Verfassung (2. Teil: Thronfolgeordnung) des Königreichs Schweden

gegeben zu Örebro am 26. September 1810

geändert durch
Gesetz Nr. 1921:21
(Änd. §§ 6, 7)
Gesetz Nr. 1937:40
(Änd. § 5)
Neubekanntmachung (Omtryck) Nr. 1937:728
Gesetz Nr. 1949:110
(Änd. § 2)
Neubekanntmachung (Omtryck) Nr. 1949:579
Gesetz Nr. 1965:45
(Änd. § 2, zwar vermerkt, aber keine Änderung gegenüber dem ursprünglichen Text)
Neubekanntmachung (Omtryck) Nr. 1965:817
Gesetz Nr. 1974:154 
(Aufh. § 9)
Neubekanntmachung (Omtryck) Nr. 1974:307
Gesetz Nr. 1979:935 zur Änderung der Thronfolgeordnung
(Änd. § 1, 2, 4, 5, 8; Aufh. §§ 3, 6; Einführung der weiblichen Thronfolge)
 

Grundgesetz des Königreiches Norwegen
(gültig in Norwegen vom 4. November 1814 bis zum 7. Juni 1905)

Grundgesetz des Königreiches Schweden
(seit 1810)

deutsche Übersetzung


Anhang zu § 6 der Verfassung
 

   

Oversættelse

af den af Hans Kongelige Majestæt og Rigets Stænder fastsatte
«Successions-Ordning»,
hvorefter den høibaarne Fyrste, Sveriges Riges udkaarne Kronprinds, Hans Kongelige Høihed, Prinds Johan Baptist Julius af Ponte-Corvo's mandlige Livsarvinger skulle have Ret til den Kongelige Svenske Throne, samt at tiltræde Sveriges Riges Regjering;

affattet og fastsat af Kongen og Rigets Stænder paa den overordentlige Rigsdag i Ørebro den 26de September 1810.

 

   
Vi Carl, af Guds Naade, Sveriges, Gothers og Venders Konge &c, &c, &c, Arving til Norge, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn og Ditmarsken, Greve til Oldenborg og Delmenhorst &c. &c.

Gjøre vitterligt: at efterat Rigets Stænder eenstemmigen have antaget og fastsat den Successions-Ordning, hvorefter den høibaarne Fyrste, Sveriges Riges udkaarede Kronprinds, Hans Kongelige Høihed, Prinds Johan Baptist Julius's mandlige Livsarvinger skulle have Ret til den Svenske Throne og tiltræde Sveriges Riges Regjering, og denne Grundlov er bleven overgiven til Vor naadige Stadfestelse; saa have Vi, i Kraft af den Os, ifølge 85de § i Regjeringsformen, tilkommende Rettighed, villet denne af Rigets Stænder bifaldte Successions-Ordning herved antage, stadfeste og bekræfte, aldeles saaledes som den Ord for Ord herefter følger:

 

Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung &c. &c. &c., arvinge till Norge, hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och Ditmarsen, greve till Oldenburg och Delmenhorst &c. &c.,

göre veterligt: att, sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och fastställt den successionsordning, varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins JOHAN BAPTIST JULII manliga bröstarvingar skola äga rätt till den svenska tronen, samt Sveriges rikes styrelse tillträda, och denna grundlag till Vårt nådiga gillande blivit

överlämnad, have Vi, i kraft av den enligt 85 § i regeringsformen Oss tillkommande rättighet, velat denna av Riksens Ständer samtyckta successionsordning härmed antaga, gilla och bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer:

Wir CARL, von Gottes Gnaden, König der Schweden, Goten und Wenden etc. etc. etc., Erbe von Norwegen, Herzog von Schleswig-Holstein, Stormarn und Dithmarschen, Graf von Oldenburg und Delmenhorst etc. etc.

tun kund und zu wissen: daß Wir - nachdem die Stände des Reiches einhellig die Thronfolgeordnung angenommen und festgelegt haben, wonach die männlichen Leibeserben des hochwohlgeborenen Fürsten, des auserkorenen Kronprinzen des Schwedischen Reiches, seiner königl. Hoheit des Prinzen JOHAN BAPTIST JULIUS das Anrecht auf den schwedischen Thron sowie auf die Übernahme der Herrschaft über das Schwedische Reich haben sollen, und nachdem dieses Grundgesetz Uns zur gnädigen Billigung anheimgestellt wurde -

hiermit kraft des Uns gemäß § 85 der Regierungsform zukommenden Rechtes die von den Ständen des Reiches genehmigte Sukzessionsordnung annehmen, billigen und bekräftigen, ganz so wie sie Wort für Wort hiernach folgt:

 

 

Successionsordning,

Thronfolgeordnung,

 

varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghets, prins JOHAN BAPTIST JULII av Ponte-Corvo manliga bröstarvingar skola äga rätt till den kungl. svenska tronen, samt att Svea rikes styrelse tillträda;


av Konung och Riksens Ständer gjord och fastställd
på urtima riksdagen i Örebro den 26 september 1810.

 

wonach die männlichen Leibeserben des hochwohlgeborenen Fürsten, des auserkorenen Kronprinzen des Schwedischen Reiches, seiner königlichen Hoheit des Fürsten JOHAN BAPTIST JULIUS von Ponte-Corvo (bürgerlich: Bernadotte), Anrecht auf den königlich schwedischen Thron und die Übernahme der Herrschaft über das Schwedische Reich haben sollen;

vom König und den Ständen des Reiches erlassen und bestätigt
auf dem außerordentlichen Reichstag zu Örebro am 26. September 1810.

 

Vi efterskrevne Sveriges Riges Stænder, Grever, Friherrer, Biskoper, Ridderskab og Adel, Cleresie, Borgerskab og menige Almue, som nu her i Ørebro til en almindelig overordentlig Rigsdag forsamlede ere, gjøre vitterligt: at efterat den høibaarne Fyrste, Sveriges Riges udkaarede Kronprinds, Hans Kongelige Høihed Prinds Carl August uden mandlige Livsarvinger er ved Døden afgangen, og Vi derhos ved den, under 21de August 1810, oprettede Forening og Valg-Act have udkaaret den høibaarne Fyrste, Prinds Johan Baptist Julius af Ponte-Corvo til Sveriges Riges Kronprinds, for paa de Vilkaar, saavel nysnævnte Valg-Act som ogsaa høibemeldte Fyrstes til Afgivelse, af Os foreskrevne Forsikkring bestemmer og indeholder, at efterfølge Hans Kongelige Majestæt Vor nu regjerende allernaadigste Konge og Herre Carl den XIIIde efter Hans dødelige Frafald (hvormed Gud den Almægtige i Naade lade det længe beroe) i Regjeringen over Sveriges Rige og de det underliggende Lande, at krones og hyldes til Sveriges Konge og at regjere Riget, saa have Vi for Hans Kongelige Høihed Johan Baptist Julius Fyrsten af Ponte-Corvo's ægte mandlige Arvinger herved villet oprette og fastsætte denne Anordning for Successionen til Sveriges Krone og Regjering, paa den Maade og med de Vilkaar, som her nedenfor udtrykkeligen bestemmes:

 

Vi efterskrivne Svea rikes Ständer, grevar, friherrar, biskopar, ridderskap och adel, klerkeri, borgerskap och menige allmoge, som nu här i Örebro till allmän urtima riksdag församlade äro, göre veterligt: att, sedan den högborne fursten, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins CARL AUGUST utan manlige bröstarvingar avlidit, och vi även genom den, under den 21 augusti 1810, upprättade förening och valakt, utkorat den högborne furste, prins JOHAN BAPTIST JULIUS av Ponte-Corvo, till Svea rikes kronprins, att på de villkor, så väl nyssnämnda valakt, som ock högbemälde furstes till avgivande av oss föreskrivna försäkran förmå och innehålla, Hans Kungl. Maj:t Vår nu regerande allernådigste Konung och Herre, Carl den XIII:e, efter dess dödliga frånfälle (varmed den Högste Guden nådeligen länge fördröje) i regeringen över Svea rike samt detsamma underlydande länder efterträda, till Sveriges Konung krönas och hyllas, samt riket styra; alltså hava vi för hans kungl. höghets JOHAN BAPTIST JULII, furstens av Ponte-Corvo, äkta manliga bröstarvingar, härmed velat upprätta och fastställa denna ordning för successionen till Sveriges krona och regering, på sätt och med villkor här nedanföre uttryckligen stadgas. Wir unterzeichnete Stände des Schwedischen Reiches, Grafen, Freiherren, Bischöfe, Ritterschaft und Adel, Geistlichkeit, Bürgerschaft und gemeines Volk, die wir jetzt hier in Örebro zum allgemeinen außerordentlichen Reichstag versammelt sind, tun kund und zu wissen: daß wir - nachdem der hochwohlgeborene Fürst, der auserkorene Kronprinz des Schwedischen Reiches, seine königliche Hoheit Prinz CARL AUGUST ohne männliche Leibeserben dahingeschieden ist, und wir auch durch die unter dem 21. August 1810 errichtete Vereinbarung und Wahlakte den hochwohlgeborenen Fürsten Prinz JOHAN BAPTIST JULIUS von Ponto-Corvo zum Kronprinzen des Schwedischen Reiches auserkoren haben, auf daß er zu den Bedingungen, wie sie sowohl die eben genannte Wahlakte als auch die vom hocherwähnten Fürsten nach unserer Vorschrift abzugebende Versicherung festlegt und enthält, Seiner Königlichen Majestät, Unserem jetzt regierenden allergnädigsten König und Herren Carl XIII. nach dessen Ableben (welches der Höchste Gott lange gnädigst verhüten möge) in der Regierung über das Schwedische Reich und die unter dessen Botmäßigkeit stehenden Länder nachfolge, zum König von Schweden gekrönt werde, die Huldigung entgegennehme und über das Reich herrsche - folglich hiermit diese Thronfolgeordnung für die Krone und Regierung Schwedens zugunsten der ehelichen männlichen Leibeserben seiner königlichen Hoheit JOHAN BAPTIST JULIUS, des Fürsten von Ponte-Corvo, auf die Weise und zu den Bedingungen, wie sie hier unten ausdrücklich verordnet werden, errichten und festlegen wollen.

 

§ 1. Da Hans Kongelige Høihed Kronprinds Johan Baptist Julius's allerede indgangne Ægteskab med mandlige Livsarvinger er velsignet og endnu fremdeles kan velsignet vorde, skal etterfølge Hans Kongelige Høihed i Regjeringen, Hans Kongelige Høiheds førstefødte Søn, og etter ham denne sidstes mandlige Etterkommere i den Orden de ere Ættens Hovedmand nærmest i ret nedstigende Leed. Udgaaer den førstefødte Søns Linie paa Mandssiden, da tilfalder Regjeringen Hans Kongelige Høiheds anden Søn i Ordenen, med Successions-Ret for hans mandlige Etterkommere i samme Orden, som for den førstefødte er fastsat, nemlig alt ettersom de i ret nedstigende Leed ere Ættens Hovedmand nærmest. Udgaaer ligeledes den anden Søns Linie paa Mandssiden, da gaaer Successions-Retten til den Tredie, og saa fremdeles til de øvrige Hans Kongelige Høiheds Sønner, i samme Orden og ret nedstigende Leed etter Førstefødsels-Ret, som herovenfor for den førstefødtes Æt er foreskrevet.

siehe auch § 6 der Verfassung und § 2 der Reichsakte.
 

§ 1. Då hans kungl. höghets kronprins Johan Baptist Julii redan ingångna äktenskap med manlig bröstsrvinge välsignat är, ,och ännu framdeles kan välsignat varda , skall efterträda hans kungl.höghets förstfödde son,och efter honom dennes manliga efterkommande , i den ordning de ättens huvudman i rätt nedstigande led närmast äro. Går den föstfödde sonens led på manssidan ut,tillfalle då regeringen hans kungl.höghets andre son i ordningen, med successionsrätt för hans manliga efterkommande i samma ordning, som för den förstfödde stadgat är, , nämligen allt eftersom de i rätt nedstigande led ättens huvudman närmast äro. Utgår även den andre sonens linje på manssidan gånge successionsrätten till den tredje och så vidare till de övriga hans kungl. höghets söner, i samma ordningd, , och rätt nedstigande led efter förstfödslorätt, som här ovanföre för den förstföddes ätt föreskrivet är.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 1. Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande till kronprins Johan Baptist Julii, sedermera Konung Karl XIV Johans, avkomling i rätt nedstigande led, Konung Carl XVI Gustaf. Äldre syskon och äldre syskons efterkommande ha därvid företräde framför yngre syskon och yngre syskons efterkommande.

 

§ 1. Da die bereits geschlossene Ehe Seiner königlichen Hoheit des Kronprinzen Johann Baptist Julius mit einem männlichen Leibeserben gesegnet ist und noch in Zukunft gesegnet werden kann, sollen auf Seine Königliche Hoheit der erstgeborene Sohn seiner Königlichen Hoheit und auf diesen dessen männliche Nachkommen in der Ordnung folgen, in der sie dem Haupt der Familie in gerader absteigender Linie am nächsten stehen. Stirbt die Linie des erstgeborenen Sohnes auf der Mannesseite aus, so soll die Regierung dem zweitfolgenden Sohn seiner Königlichen Hoheit mit dem Thronfolgerecht für seine männlichen Nachkommen in der gleichen Ordnung zufallen, wie es für den erstgeborenen bestimmt ist, nämlich jeweils dem in gerader absteigender Linie dem Haupt der Familie am nächsten Stehende. Stirbt auch die Linie des zweiten Sohnes auf der Mannesseite aus, so soll das Thronfolgerecht auf den dritten und so weiter auf die übrigen Söhne Seiner Königlichen Hoheit in der gleichen Ordnung und in gerader absteigender Linie nach dem Erstgeburtsrecht übergehen, wie oben für die Familie des Erstgeborenen bestimmt ist.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 1. Das Thronfolgerecht auf den schwedischen Thron kommt männlichen und weiblichen Nachkommen König Carls XVI. Gustaf, des Abkömmlings in direkt absteigender Linie des Kronprinzen Johan Baptist Julius und späteren Königs Karl XIV. Johann zu. Ältere Geschwister und die Nachkommen älterer Geschwister haben hierbei Vortritt vor jüngeren Geschwistern und Nachkommen jüngerer Geschwister."

Der seit 1973 regierende König Carl XVI Gustav ist der letzte männliche Nachkomme des Königs Karl XIV Johann (vormals Marshall Jean Baptiste Bernadotte), der nach § 1 in der ursprünglichen Fassung von 1810 das Thronfolgerecht besaß,  so dass durch die Änderung des Gesetzes keine Person kraft dieses Gesetzes von der Thronfolge ausgeschlossen worden ist (siehe auch Übergangsbestimmung).

 

§ 2. Døer Konge i Sverige uden at efterlade mandlige Livsarvinger, men hans efterladte Dronning befinder sig i velsignet Tilstand, fører Statsraadet Regjeringen med Kongelig Magt og Myndighed, paa den Maade og under de Betingelser, som 41de og 93de §§ af Regjeringsformen foreskrive, indtil Rigets Stænder, paa den Tid Regjeringsformen bestemmer, have kunnet sammentræde, da det tilkommer dem, selv at forordne angaaende Regjeringens Førelse. Bliver Dronningens Livsfrugt af Mandkjøn, forordne Rigets Stænder Formyndere for den umyndige Konge, paa den Maade i § 94 af Regjeringsformen fastsat er. Bliver Dronningens Livsfrugt af Qvindekjøn, tiltræder den af Ætten, som etter Førstefødsels-Ret er den afgangne (richtig: afdøde) Konge paa den i 1ste § fastsatte Maade nærmest i Arvefølgen, Regjeringen som Konge.

siehe auch §§ 39 und 43 der Verfassung und §§ 2, 3, 6, 7, 8 und 11 der Reichsakte.
 

§ 2. Dör Konung, i Sverige, utan att lämna manliga bröstarvingar,men Hans efterlämnade drottning sig i välsignat tillstånd befinner, före regent eller statsrådet regeringen med kungl. makt och myndighet, på sätt och med villkor, 41 och 93 §§ av regeringsformen föreskriva, till dess Riksens Ständer, å den tid regeringsformen utstakar, hunnit sammankomma, då dem tillhör, att om regeringens förande själva förordna. Bliver drottningens livsfrukt av mankön, förordne då Riksens Ständer riksföreståndare, varom i 93 § regeringsformen stadgat är. Bliver drottningens livsfrukt av kvinnokön, träde den av ätten, som efter förstfödslorätt den avlidne Konungen i arvsföljden, på sätt 1 § utstakar, närmast är, såsom Konung till regeringen.

Durch Gesetz Nr. 1949:110 erhielt der § 2 folgende Fassung:
"§ 2. ..."

Durch Gesetz Nr. 1965:45 wurde der ursprüngliche Text wieder hergestellt.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 erhielt der § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 2. Vad i denna successionsordning är stadgat om Konungen skall, om Drottning är statschef, gälla henne."

 

§ 2. Stirbt der König von Schweden, ohne männliche Leibeserben zu hinterlassen, befindet sich aber die hinterbliebene Königin in wohlgesegneten Umständen, so sollen ein Regent oder ein Staatsrat die Regierung mit königlicher Machtvollkommenheit in der Weise und unter den Bedingungen führen, die die §§ 41 und 93 der Regierungsform vorschreiben, bis die Reichsstände zu der von der Regierungsform vorgeschriebenen Zeit zusammenkommen konnten, um, wie es ihnen obliegt, selbst über die Führung der Regierung zu bestimmen. Hat die Leibesfrucht der Königin männliches Geschlecht, sollen die Reichsstände, worüber in § 93 der Regierungsform Bestimmung getroffen ist, einen Reichsvorsteher einsetzen. Hat die Leibesfrucht der Königin weibliches Geschlecht, so soll derjenige aus der Familie, der nach dem Erstgeburtsrecht dem verstorbenen König in der Erbfolge, wie sie § 1 regelt am nächsten steht, als König die Regierung antreten.

Durch Gesetz Nr. 1949:110 erhielt der § 2 folgende Fassung:
"§ 2. ..."

Durch Gesetz Nr. 1965:45 wurde der ursprüngliche Text wieder hergestellt.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 erhielt der § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 2. Die den König betreffenden Vorschriften dieser Thronfolgeordnung gelten, wenn die Königin Staatschef ist, für sie."

 

§ 3. De af det Kongelige Huus af Qvindekjøn, og deres Etterkommere, om end disse ere af Mandkjøn, have ingen Ret til Sveriges Krone og Regjering.

 

§ 3. De av kungl. huset av kvinnokön, och deras efterkommande, ändock dessa av mankön äro, have ingen rätt till Sveriges krona och regering.

Durch Gesetz von 1979 wurde der § 3 aufgehoben.

§ 3. Weibliche Angehörige des Königshauses und ihre Nachkommen sollen, auch wenn diese männlich sind, kein Recht auf Schwedens Krone und Regierung haben.

Durch Gesetz von 1979 wurde der § 3 aufgehoben.

 

§ 4. Da Regjeringsformens 2den § udtrykkeligen bestemmer, at Kongen altid skal være af den rene evangeliske Lære, saadan som den, udi den uforandrede Augsburgske Bekjendelse, samt Upsala-Mødes Beslutning af Aar 1593, er antagen og forklaret, saaledes skulle og Prindser af det Kongelige Huus opfostres i samme Lære, og inden Riget. Den af den Kongelige Familie, som sig ei til samme Lære bekjender, skal være udelukket fra al Successions-Ret.

siehe auch §§ 4 und 47 der Verfassung und § 10 der Reichsakte.
 

§ 4. Såsom regeringsformens 2 § uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten."

 

§ 4. Entsprechend der ausdrücklichen Bestimmung des § 2 der Regierungsform, daß der König stets der reinen evangelischen. Lehre angehören soll, so wie sie in dem unveränderten Augsburger- Bekenntnis und in dem Beschluß der Synode von Uppsala aus dem Jahre 1593 angenommen und erklärt hat, sollen auch die Prinzen des Königlichen Hauses in derselben Lehre und im Reiche erzogen werden. Wer von der königlichen Familie sich nicht zu dieser Lehre bekennt, soll von jeglichem Thronfolgerecht ausgeschlossen sein.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 4. Wie § 2 der Regierungsform von 1809 ausdrücklich bestimmt, daß der König stets von der reinen evangelischen Lehre zu sein hat, wie sie, ausgehend vom unveränderten Augsburgischen Glaubensbekenntnis sowie dem Beschluß der Versammlung von Uppsala im Jahre 1593, angenommen und erklärt ist, so sollen auch Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses in derselben Lehre und im Reiche erzogen werden. Wer von der königlichen Familie sich nicht zur selben Lehre bekennt, sei von der Thronfolge ausgeschlossen."

 

§ 5. Prinds af det Kongelige Huus maa ei givte sig uden Kongens Vidende og Samtykke. Skeer det alligevel, skal han have forbrudt Arveretten til Riget for Sig, Børn og Etterkommere. Samme Lov gjelder, om han med eller uden Kongens Vidende og Samtykke tager til Gemalinde privat Svensk eller udenlandsk Mands Datter. Dog er det ham ei formeent, med Kongens Vidende og Samtykke at tage Gemalinde af det Svenske Kongehuus, inden de, i Svensk Lov, ikke forbudne Leed.

siehe auch § 8 sowie § 36 der Verfassung.
 

§ 5. Prins av det kungl. huset må ej gifta sig, med mindre regeringen på hemställan av Konungen därtill lämnat samtycke.

Sker det ändock, have han eller hon förverkat arvsrätt till riket för sig, barn och efterkommande. Lag samma vare, om han, med eller utan sådant samtycke, tager till gemål enskild svensk mans dotter. Dock ware hanom ei förment, alt med Konungens vetskap och samtycke taga Gemål af Swenska Konungahuset, inom, i Swensk Lag; ej vörbudna Leder.

Durch Gesetz Nr. 1937:40 wurde im § 5 Abs. 2 der letzte Satz gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 5. Prins och prinsessa av det kungl. huset må ej gifta sig, med mindre regeringen på hemställan av Konungen därtill lämnat samtycke. Sker det ändock, have han eller hon förverkat arvsrätt till riket för sig, barn och efterkommande.

 

§ 5. Prinzen des Königshauses dürfen nicht heiraten, ohne daß der König dazu seine Zustimmung gegeben hat, nachdem er die Meinung des Staatsrates eingeholt wurde.

Geschieht es dennoch, so soll er das Erbrecht auf das Reich verwirkt haben. Gleiches Recht soll gelten, wenn er mit oder ohne die genannte Zustimmung eines einfachen schwedischen Mannes Tochter zur Gemahlin nimmt. Doch mag er, mit Genehmigung des Königs, eine Gemahlin aus dem Königl. Schwedischen Hause in einem nach den Schwedischen Gesetzen nicht verbotenen Grade wählen.

aufgrund dieser Bestimmung, insbesondere des § 5 Abs. 2 Satz 2 haben viele schwedische Prinzen ihr Thronfolgerecht verloren bzw. darauf verzichtet, indem sie bürgerliche Frauen geheiratet haben. Da jedoch der § 5 nur auf thronfolgeberechtigte Prinzen, nicht aber auf einen bereits amtierenden König Anwendung fand, blieb die Eheschließung des jetzigen Königs Karl XVI Gustav mit der bürgerlichen Silvia Sommerlath folgenlos. Das konnte nur deshalb erfolgen, weil zwischen dem Vorgänger Karls XVI Gustav, Gustav VI. Adolf und dem jetzigen König eine Generation fehlte; auf den Großvater folgte der noch unverheiratete Enkel.

Durch Gesetz Nr. 1937:40 wurde im § 5 Abs. 2 der letzte Satz gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 5. Prinzen und Prinzessinnen aus dem königlichen Hause dürfen nicht heiraten, wenn die Regierung dazu auf Ersuchen des Königs nicht ihre Zustimmung gibt. Geschieht dies doch, haben sie das eigene und das Erbrecht ihrer Kinder und Nachkommen am Reich verwirkt."

 

§ 6. Prindsesser af det Kongelige Huus maa ei træde i Ægteskab uden Kongens Vidende og Samtykke. Ei heller maa det nogensinde tillades med Svensk Mand udenfor det Kongelige Huus.

 

§ 6. Prinsessor af det Kungl. Huset må ej träda i gifte utan Konungens vetskap och samtycke. Ej eller mä det någonsin tillätas med Swensk Man, utom det Kongl. Huset.

Durch Gesetz Nr. 1921:21 wurde der § 6 Satz 2 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 wurde der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 aufgehoben.

 

§ 6. Prinzessinnen des Königshauses dürfen ohne Wissen und Zustimmung des Königs keine Ehe eingehen. Auch kann die Zustimmung zu einer ehelichen Verbindung mit einem schwedischen Mann, der nicht aus dem Königlichen Hause stammt, nicht gegeben werden.

Durch Gesetz Nr. 1921:21 wurde der § 6 Satz 2 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 wurde der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 aufgehoben.

 

§ 7. Prindser og Prindsesser af det Kongelige Svenske Huus maae ei tiltræde udenrigsk Reise, uden Kongens Vidende og Samtykke.

 

§ 7. Prinsar och Prinzeßor af det Kongl. Swenska Huset må ej anträda resa Utrikes, utan Konungens vetskap och samtycke.

Durch Gesetz Nr. 1921:21 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"§ 7. Tronföljaren må ej anträda resa utrikes utan Konungens vetskap och samtycke."

 

§ 7. Ein Prinz oder ein Prinzessin aus dem Königlich Schwedischen Hause darf ohne Wissen und Zustimmung des Königs keine Auslandsreise antreten.

Durch Gesetz Nr. 1921:21 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"§ 7. Der Thronfolger darf ohne Wissen und Zustimmung des Königs keine Auslandsreise antreten."

 

§ 8. Prinds af det Kongelige Svenske Huus maa ei, uden Kongens og Rigets Stænders Samtykke, blive regjerende Fyrste af udenlandsk Stat, være sig ved Valg, Arv eller Givtermaal. Skeer det anderledes, skulle Han og hans Etterkommere ei være berettigede at succedere til den Svenske Throne.

siehe auch § 8.
 

§ 8. Prins av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens och Riksens Ständers samtycke,bliva regerande furste av utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han och hans efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 8. Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens och riksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen.

 

§ 8. Ein Prinz des schwedischen Königshauses darf ohne Zustimmung des Königs und der Reichsstände weder durch Wahl, Erbfall oder Heirat regierender Fürst eines fremden Staates werden. Andernfalls sollen er und seine Nachkommen nicht berechtigt sein, auf den schwedischen Thron nachzufolgen.

Durch Gesetz Nr. 1979:935 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 8. Prinzen und Prinzessinnen aus königlichen schwedischem Hause dürfen ohne die Zustimmung des Königs und des Reichstages weder durch Wahl noch durch Heirat Regenten in ausländischen Staaten werden. Geschieht anderes, sind sie und ihre Nachkommen nicht berechtigt, auf dem schwedischen Thron nachzufolgen."

 

§ 9. Skulde den Ulykke indtræffe, at hele Kongehuset, inden hvilket Arveretten til Riget regnes, enten udgik paa Mandssiden, eller formedelst Ikke-Iagttagelse af hvad denne Successions-Ordning udtrykkeligen foreskriver, har tabt Successions-Ret, bliver Thronen ledig til nyt Valg, og udkaare da Rigets Stænder et nyt Kongehuus.

siehe auch § 48 der Verfassung und die §§ 7, 8 und 11 der Reichsakte.
 

§ 9. Skulle den olycka tima, att hela konungahuset, inom vilken arvsrätten till riket räknas, antingen på manliga sidan utginge, eller genom uraktlåtande av vad denna successionsordning uttryckligen föreskriver, förlorat successionsrätt, vare tronen ledig till nytt val, och utkore då Riksens Ständer ett nytt konungahus.

Durch Gesetz Nr. 1974:154 wurde der § 9 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 aufgehoben.

§ 9. Sollte das Unglück eintreten, daß das ganze Königshaus, dem das Erbrecht auf das Reich zugerechnet wird, entweder auf der Mannesseite ausstirbt oder durch Außerachtlassen der ausdrücklichen Vorschriften dieser Thronfolgeordnung das Thronfolgerecht verloren hat, so soll der Thron bis zu einer neuen Wahl unbesetzt bleiben und die Reichsstände ein neues Königshaus wählen.

Durch Gesetz Nr. 1974:154 wurde der § 9 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 aufgehoben.

Die Neuwahl eines Königshauses ist auch in der neuen Regierungsform Schwedens von 1974 nicht mehr vorgesehen; es bleibt dem Schwedischen Reichstag aber unbenommen, ein neues Königshaus zu wählen; ein Verfahren dazu ist jedoch nicht vorgeschrieben, so dass in jedem Fall ein Grundgesetz dafür notwendig wird, wie das Amt des Staatschefs (erblich monarchisch oder periodisch republikanisch durch Wahl) besetzt werden soll. Außer natürlich, der Reichstag belässt es bei der Regelung, dass der Reichsvorstand (eine Art Regent) Staatschef ist, der auf Lebenszeit dieses Amt bekleidet und vom Reichstag gewählt wird.

Durch das Gesetz Nr. 1979:935, welches die weibliche Thronfolge eingeführt wurde, ist ein Aussterben des Königshauses fast ausgeschlossen. Während bei Fortgelten des alten Thronfolgerechts nur zwei männliche erbberechtigter Nachkomme vorhanden wäre (Prinz Carl Philip und sein Sohn Alexander), sind es aufgrund der weiblichen Thronfolge acht (2016) Erbfolgeberechtigte, und mit jeder Generation werden es mehr. Sicherlich nicht von der schwedischen Regierung gewollt, aber durch die politisch und gesellschaftlich gewollte Gleichstellung von Mann und Frau eine (positive ?) Nebenfolge.

 

      Til ydermere Vished, at Vi alt dette Foreskrevne saaledes have forordnet og besluttet, have Vi, samtlige Sverriges Riges Stænder, dette underskrevet og beseglet, hvilket skede i Ørebro den sex og og tyvende Dag i September Maaned, Aar etter Christi Byrd det Et Tusinde Otte Hundrede og paa det Tiende.

(Underskrifter.)

   Til yttermera wißo, at Wi alt detta föreskrifna så efwat och beslutit, hafwe Wi samtelige Swea Rikes änder detta underskrifwit och beseglat; som skedde i Örebro den Tjugu Sjette dagen i September mänad Är efter Christi Börd Et Tusende Ättahundrade och på det Tionde.

På Riddarskapets och Adelns vågnar
Claes Fleming
h. t. Landtmarskalk.

På Präste-Ständets vågnar
Jac. Ax. Lindblom
Talman.

På Borgare-Ständets vågnar
J. Wegelin
n. t. Talman.

På Bonde-Ständets vågnar
Lárs Olsson
n. v. Talman.

 

   Zu desto mehrerer Gewißheit, daß Wir alles dieses Vorgeschriebene so beliebet und beschlossen, haben Wir sämmtliche Stände des Schwedischen Reichs dieses unterzeichnet und besiegelt. So geschehen in Örebro den Sechs und Zwanzigsten Tag des Monats Septembers im Jahre nach Christi Geburt Ein Tausend Achthundert und Zehn.

Von wegen der Ritterschaft und des Adels
Claes Fleming
h. t. Landmarschall.

Von wegen des Priesterstandes
Jac. Ax. Lindblom.
Sprecher.

Von wegen des Bürgerstandes
Joh. Wegelin
n. t. Sprecher.

Von wegen des Bauernstandes
Lars Olsson
n. v. Sprecher.

 

     Alt dette, som foreskrevet staaer, ville Vi ei alene Selv for uryggelig Grundlov antage, men byde og befale derhos i Naade, at alle de, som ere Os og Vore Etterfølgere, samt Riget med Huldskab, Lydighed og Hørighed forbundne, skulle erkjende, iagttage, etterleve og adlyde denne Successions-Ordning. Til ydermere Vished have Vi dette med Egen Haand underskrevet og bekræftet, samt ladet Vort Kongelige Segl vitterligen hænge her nedenfor; hvilket skede i Ørebro den sex og tyvende Dag i September Maaned, Aar etter Vor Herres og Frelseres Jesu Christi Byrd det Et Tusinde Otte Hundrede og paa det Tiende.

Carl. (L.S.)

 
   Detta alt, som föreskrifwit stär, wele Wi ej allenast Sjelfwe för oryggelig Grundlag antaga, utan bjude och befalle jemwäl i Näder, at alle de, som Oß och Wåre Efterträdare, samt Riket med huldhet, lydno och hörsamhet förbundne äro, böra denne Successions-Ordning erkänna, iakttaga, efterlefwa och hörsamma. Til yttermera wißo hafwe Wi detta med Egen Hand unterskrifwit och bekräftat, samt Wårt Kongl. Insegel lätit weterlingen hänga här nederanföre, som skedde i Örebro, den Tjugu Sjette dagen i September månad Äret efter Wår Herres och Frelsares Jesu Christi Börd, det Et Tusende Ättahundrade och på det Tionde.

CARL.

 

   Alles dieses, was oben vorgeschrieben steht, wollen Wir nicht nur Selbst für unverbrüchliches Grundgesetz annehmen, sondern Wir gebieten und befehlen zugleich in Gnaden, daß alle diejenigen, welche Uns uns Unsern Nachfolgern, nebst dem Reiche durch Huld, Gehorsam und Unterwürfigkeit verpflichtet sind, diese Thronfolgeordnung anerkennen in Acht nehmen, ihr nachleben und gehorsamen sollen. Zu desto größerer Gewißheit haben Wir dieses mit Eigener Hand unterschrieben und bekräftiget, und Unser Königliches Insiegel urkundlich hierunter anhängen lassen. So geschehen in Unserer Stadt Örebro, den Sechs und Zwanzigsten Tag des Monats September, im Jahre nach der Geburt unseres Herrn und Heiland Jesu Christi, Eintausend Achthundert und Zehn.

CARL.

 

 

Övergångsbestämmelser
1979:935
mit Wirkung vom 1. Januar 1980 erlassen

Übergangsbestimmungen
zum Gesetz 1979:935
mit Wirkung vom 1. Januar 1980 erlassen
 

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Hans kungl. höghet hertigen av Halland, prins Bertil, skall ha successionsrätt till tronen efter Konung Carl XVI Gustaf och dennes efterkommande.

 

Das Gesetz tritt am 1. Januar 1980 in Kraft. Seine Königliche Hoheit, der Herzog von Halland, Prinz Bertil, hat das Nachfolgerecht auf den Thron König Carl XVI Gustav für sich und seine Nachkommen.

Prinz Bertil (1912-1997) war neben dem Vater von König Carl XVI Gustav, Gustav Adolf, der einzige Nachkomme König Gustav VI Adolf, der gemäß dem alten Thronfolgerecht noch erbfolgeberechtigt war. Er hatte jedoch auch eine bürgerliche Lebenspartnerin, die er aus dem Grunde des sonst erfolgten Ausschlusses von der Thronfolge nicht heiratete. Erst nachdem König Carl XVI Gustav die Bestimmung durch seine Heirat mit einer Bürgerlichen faktisch außer Kraft setzte (erst mit Wirkung vom 1. Januar 1980 formal außer Kraft gesetzt), konnte auch er heiraten (Prinzessin Lilian, 1915-2013). Das Thronfolgerecht bestand für Ihn deshalb nur formaljuristisch, da keine Nachkommen mehr zu erwarten waren. Prinz Bertil war von 1973 bis 1979 (Geburt von Prinz Carl Philipp) offiziell Thronfolger von Schweden und hat noch bis 1995 (18. Geburtstag von Kronprinzessin Viktoria) den König im Verhinderungsfall vertreten.

 

 


Quelle: http://www.modern-constitutions.de
Sammlung der für Neu-Vorpommern und Rügen in den Jahren 1802 bis Schluß 1817 ergangenen Gesetze, Band 2, S. 127
Cornelius Mayer-Tasch, Die Verfassungen Europas, 1.+2. Auflage 1966+1975, Körner Verlag / C.H.Beck Verlag
Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten 1., 3., 4. und 5. Auflage, d.t.v.
www.riksdagen.se

© 24. Juni 2000 - 30. Juni 2016
Home SCHWEDEN           Home NORWEGEN             Zurück             Top