung wird zusammen mit dem Entwurf zum Haushaltsgesetz des neuen Jahres auf die Tagesordnung des Haushaltsausschusses gesetzt. Der Haushaltsausschuß legt dem Plenum den Entwurf zum Haushaltsgesetz zusammen mit dem Gesetzentwurf zur Haushaltsendabrechnung vor, das Plenum verhandelt und entscheidet über den Gesetzentwurf zur Haushaltsendabrechnung zusammen mit dem Entwurf zum Haushaltsgesetz für das neue Jahr.

Die Eingabe des Gesetzentwurfs zur Haushaltsabrechnung und der bestätigenden allgemeinen Stellungnahme in die Türkische Große Nationalversammlung steht der vom Rechnungshof nicht zu Ende geführten Kontrolle und gerichtlichen Behandlung der Rechnungen für das betreffende Jahr nicht entgegen und kommt nicht einer Entscheidung hierüber gleich.

Durch Art. 16 E) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde der Artikel  164 mitsamt der Überschrift mit Wirkung vom ... aufgehoben.

E. Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi
Madde 165 – Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir.

 

E. Kontrolle der öffentlichen Wirtschaftsunternehmen
Artikel 165. Die Grundsätze der Kontrolle der öffentlichen Einrichtungen und Gesellschaften, deren Kapital zu mehr als der Hälfte unmittelbar oder mittelbar dem Staat gehört, durch die Türkische Große Nationalversammlung werden durch Gesetz geregelt.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Ekonomik Hükümler
 

Zweiter Abschnitt:
Wirtschaftliche Vorschriften

 
I. Planlama
Madde 166 – Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.

Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir.

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Durch Art. 23 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 166 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey"
- dem Artikel wurde folgender Absatz angefügt:
"Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir."

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde im Artikel  166 Abs. 4 mit Wirkung vom ... das  Wort "hükümete" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanına".

 

I. Planung
Artikel 166. Die Planung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung, des schnellen Fortschritts insbesondere der Industrie und Landwirtschaft im gesamten Land auf ausgewogene und harmonische Weise, der effizienten Verwendung der materiellen Möglichkeiten des Landes aufgrund ihrer quantitativen und qualitativen Erfassung und die Errichtung der notwendigen Organisation zu diesem Zweck sind Aufgabe des Staates.

Im Plan werden Maßnahmen vorgesehen, welche das nationale Sparaufkommen und die Produktion erhöhen, bei den Preisen Stabilität und bei den Auslandszahlungen Ausgeglichenheit gewährleisten und die Investitionen und Beschäftigung fortentwickeln; bei den Investitionen werden Gemeinwohl und Erfordernisse der Gemeinschaft beachtet: die effiziente Verwendung der materiellen Möglichkeiten wird zum Ziel genommen. Die Schritte zur Entwicklung erfolgen gemäß diesem Plan.

Verfahren und Grundsätze im Zusammenhang mit der Aufstellung der Entwicklungspläne, ihrer Bestätigung durch die Türkische Große Nationalversammlung, ihrer Anwendung, Änderung und der Verhinderung von Änderungen, welche ihre Einheit stören, werden durch Gesetz geregelt.

Durch Art. 23 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Artikel 166 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 wie folgt geändert:
- die Überschrift erhielt folgende Fassung: "I. Planung, Wirtschafts- und Sozialrat"
- dem Artikel wurde folgender Absatz angefügt:
"Zu Zwecken der unverbindlichen Abgabe von Stellungnahmen für die Regierung bei der Bestimmung der Wirtschafts- und Sozialpolitik wird der Wirtschafts- und Sozialrat gegründet. Aufbau und Funktionsweise des Wirtschafts- und Sozialrats werden durch Gesetz geregelt."

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  166 Abs. 4 mit Wirkung vom ... die  Worte "die Regierung" ersetzt durch: "den Präsidenten der Republik".

 

II. Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi
Madde 167 – Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.

Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  167 Abs. 2 mit Wirkung vom ... die Worte "Bakanlar Kuruluna" ersetzt durch: "Cumhurbaşkanına".

 

II. Kontrolle der Märkte und Regelung des Außenhandels
Artikel 167. Der Staat trifft Maßnahmen, welche das gesunde und geordnete Funktionieren der Geld-, Kredit-, Kapital-, Waren- und Dienstleistungsmärkte gewährleisten und fortentwickeln; er verhindert die tatsächliche oder sich aus Verträgen ergebende Bildung von Monopolen und Kartellen.

Durch Gesetz kann dem Ministerrat die Kompetenz erteilt werden, zum Zweck der Regelung des Außenhandels zum Nutzen der Wirtschaft des Landes Einfuhr-, Ausfuhr- und andere Außenhandelsgeschäfte, außer mit Steuern und ähnlichen Lasten, mit zusätzlichen finanziellen Lasten zu beschweren oder diese aufzuheben.

Durch Art. 16 B) des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurden im Artikel  167 Abs. 2 mit Wirkung vom ... die Worte "dem Ministerrat" ersetzt durch: "dem Präsidenten der Republik".

siehe hinsichtlich des Absatz 2 auch Artikel 73 Absatz 4.
 

III. Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi
Madde 168 – Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.

 

III. Erforschung und Erschließung der Naturschätze und Rohstoffquellen
Artikel 168. Die Naturschätze und Rohstoffquellen unterliegen der Herrschafts- und Verfügungsgewalt des Staates. Das Recht zu ihrer Erforschung und Erschließung steht dem Staat zu. Der Staat kann dieses Recht für eine bestimmte Dauer auf natürliche oder juristische Personen übertragen. Welcher Naturschatz und welche Rohstoffquelle gemeinsam durch den Staat und natürliche oder juristische Personen oder unmittelbar durch natürliche oder juristische Personen erforscht und erschlossen wird, ist von der ausdrücklichen Erlaubnis durch das Gesetz abhängig. Die Bedingungen, an welche sich die natürlichen und juristischen Personen in diesem Fall zu halten haben, Verfahren und Grundsätze der vom Staat zu führenden Aufsicht und Kontrolle und die Sanktionen werden im Gesetz aufgeführt.

 

IV. Ormanlar ve orman köylüsü
A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi
Madde 169 – Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.

 

IV. Wälder und Waldbauer
A. Schutz und Fortentwicklung der Wälder
Artikel 169. Der Staat erläßt zum Schutz der Wälder und zur Erweiterung der Waldflächen die notwendigen Gesetze und trifft die notwendigen Maßnahmen. Anstelle abgebrannter Wälder wird neu aufgeforstet, an diesen Stellen darf anderweitige Landwirtschaft und Viehzucht nicht betrieben werden. Die Aufsicht über alle Wälder führt der Staat.

Eigentum an Staatswäldern ist nicht übertragbar. Die Staatswälder werden dem Gesetz gemäß vom Staat verwaltet und bewirtschaftet. An diesen Wäldern kann durch Fristablauf kein Eigentum erworben und außer im öffentlichen Interesse keine Dienstbarkeit bestellt werden.

Eine Erlaubnis für irgendeine Tätigkeit oder Handlung, welche die Wälder schädigen kann, darf nicht erteilt werden. Politische Propaganda, welche zur Zerstörung von Wäldern führt, ist unzulässig; eine allein auf Straftaten gegen den Wald bezogene allgemeine oder besondere Amnestie darf nicht erlassen werden. Die Straftaten, die mit dem Ziel der Verbrennung von Wäldern, der völligen Zerstörung oder Verringerung des Waldes begangen werden, dürfen nicht in eine allgemeine oder besondere Amnestie einbezogen werden.

Abgesehen von Stellen, deren Erhalt als Wald aus wissenschaftlicher und technischer Sicht ohne jeglichen Nutzen erscheint und deren Umwandlung in landwirtschaftliche Flächen dagegen als entschieden nutzbringend festgestellt worden ist, von Grundstücken, die aus wissenschaftlicher und technischer Sicht ihre Waldeigenschaft vor dem 31. Dezember 1981 verloren haben und deren Verwendung für verschiedene landwirtschaftliche Bereiche wie Acker-, Wein-, Obst-, Olivenanbau oder für Viehzucht als nutzbringend festgestellt worden ist, sowie von Stellen mit städtischen, kleinstädtischen und dörflichen Gebäudeansammlungen ist die Einengung von Waldgrenzen unzulässig.

 

B. Orman köylüsünün korunması
Madde 170 - Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir.

Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır.

Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.

 

B. Schutz des Waldbauern
Artikel 170. Die Maßnahmen zur Gewährleistung der Zusammenarbeit zwischen dem Staat und der Dorfbevölkerung in den Wäldern oder an deren Rändern bei der Beaufsichtigung und Bewirtschaftung des Waldes im Hinblick auf die Entwicklung dieser Bevölkerung und auf den Schutz der Wälder und ihrer Einheit, die Bewertung der Stellen, welche vor dem 31. Dezember 1981 aus wissenschaftlicher und technischer Sicht ihre Waldeigenschaft vollständig verloren haben, die Feststellung der Stellen, deren Erhalt als Wald aus wissenschaftlicher und technischer Sicht nicht als nutzbringend erscheint, und ihre Ausklammerung aus den Grenzen des Waldes sowie die Belebung der genannten Stellen durch den Staat, um die Besiedlung dieser Stellen mit einem Teil oder der ganzen Bevölkerung der Dörfer innerhalb des Waldes zu bewirken, und die Zuteilung zur Nutzung durch diese Bevölkerung werden durch Gesetz geregelt.

Der Staat trifft die Maßnahmen zur Erleichterung der Beschaffung von Geräten und Materialien zur Bewirtschaftung und anderen Mitteln durch diese Bevölkerung.

Die Grundstücke, welche der aus dem Innern des Waldes umgesiedelten Bevölkerung gehören, werden unverzüglich als Staatswald aufgeforstet.

 

V. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi
Madde 171 – Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.

Kooperatifler, Devletin her türlü kontrol ve denetimine tâbi olup, siyasetle uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği
yapamazlar.

Durch Gesetz Nr. 4121vom 23. Juli 1995 wurde der Artikel 171 Absatz 2 aufgehoben.

 

V. Fortentwicklung des Genossenschaftswesens
Artikel 171. Der Staat trifft unter Beachtung der Interessen der nationalen Wirtschaft die Maßnahmen zur Fortentwicklung des Genossenschaftswesens mit dem Zweck, vorrangig die Produktion zu erhöhen und den Verbraucher zu schützen.

Die Genossenschaften unterliegen der Staatsaufsicht und Kontrolle jeder Art und dürfen sich nicht mit Politik befassen und nicht mit politischen Parteien zusammenarbeiten.

Durch Gesetz Nr. 4121vom 23. Juli 1995 wurde der Artikel 171 Absatz 2 aufgehoben.

 

VI. Tüketiciler ile esnaf ve sanatkarların korunması
A. Tüketicilerin korunması
Madde 172 – Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.

 

VI. Schutz der Verbraucher, Einzelhändler und Handwerker
A. Schutz der Verbraucher
Artikel 172. Der Staat trifft Maßnahmen zum Schutz und zur Aufklärung der Verbraucher, er fördert die Selbstschutzaktivitäten der Verbraucher.

 

B. Esnaf ve sanatkarların korunması
Madde 173 – Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.

 

B. Schutz der Einzelhändler und Handwerker
Artikel 173. Der Staat trifft die Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung der Einzelhändler und Handwerker.

 

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
 

Fünfter Teil:
Sonstige Vorschriften

 

I. İnkılap kanunlarının korunması
Madde 174 – Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:
1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun;
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun;
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü;
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun;
6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında Kanun;
7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun;
8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun.

 

I. Schutz der Reformgesetze
Artikel 174. Keine Vorschrift der Verfassung darf in der Weise verstanden und ausgelegt werden, daß die am Tage der Annahme der Verfassung durch Volksabstimmung in Kraft befindlichen Vorschriften der nachstehenden Reformgesetze, welche das Ziel haben, die türkische Gesellschaft über den modernen Zivilisationsstandard hinauszuheben und den laizistischen Charakter der Republik zu schützen, verfassungswidrig seien:
1. Gesetz Nr. 430 vom 3. März 1340 (= 1924) über die Vereinheitlichung des Unterrichts;
2. Gesetz Nr. 671 vom 25. November 1341 (= 1925) über das Tragen westlicher Kopfbedeckungen;
3. Gesetz Nr. 677 vom 30. November 1341 (= 1925) über Verbot und Schließung der Derwischorden, der Klöster und Mausoleen, über das Verbot des Berufs der Mausoleenwächter und der Führung und Verleihung einiger Titel;
4. Der durch das Türkische Zivilgesetzbuch Nr. 743 vom 17. Februar 1926 angenommene Grundsatz der Eheschließung vor dem Standesbeamten und die Bestimmung des Artikels 110 des gleichen Gesetzes;
5. Gesetz Nr. 1288 vom 20. Mai 1928 über die Annahme der international üblichen Ziffern;
6. Gesetz Nr. 1353 vom 1. November 1928 über die Annahme und Anwendung des türkischen Alphabets;
7. Gesetz Nr. 2590 vom 26. November 1934 über die Aufhebung der Anreden und Titel "Efendi", "Bey", "Pascha" und dergleichen;
8. Gesetz Nr. 2596 vom 3. Dezember 1934 über das Verbot, bestimmte Trachten zu tragen.

 

ALTINCI KISIM
Geçici Hükümler
 

Sechster Teil:
Übergangsvorschriften
 
Geçici Madde 1 Anayasanın halkoylaması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak kabul edildiğinin usulünce ilanı ile birlikte, halkoylaması tarihindeki Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak, yedi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhurbaşkanına tanınan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 18 Eylül 1980 tarihinde Devlet Başkanı olarak içtiği and yürürlükte kalır. Yedi yıllık sürenin sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimi Anayasada öngörülen hükümlere göre yapılır.

Cumhurbaşkanı, ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp; Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar, 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Kanunla teşekkül etmiş olan Milli Güvenlik Konseyinin Başkanlığını da yürütür.

İlk milletvekili genel seçimleri sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve başlayıncaya kadar geçecek süre içinde, Cumhurbaşkanlığının herhangi bir surette boşalması halinde, Milli Güvenlik Konseyinin en kıdemli üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Anayasaya göre yeni Cumhurbaşkanını seçinceye kadar, Cumhurbaşkanına vekalet eder ve O'nun Anayasadaki bütün görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

Übergangsartikel 1. Zugleich mit der ordnungsmäßigen Bekanntmachung, daß die Verfassung aufgrund des Ergebnisses der Volksabstimmung als Verfassung der Türkischen Republik angenommen ist, hat der zur Zeit der Volksabstimmung im Amt befindliche Präsident des Nationalen Sicherheitsrates und Staatspräsident die Eigenschaft als Präsident der Republik erworben und wird für eine siebenjährige Periode die in der Verfassung dem Präsidenten der Republik zuerkannten Aufgaben erfüllen und seine Befugnisse ausüben. Der von ihm am 18. September 1980 als Staatspräsident geleistete Eid bleibt in Kraft. Am Ende der siebenjährigen Periode erfolgt die Wahl zum Präsident der Republik entsprechend den in der Verfassung vorgesehenen Vorschriften.

Der Präsident der Republik übt bis zur Konstituierung des Präsidiums der Türkischen Großen Nationalversammlung bei deren Zusammentritt nach den ersten allgemeinen Wahlen auch das durch das Gesetz Nr. 2356 vom 12. Dezember 1980 geschaffene Amt des Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrates aus.

Wenn während der Zeitspanne bis zur Tagung und Arbeitsaufnahme der Türkischen Großen Nationalversammlung nach der ersten allgemeinen Abgeordnetenwahl das Amt des Präsidenten der Republik aus irgendeinem Grunde frei wird, wird das dienstälteste Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats bis zur verfassungsgemäßen Wahl eines neuen Präsidenten der Republik seitens der Türkischen Großen Nationalversammlung den Präsidenten der Republik vertreten und alle seine in der Verfassung aufgeführten Aufgaben erfüllen und seine Befugnisse ausüben.

gegenstandslos.

 

Geçici Madde 212 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Kanunla kuruluşu gösterilen Milli Güvenlik Konseyi, Anayasaya dayalı olarak hazırlanacak Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanununa göre yapılacak ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunlara göre görevlerini devam ettirir.

Anayasanın kabulünden sonra 2356 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki Milli Güvenlik Konseyi Üyeliklerinden birisinin herhangi bir nedenle boşalması halinde doldurulması usulüne ilişkin hüküm uygulanmaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve başladıktan sonra, Milli Güvenlik Konseyi, altı yıllık bir süre için Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşür ve Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi sıfatını alırlar. Milli Güvenlik Konseyi üyesi olarak 18 Eylül 1980 tarihinde içtikleri and yürürlükte kalır. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin haiz bulundukları özlük hakları ile dokunulmazlığına sahip olurlar. Altı yıllık süre sonunda Cumhurbaşkanlığı Konseyinin hukuki varlığı sona erer.

Cumhurbaşkanlığı Konseyinin görevleri şunlardır:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilen, Anayasada yazılı temel hak ve hürriyetlere ve ödevlere, laiklik ilkesine, Atatürk inkılaplarının, milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunmasına, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna, Milletlerarası andlaşmalara, dış ülkelere silahlı kuvvet gönderilmesine ve yabancı kuvvetlerin Türkiyeye kabulüne, olağanüstü yönetime, sıkıyönetim ve savaş haline dair kanunlar ile Cumhurbaşkanınca gerekli görülen diğer kanunları Cumhurbaşkanına tanınan onbeş günlük sürenin ilk on günü içinde incelemek;
b) Cumhurbaşkanının istemi ve tespit edeceği süre içinde: Milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesine, olağanüstü yönetim yetkisinin kullanılmasına ve alınacak tedbirlere, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yönetim ve gözetimine, gençliğin yetiştirilmesine ve Diyanet İşlerinin düzenlenmesine ilişkin konuları incelemek ve görüş bildirmek;
c) Cumhurbaşkanının istemine göre, iç ve dış güvenlik ile gerekli görülen diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına sunmak.

 

Übergangsartikel 2. Der Nationale Sicherheitsrat, dessen Zusammensetzung im Gesetz Nr. 2356 vom 12. Dezember 1980 angegeben worden ist, wird bis zur Konstituierung des Präsidiums der Türkischen Großen Nationalversammlung in ihrer ersten Sitzung nach den ersten allgemeinen Wahlen, die auf der Grundlage der nach der Verfassung vorzubereitenden Gesetze über die politischen Parteien und die Wahlen stattfinden, entsprechend dem Gesetz Nr. 2324 über die Verfassungsordnung und des Gesetzes Nr. 2485 über die Konstituierende Versammlung seine Aufgaben weiterhin erfüllen.

Für den Fall, daß nach der Annahme der Verfassung eine der in Artikel 3 des Gesetzes Nr. 2356 vorgesehenen Mitgliedsstellen im Nationalen Sicherheitsrat aus irgendeinem Grunde frei wird, wird die Vorschrift über die verfahrensrechtlich vorgesehene Wiederbesetzung nicht angewendet.

Nach dem Beginn der Tätigkeit der Türkischen Großen Nationalversammlung wird der Nationale Sicherheitsrat für eine Dauer von 6 Jahren in einen Präsidialrat der Republik umgewandelt, und die Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates erwerben die  Eigenschaft von Mitgliedern des Präsidialrats der Republik. Der von den Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrats am 18. September 1980 geleistete Eid bleibt in Geltung. Die Mitglieder des Präsidialrats der Republik sind Inhaber der besonderen Rechte, die den Mitgliedern der Türkischen Großen Nationalversammlung nach der Verfassung zustehen und genießen Immunität. Am Ende der Sechs-Jahres-Frist findet der rechtliche Bestand des Präsidialrats der Republik sein Ende.

Die Aufgaben des Präsidialrats der Republik sind folgende:
a) Die von der Türkischen Großen Nationalversammlung angenommenen und dem Präsidenten der Republik zugeleiteten Gesetze über die in der Verfassung aufgeführten Grundrechte und Freiheiten und Pflichten, über das Prinzip des Laizismus, über den Schutz der Reformen Atatürks, der nationalen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung, über die Rundfunk- und Fernsehanstalt der Türkei, über zwischenstaatliche Abkommen über die Entsendung von Streitkräften außerhalb der Grenzen des Landes und der Stationierung ausländischer Truppen in der Türkei, über Notstand, Ausnahmezustand und Krieg sowie die seitens des Präsidenten der Republik erforderlich gehaltenen anderen Gesetze innerhalb der ersten 10 Tage der dem Präsidenten der Republik eingeräumten 15tägigen Frist zu prüfen;
b) Auf Wunsch des Präsidenten der Republik innerhalb der von diesem festzusetzenden Fristen Fragen zu prüfen und darüber ihre Ansicht zu äußern, die sich beziehen auf die Ausschreibung allgemeiner Neuwahlen, auf die Ausübung der Befugnisse der Notstandsverwaltung und der zu treffenden Maßnahmen, auf die Leitung und Überwachung der Türkischen Rundfunk- und Fernsehanstalten, auf die Erziehung der Jugend und auf die Ordnung der religiösen Angelegenheiten;
c) Auf Wunsch des Präsidenten der Republik andere Gegenstände, die für die innere und äußere Sicherheit notwendig erscheinen, zu prüfen, zu untersuchen und über die Ergebnisse dem Präsidenten der Republik zu berichten.

seit dem 5. Dezember 1989 gegenstandslos.

 

Geçici Madde 3Anayasaya göre yapılacak ilk milletvekili genel seçimi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanını oluşturması ile birlikte:
a) 27 Ekim 1980 gün ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun,
b) 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Milli Güvenlik Konseyi Hakkında Kanun,
c) 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun,
Yürürlükten kalkar ve Milli Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisinin hukuki varlıkları sona erer.

 

Übergangsartikel 3. Mit der Konstituierung des Präsidiums der Türkischen Großen Nationalversammlung in ihrer ersten Sitzung nach den gemäß der Verfassung abgehaltenen ersten allgemeinen Abgeordnetenwahlen treten
a) das Gesetz Nr. 2324 vom 27. Oktober 1980 über die Verfassungsordnung;
b) das Gesetz Nr. 2356 vom 12. Dezember 1980 über den Nationalen Sicherheitsrat;
c) das Gesetz Nr. 2485 vom 29. Juni 1981 über die Konstituierende Versammlung
außer Kraft, und der Nationale Sicherheitsrat sowie die Beratende Versammlung finden ihr rechtliches Ende.

seit dem 5. Dezember 1983 gegenstandslos.

 

Geçici Madde 41) 16 Ekim 1981 tarih ve 2533 sayılı Kanunla feshedilmiş bulunan siyasî partilerden; 11 Eylül 1980'den sonra gerek parti tüzelkişiliği, gerek bunların merkez yöneticilerinden veya Parlamento üyelerinden herhangi biri haklımda Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden herhangi biri ile ilgili olarak kamu davası açılmış olanlarla, 11 Eylül 1980 tarihinde iktidar partisi ve anamuhalefet partisi durumunda bulunan siyasî partilerin;
a) 1 Ocak 1980 ve daha sonraki tarihlerde; genel başkan, genel başkan yardımcıları veya vekilleri, genel sekreterleri, bunların yardımcıları ve merkez yönetim kurulu veya benzeri organların üyeleri; Anayasanın halkoylaması sonucu kabulü tarihinden başlayarak on yıl süre ile siyasî parti kuramazlar; Anayasa hükümlerine dayalı olarak kurulacak siyasî partilere üye olamazlar, bu partiler tarafından veya bağımsız olarak milletvekili genel ve ara seçimlerinde, mahallî seçimlerde aday gösterilemezler ve aday olamazlar. Siyasî partilerle herhangi bir şekilde bağlantı kuramazlar ve siyasî partilerde fahrî olarak bile herhangi bir görev alamazlar.
b) 1 Ocak 1980 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde üye bulunan milletvekilleri ile senatörler, Anayasanın halkoylaması sonucu kabulü tarihinden başlamak üzere beş yıl süre ile siyasî parti kuramazlar, kurulacak siyasî partilerin merkez yönetim kurullarında veya benzeri organlarda görev alamazlar.
2) 1 Ocak 1980 tarihinde kontenjan senatörü veya Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesi olanlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyelerinden; haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden herhangi biri ile kamu davası açılmış bulunanlar veya birinci fıkrada nitelendirilen siyasî partilerden birine girmiş olanlar birinci fıkranın (b) bendi hükümlerine tâbi olurlar.

 

Übergangsartikel 4. 1) Diejenigen aus dem Kreis der durch das Gesetz Nr. 2533 vom 16. Oktober 1981 aufgelösten politischen Parteien, die nach dem 11. September 1980 seit es als Leiter der Partei als juristische Person, sei es als Leiter der Zentralorganisation oder als Parlamentsmitglied wegen eines der in dem türkischen Strafgesetzbuch, Buch 2, Abschnitt 1, aufgeführten Verbrechens gegen die Persönlichkeit des Staates öffentlich angeklagt worden sind sowie die folgenden Personen, die am 11. September 1980 in der Regierungspartei und in der Hauptoppositionspartei
a) seit dem 1. Januar 1980 oder später Vorsitzende, Gehilfen des Vorsitzenden oder seine Vertreter, Generalsekretäre oder seine Gehilfen sowie Mitglieder des zentralen Leitungsausschusses oder ähnlicher Organe waren, dürfen innerhalb von 10 Jahren seit der Annahme der Verfassung durch die Volksabstimmung keine politische Partei gründen, in keine politische Partei, die aufgrund der Verfassungsbestimmungen gegründet wird, als Mitglied eintreten, von diesen Parteien oder unabhängig als Abgeordneter bei den allgemeinen oder Zwischenwahlen und bei den öffentlichen Wahlen als Kandidat aufgestellt werden noch sich als Kandidat bewerben, keinerlei Band zu politischen Parteien knüpfen und in den politischen Parteien noch nicht einmal ehrenamtlich irgendeine Aufgabe übernehmen.
b) Diejenigen, die am 1. Januar 1980 Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung als Abgeordnete oder Senatoren waren, dürfen innerhalb einer Frist von 5 Jahren seit der Annahme der Verfassung durch die Volksabstimmung keine politische Partei gründen und in den Zentral- und Leitungsgremien oder den entsprechenden Organen von neu gegründeten politischen Parteien keine Aufgabe übernehmen.
2) Diejenigen, die am 1. Januar 1980 Kontingentssenatoren oder natürliche Mitglieder des Senats der Republik waren sowie die unabhängigen Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung, gegen die wegen eines im türkischen Strafgesetzbuch, 2. Buch, 1. Abschnitt, aufgeführten Verbrechens gegen die Persönlichkeit des Staates öffentlich Klage erhoben worden ist, oder die in irgendeine der im Absatz 1 bezeichneten Parteien eingetreten sind, unterliegen den Bestimmungen von lit. b) des ersten Absatzes.

Durch Gesetz Nr. 3361 vom 17. Mai 1987 wurde der Übergangsartikel 4 aufgehoben.

 

Geçici Madde 5Yapılacak ilk milletvekili genel seçimi sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden onuncu gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında, saat 15.00 de kendiliğinden toplanır. Bu toplantıya en yaşlı Milletvekili Başkanlık eder. Bu toplantıda milletvekilleri andiçerler.

 

Übergangsartikel 5. Am zehnten Tage nach der Bekanntmachung über die ersten allgemeinen Abgeordnetenhauswahlen seitens des Hohen Wahlausschusses tritt die Türkische Große Nationalversammlung in Ankara im Gebäude der Türkischen Großen Nationalversammlung um 15 Uhr von sich aus zusammen. In dieser Sitzung präsidiert der an Jahren älteste Abgeordnete. In dieser Sitzung leisten die Abgeordneten den Eid.

gegenstandslos; die konstituierende Sitzung der Nationalversammlung fand am 5. Dezember 1983 statt.

 

Geçici Madde 6 – Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı ve çalışmaları için kendi içtüzükleri yapılıncaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül 1980 tarihinden önce yürürlükte olan İçtüzüğünün, Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

 

Übergangsartikel 6. Bis zum Erlaß der eigenen Geschäftsordnung für die Sitzungen und Tätigkeit der verfassungsmäßig gegründeten Türkischen Großen Nationalversammlung werden die der Verfassung nicht entgegenstehenden Vorschriften der vor dem 12. September 1980 in Kraft befindlichen Geschäftsordnung der Nationalversammlung angewendet.

die geltende Geschäftsordnung der Türkischen Großen Nationalversammlung stammt aus dem Jahre 1973.

 

Geçici Madde 7İlk milletvekili genel seçimi sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar, iş başında olan Bakanlar Kurulunun görevi devam eder.

 

Übergangsartikel 7. Bis zur Bestellung eines neuen Ministerrates nach der ersten allgemeinen Abgeordnetenwahl zur Türkischen Großen Nationalversammlung führt der im Amt befindliche Ministerrat seine Aufgaben fort.

gegenstandslos; die Ernennung des Ministerpräsidenten erfolgte am 7. Dezember 1983.

 

Geçici Madde 8Anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ, kurum ve kurulların kuruluş, görev, yetki ve işleyişleri ile ilgili kanunlarla, Anayasada konulması veya değiştirilmesi öngörülen diğer kanunlar, Anayasanın kabulünden başlayarak Kurucu Meclisin görev süresi içerisinde, bu süre içerisinde yetiştirilemeyenler, seçimle gelen Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl sonuna kadar çıkartılır.

 

Übergangsartikel 8. Die Gesetze, die sich auf die Gründung, die Aufgaben, die Befugnisse und den Geschäftsgang der seitens der Verfassung anerkannten neuen Organe, Anstalten und Institutionen beziehen, sowie die Gesetze, deren Erlaß oder Änderung in der Verfassung vorgesehen ist, werden mit Beginn der Annahme der Verfassung innerhalb der Funktionsdauer der Konstituierenden Versammlung von dieser und, wenn sie innerhalb dieser Frist nicht fertiggestellt werden können, bis zum Ende des ersten Jahres nach dem Zusammentritt der neugewählten Türkischen Großen Nationalversammlung erlassen.

seit dem 5. Dezember 1984 gegenstandslos.

 

Geçici Madde 9İlk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı kurulduktan sonra altı yıllık süre içinde yapılacak Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Bu takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin geri gönderilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu, aynen kabul edip tekrar Cumhurbaşkanına gönderebilmesi, üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun oyu ile mümkün olabilir.

 

Übergangsartikel 9. Der Präsident der Republik kann Verfassungsänderungen innerhalb einer Sechs-Jahres-Frist nach der Konstituierung des Präsidiums der nach den ersten allgemeinen Wahlen zusammentretenden Türkischen Großen Nationalversammlung beschlossen werden, der Türkischen Großen Nationalversammlung zurückgeben; in diesem Fall kann die Türkische Große Nationalversammlung mit der Mehrheit von drei Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder das an sie zurückgegebene Gesetz über die Verfassungsänderung erneut unverändert annehmen und dem Präsidenten der Republik unterbreiten.

seit 5. Dezember 1989 gegenstandslos.

 

Geçici Madde 10Mahalli İdare seçimleri en geç Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl içinde yapılır.

 

Übergangsartikel 10. Die Wahlen zu den örtlichen Verwaltungen finden spätestens innerhalb des auf die erste Sitzung der Türkischen Großen Nationalversammlung folgenden Jahres statt.

seit dem 5. Dezember 1984 gegenstandslos.

 

Geçici Madde 11Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyesi olanların kadroları ile görevleri devam eder. Bunlardan Anayasa Mahkemesince belli görevlere seçilenlerin bu suretle kazanmış oldukları sıfatları saklı kalır.

Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar boşalan asıl üye kadrosuna, asıl ve yedek üye sayısı toplamı onbeşe ininceye kadar da boşalan yedek üye kadrosuna seçim yapılmaz. Anayasa Mahkemesinin yeni düzenlemeye intibakı sağlanıncaya kadar asıl üye sayısının onbirden, asıl ve yedek üye sayıları toplamının onbeşden aşağı düşmesi nedeniyle yapılacak seçimlerde bu Anayasanın kabul ettiği esasa ve sıraya uyulur.

Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar dava ve işlerde 22/4/1962 gün ve 44 sayılı Kanunun öngördüğü toplanma yeter sayısı uygulanır.

Übergangsartikel 11. Die Stellen und Pflichten der zur Zeit der Annahme der Verfassung durch Volksabstimmung amtierenden ordentlichen und Ersatzmitglieder des Verfassungsgerichts dauern fort. Die Eigenschaften derer, die seitens des Verfassungsgerichts für bestimmte Aufgaben gewählt worden sind, bleiben als wohlerworben vorbehalten.

Bis die freiwerdenden ordentlichen Stellen des Verfassungsgerichts auf 11 sinken, findet keine Wahl für die ordentlichen Mitgliedsstellen, und bis die Summe der ordentlichen und Ersatzmitglieder auf 11 sinkt, finden auch für die freiwerdenden Ersatzmitgliederstellen keine Wahl statt. Bis zur Anpassung des Verfassungsgerichts an die neue Ordnung werden auf die Wahlen, die wegen Absinkens der ordentlichen Mitglieder unter 11, der Summe der ordentlichen und Ersatzmitglieder unter 15 notwendig werden, die Grundsätze und die Reihenfolge angewandt, die in dieser Verfassung angenommen worden sind.

Bis zum Absinken der Zahl der ordentlichen Mitglieder des Verfassungsgerichts auf 11 gilt für die Prozesse und die anderen Arbeiten die in dem Gesetz Nr. 44 vom 22. April 1962 vorgesehenen Bestimmungen über die Beschlußfähigkeit.

gegenstandslos.

 

Geçici Madde 1213/5/1981 gün ve 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun geçici 1 inci maddesi uyarınca Yargıtay ve Danıştaydan Kurulun asıl ve yedek üyeliğine; 1730 sayılı Yargıtay Kanununa 25/6/1981 gün ve 2483 sayılı Kanunla eklenen geçici madde uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı ile Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine; 6/1/1982 gün ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Danıştay Başkanlığına, Başsavcılığına, başkanvekilliklerine ve daire başkanlıklarına, Devlet Başkanınca seçilmiş bulunanlar, seçildikleri dönem için bu görevlerine devam ederler.

6/1/1982 gün ve 2576 sayılı Kanunun geçici maddelerinin idari mahkemeler Başkan ve üyeliklerine atamalara ilişkin hükümleri de saklıdır.

 

Übergangsartikel 12. Diejenigen, die gemäß dem Übergangsartikel 1 des Gesetzes Nr. 2461 vom 13. Mai 1981 über den Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte vom Kassationshof und Staatsrat zum ordentlichen oder Ersatzmitglied des Rates gewählt worden sind, sowie diejenigen, die nach der dem Gesetz Nr. 1730 durch das Gesetz Nr. 2483 vom 25. Juni 1981 eingefügten Übergangsbestimmung zum Generalstaatsanwalt, zum Vertreter des Generalstaatsanwalts der Republik gewählt worden sind, sowie diejenigen, die gemäß Übergangsartikel 14 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 2575 vom 6. Januar 1982 über den Staatsrat zum Präsidenten des Staatsrats, zum Generalstaatsanwalt, zu Vize- und Senatspräsidenten seitens des Staatspräsidenten gewählt worden sind, behalten diese Ämter bis zum Ablauf der Frist, für die sie gewählt sind.

Auch die Vorschriften der Übergangsartikel des Gesetzes Nr. 2576 vom 6. Januar 1982 über die Ernennung der Vorsitzenden und Mitglieder der Verwaltungsgerichte bleiben vorbehalten.

gegenstandslos.

 

Geçici Madde 13Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Yargıtaydan seçilmesi gereken bir asıl ve bir yedek üyenin seçimleri Anayasa'nın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yapılır.

Seçilen üyeler göreve başlayıncaya kadar Kurul, toplantı yeter sayısını oluşturacak yedek üyenin katılmasıyla çalışmalarını yapar.

 

Übergangsartikel 13. Die erforderlichen Wahlen eines ordentlichen und eines Ersatzmitglieds in den Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte von seiten des Kassationshofs erfolgen innerhalb von 20 Tagen nach Inkrafttreten der Verfassung.

Bis zum Amtsantritt der gewählten Mitglieder erledigt der Rat seine Arbeiten in der Weise, daß die Beschlußfähigkeit durch Hinzuziehung eines Ersatzmitglieds erreicht wird.

gegenstandslos.

 

Geçici Madde 14Sendikaların gelirlerini Devlet bankalarında muhafaza etmelerine ilişkin yükümlülükleri, Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde yerine getirilir.

 

Übergangsartikel 14. Die Verpflichtungen über die Einlage der Einkünfte der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände bei den Staatsbanken sind spätestens innerhalb von 2 Jahren nach dem Inkrafttreten der Verfassung zu erfüllen.

seit dem 9. November 1984 gegenstandslos.

 

Geçici Madde 1512 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Bu dönem içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez.

Durch Gesetz vom 3. Oktober 2001 wurde der Übergangsartikel 15 Absatz 3 gestrichen.

Durch Art. 24 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Übergangsartikel 15 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 aufgehoben.

 

Übergangsartikel 15. Eine strafrechtliche, finanzielle oder sonst rechtliche Verantwortlichkeit für jede Art von Entscheidungen und Verfügungen des durch Gesetz Nr. 2356 begründeten Nationalen Sicherheitsrates, der in der Zeit bis zur Bildung des Präsidiums durch die aus den ersten allgemeinen Wahlen hervorgehende Türkische Große Nationalversammlung im Namen des Türkischen Volkes die Kompetenzen der Gesetzgebung und vollziehenden Gewalt ausübt, der in der Regierungszeit dieses Rates begründeten Regierungen sowie der Beratenden Versammlung, die ihr Amt gemäß dem Gesetz Nr. 2485 über die Verfassunggebende Versammlung ausübt, darf nicht geltend gemacht werden und hierzu auch keinerlei Gerichtsbehörde angerufen werden.

Die Vorschriften des vorstehenden Absatzes gelten auch für diejenigen, welche in Anwendung dieser Entscheidungen und Verfügungen durch die Verwaltung oder durch für zuständig erklärte Organe, Behörden und Bedienstete Entscheidungen und Verfügungen treffen und jene anwenden.

Die Verfassungswidrigkeit der in dieser Zeit erlassenen Gesetze, Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft und Beschlüsse und Verfügungen gemäß dem Gesetz Nr. 2324 über die Verfassungsordnung darf nicht geltend gemacht werden.

Durch Gesetz vom 3. Oktober 2001 wurde der Übergangsartikel 15 Absatz 3 gestrichen.

Durch Art. 24 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde der Übergangsartikel 15 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 aufgehoben.

 

Geçici Madde 16Anayasanın halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya fiili herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahalli seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar.

 

Übergangsartikel 16. Diejenigen, die in der für die Volksabstimmung über die Verfassung bestimmten Matrikeln für die Stimmabgabe und in den Wahllisten registriert und zur Stimmabgabe befugt sind, aber ohne irgendwelche rechtlichen oder tatsächlichen Entschuldigungsgründe an der Volksabstimmung nicht teilnehmen, dürfen sich an allgemeinen Wahlen und Nachwahlen sowie an örtlichen Wahlen und anderen Volksabstimmungen innerhalb von 5 Jahren nach der Volksabstimmung über die Verfassung nicht beteiligen und zu den Wahlen nicht kandidieren.

seit dem 7. November 1987 gegenstandslos.
 

Durch Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"Geçici Madde. 3.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunun geçici maddesi A) Bu Kanunun 24 üncü maddesi ile Anayasanın 67 nci maddesine son fıkra olarak eklenen hüküm bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk genel seçimde uygulanmaz.
B)Bu Kanunun 28 inci maddesi ile Anayasanın 87 nci maddesinde yapılan değişiklik, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiilleri işleyenler hakkında uygulanmaz.
"

 

Durch Gesetz vom 3. Oktober 2001 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"Übergangsartikel zum Gesetz Nr. 4709 vom 3. Oktober 2001. A) Der letzte Absatz des Artikels 24 des Gesetzes Nr. 4709, der den Artikel 67 der Verfassung ergänzt, findet keine Anwendung auf die erste allgemeine Wahl nach dem Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 4709.
B) Die Änderung des Artikels 87 der Verfassung, die durch den Artikel 28 dieses Gesetzes Nr. 4709 verfügt wird, findet auf diejenigen Personen, die Taten gemäß Artikel 14 der Verfassung begangen haben, keine Anwendung, solange das Gesetz Nr. 4709 nicht in Kraft getreten ist.
Dieses Gesetz Nr. 4709 tritt mit seiner Verkündung in Kraft und wird, falls es einer nicht Volksabstimmung unterworfen wird und wird in diesem Fall als ganzes zur Abstimmung gebracht."

durch Zeitablauf gegenstandslos
 

Durch Gesetz Nr. 4777 vom 27. Dezember 2002 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"Geçici Madde 1. 27.12.2002 tarihli ve 4777 sayılı Kanunun geçici maddesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci maddesinin son fıkrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Dönemi içinde yapılacak ilk ara seçimde uygulanmaz.
Durch Gesetz vom 27. Dezember 2002 wurden folgende Übergangsbestimmungen erlassen:
"Übergangsartikel 1. zum Gesetz Nr. 4777 vom 27. Dezember 2002. Der letzte Absatz des Artikels 67 der Verfassung der Türkischen Republik  findet bei den, auf das Inkrafttreten dieser Bestimmung folgenden Wahlen sowie während der Wahlperiode der 22. Türkischen Großen Nationalversammlung keine Anwendung."

seit dem 3. November 2002 (Wahl des Parlaments) bzw. dem 22. Juli 2007 (Ende der Wahlperiode der 22. Nationalversammlung) gegenstandslos.

 

Durch Gesetz 5659 vom 10. Mai 2007 wurde an dieser Stelle folgender Übergangsartikel eingefügt:
"Geçici Madde 17 Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk genel seçimde,Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrası 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun bağımsız adayların birleşik oy pusulasında yer almasına ilişkin hükümleri bakımından uygulanmaz."
Durch Gesetz Nr. 5659 vom 10. Mai 2007 wurde an dieser Stelle folgender Übergangsartikel eingefügt:
"Übergangsartikel 17. .In den ersten allgemeinen Wahlen nach dem Inkrafttreten dieser Übergangsbestimmung der türkischen Verfassung findet der letzte Absatz des Artikels 67 der Verfassung hinsichtlich der unabhängigen Kandidaten auf den gemeinsamen Stimmzetteln gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 2839 vom 10. Juni 1983 über die Wahl der Großen Nationalversammlung keine Anwendung."

seit dem 22. Juli 2007 (Wahl des Parlaments) gegenstandslos.

 

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 wurde an dieser Stelle folgender Übergangsartikel eingefügt:
"Geçici Madde 18
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci maddesinin son fıkrası, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için; çıkarılması gereken kanun hükümleri ile seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler bakımından dikkate alınmaz."

Durch Art. 1 des Gesetzes Nr. 5697 vom 16. Oktober 2010 wurde der Übergangsartikel 18 mit Wirkung vom 21. Oktober 2010 gestrichen.

Durch Art. 25 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde ein Übergangsartikel 18 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 erneut eingefügt:
"Geçici Madde 18
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesinin mevcut yedek üyeleri asıl üye sıfatını kazanır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun ve bir üyeyi de baro başkanlarının gösterecekleri üçer aday içinden seçer.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı üye seçimi için aday göstermek amacıyla;
a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde, Sayıştay Başkanı adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren beş gün içinde adaylar Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren beş gün içinde Sayıştay Genel Kurulunca seçim yapılır. Her Sayıştay üyesinin ancak bir aday için oy kullanabileceği bu seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.
b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren beş gün içinde adaylar Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren beş gün içinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının ilanında gösterilen yer ve zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılır. Her bir baro başkanının ancak bir aday için oy kullanabileceği bu seçimde, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.
c) (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılan seçimlerin sonucunda aday gösterilmiş sayılanların isimleri seçimin yapıldığı günü takip eden gün Sayıştay ve Türkiye Barolar Birliği başkanlıklarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir.
ç) (c) bendi uyarınca yapılan bildirimden itibaren on gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçim yapılır. Her boş üyelik için yapılacak seçimde, ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır; ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.
Cumhurbaşkanı, birer üyeyi Yargıtay ve Danıştay kontenjanlarından olan ilk üyeliklerin boşalmasından sonra Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden seçer.
Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösteren kurumların halen mevcut üyeleri ile kendi kontenjanlarından seçilmiş yedek üyeler, tamamlama seçiminde göz önünde bulundurulur.
Anayasa Mahkemesinde halen belli görevlere seçilmiş olanların bu sıfatları seçilmiş oldukları sürenin sonuna kadar devam eder. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üye olanlar yaş haddine kadar görevlerine devam ederler.
Bireysel başvuruya ilişkin gerekli düzenlemeler iki yıl içinde tamamlanır. Uygulama kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bireysel başvurular kabul edilir.
"

 

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 erhielt der Art. 101 folgende Fassung:
"Übergangsartikel 18. Der letzte Absatz des Artikels 67 der Verfassung der Türkischen Republik ist in Bezug auf die durch dieses Gesetz erforderlichen Änderungen des Wahlgesetzes nicht anwendbar."

Durch Art. 1 des Gesetzes Nr. 5697 vom 16. Oktober 2010 (das ist das Gesetz Nr. 5982, das ohne den Artikel 6, betr. die Einfügung der Übergangsartikel 18 und 19 in der Volksabstimmung vom 21. Oktober 2010 angenommen wurde) wurde der Übergangsartikel 18 mit Wirkung vom 21. Oktober 2010 gestrichen.

Durch Art. 25 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde ein Übergangsartikel 18 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 erneut eingefügt:
"Übergangsartikel 18. Die bisherigen Mitglieder des Verfassungsgerichts bleiben mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes im  Amt und werden mit dem Ablauf ihrer Amtszeit gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes ersetzt.
Innerhalb von 30 Tagen nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes hat die Türkische Große Nationalversammlung ein Mitglied des Rechnungshof und ein Mitglied der Anwaltskammer aus jeweils drei präsentierten Kandidaten zu wählen.
...
Die für die Umsetzung dieses Gesetzes erforderlichen Änderungen im Verfassungsgericht müssen innerhalb von zwei Jahren beschlossen worden sein. Für die Anwendung der internen Regeln des Verfassungsgericht finden jedoch die Bestimmungen dieses Gesetzes ab seinem Inkrafttreten entsprechende Anwendung."

seit dem 13. Mai 2012 (Ablauf der letzten im Übergangsartikel genannten Frist) gegenstandslos.
 

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 wurde an dieser Stelle folgender Übergangsartikel eingefügt:
"Geçici Madde 19
Onbirinci Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, bu Kanunun Resmi Gazetede yayımını takip eden kırkıncı günden sonraki ilk Pazar günü, ikinci tur oylaması ise ilk tur oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılır.
Anayasanın 101 inci maddesi uyarınca gösterilen adaylar, yazılı muvafakatları ve Anayasanın değişik 101 inci maddesindeki şartları ihtiva eden ve diğer ilgili belgelerle birlikte ilk tur oylama tarihinden otuz gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına başvururlar. Adayların başvurularında eksik bilgi ve belgelerin tespit edilmesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından, eksikliklerin giderilmesi için üç günlük kesin süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde adaylar, kendiliğinden adaylıktan çekilmiş sayılırlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, Anayasanın 101 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdıkları anlaşılan adaylara ilişkin kesin liste iki gün içinde ilan edilir ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlisi, aday gösterildiği tarihten itibaren görevinden ayrılmış sayılır. Görevinden ayrılan kamu görevlisinin Cumhurbaşkanı seçilememesi halinde görevine geri dönmesi konusunda ilgili kanun hükümleri uygulanır.
Birinci tur seçim sonuçlarının kesinleşmesinden ikinci tur oylamanın sonuçlanmasına kadar, ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki oy sıralaması esas alınarak sıradaki adayla doldurulması suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
Cumhurbaşkanının seçilmesine ilişkin usûl ve esasların kanunla düzenlenmesine kadar, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile diğer kanunların bu maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
"

Durch Art. 2 des Gesetzes Nr. 5697 vom 16. Oktober 2010 wurde der Übergangsartikel 19 mit Wirkung vom 21. Oktober 2010 gestrichen.

Durch Art. 25 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde ein Übergangsartikel 19 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 erneut eingefügt (und der alte damit überschrieben):
"Geçici Madde 19
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri seçilir:
a) Cumhurbaşkanı, hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir hali olmayan; yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında en az onbeş yıldan beri görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile meslekte fiilen onbeş yılını doldurmuş avukatlar arasından dört üye seçer. Cumhurbaşkanı, üst kademe yöneticileri arasından seçeceği Kurul üyesini, bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, valilik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, kamu kurum ve kuruluşlarında genel müdürlük veya teftiş kurulu başkanlığı görevlerini yapanlar arasından seçer.
b) Yargıtay Genel Kurulu, Yargıtay üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek üye seçer. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Yargıtay Birinci Başkanı adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Birinci Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren onbeş gün içinde Yargıtay Genel Kurulu seçim yapar. Her Yargıtay üyesinin sadece bir aday için oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur.
c) Danıştay Genel Kurulu, Danıştay üyeleri arasından iki asıl ve iki yedek üye seçer. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Danıştay Başkanı adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren onbeş gün içinde Danıştay Genel Kurulu seçim yapar. Her Danıştay üyesinin sadece bir aday için oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur.
ç) Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu, kendi üyeleri arasından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bir asıl ve bir yedek üye seçer. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Türkiye Adalet Akademisi Başkanı adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu seçim yapar. Her üyenin sadece bir aday için oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur.
d) Yedi asıl ve dört yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, adlî yargı hâkim ve savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adaylık başvurularını ilân eder. İlân tarihinden itibaren üç gün içinde adaylar Yüksek Seçim Kuruluna başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren iki gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların başvurularını inceler ve aday listesini belirleyerek ilân eder. Takip eden iki gün içinde bu listeye karşı itiraz edilebilir. İtiraz süresinin sona erdiği günden itibaren iki gün içinde itirazlar incelenir, sonuçlandırılır ve kesin aday listesi ilân edilir. Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday listesini ilân ettiği tarihten sonraki ikinci Pazar günü her ilde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o ilde ve ilçelerinde görev yapan hâkim ve savcılar oy kullanır. İl seçim kurulları o ilde oy kullanacak hâkim ve savcıların sayısına göre sandık kurulları oluşturur. Sandık kurullarının işlem, tedbir ve kararlarına karşı yapılan şikâyet ve itirazlar il seçim kurulunca karara bağlanır. Adaylar propaganda yapamazlar; sadece, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde özgeçmişlerini bu iş için tahsis edilmiş bir internet sitesinde yayımlayabilirler. Bu seçimlerde her seçmen sadece bir aday için oy kullanabilir. Seçimlerde en çok oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur. Kullanılacak oy pusulalarıyla ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulalarını kendisi bastırabileceği gibi gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. Yapılacak seçimlerde, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu bende aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
e) Üç asıl ve iki yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından, idarî yargı hâkim ve savcıları tarafından Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçilir. Bölge idare mahkemelerinin bulunduğu illerde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak bu seçimlerde, o bölge idare mahkemesinde ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev yapan idarî yargı hâkim ve savcıları oy kullanır. Bu seçimler hakkında da (d) bendi hükümleri uygulanır.
"

 

Durch Gesetz Nr. 5678 vom 31. Mai 2007 erhielt der Art. 101 folgende Fassung:
"Übergangsartikel 19. - Der erste Wahlgang der Präsidentenwahlen wird auf den ersten Sonntag nach dem vierzigsten Tages der Veröffentlichung dieses Gesetzes festgelegt, der zweite Wahlgang, der auf den ersten Wahlgang folgt, auf den zweiten Sonntag danach.
..."

Durch Art. 2 des Gesetzes Nr. 5697 vom 16. Oktober 2010 (das ist das Gesetz Nr. 5982, das ohne den Artikel 6, betr. die Einfügung der Übergangsartikel 18 und 19 in der Volksabstimmung vom 21. Oktober 2010 angenommen wurde) wurde der Übergangsartikel 19 mit Wirkung vom 21. Oktober 2010 gestrichen.

Durch Art. 25 des Gesetzes Nr. 5982 vom 7. Mai 2010 wurde ein Übergangsartikel 18 mit Wirkung vom 13. Mai 2010 erneut eingefügt (und der alte damit überschrieben):
"Übergangsartikel 19. Innerhalb von 30 Tagen nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind nach den folgenden Grundsätzen die Mitglieder des Hohen Richter- und Staatsanwälterates zu wählen:
...
Diese Bestimmungen werden angewandt, bis die notwendigen Änderungen der Gesetze erfolgt ist.
"

gegenstandslos.
 

Durch Gesetz Nr. 6718 vom 20. Mai 2016 wurde folgender Übergangsartikel mit Wirkung vom 8. Juni 2016 eingefügt:
"Geçici Madde 20
Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden; Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar, gereğinin yapılması amacıyla, yetkili merciine iade edilir."

 

Durch Gesetz Nr. 6718 vom 20. Mai 2016 wurde folgender Übergangsartikel mit Wirkung vom 8. Juni 2016 eingefügt:
"Übergangsartikel 20. Dieser Artikel findet ab dem Zeitpunkt der Zustimmung zu diesem Gesetz durch die Türkische Große Nationalversammlung Anwendung; ....
(Sonderaufhebung der Immunität von 138 Parlamentsabgeordneten, gegen die Anträge der zuständigen Justizbehörden bereits vorliegen), in Bezug auf diese Bestimmungen findet der Artikel 83 Abs. 2 Satz 1 dieser Verfassung keine Anwendung.
...

 

Durch Art. 17 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde folgender Übergangsartikel mit Wirkung vom 2. Mai 2017 (die Buchstaben F) und G) mit Wirkung vom ... ) eingefügt:
"Geçici Madde 21
A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
B) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.
C) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kırkıncı günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar. Başvurular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon on gün içinde her bir üyelik için üç adayı üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada üçte iki çoğunlukla seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci ve üçüncü oylamalar yapılır; bu oylamalarda üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en çok oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı aday arasından ad çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek onbeş gün içinde seçimi tamamlar. Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam eder ve bu süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine göre çalışır. Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut Kanunun Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uyarınca çalışır. Görevi sona eren ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yeniden seçilmeyen üyelerden, talepleri halinde adli yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Yargıtay üyeliğine, idari yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Danıştay üyeliğine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir; öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilenler ise Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır. Bu şekilde yapılan seçim ve atamalarda boş kadro olup olmadığına bakılmaz, seçilen ve atanan üye sayısı kadar Yargıtay ve Danıştay kadrolarına üye kadrosu ilave edilir.
D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder.
E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî mahkemeler kaldırılmıştır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde; Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve üyeleri ile diğer askerî hâkimler (yedek subaylar hariç) tercihleri ve müktesepleri dikkate alınarak;
a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim veya savcı olarak atanabilirler.
b) Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, malî, sosyal hak ve yardımlar ile diğer hakları yönünden emsali adli veya idari yargıya mensup hâkim ve savcılar, bunların dışındaki hak ve yükümlülükler yönünden ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edilmek suretiyle Millî Savunma Bakanlığınca mevcut sınıflarında, Bakanlık veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bunlardan, emeklilik hakkını elde edenlerden yaş haddinden önce bu görevlerden kendi istekleriyle ayrılacaklara ödenecek tazminata ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.
Kaldırılan askerî yargı mercilerinde görülmekte olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar ilgisine göre Yargıtay veya Danıştaya, diğer dosyalar ise ilgisine göre görevli ve yetkili adli veya idari yargı mercilerine dört ay içinde gönderilir.
F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler hakkında 152 nci ve 153 üncü maddelerin uygulanmasına devam olunur.
G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır.
H) Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrası hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz."

 

Durch Art. 17 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 wurde folgender Übergangsartikel mit Wirkung vom 2. Mai 2017 (die Buchstaben F) und G) mit Wirkung vom ... ) eingefügt:
"Übergangsartikel 21. A) Die Wahlen für die 27. Wahlperiode der Türkischen Großen Nationalversammlung und die Präsidentschaftswahlen werden am 3. November 2019 abgehalten. Bis die Wahl durchgeführt ist, bleiben die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung und   der Präsident der Republik im Amt, außer dass die Nationalversammlung entscheidet, vorzeitige Wahlen abzuhalten, und die Wahl des Präsidenten der Republik ist gleichzeitig mit dieser vorzeitigen Wahl durchzuführen.
B) Innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Gesetzes hat die Türkische Große Nationalversammlung die erforderlichen Änderungen der Gesetze zur Anpassung an dieses Gesetz vorzunehmen und seine Geschäftsordnung dahingehend zu ändern. Nach der Amtsübernahme des, gemäß diesem Gesetz gewählten Präsidenten der Republik passt der Präsident der Republik innerhalb von sechs Monaten die geltenden Rechtsverordnungen durch Präsidialdrekrete entsprechend an.
 

Der  Art. 18 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 enthält folgende Bestimmungen zum Inkrafttreten der einzelnen Änderungen:
"Madde 18 – Bu Kanun ile Anayasanın;
a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilgaları yönünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 127 nci maddenin son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 148 inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik ile altıncı fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine dair değişiklik, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci fıkrası, 161, 162, 163, 164, 166 ve 167 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) fıkraları, birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte,
b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,
c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.

 

Der  Art. 18 des Gesetzes Nr. 6771 vom 16. April 2017 enthält folgende Bestimmungen zum Inkrafttreten der einzelnen Änderungen:
"Artikel 18. Das Verfassungsgesetz tritt mit den nachfolgend bestimmten Zeitpunkten vollständig in Kraft, sofern es nicht einer Volksabstimmung unterzogen wird:
a) die Änderungen der Artikel 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 Abs. 3, die Änderung des Artikels 114 Abs. 2 sowie die Aufhebung des Abs. 3, die Änderungen der Artikel 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 und 125, die Änderung des Artikels 127 letzter Absatz, der Artikel 131, 134 sowie die Änderungen in Artikel 137 und im Artikel 148 Abs. 6 sowie die Streichung der Worte "Mitglieder des Ministerrats", die Änderungen der Artikel 150, 151, 152, 153, Artikel 155 Abs. 2, die Änderungen der Artikel 162, 163, 164, 166 und 167 sowie die Buchstaben F) und G) des Übergangsartikels 21 treten mit dem Tag in Kraft, an dem die Türkische Große Nationalversammlung sich konstituiert und der Präsident der Republik sein Amt antritt, welche erstmals nach diesem Gesetz gewählt wurden,
b) die Änderungen der Artikel  75, 77, 101 und 102 treten mit dem Tag in Kraft, an dem die Türkische Große Nationalversammlung den Tag der Wahlen zum Präsidenten der Republik bestimmt.
c) die Streichung der Worte "Die Beziehungen des zum Präsidenten der Republik Gewählten zu seiner Partei werden abgebrochen, " im Artikel 101 letzter Absatz sowie die weiteren Änderungen treten mit dem Tag der Veröffentlichung dieses Gesetzes in Kraft."

 

YEDİNCİ KISIM
Son Hüküml
 

Siebter Teil:
Schlußvorschriften

 

I. Anayasanın değiştirilmesi
Madde 175 – Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görüşülemez. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, birinci fıkradaki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tâbidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerini Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderdikten sonra, Meclis geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabilir.

Durch Gesetz Nr. 3361 vom 17. Mai 1987 erhielt die Überschrift des Artikels 175 folgende Fassung "I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma" und der Artikel 175 selbst folgende Fassung:
"Madde 175 Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.
Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.
Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.
Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır.
Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir.
Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmî Gazetede yayımlanır.
Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar.
Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahallî genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır."

 

I. Verfassungsänderung
Artikel 175. Die Änderung der Verfassung kann von mindestens einem Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung schriftlich vorgeschlagen werden. Die Vorschläge zur Änderung der Verfassung dürfen nicht im dringlichen Verfahren beraten werden. Die Annahme des Vorschlags ist nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Gesamtzahl der Mitglieder der Nationalversammlung möglich.

Die Verhandlung und Annahme der Vorschläge zur Änderung der Verfassung unterliegen, abgesehen von den Bestimmungen dieses Artikels, den Vorschriften über die Verhandlung und Annahme von Gesetzen.

Wenn der Präsident der Republik ein die Gesetz über Verfassungsänderungen an die Türkische Große Nationalversammlung zurücksendet, die Nationalversammlung das zurückgesandte Gesetz unverändert annimmt, kann der Präsident der Republik dieses Gesetz einer Volksabstimmung unterbreiten.

Durch Gesetz Nr. 3361 vom 17. Mai 1987 erhielt der Artikel 175 folgende Fassung:
"Artikel 175. Die Änderung der Verfassung kann von mindestens einem Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung schriftlich vorgeschlagen werden. Die Vorschläge zur Änderung der Verfassung werden im Plenum zweimal verhandelt. Die Annahme des Vorschlages ist mit einer Mehrheit von drei Fünfteln der Gesamtzahl der Mitglieder der Nationalversammlung in geheimer Abstimmung möglich.
Die Verhandlung und Annahme der Vorschläge zur Änderung der Verfassung unterliegen, abgesehen von den Bestimmungen dieses Artikels, den Vorschriften über die Verhandlung und Annahme von Gesetzen.
Der Präsident der Republik kann die Gesetze über Verfassungsänderungen zur erneuten Verhandlung an die Türkische Große Nationalversammlung zurücksenden. Nimmt die Nationalversammlung das zurückgesandte Gesetz mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder unverändert an, kann der Präsident der Republik dieses Gesetz einer Volksabstimmung unterbreiten.
Wird das mit dem Stimmen von drei Fünfteln oder weniger als zwei Dritteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder von der Nationalversammlung angenommene Gesetz über die Verfassungsänderung vom Präsidenten der Republik nicht an die Nationalversammlung zurückgegeben, wird es, um dann einer Volksabstimmung unterbreitet zu werden, im Amtsblatt veröffentlicht.
Das unmittelbar oder nach Zurückgabe durch den Präsidenten der Republik mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Gesamtzahl der Mitglieder der Nationalversammlung angenommene Gesetz über die Verfassungsänderung oder solche seiner Vorschriften, bei denen es für notwendig angesehen wird, können von seiten des Präsidenten der Republik einer Volksabstimmung unterbreitet werden.
Das Gesetz über die Verfassungsänderung oder die betreffenden Artikel, die nicht einer Volksabstimmung unterbreitet werden, werden im Amtsblatt verkündet.
Damit die einer Volksabstimmung unterbreiteten Gesetze über Verfassungsänderungen in Kraft treten können, bedarf es mehr als der Hälfte der bei der Volksabstimmung abgegebenen gültigen Stimmen.
Die Türkische Große Nationalversammlung entscheidet bei der Annahme von Gesetzen über Verfassungsänderungen auch darüber, über welche der geänderten Verfassungsvorschriften im Falle der Unterbreitung zur Volksabstimmung im Zusammenhang und über welche von ihnen einzeln abgestimmt werden soll.
Um die Teilnahme an der Volksabstimmung, an allgemeinen und Zwischenwahlen zur Nationalversammlung sowie allgemeinen lokalen Wahlen sicherzustellen, werden durch Gesetz einschließlich der Geldstrafe die notwendigen Maßnahmen getroffen."

 

II. Başlangıç ve kenar başlıklar
Madde 176 – Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, Anayasa metnine dahildir.

Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa metninden sayılmaz.

 

II. Präambel und Überschriften
Artikel 176. Die Präambel, welche die Grundansichten und -prinzipien bestimmt, auf denen die Verfassung beruht, ist Bestandteil des Verfassungstextes.

Die Überschriften der Artikel bezeichnen lediglich den Gegenstand der betreffenden Artikel und die Reihenfolge und Verbindung zwischen ihnen. Diese Überschriften gelten als nicht zum Verfassungstext gehörig.

 

III. Anayasanın yürürlüğe girmesi
Madde 177 – Bu Anayasa, halkoylaması sonucu kabul edilip Resmi Gazetede yayımlanması ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olur ve aşağıda gösterilen istisnalar ile bu istisnaların yürürlüğe girmesine ait hükümler dışında bütünüyle yürürlüğe girer.

a) İKİNCİ KISIM
II. Bölümdeki; kişi hürriyeti ve güvenliği, basın ve yayımla ilgili hükümler, toplantı hak ve hürriyetleri,
III. Bölümdeki çalışma ile ilgili hükümler, toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt ile ilgili hükümler,

Bu hükümler yeni kanunları çıkarıldığında veya mevcut kanunlarda değişiklik yapıldığında ve her halde en geç Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve başladığında yürürlüğe girer. Ancak bu hükümler yürürlüğe girinceye kadar mevcut kanunlar ve Milli Güvenlik Konseyinin bildiri ve kararları uygulanır.

b) İKİNCİ KlSIM daki; siyasi faaliyette bulunma hakları ile siyasi partilerle ilgili hükümler, bunlara dayalı olarak yeniden hazırlanacak Siyasi Partiler Kanununun; Seçme ve seçilme hakkı ise yine bu hükümlere dayalı olarak hazırlanacak Seçim Kanununun; ayımlanması ile yürürlüğe girer.

c) ÜÇÜNCÜ KISIM'daki; yasama ile ilgili hükümler; Bu hükümler ilk milletvekili genel seçimi sonucunun ilanı ile birlikte yürürlüğe girer. Ancak bu bölümdeki Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri, 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve başlayıncaya kadar Milli Güvenlik Konseyince yerine getirilir.

d) ÜÇÜNCÜ KISIM'daki; Cumhurbaşkanı başlığı altındaki görev ve yetkileri ile Devlet Denetleme Kurulu, Bakanlar Kurulu başlığı altındaki tüzükler, Milli Savunma, olağanüstü yönetim usulleri, idare başlığı altındaki mahalli idareler ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu hariç diğer hükümler ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri hariç yargıya ilişkin bütün hükümler Anayasanın halkoylaması sonucunda kabulünün Resmi Gazetede ilanı ile birlikte yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna ait yürürlüğe girmeyen hükümler Türkiye Büyük Millet Meclisinin göreve başlaması ile, mahalli idareler ile Devlet Güvenlik Mahkemelerine ilişkin hükümler ise ilgili kanunların yayımlanması ile yürürlüğe girer.

e) Anayasanın halkoylaması sonucu kabulünün ilanıyle birlikte yürürlüğe girecek hükümleri ve mevcut ve kurulacak kurum, kuruluş ve kurullar için yeniden kanun yapılması veya mevcut kanunlarda değişiklik yapılması gerekiyorsa bunlara ilişkin işlemler mevcut kanunların Anayasaya aykırı olmayan hükümleri veya doğrudan Anayasa hükümleri, Anayasanın 11 inci maddesi gereğince uygulanır.

f) Kesinhesap kanunu tasarılarının görüşülme usulünü düzenleyen 164 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü 1984
yılından itibaren uygulanmaya başlanır.

 

III. Inkrafttreten der Verfassung
Artikel 177. Diese Verfassung wird mit der Verkündung im Amtsblatt nach der Volksabstimmung die Verfassung der Türkischen Republik und tritt, abgesehen von den nachstehenden Ausnahmen und den Vorschriften über deren Inkrafttreten, vollständig in Kraft.

a) Im Zweiten Teil, zweiter Abschnitt: Vorschriften zu Freiheit und Sicherheit der Person, zu Presse und Veröffentlichungen,  im dritten Abschnitt: Vorschriften zu Arbeit, Tarifvertrag, Streik und Aussperrung.

Diese Vorschriften treten mit dem Erlaß neuer Gesetze oder mit Änderungen der bestehenden Gesetze und jedenfalls mit Aufnahme der Tätigkeit durch die Türkische Große Nationalversammlung in Kraft. Bis zum Inkrafttreten dieser Vorschriften gelten jedoch die bestehenden Gesetze und die Erklärungen und Beschlüsse des Nationalen Sicherheitsrates.

b) Im Zweiten Teil: Die Vorschriften über die Rechte zur politischen Betätigung und die Parteien treten mit der Verkündung des hierauf zu erlassenden Gesetzes über die politischen Parteien, das aktive und passive Wahlrecht mit der Verkündung des hierauf zu erlassenden Wahlgesetzes in Kraft.

c) Im Dritten Teil: Vorschriften zur Gesetzgebung.

Diese Vorschriften treten mit der Verkündung des Ergebnisses der ersten allgemeinen Abgeordnetenwahl in Kraft. Die Vorschriften dieses Abschnitts im Zusammenhang mit den Aufgaben und Kompetenzen der Türkischen Großen Nationalversammlung werden vorbehaltlich der Vorschriften des Gesetzes Nr. 2485 vom 29. Juni 1981 über die Verfassunggebende Versammlung bis zur Aufnahme der Tätigkeit durch die Türkische Große Nationalversammlung vom Nationalen Sicherheitsrat durchgeführt.

d) Im Dritten Teil: Abgesehen von den Vorschriften unter der Überschrift "Präsident der Republik" zu dessen Aufgaben und Kompetenzen sowie dem Staatskontrollrat, unter der Überschrift "Ministerrat" zu den Rechtsverordnungen, der Nationalen Verteidigung, den Verfahren der Notstandsverwaltung, unter der Überschrift "Verwaltung" zu den lokalen Verwaltungen und der Hohen Atatürk-Gesellschaft für Kultur, Sprache und Geschichte, treten die übrigen Vorschriften der genannten Überschriften sowie, abgesehen von den Vorschriften über die Staatssicherheitsgerichte, alle Vorschriften über die Rechtsprechung mit der Verkündung der Annahme nach der Volksabstimmung über die Verfassung im Amtsblatt in Kraft. Die Vorschriften zum Präsidenten der Republik und zum Ministerrat, welche nicht in Kraft treten, treten mit der Aufnahme der Tätigkeit der Türkischen Großen Nationalversammlung, die Vorschriften über die lokalen Verwaltungen und die Staatssicherheitsgerichte mit der Verkündung der betreffenden Gesetze in Kraft.

e) Ist es wegen der Vorschriften, die mit der Verkündung der Annahme nach der Volksabstimmung über die Verfassung in Kraft treten, und der bestehenden und der zu begründenden Körperschaften, Einrichtungen und Räte notwendig, neue Gesetze zu erlassen oder bestehende Gesetze zu ändern, so richten sich die auf sie bezogenen Akte nach Maßgabe von Artikel 11 der Verfassung nach den nicht verfassungswidrigen Vorschriften der bestehenden Gesetze oder unmittelbar nach den Vorschriften der Verfassung.

f) Mit der Anwendung der Vorschrift des Artikels 164 Absatz 2, welche das Verhandlungsverfahren zu den Gesetzentwürfen über die Haushaltsendabrechnung regelt, wird ab 1984 begonnen.

 

  Die geltende türkische Verfassung wurde, nach dem Militärputsch vom 12. September 1980 vom Militär in einer Volksabstimmung durchgesetzt.

Die Verfassung von 1982 hat insbesondere einen übertriebenen Personenkult (der wohl in den türkischen Streitkräften noch lebhaft ist) um den "Staatsgründer" Mustafa Kemal Atatürk aufgebaut; selbst in der Präambel der Verfassung wird er (heute noch) derart verherrlicht, dass man sich an verschiedene (kommunistische und andere) Diktatoren aus dem letzten Jahrhundert und deren Personenkult erinnert fühlt.

Gegenüber der Verfassung von 1961 ist diejenige von 1982 ein Rückschritt zu einem eher autoritären Staat, auch wenn dies durch die Verfassungsänderungen von 1995 und 2001 wieder abgeschwächt wurde.

Die Einführung des Präsidialsystems durch Gesetz Nr. 6771, das am 16. April 2017 in einer Volksabstimmung knapp angenommen wird, ist eine Zäsur in der Verfassungsgeschichte der Türkei. Zwar werden Präsident und Nationalversammlung (mit Ausnahmen) am gleichen Tag gewählt, womit eine parlamentarische Mehrheit für den Präsidenten möglicher erscheint als bei getrennten Wahlen.
Einzelne Punkte der Verfassungsänderung:
- dem Parlament sind keinerlei Machtbefugnisse mehr bei der Besetzung der Ministerposten oder die Abberufung von Ministern gegeben. Allein die Staatsanklage ist, wie beim Präsidenten, noch möglich. Selbst die Organisation der Regierung, die bisher Sache des Gesetzgebers war, ist dem Präsidenten übertragen (Art. 106 Abs. 9)
- der Präsident kann nach Art. 104 Abs. 17 für alle Gegenstände, für die nicht ausdrücklich in der Verfassung ein Gesetz vorgeschrieben ist, in Präsidialverordnungen ohne Zustimmung des Parlaments erlassen. Wie beim Gesetz gilt auch bei der Präsidialverordnung, dass diese der Verfassung, insbesondere gegen die Grundrechte nicht verstoßen dürfen. Zwar ist das Vorschlagsrecht der Exekutive für Gesetze in der Nationalversammlung entfallen (Art. 88), doch kann die Präsidialverordnung als Gesetzesvorschlag gelten, die das Parlament ändern und als Gesetz erlassen darf.
- der Präsident erhält das Übergewicht in den Richtergremien, so dass die unabhängige Justiz in Gefahr ist.
Mit dem Gesetz Nr. 6771 ist in der Türkei zwar der demokratische Staat noch nicht abgeschafft, doch hat der Präsident so umfangreiche Befugnisse, dass ein autoritär denkender Präsident den Staat ohne weiteres in einen autoritären Staat  umwandeln kann, in dem die Meinungsfreiheit und die demokratischen Rechte, bei den periodischen Wahlen eine andere Regierung zu wählen als die vorher herrschende. verfassungswidrig unterdrückt werden können, weil ein wirksames Verfassungsgericht nicht mehr existiert.

 

Quellen:
Türkisches Außenministerium (engl.; Stand 1995 ?)

Türkische Große Nationalversammlung (türkisch; Änderungsdaten, urspr. Text türk., aktuelle Fassung türk.)
  

Quellen:
http://home.t-online.de/home/rumpf.christian/ (besteht nicht mehr)

http://www.erdkunde-online.de/verfassungen/17811.htm (dt. Stand 1995)
http://www.tuerkei-recht.de/Verfassung2001.pdf
http://www.tuerkei-recht.de/Verfassung2002.pdf
http://www.tuerkei-recht.de/Verfassung2005.pdf
http://www.tuerkei-recht.de/Verfassung2007tr.pdf
Verfassung der Türkischen Republik (Stand 2016)
Jahrbuch des öffentlichen Rechts Band 32 NF, Mohr Tübingen 1983

 


© webmaster@verfassungen.net
5. Oktober 2002 - 16. Juli 2017
Home               Zurück           Top