İslâhat Fermanı

11 Cemayiyülahir 1272 (28 Şubat 1856)
 

Hatt-i humajun
(Kaiserliches Handschreiben)

vom 10. Dschemazi II. 1272 (= 18. Februar 1856)

 

Ba’de-l-elkab,
 

Demgemäß möge verfahren werden.
 

Malûm ola ki yed-i müeyyed-i mülûkâneme vedia-i cenab-ı bârî olan kâffe-i sunûf-ı tebea-i şâhânemin her cihetle temami-i husûl-i saâdeti hâli akdem-i efkâr-ı hayriyet disar-ı pâdişâhânem olarak cülûs-i meymenet men’us-ı Hümâyûnum gününden beri bu bâbda zuhûra gelen himem-i mahsusa-i şâhânemin hamdolsun pek çok semer-i nafiâsı meşhûr olup mülk ü milletimizin mamuriyet ve serveti an be an tezeyyüd etmekte ise de Devlet-i Âliye’mizin şânına muvafık ve milel-i mütemeddine arasında bi-hakkın hâiz olduğu mevki-i âlî ve mühimme lâyık olan hâlin kemale îsâli için şimdiye kadar vaz’ ve tesisine muvaffak olduğum nizamât-ı cedîde-i hayriyenin ezseri-nev tekit ve tevsii matlûb-ı madelet mahsub-ı pâdişâhânem olduğu halde umûm tebea-i şâhânemizin mesai-yi cemile-i hamiyetkârâneleri ve müttefik-i hâss-ı bahir-ül ihlâsımız olan düvel-i mufahhamanın himmet ü muavenet-i hayırhahâneleri eseri olmak üzere Devlet-i Âliye’mizin bu kerre biinayet-u-llâhi taâlâ hâricen hukuk-ı seniyesi bir kat daha teekküt eylediğine ve bu cihetle şu asr Devlet-i Âliye’miz için bir zamanı hayriyet iktiranın mebdei olacağından dâhiline dahi saltanat-ı seniyemizin tezyid-i kuvvet ve miknetini ve revabıt-ı kabiliyeyi vatandaşî ile birbirine merbut olan ve nazar-ı madelet eseri müşfikânemde müsavî bulunan kâffe-i sunûf-ı tebea-i şâhânemin her yüzden husûl-i temam-i saâdet-i hal ve memâlik-i şâhânemizin mamûriyetini müstelzim olacak esbâb ve vesailin an be an ilerlemesi murad-ı merhamet itiyad-ı mülûkânem iktizasından bulunduğuna binâen husûsât-ı âtiyet-üz-zikrin icrâsına irade-i madelet ifade-i pâdişâhânem şeref-sâdır olmuştur.

Şöyle ki: Gülhâne’de kırâat olunan Hatt-ı Hümâyûnum ile ve Tanzîmât-ı Hayriyem mûcibince her din ve mezhepte bulunan kâffe-i tebea-i şâhânem hakkında bilâ-istisna emniyet-i can ve mal mahfûziyet-i nâmus için taraf-ı eşref-i pâdişâhanemden va’d ve ihsan olunmuş olan teminat bu kerre dahi tekit ve teyit kılındığından bunun kâmilen fiile çıkarılması için tedabir-i müessirenin ittihaz olunması ve zîr-i cenah-ı atıfet seniye-i pâdişâhânemde olarak memâlik-i mahrusâ-i şâhânemde bulunan Hıristiyan ve sair tebea-i gayr-i müslime cemaatlerine ecdad-ı izâmım taraflarından verilmiş ve sinin-i ahirede itâ ve ihsan kılınmış olan bil-cümle imtiyazât ve muafiyet-ı rûhaniye bu kerre dahi takrîr ve ibkâ kılınıp fakat Hıristiyan ve tebea-i gayr-i müslime-i sairenin her bir cemaati bir mehl-i muayyen içinde imtiyazât ve muafiyet-ı hazırâlarının rü’yet ve muayenesine ibtidar ile ol bâbda vaktin ve gerek âsâr-ı medeniyet ve malûmat-ı müktesibenin icab ettirdiği ıslâhât-ı irade ve tensib-i şâhânem ile ve Bâb-ı Âlî’mizin nezareti tahtında olarak mahsûsan patrikhânelerde teşkil olunacak meclisler marifetiyle bi-l-müzakere cânib-i Bâb-ı Âlî’mize arz ve ifade eylemeğe mecbûr olarak cennet-mekân Ebu-l-feth Sultan Mehmet Hân-ı Sânî Hazretleri ve gerek ahlâf-ı izamları taraflarından patrikler ile Hıristiyan piskoposlarına itâ buyurulmuş olan ruhsat ve iktidar niyat-ı fütüvvetkârane-i pâdişâhânemden nâşi işbu cemaatlere temin olunmuş olan hal ve mevki-i cedîd ile tevfik olunup ve patriklerin el-hâletü hâzihi câri olan usûl-i intihâbiyeleri ıslâh olunduktan sonra patriklik berat-ı âlîsinin ahkâmına tatbiken kayd-ı hayat ile nasb ve tâyin olunmaları usûlünün tamamen ve sahihen icrâ ve Bâb-ı Âlî’mizle cemaat-ı muhtelifenin rüesa-yı rûhaniyesi beyninde karargîr olacak bir sûrette tatbiken patrik ve metropolit ve murahhasa ve piskopos ve hahamların hîn-i nasbında usûl-i tahlifiyenin ifâ kılınması ve her ne sûret ve nâm ile olursa olsun rahiplere verilmekte olan cevaiz ve avaidât cümleten men’olunarak yerine patriklere ve cemaatbaşılarına vâridât-ı muayyene tahsis ve rühbân-ı sairenin dahi rütbe ve mansıblarının ehemmiyetlerine ve bundan sonra verilecek karara göre kendilerine ber-vech-i hakkaniyet maaşlar tâyin olunup, fakat Hıristiyan rahiplerinin emvâl-i menkûle ve gayr-i menkûlelerine bir gûna sekte iras olunmıyarak Hıristiyan vesair tebea-i gayr-i müslime cemaatlerine milletçe olan maslahâtlarının idaresi her bir cemaatin rühbân ve avâmı beyninde müntehib âzâdan mürekkep bir meclisin hüsn-i muhafazasına havale kılınması ve ahalisi cümleten bir mezhebde bulunan şehir ve kasaba ve karyelerde icrâ-yı âyine mahsûs olan ebniyenin ve gerek mektep ve hastahâne ve mezarlık misillû sair mahallerin hey’et-i asliyeleri üzere tamir ve termimlerine bir gûna mevani ika olunmayıp böyle mahallerin müceddeden inşası lâzım geldikçe patrik veya rüesa-yı milletin tasvibi halinde bunların resm ve sûret-i inşası bir kerre cânib-i Bâb-ı Âlî’mize arzolunmak iktiza edeceğinden ya suver-i maruza kabûl ile müteallik olacak irade-i seniye-i mülûkânem mûcibince iktizası icrâ veya bir müddet-i muayyene zarfında ol bâbda olan itirazât beyân olunup bir mezhebin cemaati yalnız olarak sairiyle karışık olmayarak bir mahalde bulunur ise o yerde âyine müteallik husûsâtı zâhiren ve alenen icrâda bir türlü kuyûda düçar olmayıp ahalisi edyân-ı muhtelifede bulunan cemaatlerden mürekkep olan şehir ve kasaba ve karyelerde ise her bir cemaatin takımı sakin olduğu ayrıca mahalde bâlâda bast ü beyan olunan usûle ittibaen kendi kilise ve hastahâne ve mektep ve mezarlıklarını tamir ve termime muktedir olabilmesi ve müceddeden inşa olunması iktiza eyleyen ebniyeye gelince bunlar için ruhsat-ı lâzimeyi patrikler veyahut cemaat metropolitleri cânib-i Bâb-ı Âlî’mizden istida edüp Devlet-i Âliye’mizce bunda bir gûna mevani-i mülkiye olmadığı halde ruhsat-ı seniyem erzan kılınması ve bu makûle işlerde Hükûmet tarafından vukû bulacak muamelât külliyyen hasbî olması ve bir mezhebe tâbi olanların adedi ne miktar olursa olsun ol mezhebin kemal-i serbesti ile icrâ olunmasını temin için tedabir-i lâzime ve kaviyyenin ittihaz kılınması ve mezhep ve lisan veyahut cinsiyet cihetleriyle sunûf-ı tebea-i saltanat-ı seniyemden bir sınıfın aher sınıfından aşağı tutulmasını mutazammın olan kâffe-i ta’birat ve alfaz ve temyizât muharrerât-ı divâniyyeden ile-l-ebed mahv ü izale kılınması ve ahad-ı nâs beyninde veyahut memurîn taraflarından dahi mûcib-i şin ve ar olacak veya nâmusa dokunacak her türlü tarif ve tavsifin istimali kanûnen men’olunması ve çünkü memâlik-i mahrusâmda bulunan her din ve mezhebin âyini ber-vech-i serbesti icrâ olunduğundan tebea-i şâhânemden hiçbir kimesne bulunduğu dinin âyinini icrâdan men’olunmaması ve bundan dolayı cevr ü ezâ görmemesi ve tebdîl-i din ve mezhep etmek üzere kimse icbâr olunmaması ve saltanat-ı seniyemizin memurîn hademesinin intihâb ve nasbı tensip ve irade-i şâhâneme menut olarak tebea-i Devlet-i Âliyye’min cümlesi herhangi milletten olursa olsun devletin hizmet ve memuriyetlerine kabûl olunacaklarından bunlar ehliyet ve kabiliyetlerine göre umûm hakkında mer’iyy-ül-icrâ olacak nizamâta imtisalen memuriyetlerde istihdam olunmaları ve saltanat-ı seniyem tebaasından bulunanlar mekatib-i şâhânemin nizamât-ı mevzualarında gerek since ve gerek imtihanca mukarrer olan şeraiti ifâ eyledikleri takdirde cümlesi bilâ-fark ve temyiz Devlet-i Âliyye’min mekatib-i askeriye ve mülkiyesine kabûl olunması ve bundan başka her bir cemaati maarif ve hiref ve sanayie dair milletçe mektepler yapmağa mezûn olup, fakat bu makûle mekatib-i umûmîyenin usûl-i tedrisi ve muallimlerinin intihâbı âzâsı taraf-ı şâhânemden mansûb muhtelit bir meclis-i maarifin nezaret ve teftişi tahtında olması ve ehl-i İslâm ile Hıristiyan vesair tebea-i gayr-i müslime meyanesinde veyahut tebea-i Îseviyye vesair tebea-i gayr-i müslimden mezahib-i muhtelifeye tâbi olanların birbiri beyninde ticaret veyahut cinayâta müteallik zuhûra gelecek cem’i deâvî muhtelit divânlara havale olunup istima-ı dâvâ için işbu divânlar tarafından akdolunacak meclisler alenî olacağından müddei ile müddeialeyh muvacehe olunarak bunların ikâme edecekleri şahitler tekarir-i vakıalarını daima kendi âyin ve mezhepleri üzerine icda edeceklerini birer yemîn ile tasdik eylemeleri ve hukuk-ı âliyeye ait olan deâvî dahi eyalât ve elviye muhtelif meclislerinde vali ve kadı-i memleket hazır oldukları halde şer’an veya nizamen rü’yet olunup işbu mehâkim ve mecâliste muhakemât-ı vakıa alenî icrâ olunması ve Hıristiyan vesair tebea-i gayr-i müslimeden iki kimse beyninde hukuk-ı ırsiyye gibi deâvî-i mahsûsa sahibi dâvâ olanlar istedikleri halde patrik veya rüesa ve mecâlis marifetiyle rü’yet olunmak üzere havale kılınması ve mücazaât ve ticaret kanûnlariyle muhtelif divânlarında icrâ olunacak usûl ve nizamât-ı mürafaat mümkün mertebe sür’atle ikmâl olunarak ve zapt ü tedvîn kılınarak memâlik-i mahrusâ-i şâhânemde müstamel olan elsine-i muhtelifeye tercüme ile neşr ü ilân olunması ve hukuk-ı insaniyyeyi hukuk-ı adâlet ile tevfik etmek için mazanne-i sû’ olanların veyahut tedibât-ı cezaiyyeye müstahak bulunanların haps ve tevkifine mahsûs olan kâffe-i mahbes ve mahalli sairede usûl-i hapsiyenin mümkün mertebe müddet-i kalile zarfında ıslâhına mübaşeret olunması ve herhalde hapishânelerde bile cânib-i saltanat-ı seniyemden vaz’ı kılınan nizamât-ı inzibatiyeye muvafık olan muamelâttan maada hiçbir gûna mücazaât-ı cismaniye ve eziyet ve işkenceye müşabih kâffe-i muamele dahi kâmilen lağv ve iptal kılınması ve bunun hilâfında vukû bulacak hareket şediden men’ ve zecrolunacağından maada bunun icrâsını emreden memurîn ile bi-l-fiil icrâ eyleyen kesanın dahi ceza kanûnnâmesi iktizasınca tekdir ve tedip olunması ve Dâr-üs Saltanat-ı seniyem ve eyalet ve bilâd ve kurada umûr-ı zaptiyenin tanzîmi maddesi asude-i hal olan kâffe-i tebea-i mülûkâneme kendi mal ve canlarının muhafazasına sahihen ve kaviyyen emniyet verecek sûrette tanzîm kılınması ve verginin müsavâtı tekâlif-i sairenin müsavâtını mûcib olduğu misillû hukukça olan müsavât dahi vezaifçe olan müsavâtı müstelzim olduğundan Hıristiyan vesair tebea-i gayr-i müslime dahi ehal-i İslâm misillû hısse-i askeriye itâsı hakkında muahharan verilen karara inkiyat mecbûriyetinde bulunması ve bu hususta bedel vermek veya nakden akçe itâsiyle hizmet-i fi’liyeden muaf olmak usûlünün icrâ olunması ve İslâm’dan maada tebeanın sunûfı içinde sûret-i istihdamları hakkında nizamât-ı lâzime yapılıp müddet-i kalile-i mümkine zarfında neşr ü ilân kılınması ve eyalât ve elviye meclislerinde tebea-i Müslime ve Îseviyye ve saireden bulunan âzânın emr-i intihâblarını bir sûret-i sahihaya koymak ve ârânın doğruca zuhûrunu temin eylemek için işbu meclislerin sûret-i tertip ve teşkilleri hakkında olan nizamâtın ıslâhına teşebbüs ile Devlet-i Âliyye’m netice-i ârâyı ve verilen hüküm ve kararı sahihen bilmek ve buna nezaret etmek esbâb ve vesail-i müessiresinin istihsalini mütalâa eylemesi ve çünkü bey’ ve füruht ve tasarrufu emlâk ve akar maddeleri hakkında olan kavânîn kâffe-i tebea-i mülûkânem hakkında müsavî olduğundan kavânîn-i Devlet-i Âliyye’me ve nizamât-ı zabıta-i belediyeye ittiba ve imtisâl eylemek ve asıl yerli ehalinin verdikleri tekâlifi vermek üzere saltanat-ı seniyem ile düvel-i ecnebiye beyninden yapılacak suver-i tanzîmiyeden sonra ecnebiyeye dahi tasarruf-ı emlâk müsaadesinin itâ olunması ve tebea-i saltanat-ı seniyemin kâffesi üzerinde tarh olunacak vergi ve tekâlif sınıf ve mezheplerine bakılmıyarak bir sûrette ahzolunmakta idiğünden işbu tekâlif ve ale-l-husus aşarın ahz u ıstıfasında vukû bulmakta olan sû-i istimalâtın ıslâhı tedabir-i seriası mütalâa ve müzakere olunup doğrudan doğruya ahz-i vergi etmek usûlünün pey-der-pey icrâsı kabil oldukça vâridâtı Devlet-i Âliyye’min ilzam olunması usûlünün yerine bu sûret ittihaz kılınıp usûl-i haliye câri oldukça memurîn-i Devlet-i Âliyye’m ve mecâlis âzâlarının müzayedeleri alenen icrâ olunacak olan iltizamâttan birini deruhte ettirmeleri veya bir gûna hisse almaları mücazaât-ı şedide ile men’ kılınması ve tekâlif-i mahalliye dahi meh-mâ-emken mahsulâta halel vermiyecek ve ticaret-i dahiliyeye mâni olmıyacak sûrette vaz’ ve tâyin olunması ve umûr-ı nafiâ için tâyin ve tahsis olunacağı mebaliğ-i münasibeye berren ve bahren inşa ve ihdas olunacak turûk ve mesalikden istifade edecek olan eyalet ve sancaklarda vaz’ ve tesis kılınacak vergiyi mahsurlar dahi ilâve edilmesi ve saltanat-ı seniyemin beher sene için vâridât ve masarifât defterinin tanzîm ve iraesi hakkında muahharen bir nizâm-ı mahsûs yapılmış olduğundan bunun temam-ı icrâ-yı ahkâmına itina olunması ve her bir memurîne tahsis kılınmış olan maaşların hüsn-i tesviyesine mübaşeret kılınması ve her bir cemaatin rüesasiyle taraf-ı eşref-î şâhânemden tâyin olunacak birer memurları tebea-i saltanat-ı seniyemin umûmuna ait ve râci olan maddelerin müzakerâtına Meclis-i Vâlâ’da bulunmak üzere Makam-ı Celîl-i Vekâlet-i Mutlakamdan mahsusen celp olunup ve işbu memurlar birer sene için tâyin kılınıp bunlar memuriyetlerine başladıkları gibi tahlîf olunmaları ve Meclis-i Vâlâ’nın âzâsı gerek adî ve gerek fevk-al-âde vukû bulan içtimâlarında rey ve mütalâalarını doğruca beyân ve ifade etmeleri ve bundan dolayı aslâ rencide olunmamaları ve ifsad ve irtikâp ve itisafa dair olan kavânînin ahkâm-ı kâffe-i tebea-i saltanat-ı seniyem haklarında herhangi sınıfta ve ne türlü memuriyette bulunurlarsa bulunsunlar usûl-i meşruasına tevfikân icrâ olunması ve Devlet-i Âliyye’min tashih-i usûl-i sikke ile umûr-ı mâliyesine itibar verecek banka misillû şeyler yapılıp memâlik-i mahrusâ-i şâhânemin menba-ı servet-i maddiyesi olan husûsâta iktiza eden sermayelerin tâyiniyle ve mahsulât-ı memâlik-i şâhânemin nakli için icap eden turûk ve ecedavilin küşadiyle emr-i ziraat ve ticaretin tevessüüne hail olan esbâbın men’iyle teshilât-ı sahihanın icrâ olunması ve bunun maarif ve ulûm ve sermaye-i Avrupa’dan istifadeye bakılması esbâbının bi-l-etraf mütalâasiyle pey-der-pey mevki-i icrâya konulması maddelerinden ibaret olmakla siz ki Sadr-ı A’zam-ı sütudeşiyemi müşârün-ileyhsiz işbu fermânı celîl-ül-ünvanı mülûkânemi usûlü üzere gerek Der-saâdet’imde ve gerek memâlik-i şâhânemin her bir tarafında ilân ve işaatle husûsât-ı meşrûhanın balâda beyan olunduğu vechile icrâ-yı iktizalarına ve bundan böyle ahkâm-ı celîlesinin daima ve müstemirren mer’iyy-ül-icrâ tutulması esbâb-ı lâzime ve vesail-i kaviyyesinin istihsal ve istikmali hususuna bezli cell-i himmet eyliyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerifeme itimad kılasız tahrîren fi evail-i şehri cemâzi-yel-uhra sene isna ve sebîn mieteyn ve elf.

 

Vornehmer und erhabener Minister, ruhmvoller und hochgeehrter Müschir, Ordner der Welt und Organisator der Völker, der die Geschäfte des Landes mit Scharfsinn leitet und die wichtigen Angelegenheiten des Volkes durch die Gerechtigkeit seines Urteils entscheidet, der den Grund zu Wohlfahrt und Glück legt und die Säulen des Heiles und Ruhmes befestigt, der die Ämter des hohen Kalifates verteilt und den Glanz der mächtigsten Herrschaft vergrößert, der mit Gunstbezeigungen seines großen Königs überhäuft ist, Unser gegenwärtiger charakterfester Großwesir, Unser mit dem kaiserlichen Medschidije-Orden 1. Klasse und der Dekoration des Imtiaz-Ordens ausgezeichnetes Alter Ego, Unser erlauchter Wesir Mehmed Emin Ah Pascha, Gott der Erhabene möge Ihren Ruhm vermehren, Ihre Macht und Ihr Glück verdoppeln !

Ihnen tuen Wir durch dieses kaiserliche Handschreiben kund und zu wissen, daß das vollkommene Glück aller Schichten Unserer Untertanen, die Gott, der Schöpfer, Unserer starken Hand anvertraut hat, Unser erster und von der Absicht, Gutes zu stiften, erfüllter Gedanke ist; Unsere seit der glückverheißenden Thronbesteigung zu diesem Zwecke an den Tag gelegten besonderen Bemühungen haben, was alle Welt sehen konnte, sehr viele nützliche Resultate gezeitigt. Wenn auch der Wohlstand und Reichtum Unseres Landes und Volkes stetig in Zunahme begriffen ist, so ist es doch Unser gerechter Wunsch, die neuen nützlichen Reformen, die Wir bisher erlassen und verkündet haben, von neuem zu bekräftigen und zu vermehren, damit Unser ruhmvolles Reich zu jener Vollkommenheit gelange, welche seinem Glanze und seiner hervorragenden Stellung unter den zivilisierten Staaten gebührt. Durch die lobenswerten patriotischen Bemühungen aller Unserer Untertanen und die wohlwollende Unterstützung und Förderung seitens der Großmächte, welche Unsere edlen und aufrichtigen Verbündeten sind, wurden mit der Hilfe Gottes die erhabenen Rechte Unseres ruhmvollen Reiches im Auslande im hohen Maße gekräftigt. Da infolgedessen diese Epoche für Unser ruhmvolles Reich der Beginn einer Periode der Wohlfahrt sein wird, so machen es Uns die hochherzigen Gefühle, die Wir für Unser Volk hegen, zur Pflicht, fortwährend jene Mittel zu vervollkommnen, die auch im Innern die Macht Unserer erhabenen Herrschaft stärken und den Wohlstand Unserer kaiserlichen Länder und das vollkommene Glück aller Klassen Unserer Untertanen, die vor Unseren gerechten und väterlichen Augen gleich und untereinander durch die intimen Bande der Vaterlandsliebe verbunden sind, zur Folge haben werden.

Daher ist Unser gerechter kaiserlicher Befehl ergangen, die unten verzeichneten Bestimmungen auszuführen als:

 

1. Die Garantien, welche allen Unseren Untertanen ohne Unterschied der Religion und Sekte, durch den Hatt von Gülhane und die Tanzimat-i hairije zur Sicherheit ihres Lebens und Vermögens und zum Schutze ihrer Ehre von Uns versprochen und gewährt worden sind, werden hiermit erneuert und bestätigt; es werden wirksame Maßregeln ergriffen werden, damit diese Garantien ihre volle und ganze Wirksamkeit äußern.

 

2. Sämtliche kirchlichen Privilegien und Immunitäten, welche den christlichen und übrigen nichtmohammedanischen Religionsgemeinschaften, die sich unter dem Schutze Unseres kaiserlichen Wohlwollens in Unseren wohlbehüteten Ländern befinden, von Unseren erlauchten Vorfahren und in den letzten Jahren verliehen worden sind, werden bestätigt und bleiben aufrecht.

 

3. Jede christliche und andere nichtmohammedanische Religionsgemeinschaft wird innerhalb eines festfixierten Termines an die Prüfung und Durchsicht der gegenwärtigen Privilegien und Immunitäten schreiten müssen; sie hat auch in speziell zu diesem Zwecke in den Patriarchatsgebäuden zusammentretenden Ratsversammlungen mit Unserer kaiserlichen Genehmigung und unter Aufsicht Unserer hohen Pforte über die Reformen zu beraten, die diesbezüglich durch die Zeit, durch den Fortschritt der Zivilisation und auf Grund der gewonnenen Erfahrungen notwendig geworden sind. Die Machtbefugnisse, die von dem in Gott ruhenden Sultan Ab-ul-Fath Mohammed II. und seinen erlauchten Nachfolgern den Patriarchen und christlichen Bischöfen eingeräumt wurden, werden mit der neuen Lage und Stellung, die Unsere hochherzigen Intentionen diesen Religionsgemeinschaften zusichern, in Einklang gebracht. Die Art und Weise der Ernennung der Patriarchen auf Lebenszeit wird nach erfolgter Verbesserung des gegenwärtig geltenden Wahlsystems vollkommen genau nach dem Inhalte des Patriarchatsberates erfolgen. Die anläßlich ihrer Ernennung vorzunehmende Beeidigung der Patriarchen, Metropoliten, Erzbischöfe, Bischöfe und Rabbiner wird in jener Form vor sich gehen, die zwischen Unserer Pforte und den Häuptern der verschiedenen Religionsgemeinschaften festgestellt worden ist.

 

4.  Die Einkünfte des Klerus und die Schenkungen, die gegenwärtig unter welchem Namen und in welcher Form immer an ihn im Zuge sind, werden rückgängig gemacht. Dafür wird den Patriarchen und Vorstehern der Religionsgemeinschaften ein fixes Einkommen zugesichert. Auch den übrigen Mitgliedern des Klerus wird auf Grund einer späteren Entscheidung. gemäß der Bedeutung ihres Ranges und ihrer Würde in gerechter Weise ein Gehalt ausgesetzt, doch wird das bewegliche und unbewegliche Vermögen des christlichen Klerus in keiner Weise angetastet. Die Administration der weltlichen Angelegenheiten der christlichen und übrigen nichtmohammedanischen Religionsgemeinschaften wird einem Ratskollegium anvertraut, dessen Mitglieder aus dem Klerus und den Laien der betreffenden Religionsgemeinschaft gewählt werden.

 

5.  Die Ausbesserung und Restaurierung der der Ausübung des Kultus gewidmeten Gebäude sowie anderer Stätten, wie Schulen, Krankenhäuser, Friedhöfe wird unter Beibehaltung der bisherigen Gestalt und Form in Städten, Märkten und Diözesen, deren Bevölkerung sich zur selben Religion bekennt, in keiner Weise gehindert. Wird aber der Neubau derartiger Gebäude notwendig, so müssen die Pläne und die Gestalt derselben, falls sie vom Patriarchen oder dem religiösen Haupte der Religionsgemeinschaft genehmigt sind, ein für allemal Unserer hohen Pforte vorgelegt werden, welche die unterbreiteten Pläne akzeptiert und auf Grund Unseres diesbezüglichen Iradé die notwendigen Weisungen erteilt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ihre Einwendungen dagegen bekannt gibt.

 

6. Wenn sich an einem Orte bloß eine Religionsgemeinschaft befindet, ohne mit anderen vermengt zu sein, so wird daselbst der öffentlichen Ausübung des Kultus keinerlei Hindernis in den Weg gelegt. In Städten, Märkten und Dörfern, deren Bevölkerung verschiedenen Religionen angehört, kann jede Religionsgemeinschaft für sich, in jenem Stadtviertel, wo sie ansässig ist, unter Beobachtung der oben erwähnten Grundsätze ihre Kirchen, Krankenhäuser, Schulen und Friedhöfe renovieren und restaurieren. Wenn aber der Neubau solcher Gebäude notwendig wird, so haben die Patriarchen oder Metropoliten von Unserer hohen Pforte die Genehmigung dazu zu erbitten, und Unsere kaiserliche Sanktion wird für den Fall erteilt, als dagegen seitens Unserer Regierung keinerlei administrative Bedenken vorliegen. Die in solchen Fällen von der Regierung ausgeübte Amtstätigkeit ist vollkommen unentgeltlich. Auch wird man die notwendigen Maßregeln in energischer Weise ergreifen, um jeder Religionsgemeinschaft, wie groß auch die Zahl ihrer Mitglieder sein mag, die vollkommen freie Ausübung ihres Kultus zu gewährleisten.

 

7. Alle Ausdrücke, Worte und Unterscheidungen, welche die Geringschätzung einer Untertanenklasse Unseres erhabenen Reiches wegen ihrer Religion, Sprache oder Nationalität beinhalten, werden für immer aus den administrativen Protokollen gestrichen. Auch ist der Gebrauch aller verschiedener Bezeichnungen, die jemandem Schande und Schmach bringen oder seine Ehre verletzen können, sowohl Privatpersonen als auch Beamten gesetzlich verboten.

 

8. Da der Kultus jeder Religionsgemeinschaft und Sekte, die in Unseren wohlbehüteten Ländern vorhanden sind, frei ausgeübt wird, kann niemand Unserer Untertanen an der Ausübung jener Religion, der er angehört, gehindert oder wegen dieser Ausübung bedrückt oder verfolgt werden. Niemand wird gezwungen, seine Religion oder seinen Glauben zu wechseln.

 

9. Die Wahl und Ernennung der Beamten und Funktionäre Unseres erhabenen Reiches ist von Unserer kaiserlichen Genehmigung und Sanktion abhängig. Da allen Unseren Untertanen ohne Unterschied der Nationalität die Staatsämter zugänglich sind, so werden sie gemäß den Vorschriften, die für alle Gültigkeit haben werden, in jenen Ämtern angestellt, für die sie qualifiziert und geeignet sind.

 

10. Alle Unsere Untertanen werden ohne Unterschied und Ausnahme in die Zivil- und Militärschulen Unseres ruhmvollen Reiches aufgenommen, sobald sie die Bedingungen erfüllt haben, die in Betreff des Alters und der Vorbildung (Prüfung) in den bestehenden Gesetzen über Unsere Schulen festgelegt sind. Außerdem ist jede Religionsgemeinschaft berechtigt, öffentliche Schulen für Wissenschaften, Künste und Gewerbe zu gründen; nur die Unterrichtsmethode und die Wahl der Lehrer stehen in derartigen Schulen unter der Aufsicht und Kontrolle einer gemischten Unterrichtskommission, deren Mitglieder von uns ernannt werden.

 

11. Alle Handels- und Strafprozesse zwischen Mohammedanern, Christen und anderen nichtmohammedanischen Untertanen, oder zwischen Christen und Anhängern der verschiedenen christlichen, nichtmohammedanischen Sekten, werden gemischten Tribunalen zugewiesen. Die von diesen Tribunalen zur Führung der Prozesse abzuhaltenden Sitzungen werden öffentlich, und Kläger und Angeklagter bei denselben anwesend sein. Die Zeugen, welche diese vorführen, werden ihre Aussagen mit einem Eide bekräftigen, welcher immer gemäß der Religion und dem Kultus des Betreffenden geleistet werden wird.

Prozesse, welche sich auf das bürgerliche Recht gründen, werden in den gemischten Verwaltungsräten (Medschlis) der Wilajets (Provinzen), Liwas (Bezirke) in Gegenwart des Wali (Gouverneur) oder Kadi (Richter) nach den Bestimmungen der Scheriat- oder der weltlichen Gesetze geführt. Die Verhandlungen in diesen Tribunalen und Verwaltungsräten werden öffentlich geführt werden.

Spezielle Prozesse, wie solche über Erbschaftsstreitigkeiten zwischen zwei Christen oder anderen nichtmohammedanischen Untertanen, werden, wenn es die Prozeßparteien begehren, den Patriarchen, Vorstehern der Religionsgenossenschaften oder deren Verwaltungsräten behufs Entscheidung überwiesen.

 

12. Die Straf- und Handelsgesetze sowie die in den gemischten Tribunalen anzuwendenden Prozeßgesetze werden mit möglichster Eile komplettiert, redigiert und kodifiziert. Sie werden in alle verschiedenen Sprachen, die in Unseren kaiserlichen Ländern gebräuchlich sind, übersetzt und dann veröffentlicht.

 

13. Um die Forderungen der Humanität mit jenen der Gerechtigkeit in Einklang zu bringen, wird man innerhalb eines möglichst kurzen Zeitraumes an die Reform des Gefängniswesens schreiten, welches in allen Gefängnissen und anderen Anstalten, die für die Präventiv- oder Korrektionshaft bestimmt sind, gilt.

In jedem Falle wird, selbst in den Gefängnissen, jede körperliche Strafe und Züchtigung mit Ausnahme derjenigen, welche von Unserer kaiserlichen Regierung in den Disziplinarvorschriften vorgesehen sind, sowie jedes der Tortur oder Folter ähnliche Verfahren vollständig beseitigt und abgeschafft. Akte der Grausamkeit, die mit diesen Bestimmungen im Widerspruche stehen, werden verhindert und streng geahndet werden. Überdies werden die Beamten, die solche Handlungen anordnen, sowie diejenigen, welche dieselben ausführen, zurechtgewiesen und nach dem Strafgesetze bestraft.

 

14. Die Organisation der Polizei in Unserer kaiserlichen Hauptstadt, in den Provinzen, Städten und Dörfern wird in einer solchen Weise geregelt, daß allen Unseren friedlichen Untertanen ein wirklicher und tatkräftiger Schutz ihres Vermögens und Lebens gewährleistet wird.

 

15. Wie die Gleichheit der Steuern eine Gleichheit der übrigen Lasten im Gefolge hat, so rufen gleiche Rechte auch gleiche Pflichten hervor. Daher werden die Christen und die übrigen nichtmohammedanischen Untertanen ebenso wie die mohammedanische Bevölkerung sich jenen Bestimmungen unterwerfen müssen, die in der letzten Zeit über die Beteiligung am Militärdienste erlassen worden sind.

Das Prinzip der Befreiung von der tatsächlichen Ableistung des Militärdienstes durch Stellung eines Ersatzmannes oder durch Zahlung einer bestimmten Geldsumme bleibt bestehen.

Die notwendigen Vorschriften über die Art und Weise der Zulassung der nichtmohammedanischen Untertanen zum Militärdienste werden zusammengestellt und innerhalb eines möglichst kurzen Zeitraumes veröffentlicht werden.

 

16. Es wird an die Reform der Vorschriften geschritten, die über die Art und Weise der Bildung und Zusammensetzung der Verwaltungsräte in den Provinzen und Bezirken in Geltung sind, um der Wahl der Mitglieder dieser Räte aus den mohammedanischen, den christlichen und den übrigen Untertanen zu regeln und die Freiheit der Abstimmung zu sichern. Unsere hohe Regierung wird wirksame Mittel zu ergreifen suchen, um das Resultat der Abstimmungen und die getroffenen Entscheidungen und Beschlüsse in genauer Weise zu erfahren und zu kontrollieren.

 

17. Da die Gesetze über den Kauf, Verkauf und Besitz von Immobilien für alle Unsere Untertanen gleich sind, so wird auch den Ausländern gemäß den Arrangements, die zwischen Unserer hohen Regierung und den fremden Staaten getroffen werden, die Erlaubnis zum Besitze von Immobilien erteilt, wenn sie die Gesetze Unseres Staates und die ortspolizeilichen Vorschriften befolgen und dieselben Steuern zahlen wie die eingeborene Bevölkerung.

 

18. Die allen Unseren Untertanen auf zuerlegenden Steuern und Abgaben werden auf Grund desselben Titels ohne Rücksicht auf die Klasse und Religion eingehoben. Es wird an die Beratung schnellwirkender Maßregel geschritten werden, um die Mißbräuche, die bei der Einhebung der Steuern und insbesondere des Zehents herrschen, zu beseitigen. Das System der direkten Einhebung der Steuern wird allmählich eingeführt und dieses so bald als möglich an die Stelle des Verpachtungssystems bei Unseren Staatseinkünften gesetzt werden. Solange das gegenwärtige System in Geltung ist, wird den Beamten Unseres Reiches und den Mitgliedern der Verwaltungsräte unter schwerer Strafe verboten, irgendeines der Pachtgüter, deren Versteigerung überdies öffentlich stattfindet, im Meistgebot zu erstehen oder an denselben einen Anteil zu erlangen.

Auch die lokalen Steuern werden so bald als möglich fixiert und festgesetzt werden, und zwar in einer Form, die weder die Produktion schädigen noch den Handel im Innern des Landes hindern wird.

 

19. Zu den eigentlichen Summen, die für Arbeiten von allgemeinem Interesse bestimmt und angewiesen sind, werden noch die Einkünfte der besonderen Steuern hinzugefügt, die jenen Provinzen und Sandschaks auferlegt werden, die von den Wegen und Kommunikationen, welche man künftig zu Wasser oder zu Lande errichten wird, Nutzen ziehen.

 

20. In letzter Zeit wurde ein Spezialgesetz über die Abfassung und Verlautbarung des Budgets der jährlichen Einnahmen und Ausgaben Unseres erhabenen Staates aufgestellt; man wird alles daran setzen, daß dasselbe in allen seinen Punkten Anwendung finde.

Es wird an die Regelung der für jedes Amt bestimmten Gehälter geschritten werden.

 

21. Die Vorsteher und ein von uns ernannter Delegierter aus jeder Religionsgemeinschaft werden von Unserem Großwesir zusammenberufen, um an den Verhandlungen des obersten Justizrates in Angelegenheiten, die das Interesse aller Unserer Untertanen berühren, teilzunehmen. Diese Delegierten werden auf ein Jahr ernannt und bei Beginn ihrer Amtstätigkeit beeidigt.

Die Mitglieder des obersten Justizrates geben sowohl in den ordentlichen als auch außerordentlichen Sitzungen ihre Stimmen und Meinungen frei und unabhängig ab und werden deswegen niemals verfolgt.

 

22. Die Bestimmungen der Gesetze über Bestechung, Veruntreuung und Erpressung finden auf alle Unsere Untertanen, welcher Klasse sie auch angehören oder welches Amt immer sie bekleiden mögen, in den gesetzlichen Formen Anwendung.

 

23. Banken und ähnliche Institute werden gegründet werden, um dem Reiche Kredit zu verschaffen und das Münzsystem zu reformieren. Es werden die notwendigen Kapitalien flüssig gemacht, um die Quellen des materiellen Reichtums Unseres Reiches zu vermehren und durch Eröffnung von Straßen und Kanälen, die für den Transport der Produkte Unserer kaiserlichen Länder notwendig sind, und durch Beseitigung aller Hindernisse, die einer Entwicklung der Landwirtschaft und des Handels entgegenstehen, die allgemeinen Interessen in wirksamer Weise zu fördern.

 

24. Zu diesem Zwecke wird man jene Mittel genau im Auge behalten und allmählich zur Anwendung bringen, die darauf hinzielen, von dem Wissen, den Kenntnissen und den Kapitalien Europas Nutzen zu ziehen.

Sie, der Sie der erwähnte charakterfeste Großwesir sind, wollen diesen erhabenen Ferman in der herkömmlichen Form in Konstantinopel und an allen Orten Unseres Reiches verkünden und bekannt machen; auch wollen Sie das Notwendige für die Inkraftsetzung der oben verzeichneten Bestimmungen verfügen und Ihre Bemühungen der Beschaffung und Vervollkommnung der notwendigen und wirksamen Maßregeln widmen, damit diese erhabenen Gesetze in Zukunft stets und unverändert in Geltung bleiben. Das zu Ihrer Kenntnis; vertrauen Sie auf Mein kaiserliches Handzeichen !

 

  Der Hatt-i humajun ist die Fortentwicklung des Hatt-i scherif von Gülhane. Er brachte die soziale Gleichstellung aller Untertanen ohne Unterscheid der Religion mit sich und beseitigte die alte, strenge Unterscheidung zwischen Mohammedanern und Nichtmohammedanern (die allgemein als "Griechen" (wenn sie griechisch-orthodoxe waren) und "Armenier" bezeichnet wurden).

 

Quelle:
Wıkıpedıa

 

Quelle:
Die Verfassungsgesetze des Osmanischen Reiches, Dr. von Kraelitz-Greifenhorst, Verlag von Rudolf Haupt 1909

 


© webmaster@verfassungen.net
25. September 2002 - 7. Juni 2017
Home              Zurück             Top