TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Kabul Tarihi : 27/5/1961 (Halkoyuna Sunulmak Üzere)
Kanun No.: 334 / Kabul Tarihi: 9/7/1961
 

Die Verfassung der Türkischen Republik

vom 27. Mai 1961 (Vorlage zur Volksabstimmung)
Gesetz Nr. 334 vom 9. Juli 1961

angenommen durch Volksentscheid vom 9. Juli 1961 mit 6348191 Ja-Stimmen von 12735009 Stimmberechtigten
in Kraft getreten am 20. Juli 1961 (als Gesetz Nr. 334 vom 19. Juli 1961)

 

geändert durch
Änderungsindex

aufgehoben durch
Verfassung vom 7. November 1982
 

BAŞLANGIÇ
 

Präambel
 

Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan;

Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti;

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplayan ve milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve;

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin, Milli Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak;

İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adâleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak için;

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabûl ve ilân ve Onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, adâlete ve fâzilete aşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet eder.

 

Die türkische Nation, die während ihrer ganzen Geschichte in Freiheit gelebt und für ihre Rechte und Freiheiten gekämpft hat,

die in Ausübung ihres Rechtes auf Widerstand gegen die Bedrückung durch ein politisches Regime, das durch sein den Prinzipien des Rechtsstaates und der Verfassung widersprechenden Verhalten und Vergehen seine Legitimität verloren hatte, die Revolution vom 27. Mai 1960 herbeigeführt hat, erklärt hiermit,

der alle einzelnen in Glück und Verderben in dem nationalen Bewußtsein und den nationalen Bestrebungen durch ein gemeinsames Band zu einem unteilbaren Ganzen eint und stetig das Ziel verfolgt, unsere im Geiste nationaler Einheit zu einem geachteten Mitglied der Gemeinschaft der Völker der Welt mit gleichen Rechten und Privilegien zu erhöhen;

durchdrungen von dem Grundsatz "Frieden im Land und Frieden in der Welt", vom Geiste nationaler Unabhängigkeit und Souveränität und vom Geiste der Reformen Atatürks;

sowie geleitet von dein Wunsche, einen auf rechtlichen und sozialen Grundlagen begründeten demokratischen Rechtsstaat zu errichten, in dem Menschenrechte und Grundfreiheiten, der nationale Zusammenhalt, die soziale Gerechtigkeit, das Wohlergehen und der Wohlstand des einzelnen wie der Gesellschaft gesichert und gewährleistet sind;

diese von der Verfassunggebenden Versammlung der türkischen Republik entworfene Verfassung, verkündet sie und vertraut sie in der Überzeugung, daß ihre tiefste Sicherheit im Herzen und in der Seele der Bürger verankert liegt, ihren der Freiheit, Gerechtigkeit und Tugend ergebenen Söhnen und Töchtern an.

 

BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
 

Erster Teil.
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

 

I. Devletin Şekli
Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

 

I. Staatsform
Artikel 1.  Der türkische Staat ist eine Republik.

 

II. Cumhuriyetin Nitelikleri
Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve ‘Başlangıç’ta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

 

II. Wesenszüge der Republik
Artikel 2.  Die Türkische Republik ist eine auf den Menschenrechten und den in der Präambel festgesetzten Grundprinzipien begründeter nationaler, demokratischer, laizistischer und sozialer Rechtsstaat.

 

III. Devletin Bütünlüğü; Resmi Dil; Başkent
Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Resmî Dil Türkçe’dir.

Başkent Ankara’dır.

 

III. Unteilbarkeit des Staates; seine Amtssprache; sein Regierungssitz
Artikel 3. Der türkische Staat ist ein, das türkische Staatsgebiet umfassendes unteilbares Ganzes.

Die Amtssprache ist türkisch.

Die Landeshauptstadt ist Ankara.

 

IV. Egemenlik
Madde 4 - Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir.

Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almıyan bir devlet yetkisi kullanamaz.

 

IV. Souveränität
Artikel 4.  Die Souveränität gehört uneingeschränkt und unbedingt dem türkischen Volk.

Das Volk übt seine Souveränität durch die zuständigen Organe gemäß den in der Verfassung festgesetzten Prinzipien aus.

Das Recht zur Ausübung der Souveränität darf keiner Einzelperson, Gruppe oder Klasse übertragen werden. Keine Person oder Behörde darf irgendwelche staatliche Autorität ausüben, die nicht in der Verfassung gründet.

 

V. Yasama Yetkisi
Madde 5 - Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

 

V. Gesetzgebende Gewalt
Artikel 5. Die gesetzgebende Gewalt steht der Türkischen Großen Nationalversammlung zu. Diese Gewalt ist unübertragbar.

 

VI. Yürütme Görevi
Madde 6 - Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir.

 

VI. Vollziehende Gewalt
Artikel 6. Die vollziehenden Gewalt wird im Rahmen des Gesetzes dem Präsidenten der Republik und dem Ministerrat ausgeübt.

 

VII. Yargı Yetkisi
Madde 7 - Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

 

VII. Richterliche Gewalt
Artikel 7. Die rechtsprechende Gewalt wird im Namen des türkischen Volkes von unabhängigen Gerichten ausgeübt.

 

VIII. Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı
Madde 8 - Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

 

VIII. Vorrang und Verbindlichkeit der Verfassung
Artikel 8. Gesetze dürfen nicht in Widerspruch zu der Verfassung stehen.

Die Vorschriften der Verfassung sind die für die Gesetzgebungs-, Vollzugs- und Rechtsprechungsorgane sowie für die Verwaltungsbehörden und die Einzelnen verbindlichen grundlegenden Rechtsprinzipien.

 

IX. Devlet Şeklinin Değişmezliği
Madde 9 - Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

 

IX .Unabänderlichkeit der Staatsform
Artikel 9. Die Vorschrift der Verfassung, welche die Republik als Staatsform festsetzt, kann weder abgeändert noch kann ein Abänderungsantrag eingebracht werden.

 

İKİNCİ KISIM
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
 

Zweiter Teil.
GRUNDRECHTE UND -PFLICHTEN

 

Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
 

Abschnitt I.
Allgemeine Vorschriften

 

I. Temel Hakların Niteliği ve Korunması
Madde 10 - Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adâlet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak surette sınırlıyan siyasî, iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın maddî ve mânevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar.

 

I. Das Wesen und der Schutz der Grundrechte
Artikel 10 . Jedermann besitzt  höchstpersönliche, unverletzbare, unübertragbare und unverzichtbare Grundrechte und -freiheiten.

Der Staat beseitigt alle politischen, wirtschaftlichen und sozialen Hindernisse, welche die Grundrechte und -freiheiten des einzelnen in einer mit den Prinzipien des Rechtsstaates, des persönlichen Wohlergehens und der sozialen Gerechtigkeit unvereinbaren Weise beschränken. Der Staat schafft die notwendigen Voraussetzungen für die Entfaltung des materiellen und geistigen Daseins des einzelnen.

 

II. Temel Hakların Özü
Madde 11 - Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir.

Kanun kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni sosyal adâlet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 11 folgende Fassung:
"II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Özü, Sınırlanması ve Kötüye Kullanılamaması
Madde 11 - Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir.
Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz.
Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz.
Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir."

 

II. Der Wesenskern der Grundrechte
Artikel 11. Die Grundrechte und -freiheiten dürfen nur in Übereinstimmung mit dein Buchstaben und dem Geist der Verfassung durch Gesetz eingeschränkt werden.

Ein Gesetz darf den Wesenskern irgendeines Rechtes oder einer Freiheit selbst dann nicht antasten, wenn es der Wahrung des öffentlichen Interesses, der öffentlichen Moral und Ordnung, der sozialen Gerechtigkeit oder der nationalen Sicherheit dient.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 11 folgende Fassung:

"II. Der Wesenskern der Grundrechte und -freiheiten, ihre Einschränkung und Verbot ihres Mißbrauchs
Artikel 11. Die Grundrechte und -freiheiten können zum Schutze des Bestandes von Staatsgebiet und Staatsvolk, der republikanischen Staatsform, der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, des öffentlichen Wohls, der allgemeinen Sitten und der öffentlichen Gesundheit oder aus den in anderen Bestimmungen der Verfassung aufgeführten besonderen Gründen allein durch Gesetz und nur nach Maßgabe des Wortlauts und Sinnes der Verfassung eingeschränkt werden.
Das Gesetz darf den Kern der Grundrechte und -freiheiten nicht antasten.
Keines der in dieser Verfassung aufgeführten Grund- und Freiheitsrechte darf in der Absicht gebraucht werden, die Menschenrechte und -freiheiten oder den Bestand des türkischen Staatsgebietes und Staatsvolks oder die republikanische Staatsform mit ihren in der Verfassung festgelegten Wesensmerkmalen unter Berufung auf die Verschiedenheit von Sprache, Rasse, Klasse, Religion und Konfession zu beseitigen.
Die Strafen für Handlungen und Verhaltensweisen, die gegen diese Bestimmungen verstoßen, werden durch Gesetze bestimmt."

 

III. Eşitlik
Madde 12 - Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

 

III. Gleichheit
Artikel 12. Alle sind vor dem Gesetz gleich, ohne Rücksicht auf Unterschiede aufgrund von Sprache, Rasse, Farbe, Geschlecht, politischer Ansicht, Weltanschauung, Religion und Bekenntnis.

Weder einer Person noch einer Familie, Gruppe oder Klasse darf ein Vorrecht eingeräumt werden.

 

IV. Yabancıların Durumu

Madde 13 - Bu kısımda gösterilen hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak, kanunla sınırlanabilir.

 

IV. Stellung der Ausländer
Artikel 13 . Die in diesem Abschnitt erwähnten Rechte und Freiheiten der Ausländer werden nach den Bestimmungen des Völkerrechts festgesetzt.

 

İkinci Bölüm
KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ
 

Abschnitt II.
Die Rechte und Pflichten der Einzelperson

 

I. Kişi Dokunulmazlığı
Madde 14 - Herkes, yaşama, maddî ve mânevî varlığını geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir.

Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaz.

Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz.

İnsan haysiyetiyle bağdaşmıyan ceza konulamaz.

 

I. Unantastbarkeit der Person
Artikel 14. Jedermann genießt ein Recht auf materielle und geistige Daseinsentfaltung sowie auf den Genuß der persönlichen Freiheit.

Die Unantastbarkeit und Freiheit der Person darf nicht eingeschränkt werden außer in den ausdrücklich durch Gesetz bestimmten Fällen und in Übereinstimmung mit ordnungsgemäß erlassenen Gerichtsurteilen.

Niemand darf mißhandelt oder gefoltert werden.

Es darf keine mit der menschlichen Würde unvereinbare Strafe auferlegt werden.

 

II. Özel Hayatın Korunması
a) Özel Hayatın Gizliliği
Madde 15 - Özel hayatın gizliliğine dokunulamaz. Adli kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır.

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde de, kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 15 folgende Fassung:
"Madde 15 - Özel hayatın gizliliğine dokunulamaz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır.
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz."

 

II. Schutz des Privatlebens
a. Die Geheimsphäre des Privatlebens
Artikel 15. Die Geheimsphäre des Privatlebens ist unantastbar. Die infolge eines gerichtlichen Verfahrens erforderlichen Ausnahmen bleiben vorbehalten.

Sofern nicht ein ordnungsgemäß erlassenes Gerichtsurteil in den im Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Fällen vorliegt oder die Anordnung einer gesetzlich für zuständig erklärten Behörde in Fällen, in denen es die öffentliche Ordnung erfordert, dürfen weder die Person noch die Privatsphäre oder die persönliche Habe eines Individuums einer Durchsuchung unterzogen werden.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 15 folgende Fassung:
"Artikel 15. Die Geheimsphäre des Privatlebens ist unantastbar. Die infolge eines gerichtlichen Verfahrens erforderlichen Ausnahmen bleiben vorbehalten.
Sofern nicht ein ordnungsgemäß erlassenes Gerichtsurteil in den im Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Fällen vorliegt oder die Anordnung einer gesetzlich für zuständig erklärten Behörde in Fällen, in denen es die nationale Sicherheit oder öffentliche Ordnung erfordert, dürfen weder die Person noch die Privatsphäre durchsucht oder die persönliche Habe und Privatpapiere eines Individuums einer Durchsuchung oder Beschlagnahme unterzogen werden."

 

b) Konut Dokunulmazlığı
Madde 16 - Konuta dokunulamaz.

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde de, kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, konuta girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.

 

b. Unverletzlichkeit der Wohnung
Artikel 16. Die Wohnung ist unverletzlich.

Sofern nicht ein ordnungsgemäß erlassenes Gerichtsurteil in den im Gesetz ausdrücklich vorgeschriebenen Fällen vorliegt oder die Anordnung einer gesetzlich für zuständig erklärten Behörde in Fällen, in denen bei einem Verzug die nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung gefährdet scheinen, sind das Betreten und die Durchsuchung der Wohnung sowie die Beschlagnahme der darin befindlichen Möbel und des sonstigen Eigentums unzulässig.

 

c) Haberleşme Hürriyeti
Madde 17 - Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.

Haberleşmenin gizliliği esastır. Kanunun gösterdiği hallerde, hakim tarafından kanuna uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça, bu gizliliğe dokunulamaz.

 

c. Kommunikationsfreiheit

Artikel 17. Jedermann hat das Recht auf freie Kommunikation.

Es gilt der Grundsatz der Vertraulichkeit der Kommunikation. Dieser darf nicht beeinträchtigt werden, es sei denn auf Grund eines ordnungsgemäß erlassenen Gerichtsurteils in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen.

 

III.Seyahat ve Yerleşme Hürriyeti
Madde 18 - Herkes, seyahat hürriyetine sahiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağlama ve salgın hastalıkları önleme amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

Herkes, dilediği yerde yerleşme hürriyetine sahiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağlama, salgın hastalıkları önleme, kamu mallarını koruma, sosyal, iktisâdî ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirme zorunluğuyla ve kanunla sınırlanabilir.

Türkler, yurda girme ve yurt dışına çıkma hürriyetine sahiptir. Yurt dışına çıkma hürriyeti kanunla düzenlenir.

 

III. Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit
Artikel 18. Jedermann genießt das Recht der Freizügigkeit; diese Freiheit kann nur zum Schutze der nationalen Sicherheit oder zur Verhütung von Seuchen durch Gesetz eingeschränkt werden.

Jedermann hat das Recht der freien Wahl seines Wohnsitzes; diese Freiheit kann nur auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden, wenn es zum Schutze der nationalen Sicherheit, zur Verhütung von Seuchen, zum Schutze des öffentlichen Eigentums und zum Zwecke der sozialen, wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Entwicklung erforderlich ist.

Die türkischen Staatsbürger haben das Recht, die Türkei zu verlassen und wieder zu betreten. Das Recht, die Türkei zu verlassen, wird durch Gesetz geregelt.

 

IV. Düşünce ve İnanç Hak ve Hürriyetleri
a) Vicdan ve Din Hürriyeti
Madde 19 - Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmayan ibadetler, dinî ayin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz.

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğini ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, iktisadî, siyasî veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya şahsî çıkar veya nüfuz sağlama amacıyla, her ne suretle olursa olsun, dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar kanuna göre cezalandırılır; dernekler, yetkili mahkemece ve siyası partiler, Anayasa Mahkemesince temelli kapatılır.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 19 folgende Fassung:
"Madde 19 - Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan ibadetler, dinî âyîn ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kimse, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz.
Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de kanûnî temsilcilerinin isteğine bağlıdır.
Kimse, Devletin sosyal, iktisâdî, siyasî veya hukûkî temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya şahsi çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne suretle olursa olsun, dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve tüzel kişiler hakkında, kanunun gösterdiği hükümler uygulanır ve siyasi partiler Anayasa Mahkemesince temelli kapatılır."

 

IV. Gedanken- und Glaubensfreiheit
a. Glaubensfreiheit
Artikel 19. Jedermann hat das Recht, frei den Geboten seines Gewissens zu folgen, sein eigenes Glaubensbekenntnis zu wählen und seine eigenen Überzeugungen zu haben.

Alle Arten des Gottesdienstes sowie religiöse Zeremonien und Riten sind frei, sofern sie nicht gegen die öffentliche Ordnung oder Moral oder gegen die zu ihrer Aufrechterhaltung erlassenen Gesetze verstoßen.

Niemand darf zum Gottesdienst oder zur Teilnahme an religiösen Zeremonien und Riten oder zur Kundgabe seines Glaubens und seiner religiösen Überzeugung gezwungen werden. Niemand darf seines Glaubens und seiner religiösen Überzeugung wegen getadelt werden.

Religiöse Erziehung und Religionsunterricht bleiben dem Willen und der Entscheidung der Einzelnen überlassen, bei Minderjährigen ihren gesetzlichen Vertretern.

Niemand darf in der Absicht, die soziale, wirtschaftliche, politische oder rechtliche Grundordnung des Staates, sei es auch nur teilweise, auf religiöse Normen zu stützen oder sich einen politischen oder persönlichen Vorteil oder Einfluß zu sichern, auf welche Weise es auch immer sei, die Religion oder religiöse Gefühle oder religiös für heilig gehaltene Dinge ausbeuten oder mißbrauchen. Wer diesem Verbot zuwiderhandelt oder andere dazu aufhetzt, wird nach Maßgabe des Gesetzes bestraft; Vereine werden durch das zuständige Gericht, politische Parteien durch das Verfassungsgericht für immer verboten.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 19 folgende Fassung:
"Artikel 19. Jedermann
hat das Recht, frei den Geboten seines Gewissens zu folgen, sein eigenes Glaubensbekenntnis zu wählen und seine eigenen Überzeugungen zu haben.
Alle Arten des Gottesdienstes sowie religiöse Zeremonien und Riten sind frei, sofern sie nicht gegen die öffentliche Ordnung oder Moral oder gegen die zu ihrer Aufrechterhaltung erlassenen Gesetze verstoßen.
Niemand darf zum Gottesdienst oder zur Teilnahme an religiösen Zeremonien und Riten oder zur Kundgabe seines Glaubens und seiner religiösen Überzeugung gezwungen werden. Niemand darf seines Glaubens und seiner religiösen Überzeugung wegen getadelt werden.
Religiöse Erziehung und Religionsunterricht bleiben dem Willen und der Entscheidung der Einzelnen überlassen, bei Minderjährigen ihren gesetzlichen Vertretern.
Niemand darf in der Absicht, die soziale, wirtschaftliche, politische oder rechtliche Grundordnung des Staates, sei es auch nur teilweise, auf religiöse Normen zu stützen oder sich einen politischen oder persönlichen Vorteil oder Einfluß zu sichern, auf welche Weise es auch immer sei, die Religion oder religiöse Gefühle oder religiös für heilig gehaltene Dinge ausbeuten oder mißbrauchen. Auf natürliche und juristische Personen, welche diesem Verbot zuwiderhandeln oder andere dazu aufhetzen, werden die diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften angewandt; politische Parteien werden durch das Verfassungsgericht für immer verboten."

 

b) Düşünce Hürriyeti
Madde 20 - Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve kanaatlarını söz, yazı, resim ile veya başka yollarla, tek başına veya toplu olarak açıklıyabilir ve yayabilir.

Kimse, düşünce ve kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz.

 

b. Gedankenfreiheit
Artikel 20. Jedermann hat das Recht auf Gedanken- und Meinungsfreiheit. Ein jeder hat das Recht, als einzelner wie in der Gemeinschaft, seine Gedanken und Überzeugungen in Wort, Schrift und Bild sowie auf jede beliebige andere Weise frei zu äußern.

Niemand darf zur Enthüllung seiner Meinungen und Überzeugungen gezwungen werden.

 

V. Bilim ve Sanat Hürriyeti
Madde 21 - Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

Eğitim ve öğretim, Devletin gözetim ve denetimi altında serbesttir.

Özel okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir.

Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

 

V. Freiheit von Kunst und Wissenschaft
Artikel. 21. Jedermann hat das Recht, Wissenschaft und Kunst frei zu lernen und zu lehren, zu äußern, zu verbreiten und in diesen Bereichen jede Art von Forschung zu betreiben.

Erziehung und Unterricht sind frei, unter Aufsicht und Kontrolle des Staates.

Die Richtlinien für Privatschulen werden durch Gesetz im Einklang mit dem von den staatlichen Schulen angestrebten Niveau bestimmt.

Es dürfen keinerlei Ausbildungsstätten errichtet werden, die mit den Grundsätzen von Wissenschaft und Erziehung unvereinbar sind.

 

VI. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler
a) Basın Hürriyeti
Madde 22 - Basın hürdür; sansür edilemez.

Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlıyacak tedbirleri alır.

Basın ve haber alma hürriyeti, ancak millî güvenliği veya genel ahlâkı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek ve yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak için kanunla sınırlanabilir.

Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar içinde hâkim tarafından verilecek kararlar saklı olmak üzere, olaylar hakkında yayın yasağı konamaz.

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin toplatılması bu tedbirlerin uygulanacağını kanunun açıkça gösterdiği suçların işlenmesi halinde ve ancak hâkim karariyle olabilir.

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler ancak 57 nci madde de belirtilen fiiilerden mahkum olma halinde mahkeme kararıyla kapatılabilir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 22 folgende Fassung:
"Madde 22 - Basın hürdür; sansür edilemez.
Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır.
Basın ve haber alma hürriyeti, ancak Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, kamu düzenini, millî güvenliği ve millî güvenliğin gerektirdiği gizliliği veya genel ahlâkı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek veya yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak için kanunla sınırlanabilir.
Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar içinde hâkim tarafından verilecek kararlar saklı olmak üzere, olaylar hakkında yayın yasağı konamaz.
Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, kanunun gösterdiği suçların işlenmesi halinde hâkim karariyle; Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin veya genel ahlâkın korunması bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde de, kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararını veren yetkili merci, bu kararını en geç 24 saat içinde mahkemeye bildirir. Mahkeme bu kararı en geç üç gün içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.
Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, millî güvenliğe, kamu düzenine, genel ahlâka, insan hak ve hürriyetlerine dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyet ilkelerine veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde mahkeme karariyle kapatılabilir."

 

VI. Vorschriften über Presse und Veröffentlichungen
a. Pressefreiheit
Artikel 22. Die Presse ist frei und darf keiner Zensur unterworfen werden.

Der Staat trifft Maßnahmen zur Sicherung der Presse- und Informationsfreiheit.

Presse- und Informationsfreiheit dürfen einzig zum Schutz der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Moral, zur Verhütung von Angriffen auf die Würde, Ehre und Rechte des einzelnen, zur Verhinderung der Anstiftung zu strafbaren Handlungen oder zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der richterlichen Aufgaben durch Gesetz eingeschränkt werden.

Außer auf Grund einer gerichtlichen Anordnung in den durch das Gesetz bestimmten Fällen zum Zwecke der ordnungsgemäßen Erfüllung der richterlichen Aufgaben darf keinerlei Publikationsverbot für Nachrichten verhängt werden.

Die Beschlagnahme von in der Türkei erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften kann nur in Übereinstimmung mit einem Gerichtsurteil vorgenommen werden oder in Falle der Begehung von Vergehen, für die das zuständige Gesetz ausdrücklich die Anwendung derartigen Maßnahmen bestimmt.

Die in der Türkei erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften können einzig auf Grund eines Gerichtsurteils im Falle der Überführung wegen eines Vergehens gemäß Artikel 57 verboten werden.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 22 folgende Fassung:
"Artikel 22. Die Presse ist frei und darf keiner Zensur unterworfen werden.
Der Staat trifft Maßnahmen zur Sicherung der Presse- und Informationsfreiheit.

Die Presse- und Informationsfreiheit darf nur zum Schutze des Bestandes von Staatsgebiet und Staatsvolk, der öffentlichen Ordnung, der nationalen Sicherheit und der für die nationale Sicherheit erforderlichen Geheimhaltung oder der allgemeinen Sitten, zur Verhütung von Angriffen gegen die Würde, Ehre und Rechte des einzelnen, zur Verhinderung der Anstiftung zu strafbaren Handlungen oder zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der richterlichen Aufgaben durch Gesetz eingeschränkt werden.
Die Beschlagnahme der in der Türkei erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften kann nur im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen, bei denen die Anwendung dieser Maßregel ausdrücklich im Gesetz vorgesehen ist, und allein durch Gerichtsbeschluß erfolgen.
Die Beschlagnahme von in der Türkei erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften kann im Falle der Begehung von Vergehen, für die das Gesetz ausdrücklich die Anwendung derartiger Maßnahmen bestimmt, durch Gerichtsbeschluß und in den Fällen, die zum Schutze des Bestandes von Staatsgebiet und Staatsvolk, der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder der allgemeinen Sitten keinen Aufschub dulden, auf Anordnung der durch Gesetz ausdrücklich für zuständig erklärten Behörde. Die zuständige Behörde, welche die Beschlagnahme anordnet, teilt diese Entscheidung spätestens binnen 24 Stunden dem Gericht mit. Wenn das Gericht diese Entscheidung nicht spätestens binnen drei Tagen bestätigt, wird die Beschlagnahmeanordnung als nichtig angesehen.
Die in der Türkei erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften können durch gerichtliche Entscheidung geschlossen werden, wenn sie wegen Veröffentlichungen bestraft worden sind, die gegen die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung, die allgemeinen Sitten, die auf den Menschenrechten und -freiheiten beruhenden Wesensmerkmalen der nationalen, demokratischen, laizistischen Republik oder die Grundnorm über den Bestand von Staatsgebiet und Staatsvolk verstoßen."

 

b) Gazete ve Dergi Çıkarma Hakkı
Madde 23 - Gazete ve dergi çıkarılması, önceden izin alma ve mâli teminat şartına bağlanamaz.

Gazete ve dergilerin çıkarılması, yayımı, mâli kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili şartlar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatların serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasî, iktisadî, mâlî veya teknik kayıtlar koyamaz.

Gazete ve dergiler, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre faydalanır.

 

b. Das Recht auf Veröffentlichung von Zeitungen und Zeitschriften
Artikel 23. Die Veröffentlichung von Zeitungen und Zeitschriften darf an keine vorherige Publikationsgenehmigung oder an die Hinterlegung einer Kaution gebunden sein.

Die Veröffentlichung und Verbreitung von Zeitungen und Zeitschriften, ihre finanziellen Grundlagen und die sonstigen Bedingungen des Zeitungswesens werden durch Gesetz geregelt. Ein solches Gesetz darf keine politischen, wirtschaftlichen, finanziellen oder technischen Beschränkungen auferlegen, die es ermöglichen, die freie Verbreitung von Nachrichten, Ideen und Meinungen zu steuern oder einem Zwang auszusetzen.

Zeitungen und Zeitschriften können sich der ihnen vom Staat oder anderen öffentlichen Körperschaften sowie der diesen angegliederten Vereinigungen bereitgestellten Mittel und Möglichkeiten bedienen; diese Möglichkeiten sollen allen in gleichem Maße zugänglich sein.

 

c) Kitap ve Broşür Çıkarma Hakkı
Madde 24 - Kitap ve broşür yayımı izne bağlı tutulamaz; sansür edilemez.

Türkiye’de yayımlanan kitap ve broşürler, 22 nci maddenin 5 inci fıkrası hükümleri dışında, toplatılamaz.

 

c. Das Recht auf Veröffentlichung von Büchern und Broschüren
Artikel 24. (1) Die Veröffentlichung von Büchern und Broschüren unterliegt weder der Genehmigungspflicht, noch ist sie einer Zensur unterworfen.

(2) In der Türkei veröffentlichte Bücher und Broschüren dürfen außen den in Artikel 22 Absatz 5 vorgesehenen Fällen nicht beschlagnahmt werden.

 

d) Basın Araçlarının Korunması
Madde 25 - Basımevi ve eklentileri ve basın araçları, suç vasıtası olduğu gerekçesiyle de olsa, zapt veya müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.

 

d. Schutz der Druckeinrichtungen
Artikel 25. Druckereien einschließlich ihrer Druckmaschinen sowie anderen Mobiliars und Inventars dürfen nicht eingezogen, beschlagnahmt oder stillgelegt werden, und zwar selbst dann nicht, wenn der Verdacht besteht, daß sie als Werkzeuge zu einer strafbaren Handlung gedient haben.

 

e) Basın Dışı Haberleşme Araçlarından Faydalanma Hakkı
Madde 26 - Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzel kişileri elindeki basın dışı haberleşme ve yayın araçlarından faydalanma hakkına sahiptir. Bu faydalanmanın şartları ve usûlleri, demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlara ulaşılmasının ve kamu oyunun serbestçe oluşumunu köstekleyici kayıtlamalar koyamaz.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 26 folgende Fassung:
"Madde 26 - Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzel kişileri elindeki basın dışı haberleşme ve yayın araçlarından faydalanma hakkına sahiptir. Bu faydalanmanın şartları ve usûlleri, demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ahlâkın korunması halleri dışında kalan bir sebebe dayanarak halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamu oyunun serbestçe oluşumunu engelleyici kayıtlar koyamaz."

 

e. Das Recht auf Nutzung von anderen Kommunikationsmitteln als der Presse
Artikel 26. Einzelne wie auch politische Parteien haben das Recht, sich der im Eigentum von öffentlichen Körperschaften befindlichen Kommunikations- und Publikationsmitteln einschließlich der Presse zu bedienen. Die diesbezüglichen Bedingungen und das Verfahren werden in Übereinstimmung mit demokratischen Prinzipien und den Maßstäben der Billigkeit geregelt. Es darf kein Gesetz erlassen werden, das die Informationsfreiheit einschränkt oder auf eine Kontrolle der Gedanken- und Meinungsbildung sowie der Bildung der öffentlichen Meinung hinzielt.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 26 folgende Fassung:
"Artikel 26. Einzelne wie auch politische Parteien haben das Recht, sich der im Eigentum von öffentlichen Körperschaften befindlichen Kommunikations- und Publikationsmitteln einschließlich der Presse zu bedienen. Die diesbezüglichen Bedingungen und das Verfahren werden in Übereinstimmung mit demokratischen Prinzipien und den Maßstäben der Billigkeit geregelt. Abgesehen von den Fällen, in denen es sich um den Schutz des Bestandes von Staatsgebiet und Staatsvolk, der auf den Menschenrechten beruhenden nationalen, demokratischen, laizistischen und sozialen Republik, der nationalen Sicherheit und der allgemeinen Sitten handelt, darf kein Gesetz erlassen werden, das die Informationsfreiheit einschränkt oder auf eine Kontrolle der Gedanken- und Meinungsbildung sowie der Bildung der öffentlichen Meinung hinzielt."

 

f) Düzeltme ve Cevap Hakkı
Madde 27 - Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hakim tarafından karar verilir.

 

f. Das Recht auf Widerspruch und Widerlegung
Artikel 27. Das Recht auf Berichtigung und Gegendarstellung wird nur gewährt, wenn Ehre und guter Ruf der Personen berührt werden oder im Zusammenhang mit ihnen wahrheitswidrige Publikationen erfolgen, und durch Gesetz geregelt.

Wird eine Gegenerklärung mit der Widerlegung des Betroffenen nicht freiwillig abgedruckt, so entscheidet ein Gerichtshof für oder wider die Veröffentlichung.

 

VII. Toplantı Hak ve Hürriyetleri
a) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
Madde 28 - Herkes, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir.

Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için kanunla sınırlanabilir.

 

VII. Versammlungsrecht und -freiheiten
a. Das Versammlungs- und Demonstrationsrecht
Artikel 28. Jedermann hat das Recht, ohne vorherige Erlaubnis unbewaffnet und friedlich an Versammlungen oder Demonstrationen teilzunehmen.

Dieses Recht kann einzig zum Zwecke der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung durch Gesetz eingeschränkt werden.

 

b) Dernek Kurma Hakkı
Madde 29 - Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak ancak kamu düzenini veya genel ahlâkı korumak için kanunla sınırlanabilir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 29 folgende Fassung:
"Madde 29 - Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılışında uygulanacak şekil ve usûller kanunda gösterilir. Kanun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın korunması maksadiyle sınırlar koyabilir.
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Dernekler, kanunun gösterdiği hallerde hâkim karariyle kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın korunması bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde de, hâkim kararına kadar kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle faaliyetten alıkonulabilir.

 

b. Die Vereinigungsfreiheit
Artikel 29. Jedermann hat das Recht, ohne vorherige Erlaubnis einen Verein zu gründen. Dieses Recht kann einzig zum Zwecke der Aufrechterhaltung der öffentlichen Moral durch Gesetz eingeschränkt werden.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 29 folgende Fassung:
"Artikel 29. Jedermann hat das Recht, ohne vorherige Erlaubnis einen Verein zu gründen. Die bei der Ausübung dieses Rechts anzuwendenden Förmlichkeiten und Verfahren werden durch Gesetz bestimmt. Das Gesetz kann zum Schutze des Bestandes von Staatsgebiet und Staatsvolk, der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und der Moral Einschränkungen vorsehen. Niemand darf gezwungen werden, Mitglied eines Vereins zu werden oder zu bleiben.

Vereine können in den vom Gesetz bestimmten Fällen durch richterliche Entscheidung geschlossen werden.
Auch kann in denjenigen Fällen, die zum Schutze des Bestandes von Staatsgebiet und Staatsvolk, der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und der allgemeinen Sitten keinen Aufschub dulden, die Tätigkeit der Vereine bis zur richterlichen Entscheidung auf Anordnung der durch Gesetz ausdrücklich für zuständig erklärten Behörde unterbunden werden."

 

VIII. Hakların Korunması İle İlgili Hükümler
a) Kişi Güvenliği
Madde 30 - Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmayı veya delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadiyle veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunla gösterilen diğer hallerde hâkim karariyle tutuklanabilir. Tutukluluğun devamına karar verilebilmesi aynı şartlara bağlıdır.

Yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.

Yakalanan veya tutuklanana kimselere, yakalama veya tutuklama sebeplerinin ve haklarındaki iddiaların yazılı olarak hemen bildirilmesi gerekir.

Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç yirmidört saat içinde hâkim önüne çıkarılır. ve hâkim kararı olmaksızın, hürriyetinden yoksun kılınamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimse hâkim önüne çıkarılınca durum hemen yakınlarına bildirilir.

Bu esaslar dışında işleme tâbi tutulan kimselerin uğrayacakları her türlü zararlar kanuna göre Devletçe ödenir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 30 folgende Fassung:
"Madde 30 - Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmayı veya delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadiyle veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunla gösterilen diğer hallerde hâkim karariyle tutuklanabilir. Tutukluluğun devamına karar verilebilmesi aynı şartlara bağlıdır.
Yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.
Yakalanan veya tutuklanan kimselere, yakalama veya tutuklama sebeplerinin ve haklarındaki iddiaların yazılı olarak hemen bildirilmesi gerekir.
Yakalanan veya tutuklanan kimse tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç kırksekiz saat ve kanunun açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen suçlarda yedi gün içinde hâkim önüne çıkarılır ve bu süre geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimse, hâkim önüne çıkarılınca durum hemen yakınlarına bildirilir.
Bu esaslar dışında işleme tâbi tutulan kimselerin uğrayacakları her türlü zararlar kanuna göre Devletçe ödenir."

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 erhielt der Artikel 30 Abs. 4 folgende Fassung:
"Yakalanan veya tutuklanan kimse tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç kırksekiz saat ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev ve yetkilerine giren suçlar ile kanunun açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen suçlarda ve genellikle savaş veya sıkıyönetim hallerinde, kanunlarda gösterilen süre içinde hâkim önüne çıkarılır; bu süre onbeş günü geçemez. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimsenin durum hemen yakınlarına bildirilir."

 

VIII. Vorschriften über den Rechtsschutz
a. Individualschutz
Artikel 30. Wer einer strafbaren Handlung dringend verdächtig ist, kann nur auf Grund eines Gerichtsurteils wegen Flucht- oder Verdunklungsgefahr, in anderen ähnlichen Fällen, die eine Haft notwendig machen, sowie in weiteren gesetzlich bestimmten Fällen verhaftet werden. Die Verlängerung der Haft ist denselben Bedingungen unterworfen.

Festnahmen werden nur bei flagranten Delikt oder in Fällen vorgenommen, in denen bei Verzug die Vereitelung der Rechtsverfolgung befürchtet werden muß. Die näheren Bedingungen einer solchen Haft werden durch Gesetz bestimmt.

Festgenommene oder in Haft befindliche Personen müssen unverzüglich schriftlich über die Gründe ihrer Haft wie auch über das ihnen zur Last gelegte Vergehen in Kenntnis gesetzt werden.

Der Festgenommene oder Verhaftete muß innerhalb von 24 Stunden, die Zeit der Überführung an das dem Verhaftungsort nächstgelegene Gericht nicht eingerechnet, vor Gericht gestellt werden; nach Ablauf dieser Frist kann die betroffene Person nicht länger ihrer Freiheit beraubt werden, es sei denn auf Grund eines Gerichtsurteils. Wird eine verhaftete oder in Haft gehaltene Person in dieser Weise vor den Richter geführt, so müssen ihre Angehörigen unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt werden.

Jeglicher Schaden, der jemandem aus einer anderen als der hier vorgesehenen Behandlung erwächst, wird durch den Staat nach Maßgabe des Gesetzes wiedergutgemacht.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 30 folgende Fassung:
"Artikel 30. Wer einer strafbaren Handlung dringend verdächtig ist, kann nur auf Grund eines Gerichtsurteils wegen Flucht- oder Verdunklungsgefahr, in anderen ähnlichen Fällen, die eine Haft notwendig machen, sowie in weiteren gesetzlich bestimmten Fällen verhaftet werden. Die Verlängerung der Haft ist denselben Bedingungen unterworfen.
Festnahmen werden nur bei flagranten Delikt oder in Fällen vorgenommen, in denen bei Verzug die Vereitelung der Rechtsverfolgung befürchtet werden muß. Die näheren Bedingungen einer solchen Haft werden durch Gesetz bestimmt.
Festgenommene oder in Haft befindliche Personen müssen unverzüglich schriftlich über die Gründe ihrer Haft wie auch über das ihnen zur Last gelegte Vergehen in Kenntnis gesetzt werden.

Der Festgenommene oder Verhaftete muß innerhalb von 48 Stunden und bei strafbaren Handlungen, ...
Jeglicher Schaden, der jemandem aus einer anderen als der hier vorgesehenen Behandlung erwächst, wird durch den Staat nach Maßgabe des Gesetzes wiedergutgemacht."

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 erhielt der Artikel 30 Abs. 4 folgende Fassung:
"Der Festgenommene oder Verhaftete muß innerhalb von 48 Stunden und bei strafbaren Handlungen, die zur sachlichen und örtlichen Zuständigkeit der Staatssicherheitsgerichte gehören, sowie bei der im Gesetz ausdrücklich genannten Fällen kollektiv begangener strafbarer Handlungen und ganz allgemein während des Kriegs- und Ausnahmezustandes innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, in welche die Zeit der Überführung an das dem Verhaftungsort nächstgelegene Gericht erforderliche Zeit nicht eingerechnet wird, vor Gericht gestellt werden. Diese Fristen dürfen 15 Tage nicht überschreiten. Nach Ablauf dieser Frist darf niemand ohne richterlichen Beschluß seiner Freiheit beraubt werden. Wird eine verhaftete oder in Haft gehaltene Person in dieser Weise vor den Richter geführt, so müssen ihre Angehörigen unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt werden."

b) Hak Arama Hürriyeti
Madde 31 - Herkes, meş’ru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde dâvacı veya dâvalı olarak, iddia ve savunma hakkına sahiptir.

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki dâvaya bakmaktan kaçınamaz.

 

b. Freier Zugang zu den Gerichten
Artikel 31. Jedermann hat das Recht, unter Inanspruchnahme aller gesetzlicher Mittel und Wege vor Gericht zu klagen und sich zu verteidigen.

Kein Gerichtshof darf die Verhandlung eines Falles innerhalb seiner Zuständigkeit verweigern.

 

c) Tâbii Yargı Yolu
Madde 32 - Hiç kimse, tâbii hâkiminden başka bir mercii önüne çıkarılamaz.

Bir kimseyi tâbi hâkiminden başka bir mercii önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 32 folgende Fassung:
"Madde 32 - Hiç kimse, kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.
Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz."

 

c. Der ordentliche Rechtsweg
Artikel 32. Niemand darf vor einen anderen als seinen gesetzlichen Richter gestellt werden.

Mit richterlicher Gewalt versehene Ausnahmebehörden, die dazu führen, jemanden vor eine andere Behörde als seinen gesetzlichen Richter zu stellen, dürfen nicht geschaffen werden.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 32 folgende Fassung:
"Artikel 32. Niemand darf vor eine andere Behörde als dasjenige Gericht gestellt werden, dem er gesetzlich untersteht.
Mit richterlicher Gewalt versehene Ausnahmebehörden, die dazu führen, jemanden vor eine andere Behörde als dasjenige Gericht zu stellen, dem er gesetzlich untersteht, dürfen nicht geschaffen werden."

 

c) Cezaların Kanuni ve Şahsi Olması; Zorlama Yasağı
Madde 33 - Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilinden dolayı cezalandırılamaz.

Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla konulur.

Kimseye, suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Kimse, kendisini veya kanunun gösterdiği yakınlarını suçlandırma sonucu doğuracak beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

Ceza sorumluluğu şahsîdir.

Genel müsadere cezası konulamaz.

 

c. Strafzumessungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes erfolgen und nur die in Frage stehende Person betreffen; Verbot der Nötigung
Artikel 33. Niemand darf für eine Tat bestraft werden, die zu der Zeit, zu der sie begangen wird, nach dem zu jener Zeit in Kraft befindlichen Gesetz nicht als ein Vergehen angesehen wird.

Strafen und Strafmaßnahmen können nur durch Gesetz festgelegt werden.

Niemand darf mit einer schwereren Strafe belegt werden, als für jenes Vergehen zu der Zeit, zu der es begangen wurde, gesetzlich vorgesehen war.

Niemand darf gezwungen werden, Erklärungen abzulegen oder Zeugenaussagen zu machen, die ihn selbst oder die ihm nach gesetzlicher Vorschrift nächsten Angehörigen belasten können.

Die strafrechtliche Verantwortlichkeit ist persönlich.

Eine Strafe der vollständigen Vermögenskonfiskation darf nicht verhängt werden.

 

d) İspat Hakkı
Madde 34 - Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret dâvalarında, sanık, isnadin doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabûlü, ancak isnadolunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata râzı olmasına bağlıdır.

 

d. Das Recht auf den Wahrheitsbeweis
Artikel 34. In Beleidigungsverfahren, welche wegen Bezichtigungen gegenüber Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben und Ämter eröffnet worden sind, hat der Beschuldigte das Recht, den Beweis für die Wahrheit seiner Bezichtigung zu führen. In den übrigen Fällen ist die Stattgabe des Begehrens zur Führung des Wahrheitsbeweises von dem Vorhandensein eines öffentlichen Interesses an der Aufdeckung der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Bezichtigung oder das Einverständnis des Beschwerdeführers mit der Führung des Wahrheitsbeweises abhängig.

 

Üçüncü Bölüm
SOSYAL VE İKTİSADİ HAKLAR VE ÖDEVLER
 

Abschnitt III.
Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten

 

I. Ailenin Korunması
Madde 35 - Aile Türk toplumunun temelidir.

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, ailenin, ananın ve çocuğun korunması için gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı kurar.

 

I. Schutz der Familie
Artikel 35.  Die Familie ist die Grundlage der türkischen Gesellschaft.

Der Staat und die sonstigen öffentlichen Körperschaften müssen die zum Schutze von Familie, Mutter und Kind erforderlichen Maßnahmen ergreifen und die notwendigen Einrichtungen schaffen.

 

II. Mülkiyet Hakkı
a) Mülkiyete Ait Genel Kural
Madde 36 - Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

 

II. Eigentumsrechte
a. Allgemeine Vorschrift über Eigentum
Artikel 36. Jedermann hat ein Recht auf Eigentum und Erbe.

Diese Rechte können nur im öffentlichen Interesse durch Gesetz beschränkt werden.

Der Gebrauch des Rechts auf Eigentum darf dem Gemeinwohl nicht entgegenstehen.

 

b) Toprak Mülkiyeti
Madde 37 - Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyla gereken tedbirleri alır. Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini gösterebilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sahip olmasını kolaylaştırır.

Toprak dağıtım, ormanların küçülmesi veya diğer toprak servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.

 

b. Grundeigentum
Artikel 37. Der Staat muß die notwendigen Maßnahmen treffen zur wirksamen Nutzung des Bodens sowie zur Versorgung derjenigen Bauern mit Land, die entweder kein Land oder unzureichendes Land besitzen. Zu diesem Zweck kann die Größe des Landbesitzes je nach den einzelnen Landwirtschaftsgebieten und der Beschaffenheit des Bodens durch Gesetz begrenzt werden. Der Staat unterstützt die Bauern bei dem Erwerb von landwirtschaftlichen Geräten.

Die Bodenverteilung darf nicht zu einer Verkleinerung der Wälder oder einer Verminderung anderer Bodenschätze führen.

 

c) Kamulaştırma
Madde 38 - Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartiyle, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları, kanunla gösterilen esas ve usûllere göre, tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya veya bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskan projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlariyle kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde ödeme süresi on yılı aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşit olarak ödenir ve kanunla gösterilen faiz haddine bağlanır.

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyeti ölçüler içerisinde geçinebilmesi için zaruri olan ve kanunla gösterilen kısmın ve küçük çiftçinin kamulaştırılan toprağının bedeli her halde peşin ödenir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 38 folgende Fassung:
"Madde 38 - Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartiyle, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları, kanunla gösterilen esas ve usûllere göre, tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.
Ödenecek karşılık, taşınmaz malın tamamının kamulaştırılması halinde o malın malîkinin kanunda gösterilecek usûl ve şekle uygun olarak bildireceği vergi değerini; kısmen kamulaştırmalarda da, vergi değerinin kamulaştırılan kısma düşen miktarını aşamaz.
Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının vergi değerinden az takdir edilmesi halinde malîkin itiraz ve dâva hakkı saklıdır.
Çiftçinin topraklandırılması, ormanların Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kamulaştırılan taşınmaz mal ve kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme şekli kanunla gösterilir.
Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde çiftçinin topraklandırılması, ormanların Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi için konulacak süre yirmi yılı; kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda ise bu süre on yılı aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşit olarak ödenir ve kanunla gösterilen faiz haddine bağlanır.
Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyet ölçüleri içinde geçinebilmesi için zaruri olan ve kanunla gösterilen kısmın ve küçük çiftçinin kamulaştırılan toprağının bedeli her halde peşin ödenir."

Durch Beschluß Nr. 38/1976 des Verfassungsgerichts wurde der Art. 38 Abs. 2 und 3 als den weiteren Bestimmungen der Verfassung entgegenstehend, ausgesetzt.

 

c. Enteignung
Artikel 38. (1) Sofern es im öffentlichen Interesse erforderlich scheint, sind der Staat und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts, unter Wahrung der in dem zuständigen Gesetz vorgesehenen Grundsätze und Verfahren das gesamte oder einem Teil irgendwelchen in Privatbesitz befindlichen unbeweglichen Eigentums gegen sofortige Barzahlung des angemessenen Gegenwertes zu enteignen oder eine öffentliche Dienstbarkeit daran zu bestellen.

(2) Die Art der Zahlung von angemessenen Gegenwerten für Land das zur Versorgung der Bauern mit Landbesitz, zur Verstaatlichung von Wäldern, zur Aufforstung und zur Durchführung von Siedlungsprojekten enteignet wurde, wird durch Gesetz festgelegt. Wo das Gesetz Ratenzahlung für notwendig erachtet, darf die Tilgungsfrist zehn Jahre nicht überschreiten. In diesem Falle müssen die Raten in gleicher Höhe entrichtet werden und den gesetzlich vorgeschriebenen Zinssätzen unterworfen sein.

(3) Der Wert desjenigen Teiles des enteigneten Landes, der von dem Bauern selbst bestellt wird, die gesetzlich bestimmte Fläche Land, die nach dem Grundsatz der Billigkeit notwendig ist, um seinen Lebensunterhalt zu ermöglichen, sowie der Wert des enteigneten Landes eines Kleinbauern müssen unter allen Umständen in bar bezahlt werden.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 38 folgende Fassung:
"Artikel 38. Sofern es im öffentlichen Interesse erforderlich scheint, sind der Staat und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts, unter Wahrung der in dem zuständigen Gesetz vorgesehenen Grundsätze und Verfahren das gesamte oder einem Teil irgendwelchen in Privatbesitz befindlichen unbeweglichen Eigentums gegen sofortige Barzahlung des angemessenen Gegenwertes zu enteignen oder eine öffentliche Dienstbarkeit daran zu bestellen.

Der zu zahlende Gegenwert darf, wenn die unbewegliche Sache ganz enteignet wird, den Steuerwert, den der Eigentümer der Sache entsprechend der gesetzlich vorgesehenen Verfahrensweise und Form angegeben hat, nicht übersteigen; bei teilweiser Enteignung darf der Gegenwert den auf den enteigneten Teil entfallenden Betrag des Steuerwerts nicht übersteigen.
Wird die Vergütung für die enteignete und unbewegliche Sache niedriger festgesetzt als der Steuerwert, bleibt dem Eigentümer das Beschwerde- und Klagerecht vorbehalten.
Die Art der Zahlung von angemessenen Gegenwerten für Land das zur Versorgung der Bauern mit Landbesitz, zur Verstaatlichung von Wäldern, zur Aufforstung und zur Durchführung von Siedlungsprojekten enteignet wurde, sowie die Art der Zahlung für den zum Zwecke des Küstenschutzes und des Fremdenverkehrs enteigneten Boden wird durch Gesetz festgelegt.
Wo das Gesetz Ratenzahlungen für notwendig erachtet, darf die Tilgungsfrist bei Bodenbeschaffung für Landwirte, Verstaatlichung von Wäldern, zur Aufforstung und zur Durchführung von Siedlungsprojekten zwanzig Jahre und in Fällen der Enteignung zu Zwecken des Küstenschutzes und des Fremdenverkehrs zehn Jahre nicht überschreiten. In diesen Fällen werden gleich hohe Raten unter Zuschlag des gesetzlichen Zinssatzes gezahlt.
Auf alle Fälle ist der Preis für den enteigneten Boden des Kleinbauern und in anderen Fällen derjenige im Gesetz bestimmte Teil des enteigneten Bodens bar zu zahlen, die im Rahmen der Billigkeit zur Existenz des diesen Boden unmittelbar bebauenden Landwirts notwendig ist."

Durch Beschluß Nr. 38/1976 des Verfassungsgerichts wurde der Art. 38 Abs. 2 und 3 als den weiteren Bestimmungen der Verfassung entgegenstehend, ausgesetzt.

 

d) Devletleştirme
Madde 39 - Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı kanunda gösterilen şekilde ödenmek şartıyla devletleştirilebilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde, ödeme süresi on yılı aşamaz ve taksitler eşit olarak ödenir; bu taksitler, kanunla gösterilen faiz haddine bağlanır.

 

d. Verstaatlichung
Artikel 39. Sofern es im öffentlichen Interesse für notwendig erachtet wird, können Privatunternehmen, die den Charakter eines Betriebes des öffentlichen Dienstes tragen, gegen Zahlung des angemessenen Gegenwertes gemäß den gesetzlichen Vorschriften verstaatlicht werden. Wo das Gesetz Ratenzahlung für notwendig erachtet, darf die Tilgungsfrist zehn Jahre nicht überschreiten, und die Raten sollen in gleicher Höhe entrichtet werden und den gesetzlich vorgeschriebenen Zinssätzen unterworfen sind.

 

III. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
Madde 40 - Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yararı amacıyla sınırlayabilir.

Devlet, özel teşebbüslerin milli iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlıyacak tedbirleri alır.

 

III. Arbeits- und Vertragsfreiheit
Artikel 40. Jedermann ist berechtigt, auf dem Gebiet seiner Wahl eine berufliche Tätigkeit auszuüben und Verträge abzuschließen. Die Gründung privater Unternehmen ist frei.

Das Gesetz darf diese Freiheiten einzig und allein im öffentlichen Interesse einschränken.

Der Staat wird gemäß den Erfordernissen der nationalen Wirtschaft und der sozialen Ziele die erforderlichen Maßnahmen treffen zur Sicherstellung der ungehinderten Tätigkeit von Privatunternehmen in einer Atmosphäre der Sicherheit und Stabilität.

 

IV. İktisadi ve Sosyal Hayatın Düzeni
Madde 41 - İktisadi ve sosyal hayat, adâlete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir.

İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak Devletin ödevidir.

 

IV. Die Regelung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens
Artikel 41. Das wirtschaftliche und soziale Leben soll in Einklang mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit, dem Prinzip der Vollbeschäftigung und dem Ziele der Sicherung eines mit der Menschenwürde zu vereinbarenden Lebensstandards für jedermann geregelt werden.

Es ist Aufgabe des Staates, die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung auf demokratische Weise zu fördern und zu diesem Zwecke die nationale Spartätigkeit anzuregen, Investitionen zur Förderung des öffentlichen Wohles vor anderen Investitionen den Vorrang zu geben sowie Entwicklungspläne zu entwerfen.

 

V. Çalışma ile İlgili Hükümler
a) Çalışma Hakkı ve Ödevi
Madde 42 - Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.

Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal iktisadi ve mali tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici tedbirleri alır.

Angarya yasaktır.

Memleket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık ödevi niteliği alan beden veya fikir çalışmalarının şekil ve şartları, demokratik esaslara uygun olarak kanunla düzenlenir.

 

V. Vorschriften über die Arbeit
a. Das Recht und die Pflicht, einen Beruf, ein Handwerk oder ein Geschäft zu betreiben
Artikel 42. Die Arbeit ist jedermanns Recht und Pflicht.

Der Staat muß soziale, wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen zum Schutze der Arbeitenden und zur Förderung der Beschäftigung ergreifen, um den Arbeitenden eine menschenwürdige Existenz zu verschaffen und die Bildung fester Arbeitsplätze zu fördern. Der Staat muß auch Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitslosigkeit treffen.

Niemand darf zu unentgeltlicher Zwangsarbeit gezwungen werden.

Die Art und die Bedingungen körperlicher und geistiger Arbeit als staatsbürgerliche Pflicht wird, wo es die Bedürfnisse des Landes erfordern, nach demokratischen Grundsätzen durch Gesetz geregelt.

 

b) Çalışma Şartları
Madde 43 - Kimse, yaşına, gücüne ve cinsiyetine uygun olmıyan bir işte çalıştırılamaz.

Çocuklar, gençler ve kadınlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunur.

 

b. Arbeitsbedingungen
Artikel 43. Niemand darf zu einer Arbeit beschäftigt werden, die nicht seinem Alter, seinen Kräften und seinem Geschlecht entspricht.

Kinder, Jugendliche und Frauen genießen hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen besonderen Schutz.

 

c) Dinlenme Hakkı
Madde 44 - Her çalışan dinlenme hakkına sahiptir.

Ücretli hafta ve bayram tatili ve ücretli yıllık izin hakkı kanunla düzenlenir.

 

c. Das Recht auf Freizeit
Artikel 44. Jeder Arbeitende hat das Recht auf Freizeit.

Das Recht auf ein bezahltes Wochenende, auf religiöse und nationale Feiertage sowie auf bezahlten Jahresurlaub wird durch Gesetz geregelt.

 

d) Ücrette Adâlet Sağlanması

Madde 45 - Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli adâletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır.

 

d. Gerechter Arbeitslohn
Artikel 45. Der Staat trifft die erforderlichen Maßnahmen, damit die Arbeitenden einen ihrer Arbeitsleistung angemessenen anständigen Lohn erhalten, der ihnen einen mit der Menschenwürde vereinbarenden Lebensstandard ermöglicht.

 

e) Sendika Kurma Hakkı
Madde 46 - Çalışanlar ve işçiler izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler.

İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir.

Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri; yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 46 folgende Fassung:
"Madde 46 - İşçiler ve işverenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. Bu hakların kullanılışında uygulanacak şekil ve usûller kanunla gösterilir. Kanun, devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın korunması maksadıyla sınırlar koyabilir.
Sendikalar ve sendika birliklerinin tüzükleri; yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz."

 

e. Das Recht auf Gründung von Arbeitsverbänden
Artikel 46. Arbeitnehmer wie Arbeitgeber sind berechtigt, ohne vorherige Genehmigung Arbeitsverbände und Verbandsorganisationen zu gründen, ihnen frei als Mitglieder beizutreten und wieder auszutreten.

Die entsprechenden Rechte der im öffentlichen Dienst, mit nicht körperlicher Arbeit Beschäftigten wird durch Gesetz geregelt.

Die Satzungen, die Leitung und die Tätigkeit der Arbeitsverbände und Verbandsorganisationen dürfen nicht demokratischen Grundsätzen widersprechen.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 46 folgende Fassung:
"Artikel 46. Arbeitnehmer wie Arbeitgeber sind berechtigt, ohne vorherige Genehmigung Arbeitsverbände und Verbandsorganisationen zu gründen, ihnen frei als Mitglieder beizutreten und wieder auszutreten. Die bei der Ausübung dieser Rechte anzuwendenden Förmlichkeiten und Verfahren werden durch Gesetz bestimmt. Das Gesetz kann zum Schutze des Bestandes von Staatsgebiet und Staatsvolk, der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und der allgemeinen Sitten Einschränkungen vorsehen.
Die Satzungen, die Leitung und die Tätigkeit der Arbeitsverbände und Verbandsorganisationen dürfen nicht demokratischen Grundsätzen widersprechen."

 

f) Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı
Madde 47 - İşçiler, işverenlerle olan münasebetlerinde, iktisadî ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptirler.

Grev hakkının kullanılması ve istisnaları ve işverenlerin hakları kanunla düzenlenir.

 

f. Das Recht auf kollektive Lohnverhandlungen sowie das Streikrecht
Artikel 47. Die Arbeitenden sind berechtigt, zum Schutze oder zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage mit ihren Arbeitgebern kollektive Lohnverhandlungen zu führen, und sie haben das Streikrecht.

Die Ausübung des Streikrechts und seine Ausnahmen sowie die Rechte der Arbeitgeber werden durch Gesetz geregelt.

 

VI. Sosyal Güvenlik
Madde 48 - Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir.

 

VI. Soziale Sicherheit
Artikel 48. Jedermann hat ein Recht auf soziale Sicherheit. Es ist Pflicht des Staates, Sozialversicherungen und soziale Wohlfahrtseinrichtungen zu begründen oder zu unterstützen.

 

VII. Sağlık Hakkı
Madde 49 - Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.

Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.

 

VII. Das Recht auf ärztliche Betreuung
Artikel 49. Der Staat trägt die Verantwortung, dafür zu sorgen, daß ein jeder ein Leben in körperlicher und geistiger Gesundheit führt und ärztliche Betreuung erfährt.

Der Staat soll Maßnahmen ergreifen, um die armen und einkommensschwachen Familien mit den hygienischen Anforderungen entsprechenden Wohnungen zu versorgen.

 

VIII. Öğrenimin Sağlanması
Madde 50 - Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama Devletin başta gelen ödevlerindendir.

İlköğrenim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için mecbûridir ve Devlet okullarında parasızdır.

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlama amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.

Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları, topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtların korunmasını sağlar.

 

VIII. Erziehung
Artikel 50. Eine der dringlichsten Aufgaben des Staates ist die Sorge für die Erziehungsbedürfnisse des Volkes.

Der Grundschulunterricht ist für alle männlichen und weiblichen Staatsangehörigen Pflicht; er ist an den staatlichen Schulen kostenlos zu erteilen.

Um begabten und verdienstvollen der finanziellen Unterstützung bedürftigen Schülern den Aufstieg bis zu den höchsten ihren Fähigkeiten entsprechenden Unterrichtsstufen zu gewährleisten, soll sie der Staat mit Stipendien und anderen Mitteln unterstützen.

Der Staat muß die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um diejenigen, die körperlicher und geistiger Mängel wegen einer besonderen Erziehung bedürfen, zu nützlichen Staatsbürgern zu erziehen.

Der Staat muß Sorge tragen für die Erhaltung von Werken und Denkmälern von geschichtlichem oder kulturellem Wert.

 

IX. Kooperatifçiliği Geliştirme
Madde 51 - Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri alır.
IX. Förderung des Genossenschaftswesens
Artikel 51. Der Staat trifft Maßnahmen zur Förderung des Genossenschaftswesens.

 

X. Tarımın ve Çiftçinin Korunması
Madde 52 - Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin toplumun yararına uygun olarak arttırılmasını sağlamak, toprağın kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için gereken tedbirleri alır.

 

X. Schutz der Landwirtschaft und der Bauern
Artikel 52. Der Staat hat die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen zur Versorgung des Volkes mit ausreichender Nahrung, zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktionssteigerung zum Nutzen der Gesellschaft, zur Verhütung der Bodenerosion und zur Steigerung des Wertes der landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie der Arbeit der in der Landwirtschaft Beschäftigten.

 

XI. Devletin İktisadî ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı
Madde 53 - Devlet, bu Bölümde belirtilen iktisadî ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak iktisadî gelişme ile mâlî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir.

 

XI. Der Umfang der wirtschaftlichen und sozialen Pflichten des Staates
Artikel 53. Der Staat wird seine Aufgaben zur Erreichung der in diesem Abschnitt aufgezeigten sozialen und wirtschaftlichen Ziele nur so weit durchführen, wie es die wirtschaftliche Entwicklung und die ihm zur Verfügung stehenden Geldquellen erlauben.

 

Dördüncü Bölüm
SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER
 

Abschnitt IV.
Politische Rechte und Pflichten

 

I. Vatandaşlık
Madde 54 - Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Yabancı babadan ve Türk anadan olan çocuğun vatandaşlık durumu kanunla düzenlenir.

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmıyan bir eylemde bulunmadıkça, vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

 

I. Staatsbürgerschaft
Artikel 54. Türke ist, wer auf Grund der türkischen Staatsangehörigkeit an den türkischen Staat gebunden ist.

Das Kind des türkischen Vaters oder der türkischen Mutter ist Türke. Die Staatsangehörigkeit des von einem ausländischen Vater und einer türkischen Mutter abstammenden Kindes wird aufgrund eines Gesetzes geregelt.

Die Staatsangehörigkeit wird unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen erworben und kann nur unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen entzogen werden.

Ein Türke darf seiner Staatsangehörigkeit nicht beraubt werden, es sei denn auf Grund einer von ihm begangenen Tat, die mit der Treue gegen das Vaterland unvereinbar ist.

Gegen Entscheidungen und Verfahren, die den Entzug der Staatsangehörigkeit nach sich ziehen, darf niemandem der Rechtsweg verwehrt werden.

 

II. Seçme ve Seçilme Hakkı
Madde 55 - Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.

 

II. Aktives und passives Wahlrecht
Artikel 55. Alle Staatsbürger besitzen nach Maßgabe der gesetzlich bestimmten Bedingungen das aktive und passive Wahlrecht.

Die Wahlen sind frei, geheim, gleich und unmittelbar; die Auszählung und Auswertung der Stimmen erfolgt öffentlich.

 

III. Siyasî Partilerle İlgili Hükümler
a) Parti Kurma Hakkı ve Partilerin Siyasî Hayattaki Yeri
Madde 56 - Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usûlüne göre partilere girme ve çıkma hakkına sahiptir.

Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette bulunurlar.

Siyasî partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.

Durch Gesetz Nr. 1421 vom 30. Juni 1971 erhielt der Artikel 46 folgende Fassung:
"Madde 56 - Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usûlüne göre partilere girme ve çıkma hakkına sahiptir.
Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette bulunurlar.
Siyasî partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
Son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en az yüzde beşini alan veya bu seçimlerde Millet Meclisinde grup teşkil edecek sayıda milletvekilliği kazanmış bulunan siyasî partilere Devletçe yapılacak yardım kanunla düzenlenir."

 

III. Vorschriften über politische Parteien
a. Das Recht zur Parteiengründung und ihre Stellung im politischen Leben
Artikel 56. Alle Staatsbürger haben das Recht, politische Parteien zu gründen und ihnen gemäß den entsprechenden Regeln und Verfahren beizutreten oder aus ihnen auszutreten.

Politische Parteien sind bei ihrer Gründung an keine vorherige Genehmigung gebunden und sind in ihrer Betätigung frei.

Politische Parteien - ob an der Regierung oder in der Opposition - sind unentbehrliche Bestandteile des demokratischen politischen Lebens.

Durch Gesetz Nr. 1421 vom 30. Juni 1971 erhielt der Artikel 46 folgende Fassung:
"Artikel 56. Alle Staatsbürger haben das Recht, politische Parteien zu gründen und ihnen gemäß den entsprechenden Regeln und Verfahren beizutreten oder aus ihnen auszutreten.
Politische Parteien sind bei ihrer Gründung an keine vorherige Genehmigung gebunden und sind in ihrer Betätigung frei.
Politische Parteien - ob an der Regierung oder in der Opposition - sind unentbehrliche Bestandteile des demokratischen politischen Lebens.
Durch Gesetz sind die Zuwendungen zu regeln, welche seitens des Staates an diejenigen Parteien gezahlt werden, die bei den letzten Wahlen zur Nationalversammlung mindestens 5 Prozent der gültigen Stimmen oder bei diesen Wahlen so viele Abgeordnetensitze gewonnen haben, daß sie in der Nationalversammlung eine Fraktion bilden."

 

b) Partilerin Uyacakları Esaslar
Madde 57 - Siyasî partilerin tüzükleri, programları ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zorundadır. Bunlara uymıyan partiler temelli kapatılır.

Siyasî partiler, gelir kaynakları ve giderleri hakkında Anayasa Mahkemesince hesap verirler.

Partilerin iç çalışmaları faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece malî denetimlerinin nasıl yapılacağı, demokrasi esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir.

Siyasî partilerin kapatılması hakkındaki davalara Anayasa Mahkemesinde bakılır ve kapatma kararı ancak bu Mahkemece verilir.

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 erhielt der Artikel 57 folgende Fassung:
"Madde 57 - Siyasî partilerin tüzükleri, programları ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zorundadır. Bunlara uymayan partiler temelli kapatılır.
Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine hangi hallerde ve ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece malî denetimlerinin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, demokrasi esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir.
Siyasî partilerin kapatılması hakkındaki dâvalara Anayasa Mahkemesinde bakılır ve kapatma kararı ancak bu Mahkemece verilir."

 

b. Grundprinzipien der politischen Parteien
Artikel 57. Die Satzungen, Programme und die Tätigkeit politischer Parteien müssen den in den Menschenrechten und -freiheiten verankerten Grundsätzen einer demokratischen und weltlichen Republik und dem grundlegenden Ziel der territorialen und nationalen Einheit entsprechen. Parteien, die diesen Vorschriften nicht entsprechen, werden endgültig aufgelöst.

Politische Parteien müssen dem Verfassungsgerichtshof über ihre Einnahmequellen und über ihre Ausgaben Rechenschaft ablegen.

Der innere Aufbau und die Tätigkeit politischer Parteien, die Art ihrer Verantwortlichkeit vor dem Verfassungsgerichtshof und die Art der Finanzkontrolle von seiten dieses Gerichtshofes werden nach demokratischen Grundsätzen durch Gesetz geregelt.

Für Gerichtsverfahren, die die Auflösung politischer Parteien zum Ziel haben, ist der Verfassungsgerichtshof zuständig; das Urteil über die Auflösung einer Partei kann allein von diesem Gerichtshof erlassen werden.

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 erhielt der Artikel 57 folgende Fassung:
"Artikel 57. Die Satzungen, Programme und die Tätigkeit politischer Parteien müssen den in den Menschenrechten und -freiheiten verankerten Grundsätzen einer demokratischen und weltlichen Republik und dem grundlegenden Ziel der territorialen und nationalen Einheit entsprechen. Parteien, die diesen Vorschriften nicht entsprechen, werden endgültig aufgelöst.
Die Arbeit in den Parteien und ihre Tätigkeit, die Fälle sowie die Art und Weise der Rechnungslegung gegenüber dem Verfassungsgericht und die Fälle sowie das Verfahren dieses Gerichts bei der finanziellen Kontrolle sind nach Maßgabe demokratischer Grundsätze durch Gesetz zu regeln.
Hinsichtlich des Verfassungsgerichtshofs und deren Entscheidung über die Auflösung von Parteien, müssen politische Parteien dem Gericht ihre Einnahmequellen und ihre Ausgaben offengelegt werden."

 

IV. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı
a) Hizmete Girme
Madde 58 - Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.

Hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.

 

IV. Das Recht auf Aufnahme in den öffentlichen Dienst
a. Eintritt in den öffentlichen Dienst
Artikel 58. Jeder Türke hat das Recht, in öffentliche Dienste zu treten.

Bei der Besetzung von Ämtern des öffentlichen Dienstes darf allein die Eignung berücksichtigt werden.

 

b) Mal Bildirimi
Madde 59 - Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.

 

b. Vermögenserklärung
Artikel 59. Durch Gesetz werden Vorschriften über die Abgabe von Vermögenserklärungen von seiten derer erlassen, die in öffentliche Dienste treten. Wer Aufgaben im Rahmen der Gesetzgebungs- und Vollzugsorgane übernimmt, wird von dieser Verpflichtung nicht ausgenommen.

 

V. Millî Savunma Hak ve Ödevi
Madde 60 - Yurt savunmasına katılma, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu ödev askerlik yükümü kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 60 folgende Fassung:
"Madde 60 - Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu ödevin, Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği kanunla düzenlenir."

 

V. Das Recht und die Pflicht, zu der Verteidigung des Vaterlandes beizutragen
Artikel 60. Bei der Landesverteidigung mitzuwirken, ist Recht und Pflicht jedes Türken. Diese Pflicht und die Militärdienstpflicht werden durch Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 60 folgende Fassung:
"Artikel 60. Der Vaterlandsdienst ist jedes Türken Recht und Pflicht. Durch Gesetz ist zu regeln, wie diese Pflicht bei den Streitkräften oder im öffentlichen Dienst zu erfüllen ist."

 

VI. Vergi Ödevi
Madde 61 - Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanunla konulur.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 61 folgende Fassung:
"Madde 61 - Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak kanunla konulur.
Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartıyla, vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnalarıyla nisbet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya, Bakanlar Kurulu yetkili kılınabilir."

 

VI. Steuerpflicht
Artikel 61. Jedermann ist verpflichtet, zur Deckung der öffentlichen Ausgaben seiner finanziellen Kraft gemäß Steuern zu entrichten.

Steuern, Abgaben, Gebühren oder sonstige finanziellen Belastungen können nur durch Gesetz auferlegt werden.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 61 folgende Fassung:
"Artikel 61. Jedermann ist verpflichtet, zur Deckung der öffentlichen Ausgaben seiner finanziellen Kraft gemäß Steuern zu entrichten.
Steuern, Abgaben, Gebühren oder sonstige finanziellen Belastungen können nur durch Gesetz auferlegt werden.
Der Ministerrat kann ermächtigt werden, diejenigen Vorschriften zu ändern, welche sich auf Befreiung und Ausnahme von Steuern, Abgaben und Gebühren sowie auf die Proportion und den Steuersatz beziehen unter der Voraussetzung, daß er innerhalb der Höchst- und Niedrigstsätze sowie bei dem Maßstab und den Grundlagen bleibt, die im Gesetz bestimmt sind."

 

VII. Dilekçe Hakkı
Madde 62 - Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek başlarına veya topuca, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

 

VII. Das Petitionsrecht
Artikel 62. Jeder Staatsbürger hat das Recht, sich einzeln oder zusammen mit anderen mit ihn allein oder die Öffentlichkeit betreffenden Anliegen und Beschwerden schriftlich an die zuständigen Behörden und an die Große Nationalversammlung zu wenden.

Die auf Grund eines Gesuches erfolgten, den Bittsteller persönlich berührenden Maßnahmen müssen ihm schriftlich mitgeteilt werden.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
CUMHURİYETİN TEMEL KURULUŞU
 

Dritter Teil
DIE GRUNDSTRUKTUR DER REPUBLIK

 

Birinci Bölüm
YASAMA
 

Abschnitt I.
Die gesetzgebende Gewalt

 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi
 

A. Die Große Nationalversammlung
 

I. TBMM’nin Kuruluşu
Madde 63 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan kuruludur.

Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde birlikte toplanır.

 

I. Organisation der Türkischen Großen Nationalversammlung
Artikel 63. Die Große Nationalversammlung der Türkei besteht aus der Nationalversammlung und dem Senat der Republik.

Die beiden Körperschaften tagen in den durch die Verfassung bestimmten Fällen gemeinsam.

 

II. T.B.M.M.'nin Görev ve Yetkileri
a) Genel Olarak
Madde 64 - Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Devletin Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına, genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 64 folgende Fassung:
"Madde 64 - Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Devletin Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına, genel ve özel af ilânına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren kanunda, çıkarılacak kararnamelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve yürürlükten kaldırılacak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi ve kanun hükmünde kararnamede de yetkenin hangi kanunla verilmiş olduğunun belirtilmesi lâzımdır.
Bu kararnameler, Resmî Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. Kararnameler, Resmî Gazete'de yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
Yetki kanunları ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kararnameler, Anayasanın ve yasama meclisleri iç tüzüklerinin kanunların görüşülmesi için koyduğu kurallara göre, ancak, komisyonlarda ve genel kurullarda diğer kanun tasarı ve tekliflerinden önce ve ivedilikle görüşülüp karara bağlanır.
Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler, bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak ve hürriyetler ile dördünce bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. Anayasa Mahkemesi, bu kararnamelerin Anayasaya uygunluğunu da denetler."

 

II. Die Aufgaben und Befugnisse der Großen Nationalversammlung
a. allgemeine Vorschriften
Artikel 64. Die Große Nationalversammlung ist ermächtigt zum Erlaß, zur Abänderung und zur Aufhebung von Gesetzen, zur Erörterung und zur Annahme von Gesetzesvorlagen zum Staatshaushalt und zum endgültigen Haushaltsbericht, zum Erlaß von Beschlüssen über die Münzprägung, zur Erteilung von Straferlassen und Amnestien und zur Vollstreckung rechtskräftiger gerichtlicher Todesurteile.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 64 folgende Fassung:
"Artikel 64. Die Große Nationalversammlung ist zuständig zum Erlaß, zur Abänderung und zur Aufhebung von Gesetzen, zur Erörterung und zur Annahme von Gesetzesvorlagen zum Staatshaushalt und zum endgültigen Haushaltsrechnung, zum Erlaß von Beschlüssen über die Münzprägung, zur Erteilung von Straferlassen und Amnestien und zur Vollstreckung rechtskräftiger gerichtlicher Todesurteile.

Die Große Nationalversammlung kann durch Gesetz für bestimmte Materien dem Ministerrat die Ermächtigung erteilen, Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen. In dem Ermächtigungsgesetz müssen Zweck, Ausmaß und die wesentlichen Punkte der zu erlassenden Rechtsverordnungen sowie die Zeitdauer für die Ausübung dieser Ermächtigung und die außer Kraft zu setzenden Gesetzesbestimmungen ausdrücklich bestimmt werden; in der Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft ist ferner anzugeben, mit welchem Gesetz die Ermächtigung erteilt worden ist.
Diese Rechtsverordnungen treten am Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt in Kraft. Jedoch kann in der Rechtsverordnung auch ein späterer Zeitpunkt als Tag des Inkrafttretens bestimmt werden. Die Rechtsverordnungen sind am Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt der Großen Nationalversammlung zuzuleiten.
Die Ermächtigungsgesetze und die der Großen Nationalversammlung zugeleiteten Rechtsverordnungen sind nach den in den Vorschriften der Verfassung und der Geschäftsordnungen der Gesetzgebenden Körperschaften für die Lesungen der Gesetze vorgesehenen Bestimmungen zu behandeln und zu verabschieden, jedoch in den Kommissionen und Plenarsitzungen mit Vorrang von Gesetzesentwürfen und Anträgen und im dringlichen Verfahren.
Rechtsverordnungen, welche am Tage ihrer Verkündung der Großen Nationalversammlung nicht zugeleitet worden sind, treten an diesem Tag, und die von der Großen Nationalversammlung abgelehnten Rechtsverordnungen am Tage der Verkündung dieses Beschlusses im Amtsblatt außer Kraft. Die abgeänderten Bestimmungen der mit Änderungen angenommenen Rechtsverordnungen treten mit der Verkündung dieser Veränderungen im Amtsblatt in Kraft.
Die im ersten und zweiten Abschnitt des zweiten Teils der Verfassung stehenden Grundrechte und Freiheiten sowie die im vierten Abschnitt stehenden politischen Rechte und Pflichten dürfen nicht durch Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft geregelt werden. Das Verfassungsgericht prüft auch die Verfassungsmäßigkeit dieser Rechtsverordnungen."

 

b) Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma
Madde 65 - Türkiye Cumhuriyet adına yabancı Devletlerle ve milletlerarası kurullarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

İktisadî, ticarî veya teknik münasebetleri düzenliyen ve süresi bir yılı aşmıyan andlaşmalar, Devlet maliyesi bakımından bir yüklenme gerektirmemek, kişi hâllerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayınlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde, bu andlaşmalar, yayımlarından başlıyarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan iktisadî, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan iktisadî, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.

Türk Kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasına 1 inci fıkra hükmü uygulanır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 149 uncu ve 151 inci maddeler gereğince Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

 

b. Ratifizierung internationaler Verträge
Artikel 65. Die Ratifizierung der mit ausländischen Staaten oder internationalen Organisationen vereinbarten Verträge im Namen der Türkischen Republik ist an die Zustimmung der Türkischen Großen Nationalversammlung gebunden; die Ratifizierung kann nur durch den Erlaß eines Gesetzes durch die Große Türkische Nationalversammlung erfolgen.

Verträge zur Regelung von Wirtschafts-, Handels- und technischen Beziehungen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr können, sofern sie keine Belastung der Staatsfinanzen nach sich ziehen und sofern sie niemandes Stellung oder die Eigentumsrechte türkischer Staatsangehöriger im Ausland verletzen, mit ihrer Verkündung in Kraft gesetzt werden. In diesem Falle müssen solche Verträge innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Verkündung der Türkischen Großen Nationalversammlung unterbreitet werden.

Im Zusammenhang mit einem internationalen Vertrag getroffenen Ausführungsabkommen sowie mit gesetzlicher Ermächtigung abgeschlossene Wirtschafts-, Handels-, technische oder Verwaltungsverträge sind nicht an die Zustimmung der Türkischen Großen Nationalversammlung gebunden; Wirtschafts- und Handelsverträge und Verträge, die Individualrechte berühren, treten jedoch erst nach ihrer Verkündung in Kraft.

Die in Absatz 1 enthaltenen Vorschriften finden für alle Verträge Anwendung, die eine Abänderung türkischer Gesetze nach sich ziehen.

Ordnungsgemäß in Kraft gesetzte internationale Verträge haben Gesetzeskraft. Hinsichtlich dieser Verträge ist der Rechtsweg zum Verfassungsgerichtshof gemäß den Artikeln 149 und 151 nicht gegeben.

 

c) Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme
Madde 66 - Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hâli ilanına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.

Bu izin için, Meclisler, birlikte toplanarak karar verirler.

 

c. Die Befugnis, den Einsatz der Streitkräfte zu gestalten
Artikel 66. Die Erklärung des Kriegszustandes in den Fällen, in denen dies nach Völkerrecht als rechtmäßig erachtet wird, sowie die Entsendung türkischer Streitkräfte ins Ausland und die Erteilung der Erlaubnis, ausländische Truppen in der Türkei zu stationieren, liegt im Zuständigkeitsbereich der Türkischen Großen Nationalversammlung, diejenigen Fälle ausgenommen, in denen dies auf Grund internationaler Verträge, deren Partner die Türkei ist, oder nach den Regeln internationaler Courtoisie erforderlich.

Zur Erteilung einer solchen Erlaubnis müssen die Nationalversammlung und der Senat einen Beschluß in gemeinsamer Sitzung erlassen.

 

III. Millet Meclisi
a) Kuruluş
Madde 67 - Millet Meclisi, genel oyla seçilen dört yüzelli milletvekilinden kuruludur.

 

III. Die Nationalversammlung
a. Organisation
Artikel 67. Die Nationalversammlung besteht aus 450 Abgeordneten, die in direkter und allgemeiner Wahl gewählt werden.

 

b) Milletvekili Seçilme Yeterliği
Madde 68 - Otuz yaşını dolduran her Türk Milletvekili seçilebilir.

Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, kısıtlılar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış sayılmayanlar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymiş olanlar ve – taksirli suçlar hariç olmak üzere - beş yıldan fazla hapis cezasıyle veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar da, milletvekili seçilemezler.

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri kanunla düzenlenir.

Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsubaylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve seçilemezler.

Durch Gesetz Nr. 1188 vom 6. November 1969 erhielt der Artikel 68 folgende Fassung:
"Madde 68 - Otuz yaşını dolduran her Türk Milletvekili seçilebilir.
Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, kısıtlılar, yüküklü olmasına ve muaf bulunmamasına rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış sayılmıyanlar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymiş olanlar ve - taksirli suçlar hariç olmak üzere - beş yıldan fazla hapis cezasıyla veya zimmet, ihtilâs irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar, milletvekili seçilemezler.
Aday olmak, memurluktan çekilme şartına bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri kanunla düzenlenir.
Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsubaylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve seçilemezler."

Durch Entscheidung Nr. 1/1970 des Verfassungsgerichts vom 16. Juni 1970 wurde das Gesetz Nr. 1188 für als verfassungswidrig zustande gekommen und damit nichtig erklärt.

Durch Gesetz Nr. 1801 vom 16. April 1974 erhielt der Artikel 68 folgende Fassung:
"Madde 68 - Otuz yaşını dolduran her Türk Milletvekili seçilebilir.
Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, kısıtlılar, yüküklü olmasına ve muaf bulunmamasına rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış sayılmıyanlar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymiş olanlar ve - taksirli suçlar hariç olmak üzere - beş yıldan fazla hapis cezasıyla veya zimmet, ihtilâs irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar, milletvekili seçilemezler.
Aday olmak, memurluktan çekilme şartına bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri kanunla düzenlenir.
Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsubaylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve seçilemezler."

 

b. Wählbarkeitsbedingungen für den Abgeordneten
Artikel 68. Jeder Türke, der das dreißigste Lebensjahr vollendet hat, ist als Abgeordneter wählbar.

Wer Türkisch nicht lesen und schreiben kann, entmündigt ist, seinen aktiven Militärdienst, obwohl er dazu verpflichtet und nicht befreit ist, nicht geleistet hat oder so angesehen wird, als ob er ihn nicht geleistet hätte, sowie diejenigen, die von der Übernahme öffentlicher Ämter ausgeschlossen oder die wegen einer mit Zuchthaus bedrohten strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt sind, und diejenigen, die - mit Ausnahme von Fahrlässigkeitsdelikten - mit einer Gefängnisstrafe von mehr als fünf Jahren oder wegen einer entehrenden Straftat wie Unterschlagung, Untreue, aktive und passive Bestechung, Diebstahl, Betrug, Fälschung, Vertrauensmißbrauch oder betrügerischem Bankrott rechtskräftig verurteilt worden sind, können, auch wenn sie begnadigt worden sind, als Abgeordnete nicht gewählt werden.

Die Kandidatur kann nicht von dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis abhängig gemacht werden. Welche Beamten und unter welchen Bedingungen diese im Hinblick auf die Echtheit der Wahlen kandidieren können, wird durch Gesetz geregelt.

Richter, Offiziere, Militärbeamte und Unteroffiziere können, solange sie nicht aus dem Amt ausscheiden, weder kandidieren noch gewählt werden.

Durch Gesetz Nr. 1188 vom 6. November 1969 erhielt der Artikel 68 folgende Fassung:
"Artikel 68. Jeder Türke, der das dreißigste Lebensjahr vollendet hat, ist als Abgeordneter wählbar.
Wer Türkisch nicht lesen und schreiben kann, entmündigt ist, seinen aktiven Militärdienst, obwohl er dazu verpflichtet und nicht davon befreit ist, nicht geleistet hat oder so angesehen wird, als ob er ihn nicht geleistet hätte, sowie diejenigen, denen die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt ist oder die wegen einer mit Zuchthaus bedrohten strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt sind, und diejenigen, die - mit Jahren oder wegen einer entehrenden Straftat wie Unterschlagung, Untreue, aktive und passive Bestechung, Diebstahl, Betrug, Fälschung, Vertrauensmißbrauch oder betrügerischem Bankrott rechtskräftig verurteilt worden sind, können, auch wenn sie begnadigt worden sind, als Abgeordnete nicht gewählt werden.
Die Kandidatur kann nicht von dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis abhängig gemacht werden. Welcher Beamte und unter welchen Bedingungen diese im Hinblick auf den ordentlichen Ablauf der Wahlen kandidieren können, ist durch Gesetz zu regeln.
Richter, Offiziere, Militärbeamte und Unteroffiziere können, solange sie nicht aus dem Amt ausscheiden, weder kandidieren noch gewählt werden."

Durch Entscheidung Nr. 1/1970 des Verfassungsgerichts vom 16. Juni 1970 wurde das Gesetz Nr. 1188 für als verfassungswidrig zustande gekommen und damit nichtig erklärt.

Durch Gesetz Nr. 1801 vom 16. April 1974 erhielt der Artikel 68 folgende Fassung:
"Artikel 68. Jeder Türke, der das dreißigste Lebensjahr vollendet hat, ist als Abgeordneter wählbar.
Wer Türkisch nicht lesen und schreiben kann, entmündigt ist, seinen aktiven Militärdienst, obwohl er dazu verpflichtet und nicht davon befreit ist, nicht geleistet hat oder so angesehen wird, als ob er ihn nicht geleistet hätte, sowie diejenigen, denen die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt ist oder die wegen einer mit Zuchthaus bedrohten strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt sind, und diejenigen, die - mit Jahren oder wegen einer entehrenden Straftat wie Unterschlagung, Untreue, aktive und passive Bestechung, Diebstahl, Betrug, Fälschung, Vertrauensmißbrauch oder betrügerischem Bankrott rechtskräftig verurteilt worden sind, können, auch wenn sie begnadigt worden sind, als Abgeordnete nicht gewählt werden.
Die Kandidatur kann nicht von dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis abhängig gemacht werden. Welcher Beamte und unter welchen Bedingungen diese im Hinblick auf den ordentlichen Ablauf der Wahlen kandidieren können, ist durch Gesetz zu regeln.
Richter, Offiziere, Militärbeamte und Unteroffiziere können, solange sie nicht aus dem Amt ausscheiden, weder kandidieren noch gewählt werden."

 

c) Millet Meclisinin Seçim Dönemi
Madde 69 - Millet Meclisi seçimleri dört yılda bir yapılır.

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebilir. Süresi biten Milletvekili yeniden seçilebilir.

Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni meclisin seçilmesine kadar sürer.

 

c. Amtszeit der Nationalversammlung
Artikel 69. Die Wahlen zur Nationalversammlung werden alle vier Jahre abgehalten.

Die Versammlung kann vor Ablauf der Frist von vier Jahren beschließen, Neuwahlen abzuhalten. Abgeordnete können bei Ablauf ihrer Amtszeit wiedergewählt werden.

Die Nationalversammlung bleibt im Amt, bis die neue Nationalversammlung gewählt ist.

 

IV. Cumhuriyet Senatosu
a) Kuruluş
Madde 70 - Cumhuriyet Senatosu, genel oyla seçilen yüzelli üye ile Cumhurbaşkanınca seçilen onbeş üyeden kuruludur.

13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun altında adları bulunan Milli Birlik Komitesi Başkanı ve üyeleri ile eski Cumhurbaşkanları, yaş kaydı gözetilmeksizin, Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesidirler. Tabiî üyeler, Cumhuriyet Senatosunun diğer üyelerinin tâbi oldukları hükümlere tâbidirler. Ancak, haklarında, bu Anayasanın 73 üncü maddesinin 1inci ve 2 nci fıkraları ve 10 uncu geçici maddesinin 1 inci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Tabiî üye olarak Cumhuriyet Senatosuna katıldıktan sonra bir siyasi partiye girenlerin tabiî üyelik sıfatı, partiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi tarihinde sona erer.

 

IV. Der Senat der Republik
a. Organisation
Artikel 70. Der Senat der Republik besteht aus 150 Mitglieder, die in allgemeinen Wahlen gewählt werden, und aus 15 Mitgliedern, die vom Präsidenten der Republik ernannt werden.

Der Vorsitzende und die Mitglieder des Nationalen Einheitskommitees, die in dem Gesetz Nr. 15 vom 13. Dezember 1960 namentlich aufgeführt sind, sowie die ehemaligen Präsidenten der Republik sind ungeachtet ihres Lebensalters ex officio Mitglieder des Senates der Republik. Die Mitglieder ex officio sind denselben Vorschriften unterworfen wie die anderen Mitglieder des Senates der Republik; mit der Ausnahme jedoch, daß die Absätze 1 und 2 des Artikels 73 und Absatz 1 des Übergangsartikels 10, Teil V. dieser Verfassung, auf sie keine Anwendung finden. Mitglieder ex officio, die nach ihrem Eintritt in den Senat einer politischen Partei beitreten, hören mit dem Tage der nächstfolgenden Senatswahl auf, Mitglieder ex officio zu sein.

 

b) Cumhuriyet Senatosuna Üye Seçme Hakkı
Madde 71 - Millet Meclisi seçimlerinde seçmen olan her Türk, Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde de aynı şartlarla oy kullanır.

 

b. Aktives Wahlrecht zum Senat der Republik
Artikel 71. Jeder Türke, der zur Wahl der Nationalversammlung wahlberechtigt ist, ist unter denselben Bedingungen zur Wahl des Senates wahlberechtigt.

 

c) Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine Seçilme Yeterliği
Madde 72 - Kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış bulunan ve milletvekili seçilmeye engel bir durumu olmıyan her Türk, Cumhuriyet Senatosuna üye seçilebilir.

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınmış ve kırk yaşını bitirmiş kimselerden olur. Bunlardan en az onu bağımsızlar arasından seçilir.

 

c. Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Senat
Artikel 72. Jeder Türke, der das 40. Lebensjahr vollendet hat, eine höhere Schulbildung genossen hat und zum Abgeordneten wählbar ist, kann in den Senat der Republik gewählt werden.

Die von dem Präsidenten der Republik ernannten Mitglieder sollen eine Auswahl von Persönlichkeiten darstellen, die sich auf irgendeinem Gebiet besondere Verdienste erworben haben; sie sollen das 40. Lebensjahr vollendet haben. Wenigstens zehn dieser Mitglieder sollen keiner politischen Partei angehören.

 

d) Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin Süresi
Madde 73 - Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her iki yılda bir yenilenir.

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi biter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebeple boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde yeni üyeleri seçer.

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.

Durch Gesetz Nr. 1254 vom 17. April 1970 erhielt der Artikel 73 folgende Fassung:
"Madde 73 - Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her iki yılda bir yenilenir.
Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı yıla rastlayan yenileme seçimleri, Millet Meclisi genel seçimleriyle birlikte ve rastlamayanları ise, genel seçimlerden sonra gelen ikinci yılda, genel seçimler için kanunun belirttiği ayda yapılır.
74'üncü maddeye göre seçimlerin geriye bırakılması yahut 69'ncu veya 108'nci maddeye göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hallerinde, Cumhuriyet Senatosunun yenileme seçimleri de Millet Meclisi seçimleriyle birlikte yapılmak üzere geriye bırakılmış veya öne alınmış olur. Bundan sonraki Cumhuriyet Senatosu yenileme seçimleri 3'üncü fıkra hükümlerine göre yapılır.
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi biter veya bu üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde yeni üyeleri seçer.
Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar."

 

d. Amtszeit der Senatsmitglieder
Artikel 73. Die Amtszeit der Senatsmitglieder beträgt sechs Jahre. Die Mitglieder können nach ihrer Amtszeit wiedergewählt werden.

Ein Drittel der in allgemeinen Wahlen sowie der durch den Präsidenten gewählten Mitglieder des Senates wird alle zwei Jahre ausgetauscht.

Nach Ablauf der Amtszeit eines vom Präsidenten ernannten Mitgliedes oder bei Erledigung eines dieser Sitze aus einem anderen Grunde ernennt der Präsident innerhalb eines Monats ein neues Mitglied.

Das auf einen freigewordenen Sitz neugewähltes Mitglied soll für den Recht der Amtszeit des Mitglieds ernannt werden, dessen Sitz er einnimmt.

Durch Gesetz Nr. 1254 vom 17. April 1970 erhielt der Artikel 73 folgende Fassung:
"Artikel 73. Die Amtszeit der Senatsmitglieder beträgt sechs Jahre. Die Mitglieder können nach ihrer Amtszeit wiedergewählt werden.
Ein Drittel der in allgemeinen Wahlen sowie der durch den Präsidenten gewählten Mitglieder des Senates wird alle zwei Jahre ausgetauscht.

Treffen die Erneuerungswahlen mit den allgemeinen Wahlen zum Abgeordnetenhaus im gleichen Jahr zusammen, so werden sie gemeinsam mit den allgemeinen Wahlen zum Abgeordnetenhaus durchgeführt, andernfalls im zweiten Jahr nach den allgemeinen Wahlen innerhalb des Monats, der gesetzlich für die allgemeinen Wahlen festgelegt ist.
In den Fällen der Hinausschiebung der Wahlen gemäß Artikel 74 oder bei Neuwahlen gemäß Artikel 69 oder 108 werden auch die Erneuerungswahlen zum Senat der Republik zum Zwecke der gemeinsamen Abhaltung mit den Wahlen zum Abgeordnetenhaus entweder hinausgeschoben oder vorgezogen. Die alsdann folgenden Erneuerungswahlen zum Senat der Republik werden nach den Vorschriften von Absatz 3 veranstaltet.
Nach Ablauf der Amtszeit eines vom Präsidenten ernannten Mitgliedes oder bei Erledigung eines dieser Sitze aus einem anderen Grunde ernennt der Präsident innerhalb eines Monats ein neues Mitglied.
Das auf einen freigewordenen Sitz neugewähltes Mitglied soll für den Recht der Amtszeit des Mitglieds ernannt werden, dessen Sitz er einnimmt."

 

V. TBMM Seçimlerinin Geriye Bırakılması ve Ara Seçimleri
Madde 74 - Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, seçimler kanunla bir yıl geriye bırakılabilir.

Meclislerin ara seçimleri her iki yılda bir Cumhuriyet Senatosu seçimiyle birlikte yapılır.

Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala ara seçimi yapılmaz.

 

V. Aufschub der Wahlen zur Türkischen Großen Nationalversammlung
Artikel 74. Können Neuwahlen nicht abgehalten werden, weil der Kriegszustand herrscht, so können sie durch Gesetz um ein Jahr aufgeschoben werden.

Ersatzwahlen zu den beiden Gesetzgebungskörperschaften der Großen Nationalversammlung werden alle zwei Jahre zur selben Zeit wie die Senatswahlen abgehalten.

Ein Jahr vor den allgemeinen Wahlen zur Nationalversammlung sollen keine Ersatzwahlen mehr stattfinden.

 

VI. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi
Madde 75 - Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabûl etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört yedek üyeden kuruludur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir Başkan ve bir Başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.

 

VI. Wahlverfahren und Wahlkontrolle
Artikel 75. Die Wahlen erfolgen unter der Kontrolle und Aufsicht von Gerichtsorganen. Es ist Aufgabe des Obersten Wahlausschusses, alle vom Anfang bis zum Ende der Wahlen zur unparteilichen und ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen notwendigen Maßnahmen zu treffen oder dafür zu sorgen, daß sie getroffen werden, alle die Wahlen - sei es während der Zeit der Wahlen oder im Anschluß daran - betreffenden Unregelmäßigkeiten, Klagen und Einsprüche zu untersuchen und eine endgültige Entscheidung darüber zu treffen sowie die Richtigkeit der Wahlprotokolle zu bestätigen.

Die Aufgaben und Befugnisse des Obersten Wahlausschusses sowie der anderen Wahlausschüsse werden durch Gesetz geregelt.

Der Oberste Wahlausschuß besteht aus sieben ordentlichen und vier Ersatzmitgliedern, sechs Mitglieder werden von der Plenarversammlung des Kassationshofes und fünf Mitglieder von der Plenarversammlung des Staatsrates aus den Reihen ihrer eigenen Mitglieder in jeweils geheimer Wahl bei absoluter Mehrheit aller Stimmen gewählt. Diese Mitglieder wählen darauf aus ihrer Mitte in geheimer Wahl mit absoluter Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden.

Die vier Ersatzmitglieder des Obersten Wahlausschusses - zwei der vom Kassationshof gewählten Mitglieder und zwei der vom Staatsrat gewählten - werden durch das Los bestimmt. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Obersten Wahlausschusses sind von der Auslosung ausgeschlossen.

 

B) Meclislere Ait Müşterek Hükümler
 

B. Gemeinsame Vorschriften für beide Gesetzgebungskörperschaften
 

I. TBMM Üyeliğiyle İlgili Hükümler
a) Milletin Temsili
Madde 76 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.

 

I. Vorschriften über die Mitgliedschaft in der Großen Nationalversammlung
a. Vertretung der Nation
Artikel 76. Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung vertreten weder ihren Wahlkreis noch ihre Wähler, sondern die gesamte Nation.

 

b) Andiçme
Madde 77 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, görevlerine başlarken şöyle andiçerler:
"Devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bütünlüğünü koruyacağıma; Milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve halkın mutluluğu için çalışacağıma namusum üzerine söz veririm."

 

b. Vereidigung
Artikel 77. Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlungleisten bei ihrem Amtsantritt folgenden Eid:
"Ich schwöre bei meiner Ehre, daß ich die Unabhängigkeit des Staates wie auch die Integrität des Vaterlandes und der Nation schützen werde, daß ich der uneingeschränkten und bedingungslosen Souveränität der Nation sowie den Grundsätzen einer demokratischen, weltlichen Republik verpflichtet sein werde und keine Anstrengung scheuen werde, um das Glück des Volkes zu mehren."

 

c) Üyelikle Bağdaşmayan İşler
Madde 78 - İki Meclis üyeliği bir kişide birleşemez.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya veya dolayısiyle katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda, kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların yönetim kurullarında ve başka işlerinde görev alamazlar ve bunların herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolayısiyle kabul edemezler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul edebilmesi, kendi Meclisinin kararına bağlıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşamıyan diğer görev ve işler kanunla gösterilir.

 

c. Mit der Mitgliedschaft unvereinbare Tätigkeiten
Artikel 78. Niemand kann zugleich Mitglied beider Gesetzgebungskörperschaften sein.

Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung dürfen weder im Staatsdienst noch bei anderem juristischen Personen des öffentlichen Rechtes oder bei mit ihnen verbundenen Anstalten, Unternehmen und Gesellschaften, an denen der Staat oder andere juristische Personen des öffentlichen Rechts direkt oder indirekt beteiligt ist, beschäftigt sein noch dürfen sie eine Vorstands- oder sonstige Stellung bei gemeinnützigen Vereinen innehaben, deren private Geldquellen und besondere Einrichtungen gesetzlich geregelt sind, und sie dürfen weder direkt noch indirekt eine von deren Tätigkeiten übernehmen.

Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung dürfen nicht mit irgendeiner amtlichen oder privaten Tätigkeit betraut werden, die von dem Angebot, dem Vorschlag, der Ernennung oder der Zustimmung eines Organs der vollziehenden Gewalt abhängig ist. Einen vorübergehenden Auftrag in besonderer Angelegenheit, der die Zeit von sechs Monaten nicht überschreitet, darf ein Mitglied annehmen, jedoch nur mit der Zustimmung der Gesetzgebungskörperschaft, der es angehört.

Die übrigen mit dem Mandat in der Türkischen Großen Nationalversammlung unvereinbare Tätigkeit und Aufgaben werden durch Gesetze bestimmt.

 

d) Yasama Dokunulmazlığı
Madde 79 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir Meclis üyesi, kendi Meclisinin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hükmün dışındadır; ancak, bu halde, yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya üyenin Meclisine bildirmek zorundadır.

Bir Meclis üyesi hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik süresince zamanaşımı işlemez.

Tekrar seçilen Meclis üyesi hakkındaki tâkibat, kendi Meclisinin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

Meclislerdeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

 

d. Immunität des Gesetzgebers
Artikel 79. Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung können für ihre in der Versammlung erfolgten Stimmabgaben und Äußerungen, für die vor der Versammlung dargelegten Ansichten und Meinungen oder für deren Wiederholung und Kundgabe außerhalb der Versammlung nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Ein Mitglied einer Gesetzgebungskörperschaft. das beschuldigt wird, vor oder nach seiner Wahl ein Vergehen begangen zu haben, darf ohne den Beschluß der Körperschaft, der es angehört, nicht in Gewahrsam genommen, verhört, in Haft gehalten oder abgeurteilt werden. Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Fälle, in denen der Beschuldigte auf frischer Tat bei einem Verbrechen betroffen wird, das mit einer schweren Strafe verfolgt wird, in einem solchen Falle ist die zuständige Dienststelle jedoch verpflichtet, der Gesetzgebungskörperschaft, der er angehört, unmittelbar und umgehend davon Kenntnis zu geben.

Die Vollstreckung eines über das Mitglied einer Gesetzgebungskörperschaft vor oder nach seiner Wahl verhängten Strafurteils wird bis. zum Erlöschen seiner Mitgliedschaft ausgesetzt. Für die Dauer seiner Amtszeit läuft keine Verjährungsfrist.

Die Verfolgung eines gewählten Mitgliedes einer Gesetzgebungskörperschaft ist an Aufhebung seiner Immunität durch die Körperschaft, der er angehört, gebunden.

Die Fraktionen der beiden Häuser dürfen die Frage der Immunität weder erörtern noch darüber Beschlüsse fassen.

 

e) Üyeliğin Düşmesi
Madde 80 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi, çekilmesi, kısıtlanması, üyelikle bağdaşmıyan bir hizmet kabûl etmesi veya Meclis çalışmalarına izinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay katılmaması yüzünden üyeliğinin düştüğünün kendi Meclisince karara bağlanması hallerinde sona erer.

 

e. Das Erlöschen der Mitgliedschaft
Artikel 80. Das Mandat eines Mitglieds der Türkischen Großen Nationalversammlung erlischt, wenn es von einem zuständigen Gerichtshof einer strafbaren Handlung wegen, die seine Wählbarkeit ausschließt, rechtskräftig verurteilt wird; wenn es von seinem Amt zurücktritt; wenn es entmündigt wird; wenn es eine mit seiner Mitgliedschaft unvereinbare Tätigkeit übernimmt oder wenn die Gesetzgebungskörperschaft, der es angehört, beschließt, es seines Sitzes für verlustig zu erklären, weil es fortlaufend für die Dauer eines Monates verabsäumt hat, seinen Amtspflichten nachzukommen, ohne um Urlaub einzuholen oder einen annehmbaren Grund für seine Abwesenheit anzugeben.

 

f) İptâl Sistemi
Madde 81 - Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne meclisçe karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden başlayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden her hangi biri, bu kararın, Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılığı iddiâsiyle iptâli için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptâl istemini onbeş gün içinde karara bağlar.

 

f. Nichtigkeitsantrag
Artikel 81. Falls ein Mitglied auf Beschluß der Versammlung seiner Immunität entkleidet oder endgültig seiner Mitgliedschaft für verlustig erklärt wird, so kann das betroffene Mitglied oder irgendein anderes Mitglied der Türkischen Großen Nationalversammlung innerhalb einer Woche nach dem Beschluß um Nichtigkeitserklärung dieses Beschlusses ersuchen mit der Begründung, daß er gegen die Verfassung oder gegen die Satzungen der Nationalversammlung verstoße. Der Verfassungsgerichtshof muß binnen 15 Tagen entscheiden.

 

g) Ödenek ve Yolluklar
Madde 82 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir, Ödeneğin aylık tutarı birinci derecedeki Devlet memurun aylığının;, yolluk da ödeneğin yarısını aşamaz.

Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ve ödeneklerini her ne suretle olursa olsun yapılacak zam ve ilaveler, ancak bu zam ve ilaveleri takib eden milletvekilleri genel seçiminden sonra uygulanır.

Durch Gesetz Nr. 1421 vom 30. Juni 1971 erhielt der Artikel 82 folgende Fassung:
"Madde 82 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödeneğin yarısını aşamaz.
Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir."

 

g. Diäten und Reisespesen
Artikel 82. Die Diäten und Reisekosten der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung werden durch Gesetz bestimmt. Der Monatsbetrag der Diäten darf das Monatsgehalt eines Staatsbeamten ersten Grades, die Reisekostenpauschale die Hälfte der Diäten nicht überschreiten.

Es dürfen nicht mehr als drei Monatsbeträge an Diäten und Reisespesen im voraus bezahlt werden.

Erhöhungen und Zulagen zu den Diäten und Reisespesen der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung, welcher Art sie auch immer seien, werden erst nach den der Festsetzung solcher Erhöhungen und Zulagen folgenden allgemeinen Wahlen rechtswirksam.

Durch Gesetz Nr. 1421 vom 30. Juni 1971 erhielt der Artikel 82 folgende Fassung:
"Artikel 82. Die Diäten und Reisekosten der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung werden durch Gesetz bestimmt. Der Monatsbetrag der Diäten darf der Betrag, den der höchstbezahlte Staatsbeamte erhält, die Summe der Reisekosten die Hälfte der Diäten nicht übersteigen.
Es dürfen nicht mehr als drei Monatsbeträge an Diäten und Reisespesen im voraus bezahlt werden."

II. TBMM’nin Faaliyetiyle İlgili Hükümler
a) Toplanma ve Tatil
Madde 83 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Kasım ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yılda en çok beş ay tatil yapabilir. Meclisler aynı zamanda tâtile girerler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, araverme veya tâtil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağırılır. Meclis Başkanları da, kendi Meclislerini doğrudan doğruya veya üyelerinin beşte birinin istemi üzerine toplantıya çağırırlar.

Meclislerden biri toplantıya çağırılınca, diğeri kendiliğinden toplanır.

Araverme veya tâtil sırasında toplantıya çağrılan Meclisler, önce, bu toplantıyı gerektiren konu üzerinde görüşme yaparlar.

 

II. Vorschriften über die Tätigkeit der Großen Nationalversammlung
a. Einberufung und Vertagung
Artikel 83. Die Türkische Große Nationalversammlung tritt alljährlich am 1. November zusammen, ohne besonders einberufen zu werden.

Die Türkische Große Nationalversammlung kann jährlich höchstens fünf Monate Ferien ansetzen. Beide Gesetzgebungskörperschaften nehmen zu gleicher Zeit ihre Ferien.

Während der Tagungspausen oder der Ferien wird die Türkische Großen Nationalversammlung entweder direkt oder auf Ersuchen des Ministerrates vom Präsidenten der Republik einberufen. Die Präsidenten der Gesetzgebungskörperschaften berufen ihre jeweilige Körperschaft entweder direkt oder auf Antrag eines Fünftels ihrer Mitglieder ein.

Wenn die eine Gesetzgebungskörperschaft einberufen wird, ist auch die andere ohne weiteres einberufen.

Die während der Tagungspausen oder der Ferien einberufenen Gesetzgebungskörperschaften erörtern zunächst den Zweck ihrer Zusammenkunft.

 

b) Başkanlık Divanı
Madde 84 - Meclislerin Başkanlık Divanları, o Meclisteki siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde kurulur.

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanları, kendi Meclislerince üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için seçilirler; ilk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Meclis Başkanlıkları için Meclisteki siyasi parti grupları aday gösteremezler.

Başkanlar ve Başkanvekilleri, üyesi bulundukları, siyasî partilerin veya siyasî parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde veya dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin yerine getirilmesini gerektiren haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan oy kullanamaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantılarında Başkanlık Divanı, Millet Meclisi Başkanlık Divanıdır.

 

b. Präsidium
Artikel 84. Die Präsidien, beider Gesetzgebungskörperschaften müssen entsprechend der Vertretung der einzelnen Parteien in der jeweiligen Körperschaft gebildet werden.

Die Präsidenten der Nationalversammlung und des Senates der Republik werden in geheimer Wahl mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen aller Mitglieder der jeweiligen Gesetzgebungskörperschaft auf zwei Jahre gewählt. Kann in den ersten beiden Wahlgängen die qualifizierte Mehrheit nicht erreicht werden, so genügt die absolute Mehrheit. Die in den Gesetzgebungskörperschaften vertretenen Fraktionen dürfen keine Kandidaten für die Präsidentschaft ihrer Körperschaften aufstellen.

Die Präsidenten und Vizepräsidenten dürfen weder innerhalb noch außerhalb der Türkischen Großen Nationalversammlung an der Arbeit der politischen Parteien oder Fraktionen, denen sie angehören, noch an den Beratungen der Versammlungen teilnehmen, es sei denn in Erfüllung ihrer Amtspflichten. Die Präsidenten haben kein Stimmrecht.

In den gemeinsamen Sitzungen der Türkischen Großen Nationalversammlung führt der Präsident der Nationalversammlung den Vorsitz.

 

c) İçtüzük, Siyasi Parti Grupları ve Kolluk İşleri
Madde 85- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, çalışmalarını, kendi yaptıkları İçtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler.

İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını sağlıyacak yolda düzenlenir. Siyasî parti grupları, en az on üyeden meydana gelir.

Meclisler, kendi kolluk işlerini Başkanları eliyle düzenler ve yürütürler.

 

c. Geschäftsordnung; Fraktionen und Disziplinarmaßnahmen
Artikel 85. Die Türkische Große Nationalversammlung sowie jede der beiden Gesetzgebungskörperschaften für sich erfüllt ihre Aufgaben nach Maßgabe der eigenen Geschäftsordnung.

Die Vorschriften der Geschäftsordnungen müssen allen Fraktionen ihrer Stärke entsprechend die Teilnahme in allen Geschäftsbereichen der beiden Gesetzgebungskörperschaften sichern. Eine Fraktion muß mindestens zehn Mitglieder zählen.

Die Gesetzgebungskörperschaften erlassen ihre eigenen Disziplinarvorschriften und -verfahren nach ihnen.

 

d) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 86 - Her Meclis, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve Anayasada başkaca hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplantı yetersayısı, her iki Meclis üye tamsayısı toplamının salt çoğunluğudur.

 

d. Beschlußfähigkeit und Mehrheit
Artikel 86. Jede Gesetzgebungskörperschaft ist mit der absoluten Mehrheit ihrer Gesamtmitgliederzahl beschlußfähig; sie beschließt, sofern in der Verfassung nichts anderes bestimmt ist, mit der absoluten Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Die Türkische Große Nationalversammlung ist mit der absoluten Mehrheit der Gesamtmitgliederzahl der beiden Gesetzgebungskörperschaften beschlußfähig.

 

e) Görüşmelerin Açıklığı ve Yayınlanması
Madde 87 - Meclis görüşmeleri açıktır ve ilgili Meclisin tutanak dergisinde tam olarak yayınlanır.

Meclisler, İçtüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir; bu oturumlardaki görüşmelerin yayımı ilgili Meclisin kararına bağlıdır.

Meclislerdeki açık görüşmelerin her türlü vasıta ile yayımı önlenemez.

 

e. Öffentlichkeit und Mehrheit
Artikel 87. Die Verhandlungen beider Gesetzgebungskörperschaften sind öffentlich und werden in dem Protokollblatt der betreffenden Körperschaft vollständig abgedruckt.

Nach Maßgabe der Vorschriften ihrer Statuten können beide Gesetzgebungskörperschaften geschlossene Sitzungen abgehalten; die Veröffentlichung der Sitzungsdebatten ist in solchen Fällen der Entscheidung der betreffenden Gesetzgebungskörperschaften vorbehalten.

Die Publikation der öffentlichen Verhandlungen einer Gesetzgebungskörperschaft darf, ganz gleich auf welche Weise sie erfolgt, nicht verhindert werden.

 

III. TBMM’nin Denetim Yolları
a) Genel Olarak
Madde 88 - Soru, genel görüşme, Meclis soruşturması ve Meclis araştırması her iki Meclisin yetkilerindendir.

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.

 

III. Aufsichtsmethoden der Türkischen Großen Nationalversammlung
a. Im allgemeinen
Artikel 88. Anfragen, allgemeine Debatten sowie parlamentarische Untersuchungen und Ermittlungen fallen in die Zuständigkeit der beiden Gesetzgebungskörperschaften.

Parlamentarische Ermittlungen sind Untersuchungen zur Erlangung von Informationen über bestimmte Angelegenheiten.

 

b) Gensoru
Madde 89 - Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir.

Milletvekillerince veya bir siyasî parti grubunca verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmıyacağı, verilişinden sonraki ilk birleşimde görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahibi veya önerge sahiplerinden veya siyasî parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabilir.

Gündeme alma karariyle birlikte gensorunun görüşülme günü de belli edilir.

Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararı tarihinden başlıyarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz.

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.

Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 89 folgende Fassung:
"Madde 89 - Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir. Gensoru önergesi bir siyasî parti grubu adına veya en az 10 milletvekilinin imzâsiyle verilir.
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmıyacağı, verilişinden sonraki üç birleşim içinde görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabilir.
Gensoru önergelerinin gerektiğinde önceden basılıp dağıtılmasını ve Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesini düzenleyici hükümler içtüzükte gösterilir.
Gündeme alma karariyle birlikte gensorunun görüşme günü de belli edilir.
Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararı tarihinden başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz.
Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.
Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur."

 

b. Allgemeine Anfrage
Artikel 89. Das Recht zur allgemeinen Anfrage steht ausschließlich der Nationalversammlung zu.

Die Frage, ob eine von Abgeordneten, oder von einer Fraktion eingebrachte allgemeine Anfrage auf die Tagesordnung gesetzt werden soll, wird in der ersten nach Einreichung des Antrags stattfindenden Sitzungen erörtert. Bei einer solchen Erörterung darf nur das Antrag stellende Mitglied oder eines der den Antrag stellenden Mitglieder, je ein Abgeordneter im Namen jeder Fraktion, der Ministerpräsident oder ein im Namen des Ministerrates sprechender Minister das Wort ergreifen.

Der Tag der Verhandlung über die Anfrage wird gleichzeitig mit der Verkündung des Beschlusses über die Aufnahme der Anfrage in die Tagesordnung festgesetzt.

Die Anfrage darf erst nach einer Frist von zwei Tagen, vom Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufnahme in die Tagesordnung an gerechnet, und nicht später als sieben Tage danach erörtert werden.

Über die während der Erörterung einer Anfrage eingebrachten und mit Gründen versehenen Mißtrauensanträge oder den Antrag eines Vertrauensvotums von seiten des Ministerrates darf erst nach Ablauf eines Tages abgestimmt werden.

Zur Absetzung des Ministerrates bedarf es der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 89 folgende Fassung:
"Artikel 89. Das Recht zur allgemeinen Anfrage steht ausschließlich der Nationalversammlung zu. Der Interpellationsantrag kann im Namen der Fraktion einer politischen Partei oder von mindestens zehn Abgeordneten mit deren Unterschriften eingebracht werden.
Die Frage, ob eine von Abgeordneten, oder von einer Fraktion eingebrachte allgemeine Anfrage auf die Tagesordnung gesetzt werden soll, wird in der ersten nach Einreichung des Antrags stattfindenden Sitzungen erörtert. Bei einer solchen Erörterung darf nur das Antrag stellende Mitglied oder eines der den Antrag stellenden Mitglieder, je ein Abgeordneter im Namen jeder Fraktion, der Ministerpräsident oder ein im Namen des Ministerrates sprechender Minister das Wort ergreifen.
Die Vorschriften über die Notwendigkeit des vorherigen Druckes und der Verteilung von allgemeinen Anfragen (Interpellationen) und ihre Gleichbehandlung mit den sonstigen Arbeiten der Versammlung werden in der Geschäftsordnung festgelegt.
Der Tag der Verhandlung über die Anfrage wird gleichzeitig mit der Verkündung des Beschlusses über die Aufnahme der Anfrage in die Tagesordnung festgesetzt.
Die Anfrage darf erst nach einer Frist von zwei Tagen, vom Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufnahme in die Tagesordnung an gerechnet, und nicht später als sieben Tage danach erörtert werden.
Über die während der Erörterung einer Anfrage eingebrachten und mit Gründen versehenen Mißtrauensanträge oder den Antrag eines Vertrauensvotums von seiten des Ministerrates darf erst nach Ablauf eines Tages abgestimmt werden.
Zur Absetzung des Ministerrates bedarf es der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder."

 

c) Meclis Soruşturması
Madde 90 - Başbakan veya Bakanlar hakkında yapılacak soruşturma istemleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.

Soruşturma, her iki Meclisten eşit sayıda seçilecek üyelerden kurulu komisyonca yürütülür.

Yüce Divana sevk hususundaki karar birleşik toplantıda verilir.

Meclislerdeki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

 

c. Parlamentarische Untersuchung
Artikel 90. Über Anträge auf eine parlamentarische Untersuchung gegen den Ministerpräsidenten oder gegen Minister wird in der Vollversammlung der Türkischen Großen Nationalversammlung verhandelt und abgestimmt.

Die Untersuchung wird von einem aus einer gleichen Anzahl von Mitgliedern jener Gesetzgebungskörperschaft bestehenden Ausschuß durchgeführt.

Über den Beschluß, einer Verweisung an den Obersten Gerichtshof wird in gemeinsamer Sitzung abgestimmt.

Über eine parlamentarische Untersuchung dürfen in den Fraktionen der beiden Gesetzgebungskörperschaften weder Debatten geführt noch Beschlüsse gefaßt werden.

 

C) Kanunların Yapılması
 

C. Gesetzgebung
 

I. Genel Kurullar
a) Kanun Teklif Etme Yetkisi
Madde 91 - Kanun teklif etmeye, Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yetkilidirler.

Üyeler, kendi tekliflerini her iki Meclisin ilgili komisyonlarında savunabilirler.

 

I. Allgemeine Regeln
a. Die Gesetzesinitiative
Artikel 91. Die Gesetzesinitiative liegt beim Ministerrat und bei den Mitgliedern der Türkischen Großen Nationalversammlung.

Die jeweiligen Mitglieder können ihre Gesetzesvorschläge vor den zuständigen Ausschüssen beider Gesetzgebungskörperschaften verteidigen.

 

b) Kanunların Görüşülmesi ve Kabulü
Madde 92 - Kanun tasarı ve teklifleri önce Millet Meclisinde görüşülür.

Millet Meclisinde kabûl, değiştirilerek kabûl veya reddedilen tasarı ve teklifler Cumhuriyet Senatosuna gönderilir.

Millet Meclisinde kabûl edilen metin, Cumhuriyet Senatosunca değişiklik yapılmadan kabûl edilirse, bu metin kanunlaşır.

Cumhuriyet Senatosu, kendisine gelen metin değiştirerek kabul ederse, Millet Meclisinin bu değişikliği benimsemesi halinde metin kanunlaşır.

Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosundan gelen metni benimsemezse, her iki Meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki üyelerden bir karma komisyon kurulur. Bu komisyonun hazırladığı metin Millet Meclisine sunulur. Millet Meclisi, karma komisyonca veya Cumhuriyet Senatosunca veya daha önce kendisince hazırlanmış olan metinlerden birini olduğu gibi kabûl etmek zorundadır. Cumhuriyet Senatosunda üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabûl edilmiş olan madde değişikliklerinde, Millet Meclisinin kendi ilk metnini benimsemesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Bu halde açık oya başvurulur.

Millet Meclisini reddettiği bir tasarı veya teklif, Cumhuriyet Senatosunca da reddedilirse düşer.

Millet Meclisinin reddettiği bir tasarı veya teklif, Cumhuriyet Senatosunca olduğu gibi veya değiştirilerek kabûl edilirse, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosunun kabûl ettiği metni yeniden görüşür. Cumhuriyet Senatosunun metni Millet Meclisince benimsenirse, kanunlaşır; reddedilirse, tasarı veya teklif düşer; Cumhuriyet Senatosundan gelen metin Millet Meclisince değiştirilerek kabûl edilirse, 5 inci fıkra hükümleri uygulanır.

Cumhuriyet Senatosunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile tümü reddedilen bir metnin Millet Meclisi tarafından kabûlü için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu lâzımdır. Bu halde açık oya başvurulur.

Cumhuriyet Senatosunca üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile tümü reddedilen bir metnin kanunlaşabilmesi, Millet Meclisi tarafından üye tamsayının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır. Bu halde açık oya başvurulur.

Cumhuriyet Senatosu, kendisine gönderilen bir metni, Millet Meclisi komisyonlarında ve genel kurulundaki görüşme süresini aşmıyan bir süre içinde karar bağlar; bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde onbeş günden, ivedi olmıyan hallerde bir aydan kısa olamaz. Bu süreler içinde karara bağlanmıyan metinler, Cumhuriyet Senatosunca, Millet Meclisinden gelen şekliyle kabûl edilmiş sayılır. Bu fıkrada belirtilen süreler Meclislerin tâtili devamınca işlemez.

Yasama Meclislerinin ve mahallî idarelerin seçimleri ve siyasî partilerle ilgili tasarı ve tekliflerin kabûl veya reddinde yukardaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, karma komisyon kurulmasını gerektiren hallerde, karma komisyonun raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür ve karara bağlanır; Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısında Millet Meclisinin ilk metninin kabûlü için üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu lazımdır. 8 inci ve 9 uncu fıkralar hükümleri saklıdır.

 

b. Die Beratung und Annahme der Gesetze
Artikel 92. 1Gesetzesvorlagen und Gesetzesvorschläge werden zunächst in der Nationalversammlung erörtert.

2Die mit oder ohne Änderungen angenommenen oder aber zurückgewiesenen Gesetzentwürfe und Gesetzesvorschläge werden an den Senat der Republik verwiesen.

3Wird ein von der Nationalversammlung angenommener Gesetzentwurf vom Senat der Republik ohne Änderungen gebilligt, so erlangt er Gesetzeskraft.

4Billigt der Senat der Republik den ihm unterbreiteten Gesetzentwurf mit Änderungen, so erlangt er Gesetzeskraft, sofern die Nationalversammlung die vom Senat vorgenommenen Änderungen billigt.

5Verweigert die Nationalversammlung die Annahme der vom Senat der Republik an sie verwiesenen, mit Änderungen versehenen Gesetzesvorlage, so wird ein aus einer gleichen Anzahl von Mitgliedern aus den zuständigen Ausschüssen beider Gesetzgebungskörperschaften bestehender gemischter Ausschuß gebildet. Der von diesem Ausschuß vorbereitete Text wird der Nationalversammlung unterbreitet. Die Nationalversammlung ist verpflichtet, entweder den von dem Gemischten Ausschuß oder den vom Senat der Republik oder den vorher von ihr selbst vorbereiteten Entwurf unverändert anzunehmen. Bei Abänderungen eines Artikels, der im Senat der Republik mit absoluter Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder angenommen worden ist, bedarf es zur Annahme des eigenen Textes der Nationalversammlung der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl ihrer Mitglieder. In diesem Falle findet offene Abstimmung statt.

6Wird ein von der Nationalversammlung verworfener Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag auch von dem Senat der Republik verworfen, so wird er hinfällig.

7Ein von der Nationalversammlung verworfener Gesetzesvorschlag, der vom Senat der Republik mit oder ohne Änderung gebilligt wird, muß von der Nationalversammlung noch einmal überprüft werden. Findet der Gesetzentwurf des Senates der Republik die Zustimmung des Nationalversammlung so erlangt er Gesetzeskraft; wird er von ihr verworfen, so wird der Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag hinfällig. Wird der vom Senat der Republik unterbreitete Gesetzentwurf mit Änderungen gebilligt, so finden die Vorschriften des Absatz 5 Anwendung.

8Zur Annahme eines mit absoluter Mehrheit aller Mitglieder des Senates der Republik im ganzen verworfenen Gesetzentwurfes bedarf es der Zustimmung der absoluten Mehrheit aller Mitglieder der Nationalversammlung. In solchen Fällen wird öffentlich abgestimmt.

9Ein mit Zweidrittelmehrheit aller Senatsmitglieder verworfener Gesetzentwurf kann nur Gesetzeskraft erlangen, wenn er die Zustimmung von zwei Dritteln aller Mitglieder der Nationalversammlung findet. In solchen Fällen wird öffentlich abgestimmt.

10Der Senat der Republik muß über einen an ihn verwiesenen Gesetzentwurf binnen einer Frist beschließen, die die Verhandlungsdauer in den Ausschüssen und der Vollversammlung der Nationalversammlung nicht überschreitet. Diese Frist darf drei Monate nicht überschreiten; in Dringlichkeitsfällen muß sie mindestens 15 Tage betragen, in Normalfällen mindestens einen Monat. Findet binnen diesen Fristen keine Abstimmung über den Gesetzentwurf statt, so gilt er als vom Senat in der Form angenommen, in der er ihm von der Nationalversammlung zugesandt wurde. Die Ferienzeit der beiden Gesetzgebungskörperschaften wird nicht in die in diesem Absatz genannten Fristen eingerechnet.

11Die Vorschriften der vorangehenden Absätze finden auch Anwendung auf die Annahme und Ablehnung von, die Wahl der Gesetzgebungs- und Kommunalverwaltungskörperschaften betreffenden Gesetzesvorschläge sowie von Gesetzentwürfen und Gesetzesvorschlägen, die sich auf die politischen Parteien beziehen; in den Fällen jedoch, die die Bildung eines gemischten Ausschusses erfordern, muß über den Bericht dieses Ausschusses in einer Plenarsitzung der Türkischen Großen Nationalversammlung verhandelt und abgestimmt werden. Zur Annahme des ursprünglichen von der Nationalversammlung eingebrachten Gesetzentwurfes durch- die Großen Nationalversammlung bedarf es der absoluten Mehrheit aller Stimmen; die Vorschriften der Absätze 8 und 9 bleiben unberührt.

 

c) Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayınlanması
Madde 93 - Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabûl edilen kanunları on gün içinde yayınlar; uygun bulmadığı kanunu, bir daha görüşmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte, aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları ve Anayasa bu hükmün dışındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu yine kabûl ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayınlanır.

 

c. Verkündung der Gesetze durch den Präsidenten der Republik
Artikel 93. Der Präsident der Republik verkündet die von der Türkischen Großen Nationalversammlung erlassenen Gesetze innerhalb von zehn Tagen. Ein Gesetz, das nicht seine Billigung findet, muß er, mit seinen Gründen versehen, der Türkischen Großen Nationalversammlung innerhalb derselben Frist zur nochmaligen Beratung zurücksenden. Haushaltsgesetze und die Verfassung fallen nicht unter diese Vorschriften. Im Falle, daß die Türkische Große Nationalversammlung ein in dieser Weise an sie zurückverwiesenes Gesetz von neuem billigt, muß der Präsident der Republik es innerhalb von zehn Tagen nach seiner Verabschiedung verkünden.

 

II. Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü; Gider Artırıcı ve Gelir Azaltıcı Teklifler
Madde 94 - Genel ve Katma Bütçe tasarıları ile Millî bütçe tahminlerini gösteren rapor, malî yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

Bu tasarılar ve rapor, otuzbeş milletvekiliyle onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesinden kurulu bir Karma Komisyona verilir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna veya gruplarına en az otuz üye verilmek şartıyla, siyasî parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili gözönünde tutulur.

Karma Komisyonun en çok sekiz hafta içinde kabul edeceği metin, önce Cumhuriyet Senatosunda görüşülür ve en geç on gün içinde karara bağlanır.

Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin, en geç bir hafta içinde yeniden görüşülmek üzere, Karma Komisyona verilir. Karma Komisyonun kabul ettiği son metin Millet Meclisinde görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclislerinin genel kurullarında, Bakanlık ve daire bütçeleriyle Katma Bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerlerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bütçe Kanunu tasarılarının genel kurullarda görüşülmesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifler yapamazlar.

 

II. Beratung und Annahme des Budgets; Anträge, welche die Ausgaben steigern und Einnahmen vermindern
Artikel 94. Der Haushaltsbericht mit den Gesetzesvorlagen zum allgemeinen Haushalt und zu den Zusatzhaushalten sowie den nationalen Haushaltsschätzungen muß der Türkischen Großen Nationalversammlung von dem Ministerrat spätestens drei Monate vor Beginn des neuen Rechnungsjahres vorgelegt werden.

Diese Haushaltsgesetzesvorlagen und Haushaltsschätzungsberichte werden einem gemischten Ausschuß aus 35 Abgeordneten und 15 Senatsmitgliedern anvertraut. In diesem Ausschuß werden 30 von 50 Sitzen von Mitglieder der regierenden Partei oder Parteien eingenommen; die übrigen werden im Verhältnis zu ihrer Stärke unter den sonstigen politischen Parteien und unter diejenigen, die keiner Partei angehören, verteilt.

Die dem gemischten Ausschuß unterbreiteten Haushaltsgesetzentwürfe müssen binnen spätestens acht Wochen von ihm behandelt werden; über den von dem gemischten Ausschuß angenommenen Text wird darauf in dem Senat der Republik beraten und innerhalb einer Frist von nicht mehr als zehn Tagen abgestimmt.

Die von dem Senat der Republik gebilligte Gesetzesvorlage wird hierauf an den gemischten Ausschuß zur nochmaligen Beratung zurückverwiesen, welche nach spätestens einer Woche beendet sein muß. Über den von dem gemischten Ausschuß angenommenen endgültigen Gesetzentwurf wird von der Nationalversammlung beraten und vor Beginn des neuen Rechnungsjahres abgestimmt.

Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung tragen ihre Ansichten zu den Budgets der einzelnen Ministerien, zu den Budgets der verschiedenen Verwaltungsabteilungen und zu den Zusatzbudgets jeweils in der Generaldebatte über die betreffenden Budgets in der Vollversammlung ihrer jeweiligen Gesetzgebungskörperschaft vor. Die einzelnen Abschnitte der Budgets wie auch der Abänderungsanträge werden ohne vorherige Debatte verlesen und zur Abstimmung gebracht.

Die Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung dürfen während der Haushaltsdebatten in der Vollversammlung keine Anträge einreichen, deren Annahme eine Erhöhung der Ausgaben oder eine Verminderung bestimmter Einnahmen nach sich ziehen würde.

 

İkinci Bölüm
YÜRÜTME
 

Abschnitt II.
Die vollziehende Gewalt

 

A) Cumhurbaşkanı
 

A. Der Präsident der Republik
 

I. Seçimi ve Tarafsızlığı
Madde 95 - Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla yedi yıllık bir süre için seçilir; ilk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir.

Bir kimse arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.

Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı sona erer.

 

I. Wahl und Unparteilichkeit
Artikel 95. Der Präsident der Republik wird von der Türkischen Großen Nationalversammlung für die Dauer von sieben Jahren unter denjenigen ihrer Mitglieder gewählt, die ihr 40. Lebensjahr vollendet haben und eine Hochschulbildung genossen haben. Die Wahlen sind geheim; zur Wahl bedarf es der Zweidrittelmehrheit aller Stimmen. Falls in den beiden ersten Wahlgängen diese Mehrheit nicht erreicht wird, genügt die absolute Mehrheit.

Der Präsident kann nicht ein zweites Mal gewählt werden.

Der gewählte Präsident muß aus seiner Partei ausscheiden; seine Mitgliedschaft in der Großen Nationalversammlung erlischt.

 

II. And İçmesi
Madde 96- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde şöyle and içer:
"Cumhurbaşkanı sıfatiyle, Türk Devletinin bağımsızlığına, Vatanın ve Milletin bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koyacağıma; Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anayasayı sayacağıma ve savunacağıma; insan haklarına dayanan demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden ve tarafsızlıktan ayrılmıyacağıma; Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için bütün gücümle ve varlığımla çalışacağıma namusum üzerine söz veririm."

 

II. Vereidigung
Artikel 96. Der Präsident der Republik leistet bei seiner Amtsübernahme folgenden Eid:
"Als Präsident der Republik schwöre ich bei meiner Ehre, daß ich mich jeglicher die Unabhängigkeit des türkischen Staates oder die Integrität des Vaterlandes drohenden Gefahr widersetzen werde, daß ich die uneingeschränkte und bedingungslose Souveränität der Nation achten werde, daß ich von den auf den Grundlagen des Rechtsstaates und der Menschenrechte ruhenden Prinzipien eines demokratischen Staates nicht abweichen werde, daß ich unparteiisch sein werde und daß ich mein Bestes tun werde, um den Ruhm der türkischen Republik zu schützen und zu mehren und um die Aufgabe, die ich übernommen habe, zu erfüllen."

 

III. Görev ve Yetkileri
Madde 97 - Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve Milletin birliğini temsil eder.

Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe, Bakanlar Kuruluna başkanlık eder; yabancı Devletlere Türk devletinin temsilcilerini gönderir ve Türkiye’ye gönderilen yabancı Devlet temsilcilerini kabûl eder; milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayınlar; sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletebilir veya kaldırabilir.

 

III. Pflichten und Rechte
Artikel 97. Der Präsident der Republik ist Staatsoberhaupt. In dieser Eigenschaft vertritt er die Türkische Republik, und verkörpert die Einheit der Nation.

Der Präsident der Republik führt den Vorsitz im Ministerrat, sooft er es für notwendig hält; er entsendet die Vertreter des türkischen Staates in. ausländische Staaten; er empfängt die Vertreter der ausländischen Staaten; er ratifiziert und verkündet die internationalen Abkommen und Verträge; und er kann einzelnen aus Gründen dauernder Krankheit oder Invalidität oder aus Altersgründen ihre Strafen mildern oder erlassen.

 

IV. Sorumsuzluğu
Madde 98 - Cumhurbaşkanı, görevleriyle ilgili işlemlerinden sorumlu değildir.

Cumhurbaşkanının bütün kararları, Başbakan ve ilgili Bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ile ilgili Bakan sorumludur.

 

IV. Unverantwortlichkeit des Präsidenten
Artikel 98 . Der Präsident der Republik darf für die mit seinen Amtspflichten verbundenen Handlungen nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Alle Verordnungen des Präsidenten der Republik müssen vom Ministerpräsidenten und den zuständigen Ministern gegengezeichnet sein. Der Ministerpräsident und der zuständige Minister sind für das Inkrafttreten dieser Verordnungen verantwortlich.

 

V. Sorumluluğu
Madde 99 - Cumhurbaşkanı, vatan hainliğinden dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az üçte ikisinin Meclislerin birleşik toplantısında vereceği kararla suçlandırılır.

 

V. Verantwortlichkeit des Präsidenten
Artikel 99. Den Präsident der Republik kann auf Antrag von mindestens eines Drittels aller Stimmen der Türkischen Großen Nationalversammlung und auf Grund eines in gemeinsamer Sitzung mit Zweidrittelmehrheit gefaßten Beschlusses des Hochverrats angeklagt werden.

 

VI. Cumhurbaşkanına Vekillik Etme
Madde 100 - Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder.

 

VI. Vertretung des Präsidenten der Republik
Artikel 100. Im Falle der vorübergehenden Abwesenheit des Präsidenten der Republik aus Krankheitsgründen oder wegen einer Reise ins Ausland vertritt ihn der Präsident des Senates der Republik bis zur Wiederaufnahme seiner Amtsgeschäfte und im Falle seines Ablebens, seines Rücktritts oder der Erledigung des Amtes des Präsidenten aus einem sonstigen Grunde bis zur Neuwahl des Präsidenten der Republik.

 

VII. Görevin Sona Ermesi ve Yeni Cumhurbaşkanı Seçimi
Madde 101 - Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasına onbeş gün kalınca veya Cumhurbaşkanlığı boşalınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Cumhurbaşkanını seçer; Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanık değilse, hemen toplantıya çağırılır.

 

VII. Beendigung der Amtspflichten des Präsidenten und Wahl eines neuen Präsidenten
Artikel 101. Die Türkische Große Nationalversammlung wählt den neuen Präsidenten der Republik 15 Tage vor Ablauf der Amtsperiode des aus dem Amte scheidenden Präsidenten, im Falle einer unerwarteten Erledigung des Präsidentenamtes wird er sofort gewählt. Tagt die Türkische Große Nationalversammlung nicht, so muß sie unverzüglich einberufen werden.

 

B) Bakanlar Kurulu

B. Der Ministerrat
 

I. Kuruluş
Madde 102 - Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan kuruludur.

Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.

Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahibolanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır.

 

I. Organisation
Artikel 102. Der Ministerrat besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern.

Der Ministerpräsident wird vom Präsidenten der Republik aus den Reihen der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung ernannt.

Die Minister werden vom Ministerpräsidenten aus den Reihen der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung und der zu Abgeordneten wählbaren Personen vorgeschlagen und vom Präsidenten der Republik ernannt.

 

II. İşe Başlama ve Güven Oyu
a) Göreve Başlarken Güven Oyu
Madde 103 - Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Meclislere sunulur; Meclisler tâtilde ise toplantıya çağrılır.

Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir Bakan tarafından Meclislerde okunur ve Millet Meclisinde güven oyuna başvurulur. Güven oyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.

 

II. Amtseinführung und Vertrauensvotum
a. Vertrauensvotum zur Zeit der Einführung
Artikel 103. Bei den Gesetzgebungskörperschaften wird die vollständige Mitgliederliste des Ministerrates vorgelegt. Falls sie zu dieser Zeit nicht tagen, müssen sie einberufen werden.

Der Ministerpräsident oder einer der Minister verliest spätestens eine Woche nach der Bildung des Ministerrates vor beiden Gesetzgebungskörperschaften das Regierungsprogramm; danach wird das Regierungsprogramm der Nationalversammlung zum Vertrauensvotum unterbreitet. Die Debatte über das Vertrauensvotum beginnt zwei Tage nach Verlesung des Regierungsprogramms und die Abstimmung findet einen vollen Tag nach Beendigung der Verhandlungen statt.

 

b) Görev Sırasında Güven Oyu
Madde 104 - Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Millet Meclisinden güven istiyebilir.

Güven istemi, Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.

Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.

 

b. Vertrauensvotum während der Amtszeit
Artikel 104. Der Ministerpräsident kann, sofern er es für notwendig erachtet, nach Erörterung einer Angelegenheit in einer Sitzung des Ministerrates ein Vertrauensvotum in der Nationalversammlung einreichen.

Das Gesuch um ein Vertrauensvotum darf erst nach Ablauf eines vollen Tages nach seiner Vorlage an die Nationalversammlung erörtert und erst nach Ablauf eines vollen Tages nach Beendigung der Erörterungen zur Abstimmung gebracht werden.

Das Gesuch um ein Vertrauensvotum kann nur von der absoluten Mehrheit aller Mitglieder abgelehnt werden.

 

III. Görev ve Siyasi Sorumluluk
Madde 105 - Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.

Her Bakan kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumludur.

Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı durumdadır.

 

III. Pflichten und politische Verantwortlichkeit
Artikel 105. Als Vorsitzender des Ministerrates fördert der Ministerpräsident die Zusammenarbeit unter den Ministern und wacht über die Durchführung der Politik der Regierung. Der Ministerrat ist für die Durchführung dieser Politik gemeinschaftlich verantwortlich.

Jeder Minister ist darüber hinaus für die Arbeit innerhalb seines Amtsbereiches sowie für die Handlungen und Tätigkeiten seiner Untergebenen verantwortlich.

Die Immunität und Verantwortlichkeit der Minister entspricht der der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung.

 

IV. Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar
Madde 106 - Bakanlıklar, kanunun koyduğu esaslara göre kurulur.

Açık olan Bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir Bakana, diğer bir Bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir Bakan birden fazlasına vekillik edemez.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce Divana verilen bir Bakan, bakanlıktan düşer.

Herhangi bir sebeple boşalan Bakanlığa en geç onbeş gün içinde atanma yapılır.

 

IV. Organisation der Ministerien; die Minister
Artikel 106. Die Organisation der Ministerien erfolgt nach Maßgabe gesetzlich festgelegter Prinzipien.

Ministerien, in denen der Ministersitz frei ist oder deren Minister sich in Urlaub befindet oder aus triftigen Gründen abwesend ist, werden von einem Minister stellvertretend geleitet. Ein Minister kann jedoch auf keinen Fall mehr als einen Minister vertreten.

Ein auf Beschluß der Türkischen Großen Nationalversammlung vor dem Obersten Gerichtshof angeklagter Minister geht seines Amtes verlustig.

Ein aus irgendeinem Grunde frei gewordenen Ministersitz muß innerhalb einer Frist von höchstens 15 Tagen neu besetzt werden.

 

V. Tüzükler
Madde 107 - Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştayın incelemesinden geçirilerek, tüzükler çıkarabilir.

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayınlanır.

 

V. Rechtsverordnungen
Artikel 107. Der Ministerrat kann Rechtsverordnungen zur Ausführung der Gesetze erlassen, sofern sie nicht gegen die bestehenden Gesetze verstoßen und sofern sie zuvor im Staatsrat erörtert wurden.

Rechtsverordnungen müssen Präsidenten der Republik unterzeichnet und in derselben Weise wie Gesetze verkündet werden.

 

VI. Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi
Madde 108 - Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca verilen güvensizlik oyu sebebiyle, onsekiz aylık bir süre içinde, Bakanlar Kurulu iki defa düşmüş ve üçüncü defa güvensizlik oyu verilmiş olursa, Başbakan, Cumhurbaşkanından, Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesini istiyebilir. Bu istek üzerine, Cumhurbaşkanı, Meclislerin Başkanlarına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yenilenme kararı Resmi Gazetede yayınlanır ve hemen seçime gidilir.

 

VI. Ausschreibung von Neuwahlen zur Nationalversammlung durch den Präsidenten der Republik
Artikel 108. Wurde der Ministerrat innerhalb von 18 Monaten zweimal durch ein Mißtrauensvotum nach Maßgabe der Artikel 89 und 104 der Verfassung gestürzt und wird danach ein drittes Mißtrauensvotum erteilt, so kann der Ministerpräsident den Präsidenten der Republik ersuchen, Neuwahlen zur Nationalversammlung; auszuschreiben. Nach Rücksprache mit den Präsidenten der beiden Gesetzgebungskörperschaften kann der Präsident der Republik daraufhin die Abhaltung von Neuwahlen beschließen. Dieser Beschluß muß im Staatsanzeiger veröffentlicht werden, und die Wahlen müssen unverzüglich vorbereitet werden.

 

VII. Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu
Madde 109 - Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adâlet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise bu karardan başlıyarak beş gün içinde, Başbakanca Türkiye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyeleri arasından yeni Adâlet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları atanır.

108 inci madde gereğince seçimlerin, yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar çekilir ve Başbakan geçici bir Bakanlar Kurulu kurar.

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adâlet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bağımsızlardan olmak üzere, Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarından, bu Meclisteki oranlarına göre üye alınır.

Siyasî parti gruplarından alınacak üye sayısını, Millet Meclisi Başkanı tesbit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen Bakanlığı kabûl etmiyen veya sonradan çekilen partiler yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışardan bağımsızlar atanır.

Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmî Gazetede ilânından itibaren beş gün içinde kurulur.

Geçici Bakanlar Kurulu için güven oyuna başvurulmaz.

Geçici Bakanlar Kurulu, seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür.

 

VII. Provisorischer Ministerrat während den Wahlen
Artikel 109. Der Justizminister, der Innenminister und der Verkehrsminister müssen vor den Wahlen zurücktreten. Wenn vor Ablauf der ordentlichen Legislaturperiode ein Beschluß über die, Abhaltung von Neuwahlen ergeht, so muß der Ministerpräsident spätestens fünf Tage nach diesem Beschluß und nicht später als drei Tage vor dem Tag der Wahlen aus den Reihen der keiner Partei angehörenden Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung einen neuen Justizminister, Innenminister und Verkehrsminister ernennen.

Nachdem der Beschluß über die Abhaltung von Neuwahlen gemäß Artikel 108 erlassen ist, müssen die Minister von ihrem Amt zurücktreten und der Ministerpräsident einen vorläufigen Ministerrat bilden.

Der provisorische Ministerrat besteht aus den Mitgliedern der Fraktionen im Verhältnis zu ihrer Stärke in der Nationalversammlung, mit Ausnahme jedoch des Justizministers, des Innenminister und des Verkehrsministers, die aus den Reihen der keiner Partei angehörenden Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung ernannt werden müssen.

Die Zahl der Mitglieder, die aus den Reihen der Fraktionen ernannt werden müssen, wird vom Vorsitzenden der Nationalversammlung festgesetzt und dem Ministerpräsidenten mitgeteilt.

Parteimitglieder, die einen ihnen angebotenen Ministerposten ablehnen oder später zurücktreten, werden durch Nichtparteiangehörige ersetzt, wobei es keine Rolle spielt, ob diese der Nationalversammlung angehören oder nicht.

Der Provisorische Ministerrat muß spätestens fünf Tage nach der Veröffentlichung des Beschlusses über die Abhaltung von Neuwahlen im Amtsanzeiger gebildet werden. Der provisorische Ministerrat bedarf keines Vertrauensvotums.

Der provisorische Ministerrat übt seine Funktionen für die Dauer der Wahlen bis zum Zusammentritt der neuen Versammlung aus.

 

VIII. Millî Savunma
a) Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı
Madde 110 - Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevî varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.

Millî Güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar kurulu sorumludur.

Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin komutanıdır.

Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 110 folgende Fassung:
"Madde 110 - Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevî varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
Millî Güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.
Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin komutanıdır.
Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.
Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarıyla ilişkileri kanunla düzenlenir."

 

VIII. Nationale Verteidigung
a. Das Amt des Oberbefehlshabers und des Generalstabschefs
Artikel 110. Das Amt des Oberbefehlshabers wird der Idee nach von der Türkischen Großen Nationalversammlung getragen und wird durch den Präsidenten der Republik verkörpert.

Der Ministerrat ist der Türkischen Großen Nationalversammlung für die Wahrung der nationalen Sicherheit und die Vorbereitung der Streitkräfte für den Kriegsfall verantwortlich.

Der Generalstabschef ist Befehlshaber über die Streitkräfte.

Der Generalstabschef wird auf Vorschlag des Ministerrates vom Präsidenten der Republik ernannt; seine Pflichten und Befugnisse werden durch Gesetz bestimmt. Der Generalstabschef ist dem Ministerpräsidenten für die Ausübung seiner Pflichten und Befugnisse verantwortlich.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 110 folgende Fassung:
"Artikel 110. Das Amt des Oberbefehlshabers wird der Idee nach von der Türkischen Großen Nationalversammlung getragen und wird durch den Präsidenten der Republik verkörpert.
Der Ministerrat ist der Türkischen Großen Nationalversammlung für die Wahrung der nationalen Sicherheit und die Vorbereitung der Streitkräfte für den Kriegsfall verantwortlich.
Der Generalstabschef ist Befehlshaber über die Streitkräfte.
Der Generalstabschef wird auf Vorschlag des Ministerrates vom Präsidenten der Republik ernannt; seine Pflichten und Befugnisse werden durch Gesetz bestimmt. Der Generalstabschef ist dem Ministerpräsidenten für die Ausübung seiner Pflichten und Befugnisse verantwortlich.
Die Aufgaben und Zuständigkeiten des Ministeriums für die nationale Verteidigung und dessen Beziehungen zum Chef des Generalstabs und den Kommandanten der Streitkräfte werden durch Gesetz geregelt."

 

b) Millî Güvenlik Kurulu
Madde 111 - Millî Güvenlik Kurulu kanunun gösterdiği bakanlar ile Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet temsilcilerinden kuruludur.

Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı Başkanlık eder, bulunmadığı zaman, bu görevi Başbakan yapar.

Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık etmek üzere gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 111 folgende Fassung:
"Madde 111 - Millî Güvenlik Kurulu, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve kanunun gösterdiği bakanlar ile Kuvvet Komutanlarından kuruludur.
Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı Başkanlık eder; bulunmadığı zaman, bu görevi Başbakan yapar.
Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye eder."

 

b. Der Nationale Sicherheitsrat
Artikel 111. Der Nationale Sicherheitsrat besteht aus den gesetzlich vorgesehenen Ministern, dem Generalstabschef und Vertretern der Streitkräfte.

Der Präsident der Republik, und in dessen Abwesenheit der Ministerpräsident, führt den Vorsitz im Nationalen Sicherheitsrat.

Der Nationale Sicherheitsrat übermittelt dem Ministerrat die notwendigen grundlegenden Empfehlungen, um ihm bei Entscheidungen, welche die nationale Sicherheit und Gleichordnung betreffen, behilflich zu sein.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 111 folgende Fassung:
"Artikel 111. Der Nationale Sicherheitsrat besteht aus dem Ministerpräsidenten, dem Generalstabschef, den im Gesetz aufgeführten Ministern und den Kommandanten der Streitkräfte.
Der Präsident der Republik, und in dessen Abwesenheit der Ministerpräsident, führt den Vorsitz im Nationalen Sicherheitsrat.
Der Nationale Sicherheitsrat empfiehlt bei Entscheidungen über die nationale Sicherheit und bei der Gewährleistung der Koordinierung dem Ministerrat die sachentsprechenden Grundauffassungen."

 

C) İdare
 

C. Die Verwaltung
 

I. İdarenin Esasları
a) İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği
Madde 112 - İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.

İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Kamu tüzel kişiliği, ancak Kanunla veya Kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

 

I. Grundsätze der Verwaltung
a. Die Unteilbarkeit der Verwaltung; juristische Personen des öffentlichen Rechts
Artikel 112. Die Organisation und die Tätigkeit der Verwaltung folgen den Grundsätzen der Zentralisation als auch der Dezentralisation.

Die Verwaltung bildet in bezug auf ihre Organisation und ihre Tätigkeit ein Ganzes und wird durch Gesetz geregelt. Juristische Personen des öffentlichen Rechts können nur durch Gesetz oder auf Grund ausdrücklich erteilter gesetzlicher Ermächtigung gegründet werden.

 

b) Yönetmelikler
Madde 113 - Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Yönetmelikler Resmi Gazete ile yayınlanır.

 

b. Verwaltungsverordnungen
Artikel 113. Die Ministerien und die juristischen Personen des öffentlichen Rechtes können zur Sicherstellung der Anwendung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Gesetze und Vorschriften in Übereinstimmung mit diesen Gesetzen und Vorschriften Verwaltungsverordnungen erlassen. Verwaltungsverordnungen müssen im Amtsanzeiger veröffentlicht werden.

 

c) Yargı Denetimi
Madde 114 -İdarenin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz.

İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak davalarda süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden başlar.

İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 114 folgende Fassung:
"c) Yargı Yolu
Madde 114 - İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır.
Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınırlıyacak tarzda kullanılamaz. İdarî eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez.
İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâvalarda süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden başlar.
İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür."

 

c. Richterliche Nachprüfung
Artikel 114. Kein Verwaltungsakt oder Verwaltungsverfahren ist frei von richterlicher Nachprüfung.

Für die gegen Verwaltungsakte ergebenden Klagen beginnt die Verjährungsfrist mit dem Tage des schriftlichen Bescheids.

Die Verwaltung ist für die aus Verwaltungsakten und Verwaltungstätigkeiten erwachsenen Schäden verantwortlich.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 114 folgende Fassung:
"c) Rechtsweg
Artikel 114. Gegen alle Handlungen und Akte der Verwaltung steht der Rechtsweg offen.
Die Rechtsprechungsfunktion darf nicht in einer Weise ausgeübt werden, daß die den gesetzlich vorgesehenen Förmlichkeiten und Grundsätzen entsprechende Erfüllung der Aufgaben der Exekutive eingeschränkt wird. Richterliche Entscheidungen mit dem Charakter einer Verwaltungshandlung oder eines Verwaltungsaktes dürfen nicht gefällt werden.
Für die gegen Verwaltungsakte ergebenden Klagen beginnt die Verjährungsfrist mit dem Tage des schriftlichen Bescheids.
Die Verwaltung ist für die aus Verwaltungsakten und Verwaltungstätigkeiten erwachsenen Schäden verantwortlich. "

 

II. İdarenin Kuruluşu
a) Merkezî İdare
Madde 115 - Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımdan coğrafya durumuna, iktisadî şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.

Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, birden çok ili içine alan çevrede, bu hizmetler için, yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir.

 

II. Verwaltungsorganisation
a. Zentralverwaltung
Artikel 115. Was ihre zentrale Verwaltungsorganisation betrifft, so ist die Türkei nach geographischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sowie nach den Bedürfnissen des öffentliches Dienstes in Provinzen unterteilt; die Provinzen ihrerseits wieder in kleinere Verwaltungsbezirke.

Die Verwaltung der Provinzen ist auf dem Prinzip der Selbstverwaltung begründet.

Zur Durchführung besonderer öffentlicher Aufgaben können mehrere Provinzen umfassende Regionalorganisationen mit Selbstverwaltung geschaffen werden.

 

b) Mahallî İdareler
Madde 116 - Mahallî idareler, il, belediye veya köy halkının müşterek mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir.

Mahallî idarelerin seçimleri, kanunun gösterdiği zamanlarda ve 55 inci maddede yazılı esaslara göre yapılır.

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim, ancak yargı yolu ile olur.

Mahallî idarelerin kuruluşları, kendi aralarında birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

 
b. Örtliche Verwaltung:
Artikel 116. Die örtlichen Verwaltungskörperschaften sind juristische Personen des öffentlichen Rechtes, die zur Befriedigung der gemeinsamen lokalen Bedürfnisse der Bürger in den Provinzen, Städten und Dörfern geschaffen werden; ihre leitenden Organe werden vom Volke gewählt.

Die Wahlen für die lokalen Verwaltungskörperschaften werden zu gesetzlich bestimmten Zeiten und gemäß den Vorschriften des Artikels 55 dieser Verfassung abgehalten.

Die Rechtskontrolle über Erwerb und Verlust der Eigenschaft eines Verwaltungsorgans liegt einzig bei den Gerichten.

Die Organisation von lokalen Verwaltungskörperschaften, ihr Zusammenschluß in Verbände, ihre Aufgaben, Befugnisse, Finanz- und Disziplinarangelegenheiten sowie ihre Beziehungen untereinander wie auch gegenüber der Zentralverwaltung, werden durch Gesetz geregelt. Für die Einnahmequellen dieser Verwaltungskörperschaften wird ihren Aufgaben entsprechend Vorsorge getroffen.

 

III. Memurlarla İlgili Hükümler
a) Genel Kural
Madde 117 - Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar eliyle görülür.

Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.

 

III. Vorschriften über den Staatsdienst
a. Allgemeine Vorschriften
Artikel 117. Die Grund- und Dauertätigkeiten des öffentlichen Dienstes, die durch den Staat und die öffentlichen Körperschaften im Einklang mit den allgemeinen Verwaltungsgrundsätzen besorgt werden müssen, werden von Staatsbeamten wahrgenommen.

Die Eignungsbedingungen für die Staatsbeamten, das Verfahren ihrer Ernennung, ihre Pflichten und Befugnisse, ihre Rechte und ihre Verantwortlichkeit, ihre Gehälter und Zuschüsse sowie sonstige Personalangelegenheiten werden durch Gesetz geregelt.

 

b) Memur Teminatı
Madde 118 - Memurlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri mensupları hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında, isnadolunan hususun ilgiliye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve savunma için belli bir süre tanınması şarttır.

Bu esaslara uyulmadıkça disiplin cezası verilemez.

Disiplin kararları, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz.

Asker kişiler hakkındaki hükümler saklıdır.

 

b. Schutz der Staatsbeamten
Artikel 118. Bei Disziplinarverfahren gegen Staatsbeamte oder Angehörige von Berufsverbänden mit öffentlichem Verbandscharakter ist es unerläßliche Bedingung, daß dem Beklagten der Gegenstand der Klage offen und schriftlich mitgeteilt wird, daß er ersucht wird, eine schriftliche Rechtfertigung- zu unterbreiten, und daß ihm zu deren Vorbereitung und Unterbreitung eine bestimmte Frist zugestanden wird.

Eine Disziplinarstrafe darf nicht verhängt werden, sofern nicht diese Grundsätze befolgt werden.

Disziplinarverfahren werden der richterlichen Nachprüfung durch die Gerichtshöfe nicht entzogen.

Die Vorschriften für die Angehörigen der Streitkräfte bleiben unberührt.

 

c) Memurların Siyasî Partilere ve Sendikalara Girememesi
Madde 119 - Memurlar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış olanların merkez kurullarında görev alanlar, siyasî partilere üye olamazlar. Memurlar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çalışanlar, görevlerini yerine getirirken, vatandaşlar arasından, siyasî kanaatlerinden dolayı her hangi bir ayırım yapamazlar.

Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme hükmüyle sabit olanlar, kamu hizmetinden temelli çıkarılır.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 119 folgende Fassung:
"Madde 119 - Memurlar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların merkez kurullarında görev alanlar, siyasî partilere ve sendikalara üye olamazlar. Memurlar ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çalışanlar, görevlerini yerine getirirken, vatandaşlar arasında, siyasî kanaatlerinden dolayı herhangi bir ayırım yapamazlar.
Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme hükmüyle sabit olanlar, kamu hizmetinden temelli çıkarılır.
İşçi niteliği taşımayan kamu hizmetlilerinin mesleki menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacını güden kuruluşların bağlı olacakları hükümler kanunla düzenlenir."

 

c. Verbot des Beitritts von Staatsbeamten zu politischen Parteien
Artikel 119. Die Beamten und solche Personen, welche in öffentlichen Unternehmungen mit Leitungs- und Aufsichtsfunktionen beschäftigt sind oder Aufgaben in den Zentralausschüssen derjenigen gemeinnützigen Vereine übernommen haben, deren private Geldquellen und sonstige private Mittel gesetzlich gewährleistet sind, dürfen nicht Mitglieder politischer Parteien sein. Die Beamten und die in öffentlichen Wirtschaftsunternehmen tätigen Personen dürfen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben keine Unterschiede zwischen den Staatsangehörigen wegen deren politischer Überzeugung machen.

Diejenigen, deren Zuwiderhandeln gegenüber diesen Grundsätzen durch ein Gerichtsurteil festgestellt wurde, werden für immer aus dem öffentlichen Dienst entlassen.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 119 folgende Fassung:
"Artikel 119. Die Beamten und solche Personen, welche in öffentlichen Unternehmungen mit Leitungs- und Aufsichtsfunktionen beschäftigt sind oder Aufgaben in den Zentralausschüssen derjenigen gemeinnützigen Vereine übernommen haben, deren private Geldquellen und sonstige private Mittel gesetzlich gewährleistet sind, dürfen nicht Mitglieder politischer Parteien und Gewerkschaften sein. Die Beamten und die in öffentlichen Wirtschaftsunternehmen tätigen Personen dürfen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben keine Unterschiede zwischen den Staatsangehörigen wegen deren politischer Überzeugung machen.
Diejenigen, deren Zuwiderhandeln gegenüber diesen Grundsätzen durch ein Gerichtsurteil festgestellt wurde, werden für immer aus dem öffentlichen Dienst entlassen.
Die Vorschriften hinsichtlich Vereinigungen zum Schutz und zur Förderung der beruflichen Interessen derjenigen öffentlichen Bediensteten, die nicht Arbeitnehmer sind, sind gesetzlich zu regeln."

 

IV. Özerk Kuruluşlar
a) Üniversiteler
Madde 120 - Üniversiteler, ancak Devlet eliyle ve kanunla kurulur. Üniversiteler, bilimsel ve idarî özelliğe sahip kamu özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir.

Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen yetkili öğretim üyelerinden kurulu organları eliyle yönetilir ve denetlenir; özel kanuna göre kurulmuş Devlet Üniversiteleri hakkındaki hükümler saklıdır.

Üniversite organları, öğretim üyeleri ve yardımcıları, üniversite dışındaki makamlarca, her ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaştırılamazlar.

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe araştırma ve yayında bulunabilirler.

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve bunların seçimleri, görev ve yetkileri, öğretim ve araştırma görevlerinin üniversite organlarınca denetlenmesi, bu esaslara göre kanunla düzenlenir.

Siyasî partilere üye olma yasağı, üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygulanmaz. Ancak, bunlar partilerin genel merkezleri dışında yönetim görevi alamazlar.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 120 folgende Fassung:
"Madde 120 - Üniversite, ancak Devlet eliyle ve kanunla kurulur. Üniversiteler, özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Üniversite özerkliği, bu maddede belirtilen hükümler içinde uygulanır ve bu özerklik, üniversite binalarında ve eklerinde suçların ve suçluların kovuşturulmasına engel olmaz.
Üniversiteler, Devletin gözetimi ve denetimi altında, kendileri tarafından seçilen organları eliyle yönetilir. Özel kanuna göre kurulan Devlet Üniversiteleri hakkındaki hükümler saklıdır.
Üniversite organları, öğretim üyeleri ve yardımcıları, üniversite dışındaki makamlarca, her ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaştırılamazlar. Son fıkra hükümleri saklıdır.
Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe araştırma ve yayında bulunabilirler.
Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve bunların seçimleri, görev ve yetkileri, üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usûlleri ve üniversite organlarının sorumluluğu, öğrenim ve öğretim hürriyetlerini engelleyici eylemleri önleme tedbirleri, üniversiteler arasında ihtiyaca göre öğretim üyeleri ve yardımcılarının görevlendirilmesinin sağlanması, öğrenim ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine ve kalkınma plânı ilkelerine göre yürütülmesi esasları kanunla düzenlenir.
Üniversitelerin bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun olarak yürürlüğe konulur ve denetlenir.
Üniversitelerle onlara bağlı fakülte, kurum ve kuruluşlarda öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üniersite organlarınca giderilmemesi halinde Bakanlar Kurulu, ilgili üniversitelerin veya bu üniversiteye bağlı fakülte, kurum ve kuruluşların idaresine el koyar ve bu kararını hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının onamasına sunar. Hangi hallerin el koymayı gerektireceği, el koyma kararının ilân ve uygulanma usûlleri ile süresi ve devamınca Bakanlar Kurulunun yetkilerinin nitelik ve kapsamı kanunla düzenlenir."

 

IV. Autonome Einrichtungen
a. Universitäten
Artikel 120. 1Universitäten werden allein vom Staat und durch Gesetz errichtet. Die Universitäten sind juristische Personen des öffentlichen Rechts und sie sind in den akademischen wie auch den Verwaltungsangelegenheiten autonom.

2Die Verwaltung und Kontrolle der Universitäten erfolgt durch Organe, die von Mitgliedern des Lehrkörpers aus ihren eigenen Reihen gewählt werden. Die Vorschriften über die auf Grund von besonderen Gesetzen errichteten Staatsuniversitäten bleiben unberührt.

3Die Universitätsorgane, die Mitglieder des Lehrkörpers und ihre Assistenten können aus keinem Grunde von anderen als den Universitätsbehörden ihres Amtes enthoben werden.

4Die Mitglieder des Lehrkörpers der Universität und ihre Assistenten haben das Recht, ungehindert zu forschen und zu veröffentlichen.

5Organisation und Arbeitsablauf innerhalb der Universitäten, ihre Organe und deren Wahl, Aufgaben und Befugnisse sowie die Aufsicht über Lehre und Forschung durch die Universitätsorgane werden gemäß den vorerwähnten Prinzipien durch Gesetz geregelt.

6Das Verbot, politischen Parteien beizutreten, findet auf die Mitglieder des Lehrkörpers der Universität keine Anwendung. Sie dürfen außerhalb der Zentralorganisation der politischen Parteien keine führenden Positionen übernehmen.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 120 folgende Fassung:
"Artikel 120. 1Universitäten werden allein vom Staat und durch Gesetz errichtet. Die Universitäten sind juristische Personen des öffentlichen Rechts. Die Universitätsautonomie wird im Rahmen der in diesem Artikel gegebenen Vorschriften durchgeführt; diese Autonomie steht einer Verfolgung strafbarer Handlungen und ihrer Täter innerhalb der Universitätsgebäude und ihrer Nebengebäude nicht im Wege.

2Die Universitäten werden unter der Aufsicht und Kontrolle des Staates von Organen verwaltet, welche von ihnen selbst gewählt werden. Die Vorschriften über die auf Grund von besonderen Gesetzen errichteten Staatsuniversitäten bleiben unberührt. Die Universitätsorgane, die Mitglieder des Lehrkörpers und ihre Assistenten können aus keinem Grund von anderen als den Universitätsbehörden ihres Amtes enthoben werden. Die Vorschriften des letzten Absatzes bleiben unberührt.
3Die Mitglieder des Lehrkörpers und die Hilfskräfte der Universitäten können frei forschen und publizieren.
4Gründung und Organisation der Universitäten, ihre Organe und deren Wahl, Aufgaben und Befugnisse, Art und Weise der Ausübung der Staatsaufsicht und des Kontrollrechts, die Verantwortung der Universitätsorgane, Vorbeugungsmaßnahmen gegen Handlungen, welche die Lern- und Lehrfreiheit behindern, die Sicherstellung der Möglichkeit, bei Bedarf Mitglieder des Lehrkörpers und Assistenten an eine andere Universität abzuordnen sowie die Grundsätze der Universitätsverwaltung im Rahmen der Lern- und Lehrfreiheit und ihre Garantie entsprechend den Erfordernissen der zeitgenössischen Wissenschaft und Technologie und den Grundlinien des Entwicklungsplans werden durch Gesetz geregelt.
5Die Haushalte der Universitäten werden entsprechend den für den allgemeinen Haushalt und die Sonderhaushalte maßgeblichen Grundsätzen in Kraft gesetzt und geprüft.
6Falls die Lern- und Lehrfreiheit in den Universitäten und den ihnen angeschlossenen Fakultäten, Körperschaften und Anstalten gefährdet wird und diese Gefahr nicht seitens der Universitätsorgane beseitigt werden kann, übernimmt der Ministerrat die Verwaltung der betreffenden Universitäten oder der ihnen angeschlossenen Fakultäten, Körperschaften und Anstalten und unterbreitet die diesbezügliche Anordnung unverzüglich zur Bestätigung der Türkischen Großen Nationalversammlung in gemeinsamer Tagung. Durch Gesetz werden bestimmt: die Fälle, in denen die Verwaltungsübernahme erforderlich ist, die Art und Weise der Bekanntmachung und Anwendung des Übernahmebeschlusses und seiner Dauer sowie die Merkmale und das Ausmaß der Befugnisse des Ministerrats während der Verwaltungsübernahme."

 

b) Radyo ve Televizyonun İdaresi ve Haber Ajansları
Madde 121 - Radyo ve televizyon istasyonların idaresi özerk kamu tüzel kişiliği halinde kanunla düzenlenir.

Her türlü radyo ve televizyon yayımları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır.

Radyo ve televizyon idaresi, kültür ve eğitime yardımcılık görevinin gerektirdiği yetkilere sahip kılınır.

Devlet tarafından kurulan veya Devletten malî yardım alan haber ajanslarının tarafsızlığı esastır.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 121 folgende Fassung:
"Madde 121 - Radyo ve televizyon istasyonları, ancak Devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde kanunla düzenlenir. Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim organlarının kuruluşundan tarafsızlık ilkesini bozacak hükümler koyamaz.
Her türlü radyo ve televizyon yayımları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır.
Haber ve programların seçilmesinde, işlenmesinde ve sunulmasında ve kültür ve eğitime yardımcılık görevinin yerine getirilmesinde Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ahlâkın gereklerine uyulması, haberlerin doğruluğunun sağlanması esasları ile organların seçimi, yetki, görev ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.
Devlet tarafından kurulan veya Devletten malî yardım alan haber ajanslarının tarafsızlığı esastır."

 

b. Rundfunk- und Fernsehverwaltung und Nachrichtenagenturen
Artikel 121. Die Verwaltung der Rundfunk- und Fernsehstationen als autonomer juristischer Person des öffentlichen Rechtes wird durch Gesetz geregelt.

Rundfunk- und Fernsehsendungen jeglicher Art müssen nach den Grundsätzen der Unparteilichkeit veranstaltet werden.

Die Rundfunk- und Fernsehverwaltung wird mit den zur Förderung und Unterstützung von Erziehung und Kultur als den ihr obliegenden Aufgaben erforderlichen Vollmachten versehen.

Unparteilichkeit ist ein Grunderfordernis für die vom Staat eingerichteten oder finanziell unterstützten Nachrichtenagenturen.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 121 folgende Fassung:
"Artikel 121. Rundfunk- und Fernsehanstalten werden allein durch den Staat gegründet; ihre Verwaltung ist in der Form einer unparteiischen juristischen Person des öffentlichen Rechts durch Gesetz zu regeln. Das Gesetz darf keine Vorschriften erhalten, welche das Prinzip der Unparteilichkeit bei der Verwaltung und Kontrolle sowie bei der Zusammensetzung der Verwaltungsorgane verletzen.

Rundfunk- und Fernsehsendungen jeglicher Art müssen nach den Grundsätzen der Unparteilichkeit veranstaltet werden.
Durch Gesetz werden die Wahl, die Zuständigkeit, die Aufgaben und die Verantwortlichkeit der Organe sowie die Grundsätze geregelt, damit die Richtigkeit der Nachrichten garantiert und bei der Auswahl, der Bearbeitung und der Ausstrahlung von Nachrichten und Programmen und bei der Erfüllung ihrer die Kultur und die Erziehung fördernden Aufgabe den Erfordernissen des Bestands von Staatsgebiet und Staatsvolk, der auf den Menschenrechten beruhenden nationalen, demokratischen, laizistischen und sozialen Republik, der nationalen Sicherheit und der allgemeinen Sitten entsprochen wird.
Unparteilichkeit ist ein Grunderfordernis für die vom Staat eingerichteten oder finanziell unterstützten Nachrichtenagenturen."

 

V. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Madde 122 - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla meydana getirilir ve organları kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilir.

İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına dayanmaksızın, geçici veya sürekli olarak görevinden uzaklaştıramaz.

Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.

 

V. Berufsorganisationen mit öffentlichem Verbandscharakter
Artikel 122. Berufsorganisationen mit öffentlichem Verbandscharakter werden durch Gesetz errichtet; ihre Organe werden von ihren Mitgliedern aus ihren eigenen Reihen gewählt.

Die Verwaltung kann die gewählten Organe ohne ein richterliches Urteil weder zeitweilig noch für immer ihres Amtes entheben.

Die Satzungen von Berufsverbänden, ihre Verwaltung und ihre Tätigkeit dürfen nicht gegen die demokratischen Grundsätze verstoßen.

 

VI. Olağanüstü Yönetim Usûlleri
a) Olağanüstü Haller
Madde 123 - Olağanüstü hallerde vatandaşlar için konulabilecek para, mal ve çalışma yükümleri ile bu hallerin ilânı, yürütülmesi ve kaldırılması ile ilgili usuller kanunla düzenlenir.

 

VI. Notstandsverwaltung
a. Notstandsfälle
Artikel 123. Die Verfahren bei der Auferlegung von finanziellen Belastungen, bei der Beschlagnahme von Eigentum und der Verordnung von Zwangsarbeit in Notstandsfällen werden einschließlich der Verkündung des Inkrafttretens und der Dauer solcher Verpflichtungen durch Gesetz geregelt.

 

b) Sıkıyönetim
Madde 124 - Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmaolduğunu gösterir kesin belirtilerin meydana çıkması sebebiyle, Bakanlar Kurulu, süresi bir ayı aşmamak üzere, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya her yerinde sıkıyönetim ilan edebilir ve bunu hemen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onamasına sunar.

Meclis, gerekli gördüğü zaman, sıkıyönetim süresini kısaltâbileceği gibi, tamamiyle de kaldırabilir. Meclisler toplanık değilse, hemen toplantıya çağırılır.

Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Bu kararlar Meclislerin birleşik toplantısında alınır.

Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı kanunla gösterilir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 124 folgende Fassung:
"b) Sıkıyönetim ve Savaş Hali
Madde 124 - Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasa'nın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin ortaya çıkması sebebiyle Bakanlar Kurulu, süresi iki ayı aşmamak üzere, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya her yerinde Sıkıyönetim ilân edebilir ve bunu hemen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onamasına sunar. Meclis, gerekli gördüğü zaman, Sıkıyönetim süresini kısaltâbileceği gibi, tamamiyle de kaldırabilir. Meclisler toplanık değilse, hemen toplantıya çağırılır.
Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Bu kararlar Meclislerin birleşik toplantısında alınır.
Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya savaş gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde vatandaşlar için konulabilecek yükümler kanunla gösterilir."

 

b.  Ausnahmezustand
Artikel 124. Im Kriegsfall, im Falle drohender Kriegsgefahr, im Falle eines Aufstandes oder dann, wenn deutliche Anzeichen auf eine ernsthafte und aktive Erhebung gegen das Vaterland und die Republik hinweisen, kann der Ministerrat in einem oder mehreren Bezirken oder im ganzen Land für die Dauer von höchstens einem Monat den Ausnahmezustand erklären; er muß diese Erklärung der Türkischen Großen Nationalversammlung unverzüglich zu ihrer Billigung unterbreiten.

Wenn die Versammlung es für notwendig erachtet, kann sie die Dauer des Ausnahmezustandes verkürzen oder ihn gänzlich aufheben. Wenn die Gesetzgebungskörperschaften zu der Zeit nicht tagen, müssen sie unverzüglich einberufen werden.

Die Verlängerung des Ausnahmezustandes um jeweils nicht mehr als zwei Monate unterliegt der Entscheidung der Türkischen Großen Nationalversammlung. Eine solche Entscheidung muß in gemeinsamer Sitzung der beiden Gesetzgebungskörperschaften getroffen werden.

Im Falle des Ausnahme- oder allgemeinen Kriegszustandes wird durch Gesetz bestimmt, welche besonderen Vorschriften in Kraft gesetzt werden sollen, wie die Regierungstätigkeit ausgeübt und in welcher Weise die Freiheit eingeschränkt werden darf.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 124 folgende Fassung:
"b) Ausnahme- und Kriegszustand
Artikel 124 - Im Kriegsfall, im Falle drohender Kriegsgefahr, im Falle eines Aufstandes oder dann, wenn deutliche Anzeichen auf eine ernsthafte und aktive Erhebung gegen das Vaterland und die Republik oder für offensichtliche Gewalttätigkeiten hinweisen, die den Bestand von Staatsgebiet und Staatsvolk von innen oder außen gefährden oder auf die Beseitigung der verfassungsmäßig anerkannten freiheitlichen demokratischen Ordnung oder der Grundrechte und Freiheiten gerichtet sind, kann der Ministerrat in einem oder mehreren Bezirken oder im ganzen Land für die Dauer von höchstens zwei Monaten den Ausnahmezustand erklären; er muß diese Erklärung der Türkischen Großen Nationalversammlung unverzüglich zu ihrer Billigung unterbreiten. Die Versammlung kann, wenn sie es für geboten hält, die Dauer des Ausnahmezustandes abkürzen oder ihn gänzlich aufheben. Wenn die Versammlungen nicht tagen, sind sie unverzüglich zur Tagung zusammenberufen.
Die Verlängerung des Ausnahmezustandes um jeweils nicht mehr als zwei Monate unterliegt der Entscheidung der Türkischen Großen Nationalversammlung. Eine solche Entscheidung muß in gemeinsamer Sitzung der beiden Gesetzgebungskörperschaften getroffen werden.
Im Falle des Ausnahme- oder allgemeinen Kriegszustandes wird durch Gesetz bestimmt, welche besonderen Vorschriften in Kraft gesetzt werden sollen, wie die Regierungstätigkeit ausgeübt und in welcher Weise die Freiheit eingeschränkt, und welche eine Last im Falle drohender Kriegsgefahr den Staatsangehörigen auferlegt werden darf. "

 

VII. Kanunsuz Emir
Madde 125 - Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

 

VII. Ungesetzliche Befehle
Artikel 125. Im öffentlichen Dienst in irgendwelcher Eigenschaft oder Stellung tätige Personen dürfen den Befehl eines Vorgesetzten, den sie als gegen die Vorschriften von Verwaltungsverordnungen, Rechtsverordnungen, Gesetze oder die Verfassung verstoßend erachten, nicht ausführen und müssen denjenigen, der den Befehl erteilt hat, von diesem Verstoß in Kenntnis setzen. Besteht der Vorgesetzte jedoch auf die Ausführung des Befehls und erteilt ihn erneut schriftlich, so muß der Befehl ausgeführt werden. in diesem Falle kann der den Befehl ausführende Beamte nicht dafür zur Verantwortung gezogen werden.

Ein Befehl, der schon in sich eine strafbare Handlung darstellt, darf unter keinen Umständen ausgeführt werden; wer einen solchen Befehl ausführt, ist von seiner Verantwortlichkeit nicht befreit.

Die Erfüllung der militärischen Pflichten und die gesetzlich bestimmten Ausnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Notstandsfällen bleiben unberührt.

 

D) İktisadî ve Malî Hükümler
 

D. Wirtschaftliche und fiskalische Vorschriften
 

I. Bütçe
Madde 126 - Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır.

Kanun, kalkınma plânları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usûller koyabilir.

Genel ve katma bütçelerin nasıl yapılacağı ve uygulanacağı kanunla gösterilir. Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

 
I. Das Budget
Artikel 126. Die Ausgaben des Staates und der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes mit Ausnahme öffentlicher Wirtschaftsunternehmen erfolgen in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Jahreshaushaltes.

Das Gesetz kann im Hinblick auf Investitionen im Rahmen von Entwicklungsplänen sowie auf Arbeiten und Dienstleistungen, die voraussichtlich länger als ein Jahr dauern werden, besondere Fristen und Verfahren vorschreiben.

Die Art und Weise der Aufstellung und Ausführung des allgemeinen Haushaltes und der Zusatzhaushalte bestimmt das Gesetz. In das Haushaltsgesetz dürfen keine anderen Vorschriften aufgenommen werden als solche, die sich auf den Haushalt beziehen.

 

II. Sayıştay; Silahlı Kuvvetlerin Mallarının ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Denetlenmesi
Madde 127 - Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.

Sayıştay'ın kuruluşu, işleyişi, denetim usûlleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 127 folgende Fassung:
"Madde 127 - Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.
Sayıştay'ın kuruluşu, işleyişi, denetim usûlleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.
Silâhlı Kuvvetler elinde bulunan devlet mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi usûlleri, Millî Savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir.
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir."

 

II. Rechnungshof; Revision der öffentlichen Wirtschaftsunternehmen
Artikel 127. Es ist Aufgabe des Rechnungshofes, im Namen der Türkischen Großen Nationalversammlung alle Einnahme- und Ausgabekonten sowie alle Vermögensbestände der Verwaltungsabteilungen zu überprüfen, die im allgemeinen Haushalt oder den Zusatzhaushalten enthalten sind; er hat zudem in letzter Instanz über die Rechnungsführung und die Tätigkeit der Verantwortlichen zu entscheiden sowie allgemein die ihm gesetzlich bestimmten Kontroll-, Prüfungs- und Entscheidungsfunktionen wahrzunehmen.

Die Organisation des Rechnungshofes, seine Tätigkeit, das Prüfungsverfahren, die Eignungsbedingungen seiner Mitglieder, deren Ernennung, Pflichten und Befugnisse, ihre Rechte und Verpflichtungen sowie sonstige Personalangelegenheiten ebenso wie die Amtszeit seines Präsidenten und seiner Mitglieder werden durch Gesetz geregelt.

Die Rechnungsprüfung der öffentlichen Wirtschaftsunternehmen durch die Türkische Große Nationalversammlung und durch Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 127 folgende Fassung:
"Artikel 127. Es ist Aufgabe des Rechnungshofes, im Namen der Türkischen Großen Nationalversammlung alle Einnahme- und Ausgabekonten sowie alle Vermögensbestände der Verwaltungsabteilungen zu überprüfen, die im allgemeinen Haushalt oder den Zusatzhaushalten enthalten sind; er hat zudem in letzter Instanz über die Rechnungsführung und die Tätigkeit der Verantwortlichen zu entscheiden sowie allgemein die ihm gesetzlich bestimmten Kontroll-, Prüfungs- und Entscheidungsfunktionen wahrzunehmen.
Die Organisation des Rechnungshofes, seine Tätigkeit, das Prüfungsverfahren, die Eignungsbedingungen seiner Mitglieder, deren Ernennung, Pflichten und Befugnisse, ihre Rechte und Verpflichtungen sowie sonstige Personalangelegenheiten ebenso wie die Amtszeit seines Präsidenten und seiner Mitglieder werden durch Gesetz geregelt.
Durch Gesetz wird bestimmt, wie unter Beachtung der für die nationalen Verteidigungsdienste erforderlichen Geheimhaltung im Namen der Türkischen Großen Nationalversammlung die Kontrolle der in der Hand der Streitkräfte befindlichen staatlichen Vermögensgegenstände vorzunehmen ist.

Die Rechnungsprüfung der öffentlichen Wirtschaftsunternehmen durch die Türkische Große Nationalversammlung und durch Gesetz geregelt."

 

III. Kesin Hesaplar
Madde 128 - Kesin hesap kanunun tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabûl edilmemiş ise, ilgili oldukları malî yılın sonundan başlıyarak en geç bir yıl sonra, Bakanlar Kurulunca, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinden başlıyarak en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

 

III. Abschlußprüfung
Artikel 128. Die Gesetzesentwürfe zum Abschlußbericht müssen der Türkischen Großen Nationalversammlung, sofern durch Gesetz keine kürzere Frist bestimmt ist, spätestens ein Jahr nach Ablauf des betreffenden Rechnungsjahres vom Ministerrat vorgelegt werden. Der Rechnungshof muß der Türkischen Großen Nationalversammlung seinen allgemeinen Prüfungsbericht spätestens innerhalb von sechs Monaten nach der Vorlegung des Abschlußprüfungsberichtes unterbreiten.

 

IV. Kalkınma
a) Kalkınma Plânı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı
Madde 129 - İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır. Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir.

Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak tedbirler özel kanunla düzenlenir.

 

IV. Entwicklung
a. Entwicklungspläne und staatliche Planungsorganisation
Artikel 129. Der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung liegt eine Planung zugrunde. Die Entwicklung erfolgt gemäß der Planung.

Der Aufbau und die Aufgaben der staatlichen Planungsorganisation, die bei der Vorbereitung, Ausführung, Anwendung und Änderung des Planes zu wahrenden Grundsätzen sowie die Maßnahmen zur Verhütung von Planungsänderungen, die die Einheitlichkeit des Planes gefährden, werden durch ein besonderes Gesetz geregelt.

 

b) Tabii Servet Kaynaklarının Aranması ve İşletilmesi
Madde 130 - Tabii servetler ve kaynakları, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.

 

b. Die Erforschung und Ausbeutung von Naturschätzen
Artikel 130. Die natürlichen Reichtümer und Hilfsquellen stehen unter der Rechts- und Verfügungsgewalt des Staates. Das Recht zu ihrer Erforschung und Ausbeutung liegt beim Staat. Ihre Erforschung und Ausbeutung durch den Staat in Verbindung mit Privatunternehmen oder direkt durch Privatunternehmen ist von einer ausdrücklichen gesetzlichen Genehmigung abhängig.

 

c) Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi
Madde 131 - Devlet, ormanların korunması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.

Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devrolunamaz. Bu ormanlar, zaman aşımiyle mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.

Ormanlar içinde veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması ve ormanı koruma bakımından, gerekirse başka yere yerleştirilmesi kanunla düzenlenir.

Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.

Orman suçları için genel af çıkarılmaz; ormanların tahribine yol açacak hiçbir siyasî propaganda yapılamaz.

Durch Gesetz Nr. 1255 vom 17. April 1970 erhielt der Artikel 131 folgende Fassung:
"c) Ormanların ve Orman Köylüsünün Korunması, Ormanların Geliştirilmesi
Madde 131
- Devlet, ormanların korunması ve ormanlık sahaların genişletilmesi ve gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devrolunamaz. Bu ormanlar, zaman aşımıyla mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.
Ormanlar içinde veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılması ve ormanı koruma bakımından, ormanın gözetilmesinde ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gereken hallerde başka yere yerleştirme kanunla düzenlenir.
Anayasa'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.
Ormanların tahrip edilmesine yol açan hiçbir siyasî propaganda yapılamaz."

 

c. Die Erhaltung und Ausweitung der Wälder
Artikel 131. Der Staat muß die erforderlichen Gesetze erlassen und die notwendigen Maßnahmen treffen zur Erhaltung und Ausweitung der Waldgebiete. Alle Wälder stehen unter staatlicher Aufsicht.

Die staatlichen Wälder werden nach Maßgabe des Gesetzes vom Staat verwaltet und ausgebeutet. Eigentum, Verwaltung und Ausbeutung der staatlichen Wälder dürfen nicht Privatpersonen übertragen werden. Solche Wälder können nicht durch Ersitzung erworben werden und können keiner Dienstbarkeit unterworfen werden, es sei denn, dies geschehe im allgemeinen Interesse.

Tätigkeiten, die zum Schaden der Wälder sein können, werden nicht gestattet.

Die Umsiedlung der in Wäldern oder in deren unmittelbarer Nachbarschaft lebenden Bevölkerung wird durch Gesetz geregelt, sofern eine solche Umsiedlung zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und zur Erhaltung der Wälder für notwendig erachtet wird.

Durch Feuer zerstörte Waldbestände werden aufgeforstet; in solchen Gebieten darf weder Land- noch Viehwirtschaft irgendwelcher Art betrieben werden.

Für Waldfrevel kann keine Amnestie gewährt werden; politische Propaganda, die zur Zerstörung von Wäldern führen kann, wird nicht zugelassen.

Durch Gesetz Nr. 1255 vom 17. April 1970 erhielt der Artikel 131 folgende Fassung:
"c) Schutz der Waldungen und Aufforstungen
Artikel 131.
Der Staat muß die erforderlichen Gesetze erlassen und die notwendigen Maßnahmen treffen zur Erhaltung und Ausweitung der Waldgebiete. Alle Wälder stehen unter staatlicher Aufsicht.
Die staatlichen Wälder werden nach Maßgabe des Gesetzes vom Staat verwaltet und ausgebeutet. Eigentum, Verwaltung und Ausbeutung der staatlichen Wälder dürfen nicht Privatpersonen übertragen werden. Solche Wälder können nicht durch Ersitzung erworben werden und können keiner Dienstbarkeit unterworfen werden, es sei denn, dies geschehe im allgemeinen Interesse.
Tätigkeiten, die zum Schaden der Wälder sein können, werden nicht gestattet.
Die Umsiedlung der in Wäldern oder in deren unmittelbarer Nachbarschaft lebenden Bevölkerung wird durch Gesetz geregelt, sofern eine solche Umsiedlung zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und zur Erhaltung der Wälder für notwendig erachtet wird.

Abgesehen von den Bodenflächen, die vor Inkrafttreten der Verfassung nach Auffassung von Wissenschaft und Technik die Eigenschaft als Wald völlig verloren haben und als Feld, Weinberg, Obstgarten, Olivenhain und dergleichen landwirtschaftlich genutzt werden oder zur Viehzucht tauglich sind oder geschlossenes Baugelände von Städten, Gemeinden und Dörfern bilden, dürfen die Waldgrenzen nicht verändert werden. Durch Feuer zerstörte Waldbestände werden aufgeforstet; in solchen Gebieten darf weder Land- noch Viehwirtschaft irgendwelcher Art betrieben werden.
Politische Propaganda, die zur Zerstörung von Wäldern führen kann, wird nicht zugelassen."

 

Üçüncü Bölüm
YARGI
 

Abschnitt III.
Die Rechtsprechung

 

A) Genel Hükümler
 

A. Allgemeine Vorschriften
 

I. Mahkemelerin Bağımsızlığı
Madde 132 - Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlarına göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dâva hakkında Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

 

I. Unabhängigkeit der Gerichte
Artikel 132. Die Richter sind in der Ausübung ihrer Amtspflichten unabhängig; sie sprechen die Urteile gemäß ihren persönlichen Überzeugungen in Übereinstimmung mit der Verfassung, den Gesetzen und dem Recht.

Kein Organ, keine Behörde, keine Dienststelle und kein einzelner dürfen einem Gericht oder Richter bei der Ausübung ihrer richterlichen Aufgaben irgendwelche Befehle oder Weisungen erteilen, ihnen amtliche Rundschreiben zusenden, Empfehlungen geben oder Vorschläge machen.

In den gesetzgebenden Versammlungen darf hinsichtlich der Rechtsprechung in den anhängigen Verfahren keinerlei Anfrage erhoben, keine Debatte geführt und kein Erklärung abgegeben werden. Die Organe der Gesetzgebung und der vollziehenden Gewalt sowie die Verwaltung haben den Gerichtsentscheidungen Folge zu leisten: diese Organe und die Verwaltung dürfen auf keine Weise die Gerichtsentscheidungen abändern und ihre Vollstreckung verzögern.

 

II. Hâkimlik Teminatı
Madde 133 - Hâkimler azlolunamaz. Kendileri istemedikçe, Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylıklarından yoksun kılınamaz.

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlarla görevini sağlık bakımından yerine getiremiyeceği kesin olarak anlaşılanlar ve meslekte kalmalarının caiz olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır.

 
II. Amtszeit der Richter
Artikel 133. Dir Richter können ihres Amtes nicht enthoben werden. Sofern es nicht auf eigenen Wunsch geschieht, dürfen sie vor Erreichung der in der Verfassung festgesetzten Altersgrenze nicht in den Ruhestand versetzt werden; ihre Gehälter können ihnen selbst dann nicht genommen werden, wenn das Gericht oder eine seiner Planstellen aufgehoben wird.

Die gesetzlich bestimmten Ausnahmen hinsichtlich derjenigen, die wegen einer Amtsenthebung nach sich ziehenden strafbaren Handlung verurteilt worden sind, deren Amtsunfähigkeit aus Gesundheitsgründen endgültig festgestellt worden ist oder deren Verbleiben im Amt als untunlich erklärt worden ist, bleibt unberührt.

 

III. Hâkimlik Mesleği
Madde 134 - Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi , görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre, kanunla düzenlenir.

Hâkimler altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Askerî hâkimlerin yaş haddi kanunla belli edilir.

Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka, genel ve özel hiçbir görev alamazlar.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 134 folgende Fassung:
"Madde 134 - Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre, kanunla düzenlenir.
Hâkimler altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunla belli edilir.
Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka, genel ve özel hiçbir görev alamazlar."

 

III. Vorschriften über das Richteramt
Artikel 134. Die Eigenschaften der Richter, ihre Bestellung, ihre Rechte und Pflichten, ihre Gehälter und Entschädigungen, ihre Beförderungsmöglichkeiten, die vorübergehende oder dauernde Versetzung in ein anderes Dezernat oder an einen anderen Gerichtsort, die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens gegen sie und die Verhängung von Disziplinarstrafen, die Entscheidung über die Voruntersuchung oder die Aburteilung wegen strafbarer Handlungen im Amt, die zur Entfernung aus dem Beruf führenden Fälle strafbarer Handlungen oder fehlender Eignungsvoraussetzungen und andere Personalangelegenheiten werden unter Beobachtung des Grundsatzes der Unabhängigkeit der Gerichte durch Gesetz geregelt.

Die Richter bleiben bis zur Vollendung ihres 65. Lebensjahres im Amt. Die Altersgrenze für Militärrichter wird durch das Gesetz bestimmt.

Die Richter dürfen keine anderen als die durch das Gesetz vorgeschriebener privaten und öffentlichen Aufgaben übernehmen.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 134 folgende Fassung:
"Artikel 134. Die Eigenschaften der Richter, ihre Ernennung, ihre Rechte und Pflichten, ihre Gehälter und Entschädigungen, ihre Beförderungsmöglichkeiten, die vorübergehende oder dauernde Versetzung in ein anderes Dezernat oder an einen anderen Gerichtsort, die Eröffnung eines Disziplinarverfahren gegen sie und die Verhängung von Disziplinarstrafen, die Entscheidung über die Voruntersuchung oder die Aburteilung wegen strafbarer Handlungen im Amt, die zur Entfernung aus dem Beruf führenden Fälle von strafbarer Handlungen oder fehlender Eignungsvoraussetzungen und andere Personalangelegenheiten sind unter Beobachtung des Grundsatzes der Unabhängigkeit der Gerichte durch Gesetz zu regeln.
Die Richter leisten bis zur Vollendung ihres 65. Lebensjahres Dienst. Die Altersgrenze, die Beförderung und der Ruhestand für Militärrichter werden durch Gesetz bestimmt.
Die Richter dürfen andere als die im Gesetz aufgeführten allgemeinen oder besonderen Aufgaben nicht übernehmen."

 

IV. Duruşmanın Açık ve Kararların Gerekçeli Olması
Madde 135 - Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmalardan bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına, ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir.

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur.

Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.

 

IV. Öffentlichkeit des gerichtlichen Verfahrens und Urteilsbegründung
Artikel 135. Gerichtsverhandlungen sind jedermann zugänglich. Eine Entscheidung über den Ausschluß der Öffentlichkeit während eines Teils der Verhandlung oder während der gesamten Verhandlung darf nur in Fällen getroffen werden, in denen es die öffentliche Moral und die öffentliche Sicherheit unbedingt erfordern.

Für Verfahren gegen Minderjährige werden besondere Vorschriften erlassen.

Alle richterlichen Urteile müssen schriftlich abgefaßt und mit einer Urteilsbegründung versehen werden.

 

V. Mahkemelerin Kuruluşu
Madde 136 - Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usûlleri kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 erhielt der Artikel 136 folgende Fassung:
"Madde 136 - Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet Güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur. Ancak, Sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır.
Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir başkan, dört asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar savcı yardımcısı bulunur. Başkan, iki asıl ve bir yedek üye ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; iki asıl ve bir yedek üye birinci sınıf askerî hâkimler arasından; savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcıları ve askerî hâkimler arasından atanır.
Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, savcılığı ve savcı yardımcılığı atamalarında Bakanlar Kurulunca her boş yer için bir misli aday gösterilir. Bu adaylar arasından Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkimlerinin atanması Yüksek Hâkimler Kurulunca, savcı ve yardımcılarının atanmaları Yüksek Savcılar Kurulunca; askerî hâkimlerden üye, yedek üye ve savcı yardımcılarının atanmaları ise özel kanunlarında gösterilen usûle göre yapılır.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri başkan, üye ve yedek üyeleri ile savcı ve savcı yardımcıları üç yıl için atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının temyiz mercii Yargıtay'da yalnız bu mahkemelerin kararlarını incelemek üzere kurulacak daire veya daireler; Genel Kurul ise, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu'dur.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usûlleri ile ilgili diğer hükümler kanunda gösterilir."

 

V. Organisation der Gerichte
Artikel 136. Die Organisation der Gerichte, ihre Aufgaben und ihre Zuständigkeit, ihre Tätigkeit und ihr Verfahren werden durch Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 erhielt der Artikel 136 folgende Fassung:
"Artikel 136. Die Organisation der Gerichte, ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit, ihre Tätigkeit und ihr Verfahren werden durch Gesetz geregelt.

Für strafbare Handlungen, die gegen den Bestand von Staatsgebiet und Staatsvolk, gegen die freiheitliche demokratische Ordnung oder gegen die republikanische Staatsform mit ihren in der Verfassung festgelegten Wesensmerkmalen begangen werden und die Staatssicherheit unmittelbar berühren, sind Staatssicherheitsgerichte zu errichten. Unberührt bleiben jedoch die für den Ausnahmezustand und den Kriegszustand vorgesehenen Vorschriften.
Das Staatssicherheitsgericht besteht aus einem Präsidenten, vier ordentlichen und zwei Ersatzmitgliedern sowie einem Staatsanwalt und der erforderlichen Anzahl von Staatsanwaltsgehilfen. Der Präsident, zwei ordentliche Mitglieder und ein Ersatzmitglied sowie der Staatsanwalt werden aus dem Kreis der Richter und Staatsanwälte erster Klasse, zwei ordentliche Mitglieder und ein Ersatzmitglied aus dem Kreis der Militärrichter erster Klasse und die Staatsanwaltsgehilfen aus dem Kreis der Staatsanwälte und Militärrichter ernannt.
Bei der Ernennung zum Amt des Präsidenten, des ordentlichen Mitglieds, des Ersatzmitglieds, des Staatsanwalts und der Staatsanwaltsgehilfen wird vom Ministerrat für jede freie Stelle die doppelte Anzahl Kandidaten aufgestellt. Aus dem Kreis dieser Kandidaten erfolgt die Ernennung der Richter des Staatssicherheitsgerichts durch den Hohen Richterausschuß, die Ernennung des Staatsanwalts und der Staatsanwaltsgehilfen durch den Hohen Staatsanwaltsausschuß und die Ernennung des ordentlichen Mitglieds und des Ersatzmitglieds und der Staatsanwaltsgehilfen aus den Reihen der Militärrichter entsprechend dem in den besonderen Gesetzen bestimmten Verfahren.
Der Präsident, die ordentlichen und Ersatzmitglieder sowie der Staatsanwalt und die Staatsanwaltsgehilfen des Staatssicherheitsgerichts werden für drei Jahre ernannt; diejenigen, deren Zeit abgelaufen ist, können wieder ernannt werden.
Kassationsinstanz für die Entscheidungen der Staatssicherheitsgerichte ist ein Senat oder mehrere Senate, die bei dem Kassationshof ausschließlich zur Prüfung der Entscheidung dieser Gerichte zu bilden sind; als Großer Senat amtet der Große Senat der Strafsenate des Kassationshofes.
Gründung und Organisation der Staatssicherheitsgerichte, ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit, das gerichtliche Verfahren sowie die damit zusammenhängenden anderen Vorschriften werden durch Gesetz geregelt."

 

VI. Savcılık
Madde 137 - Kanun, Cumhuriyet savcılarının ve Kanunsözcülerinin özlük işlerinde ve görevlerini yapmalarında teminat sağlayıcı hükümler koyar.

Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanunsözcüsü ve Askerî Yargıtay Başsavcısı, yüksek mahkemeler hâkimleri hakkındaki hükümlere tâbidir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 137 folgende Fassung:
"Madde 137 - Cumhuriyet savcıları, idarî görevleri yönünden Adâlet Bakanlığına bağlıdır.
Cumhuriyet savcılarının Yargıtay üyeliğine seçilmeleri dışında kalan bütün özlük işleri ve disiplin cezaları ile meslekten çıkarılmaları hakkında karar verme yetkisi yüksek Savcılar Kurulu'nundur. Bu Kurul'un kararları kesin olup bunlar aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. Ancak disiplin ve meslekten çıkarma cezaları ile ilgili kararların bir defa daha incelenmesini Adâlet Bakanı ve hakkında karar verilen Cumhuriyet Savcısı isteyebilir.
Yüksek Savcılar Kurulu, Adâlet Bakanının başkanlığında Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve iki yedek üye ile Adâlet Bakanlığı Müsteşarı ve Özlük İşleri Genel Müdüründen kuruludur. Adâlet Bakanı bulunmadığı zaman Kurula Cumhuriyet Başsavcısı Başkanlık eder.
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Adâlet Bakanlığı Cumhuriyet savcılarını geçici yetki ile görevlendirerek bu kararı ilk toplantısında Kurulun onamasına sunar. Bakanlık Merkez kuruluşunda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak Cumhuriyet savcılarını, muvafakatlarını alarak, atama yetkisi Adâlet Bakanına aittir.
Cumhuriyet savcılarının denetimi ve haklarındaki soruşturma Adâlet Bakanlığı müfettişleri veya üst dereceli Cumhuriyet savcıları eliyle yapılır.
Yüksek Savcılar Kurulunun kuruluşu, çalışma usûlleri, toplantı ve karar yeter sayısı, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulunca seçilecek asıl ve yedek üyelerin seçim usûlleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir.
Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksek Mahkemeler hâkimleri hakkındaki hükümlere tâbidir."

Durch Entscheidungen Nr. 1977/82 und 1977/117 vom 27. September 1977 wurde der Artikel 137 Abs. 2 Satz 2 "Bu Kurul'un kararları kesin olup bunlar aleyhine başka bir mercie başvurulamaz" als gegen Grundrechte verstoßend und nichtig erklärt.

 

VI. Staatsanwaltschaft
Artikel 137. Durch Gesetz müssen Vorschriften über die Amtszeit der Staatsanwälte an den öffentlichen Gerichten und der Generalstaatsanwälte am Staatsrat sowie über ihre Aufgaben getroffen werden.

Der Generalstaatsanwalt der Republik, der Generalstaatsanwalt am Staatsrat und der Generalstaatsanwalt am Militärkassationshof sind den gleichen Vorschriften unterworfen wie die Richter der höheren Gerichte.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 137 folgende Fassung:
"Artikel 137. Die Staatsanwälte unterstehen in Verwaltungsangelegenheiten dem Justizministerium.

Die Entscheidung über alle Personalangelegenheiten, Disziplinarstrafen und Entfernung aus dem Amt, mit Ausnahme der Wahl von Ersten Staatsanwälten zum Mitglied des Kassationshofs stehen dem Hohen Staatsanwaltsausschuß zu. Die Entscheidungen dieses Ausschusses sind endgültig., und gegen sie kann keine andere Behörde gerufen werden. Jedoch kann der Justizminister und der betroffene Staatsanwalt die nochmalige Prüfung derjenigen Entscheidung verlangen, die sich auf Disziplinarstrafen oder auf die Entfernung aus dem Amte beziehen.
Unter dem Vorsitz des Justizministers setzt sich der Hohe Staatsanwaltsausschuß aus dem Generalstaatsanwalt der Republik, aus drei ordentlichen und zwei Ersatzmitgliedern, die von den Vereinigten Strafsenaten des Kassationshofs gewählt werden, dem Staatssekretär im Justizministerium und dem Generaldirektor für Personalangelegenheiten zusammen. Bei Fehlen des Justizministers übernimmt der Generalstaatsanwalt der Republik den Vorsitz.
Bei Gefahr im Verzug beauftragt das Justizministerium die Staatsanwälte mit vorübergehenden Befugnissen und unterbreitet die Anordnung bei der nächsten ersten Sitzung des Ausschusses zur Bestätigung. Für die Anstellung von Staatsanwälten, welche mit ihrer Einwilligung in die Zentralorganisation des Ministeriums vorübergehend oder dauernd beschäftigt werden sollen, ist der Justizminister zuständig.
Die Aufsicht über die Staatsanwälte und Ermittlungen gegen sie werden durch die Inspektoren des Justizministeriums oder durch ranghöhere Staatsanwälte durchgeführt.
Die Organisation des Hohen Staatsanwaltsausschusses, seine Arbeitsweise, das Quorum und die Beschlußfähigkeit, das Wahlverfahren der von den Vereinigten Strafsenaten des Kassationshofs zu erwählenden ordentlichen und Ersatzmitglieder und deren Amtszeit werden durch Gesetz geregelt.
Der Generalstaatsanwalt der Republik ist den gleichen Vorschriften unterworfen wie die Richter der höheren Gerichte."

Durch Entscheidungen Nr. 1977/82 und 1977/117 vom 27. September 1977 wurde der Artikel 137 Abs. 2 Satz 2 "Die Entscheidungen dieses Ausschusses sind endgültig., und gegen sie kann keine andere Behörde gerufen werden " als gegen Grundrechte verstoßend und damit nichtig erklärt.

 

VII. Askerî Yargı
Madde 138 - Askerî yargı, Askerî Mahkemeler ve Disiplin Mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin askerî olan suçları ile, bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.

Askerî Mahkemeler asker olmıyan kişileri,ancak özel kanunda belirtilen askerî suçlardan dolayı yargılarlar.
Askerî Mahkemelerin, savaş veya Sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili olduğu kanunla gösterilir.

Askerî Mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine sahib olması şarttır.

Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre özel kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel  138 folgende Fassung:
"Madde 138 - Askerî yargı, Askerî Mahkemeler ve Disiplin Mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin askerî olan suçları ile, bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait dâvalara bakmakla görevlidirler.
Askerî Mahkemeler asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askerî suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara bakmakla görevlidirler.
Askerî Mahkemelerin, savaş veya Sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili olduğu kanunla gösterilir.
Askerî Mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine sahip olması şarttır.
Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin refakatinde bulundukları komutanlarla ilişkileri mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 erhielt der Artikel 138 Abs. 4 folgende Fassung:
"Askerî Mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine sahip olması şarttır. Ancak, savaş halinde bu şart aranmaz."

Durch Entscheidungen Nr. 1973/19 und 1975/87 vom 15. April 1975 wurde der Artikel 138 Abs. 4 Satz 2 "Ancak, savaş halinde bu şart aranmaz." als gegen Grundrechte verstoßend und damit nichtig erklärt.

 

VII. Militärstrafverfahren
Artikel 138. Militärstrafverfahren werden an den Militär- und Disziplinargerichten durchgeführt. Diese Gerichte sind zuständig für die von Angehörigen der Streitkräfte begangenen Militärvergehen und für die gegen die Angehörigen der Streitkräfte gerichteten oder auf Militärgelände begangenen strafbaren Handlungen sowie für Vergehen im Zusammenhang mit dem Militärdienst oder militärischen Pflichten.

Militärgerichte dürfen nicht dem Militär angehörende Personen nur wegen der in besonderen Gesetzen bezeichneten Militärvergehen aburteilen.

Für welche besonderen Vergehen und Personen Militärgerichte in Zeiten des Krieges oder im Ausnahmezustand zuständig sind, wird durch Gesetz bestimmt.

An den Militärgerichten muß die Mehrheit der Richter die Eignung zum Richteramt besitzen.

Die Organisation der Militärgerichtsbarkeit, ihre Tätigkeit, die Personalangelegenheiten der Militärrichter, die Unabhängigkeit der Gerichte sowie, die Amtszeit der Richter werden im Einklang mit den Erfordernissen des Militärdienstes durch besonderes Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel  138 folgende Fassung:
"Artikel 138. Militärstrafverfahren werden an den Militär- und Disziplinargerichten durchgeführt. Diese Gerichte sind zuständig für die von Angehörigen der Streitkräfte begangenen Militärvergehen und für die gegen die Angehörigen der Streitkräfte gerichteten oder auf Militärgelände begangenen strafbaren Handlungen sowie für Vergehen im Zusammenhang mit dem Militärdienst oder militärischen Pflichten.
Militärgerichte dürfen nicht dem Militär angehörende Personen nur wegen der in besonderen Gesetzen bezeichneten Militärvergehen sowie wegen strafbarer Handlungen gegen Soldaten bei der Ausübung ihrer gesetzlich bestimmten Pflichten oder innerhalb der gesetzlich bezeichneten militärischen Örtlichkeiten aburteilen.
Für welche besonderen Vergehen und Personen Militärgerichte in Zeiten des Krieges oder im Ausnahmezustand zuständig sind, wird durch Gesetz bestimmt.
An den Militärgerichten muß die Mehrheit der Richter die Eignung zum Richteramt besitzen.
Die Organisation der Militärgerichtsbarkeit, ihre Tätigkeit, die Personalangelegenheiten der Militärrichter sowie die Beziehungen der mit staatsanwaltschaftlichen Aufgaben betrauten Militärrichter zu den Kommandanten, in deren Stab sie sich befinden, sind nach den Erfordernissen der Unabhängigkeit der Gerichte, der Garantie des Richteramtes und den Erfordernissen des Militärdienstes durch besonderes Gesetz geregelt."

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 erhielt der Artikel 138 Abs. 4 folgende Fassung:
"An den Militärgerichten muß die Mehrheit der Richter die Eignung zum Richteramt besitzen. Diese Voraussetzung wird jedoch im Kriegszustand nicht verlangt."

Durch Entscheidungen Nr. 1973/19 und 1975/87 vom 15. April 1975 wurde der Artikel 138 Abs. 4 Satz 2 "Diese Voraussetzung wird jedoch im Kriegszustand nicht verlangt." als gegen Grundrechte verstoßend und damit nichtig erklärt.

B) Yüksek Mahkemeler
 

B. Die höheren Gerichte
 

I. Yargıtay
Madde 139 - Yargıtay, Adliye Mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Yargıtay üyeleri Yüksek Hâkim Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanıyla İkinci Başkanları ve Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üyelerinin ve diğer mensuplarının nitelikleri ve ikinci Başkanların seçim usûlleri kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel  139 folgende Fassung:
"Madde 139 - Yargıtay, Adliye Mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli dâvalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
Yargıtay üyeleri birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile bu mesleklerden sayılanlar arasından Yüksek Hâkimler Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.
Yargıtay, Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısını, kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer.
Yargıtay Birinci Başkanıyla İkinci Başkanlarının ve Cumhuriyet Başsavcısının görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üyelerinin ve diğer mensuplarının nitelikleri ve ikinci Başkanların seçim usûlleri kanunla düzenlenir."

 

I. Der Kassationshof
Artikel 139. Der Kassationshof ist die letzte Instanz zur Kontrolle der Gerichtsentscheidungen und Gerichtsurteile. Er entscheidet in besonderen durch Gesetz bestimmten Fällen in erster und letzter Instanz.

Die Mitglieder des Kassationshofes werden vom Obersten Richterausschuß gewählt; der Präsident und der Vizepräsident des Kassationshofes sowie der Generalstaatsanwalt der Republik werden durch die Vollversammlung des Kassationshofes mit absoluter Stimmenmehrheit im geheimer Wahl gewählt.

Die Organisation des Kassationshofes, sein Geschäftsablauf sowie die Eignungsbedingungen seines Präsidenten, seiner Mitglieder und seines sonstigen Personals werden durch Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel  139 folgende Fassung:
"Artikel 139. Der Kassationshof ist die letzte Instanz zur Kontrolle der Gerichtsentscheidungen und Gerichtsurteile. Er entscheidet in besonderen durch Gesetz bestimmten Fällen in erster und letzter Instanz.
Die Mitglieder des Kassationshofes werden aus den Reihen der Richter und Ersten Staatsanwälte und der ihnen gleichgestellten Berufsangehörigen vom Obersten Richterausschuß mit absoluter Mehrheit seiner Mitglieder in geheimer Abstimmung gewählt.

Der Kassationshof wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder mit absoluter Mehrheit der Gesamtzahl seiner Mitglieder in geheimer Wahl seinen Präsidenten und den Generalstaatsanwalt der Republik.
Die Amtszeit des Präsidenten, der Vizepräsidenten und des Generalstaatsanwalts der Republik beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
Die Organisation des Kassationshofes, sein Geschäftsablauf, die sachlichen und persönlichen Eignungsbedingungen seiner Präsidenten und Mitglieder und seines sonstigen Personals sowie das Wahlverfahren für die Vizepräsidenten sind durch Gesetz zu regeln."

 

II. Danıştay
Madde 140 - Danıştay, kanunların başka idarî yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece İdare Mahkemesidir.

Danıştay, idarî uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Danıştay Başkan ve üyeleri Başkanunsözcüsü , kanunda gösterilen niteliklere sahip kimseler arasından Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinden meydana gelen kurulca gizli oyla ve üçte iki çoğunlıkla seçilir.seçilir. İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir.

Danıştay Başkan ve üyeleriyle Başkanunsözcüsünün seçimlerinde Bakanlar Kurulu ile Danıştay genel kurulunca ayrı ayrı boş yer sayısı kadar aday gösterilir.

Danıştay'ın kuruluşu, işleyişi, yargılama usûlleri mensuplarının nitelikleriyle atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası uygulanması, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel  140 folgende Fassung:
"Madde 140 - Danıştay, kanunların başka idarî yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece İdare Mahkemesidir.
Danıştay, idarî uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
Danıştay üyeleri, Bakanlar Kurulu ile Danıştay Genel Kurulunca ayrı ayrı boş yer sayısı kadar gösterilecek adaylar arasından Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir.
Danıştay, Başkanını ve Başkanunsözcüsünü, kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. Başkan, daire başkanları ve Başkanunsözcüsünün görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Danıştay'ın kuruluşu, işleyişi, yargılama ve daire Başkanlarının seçimi usûlleri, mensuplarının nitelikleriyle atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası uygulanması, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
Asker kişilerle ilgili idarî eylem ve işlemlerin yargı denetimi Askerî Yüksek İdare Mahkemesince yapılır. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usûlleri, başkan ve üyelerinin nitelikleri ile atanmaları, disiplin ve özlük işleri; hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre, kanunla düzenlenir."

 

II. Der Staatsrat
Artikel 140. Der Staatsrat ist Verwaltungsgericht erster Instanz für Angelegenheiten, die nicht durch Gesetz anderen Verwaltungsgerichten zugewiesen worden sind, sowie ganz allgemein Verwaltungsgericht letzter Instanz.

Der Staatsrat verhandelt und entscheidet in Verwaltungsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren, nimmt Stellung zu den ihm vom Ministerrat unterbreiteten Gesetzentwürfen, prüft die Entwürfe für Rechtsverordnungen sowie Patentschriften und Konzessionsverträge und erfüllt die sonstigen gesetzlich festgelegten Aufgaben.

Der Präsident, die Mitglieder und der Generalstaatsanwalt des Staatsrates werden von einem Ausschuß, der aus den ständigen Ersatzmitgliedern des Verfassungsgerichtshofes besteht, in geheimer Wahl mit Zweidrittelmehrheit aus den Reihen von Personen gewählt, die die gesetzlich bestimmten Eignungsbedingungen erfüllen. Kann eine solche Mehrheit in zwei Wahlgängen nicht erreicht werden, so genügt die absolute Mehrheit.

Bei der Wahl des Präsidenten, der Mitglieder und des Generalstaatsanwaltes des Staatsrates werden vom Ministerrat wie von der Generalversammlung des Staatsrates jeweils so viele Kandidaten vorgeschlagen, wie Sitze freistehen.

Die Organisation, der Geschäftsablauf und das gerichtliche Verfahren des Staatsrates, die Eignungsbedingungen und die Ernennung, die Rechte und Pflichten, Gehälter und Vergütungen sowie die Beförderung seiner Mitglieder, die Einleitung von Disziplinarmaßnahmen und die Verhängung von Disziplinarstrafen gegen seine Mitglieder werden im Einklang mit den Grundsatz der sachlichen und persönlichen Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter durch Gesetz geregelt.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel  140 folgende Fassung:
"Artikel 140. Der Staatsrat ist Verwaltungsgericht erster Instanz für Angelegenheiten, die nicht durch Gesetz anderen Verwaltungsgerichten zugewiesen worden sind, sowie ganz allgemein Verwaltungsgericht letzter Instanz.
Der Staatsrat verhandelt und entscheidet in Verwaltungsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren, nimmt Stellung zu den ihm vom Ministerrat unterbreiteten Gesetzentwürfen, prüft die Entwürfe für Rechtsverordnungen sowie Patentschriften und Konzessionsverträge und erfüllt die sonstigen gesetzlich festgelegten Aufgaben.

Die Mitglieder des Staatsrats werden aus dem Kreis der Kandidaten, die bis zur Zahl der freien Stellen sowohl vom Ministerrat als auch vom Plenum des Staatsrats vorgeschlagen werden, von den ordentlichen und Ersatzmitgliedern des Verfassungsgerichts in geheimer Wahl mit Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder  gewählt. Kann eine solche Mehrheit in zwei Wahlgängen nicht erreicht werden, so genügt die absolute Mehrheit.
Der Staatsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder mit absoluter Mehrheit der Gesamtzahl seiner Mitglieder in geheimer Abstimmung seinen Präsidenten und den Generalstaatsanwalt beim Staatsrat. Die Amtszeit des Präsidenten, der Senatspräsidenten und des Generalstaatsanwaltes beim Staatsrat beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
Die Organisation, der Geschäftsablauf und das gerichtliche Verfahren des Staatsrates, das Wahlverfahren der Senatspräsidenten, die Eignungsbedingungen und die Ernennung, die Rechte und Pflichten, Gehälter und Vergütungen sowie die Beförderung seines Personals, die Einleitung von Disziplinarmaßnahmen und die Verhängung von Disziplinarstrafen werden im Einklang mit dem Grundsatz der sachlichen und persönlichen Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter durch Gesetz geregelt.
Die gerichtliche Nachprüfung der Verwaltungsakte und -handlungen hinsichtlich der Militärpersonen erfolgt durch das Hohe Militärverwaltungsgericht. Die Organisation des Hohen Militärverwaltungsgerichts, sein Geschäftsgang, das gerichtliche Verfahren, die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen seines Präsidenten und seiner Mitglieder und ihre Ernennung, die Disziplinar- und Personalangelegenheiten sind nach den Erfordernissen der Garantie des Richteramtes und des militärischen Dienstes durch Gesetz zu regeln."

 

III. Askerî Yargıtay
Madde 141 - Askerî Yargıtay, Askerî Mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, askerî işlere ait belli davalarda ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Askerî Yargıtay üyeleri ile Başsavcı hâkimlik niteliğine sahip kırk yaşını bitirmiş ve en az on yıl askerî hâkimlik veya askerî savcılık yapmış kimseler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile boş yerin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir.

Askerî Yargıtay Başkanlarını kendi üyeleri arasından seçer.

Askerî Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi, yargılama usûlleri , üyeler hakkındaki disiplin işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel  141 folgende Fassung:
"Madde 141 - Askerî Yargıtay, Askerî Mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli dâvalarına ilk ve son derce mahkemesi olarak bakar.
Askerî Yargıtay üyeleri en az albay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yerin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir.
Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci Başkanı ve daire Başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.
Askerî Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi, yargılama usûlleri ve üyeler hakkındaki disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir."

 

III. Der Militärkassationshof
Artikel 141. Der Militärkassationshof ist die letzte Instanz zur Kontrolle von militärgerichtlichen Entscheidungen und Urteilen. Zudem ist er in besonderen gesetzlich bestimmten Fällen für Militärangelegenheiten in erster und letzter Instanz zuständig.

Die Mitglieder und der Generalstaatsanwalt des Militärkassationshofes werden vom Präsidenten der Republik aus einer Anzahl von Kandidaten ernannt, die dreimal so groß ist wie die Zahl der freistehenden Sitze und von denen jeder die Eignung zum Richteramt haben muß, das 40. Lebensjahr vollendet haben muß und mindestens zehn Jahre als Richter oder Staatsanwalt an einem Militärgerichtshof tätig gewesen sein muß sowie von der absoluten Mehrheit aller Stimmen des Militärkassationshofes vorgeschlagen sein muß.

Der Militärkassationshof wählt seinen Präsidenten aus den Reihen seiner Mitglieder.

Die Organisation, der Geschäftsablauf und das gerichtliche Verfahren des Militärkassationshofes sowie die Disziplinarmaßnahmen in bezug auf seine Mitglieder werden in Einklang mit dem Grundsatz der sachlichen und persönlichen Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter durch Gesetz bestimmt.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel  141 folgende Fassung:
"Artikel 141. Der Militärkassationshof ist die letzte Instanz zur Kontrolle von militärgerichtlichen Entscheidungen und Urteilen. Zudem ist er in besonderen gesetzlich bestimmten Fällen für Militärangelegenheiten in erster und letzter Instanz zuständig.
Die Mitglieder und der Generalstaatsanwalt des Militärkassationshofes werden vom Präsidenten der Republik aus einer Anzahl von Kandidaten ernannt, die dreimal so groß ist wie die Zahl der freistehenden Sitze und von denen jeder die Eignung zum Richteramt haben muß, das 40. Lebensjahr vollendet haben muß und mindestens zehn Jahre als Richter oder Staatsanwalt an einem Militärgerichtshof tätig gewesen sein muß sowie von der absoluten Mehrheit aller Stimmen des Militärkassationshofes vorgeschlagen sein muß.

Der Militärkassationshof wählt seinen Präsidenten, den Generalstaatsanwalt, den Vizepräsidenten und die Senatspräsidenten aus den Reihen seiner Mitglieder entsprechend ihrem Rang und Dienstalter.
Die Organisation, der Geschäftsablauf und das gerichtliche Verfahren des Militärkassationshofes sowie die Disziplinar- und Personalangelegenheiten seiner Mitglieder werden im Einklang mit dem Grundsatz der sachlichen und persönlichen Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter sowie nach den Erfordernissen des militärischen Dienstes durch Gesetz bestimmt."

 

IV. Uyuşmazlık Mahkemesi
Madde 142 - Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir. Bu Mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince kendi asıl veya yedek üyeleri arasından görevlendirilen bir üye yapar.

 

IV. Kompetenzgerichtshof
Artikel 142. Der Kompetenzgerichtshof entscheidet endgültig über Konflikte zwischen den ordentlichen, Verwaltungs- und Militärgerichten hinsichtlich der sachlichen Zuständigkeit sowie über Entscheidungskonflikte.

Die Organisation und der Geschäftsablauf des Kompetenzgerichtshofes wird durch Gesetz geregelt. Den Vorsitz in diesem Gerichtshof führt ein vom Verfassungsgerichtshof aus den Reihen seiner ordentlichen oder Ersatzmitgliedern entsandtes Mitglied.

 

C) Yüksek Hâkimler Kurulu
 

C. Der Hohe Richterausschuß
 

I. Kuruluş
Madde 143 - Yüksek Hâkimler Kurulu, onsekiz asıl ve beş yedek üyeden kuruludur. Bu üyelerden altısı Yargıtay genel kurulunca, altısı birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce ve kendi aralarından gizli oyla seçilir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu, yüksek mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bunlara üye olma şartlarını kazanmış kimseler arasından gizli oyla ve üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile üçer üye seçerler. Bu usûlle Yargıtay Genel Kurulunca iki birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ile Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından birer yedek üye seçilir.

Yüksek Hâkimler Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kendi içinden Başkanını seçer.

Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Her iki yılda yarısının seçimi yenilenir. Hâkimlik görevinde iken seçilmiş olan üyeler ardı ardına iki defa seçilemez.

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri, görevleri süresince başka bir iş ve görev alamazlar. Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluşu, çalışma usûlleri, bölümleri ve bu bölümlerin görevleriyle toplantı ve karar yeter sayıları, Başkan ve üyelerinin aylık ve ödenekleri kanunla düzenlenir.

Adâlet Bakanı, Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına katılabilir; oylamaya katılamaz.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 143 folgende Fassung:
"Madde 143 - Yüksek Hâkimler Kurulu, onbir asıl ve üç yedek üyeden kuruludur. Üyeler, Yargıtay Genel Kurulunca, kendi üyeleri arasından ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir.
Yüksek Hâkimler Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, kendi içinden Başkanını ve bölüm başkanlarını seçer.
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri, görevleri süresince başka bir iş ve görev alamazlar.
Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluşu, çalışma usûlleri, bölümleri ve bu bölümlerin görevleriyle toplantı ve karar yeter sayıları, Başkan ve üyelerinin aylık ve ödenekleri kanunla düzenlenir.
Adâlet Bakanı, gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına başkanlık eder."

 

I. Organisation
Artikel 143. Der Hohe Richterausschuß besteht aus achtzehn ordentlichen und fünf Ersatzmitgliedern. Sechs dieser Mitglieder werden von der Generalversammlung des Kassationshofes und sechs Mitglieder von Richtern erster Klasse aus ihrer Mitte in geheimer Abstimmung gewählt. Die Nationalversammlung und der Senat der Republik wählen je drei Mitglieder in geheimer Wahl mit der absoluten Mehrheit ihrer Gesamtstimmenzahl aus einer Anzahl von Personen, die als Richter an höheren Gerichten tätig waren oder sich doch zur Mitgliedschaft an solchen Gerichten qualifiziert haben. Nach dem gleichen Verfahren wählen die Vollversammlung des Kassationshofes zwei Ersatzmitglieder, die Richter erster Klasse, die Nationalversammlung und der Senat der Republik je eines.

Der Hohe Richterausschuß wählt aus der Reihe seiner Mitglieder seinen Vorsitzenden mit absoluter Mehrheit aller Stimmen.

Die Amtszeit der Mitglieder des Hohen Richterausschusses beträgt vier Jahre; alle zwei Jahre wird die Hälfte von ihnen neu gewählt; Mitglieder, die zur Zeit ihrer Wahl als Richter tätig waren, können nicht in unmittelbarer Folge zweimal wiedergewählt werden.

Die Mitglieder des Hohen Richterausschusses dürfen während ihrer Amtszeit keinerlei andere Aufgaben oder Tätigkeiten übernehmen.

Die Organisation des Hohen Richterausschusses, seine Arbeitsweise, seine Abteilungen, seine Aufgabenbereiche und seine Versammlungs- und Beschlußfähigkeit sowie die Gehälter und Vergütungen des Vorsitzenden und der Mitglieder werden durch Gesetz geregelt.

Der Justizminister kann an den Sitzungen des Richterwahlausschusses teilnehmen, ist jedoch nicht stimmberechtigt.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 143 folgende Fassung:
"Artikel 143. Der Hohe Richterausschuß besteht aus 11 ordentlichen und drei Ersatzmitgliedern. Die Mitglieder werden vom Plenum des Kassationshofs aus dem Kreise seiner Mitglieder mit absoluter Mehrheit der Gesamtzahl in geheimer Abstimmung gewählt.

Der Hohe Richterausschuß wählt aus der Reihe seiner Mitglieder mit absoluter Mehrheit aller Stimmen seinen Präsidenten und die Abteilungspräsidenten.
Die Amtszeit der Mitglieder des Hohen Richterausschusses beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
Die Mitglieder des Hohen Richterausschusses dürfen während ihrer Amtszeit keinerlei andere Aufgaben oder Tätigkeiten übernehmen.
Die Organisation des Hohen Richterausschusses, seine Arbeitsweise, seine Abteilungen, seine Aufgabenbereiche und seine Versammlungs- und Beschlußfähigkeit sowie die Gehälter und Vergütungen des Vorsitzenden und der Mitglieder werden durch Gesetz geregelt.

Der Justizminister führt in den von ihm für notwendig erachteten Fällen den Vorsitz in den Sitzungen des Hohen Richterausschusses."

 

II. Görev ve Yetkileri
Madde 144 - Hâkimler bütün özlük işleri hakkında karar verme yetkisi Yüksek Hâkimler Kurulunundur.

Bir hâkimin her ne sebeple olursa olsun, meslekten çıkarılması hakkındaki karar genel kurulun salt çoğunluğu ile alınır.

Adâlet Bakanı gerekli gördüğü hallerde, bir hâkim hakkında disiplin kovuşturması açılması için Yüksek Hâkimler Kuruluna başvurabilir.

Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi, Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun görmesine bağlıdır.

Hâkimlerin denetimi ,belli konular için Yüksek Hâkimler Kurulunca görevlendirilecek üst derecedeki hâkimler eliyle yapılır.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 144 folgende Fassung:
"Madde 144 - Yüksek Hâkimler Kurulu, Adliye Mahkemeleri hâkimlerinin özlük işleri hakkında kesin karar verir. Bu kararlar aleyhine başka mercilere başvurulamaz. Ancak, disiplin ve meslekten çıkarma cezaları ile ilgili kararların bir defa daha incelenmesini, Adâlet Bakanı veya hakkında karar verilen hâkim isteyebilir.
Bir hâkimin her ne sebeple olursa olsun, meslekten çıkarılması hakkındaki karar Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun salt çoğunluğu ile alınır.
Adâlet Bakanı gerekli gördüğü hallerde, bir hâkim hakkında disiplin kovuşturması açılmasını Yüksek Hâkimler Kurulundan isteyebilir.
Bir mahkemenin veya bir hâkimin kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi, Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun görmesine bağlıdır.
Hâkimlerin denetimi ve haklarındaki soruşturma, Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı ve sürekli olarak görevli Müfettiş Hâkimler eliyle yapılır. Müfettiş Hâkimler, Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile bu mesleklerden sayılanlar arasından Yüksek Hâkimler Kurulunca atanır. Müfettiş Hâkimlerin nitelikleri ile atanma usûlleri, hakları, ödevleri, ödenek ve yollukları, meslekte ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası uygulaması, hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir."

Durch Entscheidungen Nr. 1976/43 und 1977/4 vom 27. Januar 1977 wurde der Artikel 144 Abs. 1 Satz 2 "Bu kararlar aleyhine başka mercilere başvurulamaz." als gegen Grundrechte verstoßend und damit nichtig erklärt.

 

II. Aufgaben und Befugnisse
Artikel 144. Der Richterausschuß ist zur Entscheidung über alle Personalangelegenheiten der Richter zuständig.

Der Beschluß, einen Richter aus irgendeinem Grunde aus seinem Richteramt zu entlassen, bedarf der absoluten Mehrheit aller Stimmen der Generalversammlung.

Der Justizminister kann, wenn er es für erforderlich erachtet, den Obersten Richterausschuß um Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen einen Richter ersuchen

Die Aufhebung eines Gerichtes oder von Planstellen sowie die Änderung des Zuständigkeitsbereiches eines Gerichtshofes bedürfen der Genehmigung des Hohen Richterausschusses.

Die Aufsicht über die Richter wird durch Richter des höheren Ranges geübt, denen vom Obersten Richterausschuß bestimmte Aufgaben übertragen werden.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 144 folgende Fassung:
"Artikel 144. Der Richterausschuß ist zur endgültigen Entscheidung über alle Personalangelegenheiten der Richter der ordentlichen Gerichte zuständig. Gegen diese Entscheidungen kann keine andere Behörde angerufen werden. Jedoch kann der Justizminister und der betroffene Richter die nochmalige Prüfung derjenigen Entscheidungen verlangen, die sich auf Disziplinarstrafen oder auf Entfernung aus dem Amt beziehen.

Der Beschluß , einen Richter aus irgendeinem Grunde aus seinem Richteramt zu entlassen, bedarf der absoluten Mehrheit aller Stimmen der Generalversammlung.
Der Justizminister kann, wenn er es für erforderlich erachtet, den Obersten Richterausschuß um Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen einen Richter ersuchen.
Die Aufhebung eines Gerichtes oder von Planstellen sowie die Änderung des Zuständigkeitsbereiches eines Gerichtshofes bedürfen der Genehmigung des Hohen Richterausschusses. Die Aufsicht über die Richter und Ermittlungen gegen sie werden durch richterliche Inspektoren durchgeführt, die dem Hohen Richterausschuß zugeordnet sind. Die richterlichen Inspektoren werden vom Hohen Richterausschuß aus dem Kreis der Richter und Staatsanwälte und der ihnen gleichstehenden Berufsangehörigen bestellt. Die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen der richterlichen Inspektoren, die Art und Weise ihrer Bestellung, ihre Rechte, Aufgaben, Gehälter und Reisekosten, ihre Beförderung sowie die Eröffnung und Durchführung eines Disziplinarverfahrens, die Verhängung einer Disziplinarstrafe sind unter Berücksichtigung der Garantie des Richteramtes durch Gesetz zu regeln "

Durch Entscheidungen Nr. 1976/43 und 1977/4 vom 27. Januar 1977 wurde der Artikel 144 Abs. 1 Satz 2 "Gegen diese Entscheidungen kann keine andere Behörde angerufen werden." als gegen Grundrechte verstoßend und damit nichtig erklärt.

 

D) Anayasa Mahkemesi
 

D. Der Verfassungsgerichtshof
 

I. Kuruluş
a) Üyelerin Seçimi
Madde 145 - Anayasa Mahkemesi, onbeş asıl ve beş yedek üyeden kuruludur. Asıl üyelerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay Genel Kurullarınca kendi Başkan ve üyeleriyle Başsavcısı ve Başkanunsözcüsü arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Bir üye Sayıştay Genel Kurulunca kendi Başkan ve üyeleri arasından aynı usûlle seçilir. Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. Cumhurbaşkanınca da iki üye seçilir. Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini, Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla göstereceği üç aday arasından seçer. Anayasa mahkemesi , kendi üyeleri arasından, oyla ve üçte iki çoğunlukla , dört yıl için, bir başkan ve bir başkan vekili seçer , yeniden seçilmek caizdir.

Yasama Meclisleri, bu seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışında, üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla yaparlar. İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanmaza, salt çoğunlukla yetinilir. Yasama Meclislerince seçilecek üyelerden birer kişinin Üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler öğretim üyelerinin birlikte toplanarak, açık üyeliklerin üç katı tutarında ve gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından olması gereklidir.

Anayasa Mahkemesine asıl veya yedek üye olabilmek için, kırk yaşını doldurmuş bulunmak ve Yargıtay, Askerî Yargıtay veya Sayıştay'da Başkanlık, üyelik, başsavcılık, Başkanunsözcülüğü veya üniversitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır.

Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki, Danıştay ile Yasama Meclislerinin her biri birer yedek üye seçerler. Yedek üyelerin seçiminde de, asılların seçimindeki usûl uygulanır. Anayasa Mahkemesi üyeleri, resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 145 folgende Fassung:
"Madde 145 - Anayasa Mahkemesi, onbeş asıl ve beş yedek üyeden kuruludur. Asıl üyelerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay Genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısı ve Başkanunsözcüsü arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Bir üye Sayıştay Genel Kurulunca kendi Başkan ve üyeleri arasından aynı usûlle seçilir. Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. Cumhurbaşkanınca da iki üye seçilir. Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini, Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla göstereceği üç aday arasından seçer. Yasama Meclisleri, bu seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla yaparlar. Yasama Meclislerince yapılacak seçimlerde, adaylığa başvurma ve seçim esas ve usûlleri kanunla düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve salt çoğunlukla, dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer; yeniden seçilmek caizdir.
Anayasa Mahkemesine asıl veya yedek üye olabilmek için, kırk yaşını doldurmuş bulunmak ve Yargıtay, Askerî Yargıtay veya Sayıştay'da Başkanlık, üyelik, Başsavcılık, Başkanunsözcülüğü veya üniversitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır.
Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki, Danıştay ile Yasama Meclislerinin her biri birer yedek üye seçerler. Yedek üyelerin seçiminde de, asılların seçimindeki usûl uygulanır.
Anayasa Mahkemesi üyeleri, resmî veya özel hiçbir görev alamazlar."

 

I. Organisation
a. Auswahl der Mitglieder
Artikel 145. Der Verfassungsgerichtshof besteht aus fünfzehn ordentlichen und fünf Ersatzmitgliedern. Vier der ordentlichen Mitglieder werden vom Kassationshof, drei von der Vollversammlung des Staatsrates aus der Mitte seiner Präsidenten und Mitglieder einschließlich der beiden Generalstaatsanwälte mit absoluter Mehrheit der Stimmen in geheimer Wahl gewählt; ein Mitglied wird nach dem obigen Verfahren vom Rechnungshof aus der Mitte seiner Präsidenten und Mitglieder gewählt. Die Nationalversammlung wählt drei und der Senat der Republik zwei Mitglieder; davon wird eines unter drei Kandidaten ausgewählt, die von der Vollversammlung des Militärkassationshofes mit absoluter Stimmenmehrheit in geheimer Abstimmung nominiert worden sind. Der Verfassungsgerichtshof wählt in geheimer Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit aus der Reihe seiner Mitglieder für die Dauer von vier Jahren einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten; die Wiederwahl ist zulässig.

Die Vollversammlungen der beiden Gesetzgebungskörperschaften wählen diese Mitglieder in geheimer Wahl mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen aus Personen, die nicht der Türkischen Nationalversammlung angehören. Kann diese Mehrheit in den ersten beiden Wahlgängen nicht erreicht werden, so genügt die absolute Mehrheit. Je ein Mitglied der von jeder der beiden Gesetzgebungskörperschaften zu wählenden Mitglieder wird aus einer Anzahl von Kandidaten gewählt, die von den Lehrkörpern der Universitätsfakultäten für Rechts-, Wirtschafts- und Politische Wissenschaften in gemeinsamer Sitzung aus einer gegenüber der Zahl der freistehenden Sitze dreifachen Anzahl ursprünglich vorgeschlagener Kandidaten in geheimer Wahl ausgewählt werden.

Ein ordentliches sowie ein Ersatzmitglied muß das 40. Lebensjahr vollendet haben und Präsident, Mitglied oder Generalstaatsanwalt am Kassationshof, Staatsrat, Militärkassationshof oder Rechnungshof gewesen sein oder mindestens fünf Jahre lang dem Lehrkörper einer Universitätsfakultät für Rechts-, Wirtschafts- oder Politische Wissenschaft angehört haben oder 15 Jahre lang in der Rechtspflege tätig gewesen sein.

Der Kassationshof wählt zwei, der Staatsrat und jede der beiden Gesetzgebungskörperschaften je ein Ersatzmitglied für den Verfassungsgerichtshof. Das Verfahren bei der Wahl der Ersatzmitglieder ist dasselbe wie für die Wahl der ordentlichen Mitglieder. Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes dürfen keinerlei öffentliche oder private Aufgaben übernehmen.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 145 folgende Fassung:
"Artikel 145. Der Verfassungsgerichtshof besteht aus 15 ordentlichen und 5 Ersatzmitgliedern. Vier der ordentlichen Mitgliedern werden vom Kassationshof und drei von der Vollversammlung des Staatsrates aus der Mitte ihrer Präsidenten und Mitglieder einschließlich der beiden Generalstaatsanwälte mit absoluter Mehrheit der Gesamtmitgliederzahl in geheimer Abstimmung gewählt. Auf die gleiche Weise wird ein Mitglied von der Vollversammlung des Rechnungshofes aus der Mitte seiner Mitglieder und des Präsidenten gewählt. Die Nationalversammlung wählt drei und der Senat der Republik zwei Mitglieder. Zwei Mitglieder werden vom Präsidenten der Republik gewählt. Eines von diesen Mitgliedern wird vom Präsidenten der Republik aus drei Kandidaten gewählt, die von der Vollversammlung des Militärkassationshofs  mit absoluter Mehrheit der Gesamtmitgliederzahl in geheimer Abstimmung aufgestellt werden. Die von den beiden Gesetzgebenden Versammlungen außerhalb des Kreises der Abgeordneten und Senatoren zu wählenden Mitgliedern werden mit absoluter Mehrheit der Gesamtmitgliederzahl in geheimer Abstimmung gewählt. Die Aufstellung der Kandidaten sowie die Grundsätze und das Verfahren bei den seitens der von den Gesetzgebenden Versammlungen vorzunehmenden Wahlen sind durch Gesetz zu regeln.

Das Verfassungsgericht wählt aus der Mitte seiner eigenen Mitglieder in geheimer Abstimmung mit absoluter Mehrheit für eine Amtsperiode von vier Jahren einen Präsidenten und einen stellvertretenden Präsidenten; eine Wiederwahl ist zulässig.
Ein ordentliches sowie ein Ersatzmitglied muß das 40. Lebensjahr vollendet haben und Präsident, Mitglied oder Generalstaatsanwalt am Kassationshof, Staatsrat, Militärkassationshof oder Rechnungshof gewesen sein oder mindestens fünf Jahre lang dem Lehrkörper einer Universitätsfakultät für Rechts-, Wirtschafts- oder Politische Wissenschaft angehört haben oder 15 Jahre lang in der Rechtspflege tätig gewesen sein.
Der Kassationshof wählt zwei, der Staatsrat und jede der beiden Gesetzgebungskörperschaften je ein Ersatzmitglied für den Verfassungsgerichtshof. Das Verfahren bei der Wahl der Ersatzmitglieder ist dasselbe wie für die Wahl der ordentlichen Mitglieder.
Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes dürfen keinerlei öffentliche oder private Aufgaben übernehmen."

 

b) Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 146 - Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşında emekliye ayrılırlar.

Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremiyeceğinin kesin olarak anlaşılması hâlinde de Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer.

 

b. Beendigung der Mitgliedschaft
Artikel 146. Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes werden im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand versetzt.

Die Mitgliedschaft am Verfassungsgerichtshof endet mit der Verurteilung eines Mitgliedes wegen einer strafbaren Handlung, die die Entfernung aus dem Richteramt zur Folge hat, von selbst; sie endet weiterhin, falls von dem Verfassungsgerichtshofs mit absoluter Mehrheit der Stimmen der Gesamtmitgliederzahl des Verfassungsgerichtshofs endgültig festgestellt worden ist, daß ein Mitglied aus Gesundheitsgründen nicht in der Lage ist, seinen Amtspflichten nachzukommen.

 

II. Görev ve Yetkileri
Madde 147 - Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya, uygunluğunu denetler.

Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını, Başkanunsözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve kendi üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargılar ve Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirir.

Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatiyle yargılamasında savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı yapar.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 147 folgende Fassung:
"Madde 147 - Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasa, Anayasa değişikliklerinin de Anayasa'da gösterilen şekil şartlarına uygunluğunu denetler.
Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını, Başkanunsözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve kendi üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar ve Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirir.
Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatıyla yargılamasında savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı yapar."

 

II. Aufgaben und Befugnisse
Artikel 147. Der Verfassungsgerichtshof wacht über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze und der Geschäftsordnungen der Türkischen Großen Nationalversammlung.

Der Verfassungsgerichtshof ist Staatsgerichtshof für die im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Amtspflichten begangenen Delikte des Präsidenten der Republik, der Mitglieder des Ministerrates, des Präsidenten und der Mitglieder des Kassationshofes, des Staatsrates, des Militärkassationshofes, des Hohen Richterausschusses und des Rechnungshofes, der Generalstaatsanwälte der Republik, des Staatsrates und des Militärkassationshofes sowie seiner eigenen Mitglieder zuständig und erfüllt die sonstigen ihm durch die Verfassung zugeschriebenen Aufgaben.

Falls der Verfassungsgerichtshof als Staatsgerichtshof tagt, wird das Amt des Staatsanwaltes vom Generalstaatsanwalt der Republik wahrgenommen.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 147 folgende Fassung:
"Artikel 147. Der Verfassungsgerichtshof wacht über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze und der Geschäftsordnungen der Türkischen Großen Nationalversammlung und bei Änderungen der Verfassung über die Einhaltung der in der Verfassung festgelegten formellen Bedingungen.
Der Verfassungsgerichtshof ist Staatsgerichtshof für die im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Amtspflichten begangenen Delikte des Präsidenten der Republik, der Mitglieder des Ministerrates, des Präsidenten und der Mitglieder des Kassationshofes, des Staatsrates, des Militärkassationshofes, des Hohen Richterausschusses und des Rechnungshofes, der Generalstaatsanwälte der Republik, des Staatsrates und des Militärkassationshofes sowie seiner eigenen Mitglieder zuständig und erfüllt die sonstigen ihm durch die Verfassung zugeschriebenen Aufgaben.
Falls der Verfassungsgerichtshof als Staatsgerichtshof tagt, wird das Amt des Staatsanwaltes vom Generalstaatsanwalt der Republik wahrgenommen."

 

III. Yargılama ve Çalışma Usûlü
Madde 148 - Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılama usûlleri kanunla; Mahkemenin çalışma tarzı ve üyeleri arasındaki işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir.

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatiyle baktığı davalar dışındaki işleri, dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır.

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. April 1973 erhielt der Artikel 148 Abs. 2 folgende Fassung:
"Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı dâvalar ile siyasî partilerin kapatılması hakkındaki dâvalar dışındaki işleri, dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır."

 

III. Gerichtsverfahren und Geschäftsablauf
Artikel 148. Die Organisation und das gerichtliche Verfahren des Verfassungsgerichtshofes werden durch Gesetz festgelegt, seine Arbeitsweise sowie die Verteilung der Geschäfte auf seine Mitglieder wird durch seine eigene, von ihm selbst ausgearbeitete Geschäftsordnung bestimmt.

Der Verfassungsgerichtshof entscheidet, soweit es nicht als Staatsgerichtshof tätig wird, auf Grund der Akten. Nur in den Fällen, in denen das Gericht es für erforderlich hält, lädt es die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung.

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. April 1973 erhielt der Artikel 148 Abs. 2 folgende Fassung:
"Der Verfassungsgerichtshof entscheidet, soweit es nicht als Staatsgerichtshof tätig wird oder über das Verbot politischer Parteien zu befinden hat, aufgrund der Akten. Nur in den Fällen, in denen das Gericht es für erforderlich hält, lädt es die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung."

 

IV. İptal Davası
a) Dava Hakkı
Madde 149 - Cumhurbaşkanı; son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısını en az yüzde onunu alan veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcisi bulunan siyasî partiler veya bunların meclis grupları ; Yasama Meclislerinden birinin üye tamsayısının en az altıda biri tutarındaki üyeleri ; kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hâkimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Üniversiteler, kanunların veya Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasiyle, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilirler.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 149 folgende Fassung:
"Madde 149 - Cumhurbaşkanı; Yasama Meclislerindeki siyasî parti grupları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler ile son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en az yüzde onunu alan siyasî partiler; Yasama Meclislerinden birinin üye tamsayısının en az altıda biri tutarındaki üyeleri; kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hâkimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Üniversiteler, kanunların veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası açabilirler."

 

IV. Nichtigkeitsklagen
a. Klagebefugnis
Artikel 149. Der Präsident der Republik, diejenigen politischen Parteien, die mindestens zehn Prozent der Gesamtzahl der bei den letzten Wahlen abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben, die in der Türkischen Nationalversammlung vertretenen Parteien, die Fraktionen oder ein Sechstel aller Mitglieder einer Gesetzgebungskörperschaft sowie - in Fällen, die ihre Existenz und ihre Pflichten betreffen - der Hohe Richterausschuß, der Kassationshof, der Staatsrat, der Militärkassationshof und die Universitäten können Nichtigkeitsklagen wegen Verfassungswidrigkeit von Gesetzen oder der Geschäftsordnungen der Türkischen Großen Nationalversammlung oder bestimmter Artikel oder Vorschriften darin einleiten.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 149 folgende Fassung:
"Artikel 149. Der Präsident der Republik, die Fraktionen der politischen Parteien in den Gesetzgebenden Körperschaften, die politischen Parteien, die in der Türkischen Großen Nationalversammlung eine Fraktion haben, sowie diejenigen politischen Parteien, die bei den letzten allgemeinen Wahlen zur Nationalversammlung mindestens ein Zehntel der gültigen Stimmen erhalten haben, ferner ein Sechstel der gesamten Mitgliederzahl der beiden Gesetzgebenden Körperschaften und - auf den Gebieten, die ihre Existenz und ihre Aufgaben berühren - der Hohe Richterausschuß. der Kassationshof, der Staatsrat, der Militärkassationshof und die Universitäten können unmittelbar vor dem  Verfassungsgericht Nichtigkeitsklage erheben mit der Behauptung, daß Gesetze oder die Geschäftsordnungen der Türkischen Großen Nationalversammlung oder bestimmte Artikel oder Bestimmungen davon verfassungswidrig sind."

 

b) Dava Açma Süresi
Madde 150 - Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanunun veya İçtüzüğün Resmî Gazete'de yayınlanmasından başlıyarak doksan gün sonra düşer.

 

b. Klageerhebungsfrist
Artikel 150. Das Recht, eine Nichtigkeitsklage unmittelbar am Verfassungsgericht zu erheben, erlischt 90 Tage nach der Veröffentlichung des angefochtenen Gesetzes oder der angefochtenen Satzung im Amtsanzeiger.

 

c) Anayasaya Aykırılığın Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi
Madde 151 - Bir davaya bakmakta olan mahkeme uygulanacak bir kanunun hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.

Anayasa Mahkemesi işin kendisine gelişinden başlamak üzere altı ay içinde ararını verir .

Bu süre içinde karar verilmezse, Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre çözümliyerek davayı yürütür. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkemeler buna uymak zorundadır.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 151 folgende Fassung:
"Madde 151 - Bir dâvaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanunun hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar dâvayı geri bırakır.
Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse bu iddia, temyiz meciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.
Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere altı ay içinde kararını verir ve açıklar.
Bu süre içinde karar verilmezse, Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre çözümleyerek dâvayı yürütür. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, Mahkemeler buna uymak zorundadır."

 

c. Einwand der Verfassungswidrigkeit vor anderen Gerichten
Artikel 151. Hält ein Gericht, bei dem ein Verfahren anhängig ist, die Vorschriften eines anzuwendenden Gesetzes für verfassungswidrig oder gelangt es zu der Auffassung, daß die von einer der Parteien vorgebrachte Behauptung der Verfassungswidrigkeit ernst zu nehmen sei, so setzt es das Verfahren aus, bis zu diesem Gegenstand eine Entscheidung des Verfassungsgerichts ergeht.

Ist das Gericht der Auffassung, daß die Behauptung der Verfassungswidrigkeit nicht ernst zu nehmen sei, wird über sie von der Revisionsinstanz zusammen mit dem Urteil in der Hauptsache entschieden.

Das Verfassungsgericht fällt seine Entscheidung innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Sache.

Kann in dieser Frist nicht entschieden werden, führt das Gericht nach seiner eigenen Überzeugung das Verfahren gemäß den in Kraft befindlichen Vorschriften zu Ende.  Geht jedoch die Entscheidung des Verfassungsgerichts ein, bevor die Entscheidung in der Hauptsache rechtskräftig wird, hat das Gericht der Entscheidung des Verfassungsgerichts Folge zu leisten.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 151 folgende Fassung:
"Artikel 151. Wenn ein mit einer Sache befaßtes Gericht die Bestimmungen eines für den betreffenden Fall zur Anwendung kommenden gesetzes für verfassungswidrig hält oder zu der Überzeugung kommt, daß der von einer der Prozeßparteien erhobene Einwand der Verfassungswidrigkeit ernstlich in Betracht kommt, so hat es den Prozeß bis zur diesbezüglichen Entscheidung des Verfassungsgerichtes auszusetzen.
Ist das Gericht der Auffassung, daß die Behauptung der Verfassungswidrigkeit nicht ernst zu nehmen sei, wird über sie von der Revisionsinstanz zusammen mit dem Urteil in der Hauptsache entschieden.
Das Verfassungsgericht fällt und begründet seine Entscheidung innerhalb von sechs Monaten seit Eingang der Sache.
Kann in dieser Frist nicht entschieden werden, führt das Gericht nach seiner eigenen Überzeugung das Verfahren gemäß den in Kraft befindlichen Vorschriften zu Ende. Geht jedoch die Entscheidung des Verfassungsgerichts ein, bevor die Entscheidung in der Hauptsache rechtskräftig wird, hat das Gericht der Entscheidung des Verfassungsgerichts Folge zu leisten. "

 

V. Anayasa Mahkemesinin Kararları
Madde 152 - Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya İçtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri, karar tarihinde yürürlükten kalkar. Gereken hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih kararın verildiği günden başlayarak altı ayı geçemez.

İptal kararı geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hükümlerin, olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verebilir.

Anayasa Mahkemesi kararları, Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 152 folgende Fassung:
"Madde 152 - Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Kararlar, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya içtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri, gerekçeli kararın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih kararın Resmî Gazete'de yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.
İptal kararı geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hükümlerin, olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verebilir.
Anayasa Mahkemesi kararları, Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar."

 

V. Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes
Artikel 152. Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes sind endgültig. Die Gesetze und Satzungen oder deren Vorschriften, die für ungültig erklärt worden sind, treten vom Tage einer solchen Entscheidung an außer Kraft. Der Verfassungsgerichtshof kann in Fällen, in denen dies sachdienlich erscheint, den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Nichtigkeitserklärung festsetzen. Dieser Zeitpunkt darf nicht für später als sechs Monate nach der Entscheidung angesetzt werden.

Das Nichtigkeitsurteil hat keine Rückwirkung.

Der Verfassungsgerichtshof kann verfügen, daß seine Entscheidung auf Grund der von anderen Gerichten an ihn verwiesenen Klagen wegen Verfassungswidrigkeit in ihrer Anwendung beschränkt bleiben oder nur für die an dem Fall beteiligten Parteien verbindlich sein sollen.

Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes müssen unverzüglich im Amtsanzeiger veröffentlicht werden: sie sind sowohl für die gesetzgebenden,  vollziehenden und rechtsprechenden Staatsorgane als auch für die Verwaltungsbehörden und die natürlichen und juristischen Personen verbindlich.

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 erhielt der Artikel 152 folgende Fassung:
"Artikel 152. Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes sind endgültig. Sie dürfen nicht verkündet werden, bevor ihre Begründung schriftlich abgesetzt worden ist.
Die Gesetze und Satzungen oder deren Vorschriften, die für ungültig erklärt worden sind, treten zu dem Zeitpunkt außer Kraft, in dem sie mit ihrer Begründung im Amtsblatt veröffentlicht werden. Der Verfassungsgerichtshof kann in Fällen, in denen dies sachdienlich erscheint, den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Nichtigkeitserklärung festsetzen. Dieser Zeitpunkt darf nicht für später als ein Jahr nach der Entscheidung angesetzt werden.
Die Nichtigkeitsentscheidung hat keine Rückwirkung.
Der Verfassungsgerichtshof kann verfügen, daß seine Entscheidung auf Grund der von anderen Gerichten an ihn verwiesenen Klagen wegen Verfassungswidrigkeit in ihrer Anwendung beschränkt bleiben oder nur für die an dem Fall beteiligten Parteien verbindlich sein sollen.
Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes müssen unverzüglich im Amtsanzeiger veröffentlicht werden: sie sind sowohl für die gesetzgebenden, vollziehenden und rechtsprechenden Staatsorgane als auch für die Verwaltungsbehörden und die natürlichen und juristischen Personen verbindlich."

 

Dördüncü Kısım
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 

Vierter Teil
VERMISCHTE VORSCHRIFTEN

 

I. Devrim Kanunlarının Korunması
Madde 153 - Bu Anayasanın hiçbir hükmü Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden aşağıda gösterilen Devrim Kanunlarının, bu Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:
1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu;
2. 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisa'sı hakkında Kanun;
3. 30 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına dair Kanun;
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenîisiyle kabul edilen, evlenme akdinîn evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medenî nikah esası ile aynı Kanunun 110'uncu maddesi hükmü:
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü hakkında Kanun;
6. 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında Kanun;
7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun;
8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine dair Kanun.

 

I. Schutz der Reformgesetze
Artikel 153. Keine Vorschrift dieser Verfassung darf dahin verstanden oder ausgelegt werden, daß sie die folgenden, zur Zeit der Annahme dieser Verfassung durch Volksabstimmung in Kraft befindlichen Reformgesetze zur Hebung der türkischen Gesellschaft auf das Niveau zeitgenössischer Zivilisation und zur Wahrung des weltlichen Charakters der Republik für verfassungswidrig erklärte:
1. Das Gesetz Nr. 430 vom 3. März 1340(1924) zur Vereinheitlichung des Unterrichts;
2. das Gesetz Nr. 671 vom 25. November 1341(1925) über das Tragen von Hüten;
3. das Gesetz vom 30. November 1341(1925) über die Auflösung der Derwischklöster und Mausoleen und die Aufhebung des Amtes eines Grabwächters sowie über das Verbot und die Abschaffung bestimmter Titel.
4. die Vorschrift des Artikels 110 des Bürgerlichen Gesetzbuches Nr. 743 vom 1. Februar 1926 über das Verfahren bei der Eheschließung;
5. das Gesetz Nr. 1288 vom 20. Mai 1928 über die Annahme des internationalen Zahlensystems;
6. das Gesetz Nr. 1353 vom 1. November 1928 über die Annahme und Anwendung des türkischen Alphabets;
7. das Gesetz Nr. 2590 vom 26. November 1934 über die Aufhebung von Titeln und Anreden wie Efendi, Bey oder Pascha;
8. das Gesetz Nr. 2596 vom 3. Dezember 1934 über das Verbot, bestimmte Gewänder zu tragen.

 

II. Diyanet İşleri Başkanlığı
Madde 154 - Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.

 

II. Das Amt für religiöse Angelegenheiten
Artikel 154. Das Amt für religiöse Angelegenheiten, welches in die allgemeine Verwaltung eingegliedert ist, nimmt die ihm durch ein besonderes Gesetz vorgeschriebenen Aufgaben wahr.

 

Beşinci Kısım
GEÇİCİ HÜKÜMLER
 

Fünfter Teil
ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN

 

I. T.B.M.M.’nin Seçilmesi ve Toplanması
a) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Seçimlerinin Birlikte Yapılacağı; İlk Toplantı Günü
Geçici Madde 1 - Bu Anayasaya göre kurulan Millet Meclisiyle Cumhuriyet Senatosunun seçimleri aynı günde yapılır.

Seçim sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca ilânını tâkibeden beşinci gün, her iki Meclis kendiliğinden, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında saat 15.00’de birlikte toplanır. Bu toplantıya en yaşlı milletvekili başkanlık eder. Bu toplantıda, önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve sonra milletvekilleri andiçerler.

 

I. Wahl und Zusammentritt der Türkischen Großen Nationalversammlung
a. Gleichzeitige Wahl der Nationalversammlung und des Senates der Republik; die erste Sitzung
Übergangsartikel 1. Die Wahlen zu der nach Maßgabe dieser Verfassung gebildeten Nationalversammlung der Republik und dem nach Maßgabe dieser Verfassung gebildeten Senat der Republik müssen am selben Tag abgehalten werden.

Am fünften Tage nach der Veröffentlichung der Wahlergebnisse durch den Obersten Wahlausschuß treten beide Gesetzgebungskörperschaften ohne besondere Einberufung im Gebäude der Türkischen Großen Nationalversammlung um 15 Uhr zu gemeinsamer Sitzung zusammen. Der älteste Abgeordnete führt in dieser Sitzung den Vorsitz. In dieser Sitzung leisten zunächst die Mitglieder des Senates der Republik und anschließend die Abgeordneten den Eid.

 

b) Cumhuriyet Senatosunun Kurulması
Geçici Madde 2 - Bu Anayasa göre kurulacak Cumhuriyet Senatosunun ilk genel seçimleri, genel oyla seçilecek olan bütün üyelikler için yapılır.

Cumhuriyet Senatosu, Cumhurbaşkanınca seçilmesi gereken onbeş üyenin seçiminden önce hukuki varlık kazanır. Cumhurbaşkanı, bu üyeleri, kendi seçiminden başlayarak bir ay içinde seçer.

 

b. Die Bildung des Senates
Übergangsartikel 2. Die ersten gemäß dieser Verfassung festgesetzten Wahlen zum Senat der Republik werden für alle Mitglieder abgehalten, die in allgemeiner Wahl gewählt werden sollen.

Der Senat der Republik erhält schon vor der Wahl der 15 vom Präsidenten der Republik zu wählenden Mitglieder seinen Rechtsstatus. Der Präsident muß diese Mitglieder innerhalb von einem Monat nach dem Tage seiner Wahl wählen.

 

c) Geçici İçtüzük
Geçici Madde 3 - Bu Anayasa göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun toplantı ve çalışmaları için, kendi İçtüzükleri yapılıncaya kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 Ekim 1957 tarihinden önce yürürlükte olan İçtüzüğü hükümleri uygulanır.

 

c. Vorläufige Satzungen
Übergangsartikel 3. Die Vorschriften der vor dem 2. Oktober 1957 in Kraft befindlichen Geschäftsordnungen der Türkischen Großen Nationalversammlung behalten hinsichtlich der Sitzungen und der Tätigkeit der Türkischen Großen Nationalversammlung und des Senates der Republik weiterhin Gültigkeit, bis diese sich ihre eigenen Geschäftsordnungen geben.

 

II. Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisinin Hukukî Varlıklarının Sona Ermesi; Devrim Tasarrufları
Geçici Madde 4 - Bu Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasıyla, 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununa ve 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunla 13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanuna göre kurulan Kurucu Meclisin, Millî Birlik Komitesinin ve Temsilciler Meclisinin hukukî varlıkları sona erer ve bunlar kendiliğinden dağılmış olurlar.

27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren Kurucu Meclisin toplandığı 6 Ocak 1961 tarihine kadar yasama yetkisini ve yürütme görevini Türk Milleti adına kullanmış bulunan Milli Birlik Komitesinin ve Devrim Hükümetlerinin karar ve tasarruflarından ve bunların, idarece veya yetkili kılınan organ ve mercilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulıyanlar hakkında cezaî veya malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Normal demokratik rejimi bütün teminatı ile kurmak amacıyla gerçekleştirilen ve yürütülen 27 Mayıs 1960 Devrim tarihinden 6 Ocak 1961 tarihine kadar çıkarılan kanunlar, Türkiye Cumhuriyetinin diğer kanunlarının değiştirilmesi ve kaldırılmasında uygulanan kurallara göre değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Ancak, bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılamıyacağı gibi, itiraz yoluyla dahi mahkemelerde Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez.

27 Mayıs 1960 dan 6 Ocak 1961 tarihine kadar çıkarılan kanunların, yapılmış tasarrufların ve alınmış kararların değiştirilmesi veya kaldırılması hallerinde de 2’nci fıkra hükmü saklıdır.

 

II. Ende der. rechtlichen Existenz der Verfassunggebenden Versammlung, des Komitees der Nationalen Einheit und der Repräsentantenversammlung: Revolutionsmaßnahmen
Übergangsartikel 4. Mit dem Zusammentreten der gemäß dieser Verfassung gebildeten Türkischen Großen Nationalversammlung endet die rechtliche Existenz der nach Maßgabe des Verfassungsgesetzes Nr. 491 vom 20. April 1340(1924) und der Gesetze Nr. 1 vom 12. Juni 1960 und Nr. 15. vom 13. Dezember 1960 gebildeten Verfassunggebenden Versammlung, des Komitees der Nationalen Einheit und der Repräsentantenversammlung; diese lösen sich von selbst auf.

Es dürfen keinerlei strafrechtliche, finanzielle oder rechtliche Ansprüche von irgendeiner richterlichen Behörde hinsichtlich der Beschlüsse und Handlungen des Komitees der Nationalen Einheit und der Revolutionsregierung geltend gemacht werden, die im Namen der Türkischen Nation vom 27. Mai 1960 bis zum Zusammentreten der Verfassunggebenden Versammlung am 6. Januar 1961 die gesetzgebende und die vollziehende Gewalt ausgeübt haben, noch gegen die Verwaltung oder die zuständigen Organe, die in Einklang damit Beschlüsse faßten, nach ihnen handelten und sie zur Durchführung brachten.

Die zwischen dem 27. Mai 1960 und dem 6. Januar 1961 zum Aufbau einer normalen demokratischen Regierung mit all ihren Garantien erlassenen Gesetze können nur gemäß den für die Aufhebung und Abänderung aller anderen Gesetze der türkischen Republik geltenden Vorschriften aufgehoben oder abgeändert werden. Es kann jedoch hinsichtlich dieser Gesetze keine Nichtigkeitsklage wegen Verfassungswidrigkeit am Verfassungsgerichtshof eingebracht werden, noch kann an den Gerichten die Verfassungswidrigkeit als rechtlicher Einspruch geltend gemacht werden.

Im Falle der Abänderung oder Aufhebung der zwischen dem 27. Mai 1960 und dem 6. Januar 1961 erlassenen Gesetze bleiben die Vorschriften des Absatzes 2 gewahrt.

 

III. Cumhurbaşkanı Seçimi
Geçici Madde 5 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin and içtikleri toplantının ertesi günü Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

Cumhurbaşkanının seçilmesiyle, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan Devlet Başkanının görevi kendiliğinden sona erer.

 

III. Die Wahl des Präsidenten der Republik
Übergangsartikel 5. Der Präsident der Republik wird am Tage nach der Vereidigung der Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung gewählt.

Mit der Wahl des Präsidenten der Republik erlischt die gemäß dem Gesetz Nr. 1 vom 12. Juni 1960 begründete Prärogativgewalt des Staatsoberhauptes ohne weiteres.

 

IV. Bakanlar Kurulunun Kurulması
Geçici Madde 6 - Bu Anayasanın 102 nci maddesine göre yeni Bakanlar Kurulunca, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanuna göre kurulan ve iş başında olan Bakanlar Kurulunun görevi kendiliğinden sona erer.

 

IV. Die Bildung des Ministerrates
Übergangsartikel 6. Mit der Bildung des neuen Ministerrates gemäß Artikel 102 dieser Verfassung endet die Tätigkeit des gemäß dem Gesetz Nr. 1 vom 12. Juni 1960 gebildeten amtierenden Ministerrates ohne weiteres.

 

V. Anayasanın Kabul Ettiği Organ, Kurum ve Kurullar
a) Yeni Organ, Kurum ve Kurulların Kurulması
Geçici Madde 7 - Bu Anayasa ile kabûl edilmiş olan yeni organ, kurum ve kurulların kuruluş ve işleyişleriyle ilgili kanunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısından başlıyarak en geç altı ay içinde ve bu Anayasa ile konulması emredilen diğer kanunlar da en geç iki yıl içinde çıkarılır.

 

V. Die von der Verfassung vorgeschriebenen Organe, Einrichtungen und beratenden Ausschüsse
a. Die Bildung neuer Organe, Einrichtungen und beratender Ausschüsse
Übergangsartikel 7. Die Gesetze über die Bildung und das Tätigwerden der in dieser Verfassung bestimmten Organe, Einrichtungen und beratenden Ausschüsse müssen spätestens sechs Monate nach der ersten Sitzung der Türkischen Großen Nationalversammlung erlassen werden; die übrigen in dieser Verfassung vorgesehenen Gesetze müssen innerhalb einer Frist von nicht mehr als zwei Jahren erlassen werden.

 

b) Eski Organ, Kurum ve Kurulların Durumu
Geçici Madde 8 - Bu Anayasaya göre kurulacak organ, kurum ve kurullar, kuruluş kanunları yürürlüğe konularak görevlerine başlayıncaya kadar, bu konulardaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

 

b. Der rechtliche Status der alten Organe, Einrichtungen und beratenden Ausschüsse
Übergangsartikel 8. Die entsprechenden Vorschriften der bestehenden Gesetze behalten bis zum Inkrafttreten der Organisationsgesetze über die Bildung und das Tätigwerden der nach Maßgabe dieser Verfassung zu begründenden Organe, Einrichtungen und beratenden Ausschüsse Gesetzeskraft.

 

c) Eski Kanunların Anayasaya Aykırılığı İddiası
Geçici Madde 9 - Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Resmi Gazeteyle yayınlanmasından önce, mahkemelerde kanunların Anayasaya aykırılığı iddiası ileri sürülemez ve mahkemelerce de kanunların Anayasaya aykırılığına dayanılarak karar verilemez.

Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı tarihte yürürlükte olan herhangi bir kanun hakkında, bu Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptâl dâvası açılabilir. Bu halde iptâl dâvası açma hakkı, Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Resmi Gazeteyle yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra düşer.

 
c. Die Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit der alten Gesetze
Übergangsartikel 9. Die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen darf vor keinem Gericht geltend gemacht werden, und kein Gericht darf eine Entscheidung über die Erklärung der Verfassungswidrigkeit von Gesetzen beantragen, bevor die Gründung und die Aufnahme der Amtstätigkeit des Verfassungsgerichtshofes im Amtsanzeiger bekanntgegeben worden ist.

Eine Nichtigkeitsklage wegen Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes, das bei Aufnahme der Amtstätigkeit des Verfassungsgerichtshofes gültig war, kann erhoben werden. In diesem Falle erlischt das Recht auf Erhebung der Nichtigkeitsklage sechs Monate nach der Bekanntgabe der Aufnahme der Amtstätigkeit des Verfassungsgerichtshofes im Amtsanzeiger.

 

VI. İlk Cumhuriyet Senatosunda Adçekme
Geçice Madde 10 - Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin yenilenmesi hakkındaki 73 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, bunların seçiminden iki yıl sonra yapılacak seçimlerle yenilenecek olanları tesbit etmek üzere, bu seçimden iki ay önce adçekmeye başvurulur; dört yıl sonra yapılacak seçimle yenilenecek olan üyelerin tesbiti için, aynı esasa uyularak adçekelir; ancak, ikinci yıl sonunda seçilmiş olan üyeler bu adçekmeye girmez.

Cumhuriyet Senatosu Başkanı hakkında adçekme işlemi uygulanmaz.

İlk Cumhuriyet Senatosu seçiminden iki ve dört yıl sonra yapılacak seçimler hakkında da, Cumhuriyet Senatosu seçimleriyle ilgili kanun hükümleri uygulanır.

 

VI. Auslosung im ersten Senat der Republik
Übergangsartikel 10. Die zwei Jahre nach ihrer Wahl auszuwechselnden Senatsmitglieder werden zwei Monate vor dem Zeitpunkt der Wahl nach Maßgabe des - die Auswechslung der durch Volksabstimmung zu wählenden und der vom Präsidenten der Republik zu ernennenden Senatsmitglieder betreffenden - Artikel 73 Absatz 2 durch das Los bestimmt; diejenigen Mitglieder, deren Amtszeit nach vier Jahren endet, werden nach demselben Verfahren durch das Los bestimmt; die am Ende des zweiten Jahres gewählten Mitglieder dürfen jedoch an dieser Auslosung nicht teilnehmen.

Der Präsident des Senates der Republik ist keinem Auslosungsverfahren unterworfen.

Die gesetzlichen Vorschriften über die Wahl des Senates der Republik müssen bei den alle zwei und alle vier Jahre nach der ersten Wahl des Senates der Republik stattfindenden Senatswahlen angewandt werden.

 

VII. Affedilenlerin Seçilme Yeterliliği
Geçice Madde 11 - Yüz kızartıcı olmıyan bir suçtan kesin hüküm giydikten sonra bu Anayasanın halkoyu ile kabulünden önce affedilmiş bulunanlar, 68 inci maddedeki seçilme yasağına tâbi değildirler.

Durch Art. 2 des Gesetzes Nr. 1188 vom 6. November 1969 wurde der Übergangsartikel 11 aufgehoben.

Durch Entscheidung Nr. 1/1970 des Verfassungsgerichts vom 16. Juni 1970 wurde das Gesetz Nr. 1188 für als verfassungswidrig zustande gekommen und damit nichtig erklärt.

Durch Gesetz Nr. 1801 vom 16. April 1974 wurde der Übergangsartikel 11 aufgehoben.

 

VII. Wählbarkeit der Amnestierten
Übergangsartikel 11. Wegen nicht entehrender Delikte rechtskräftig verurteilte Personen, die vor der Annahme dieser Verfassung durch Volksabstimmung auf Grund ihrer Amnestie begnadigt worden sind, gehen nicht ihrer Wählbarkeit gemäß den Vorschriften des Artikels 68 verlustig.

Durch Art. 2 des Gesetzes Nr. 1188 vom 6. November 1969 wurde der Übergangsartikel 11 aufgehoben.

Durch Entscheidung Nr. 1/1970 des Verfassungsgerichts vom 16. Juni 1970 wurde das Gesetz Nr. 1188 für als verfassungswidrig zustande gekommen und damit nichtig erklärt.

Durch Gesetz Nr. 1801 vom 16. April 1974 wurde der Übergangsartikel 11 aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1254 vom 14. April 1970 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 11 - 7 Haziran 1970 tarihinde yapılması gereken Cumhuriyet Senatosu yenileme seçimleri, Anayasanın 73'ncü maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle geriye bırakılmıştır."

 

Durch Gesetz Nr. 1254 vom 14. April 1970 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 11. Die für den 7. Juni 1970 erforderlich werdende Erneuerung von Mitgliedern des Senates der Republik werden aufgrund der Änderungen des Artikels 73 der Verfassung verschoben."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 12 - Cumhuriyet Senatosu üyelerinden üçte birinin yenilenmesi ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinde boş bulunan üyelikler için 10 Ekim 1971 gününde yapılacak seçimler, 12 ekim 1973'de yapılması gereken milletvekilleri genel seçimiyle birlikte yapılmak üzere, ertelenmiştir. Cumhuriyet Senatosu üyelerinden süresi dolanların üyelik sıfatları, seçim yapılıncaya kadar devam eder.
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden süresi dolanlar hakkında 73'üncü maddenin 5'inci fıkrası hükmü uygulanmaya devam olunur."
Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 12. Die Erneuerung eines Drittels der Mitglieder des Senates der Republik und die am 10. Oktober 1971 abzuhaltenden Nachwahlen für die freigewordenen Sitze im Senat der Republik und in der Nationalversammlung werden verschoben, um gemeinsam mit den am 12. Oktober 1973 fällig werdenden allgemeinen Abgeordnetenwahlen abgehalten zu werden. Die Mitgliedschaft derjenigen Mitglieder des Senats der Republik, deren Zeit abläuft, dauert bis zur Abhaltung der Wahlen fort.

Bei Zeitablauf der seitens des Präsidenten der Republik ausgewählten Mitglieder findet die Vorschrift des Artikel 73 Abs. 5 auch weiterhin Anwendung."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 13 - Bu Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay Birinci Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunanlardan bu görevlerde 4 yılını doldurmuş olanların yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yeni seçim yapılır.
Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üyelerinin ve diğer mensuplarının nitelikleri ve İkinci Başkanlarının Seçim usûlleri hakkındaki Kanun, Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay İkinci Başkanlığında dört yılını doldurmuş olanların yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yeni seçim yapılır."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 13. Für die Stellen derjenigen, die am Tage des Inkrafttretens dieser Verfassungsänderungen das Amt des Präsidenten des Kassationshofs und des Generalstaatsanwalts der Republik innehaben und sich vier Jahre in ihrem Amt befinden, sind binnen eines Monats seit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens Neuwahlen vorzunehmen.

Das Gesetz über die Organisation des Kassationshofes, seinen Geschäftsgang, die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen des Präsidenten, der Mitglieder und der sonstigen Dienstkräfte sowie über das Wahlverfahren des Vizepräsidenten ist binnen sechs Monaten seit Inkrafttreten der Verfassungsänderung zu erlassen. Für die Stellen derjenigen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes das Amt der Vizepräsidenten des Kassationshofes vier Jahre innegehabt haben, sind innerhalb eines Monats seit dem Tag des Inkrafttretens Neuwahlen zu veranstalten."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 14 - Bu Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay Başkanlığı ile Başkanunsözcülüğü görevlerinde bulunanlardan bu görevlerde dört yılını doldurmuş olanların yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yeni seçim yapılır.
Anayasanın 114 ve 140'ıncı maddelerinde yapılan değişiklik gereğince, 521 sayılı Danıştay Kanunu, Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde değiştirilir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay Daire Başkanlığında dört yılını doldurmuş olanların yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde seçim yapılır.
Danıştay Başkanlığı ile Başkanunsözcülüğüne ve daire başkanlıklarına yeniden seçilemiyenler Danıştay üyesi olurlar."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 14. Für die Stellen derjenigen, die am Tag des Inkrafttretens dieser Verfassungsänderungen das Amt des Präsidenten des Staatsrats und des Generalstaatsanwalts beim Staatsrat innehaben und sich vier Jahre in ihrem Amt befinden, sind binnen eines Monats seit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens Neuwahlen zu veranstalten.

Das Gesetz Nr. 521 über den Staatsrat ist entsprechend den in Art. 114 und 140 der Verfassung vorgenommenen Änderungen innerhalb von sechs Monaten seit dem Tag des Inkrafttretens der Verfassungsänderungen zu ändern. Für die Stellen derjenigen, die sich bei Inkrafttreten des Gesetzes vier Jahre lang im Amt eines Senatspräsidenten des Staatsrats befinden, sind binnen eines Monats seit Inkrafttreten Neuwahlen zu veranstalten.
Wer nicht erneut zum Präsidenten des Staatsrats, zum Generalstaatsanwalt beim Staatsrat und zum Senatspräsidenten gewählt werden kann, wird Mitglied des Staatsrats."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 15 - Bu Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay İkinci Cumhuriyet Başsavcılığı veya Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunanlar Yargıtay üyesi olurlar.
Bunlara ait kadrolar da Yargıtay'a, üye kadrosu olarak geçer.
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, Cumhuriyet Başsavcılığı bölümleriyle Yüksek Savcılar Genel Kurulu ve bölümleri ve bunlara mensup olanlar görevlerine devam ederler."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 15. Diejenigen, die bei Inkrafttreten dieser Verfassungsänderungen das Amt eines Vizegeneralstaatsanwalts oder eines Staatsanwalts beim Kassationshof innehaben, werden bei Inkrafttreten dieser Verfassungsänderung Mitglieder des Kassationshofs.

Auch ihre Beamtenstellen gehen als Mitgliedsstellen auf den Kassationshof über.
Bis zur Vornahme der erforderlichen Änderungen in dem Gesetz Nr. 45 über den Hohen Richterausschuß haben die Abteilungen der Generalstaatsanwaltschaft der Republik, das Plenum des Hohen Staatsanwaltausschusses und dessen Abteilungen sowie deren Mitglieder ihre bisherigen Aufgaben zu erledigen.

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 16 - Anayasanın 46 ve 119'uncu maddelerinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte 624 sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş olan kamu hizmetlileri sendikalarının faaliyeti sona erer.
Kamu hizmetlileri kuruluşlarının kuruluşuna ve sendikaların varlıklarının bu kuruluşlara intikaline ait hükümler kanunla düzenlenir. Kanun, Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 16. Am Tag des Inkrafttretens der in den Artikeln 46 und 119 der Verfassung vorgenommenen Änderungen findet die Tätigkeit der gemäß Gesetz Nr. 624 gegründeten Gewerkschaften der Angestellten des öffentlichen Dienstes ihr Ende.

Die Bestimmungen über die Gründung der Organisationen der Angestellten des öffentlichen Dienstes und hinsichtlich des Übergangs des Vermögens der Gewerkschaften auf diese Organisationen sind durch Gesetz zu treffen. Das Gesetz ist binnen sechs Monaten seit Inkrafttreten der Verfassungsänderungen zu erlassen."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 17 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 134, 138, 140 ve 141'inci maddeleri gereğince, askerî yargı ile ilgili kanunlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde değiştirilir.
Yukardaki fıkraya göre çıkarılacak yeni kanunların gerektirdiği seçim ve atamalar, bu kanunların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 17. Die mit der Militärgerichtsbarkeit zusammenhängenden Gesetze sind nach Maßgabe der Artikel 134, 138. 140 und 141 der Verfassung der Türkischen Republik binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu ändern.

Die Wahlen und Ernennungen, die aufgrund der nach dem vorstehenden Absatz zu erlassenden Gesetze erforderlich werden, sind binnen eines Monats nach dem Inkrafttreten dieser Gesetze vorzunehmen."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 18 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 137'inci maddesinde sözü geçen Yüksek Savcılar Kurulunun kuruluşu ve çalışma usûlleri ile ilgi kanun, bu Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde çıkarılır.
Yukardaki fıkrada belirtilen kanunun yürürlüğe girmesine kadar 2556 ve 45 sayılı Kanunların değişiklik ve ekleriyle birlikte uygulanmasına devam olunur."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 18. Das Gesetz über die Zusammensetzung und Arbeitsweise des in Artikel 137 der Verfassung der Türkischen Republik genannten Hohen Staatsanwaltsausschusses ist binnen sechs Monaten seit Inkrafttreten dieser Verfassungsänderung zu erlassen.

Bis zum Inkrafttreten des im vorstehenden Absatz genannten Gesetzes sind die Gesetze Nr. 2556 und 45 nebst ihren Änderungs- und Ergänzungsgesetzen weiterhin anzuwenden."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 19 - 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıın 143 ve 144'üncü maddelerinde yapılan değişiklik gereğince, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde değiştirilir.
Yüksek Hâkimler Kurulunun mevcut üyelerinin görev süresi, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun değişik şekline göre yapılacak seçim sonuçlarının kesinleşmesi tarihine kadar devam eder."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 19. Das Gesetz Nr. 45 über den Hohen Richterausschuß ist entsprechend den in Art. 143 und 144 der Verfassung der Türkischen Republik getroffenen Änderungen binnen sechs Monaten seit dem Inkrafttreten dieser Änderungen abzuändern.

Die Amtszeit der gegenwärtigen Mitglieder des Hohen Richterausschusses läuft bis zum Zeitpunkt der endgültigen Feststellung der nach der geänderten Fassung des Gesetzes Nr. 45 über den Hohen Richterausschuß abzuhaltenden Wahlen."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 20 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklikler veya bu Anayasaya eklenen hükümler gereğince kanunlarda yapılması zorunlu olan ve geçici 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'uncu maddelerin kapsamı dışında kalan diğer kanunlar ve kanun değişiklikleri, bu Anayasa değşiikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlanır."

 

Durch Gesetz Nr. 1488 vom 20. September 1971 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 20. Die nach Maßgabe der in der Verfassung der Türkischen Republik getroffenen Änderungen oder ihre eingefügten Vorschriften erforderlichen Gesetzesänderungen sowie die in den Übergangsartikeln 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 nicht genannten anderen Gesetze und Gesetzesänderungen sind binnen eines Jahres seit dem Tag des Inkrafttretens dieser Verfassungsänderungen zu erledigen."

 

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 21 - Sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte Sıkıyönetim Mahkemelerinde görülmekte bulunan dâvalar sonuçlanldırılıncaya kadar bu mahkemelerin görev ve yetkileri devam eder. Kamu dâvası açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatiline karar verilmiş dâvalar durumlarına, niteliklerine ve kanun hükümlerine göre görevli ve yetkili mercilere verilir."

 

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 21. Bei Aufhebung des Ausnahmezustandes dauert die sachliche und örtliche Zuständigkeit für die bei den Ausnahmezustandsgerichten anhängigen Prozesse bis zu deren Beendigung fort. Soweit die öffentliche Klage noch nicht erhoben oder die Einstellung des Verfahrens angeordnet worden ist, sind die Akten derjenigen Amtsstellen zu übersenden, in deren sachliche und örtliche Zuständigkeit sie entsprechend ihrem Verfahrensstand und ihren Merkmalen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften fallen."

 

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Geçice Madde 22 - 1 Kasım 1972 tarihinde T.B.M.M.'de grubu bulunup da 30 Mart 1973 tarihine kadar grubunu muhafaza etmiş ve Milletvekili genel seçimlerine katılma niteliği kazanmış olan siyasî partilere de Anayasanın 56'ncı maddesindeki şartlar aranmaksızın, kanunun öngördüğü ölçüye göre Devletçe yardım yapılır."

 

Durch Gesetz Nr. 1699 vom 15. März 1973 wurde folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"Übergangsartikel 22. Den politischen Parteien, die am 1. November 1972 durch eine Fraktion vertreten waren und bis zum 30. März 1973 die Fraktionsstärke bewahrt und die für die allgemeinen Abgeordnetenwahlen erforderlichen Voraussetzungen erworben haben, werden ohne Rücksicht auf die in Artikel 56 der Verfassung enthaltenden Voraussetzungen von seiten des Staates Zuwendungen in dem gesetzlich vorgesehenen Maß gewährt."

 

Altıncı Kısım
SON HÜKÜMLER
 

Sechster Teil
SCHLUßBESTIMMUNGEN

 

I. Anayasanın Değiştirilmesi
Madde 155 - Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görüşülemez. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclislerin ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğunun oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, 1'inci fıkradaki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tâbidir.

 

I. Die Verfassungsänderung
Artikel 155. Verfassungsänderungsvorschläge können schriftlich von zumindest einem Drittel aller Mitglieder der Türkischen Großen Nationalversammlung eingebracht werden; sie können nicht im Dringlichkeitsverfahren behandelt werden. Ein Verfassungsänderungsvorschlag bedarf der Annahme durch zwei Drittel der Gesamtstimmenzahl in beiden Gesetzgebungskörperschaften.

Unbeschadet der in Absatz 1 enthaltenen Bedingungen unterliegen die Erörterung und die Annahme von Verfassungsänderungen denselben Vorschriften wie die Erörterung und der Erlaß. von Gesetzen.

 

II. Başlangıç ve Kenar Başlıklar
Madde 156 - Bu Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten Başlangıç Kısmı, Anayasa metnine dahildir.

Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralanma ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa metninden sayılmaz.

 

II. Präambel und Rahmentitel
Artikel 156. Die Präambel, die die Hauptgesichtspunkte und Grundsätze darlegt, auf denen die Verfassung beruht, ist Bestandteil des Verfassungstextes.

Die Rahmentitel der Artikel verweisen nur auf den Gegenstand der Artikel, an ihre Anordnung und ihre Beziehungen zueinander.

 

III. Anayasanın Yürürlüğe Girmesi
Madde 157 - Bu Anayasa, halkoyuna sunulup kabul edilince, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası olur ve halkoyu sonuçlarıyla beraber derhal Resmî Gazete'de yayınlanır.

Bu Anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, seçimi ve toplanması ile ilgili hükümleri, 1'nci fıkraya göre yayınlanması ile; diğer hükümleri, Türkiye Büyük millet Meclisinin seçilmesi ile, geçici maddelerde belirtilen esaslara göre yürürlüğe girer.

 

III. Inkrafttreten der Verfassung
Artikel 157. Mit ihrer Annahme durch Volksabstimmung wird diese Verfassung zur Verfassung der Türkischen Republik und muß unverzüglich zusammen mit den Ergebnissen des Volksentscheids im Amtsanzeiger veröffentlicht werden.

Die Vorschriften der Verfassung bezüglich der Zusammensetzung, der Wahl und des Zusammentretens der Türkischen Großen Nationalversammlung treten nach der Bekanntmachung gemäß Artikel 1 in Kraft; die anderen Vorschriften treten im Einklang mit den in den Übergangsartikeln dargelegten Grundsätzen nach der Wahl der Türkischen Großen Nationalversammlung in Kraft.
 

 

  Die Verfassung ersetzte das Verfassungsgesetz von 1924, das durch die verfassungsmäßige Regierung Menderes in verfassungswidriger Weise zum Ausbau ihrer Macht und zum Niederhalten der Opposition verwendete. Deshalb sahen sich die Streitkräfte als "Sachwalter der türkischen Nation" zum Einschreiten gezwungen. Am 27. Mai 1960 kam es zu einem Umsturz, der als "Revolution" bezeichnet wurde und zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung.

Die Verfassung wurde am 27. Mai 1961 von der Verfassunggebenden Versammlung verabschiedet, durch Volksentscheid am 9. Juli 1961 angenommen und trat gemäß Artikel 157 mit der Veröffentlichung des Ergebnisses des Volksentscheids im Amtsanzeiger am 20. Juli 1961 in Kraft.

Das Militär hat erneut in das politische Geschehen eingegriffen und die Politik 1970/71 nach schwersten Unruhen zu Verfassungsänderungen gezwungen, welche die Grundrechte und den Rechtsschutz im allgemeinen verschlechterten und die Militärgerichtsbarkeit ausweiteten sowie der Regierung vermehrte Rechte übertrug.

Die Verfassung trat faktisch mit dem Militärputsch vom 12. September 1980 außer Kraft und wurde durch die Verfassung von 1982 ersetzt.

 

Quelle:
Anayasa.gen.tr
TBMM
Resmî Gazete (Entwurf)
 

Quelle:
Cornelius Mayer-Tasch, Die Verfassungen Europas, 1.+2. Auflage 1966+1975, Körner Verlag / C.H.Beck Verlag

Die Staatsverfassungen der Welt - Band 7, Türkei, Alfred Metzner Verlag Frankfurt 1966
 


© webmaster@verfassungen.net
18. Juni 2000 - 16. Juli 2017
Home          Zurück         Top