Vereinigungs- und Sicherheitsacte

vom 3. April 1789

 

Vi Gustaf med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes konung &c. &c., arfvinge till Norrige, samt hertig till Schlesvig Hollstein &c. göre vetterligit, att sedan vi sedt oss nödsakade att för våre trogne undersåtare allmänt kunnogt göra och för riksens ständer tillkänna gifva, det sådane listige stämplingar och anslag å färde varit, som i sine utbrott icke haft mindre till föremål än rikets söndring, konungens våda och konungamaktens fall samt redelige undersåtares förtryck och undergång, så har en dylik vådelig ställning, som, af fienden understödd, söndrade tänkesätt, tvedrägt och egensinnige afsikter i det längsta underhållit, gjort för oss och riksens ständer nödvändigt att utfinna så verkande medel, som för det närvarande kunde dämpa och förqväfva, samt för det tillkommande hindra och afböja så oerhörde djerfve tillbud och tilltagsne försök.
 

Vi hafve derföre med riksens ständer ansedt den utväg bidraga till detta oss och dem värdiga ändamål att gifva åt regeringsgrunderne den förnyade stadga och kraft, hvarigenom rikets sjelfständighet, ära och anseende må kunna bringas till den höjd, som under fordna konungars ärofulla regering och trogne undersåtares manlige och enige biträde vårt älskade fädernesland vunnit; och då den allmänna rösten med åtrå och ifver åkallat samt påskyndat detta vårt företagande, så hafve vi af desse skäl och anledningar med riksens ständer öfverenskommit, beslutit och faststält denne förenings- och säkerhetsakt, hvilken vi i nåder härmed gilla och samtycka sådan den i bokstafven lyder, samt med vår derå efteråt gifne nådige bekräftelse instämmer, ord ifrån ord som följer:

 

 

Wir, Gustav von Gottes Gnaden der Schweden, Gothen und Wenden König, u.s.w, u.s.w., Erbe zu Norwegen, auch Herzog zu Schleswig-Holstein u.s.w., u.s.w., thun kund, daß nachdem Wir uns genöthigt gesehen, vor unsere treuen Unterthanen allgemein kund zu thun und vor den Reichsständen zu erkennen zu geben, daß solche listige heimliche Anlagen und Anschläge im Werk gewesen sind, welche in ihrem Ausbruch nicht Geringeres als des Reichs Trennung, des Königs Fall und den Sturz der Königlichen Macht, auch redlicher Unterthanen Bedruck und Untergang zum Zweck hatten, so hat ein solches gefährliches Anstiften, von Feinden unterstützt, und solche abgewandte Denkungsart, zwieträchtige und eigennützige Absichten, welche auf das längste unterhalten worden, für uns und des Reichs Stände es zur Nothwendigkeit gemacht, solche wirksame Mittel auszufinden, welche so unerhörte kühne Unternehmungen und zudringliche Versuche für das gegenwärtige dämpfen und unterdrücken, und für die Zukunft hindern und abwenden könnten.

Wir haben daher mit des Reichs Ständen die Mittel in Betrachtung gezogen, um den unser und ihrer würdigen Endzweck zu erreichen, den Regierungsfundamenten die erneuerte Festigkeit und Kraft zu geben, wodurch des Reichs Selbständigkeit, Ehre und Ansehen mögte können zu der Höhe gelangen, welche unser geliebtes Vaterland unter voriger Könige ehrenvoller Regierung und treuer Unterthanen männlichen und einigen Beitritt gewonnen hat. Und da die allgemeine Stimme mit Sehnsucht und eifrigem Verlangen dieses unser Unternehmen aufgefordert und unterstützt, so haben Wir aus diesem Grund und Veranlassung mit den Reichsständen gemeinschaftlich diese Vereinigungs- und Sicherheitsacte verabredet, beschlossen und festgesetzt, welche Wir gnädigst hiemit genehmigen und bewilligen, wie die Buchstaben derselben lauten, und mit unserer nochmals gegebenen gnädigen Bestätigung übereinstimmen, von Wort zu Wort wie folget:

 

Förenings- och Säkerhetsakt
 

Vereinigungs- und Sicherheitsacte
 

För att i alla tider afskilja ifrån oss och vårt kära fädernesland de häftige skakningar, som dels igenom enskilte personers ärelystnad och regeringssjuka, dels igenom utländske stämplingar och ändteligen genom riksståndens inbördes afund och missämja så ofta satt riket, dess bestånd och allmänna säkerhet i fara och åstadkommit söndring ej allena undersåtare emellan, utan ock emellan konung och folk, samt för att en gång för alla kunna utstaka de grunder, på hvilka regeringslagarne äro fotade, och för framtiden afvärja all otydlighet och ensidiga tillläggningar, har vår allernådigste konung för sig och sine efterträdare på Sveriges tron behagat med oss öfverenskomma om efterföljande förenings- och säkerhetsakt:

 

 

Um zu allen Zeiten von Uns und Unserm geliebten Vaterlande die heftigsten Erschütterungen zu entfernen, welche theils durch einzelne Ehr- und Regiersüchtige Personen, theils durch ausländische geheime Anstiftungen, und endlich durch die zwischen den Ständen des Reichs erregte Eifersucht und Mißhelligkeiten veranlaßt werden, und welche, so oft das Reich, dessen Fortdauer und die allgemeine Sicherheit in Gefahr gesetzt, und Spaltungen nicht allein zwischen den Unterthanen unter einander, sondern auch zwischen dem König und dem Volk veranlaßt, und um einmal für allemal Grundsätze aufzustellen, auf welche die Regierungsgesetze gefußt werden mögen und für die Zukunft alle Undeutlichkeit und einseitige Zusätze zu entfernen, hat es unserm allergnädigsten Könige für sich und seine Nachfolger auf dem Schwedischen Thron gefallen, mit Uns über die nachfolgende Vereinigungs- und Sicherheitsakte zu vereinigen:

 

1:0. Erkänne vi att vi hafve en arfkonung, som äger full magt att styra, freda, frälsa och försvara riket, börjakrig, sluta fred och förbund med utländske magter, göra nåd, återgifva lif, ära och gods, förordna efter dess höga godtfinnande om alla rikets embeten, som med infödde svenske män böra besättas, samt skipa och handhafva lag och rätt.
 

De öfrige riksvårdande ärender skötas, på sätt konungen nyttigast synes.

 

§ 1. Erkennen Wir, daß Wir einen Erbkönig haben, welcher völlige Macht hat das Reich zu regieren, zu sichern, zu befreien und zu beschützen, Krieg anzufangen, Frieden und Bündnisse mit auswärtigen Mächten zu schließen, Gnaden auszutheilen, das Leben, Lehre und Güter Verbrechern zu schenken, nach seinemm hohen Gutfinden über alle Ämter des Reichs zu disponiren, welche mit eingebornen schwedischen Männern besetzt werden müssen, Recht und Gerechtigkeit zu erhalten und zu handhaben.

Die übrigen Reichsangelegenheiten sollen verwaltet werden, wie es dem König am nützlichsten scheinen wird.

 

2:0. Anse vi oss för frie, laglydige och säkre undersåtare under en lagkrönt konung, som styrer oss efter Sveriges beskrefne lag. Och som vi äro alle lika frie undersåtare, så böra vi ock under lagens hägn alla njuta lika rätt. Derföre bör ock konungens högsta domstol, i hvilken alla justitierevisions-ärender afgöras och der konungen äger tvänne röster, bestå af både frälse och ofrälse män, i anseende hvartill antalet af riksens råd hädanefter ankommer på Kongl. Maj:ts eget nådiga godtfinnande; viljandes Kongl. Maj:t beskydda höga och låga mot all orätt, ingen förderfva till lif, ära, lem och gods, innan han varder lagligen förvunnen och vid behörig domstol dömd.
 

 

§ 2. Wir sehen uns als freie, den Gesetzen unterworfene, Sicherheit genießende Unterthanen, unter einem gesetzmäßig gekrönten Könige an, welcher uns nach Schwedens geschriebenem Gesetz beherrscht. Und wie wir alle gleich freie Unterthanen sind, so müssen wir auch unter dem Schutz der Gesetze gleichen Rechts genießen. Daher muß auch das höchste Gericht des Königs in welchem alle Justiz-Revisionangelegenheiten entschieden werden, und worin der König zwei Stimmen hat, beides aus adelichen und unadelichen Männern bestehen, die Zahl der in selbiges aufzunehmden Reichsräthe soll künftig von Seiner Königlichen Majestät gnädigem Gutfinden abhängen. Da Seine Königliche Majestät Hohe und Niedere gegen alles Unrecht beschützen will, so soll keiner an Leib, Ehre, Glieder und Güter Schaden leiden, ehe er gesetzlich überwiesen und durch das beikommende Gericht gerichtet werden.

 

3:0. Ett lika fritt folk bör äga lika rätt, och derföre äga alla stånden att besitta och förvärfva jord i deras gemensamma fädernesland; dock att ridderskapet och adeln, på sätt som hitintills stadgadt och öfligit varit, bibehållas vid deras gamla rättigheter, att äga och besitta säterier samt rå- och rörs- och de i Skåne, Halland och Blekingen så kallade insockne hemman. Och må i öfrigt jorden ej ändra sin urgamla natur och skilnad af säterie, frälse, skatte och krono; men skjutsningsbesväret bör delas lika på alla hemman i riket, säterierne, rå- och rörs- och insockne hemman samt boställen derifrån undantagne och befriade.

 

Rättigheten för allmogen till skatteköp af kronohemman och deras säkra besittning är igenom särskild förordning af denne dag stadgad med lika säkerhet, som vore den här införd.

§ 3. Ein gleiches Volk muß gleiches Recht genießen, und daher müssen alle Stände befugt seyn, Land in ihrem gemeinsamen Vaterlande zu besitzen und zu erwerben, doch daß die Ritterschaft und Adel auf den Fuß, der bisher festgesetzt und beobachtet worden, ihre alte Gerechtigkeiten beibehalte, adelich freie Güter (Säterier) auch Rä- und Rörs-Hemman und die in Schonen, Halland und Blekingen sogenannten Insokne-Hemman zu erhalten und zu besitzen. Im übrigen soll auch kein Land seine ursprüngliche Eigenschaft und den Unterschied der Särterier, Frälse, Skatte und Kronogüter verlieren, aber die Verbindlichkeit den Reisenden Pferde zu schaffen, liegt allen Gütern des Reichs gleichmäßig ob, nur die Särterier, Rä und Röns und Insockne-Hemman, und die Boställen sind davon ausgenommen und befreiet.

Die Gerechtigkeit der Bauern, den Krongütern den ihnen schuldigen Zins abzukaufen, und diese Befreiung sicher zu besitzen, ist durch eine besondere unter heutigem Datum ergangene Verordnung mit gleicher Sicherheit festgestellt, als wenn diese in gegenwärtiger Acte eingerückt wäre.

 

4:0. Riksens höga och förnämsta embeten och de som äro i konungens hof besättas af ridderskapet och adeln allena; men i öfrigt blifver skicklighet, förtjänst, erfarenhet och bepröfvad medborgerlig dygd enda och rätta grunden för befordran till alla rikets embeten och tjänster, högre och lägre, utan afseende på börd eller särskilt stånd. Men då en ofrälse embetsman blifver upphöjd till adelig värdighet, kan han ej längre behålla det embete, han såsom ofrälse, för ofrälse ståndens säkerhet, förut fått och innehaft.
 

 

§ 4. Die höchsten und vornehmsten Ämder des Reichs und die Königlichen Hofämter sollen aus der Ritterschaft und dem Adel allein besetzt werden, aber im übrigen bleibt Geschicklichkeit, Verdienst, Erfahrung und erprobte mitbürgerliche Tugend der einzige und rechtmäßige Grund zur Beförderung zu allen Ämtern und Diensten des Reichs, sie seyen höhere oder geringere, ohne Ansehen der Geburt oder besonderer Stände. Aber wenn ein unadelicher Beamte zur adelichen Würde erhoben wird, so kann er das Amt nicht länger behalten, das er als Unadelicher zur Sicherheit der unadelichen Stände besessen und inne gehabt.

 

5:0. Som den rätta friheten består uti att fritt gifva till rikets underhåll hvad finnes nödigt, så äger svenska folket derom en ostridig rätt att med konungen rådslå, jämka, afslå och öfverenskomma.

 

§ 5. Da die wahre Freiheit darin besteht, daß man frei zum Unterhalt des Reichs gebe, was nöthig gefunden wird, so hat das schwedische Volk daher ein unstreitiges Recht, mit dem Könige desfalls zu berathschlagen, zu bewilligen, abzuschlagen und übereinzukommen.

 

6:0. Vid riksdagar förehafves hos riksens ständer inga andre ämnen än dem konungen proponerar, på sätt som före 1680 var vanligt.
 

 

§ 6. Auf Reichstagen berathschlagen die Stände des Reichs über keine anderen Gegenstände, als über die, welche der König proponirt, auf den Fuß, wie es vor 1680 gewöhnlich war.

 

7:0. Adelns samt presterskapets privilegier af år 1723 samt städernes hittills välfångne privilegier och rättigheter stadfästas i allt, som ej strider emot denna säkerhetsakt.

 

§ 7. Des Adels und der Pristerschaft Privilegia vom Jahr 1723 under Stände bisher wohlerlangte Privilegia und Gerechtsame sind in allen Puncten bestätigt, welche nicht gegen diese Sicherheitsacte streiten.

 

8:0. Denna förenings- och säkerhetsakt skall af alla Sveriges konungar vid deras anträde till regementet egenhändigt undertecknas, samt aldrig tillåtas någon proposition eller försök göras till minsta ändring, uttydning eller rättelse uti bokstafveliga innehållet häraf. Och i händelse af konungahusets utgång skall den konung, som blifver vald, inträda i alla dessa rättigheter och förbinda sig till deras iakttagande utan minsta förändring.
 

 

§ 8. Diese Vereinigungs- und Sicherheitsacte soll von allen schwedischen Königen, beim Antritt ihrer Regierung, eigenhändig unterzeichnet werden, und es soll niemals erlaubt seyn, eine Proposition oder Versuch zu der geringsten Abänderung, Ausdeutung oder Erklärung, die sich von dem buchstäblichen Inhalt derselben entfernt zu machen. Und im Fall das Königliche Haus erlöschen sollte, soll der König, der dann gewählt würde, in alle diese Rechte eintreten, und soll sich zu dem, was in dieser Acte enthalten ist, ohne die mindeste Abänderung verbinden.

 

9:0. Regeringsformen af den 21 augusti 1772 blifver oförryckt beståndande i allt hvad som ej genom denna akt blifvit ändrat.

 

§ 9. Die Regierungsform vom 21. August 1772 bleibt unverrückt bestehen, in allem, was nicht durch gegenwärtige Acte abgeändert worden.

 

Stockholms slott der 21 dagen i februarii månad år efter Christi börd ett tusende sju hundrade och på det åttationde nionde.

På ridd. och ad. vägnar
C. E. Lewenhaupt, h. t.
landtmarskalk. (L. S.)

På presteståndets vägnar
Jacob Ax. Lindblom,
biskop i Linköping: i talemans ställe. (L. S.)

På borgareståndets vägnar
And. A:son Liidbergh,
taleman. (L. S.)

På bondeståndets vägnar
Olof Olsson, h. t.
taleman. (L. S.)
Erkännes den 2 april 1789 af
Anders Andersson, h. t. taleman.

 

Stockholms Schloß, den 21. Februar 1789

Von wegen der Ritterschaft und des Adels
C. E. Lewenhaupt
Landmarschall

Von wegen des Priesterstandes
Jac. Ax. Lindblom
Bischof zu Lindköping, anstatt des Sprechers

Von wegen des Bürgerstandes
And. Lüdbergh
Sprecher

Von wegen des Bauernstandes
Olof Olfson
Sprecher

 

Denne föreskrefne förenings- och säkerhetsakt vele vi för oss och våre efterträdare på svenska tron antaga såsom en orygglig och oföränderlig grundlag, hvars bokstafveliga innehåll skall efterlefvas utan ändring, förtydning eller rubbning, och bjude och befalle härmed i nåder, att alle de, som oss och våre efterträdare samt riket med huldhet, lydno och hörsamhet förbundne äro, skola denna förenings- och säkerhetsakt erkänna, iakttaga och dess bokstafveliga innehåll efterlefva och hörsamma. Börande härvid märkas, att alla domare i högre och lägre rätter samt alla mindre embetsmän, som ej innehafva tromans värdighet eller taga del i landtregeringen, icke skola, utan laga ransakning och dom, enligt lag och krigsartiklar, sine embeten förlustige varda.
 

Beträffande skjutsningsbesväret, så skola adelns landtbönder och utsockne frälsehemman taga alldeles lika del med krono- och skattehemman uti kungs-, gästgifvare-, håll- och reserveskjuts, samt i krigstider, då högsta nöden en jämnlikhet fordrar, när tåg och större marcher ske igenom landet, eller proviant, ammunition och beklädningar till arméen, fästningar och magasiner skola framföras. Och som vi nu stadfästat och bekräftat ridderskapets och adelns privilegier af år 1723, som i 1772 års regeringsform icke tydeligen blifvit erkändt, så bjude och befalle vi, att de skola hädanefter hållas i sin fulla kraft; äfven som vi härmed bekräfte presteståndets privilegier af år 1723 samt vår den 2 mars innevarande år gifne ytterligare försäkran, tillika med den stadfästelse å visse fri- och rättigheter, som vi under den 23 febr. gifvit rikets städer och under den 23 febr. tillerkändt och förundt riksens allmoge.

 

Till yttermera visso hafve vi detta med egen hand underskrifvit och med vårt kongl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 3 april år ett tusende sju hundrade åttationio.

Gustav

 

Diese vorstehende Vereinigungs- und Sicherheitsacte, wollen Wir und Unsere Nachfolger auf dem schwedischen Throne, als ein unverbrüchliches und unveränderliches Grundgesetz ansehen, dessen buchstäblichem Inhalte nachgelebt werden soll, ohne Änderung, Ausdeutung oder Verückung: wollen und befehlen auch hiemit in Gnaden, daß alle die, welche Uns und Unsern Nachfolgern und dem Reich mit Huldigung und Unterwürfigkeit und Gehorsam verbunden sind, diese Vereinigungs- und Sicherheitsacte erkennen und in Acht nehmen und dessen buchstäblichen Inhalt nachleben und gehorsamen sollen. Wir müssen hiemit bemerken, daß alle Richter in höheren und niederen Gerichten, und alle geringere Amtsleutek welche nicht Tromanns Würde oder Theil an der Landesregierung haben, nicht sollen ohne gesetzliche Untersuchung und Urtheil dem Gesetz und Kriegsartikeln gemäß, ihrer Ämter verlustig werden.

Betreffend die Last der Lieferung der Pferde für Reisende, so sollen des Adels Landbauern und Utsockne Fräsle Hemma überall gleiche Theile beitragen und mit den Kron und Skatte Hemman zu des Königs Gästgifman-, Hall- und Reserve-Fuhrwerk, und in Kriegszeiten, wenn die höchste Noth eine Gleichheit erfordert, wenn Tag- und größere Märsche durch das Land geschehen oder Proviant Ammunition und Montirungsstücke zu den Armeen, Festungen und Magazinen abgeführt werden sollen. Und wie wir nun die Privilegia der Ritterschaft und des Adels vom Jahr 1723, welche in der Regierungsform vom Jahr 1772 nicht deutlich erkannt worden, befestigt und bestätigt haben, so verordnen und befehlen Wir, daß sie inskünftige ihre volle Kraft behalten sollen, so wie Wir hiemit des Priesterstands Privilegia vom Jahre 1723 bestätigen, sammt unserer, den 25. März dieses Jahres gegebenen, ferneren Versicherung, zugleich mit den Statuten gewisser Frei- und Gerechtigkeiten, welche Wir unter dem 23. Februar den Städten des Reich gegeben, und unterm 23. Februar den Bauern des Reichs zuerkannt und verliehen.

Zu desto mehrerer Gewißheit haben Wir dieses mit eigener Hand unterschrieben, und mit Unserm Königlichen Siegel bestätigen lassen.

Stockholms Schloß, den 3. April des Jahre 1789

Gustav

 

Die vorgenannte Vereinigungs- und Sicherheitsacte war ein, gegen den Adel und die Ritterschaft gerichtetes Gesetz, das die Rechte der Königs erheblich zulasten der Reichsstände ausweitete und dem Bürger- und Bauernstande erhebliche Zugeständnisse machte. In der meisten Literatur wurde die Akte als eine Art Staatsstreich des Königs bezeichnet (da die erforderliche Zustimmung des Adels fehlte, aber der Landmarschall als Sprecher des Adels trotzdem unterschrieb), ähnlich wie auch der Erlaß des Fundamentalgesetzes von 1772.

Nachdem der Initiator dieser Akte, König Gustav III. 1792 auf einem Maskenball von Adeligen ermordet wurde, folgte ihm sein noch minderjähriger Sohn Gustav IV. Adolf, der ab dem Jahr 1796 selbst regierte. Nach der Besetzung Finnlands (als integralem Bestandteil Schwedens; machte ca. 1/3tel des Staatsgebiets aus) durch Rußland wurde Gustav IV. Adolf in einer Revolution vom Reichsrat am 13. März 1809 verhaftet und sein Onkel, Karl, Herzog von Södermanland, der bereits zwischen 1792 und 1800 die Regentschaft geführt hatte, zum Regenten bestimmt. Am 29. März 1809 verzichtete Gustav IV. Adolf auf die Krone zugunsten seines Sohnes. Die Reichsstände traten am 1. Mai 1809 zusammen, haben am 29. Mai 1809 die Absetzungsurkunde für König Gustav IV. Adolf samt seiner Nachfolger beschlossen und am 6. Juni 1809 eine neue Verfassung verabschiedet. Mit der Bestätigung der Verfassung wurde der Regent Karl, Herzog von Södermanland zu König Karl XIII.

Während die Vereinigungs- und Sicherheitsakte mitsamt dem Fundamentalgesetz von 1772 in Schweden somit bereits am 6. Juni 1809 außer Kraft traten, war die Akte in Finnland bis zum Inkrafttreten der Verfassung vom 17. Juli 1919 in Wirkung.Quelle: K.H.L.Pölitz, Die europäischen Verfassungen seit dem Jahre 1789, Brockhaus Leipzig 1833
Eino Jutikkala, Geschichte Finnlands, Kröner 1976
von Nordenflycht, Die Schwedische Staats-Verfassung, Berlin 1861
© 2. April 2002
Home          Zurück         Top