Verfassung (1. Teil: Regierungsform) des Königreiches Schweden
 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
Bekanntmachung
(1974:152) zum Beschluß über die neue Regierungsform

vom 28. Februar 1974

in Kraft seit dem 1. Januar 1975

geändert durch
Gesetz Nr. 1976 : 870 zur Änderung der Regierungsform (Änderung Kap. 8 § 19)
Gesetz Nr. 1976 : 871 zur Änderung der Regierungsform
(Neu Kap. 1. § 2, Änd. Kap. 1. § 9, Kap. 2, Kap. 8 §§ 1, 3, 7, 10, 11, Kap. 10 § 5, Kap. 11 §§ 1, 3, 6 Umben. Kap 1. §§ 3-9,  und gleichzeitig Neubekanntmachung)
Gesetz Nr. 1979 : 932 zur Änderung der Regierungsform
(Einführung der weiblichen Thronfolge, Änd. Kap. 1 § 5)
Gesetz Nr. 1979 : 933 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung von Grundrechten, Neu Kap. 11 § 14, Kap. 13 § 7; Änd. Kap. 2 §§ 7, 9, 10, 12, 18, 20, Kap. 8 §§ 1, 4, 7, 15, 16, 18, Kap. 10 § 5, 9. Übergangsbest., Umben. Kap. 13 §§ 8-12, und gleichzeitig Neubekanntmachung)
Gesetz Nr. 1982 : 937 zur Änderung der Regierungsform
(Nr. 9 der Übergangsbestimmungen)
Gesetz Nr. 1982 : 940 zur Änderung der Regierungsform (Änd. von Kap. 13, §§ 3 und 10 sowie Neubekanntmachung)
Gesetz Nr. 1985 : 862 zur Änderung der Regierungsform (Änd. 4. Übergangsbestimmung zum Gesetz 1976:871)
Gesetz Nr. 1985 : 863 zur Änderung der Regierungsform (Einfügung Kap. 13 § 13)
Gesetz Nr. 1985 : 864 zur Änderung der Regierungsform
(Neufassung der 9. Übergangsbestimmung, neu 10.-14 Übergangsbest.)
Gesetz Nr. 1985 : 865 zur Änderung der Regierungsform
(Änd. von Kap. 10 § 5.)
Gesetz Nr. 1985 : 866 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 9 § 11 und gleichzeitig Neubekanntmachung)
Gesetz Nr. 1988 : 1437 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 9 § 11)
Gesetz Nr. 1988 : 1438 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 13 § 2, 3, 7, 8, 10, 11)
Gesetz Nr. 1988 : 1439 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 2 §§ 3, 20 sowie Kap. 8 § 18)
Gesetz Nr. 1988 : 1440 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 11 § 11)
Gesetz Nr. 1988 : 1441 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung der Nrn. 9, 10 und 12 der Übergangsbestimmungen)
Gesetz Nr. 1988 : 1442 zur Änderung der Regierungsform
(Einführung von Volksabstimmungen bei Verfassungsänderungen, Kap. 8 § 15)
Gesetz Nr. 1988 : 1443 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 2 §§ 12, 14, Kap. 3 §§ 2, 10)
Gesetz Nr. 1988 : 1444 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 9 § 10, 12, 13 sowie Neubekanntmachung)
Gesetz Nr. 1991 : 1471 zur Änderung der Regierungsform
(Einführung des Grundgesetzes über die Meinungsfreiheit, Änd. von Kap. 1 § 3, Kap. 2 § 1 und Kap. 8 § 18)
Gesetz Nr. 1991 : 1501 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 8 §§ 11, 13, 14, Kap. 9 § 13)
Gesetz Nr. 1991 : 1502 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 11 § 1)
Gesetz Nr. 1991 : 1503 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Nr. 9 und 10 der Übergangsbestimmungen sowie Neubekanntmachung)
Gesetz Nr. 1994 : 1375 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 8 § 4, Kap. 10 § 5)
Gesetz Nr. 1994 : 1468 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 2 § 18, Kap 8 § 18, Einfügung Kap. 2 §§ 20, 21, 23, § 20 wird § 22)
Gesetz Nr. 1994 : 1469 zur Änderung der Regierungsform
(Wahlrechtsänderung, Verlängerung der Legislaturperiode, Senkung des Mündigkeitsalters des Königs, Änd. Kap. 3 §§ 1, 3, 6, Kap. 5 §§ 2, 4, Kap. 13 § 12)
Gesetz Nr. 1994 : 1470 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 4 § 3, Kap. 9 § 4, Kap. 12 § 7, Kap. 13 § 1, Aufhebung Kap. 8 § 6)
Gesetz Nr. 1994 : 1480 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 8 § 7 und Kap. 11 § 11)
Gesetz Nr. 1994 : 1481 zur Änderung der Regierungsform
(Aufhebung von Kap. 9 § 11)
Gesetz Nr. 1994 : 1483 zur Änderung der Regierungsform
(Wahlrechtsänderung, Änd. von Kap. 3 § 2 sowie Neubekanntmachung)
Gesetz Nr. 1998 : 1402 zur Änderung der Regierungsform
(Einfügung Kap. 9 § 11, Änderung Kap. 9 § 12)
Gesetz Nr. 1998 : 1435 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 8 § 7)
Gesetz Nr. 1998 : 1437 zur Änderung der Regierungsform
(Änderung Kap. 2 § 1 und Kap. 8 § 18 sowie Neubekanntmachung (Omtryckt))
Gesetz Nr. 1998 : 1700 zur Änderung der Regierungsform
(Abschaffung der Evangelisch-Lutherischen Kirche als Staatskirche,
Aufh. der Nr. 9-13 der Übergangsbestimmungen, Nr. 3 der Übergangsbestimmung zum Gesetz 1976:871, Nr. 2 und 3 der Übergangsbestimmungen zum Gesetz 1982:837, Änd. Kap. 11. § 6 und Einfügung von Kap. 8 § 6))

Gesetz Nr. 2002 : 902 zur Änderung der Regierungsform
(Änd. Kap. 8 § 14)
Gesetz Nr. 2002 : 903 zur Änderung der Regierungsform (Änderung Kap. 1 § 2)
Gesetz Nr. 2002 : 904 zur Änderung der Regierungsform (Einfügung von Kap. 9 §§ 11, wodurch die bisherigen folgenden Paragrafen umnummeriert wurden, sowie Neubekanntmachung)
Gesetz Nr. 2002 : 905 zur Änderung der Regierungsform (Änd. Kap. 12 § 7)

durch Bekanntmachung Nr. 2003 : 593 in der geltenden Fassung verbindlich veröffentlicht.

Hier wurde auch das Änderungsgesetz Nr. 2010:1408 zur Information noch berücksichtigt.

 

1 kap. Statsskickets grunder

Kapitel 1 - Grundlagen der Staatsform
 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

 

§ 1. Alle öffentliche Gewalt in Schweden geht vom Volk aus.

Die schwedische Volksherrschaft gründet sich auf die freie Meinungsbildung und das allgemeine und gleiche Stimmrecht. Sie wird durch eine repräsentative, parlamentarische Staatsform und kommunale Selbstverwaltung verwirklicht.

Die öffentliche Gewalt wird unter dem Gesetz ausgeübt.

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"2 § .Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö.
  Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
 
Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas."
.

Durch Gesetz Nr. 2002:903 erhielt der § 2 Abs. 2-4 mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgende Fassung:
"Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt
att verka för social omsorg och trygghet.
  Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
  Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 2 folgende Fassung:
"2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
  Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
  Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
  Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

  Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 2. Die öffentliche Gewalt ist mit Achtung vor dem gleichen Wert aller Menschen und vor der Freiheit und Würde des einzelnen Menschen auszuüben.
  Die persönliche, finanzielle und kulturelle Wohlfahrt des einzelnen hat das primäre Ziel der öffentlichen Tätigkeit zu sein. Dem Gemeinwesen obliegt es insbesondere, das Recht auf Arbeit, Wohnung und Ausbildung zu sichern sowie für soziale Fürsorge und Sicherheit und für eine gute Lebensumwelt einzutreten.
  Das Gemeinwesen hat dafür einzutreten, daß die Ideen der Demokratie in allen Bereichen der Gesellschaft maßgebend werden. Das Gemeinwesen hat Männern und Frauen die gleichen Rechte zuzusichern sowie das Privatleben und Familienleben des einzelnen zu schützen.
  Die Möglichkeiten ethnischer, sprachlicher und religiöser Minderheiten, ein eigenes kulturelles Leben und eigene Glaubensgemeinschaften zu bewahren und zu entwickeln, sind zu fördern."

Durch Gesetz Nr. 2002:903 erhielt der § 2 Abs. 2-4 mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgende Fassung:
"Die persönliche, wirtschaftliche und kulturelle Wohlfahrt des einzelnen hat das primäre Ziel der öffentlichen Tätigkeit zu sein. Dem Gemeinwesen obliegt es insbesondere, das Recht auf Gesundheit, Arbeit, Wohnung und Ausbildung zu sichern sowie für soziale Fürsorge und Sicherheit einzutreten."
  Das Gemeinwesen fördert eine nachhaltige Entwicklung, die zu einer guten Umwelt für heutige und zukünftige Generationen führt.
  Das Gemeinwesen hat dafür einzutreten, daß die Ideen der Demokratie in allen Bereichen der Gesellschaft maßgebend werden sowie das Privatleben und das Familienleben des einzelnen zu schützen. Das Gemeinwesen hat dafür einzutreten, daß alle Menschen Beteiligung und Gleichheit in der Gesellschaft erreichen können. Das Gemeinwesen hat der Diskriminierung der Menschen aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, nationaler oder ethnischer Herkunft, sprachlicher oder religiöser Zugehörigkeit, Behinderung, sexueller Veranlagung, Alter oder anderer auf den einzelnen als Person bezogener Umstände entgegenzuwirken."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 2 folgende Fassung:
"§ 2. Die öffentliche Gewalt ist mit Achtung vor dem gleichen Wert aller Menschen und vor der Freiheit und Würde des einzelnen Menschen auszuüben.
  Die persönliche, wirtschaftliche und kulturelle Wohlfahrt des einzelnen hat das primäre Ziel der öffentlichen Tätigkeit zu sein. Insbesondere obliegt es dem Gemeinwesen insbesondere, das Recht auf Arbeit, Wohnung und Ausbildung zu sichern sowie die Sozialarbeit und soziale Sicherheit sowie für gute Bedingungen für die Gesundheit zu fördern.
  Das Gemeinwesen fördert eine nachhaltige Entwicklung, die zu einer guten Umwelt für heutige und zukünftige Generationen führt.
  Das Gemeinwesen hat dafür einzutreten, dass die Ideen der Demokratie in allen Bereichen der Gesellschaft maßgebend werden sowie das Privatleben und das Familienleben des einzelnen zu schützen.
  Das Gemeinwesen hat dafür einzutreten, dass alle Menschen Beteiligung und Gleichheit in der Gesellschaft erreichen können und das Recht der Kinder beachtet wird. Das Gemeinwesen hat der Diskriminierung der Menschen aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, nationaler oder ethnischer Herkunft, sprachlicher oder religiöser Zugehörigkeit, Behinderung, sexueller Veranlagung, Alter oder anderer auf den einzelnen als Person bezogener Umstände entgegenzuwirken.
  Die samische Volksgruppe
(Lappen) und die ethnischer, sprachlicher und religiöser Minderheiten, haben die Möglichkeit, ein eigenes kulturelles Leben und eigene Glaubensgemeinschaften zu bewahren und zu entwickeln und sind zu fördern."

 

2 § Regeringsformen, successionsordningen och tryckfrihetsförordningen är rikets grundlagar.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 3.

Durch Gesetz Nr. 1991:1471 erhielt der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1992 folgende Fassung:
"3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar."
 

 

§ 2. Die Regierungsform, die Thronfolgeordnung und das Pressegesetz sind die Grundgesetze des Reiches.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 3.

Durch Gesetz Nr. 1991:1471 erhielt der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1992 folgende Fassung:
"§ 3. Die Regierungsform, die Thronfolgeordnung, das Pressegesetz und das Grundgesetz über die Freiheit der Meinungsäußerung sind die Grundgesetze des Reiches."

 

3 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.

Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 4.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde im § 4 Abs. 2 das Wort "skall" ersetzt durch: "ska"

 

§ 3. Der Reichstag ist die wichtigste Vertretung des Volkes.

Der Reichstag erläßt Gesetze, beschließt über die Steuern an den Staat und bestimmt, wie die Mittel des Staates verwendet werden sollen. Der Reichstag kontrolliert die Regierung und Verwaltung des Reiches.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 4.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde im § 4 Abs. 2 das Wort "werden" gestrichen.

4 § Konungen är rikets statschef.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 5.

Durch Gesetz Nr. 1979:932 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"5 § Konungen eller drottning, som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron, är rikets statschef.

Vad i denna regeringsform är stadgat om konungen skall, om drottning är statschef, gälla henne."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 5 Abs. 2 an dieser Stelle aufgehoben und vor Kap. 5 § 1 in geänderter Form neu eingefügt.

 

§ 4. Staatschef des Reiches ist der König.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 5.

Durch Gesetz Nr. 1979:932 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 5. Staatschef des Reiches ist der König oder die Königin, der bzw. die den schwedischen Thron gemäß der Thronfolgeordnung innehat.
  Die den König betreffenden Vorschriften dieser Regierungsform sind, wenn die Königin Staatschef ist, auf sie anzuwenden."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 5 Abs. 2 an dieser Stelle aufgehoben und vor Kap. 5 § 1 in geänderter Form neu eingefügt.

 

5 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 6.

§ 5. Die Regierung regiert das Reich. Sie ist dem Reichstag gegenüber verantwortlich.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 6.

 

6 § I riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar.
 

Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 7.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"7 § I riket finns kommuner  på lokal och regional nivå."

 

§ 6. Im Reich gibt es Ortsgemeinden und Landstinggemeinden. Das Beschlußrecht wird in den Gemeinden von gewählten Organen ausgeübt.

Die Gemeinden dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Steuern erheben.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 7.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"§ 7. Im Reich gibt es Kommunen auf lokaler und regionaler Ebene."

7 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 8.

 

§ 7. Für die Rechtsprechung gibt es Gerichte und für die öffentliche Verwaltung staatliche und kommunale Verwaltungsbehörden.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 8.

 

8 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter skall i sin verksamhet iakttaga saklighet och opartiskhet. De far ej utan rättsligt stöd särbehandla nagon pa grund av hans personliga förhallanden, sasom tro, âskadning, ras, hudfärg, ursprung, kön, âlder, nationalietet, sprak, samhällställning eller förmögenhet.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"§ 9. Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 9 folgende Fassung:
"9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet."

 

§ 8. Gerichte und Verwaltungsbehörden haben bei ihrer Tätigkeit die Sachlichkeit und Unparteilichkeit zu wahren. Sie dürfen ohne rechtliche Stütze niemanden auf Grund seiner persönlichen Umstände wie Glauben, Meinung, Rasse, Hautfarbe, Herkommen, Geschlecht, Alter, Nationalität, Sprache, gesellschaftlicher Stellung oder Vermögen benachteiligt werden.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"§ 9. Gerichte sowie Verwaltungsbehörden und andere, die Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung erfüllen, haben bei ihrer Tätigkeit die Gleichheit aller vor dem Gesetz zu beachten sowie Sachlichkeit und Unparteilichkeit zu wahren."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 9 folgende Fassung:
"§ 9. Gerichte sowie Verwaltungsbehörden und andere, die öffentliche Verwaltungsaufgaben erfüllen, haben bei ihrer Tätigkeit die Gleichheit aller vor dem Gesetz zu beachten sowie Sachlichkeit und Unparteilichkeit zu wahren."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"10 § Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 folgende Fassung:
"§ 10. Schweden ist Mitglied der Europäischen Union. Schweden beteiligt sich auch im Rahmen der Vereinten Nationen und dem Europarat mit anderen Ländern an der internationalen Zusammenarbeit."

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde das Kapitel 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 vollständig neu gefasst.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 2 vollständig neu gefasst.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Opinionsfriheter"

 

Kapitel 2 - Grundlegende Freiheiten und Rechte

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde das Kapitel 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 vollständig neu gefasst.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 2 vollständig neu gefasst.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Meinungsfreiheit"

 

1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrande- och tryckfriheit: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela uppgifter och framföra åsikter,
2. rätt till information: rätt att inhämta och mottaga uppgifter och upplysningar,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och att deltaga i möten,
4. demonstrationsrätt: rätt att ensamer eller i grupp framföra åsikter på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra till förening,
6. religionsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra utöva sin religion,
7. rörelsefrihet: friehet att röra sig inom riket och ätt lämna riket.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung::
"1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
Beträffande tryckfriheten gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen. I denna finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna handlingar."

Durch Gesetz Nr. 1991:1471 erhielt der § 1 Absatz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1992 folgende Fassung und folgender Absatz wurde angefügt:
"Beträffande tryckfriheten gäller vad som är föreskrivet i tryckrihetsförordningen. I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna handlingar. Motsvarande bstämmelser i fråga om friheten att yttra sig i vissa slag av framställningar fins i yttrandefrihetsgrundlagen."

Durch Gesetz Nr. 1998:1437 erhielt der § 1 Absatz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1999 folgende Fassung:
"Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
  I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna handlingar."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,

3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
  I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

  I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar."

 

§ 1. Jedem Staatsbürger ist dem Gemeinwesen gegenüber zugesichert:
1. Meinungs- und Pressefreiheit: die Freiheit, in Rede, Schrift, Bild oder auf andere Weise Nachrichten zu verbreiten und Meinungen vorzutragen;
2. Recht auf Information: das Recht, Auskünfte und Angaben zu beschaffen und entgegenzunehmen;
3. Versammlungsfreiheit: die Freiheit, Zusammenkünfte zu veranstalten oder daran teilzunehmen;
4. Demonstrationsrecht: das Recht, allein oder in einer Gruppe Meinungen auf öffentlichen Plätzen vorzutragen;
5. Vereinigungsfreiheit: die Freiheit, sich mit anderen zu einer Vereinigung zusammenzuschließen;
6. Religionsfreiheit: die Freiheit, sich mit anderen zu einer Glaubensgemeinschaft zusammenzuschließen und seine Religion auszuüben;
7. Bewegungsfreiheit: die Freiheit, sich im Reich zu bewegen und das Reich zu verlassen.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung::
"§ 1. Jedem Staatsbürger ist dem Gemeinwesen gegenüber zugesichert:
1. Recht auf freie Meinungsäußerung: die Freiheit, in Rede, Schrift oder Bild oder auf andere Weise Auskünfte zu erteilen sowie Gedanken, Meinungen und Gefühlen Ausdruck zu verleihen;
2. Informationsfreiheit: die Freiheit, Auskünfte zu beschaffen und entgegenzunehmen sowie sonst von den Äußerungen anderer Kenntnis zu nehmen;
3. Versammlungsfreiheit: die Freiheit, Zusammenkünfte zur Aufklärung, Meinungsäußerung oder anderen ähnlichen Zwecken oder zur Vorführung künstlerischer Werke zu veranstalten oder daran teilzunehmen;
4. Demonstrationsfreiheit: die Freiheit, auf öffentlichen Plätzen Demonstrationen zu veranstalten und daran teilzunehmen;
5. Vereinigungsfreiheit: die Freiheit, sich mit anderen zu allgemeinen oder privaten Zwecken zusammenzuschließen;
6. Religionsfreiheit: die Freiheit, seine Religion allein oder zusammen mit anderen auszuüben.
Bezüglich der Pressefreiheit gelten die Bestimmungen des Pressegesetzes
. Dieses enthält auch Bestimmungen über das Recht auf Einsichtnahme in offizielle Dokumente."

Durch Gesetz Nr. 1991:1471 erhielt der § 1 Absatz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1992 folgende Fassung und folgender Absatz wurde angefügt:
"Bezüglich der Pressefreiheit gelten die Bestimmungen des Pressegesetzes. Das Pressegesetz enthält auch Bestimmungen über das Recht der Einsichtnahme in offizielle Dokumente. Entsprechende Bestimmungen in Fragen der Freiheiten, die sich auf bestimmte Arten von Petitionen beziehen, finden sich im Grundgesetz über die Meinungsfreiheit. "

Durch Gesetz Nr. 1998:1437 erhielt der § 1 Absatz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1999 folgende Fassung:
"Bezüglich der Pressefreiheit und der entsprechenden Freiheit, sich im Hörfunk, Fernsehen und in gewissen ähnlichen Übertragungen, einschließlich Filmen, Videogrammen, Tonaufnahmen und anderen technischen Aufzeichnungen zu äußern, gelten die Bestimmungen des Pressegesetzes und des Grundgesetzes über die Freiheit der Meinungsäußerung.
  Das Pressegesetz enthält auch Bestimmungen über das Recht der Einsichtnahme in offizielle Dokumente."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"§ 1. Jedem ist dem Gemeinwesen gegenüber zugesichert:
1. Recht auf freie Meinungsäußerung: die Freiheit, in Rede, Schrift oder Bild oder auf andere Weise Auskünfte zu erteilen sowie Gedanken, Meinungen und Gefühlen Ausdruck zu verleihen;
2. Informationsfreiheit: die Freiheit, Auskünfte zu beschaffen und zu erhalten sowie sonst von den Äußerungen anderer Kenntnis zu nehmen;
3. Versammlungsfreiheit: die Freiheit, Zusammenkünfte zur Aufklärung, Meinungsäußerung oder anderen ähnlichen Zwecken oder zur Vorführung künstlerischer Werke zu veranstalten oder daran teilzunehmen;
4. Demonstrationsfreiheit: die Freiheit, auf öffentlichen Plätzen Demonstrationen zu veranstalten und daran teilzunehmen;
5. Vereinigungsfreiheit: die Freiheit, sich mit anderen zu allgemeinen oder privaten Zwecken zusammenzuschließen, sowie
6. Religionsfreiheit: die Freiheit, seine Religion allein oder zusammen mit anderen auszuüben.
  In Fragen der Pressefreiheit und der entsprechenden Freiheit, sich im Hörfunk, Fernsehen und in gewissen ähnlichen Übertragungen, öffentlichen Streams aus einer Datenbank, einschließlich Filmen, Videogrammen, Tonaufnahmen und anderen technischen Aufzeichnungen zu äußern, gelten die Bestimmungen des Pressegesetzes und des Grundgesetzes über die Freiheit der Meinungsäußerung.
Das Pressegesetz enthält auch Bestimmungen über das Recht auf Einsichtnahme in offizielle Akten."

 

2 § Varje medborgare är skyddad mot att myndighet tvingar honom att tillhöra förening eller trossamfund eller att ge sina  âsikter lill känna.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen."
 

 

§ 2. Jeder Staatsbürger ist dem Gemeinwesen gegenüber vor dem Zwang geschützt, eine Vereinigung oder einer Glaubensgemeinschaft anzugehören oder seine Meinung erkennen zu geben.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"§ 2. Jeder Staatsbürger ist dem Gemeinwesen gegenüber vor dem Zwang geschützt, seine Anschauung in politischer, religiöser oder anderer derartiger Hinsicht offenzulegen. Er ist außerdem dem Gemeinwesen gegenüber vor dem Zwang geschützt, an Zusammenkünften zur Meinungsbildung oder an Demonstrationen oder anderen Meinungsäußerungen teilzunehmen oder einem politischen Zusammenschluß, einer Glaubensgemeinschaft oder einem anderen Zusammenschluß für eine Anschauung anzugehören, auf die sich der erste Satz bezieht."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 2 folgende Fassung:
"§ 2. Niemand darf von dem Gemeinwesen gezwungen werden, seine Anschauung in politischer, religiöser oder anderer derartiger Hinsicht offenzulegen. Auch darf niemand von dem Gemeinwesen gezwungen werden, an Zusammenkünften zur Meinungsbildung oder an Demonstrationen oder anderen Meinungsäußerungen teilzunehmen oder einem politischen Zusammenschluß, einer Glaubensgemeinschaft oder einem anderen Zusammenschluss für eine Anschauung anzugehören, auf die sich Satz 1 bezieht."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning."
 

Durch Gesetz Nr. 1988:1439 wurde dem § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgender Absatz angefügt:
"Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 folgende Fassung:
"3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning."
 

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 3. Eine Eintragung von Staatsbürgern in ein öffentliches Register darf sich ohne ihr Einverständnis nicht nur auf ihre politische Anschauung gründen."

Durch Gesetz Nr. 1988:1439 wurde dem § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgender Absatz angefügt:
"Jeder Staatsbürger ist in dem im Gesetz näher zu bezeichnenden Ausmaß davor zu schützen, daß seine persönliche Integrität durch eine mit elektronischen Datenverarbeitungssystemen vorgenommene Registrierung von Angaben über ihn verletzt wird."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 folgende Fassung:
"§ 3. Kein schwedischer Staatsbürger darf ohne sein Einverständnis in ein öffentliches Register eingetragen werden, das sich allein auf seine politische Anschauung gründet."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Kroppslig integritet och rörelsefrihet" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Körperliche Unversehrtheit und Bewegungsfreiheit"

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"4 § Dödsstraff får icke förekomma."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 folgende Fassung:
"4 § Dödsstraff får inte förekomma."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 4. Die Todesstrafe darf nicht vorkommen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 folgende Fassung:
"§ 4. Die Todesstrafe darf nicht vorkommen."

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"5 § Varje medborgare är skyddad mot kroppsstraff. Han är därjämte skyddad mot tortyr och mot medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 folgende Fassung:
"5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden.

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 5. Jeder Staatsbürger ist vor Körperstrafe geschützt. Er ist außerdem vor Folter und medizinischer Einwirkung zwecks Erzwingung oder Verhinderung von Aussagen geschützt."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 folgende Fassung:
"§ 5. Jedermann ist vor Körperstrafe geschützt. Auch darf niemand der Folter und medizinischer Einwirkung zwecks Erzwingung oder Verhinderung von Aussagen ausgesetzt werden."

 

3 § Varje medborgare är skyddad mot att myndighet uttsätter honom för kroppsvisitation eller annat påtvingat kroppsligt ingrepp, för husrannsakan, for intång i hans brev-, post- eller teleförbindelser eller för hemlig avlyssning.
 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 folgende Fassung:
"6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

  Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden."

 

§ 3. Jeder Staatsbürger ist dem Gemeinwesen gegenüber vor dem Zwang geschützt, sich einer Leibesvisitation zu unterziehen oder zu einem anderen körperlichen Eingriff nötigen zu lassen, vor Hausdurchsuchung, vor dem Eindringen in seine Brief-, Post- oder Telefonverbindungen oder vor heimlicher Abhörung.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"§ 6. Jeder Staatsbürger ist dem Gemeinwesen gegenüber vor einem ihm aufgezwungenen körperlichen Eingriff auch in anderen Fällen als denjenigen, auf die sich §§ 4 und 5 beziehen, geschützt. Er ist außerdem vor Leibesvisitation, Haussuchung und ähnlicher Beeinträchtigung sowie vor der Untersuchung von Briefen oder anderen vertraulichen Sendungen und vor heimlichem Abhören oder heimlicher Aufnahme von Telefongesprächen oder anderen vertraulichen Mitteilungen geschützt."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 folgende Fassung:
"§ 6. Jeder und jede ist dem Gemeinwesen gegenüber vor einem ihm bzw. ihr aufgezwungenen körperlichen Eingriff auch in anderen Fällen als denjenigen, auf die sich §§ 4 und 5 beziehen, geschützt. Jeder ist auch vor Leibesvisitation, Haussuchung und ähnlicher Beeinträchtigung geschützt sowie vor der Untersuchung von Briefen oder anderen vertraulichen Sendungen und vor heimlichem Abhören oder heimlicher Aufnahme von Telefongesprächen oder anderen vertraulichen Mitteilungen geschützt.
  Außerdem finden die Vorschriften des Abs. 1 auch Anwendung bei erheblichen Eingriffen des Gemeinwesens in die Privatsphäre durch die Überwachung und Zuordnung von persönlichen Gegebenheiten, wenn diese ohne persönliche Einwilligung erfolgen soll."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"7 § Ingen medborgare fårlandsförvisas eller hindras att resa in i riket.
  Ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas sitt medborgarskap i annat fall än då han samtidigt blir medborgare i annan stat."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 7 Abs. 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"Ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas sitt medborgarskap i annat fall än då han samtidigt, efter uttryckligt samtycke eller genom att inträda i allmän tjänst, blir medborgare i annan stat. Utan hinder härav får dock föreskrivas att barn under aderton år i fråga om sitt medborgarskap skall följa föräldrarna eller en av dem. Vidare får föreskrivas att, i enlighet med överenskommelse med annan stat, den som sedan födelsen är medborgare även i den andra staten och är varaktigt bosatt där förlorar sitt svenska medborgarskap vid aderton års ålder eller senare."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.
Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 7. Kein Staatsbürger darf des Landes verwiesen oder an der Einreise ins Reich gehindert werden.
  Einem Staatsbürger, der im Reich wohnhaft ist oder war, darf die Staatsangehörigkeit nur dann aberkannt werden, wenn er gleichzeitig Bürger eines anderen Staates wird."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 7 Abs. 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"Einem Staatsbürger, der im Reich wohnhaft ist oder war, darf die Staatsangehörigkeit nur dann aberkannt werden, wenn er gleichzeitig durch seine ausdrückliche Genehmigung oder den Eintritt in den öffentlichen Dienst eines fremden Staates ausländischer Staatsangehöriger wird. Dessen unbeschadet kann jedoch vorgeschrieben werden, daß Kinder unter achtzehn Jahren die Staatsangehörigkeit der Eltern oder eines Elternteils erhalten. Weiteres kann vorgeschrieben werden, daß jemand, der von Geburt an auch Staatsangehöriger eines anderen Staates ist, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gemäß einem Abkommen mit diesem Staat bei Erreichung des achtzehnten Lebensjahres oder später seine schwedische Staatsangehörigkeit verliert."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"§ 7. Kein schwedischer Staatsbürger darf des Landes verwiesen oder an der Einreise ins Reich gehindert werden.
  Schwedischen Staatsbürgern, die im Reich wohnen oder wohnten, kann die Staatsbürgerschaft nicht entzogen werden. Es kann aber für Kinder unter achtzehn Jahren vorgeschrieben werden, dass sie die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern besitzen."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"8 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande. Han är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 folgende Fassung:
"8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 8. Jeder Staatsbürger ist dem Gemeinwesen gegenüber vor Freiheitsentzug geschützt. Ihm ist auch sonst die Freiheit zugesichert, sich innerhalb des Reiches frei zu bewegen und es zu verlassen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 folgende Fassung:
"§ 8. Jeder bzw. jede ist dem Gemeinwesen gegenüber vor Freiheitsentzug geschützt. Den schwedischen Staatsbürgern ist auch die Freiheit zugesichert, sich innerhalb des Reiches frei zu bewegen undes zu verlassen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Rättssäkerhet" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Rechtssicherheit"

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"9 § Har annan myndighet än berövat någon medborgare friheten med anledning av brott eller misstanke om brott, skall denne kunna få saken prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. vad nu sagts gäller dock icke när fråga är om att till riket överflytta verkställighet av frihetsberövande påfödljd som har ådömts i annan stat.
  Har medborgare av annan anledning än som angives i första stycket blivit omhändertagen trångsvis, skall han likaså kunna få saken prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. Med prövning av domstol likställes i sådant fall prövning av nämnd, om nämndens sammansättning är bestämd i lag och ordföranden i nämnden skall vara eller ha varit ordinarie domare."
 

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde dem § 9 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgender Absatz angefügt:
"Har prövning som avses i första eller andra stycket icke uppdragits åt myndighet som är behörig enligt föreskrifterna där, skall den ankomma på allmän domstol."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 9 folgende Fassung:
"9 § Om en annan myndighet än en domstol har berövat någon friheten med anledning av brott eller misstanke om brott, ska han eller hon kunna få frihetsberövandet prövat av domstol utan oskäligt dröjsmål. Detta gäller dock inte när det är fråga om att till Sverige flytta över verkställighet av en frihetsberövande påföljd enligt en dom i en annan stat.

  Även den som av någon annan anledning än som anges i första stycket har blivit omhändertagen tvångsvis, ska kunna få omhändertagandet prövat av domstol utan oskäligt dröjsmål. Med prövning av domstol likställs i sådant fall prövning av en nämnd, om nämndens sammansättning är bestämd i lag och ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Har prövningen inte uppdragits åt en myndighet som är behörig enligt första eller andra stycket, ska prövningen göras av allmän domstol."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 9. Entzieht eine andere Behörde als ein Gericht einem Staatsbürger wegen einer Straftat oder eines Straftatverdachtes die Freiheit, muß dieser ohne unbilligen Verzug eine Prüfung der Sache durch ein Gericht erhalten können. Dies gilt jedoch nicht, wenn es darum geht, die Vollstreckung einer in einem anderen Staat durch Urteil verhängten Freiheitsstrafe auf das Reich zu übertragen.
  Wird ein Staatsangehöriger aus einem anderen als den in Abs. 1 angegebenen Gründen zwangsweise in Gewahrsam genommen, muß er ebenfalls ohne unbilligen Verzug eine Prüfung der Sache durch ein Gericht erhalten können. Mit der Prüfung durch ein Gericht wird in diesem Fall die Prüfung durch ein Gremium gleichgesetzt, dessen Zusammensetzung gesetzlich vorgeschrieben ist und dessen Vorsitzender aktiver ordentlicher Richter sein bzw. gewesen sein muß."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde dem § 9 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgender Absatz angefügt:
"Wird mit der Prüfung nach Abs. 1 oder 2 keine nach den dortigen Vorschriften zuständige Behörde beauftragt, hat sie durch ein ordentliches Gericht zu erfolgen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 9 folgende Fassung:
"§ 9. Wenn eine andere Behörde als ein Gericht jemandem wegen einer Straftat oder eines Straftatverdachtes die Freiheit entzieht, muss dieser oder diese ohne unbilligen Verzug eine Prüfung der Sache durch ein Gericht erhalten können. Dies gilt jedoch nicht, wenn es darum geht, die Vollstreckung einer in einem anderen Staat durch Urteil verhängten Freiheitsstrafe auf Schweden zu übertragen.
  Wird jemand aus einem anderen als den in Abs. 1 angegebenen Gründen zwangsweise in Gewahrsam genommen, muß er oder sie ebenfalls ohne unbilligen Verzug eine Prüfung der Sache durch ein Gericht erhalten können. Mit der Prüfung durch ein Gericht wird in diesem Fall die Prüfung durch ein Gremium gleichgesetzt, dessen Zusammensetzung gesetzlich vorgeschrieben ist und dessen Vorsitzender aktiver ordentlicher Richter sein bzw. gewesen sein muss.
  Wird mit der Prüfung keine nach den Vorschriften gemäß  Abs. 1 oder 2 zuständige Behörde beauftragt, hat sie durch ein ordentliches Gericht zu erfolgen."

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 9 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"10 § Straff eller annan brottspåföljd får icke åläggas för gärning som icke var belagd med brottspåföljd, när den förövades. Ej heller får svårare brottspåföljd åläggas för gärningen än den som var föreskriven då. Vad nu sagts om brottspåföljd gäller även förverkande och annan särskild rättsverkan av brott."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde dem § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgender Absatz angefügt:
"Skatt eller statlig avgift får ej uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift, som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen särskilda skäl påkalla det, får dock lag innebära att skatt eller statlig avgift uttages trots att lagen inte hade trätt i kraft när nyssnämnda omständighet inträffade, om regeringen eller riksdagsutskott då hade lämnat förslag härom till riksdagen. Med förslag jämställes ett meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen om att sådant förslag är att vänta. Vidare får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, om riksdagen finner att det är påkallat av särskilda skäl i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 folgende Fassung:
"10 § Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Inte heller får någon dömas till svårare brottspåföljd för gärningen än den som var föreskriven då. Vad som föreskrivs här om brottspåföljd gäller även förverkande och annan särskild rättsverkan av brott.

  Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen att det finns särskilda skäl för det, får en lag dock innebära att skatt eller statlig avgift tas ut trots att lagen inte hade trätt i kraft när omständigheten inträffade, om regeringen eller ett riksdagsutskott då hade lämnat ett förslag om det till riksdagen. Med förslag jämställs ett meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett sådant förslag är att vänta. Vidare får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, om riksdagen finner att det av särskilda skäl krävs i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris."

 

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 9 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 10. Strafen oder andere strafrechtliche Folgen dürfen nicht für Taten verhängt werden, die zum Zeitpunkt der Verübung nicht strafbar waren. Auch dürfen für Taten keine schwereren strafrechtlichen Folgen als die seinerzeit vorgeschriebenen verhängt werden. Diese Vorschriften über die strafrechtlichen Folgen gelten auch für die Konfiskation und sonstigen Rechtsfolgen von Straftaten."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde dem § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgender Absatz angefügt:
"Steuern oder staatliche Abgaben dürfen nicht über das Ausmaß jener Vorschriften hinaus erhoben werden, die in Kraft waren, als jene Umstände eintraten, die die Steuer- oder Abgabenpflicht begründeten. Wenn der Reichstag es aus besonderen Gründen erforderlich findet, kann er Gesetze verabschieden, denen zufolge Steuern oder staatliche Abgaben zu erheben sind, obwohl die betreffenden Gesetze noch nicht in Kraft waren, als die vorgenannten Umstände eintraten; Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß die betreffenden Gesetzesvorlagen dem Reichstag zu diesem Zeitpunkt von der Regierung oder einem Reichstagsausschuß bereits vorgelegt worden waren. Mit Vorlagen sind schriftliche Mitteilungen der Regierung an den Reichstag gleichzusetzen, denen zufolge derartige Vorlagen zu erwarten sind. Weiter kann der Reichstag, wenn er es aus besonderen Gründen im Zusammenhang mit Krieg, Kriegsgefahr oder einer schweren Wirtschaftskrise erforderlich findet, Ausnahmen von Satz 1 vorschreiben."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 folgende Fassung:
"§ 10. Niemandem darf eine Strafe oder andere strafrechtliche Folgen auferlegt werden für Taten, die zum Zeitpunkt der Verübung nicht strafbar waren. Es darf auch niemandem eine schwerere Strafe für die Tat auferlegt werden, als die, die für diese vorgeschrieben ist, für die er verurteilt wurde. Diese Vorschriften über die strafrechtlichen Folgen gelten auch für die Konfiskation und sonstige Rechtsfolgen von Straftaten.
  Steuern oder staatliche Abgaben dürfen nicht über das Ausmaß jener Vorschriften hinaus erhoben werden, die in Kraft waren, als jene Umstände eintraten, die die Steuer- oder Abgabenpflicht begründeten. Wenn der Reichstag es aus besonderen Gründen erforderlich findet, kann er Gesetze verabschieden, denen zufolge Steuern oder staatliche Abgaben zu erheben sind, obwohl die betreffenden Gesetze noch nicht in Kraft waren, als die vorgenannten Umstände eintraten; Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die betreffenden Gesetzesvorlagen dem Reichstag zu diesem Zeitpunkt von der Regierung oder einem Reichstagsausschuss bereits vorgelegt worden waren. Mit Vorlagen sind schriftliche Mitteilungen der Regierung an den Reichstag gleichzusetzen, denen zufolge derartige Vorlagen zu erwarten sind. Weiter kann der Reichstag, wenn er es aus besonderen Gründen im Zusammenhang mit Krieg, Kriegsgefahr oder einer schweren Wirtschaftskrise erforderlich findet, Ausnahmen von Satz 1 vorschreiben."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"11 § Domstol får icke inrättas för redan begången gärning och ej heller för viss tvist eller i övrigt för visst mål.

Förhandling vid domstol skall vara offentlig."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 11 folgende Fassung:
"11 § Domstol får inte inrättas för en redan begången gärning och inte heller för en viss tvist eller i övrigt för ett visst mål.

En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling vid domstol ska vara offentlig."
 

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 11. Für bereits begangene Taten, einen bestimmten Rechtsstreit oder ein bestimmtes Verfahren darf nicht eigens ein Gericht errichtet werden.
  Gerichtsverhandlungen sind öffentlich."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 11 folgende Fassung:
"§ 11. Für bereits begangene Taten, einen bestimmten Rechtsstreit oder ein bestimmtes Verfahren darf nicht eigens ein Gericht errichtet werden.
  Das Verfahren ist nach dem geltenden Recht und innerhalb einer angemessenen Frist durchzuführen. Gerichtsverhandlungen sind öffentlich."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Skydd mot diskriminering" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Schutz vor Diskriminierungen"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 15 in folgender Fassung eingefügt:
"12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning."
 

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde an dieser Stelle der bisherige § 15 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 12. Gesetze oder andere Vorschriften dürfen nicht darauf hinauslaufen, daß jemand benachteiligt wird, weil er oder sie einer Minderheit im Hinblick auf ethnischen Urspruch, Hautfarbe oder anderer Merkmale oder in Bezug auf die sexuelle Orientierung angehören."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 16 in folgender Fassung eingefügt:
"13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 16 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 13. Gesetze oder andere Vorschriften dürfen nicht darauf hinauslaufen, daß jemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt wird, es sei denn, ihr Erlaß erfolgt im Zuge der Bestrebungen, die Gleichstellung zwischen Mann und Frau zustande zu bringen, oder sie betreffen die Wehrpflicht oder eine entsprechende Dienstpflicht."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Stridsåtgärder på arbetsmarknaden"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Streikrecht und Arbeit"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 17 in folgender Fassung eingefügt:
"14 § En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om inte annat följer av lag eller avtal.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 17 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 14. Eine Vereinigung von Arbeitnehmern sowie Arbeitgebern und eine Vereinigung von Arbeitgebern haben das Recht  Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen, sofern Gesetze oder Verträgen etwas anderes aussagen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Egendomsskydd och allemansrätt"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Schutz des Eigentums und Gemeines Recht"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 18 in folgender Fassung eingefügt:
"15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

  Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.

  Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning.

  Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 18 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 15. Das Eigentum eines jeden ist dadurch geschützt, daß niemand durch Enteignung oder eine andere Verfügung dieser Art gezwungen werden kann, sein Eigentum an das Gemeinwesen oder einen einzelnen abzutreten oder erdulden muß, daß das Gemeinwesen die Verwendung von Grund und Boden oder Gebäuden beschränkt, außer wenn dies erforderlich ist, um dringende öffentliche Interessen sicherzustellen.
  Wer durch Enteignung oder eine andere Verfügung dieser Art gezwungen wird, sein Eigentum anzutreten, dem ist für den Verlust Ersatz zuzusichern. Ein solcher Ersatz ist auch dem zuzusichern, für den das Gemeinwesen die Verwendung von Grund und Boden oder Gebäuden auf solche Art beschränkt, daß eine anhaltende Verwendung des Grundbesitzes im betroffenen Teil des Grundstücks erheblich erschwert wird oder daß Schaden entsteht, der im Verhältnis zum Wert dieses Teils des Grundstücks bedeutend ist. Der Ersatz ist nach gesetzlicher Grundlage zu bemessen.
  Wenn Einschränkungen bei der Nutzung von Flächen oder Gebäuden aufgrund des Gesundheitsschutzes, de Umweltschutzes oder aus Sicherheitsgründen erforderlich sind, bestimmt ein Gesetz die Entschädigung, die für eine solche Nutzungsbeschränkung gezahlt wird.
  Unbeachtet dessen, was oben vorgeschrieben wird, ist allen der Zugang zur Natur gemäß gemeinem Recht zuzusichern."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Upphovsrätt"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Urheberrecht"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 19 in folgender Fassung eingefügt:
"16 § Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 19 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 16. Schriftsteller, Künstler und Fotografen haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen das Recht am eigenen Werk."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Näringsfrihet" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Wirtschaftliche Freiheiten"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 20 in folgender Fassung eingefügt:
"17 § Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.

  Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 20 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 17. Einschränkungen des Rechts, Erwerb zu treiben oder einen Beruf auszuüben dürfen nur vorgenommen werden, um dringende öffentliche Interessen zu schützen und niemals zu dem einzigen Zweck, bestimmte Personen oder Unternehmen wirtschaftlich zu begünstigen.
  Das Recht der Samen zur Rentierzucht ist durch Gesetz zu regeln."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Utbildning och forskning"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Bildung und Forschung"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 21 in folgender Fassung eingefügt:
"18 § Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt att kostnadsfritt erhålla grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna skall svara också för att högre utbildning finns.
  Forskningens frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag."
Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 21 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 18. Alle Kinder, die der allgemeinen Schulpflicht unterliegen, haben das Recht auf kostenlose grundlegende Ausbildung in einer allgemeinen Schule. Das Gemeinwesen hat dafür Sorge zu tragen, daß es höhere Ausbildung gibt.
  Die Forschungsfreiheit ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geschützt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Europakonventionen" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Europäische Konventionen"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 23 in folgender Fassung eingefügt:
"19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna."
Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 23 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 19. Gesetze oder andere Vorschriften dürfen nicht im Widerspruch zu Schwedens Verpflichtungen aufgrund der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten beschlossen werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Bedingungen zur Beschränkung der Grundrechte und Freiheiten"

 

4 § Beträffende tryckfriheten och rätten att taga del av allmän handling gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen. Föreskrifter som i övrigt närmare utformar de fri- och rättigheter och det skydd som avses i 1 - 3 §§ beslutas i den ordning som föreskrives i 8 kap.
.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1–5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i den utsträckning som 13–16 §§ medgiver, begränsas genom lag eller genom annan författning efter bemyndigande i lag endligt 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §.
  Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurden dem § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Absätze angefügt:
"Förslag till lag som avses i första stycket eller till lag om ändring eller upphävande av sådan lag skall, om det ej förkastas av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kammare. Utan hinder härav kan riksdagen antaga förslaget, om minst fem sjättedelar av de röstande förenar sig om beslutet.
  Tredje stycket gäller icke förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Det gäller ej heller förslag till lag som enbart angår
1. förbud att röja sådant, som någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är påkallat av hänsyn till intresse som angives i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen,
2. husrannsakan eller liknande intrång eller
3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning.
  Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens vidkommande huruvida tredje stycket är tillämpligt i fråga om visst lagförslag."
 

Durch Gesetz Nr. 1988:1443 erhielt der § 12 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1–5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i den utsträckning som 13–16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får de begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 14 § första stycket andra meningen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 12 folgende Fassung:
"20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21– 24 §§, begränsas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).
  Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen."

 

§ 4. Bezüglich der Pressefreiheit und dem Recht, öffentliche Akten zur Kenntnis zu nehmen, gilt das, was in der Pressefreiheitsverordnung vorgeschrieben ist. Vorschriften, die überdies die Freiheiten und Rechte näher ausgestalten, und der auf die §§ 1 - 3 bezogene Schutz werden in der Weise beschlossen, wie es in Kapitel 8 vorgeschrieben ist.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"§ 12. Grundrechte und Freiheiten gemäß § 1 Ziffer 1-5 sowie §§ 6 und 8 sowie § 11 Abs. 2 dürfen in dem gemäß §§ 13-16 zulässigen Ausmaß durch Gesetz oder andere Vorschriften in den Fällen des Kapitels 8 § 7 Abs. 1 Ziffer 7 sowie § 10 eingeschränkt werden.
  Einschränkungen gemäß Abs. 1 sind nur zulässig, wenn sie Zwecken dienen, die in einer demokratischen Gesellschaft annehmbar sind. Die Einschränkungen dürfen nie weiter gehen, als es im Hinblick auf die damit verfolgten Zwecke erforderlich ist, und auch nicht so einschneidend sein, daß sie die freie Meinungsbildung als einen der Grundpfeiler der Volksherrschaft gefährden. Die Einschränkungen dürfen nicht nur wegen politischer, religiöser, kultureller oder sonstiger Anschauungen erfolgen."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurden dem § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Absätze angefügt:
"Gesetzesvorlagen gemäß Abs. 1 oder Gesetzesvorlagen zur Änderung oder Aufhebung derartiger Gesetze haben, falls sie vom Reichstag nicht verworfen werden, auf Antrag von mindestens zehn Reichstagsabgeordneten nach Bekanntgabe des ersten Ausschußberichtes im Plenum mindestens zwölf Monate zu ruhen. Unbeschadet dessen kann der Reichstag die Gesetzesvorlage jedoch annehmen, wenn mindestens fünf Sechstel der Abstimmenden sich dem Beschluß anschließen.
  Abs. 3 bezieht sich nicht auf Gesetzesvorlagen, denen zufolge die Gültigkeit eines Gesetzes um höchstens zwei Jahre verlängert wird. Er bezieht sich auch nicht auf nachstehende, nur folgendes betreffende Gesetzesvorlagen:
1. Verbot der Offenlegung von Dingen, die jemand im öffentlichen Dienst oder bei der Ausübung seiner Dienstpflicht erfährt und deren Geheimhaltung mit Rücksicht auf die in Kap. 2 § 2 des Pressegesetzes erwähnten Interessen geboten ist;
2. Haussuchung oder ähnliche Eingriffe;
3. Freiheitsstrafen für bestimmte Taten.
  Seitens des Reichstages hat der Verfassungsausschuß zu prüfen, inwieweit Abs. 3 auf einen bestimmten Gesetzentwurf anwendbar ist."

Durch Gesetz Nr. 1988:1443 erhielt der § 12 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"Grundrechte und Freiheiten gemäß § 1 Ziffer 1-5 sowie §§ 6 und 8 sowie § 11 Abs. 2 dürfen in dem gemäß §§ 13-16 zulässigen Ausmaß durch Gesetz eingeschränkt werden. Aufgrund gesetzlicher Ermächtigung dürfen sie in den in Kapitel 8 § 7 Abs. 1 Ziffer 7 sowie § 10 angegebenen Fällen durch andere Vorschriften eingeschränkt werden. Ebenso dürfen die Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit in den in § 14 Abs. 1 Satz 2 angegebenen Fällen eingeschränkt werden."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 12 folgende Fassung:
"§ 20. Folgende Grundrechte und Freiheiten dürfen, soweit gemäß den §§ 21 bis 24 zulässig, durch das Gesetz eingeschränkt werden:
1. die Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit und Vereinigungsfreiheit (§ 1 Abs. 1 Ziffer 1-5),
2. der Schutz der körperlichen Unversehrtheit, wie in den §§ 4 und 5 beschrieben, vor Leibesvisitationen, Hausdurchsuchungen und ähnlicher Eingriffe, vor der Verletzung des Brief- und Kommunikationsgeheimnisses einschließlich des Eindringens in diese sowie gegen die Überwachung und Erfassung von persönlichen Gegebenheiten (§ 6),
3. die Bewegungsfreiheit (§ 8), und
4. die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung (§ 11 Abs. 2 Satz 2).
  Aufgrund gesetzlicher Ermächtigung dürfen die im Abs. 1 angegebenen Grundrechte und Freiheiten sowie in den Fällen nach Kap. 8 § 5 und im Falle des Verbots der Offenlegung von Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes oder bei der Ausübung von Dienstpflichten durch andere Vorschriften eingeschränkt werden. Ebenso dürfen die Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit in den in § 24 Abs. 1 Satz 2 angegebenen Fällen eingeschränkt werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1,. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1,. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"§ 21. Einschränkungen gemäß Abs. 1 sind nur zulässig, wenn sie Zwecken dienen, die in einer demokratischen Gesellschaft annehmbar sind. Die Einschränkungen dürfen nie weiter gehen, als es im Hinblick auf die damit verfolgten Zwecke erforderlich ist, und auch nicht so einschneidend sein, daß sie die freie Meinungsbildung als einen der Grundpfeiler der Volksherrschaft gefährden. Die Einschränkungen dürfen nicht nur wegen politischer, religiöser, kultureller oder sonstiger Anschauungen erfolgen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1,. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"22 § YEtt förslag till lag enligt 20 § ska, om det inte avslås av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kammare. Riksdagen får dock anta förslaget direkt, om minst fem sjättedelar av de röstande enas om beslutet.

  Första stycket gäller inte förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Det gäller inte heller förslag till lag som enbart rör

1. förbud att röja sådant som någon har fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är nödvändigt med hänsyn till något av de intressen som anges i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen,
2. husrannsakan eller liknande intrång, eller
3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning.
  Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens del om första stycket är tilllämpligt i fråga om ett visst lagförslag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1,. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"§ 22. Ein Gesetzentwurf gemäß § 20 kann, sofern er nicht im Reichstag abgelehnt wurde, auf Antrag von mindestens zehn seiner Mitglieder für mindestens zwölf Monate nach der ersten Beratung als ruhend erklärt werden, bevor der Entwurf in das Reichstagsplenum eingebracht wird. Der Reichstag kann den Entwurf aber direkt zulassen, wenn mindestens fünf Sechstel aller Abgeordneten damit einverstanden sind.
  Abs. 1 bezieht sich nicht auf Gesetzesvorlagen, denen zufolge die Gültigkeit eines Gesetzes um höchstens zwei Jahre verlängert wird. Er bezieht sich auch nicht auf nachstehende, nur folgendes betreffende Gesetzesvorlagen:

1. Verbot der Offenlegung von Dingen, die jemand im öffentlichen Dienst oder bei der Ausübung seiner Dienstpflicht erfährt und deren Geheimhaltung mit Rücksicht auf die in Kap. 2 § 2 des Pressegesetzes erwähnten Interessen geboten ist;
2. Haussuchung oder ähnliche Eingriffe;
3. Freiheitsstrafen für bestimmte Taten.
  Der Verfassungsausschuss des Reichstags prüft, inwieweit Abs. 1 auf einen bestimmten Gesetzentwurf anwendbar ist."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

  Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

  Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 13 folgende Fassung:
"23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

  Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

  Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten."
 

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 13. Die Freiheit der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit können mit Rücksicht auf die Sicherheit des Reiches, die Versorgung des Volkes, die öffentliche Ordnung und Sicherheit, das Ansehen des einzelnen, die Unverletzlichkeit des Privatlebens oder die Vorbeugung und gerichtliche Verfolgung von Straftaten eingeschränkt werden. Ferner kann die Freiheit der Meinungsäußerung im gewerblichen Bereich eingeschränkt werden. Im übrigen sind Einschränkungen der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit nur zulässig, wenn besonders wichtige Gründe vorliegen.
  Bei der Beurteilung der Frage, welche Einschränkungen gern. Abs. 1 zulässig sind, ist die Bedeutung einer möglichst weitgehenden Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit in politischen, religiösen, gewerkschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Belangen besonders zu beachten.
  Der Erlaß von Vorschriften, die ohne Rücksicht auf den Inhalt der Äußerungen bestimmte Arten der Verbreitung oder Entgegennahme von Äußerungen regeln, gilt nicht als Einschränkung der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 12 folgende Fassung:
"§ 23. Die Freiheit der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit können mit Rücksicht auf die Sicherheit des Reiches, die Versorgung des Volkes, die öffentliche Ordnung und Sicherheit, das Ansehen des einzelnen, die Unverletzlichkeit des Privatlebens oder die Vorbeugung und gerichtliche Verfolgung von Straftaten eingeschränkt werden. Ferner kann die Freiheit der Meinungsäußerung im gewerblichen Bereich eingeschränkt werden. Im übrigen sind Einschränkungen der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit nur zulässig, wenn besonders wichtige Gründe vorliegen.
  Bei der Beurteilung der Frage, welche Einschränkungen gern. Abs. 1 zulässig sind, ist die Bedeutung einer möglichst weitgehenden Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit in politischen, religiösen, gewerkschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Belangen besonders zu beachten.
  Der Erlass von Vorschriften, die ohne Rücksicht auf den Inhalt der Äußerungen bestimmte Arten der Verbreitung oder Entgegennahme von Äußerungen regeln, gilt nicht als Einschränkung der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 13 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"14 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas endast av hänsyn till rikes säkerhet, till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken eller för att motverka farsot.

  Föreningsfriheten får begränsas endast såvitt gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av visst etniskt ursprung."
 

Durch Gesetz Nr. 1988:1443 erhielt § 14 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 13 folgende Fassung:
"24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.
Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande."

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 13 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 14. Die Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit dürfen nur mit Rücksicht auf die Sicherheit des Reichs, Ordnung und Sicherheit bei der jeweiligen Zusammenkunft oder Demonstration oder des Verkehrs oder zur Seuchenbekämpfung eingeschränkt werden.
  Die Vereinigungsfreiheit darf nur insofern eingeschränkt werden, als es sich um Zusammenschlüsse handelt, deren Tätigkeit militärischer oder ähnlicher Art ist , ohne daß die eine Verfolgung von Volksgruppen gewisser Rasse, gewisser Hautfarbe oder gewisser ethnischer Herkunft bedeutet.

Durch Gesetz Nr. 1988:1443 erhielt § 14 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"Die Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit dürfen mit Rücksicht auf die Ordnung und Sicherheit bei der jeweiligen Zusammenkunft bzw. Demonstration oder des Verkehrs eingeschränkt werden. Im übrigen dürfen diese Freiheiten nur mit Rücksicht auf die Sicherheit des Reiches oder die Seuchenbekämpfung eingeschränkt werden."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 14 folgende Fassung:
"§ 24. Die Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit dürfen mit Rücksicht auf die Ordnung und Sicherheit bei der jeweiligen Zusammenkunft bzw. Demonstration oder des Verkehrs eingeschränkt werden. Im übrigen dürfen diese Freiheiten nur mit Rücksicht auf die Sicherheit des Reiches oder die Seuchenbekämpfung eingeschränkt werden.
  Die Vereinigungsfreiheit darf nur insofern eingeschränkt werden, als es sich um Zusammenschlüsse handelt, deren Tätigkeit militärischer oder ähnlicher Art ist, ohne dass dies eine Verfolgung von Volksgruppen aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe oder ethnischer Herkunft bedeutet."

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 14 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"15 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 12) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 14 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 15. Gesetze oder andere Vorschriften dürfen nicht darauf hinauslaufen, daß Staatsbürger benachteiligt werden, weil sie im Hinblick auf Rasse, Hautfarbe oder ethnischen Ursprung einer Minderheit angehören."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 12) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 15 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"16 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 13) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 15 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 16. Gesetze oder andere Vorschriften dürfen nicht darauf hinauslaufen, daß Staatsbürger aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt werden, es sei denn, ihr Erlaß erfolgt im Zuge der Bestrebungen, die Gleichstellung zwischen Mann und Frau zustande zu bringen, oder sie betreffen die Wehrpflicht oder eine entsprechende Dienstpflicht."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 13) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

5 § Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidtaga fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag eller avtal.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 17.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 14) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 5. Vereinigungen von Arbeitnehmern sowie Arbeitgeber und Vereinigungen von Arbeitgebern dürfen gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen ergreifen, wenn aus Gesetzen und Verträgen nichts anderes hervorgeht.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der bisherige § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 zum § 17.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 14) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 17 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"18 § Varje medborgare skall vara tillförsäkrad ersättning enligt grunder som bestämmes i lag för det fall att hans egendom tages i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 18 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"18 § Varje medborgare vilkens egendom tages i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten enligt grunder som bestämmes i lag."

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 erhielt der § 18 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgende Fassung:
"18 § Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i lag.

Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 15) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 17 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 18. Jedem Staatsbürger erhält Schadensersatz mach gesetzlicher Bestimmung für den Fall, daß er sein Eigentum durch Enteignung oder ähnlicher Verfügung verliert."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 18 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 18. Jedem Staatsbürger ist für den Fall der Inanspruchnahme seines Eigentums durch Enteignung oder ähnliche Verfügungen dieser Art eine nach gesetzlicher Grundlage zu bemessende Entschädigung für seinen Verlust zuzusichern."

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 erhielt der § 18 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgende Fassung:
"§ 18. Das Eigentum eines jeden Staatsbürgers ist dadurch gescützt, daß niemand durch Enteignung oder eine andere Verfügung dieser Art gezwungen werden kann, sein Eigentum an das Gemeinwesen oder einen einzelnen abzutreten oder erdulden muß, daß das Gemeinwesen die Verwendung von Grund und Boden oder Gebäuden beschränkt, außer wenn dies erforderlich ist, um dringende öffentliche Interessen sicherzustellen.
Wer durch Enteignung oder eine andere Verfügung dieser Art gezwungen wird, sein Eigentum anzutreten, dem ist für den Verlust Ersatz zuzusichern. Solcher Ersatz ist auch dem zuzusichern, für den das Gemeinwesen die Verwendung von Grund und Boden oder Gebäuden auf solche Art beschränkt, daß eine anhaltende Verwendung des Grundbesitzes im betroffenen Teil des Grundstücks erheblich erschwert wird oder daß Schaden entsteht, der im Verhältnis zum Wert dieses Teils des Grundstücks bedeutend ist. Der Ersatz ist nach gesetzlicher Grundlage zu bemessen.
Unbeachtet dessen, was oben vorgeschrieben wird, ist allen der Zugang zur Natur gemäß jedermanns Recht zuzusichern."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 15) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 18 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"19 § Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf an eine andere Stelle verschoben (neuer § 16) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 18 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 19. Schriftsteller, Künstler und Fotografen haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen das Recht am eigenen Werk."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf an eine andere Stelle verschoben (neuer § 16) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 wurde nach dem § 19 folgender § mit Wirkung vom 1. Januar 1995 eingefügt:
"20 § Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.

Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf an eine andere Stelle verschoben (neuer § 17) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 wurde nach dem § 19 folgender § mit Wirkung vom 1. Januar 1995 eingefügt:
"§ 20. Einschränkungen des Rechts, Erwerb zu treiben oder einen Beruf auszuüben dürfen nur vorgenommen werden, um dringende öffentliche Interessen zu schützen und niemals zu dem einzigen Zweck, bestimmte Personen oder Unternehmen wirtschaftlich zu begünstigen.
  Das Recht der Samen zur Rentierzucht ist durch Gesetz zu regeln."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf an eine andere Stelle verschoben (neuer § 17) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 wurde nach dem § 20 folgender § mit Wirkung vom 1. Januar 1995 eingefügt:
"21 § Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt att kostnadsfritt erhålla grundläggande utbildning i allmän skola.

Det allmänna skall svara också för att högre utbildning finns."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 18) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 wurde nach dem § 20 folgender § mit Wirkung vom 1. Januar 1995 eingefügt:
"§ 21. Alle Kinder, die der allgemeinen Schulpflicht unterliegen, haben das Recht auf kostenlose grundlegende Ausbildung in einer allgemeinen Schule.
  Das Gemeinwesen hat dafür Sorge zu tragen, daß es höhere Ausbildung gibt."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 18) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 19 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"20 § Utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om
1. skydd mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra trossamfund eller annan sammanslutning (2 § andra meningen),
2. skydd mot dödsstraff, kroppsstraff och tortyr samt mot medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden (4 och 5 §§),
3. rätt till domstolsprövning av frihetsberövande med anledning av brott eller misstanke om brott (9 § första stycket), 
4. skydd mot retroaktiv brottspåföljd och annan retroaktiv rättsverkan av brott (10 §),
5. skydd mot inrättande av domstol i vissa fall (11 § första stycket),
6. skydd mot missgynnande på grund av ras, hudfärg eller etniskt ursprung eller på grund av kön (15 och 16 §§),
7. rätt till fackliga stridsrättigheter (17 §),
8. rätt till ersättning vid expropriation eller annat sådant förfogande (18 §).
  Om annat icke följer av särskilda föreskrifter i lag, är utlänning här i riket likställd med svensk medborgare även i fråga om

1. yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet (1 §),

2. skydd mot tvång att giva till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skydd mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot intrång i förtrolig meddelelse (6 §),
4. skydd mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätt till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra styckena),

6. offentlighet vid domstolsförhandling (11 § andra stycket),
7. skydd mot ingrepp på grund av åskådning (12 § andra stycket tredje meningen),
8. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (19 §).

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der § 20 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 wie folgt geändert:
- im Abs. 1 Nr. 3 wurden die Worte "(9 § första stycket)" ersetzt durch: "(9 § första och tredje styckena)"
- Abs. 1 Nr. 4 erhielt folgende Fassung:
"4. skydd mot retroaktiv brottspåföljd och annan retroaktiv rättsverkan av brott samt mot retroaktive skatt eller statlig avgift (10 §),"
- im Abs. 2 Nr. 5 wurden die Worte "(9 § andra stycket)" ersetzt durch: "(9 § andra och tredje styckena)".
- folgender Absatz wurde angefügt:
"På sådana särskilda föreskrifter som avses i andra stycket tillämpas 12 § tredje stycket, fjärde stycket första meningen samt femte stycket."

Durch Gesetz Nr. 1988:1439 wurde der § 20 mit Wirkung vom 1, Januar 1989 wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurde nach der Ziffer 1 folgende Ziffer eingefügt:
"2. skydd för personlig integritet vid automatisk databehandling (3 § andra stycket),"
- die nachfolgenden Ziffern wurden entsprechend umnummeriert.

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 wurde der § 20 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 wie folgt geändert:
- der § 20 wurde zum § 22.
- Absatz 1 Nr. 9 erhielt folgende Fassung:
"9. skydd mot expropriation eller annat sådant förfogande samt mot inskränkningar i användningen av mark eller byggnader (18 §);"
- dem Absatz 1 wurde folgende Ziffer angefügt:
"10. rätt till utbildning (21 §)."
- dem Absatz 2 wurde folgende Ziffer angefügt:
"9. rätt att driva näring eller utöva yrke (20 §)."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 22 folgende Fassung:
"25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).
  På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.

 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde nach dem § 19 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgender § eingefügt:
"§ 20. Ausländer hier im Reich sind schwedischen Staatsbürgern in folgender Hinsicht gleichgestellt:
1. Schutz vor dem Zwang, an Zusammenkünften zur Meinungsbildung oder an Demonstrationen oder anderen Meinungsäußerungen teilzunehmen oder einer Glaubensgemeinschaft oder einem anderen Zusammenschluß anzugehören (§ 2 Satz 2);
2. Schutz vor Todesstrafe, Körperstrafe und Folter sowie vor medizinischer Einwirkung zur Erzwingung oder Verhinderung von Aussagen;
3. Recht auf gerichtliche Prüfung eines wegen einer Straftat oder eines Straftatverdachtes verhängten Freiheitsentzuges (§ 9 Abs. 1);
4. Schutz vor rückwirkenden strafrechtlichen Folgen und sonstigen Rechtsfolgen bei Straftaten (§ 10);
5. Schutz vor der Errichtung von Gerichten in bestimmten Fällen (§ 11 Abs. 1);
6. Schutz vor Benachteiligung aufgrund der Rasse, Hautfarbe, des ethnischen Ursprungs oder des Geschlechts (§§ 15 und 16);
7. Recht auf gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen (§ 17);
8. Recht auf Entschädigung bei Enteignung oder anderen Verfügungen dieser Art (§ 18).
  Wenn sich aus gesetzlichen Sondervorschriften nichts anderes ergibt, sind Ausländer hier im Reich schwedischen Staatsbürgern auch in folgender Hinsicht gleichgestellt:
1. Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und Religionsfreiheit (§ 1);
2. Schutz vor dem Zwang, ihre Anschauung offenzulegen (§ 2 Satz 1);
3. Schutz vor körperlichen Eingriffen auch in anderen als den in §§ 4 und 5 vorgeschriebenen Fällen, Schutz vor Leibesvisitation, Haussuchung und ähnlichen Eingriffen sowie vor Eingriffen in vertrauliche Mitteilungen (§ 6);
4. Schutz vor Freiheitsentzug (§ 8 Satz 1);
5. Recht auf gerichtliche Prüfung eines Freiheitsentzuges, der nicht wegen einer Straftat oder eines Straftatverdachtes, sondern aus anderen Gründen verhängt wird (§ 9 Abs. 2);
6. Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung (§ 11 Abs. 2);
7. Schutz vor Eingriffen aufgrund der Anschauung (§ 12 Abs. 2 Satz 3);
8. Rechte von Schriftstellern, Künstlern und Fotografen an ihren Werken (§ 19).

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der § 20 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 wie folgt geändert:
- im Abs. 1 Nr. 3 wurden die Worte "(9 § Abs. 1)" ersetzt durch: "(9 § Abs. 1 und 3)"
- Abs. 1 Nr. 4 erhielt folgende Fassung:
"4. Schutz vor rückwirkenden strafrechtlichen Folgen und sonstigen Rechtsfolgen bei Straftaten sowie von rückwirkenden Steuern oder staatlichen Abgaben (§ 10);
"
- im Abs. 2 Nr. 5 wurden die Worte "(9 § Abs. 2)" ersetzt durch: "(9 § Abs. 3 und 3)".
- folgender Absatz wurde angefügt:
"Auf die Sondervorschriften in Abs. 2 sind § 12 Abs. 3 sowie Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 anzuwenden."
 

Durch Gesetz Nr. 1988:1439 wurde der § 20 mit Wirkung vom 1, Januar 1989 wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurde nach der Ziffer 1 folgende Ziffer eingefügt:
"2. Schutz der persönlichen Integrität bei der elektronischen Datenverarbeitung (§ 3 Abs. 2);"
- die nachfolgenden Ziffern wurden entsprechend umnummeriert.

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 wurde der § 20 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 wie folgt geändert:
- der § 20 wurde zum § 22.
- Absatz 1 Nr. 9 erhielt folgende Fassung:
"9. Schutz vor Enteignung oder einer anderen Verfügung dieser Art sowie vor Beschränkungen bei der Verwendung von Grund und Boden oder Gebäuden (§ 18);"
- dem Absatz 1 wurde folgende Ziffer angefügt:
"10. Recht aus Ausbildung."
- dem Absatz 2 wurde folgende Ziffer angefügt:
"9. Recht, Erwerb zu treiben oder einen Beruf auszuüben (§ 20)."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 14 folgende Fassung:
"§ 25. Für andere, als schwedische Staatsbürger im Reich, können besondere Einschränkungen für die folgenden Grundrechte und Freiheiten durch Gesetz bestimmt werden:
1. Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und Religionsfreiheit (§ 1);

2. Schutz vor dem Zwang, ihre Anschauung offenzulegen (§ 2 Satz 1);

3. Schutz vor körperlichen Eingriffen auch in anderen als den in §§ 4 und 5 vorgeschriebenen Fällen, Schutz vor Leibesvisitation, Haussuchung und ähnlichen Eingriffen sowie vor Eingriffen in vertrauliche Mitteilungen samt anderen Eingriffen durch die Überwachung und Zuordnung der persönlichen Gegebenheiten (§ 6);

4. Schutz vor Freiheitsentzug (§ 8 Satz 1);

5. Recht auf gerichtliche Prüfung eines Freiheitsentzuges, der nicht wegen einer Straftat oder eines Straftatverdachtes, sondern aus anderen Gründen verhängt wird (§ 9 Abs. 2 und 3);

6. Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung (§ 11 Abs. 2 Satz 2);
7. Rechte von Schriftstellern, Künstlern und Fotografen an ihren Werken (§ 17);
8. Recht, Erwerb zu treiben oder einen Beruf auszuüben (§ 17);
9. Schutz der Forschungsfreiheit (§ 18 Abs. 2); und
10 Schutz vor Übergriffen aufgrund des Glaubens (§ 21 Satz 3)
  Auf diese Vorschriften über die besonderen Einschränkungen nach Abs. 1 sind § 22 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 anzuwenden."

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 wurde nach dem § 22 folgender § mit Wirkung vom 1. Januar 1995 eingefügt:
"23 § Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 19) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 wurde nach dem § 22 folgender § mit Wirkung vom 1. Januar 1995 eingefügt:
"§ 23. Gesetze oder andere Vorschriften dürfen nicht im Widerspruch zu Schwedens Verpflichtungen aufgrund der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten beschlossen werden."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde dieser Paragraf in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 19) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

3 kap. Riksdagen

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 3 vollständig neu gefasst.

 

Kapitel 3 - Der Reichstag

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 3 vollständig neu gefasst.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Riksdagens bildande och sammansättning" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Bildung und Zusammensetzung des Reichstages"

 

1 § Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.

Riksdagen består av en kammare med trehundrafyrtionio ledamöter. För ledamöterna skall finnas ersättare.
 

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurde dem § 1 Absatz 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgender Satz angefügt:
"Vid sådant val sker röstning på parti med möjlighet för väljarna att avge särskild personröst."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"1 § Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.
  Vid sådant val sker röstning på parti med möjlighet för väljarna att lämna särskild personröst.
  Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning."
 

 

§ 1. Der Reichstag wird durch freie, geheime und direkte Wahlen gewählt.

Der Reichstag besteht aus einer Kammer mit dreihundertneunundvierzig Abgeordneten. Für die Abgeordneten hat es Ersatzmänner zu geben.

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurde dem § 1 Absatz 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgender Satz angefügt:
"Bei einer solchen Wahl wird für Parteien gestimmt mit der Möglichkeit der Wähler, besondere Personenstimmen abzugeben."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"§ 1. Der Reichstag wird durch freie, geheime und direkte Wahlen gewählt.
  Bei einer solchen Wahl wird für Parteien gestimmt mit der Möglichkeit der Wähler, besondere Personenstimmen abzugeben.
  Als Partei versteht sich jeder Zusammenschluss bzw. jede Gruppe von Wählern, der bzw. die bei den Wahlen unter einer eigenen Bezeichnung auftritt. "

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"2 § Riksdagen består av en kammare med 349 ledamöter. För ledamöterna ska det finnas ersättare."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 2. Der Reichstag besteht aus einer Kammer mit dreihundertneunundvierzig Abgeordneten. Für die Abgeordneten hat es Ersatzmänner zu geben."

 

2 § Rösträtt vid val till riksdagen tillkommer svensk medborgare som är bosatt i riket. Om rösträtt för svensk medborgare som ej är bosatt i riket finns bestämmelser i lag. Den som icke har uppnått aderton års ålder senast på valdagen eller som är omyndigförklarad av domstol har ej rösträtt.

Frågan huruvida rösträtt enligt första stycket föreligger avgöres på grundval av en före valet upprättad röstlängd.

Durch Gesetz Nr. 1988:1443 erhielt der § 2 Abs. 1 letzter Satz mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"Den som icke har uppnått aderton års ålder senast på valdagen har ej rösträtt."

Durch Gesetz Nr. 1994:1483 wurde der § 2 Absatz 1 Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 2 in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 4) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 2. Das Stimmrecht bei Reichstagswahlen haben schwedische Staatsangehörige, die ihren Wohnsitz im Reich haben. Das Stimmrecht schwedischer Staatsangehöriger, die ihren Wohnsitz nicht hier im Reich haben, ist gesetzlich geregelt. Wer nicht spätestens am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet oder von einem Gericht für unmündig erklärt wurde, hat kein Stimmrecht.

Die Frage, ob ein Stimmrecht gemäß Abs. 1 besteht, ist anhand einer vor den Wahlen zu errichtenden Wählerliste zu entscheiden.

Durch Gesetz Nr. 1988:1443 erhielt der § 2 Abs. 1 letzter Satz mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"Wer nicht spätestens am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet, hat kein Stimmrecht."

Durch Gesetz Nr. 1994:1483 wurde der § 2 Absatz 1 Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 2 in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 4) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Ordinarie val" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Ordentliche Wahlen"

 

3 § Ordinarie val till riksdagen förrättas vart tredje år.

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurde im § 1 das Wort "tredje" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "fjärde".

 

§ 3. Ordentliche Wahlen zum Reichstag finden jedes dritte Jahr statt.

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurde im § 1 das Wort "dritte" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "vierte".

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Rösträtt och valbarhet" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Aktives und passives Wahlrecht"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle die bisherigen §§ 2 und 10 in folgender Fassung eingefügt:
"4 § Rösträtt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som är eller någon gång har varit bosatt i riket och har fyllt arton år.
Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt kan vara ledamot av riksdagen eller ersättare för ledamot.
Frågan om någon har rösträtt avgörs på grundval av en före valet upprättad röstlängd."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle die bisherigen §§ 2 und 10 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 4. Das Stimmrecht bei Reichstagswahlen haben schwedische Staatsangehörige, die ihren Wohnsitz im Reich und das Alter von 18 Jahren erreicht haben .
  Nur wer die Voraussetzungen für das Stimmrecht erfüllt, kann Mitglied des Reichstages oder Ersatzmann sein.
  Die Frage um das Stimmrecht für eine Person, ist anhand einer, vor den Wahlen zu errichtende Wählerliste zu entscheiden."
4 § Regeringen får förordna om extra val till riksdagen mellan ordinarie val. Extra val hålles inom tre månader efter förordnandet.
 

Efter val till riksdagen får regeringen icke förordna om extra val förrän tre månader har förflutit från den nyvalda riksdagens första sammanträde. Ej heller får regeringen förordna om extra val under tid då dess ledamöter, efter det att samtliga har entledigats, uppehåller sina befattningar i avbidan på att ny regering skall tillträda.
 

Bestämmelserna om extra val i visst fall finns i 6 kap. 3 §.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 4 in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 11) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 4. Zwischen den ordentlichen Wahlen kann die Regierung außerordentliche Wahlen zum Reichstag ausschreiben. Außerordentliche Wahlen werden jeweils drei Monate nach ihrer Ausschreibung abgehalten.

Nach den Reichstagswahlen darf die Regierung außerordentliche Wahlen zum Reichstag jeweils erst nach einer Frist von drei Monaten nach der ersten Sitzung des neugewählten Reichstages ausschreiben. Die Regierung darf auch dann keine außerordentlichen Wahlen ausschreiben, wenn ihre Mitglieder nach Rücktritt der gesamten Regierung ihre Ämter nur zur Weiterführung der Geschäfte bis zum Antritt der neuen Regierung aufrechterhalten.

Kap. 6 § 3 enthält Bestimmungen über außerordentliche Wahlen in gewissen Fällen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 4 in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 11) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

5 § Nyvald riksdag samlas på femtonde dagen efter valdagen, dock tidigast på fjärde dagen efter det att valets utgång har kungjorts.

Varje val gäller för tiden från det att den nyvalda riksdagen har samlats till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas. Denna tid är riksdagens valperiod.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 5 in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 10) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 5. Der neugewählte Reichstag tritt am fünfzehnten Tag nach dem Wahltag, jedoch frühestens am vierten Tag nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses zusammen.

Jede Wahl gilt für die Zeit vom Zusammentritt des neugewählten Reichstages bis zum Zusammentritt des unmittelbar danach gewählten Reichstages. Diese Zeit ist die Wahlperiode des Reichstages.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 5 in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 10) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Valkretsar" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Wahlkreise"

 

6 § För val till riksdagen är riket indelat i valkretsar.

Mandaten i riksdagen utgöres av trehundratio fasta valkretsmandat och trettionio utjämningsmandat.

De fasta valkretsmandaten fördelas mellan valkretsarna på grundval av en beräkning av förhållandet mellan antalet röstberättigade i hela riket. Fördelningen fastställes för tre år i sänder.

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurde im § 6 Absatz 3 das Wort "drei" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "vier".

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 6 geteilt; der Abs. 1 wurde als § 5 in folgender Fassung eingefügt:
"5 § För val till riksdagen är riket indelat i valkretsar."

 

§ 6. Für die Wahlen zum Reichstag ist das Reich in Wahlkreise eingeteilt.

Die Reichstagsmandate umfassen dreihundertzehn feste Wahlkreismandate und neununddreißig Ausgleichsmandate.

Die festen Wahlkreismandate werden auf die Wahlkreise nach einem Schlüssel verteilt, dem jeweils das Verhältnis der Zahl der Wahlberechtigten im Reich zugrunde liegt. Diese Verteilung wird jeweils für drei Jahre festgesetzt.

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurde im § 6 Absatz 3 das Wort "drei" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "vier".

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"§ 5. Für die Wahlen zum Reichstag ist das Reich in Wahlkreise eingeteilt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Mandatfördelningen mellan valkretsarna" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Verteilung der Sitze auf die Wahlkreise"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 6 Abs. 2 und 3 in folgender Fassung eingefügt:
"6 § Av mandaten i riksdagen är 310 fasta valkretsmandat och 39 utjämningsmandat.
  De fasta valkretsmandaten fördelas mellan valkretsarna på grundval av en beräkning av förhållandet mellan antalet röstberättigade i varje valkrets och antalet röstberättigade i hela riket. Fördelningen fastställs för fyra år i sänder."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 6 Abs. 2 und 3 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 6. Reichstagsmandate sind 310 feste Wahlkreismandate und 39 Ausgleichsmandate.
  Die festen Wahlkreismandate werden auf die Wahlkreise nach einem Schlüssel verteilt, dem jeweils das Verhältnis der Zahl der Wahlberechtigten des einzelnen Wahlkreises zur Gesamtzahl der im Reich Wahlberechtigten zugrunde liegt. Diese Verteilung wird jeweils für vier Jahre festgesetzt. "

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Mandatfördelningen mellan partierna" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Verteilung der Sitze auf die Parteien"

 

7 § Mandaten fördelas mellan partier. Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning.

Endast parti som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket är berättigat att deltaga i fördelningen av mandaten. Parti som har fått färre röster deltager dock i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i valkrets, där partiet har fått minst tolv procent av rösterna.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"7 § Mandaten fördelas mellan partier.
Endast partier som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket får delta i fördelningen av mandaten. Ett parti som har fått färre röster får dock delta i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i en valkrets där partiet har fått minst tolv procent av rösterna."

 

§ 7. Die Mandate werden auf die Parteien verteilt. Als Partei versteht sich jeder Zusammenschluß bzw. jede Gruppe von Wählern, der bzw. die bei den Wahlen unter einer eigenen Bezeichnung auftritt.

Nur Parteien, die mindestens vier vom Hundert der im ganzen Reich abgegebenen Stimmen erhalten, sind zur Teilnahme an der Mandatsverteilung berechtigt. Parteien, die weniger Stimmen erhalten, nehmen jedoch an der Verteilung der festen Wahlkreismandate in jenen Wahlkreisen teil, wo sie mindestens zwölf vom Hundert der Stimmen erhalten.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"§ 7. Die Mandate werden auf die Parteien verteilt.
Nur Parteien, die mindestens vier vom Hundert der im ganzen Reich abgegebenen Stimmen erhalten, werden bei der Mandatsverteilung berücksichtigt. Eine Partei, die weniger Stimmen erhält, nimmt jedoch an der Verteilung der festen Wahlkreismandate in jenen Wahlkreisen teil, wo sie mindestens zwölf vom Hundert der Stimmen erhalten."

 

8 § De fasta valkretsmandaten fördelas på varje valkrets proportionellt mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen.
 

Utjämningsmandaten fördelas mellan partierna så, att fördelningen av alla mandat i riksdagen, men undantag av de fasta valkretsmandat som har tillfallit parti med mindre än fyra procent av rösterna, blir proportionellt mot de i fördelningen deltagande partiernas röstetal i hela riket. Har parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten erhållit flera mandat än som motsvarar den proportionella representationen i riksdagen för partiet, bortses vid fördelningen av utjämningsmandaten från partiet och de fasta valkretsmandat det har erhållit. Sedan utjämningsmandaten har fördelats mellan partierna, tillföres de valkretsar.
 

Vid mandatfördelningen mellan partierna användes uddatalsmetoden med första divisorn jämkad med 1,4.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 folgende Fassung:
"8 § De fasta valkretsmandaten fördelas på varje valkrets proportionellt mellan partierna på grundval av valresultatet i valkretsen.

  Utjämningsmandaten fördelas mellan partierna så, att fördelningen av alla mandat i riksdagen, med undantag av de fasta valkretsmandat som har tillfallit ett parti med mindre än fyra procent av rösterna, blir proportionell mot de i fördelningen deltagande partiernas röstetal i hela riket. Har ett parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten fått flera mandat än som motsvarar den proportionella representationen i riksdagen för partiet, bortses vid fördelningen av utjämningsmandaten från partiet och de fasta valkretsmandat som det har fått. Sedan utjämningsmandaten har fördelats mellan partierna, tillförs de valkretsar.

  Vid mandatfördelningen mellan partierna används uddatalsmetoden med första divisorn jämkad till 1,4."
 

 

§ 8. Die festen Wahlkreismandate werden in jedem Wahlkreis je nach dem Wahlergebnis im Wahlkreis proportional auf die Parteien verteilt.

Die Ausgleichsmandate werden auf die Parteien so verteilt, daß die Verteilung aller Reichstagsmandate, mit Ausnahme der festen Wahlkreismandate, die einer Partei mit weniger als vier vom Hundert der Stimmen zufallen, proportional zur Stimmenzahl im ganzen Reich der an der Verteilung teilnehmenden Parteien wird. Erhält eine Partei bei der Verteilung der festen Wahlkreismandate mehr Mandate als ihrer proportionalen Vertretung im Reichstag entspricht, wird bei der Verteilung der Ausgleichsmandate von der Partei und den festen Wahlkreismandaten, die sie erhalten hat, abgesehen. Nach der Verteilung der Ausgleichsmandate auf die Parteien, werden sie den Wahlkreisen zugeschlagen.

Bei der Mandatsverteilung auf die Parteien wird die Methode der ungeraden Zahl, mit dem ersten Divisor auf 1,4 abgerundet, verwendet.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 folgende Fassung:
"§ 8. Die festen Wahlkreismandate werden in jedem Wahlkreis je nach dem Wahlergebnis im Wahlkreis proportional auf die Parteien verteilt.
Die Ausgleichsmandate werden auf die Parteien so verteilt, daß die Verteilung aller Reichstagsmandate, mit Ausnahme der festen Wahlkreismandate, die einer Partei mit weniger als vier vom Hundert der Stimmen zufallen, proportional zur Stimmenzahl im ganzen Reich der an der Verteilung teilnehmenden Parteien wird. Erhält eine Partei bei der Verteilung der festen Wahlkreismandate mehr Mandate als ihrer proportionalen Vertretung im Reichstag entspricht, wird bei der Verteilung der Ausgleichsmandate von der Partei und den festen Wahlkreismandaten, die sie erhalten hat, abgesehen. Nach der Verteilung der Ausgleichsmandate auf die Parteien, werden sie den Wahlkreisen zugeschlagen.
Bei der Mandatsverteilung auf die Parteien wird die Methode der ungeraden Zahl, mit dem ersten Divisor auf 1,4 abgerundet, verwendet. "

 

9 § För varje mandat som ett parti har erhållit utses en riksdagsledamot samt ersättare för honom.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 9 folgende Fassung:
"9 § För varje mandat som ett parti har fått utses en riksdagsledamot samt ersättare för honom eller henne."

 

§ 9. Für jedes Mandat, das die Parteien erhalten, wird ein Abgeordneter sowie ein Ersatzmann gewählt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 9 folgende Fassung:
"§ 9. Für jedes Mandat, das die Parteien erhalten, ist ein Abgeordneter sowie ein Ersatzmann zu benennen."

 

10 § Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt och som är myndik kan vara ledamot av riksdagen eller ersättare för ledamot.

Durch Gesetz Nr. 1988:1443 wurden  im § 10 die Worte "och som är myndik" mit Wirkung vom 1. Januar 1989 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 9 in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 4 Abs. 2) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 10. Nur wer die Voraussetzungen für das Stimmrecht erfüllt und mündig ist, kann Mitglied des Reichstages oder Ersatzmann sein.

Durch Gesetz Nr. 1988:1443 wurden  im § 10 die Worte "und mündig ist" mit Wirkung vom 1. Januar 1989 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 9 in geänderter Form an eine andere Stelle verschoben (neuer § 4 Abs. 2) und damit an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Valperiod" 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Wahlperiode"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 5 in folgender Fassung eingefügt:
"10 § Varje val gäller för tiden från det att den nyvalda riksdagen har samlats till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.
Den nyvald riksdagen samlas på femtonde dagen efter valdagen, dock tidigast på fjärde dagen efter det att valresultatet har kungjorts."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 5 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 10. Jede Wahl gilt für die Zeit vom Zusammentritt des neugewählten Reichstages bis zum Zusammentritt des unmittelbar danach gewählten Reichstages.
Der neugewählte Reichstag tritt am fünfzehnten Tag nach dem Wahltag, jedoch frühestens am vierten Tag nach Feststellung der Wahlergebnisses zusammen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Extra val" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Außerordentliche Wahl"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 4 in folgender Fassung eingefügt:
"11 § Regeringen får besluta om extra val till riksdagen mellan ordinarie val. Extra val hålles inom tre månader efter beslutet.
Efter val till riksdagen får regeringen inte besluta om extra val förrän tre månader har gått från den nyvalda riksdagens första sammanträde. Regeringen får  inte heller besluta om extra val under tid då dess ledamöter, efter det att samtliga har entledigats, uppehåller sina befattningar till des en ny regering skall tillträda.

Bestämmelserna om extra val i visst fall finns i 6 kap. 5 §."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 4 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 11. Zwischen den ordentlichen Wahlen kann die Regierung außerordentliche Wahlen zum Reichstag ausschreiben. Nach den Reichstagswahlen darf die Regierung außerordentliche Wahlen zum Reichstag jeweils erst nach einer Frist von drei Monaten nach der ersten Sitzung des neugewählten Reichstages ausschreiben. Die Regierung darf auch dann keine außerordentlichen Wahlen ausschreiben, wenn ihre Mitglieder nach Rücktritt der gesamten Regierung ihre Ämter nur zur Weiterführung der Geschäfte bis zum Antritt der neuen Regierung aufrechterhalten.
Kap. 6 § 5 enthält Bestimmungen über außerordentliche Wahlen in gewissen Fällen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Överklagande av val" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Wahlanfechtung"

 

11 § Val till riksdagen får överklagas hos en av riksdagen utsedd valprövningsnämnd. Den som har valts till riksdagsledamot utövar sitt uppdrag utan hinder av att valet har överklagats. Ändras valet, intager ny ledamot sin plats så snart ändringen har kungjorts. Vad nu sagts om ledamot äger motsvarande tillämpning på ersättare.
 

Valprövningsnämnden består av ordförande, som skall vara eller ha varit ordinarie domare och som ej får tillhöra riksdagen, och sex andra ledamöter. Ledamöterna väljes efter varje ordinarie val, så snart valet vunnit laga kraft, för tiden till dess nytt val till nämnden har ägt rum. Ordföranden väljes särskilt. Nämndens beslut får ej överklagas.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 11 folgende Fassung:
"12 § Val till riksdagen får överklagas hos en av riksdagen utsedd valprövningsnämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

  Den som har valts till riksdagsledamot utövar sitt uppdrag även om valet har överklagats. Ändras valet, intar en ny ledamot sin plats så snart ändringen har kungjorts. Det gäller också för ersättare.
  Valprövningsnämnden består av en ordförande, som ska vara eller ha varit ordinarie domare och som inte får tillhöra riksdagen, och sex andra ledamöter. Ledamöterna väljs efter varje ordinarie val, så snart valet har vunnit laga kraft, för tiden till dess nytt val till nämnden har ägt rum. Ordföranden väljs särskilt."

 

§ 11. Reichstagswahlen können bei einer vom Reichstag bestellten Wahlprüfungskommission angefochten werden. Wer zum Mitglied des Reichstages gewählt wird, übt sein Mandat auch dann aus, wenn die Wahl angefochten wird. Bei Änderung des Wahlergebnisses wird sein Sitz von einem neuen Abgeordneten eingenommen. Diese Vorschriften sind entsprechend auch auf die Ersatzmänner anzuwenden.

Die Wahlprüfungskommission besteht aus einem Vorsitzenden, der ordentlicher Richter sein oder gewesen sein muß und nicht dem Reichstag angehören darf, sowie sechs weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder der Kommission werden nach jeder Reichstagswahl, sobald sie rechtskräftig ist, neu gewählt, und zwar für die Zeit bis zur nächsten Kommissionswahl. Der Vorsitzende wird in einem besonderen Wahlgang gewählt. Die Beschlüsse der Kommission sind nicht anfechtbar.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"§ 12. Reichstagswahlen können bei einer vom Reichstag bestellten Wahlprüfungskommission angefochten werden. Die Beschlüsse der Kommission sind nicht anfechtbar.
  Wer zum Mitglied des Reichstages gewählt wird, übt sein Mandat auch dann aus, wenn die Wahl angefochten wird. Bei Änderung des Wahlergebnisses wird sein Sitz von einem neuen Abgeordneten eingenommen. Dasselbe gilt für die Ersatzleute.
  Die Wahlprüfungskommission besteht aus einem Vorsitzenden, der ordentlicher Richter sein oder gewesen sein muß und nicht dem Reichstag angehören darf, sowie sechs weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder der Kommission werden nach jeder Reichstagswahl, sobald sie rechtskräftig ist, neu gewählt, und zwar für die Zeit bis zur nächsten Kommissionswahl. Der Vorsitzende wird in einem besonderen Wahlgang gewählt."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Ytterligare bestämmelser" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Zusätzliche Bestimmungen"

 

12 § Ytterligare bestämmelser i de ämnen som angives i 2--11 §§ samt om utseende av ersättare för riksdagsledamöterna meddelas i riksdagsordningen eller annan lag.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 12 folgende Fassung:
"13 § Ytterligare bestämmelser i de ämnen som anges i 1 § tredje stycket och 3–12 §§ samt om utseende av ersättare för riksdagsledamöterna meddelas i riksdagsordningen eller annan lag."

 

§ 12. Weitere Bestimmungen über die Gegenstände der §§ 2-11 sowie zur Bestellung von Ersatzmännern für die Reichstagsabgeordneten sind durch die Reichstagsordnung oder sonstige Gesetze zu erlassen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 12 folgende Fassung:
"§ 13. Weitere Bestimmungen über die Gegenstände des § 1 Abs. 3 und  §§ 3-12 sowie zur Bestellung von Ersatzmännern für die Reichstagsabgeordneten sind durch die Reichstagsordnung oder sonstige Gesetze zu erlassen."

 

4 kap. Riksdagsarbetet

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 4 vollständig neu gefasst.

 

Kapitel 4 - Die Reichstagsarbeit

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 4 vollständig neu gefasst.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Riksmöte" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Reichstagssession"

 

1 § Riksdagen sammanträder till riksmöte årligen. Riksmöte hålles i Stockholm, om icke riksdagen eller talmannen bestämmer annat av hänsyn till riksdagens säkerhet eller frihet.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"1 § Riksdagen sammanträder till riksmöte varje år. Riksmötet hålls i Stockholm, om inte riksdagen eller talmannen bestämmer annat av hänsyn till riksdagens säkerhet eller frihet."
 

 

§ 1. Der Reichstag tritt jedes Jahr zur Session zusammen. Die Session findet jeweils in Stockholm statt, sofern der Reichstag oder der Präsident des Reichstages nicht mit Rücksicht auf die Sicherheit oder Freiheit des Reichstages etwas anderes bestimmt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"§ 1. Der Reichstag tritt ein mal im Jahr zu einer Session zusammen. Die Session findet jeweils in Stockholm statt, sofern der Reichstag oder der Präsident des Reichstages nicht mit Rücksicht auf die Sicherheit oder Freiheit des Reichstages etwas anderes bestimmt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Talmannen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Der Präsident"

 

2 § Riksdagen utser inom sig för varje valperiod en talman samt en förste, en andre och en tredje vice talman.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 2 folgende Fassung:
"2 § Riksdagen väljer inom sig för varje valperiod en talman samt en förste, en andre och en tredje vice talman."
 

 

§ 2. Der Reichstag wählt für die jeweilige Wahlperiode aus seiner Mitte einen Präsidenten sowie einen Ersten, Zweiten und Dritten Vizepräsidenten.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 2 folgende Fassung:
"§ 2. Der Reichstag wählt für jede Wahlperiode aus seiner Mitte einen Präsidenten sowie einen Ersten, Zweiten und Dritten Vizepräsidenten."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Utskotten" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Ausschüsse"

 

3 § Regeringen och varje riksdagsledamot får i enlighet med vad som närmare angives i riksdagsordningen väcka förslag i fråga om allt som kan komma under riksdagens prövning, om ej annat är bestämt i denna regeringsform.
 

Riksdagen väljer inom sig utskott, däribland ett konstitutionsutskott ett finansutskott och ett skattentskott, enligt bestämmelser i riksdagsordningen. Ärende som väckes av regeringen eller riksdagsledamot beredes före avgörandet av utskott, om ej annat är bestämt i denna regeringsform.

Durch Gesetz Nr. 1994:1470 wurden  im § 3 Absatz 2 die Worte "ett finansutskott och ett skattentskott" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "och ett finansutskott".

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 folgende Fassung:
"3 § Riksdagen väljer inom sig utskott, däribland ett konstitutionsutskott och ett finansutskott, enligt bestämmelser i riksdagsordningen."

 

§ 3. Die Regierung und jedes Mitglied des Reichstages kann nach den näheren Vorschriften der Reichstagsordnung Vorlagen und Anträge zu allen Gegenständen einbringen, über die der Reichstag entscheiden kann, wenn in dieser Regierungsform nichts anderes bestimmt wird.

Der Reichstag wählt gemäß der Reichstagsordnung aus seiner Mitte Ausschüsse, u. a. einen Verfassungsausschuß, einen Finanzausschuß und einen Steuerausschuß. Gegenstände, die von der Regierung oder Reichstagsabgeordneten eingebracht werden, sind, sofern die Verfassung nichts anderes vorsieht, vor ihrer Entscheidung von einem Ausschuß vorzubereiten.

Durch Gesetz Nr. 1994:1470 wurden  im § 3 Absatz 2 die Worte ", einen Finanzausschuß und einen Steuerausschuß" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "und einen Finanzausschuß".

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 folgende Fassung:
"§ 3. Der Reichstag wählt gemäß seiner Geschäftsordnung aus seiner Mitte Ausschüsse, u. a. einen Verfassungsausschuß und einen Finanzausschuß

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Rätten att väcka förslag" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Antragsrecht"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"4 § Regeringen och varje riksdagsledamot får, i enlighet med bestämmelser i riksdagsordningen, väcka förslag i fråga om allt som kan komma under riksdagens prövning, om inte annat anges i denna regeringsform."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 4. Die Regierung und jedes Mitglied des Reichstages kann gemäß den Bestimmungen der Reichstagsordnung Vorlagen und Anträge zu allen Gegenständen einbringen, über die der Reichstag entscheiden kann, wenn in dieser Regierungsform nichts anderes bestimmt wird."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Ärendenas beredning" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Vorbereitungsarbeiten"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"5 § Ett ärende som har väckts av regeringen eller en riksdagsledamot bereds av ett utskott innan det avgörs, om inte annat anges i denna regeringsform."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 5. Jeder Antrag, der von der Regierung oder einem Reichstagsabgeordneten eingebracht wird, ist von einem Ausschuss vorzubereiten, sofern die Verfassung nichts anderes vorsieht."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Ärendenas avgörande" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Beschlüsse"

 

4 § När ärende skall avgöras i kammaren, får varje riksdagsledamot och varje statsråd yttra sig i enlighet med vad som närmare angives i riksdagsordningen. Bestämmelser om jäv finns i riksdagsordningen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 folgende Fassung:
"6 § När ett ärende ska avgöras i kammaren, får varje riksdagsledamot och varje statsråd yttra sig i enlighet med de närmare bestämmelser som meddelas i riksdagsordningen.

I riksdagsordningen meddelas också bestämmelser om jäv."

 

§ 4. Wenn im Plenum über einen Gegenstand entschieden werden soll, kann sich gemäß den näheren Bestimmungen der Reichstagsordnung jeder Reichstagsabgeordnete oder Minister dazu äußern. Die Reichstagsordnung enthält Bestimmungen über Befangenheit.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"§ 6. Wenn im Plenum über einen Antrag entschieden werden soll, kann sich im Rahmen der näheren Bestimmungen der Reichstagsordnung jeder Reichstagsabgeordnete oder Minister auf Antrag dazu äußern.
Die Reichstagsordnung regelt die Befangenheit."

 

5 § Vid omröstning i riksdagen gäller som riksdagens beslut den mening varom mer än hälften av de röstande förenar sig, om ej annat särskilt angives i denna regeringsform eller, beträffande frågor som hör till förfarandet i riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Om förfarandet vid lika röstetal finns bestämmelser i riksdagsordningen.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 folgende Fassung:
"7 § Vid omröstning i kammaren gäller som riksdagens beslut den mening som mer än hälften av de röstande enas om, om inte något annat anges i denna regeringsform eller, när det gäller frågor som hör till förfarandet i riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Bestämmelser om förfarandet vid lika röstetal meddelas i riksdagsordningen."
 

 

§ 5. Bei einer Abstimmung im Reichstag gilt als Beschluß des Reichstages jeweils die Auffassung, der sich mehr als die Hälfte der Abstimmenden anschließen, sofern in dieser Regierungsform, oder bei Verfahrensfragen des Reichstages in den Hauptbestimmungen der Reichstagsordnung nichts anderes vorgeschrieben wird. Die Reichstagsordnung enthält Vorschriften über das Verfahren bei Stimmengleichheit.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 folgende Fassung:
"§ 7. Bei einer Abstimmung im Plenum gilt jeweils die Auffassung, der sich mehr als die Hälfte der Abstimmenden anschließen, als Beschluß des Reichstages, wenn in dieser Regierungsform, oder bei Verfahrensfragen des Reichstages. in den Hauptbestimmungen der Reichstagsordnung, nichts anderes bestimmt ist. Die Vorschriften über das Verfahren bei Stimmengleichheit sind in der Reichstagsordnung enthalten."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Uppföljning och utvärdering" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Überwachung und Bewertung"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"8 § Varje utskott följer upp och utvärderar riksdagsbeslut inom utskottets ämnesområde."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 8. Jeder Ausschuss überwacht und beurteilt die Reichstagsbeschlüsse für sein Fachgebiet."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Offentlighet i kammaren" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Öffentlichkeit der Sitzungen"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"9 § Sammanträden i kammaren är offentliga.
  Ett sammanträde får dock hållas inom stängda dörrar enligt bestämmelser i riksdagsordningen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 9. Die Sitzungen der Kammer sind öffentlich.
  Eine nichtöffentliche Sitzung kann nach den Bestimmungen der Reichstagsordnung statt finden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Ledamöternas ställning" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Stellung der Abgeordneten"

 

6 § Riksdagsledamot och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot utan hinder av tjänsteuppgift eller annan sådan förpliktelse som åligger honom.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 folgende Fassung:
"10 § Riksdagsledamöter och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot utan att hindras av tjänsteuppgift eller annan sådan skyldighet."

§ 6. Reichstagsabgeordnete und Ersatzmänner können ihr Mandat ungeachtet einer ihnen obliegenden dienstlichen Aufgabe oder sonstigen derartigen Verpflichtung ausüben.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 folgende Fassung:
"§ 10. Reichstagsabgeordnete und Ersatzleute können ihr Mandat ohne Behinderung durch ihre dienstlichen Aufgaben und Verpflichtungen ausüben."

 

7 § Riksdagsledamot eller ersättare får icke lämna sitt uppdrag utan riksdagens medgivande.

När det finns anledning till det, skall Valprövningsnämnden självmant pröva om ledamot eller ersättare är behörig enligt 3 kap. 10 §. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag.
 

Ledamot eller ersättare får i annat fall än som avses i andra stycket skiljas från uppdraget endast om han genom brott har visat sig uppenbarligen olämplig för uppdraget. Beslut härom fattas av domstol.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"11 § En riksdagsledamot eller en ersättare får inte lämna sitt uppdrag utan att riksdagen har medgett det.
När det finns anledning till det, ska Valprövningsnämnden självmant pröva om en ledamot eller en ersättare är behörig enligt 3 kap. 4 § andra stycket. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag.

En ledamot eller en ersättare får i annat fall skiljas från uppdraget endast om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Beslut om detta fattas av domstol."
 

 

§ 7. Reichstagsabgeordnete und Ersatzmänner dürfen ihr Mandat nicht ohne Zustimmung des Reichstages niederlegen.

Wenn hierzu Anlaß besteht, hat die Wahlprüfungskommission aus eigener Initiative zu prüfen, ob ein Abgeordneter oder Ersatzmann die Voraussetzungen nach Kap. 3 § 10 erfüllt. Wenn festgestellt wird, daß dies nicht der Fall ist, ist der Betreffende damit seines Mandates enthoben.

Reichstagsabgeordnete und Ersatzmänner dürfen außer dem in Abs. 2 genannten Fall nur dann ihres Mandats enthoben werden, wenn sie sich infolge einer Straftat als offensichtlich ungeeignet für ihr Mandat erwiesen haben. Die Enthebung erfolgt durch gerichtlichen Beschluß.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"§ 11. Ein Reichstagsabgeordneter und ein Stellvertreter darf sein Mandat nicht ohne die Zustimmung des Reichstags niederlegen.
Wenn hierzu Anlaß besteht, hat die Wahlprüfungskommission aus eigener Initiative zu prüfen, ob ein Abgeordneter oder Ersatzmann die Voraussetzungen nach Kap. 3 § 4 Abs. 2 erfüllt. Wenn festgestellt wird, daß dies nicht der Fall ist, ist der Betreffende damit seines Mandates enthoben.
Ein Abgeordneter und ein Stellvertreter darf außer dem vorgenannten Fall nur dann ihres Mandats enthoben werden, wenn er oder sie sich infolge einer Straftat als offensichtlich ungeeignet für ihr Mandat erwiesen haben. Die Enthebung erfolgt durch gerichtlichen Beschluß."

 

8 § Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem sjättedelar av de röstande har förenat sig.

Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller fråga är om brott för vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 folgende Fassung:
"12 § Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget.

  Misstänks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han eller hon erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år."

 

§ 8. Wer sein Mandat als Reichstagsabgeordneter ausübt oder ausgeübt hat, darf wegen seiner Äußerungen oder Handlungen bei der Ausübung seines Mandats nicht belangt, der Freiheit beraubt oder am Reisen im Reich gehindert werden, sofern dies nicht durch einen Beschluß des Reichstages genehmigt wird, bei dem mindestens fünf Sechstel der Abstimmenden dafür stimmen.

Ist ein Reichstagsabgeordneter in anderen Fällen einer Straftat verdächtig, sind die Vorschriften über Festnahme, Verhaftung und Verhängung der Untersuchungshaft nur dann anzuwenden, wenn er die Tat gesteht oder auf frischer Tat ertappt wird, oder wenn es sich um eine Straftat handelt, die mit mindestens zwei Jahren Gefängnis bestraft wird.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 folgende Fassung:
"§ 12. Wer sein bzw. ihr Mandat als Reichstagsabgeordneter ausübt oder ausgeübt hat, darf wegen seiner bzw. ihrer Äußerungen oder Handlungen bei der Ausübung seines bzw. ihres Mandats nicht belangt werden, sofern dies nicht durch einen Beschluss des Reichstages genehmigt wird, bei dem mindestens fünf Sechstel der Abstimmenden dafür stimmen. Ohne eine solchen Beschluss darf die Person nicht festgenommen, die Freiheit von Reisen innerhalb des Reichs und seine Äußerungen oder Handlungen bei der Ausübung seines Mandats nicht eingeschränkt werden.
  Ist ein Reichstagsabgeordneter in anderen Fällen einer Straftat verdächtig, sind die Vorschriften über Festnahme, Verhaftung und Verhängung der Untersuchungshaft nur dann anzuwenden, wenn er die Tat gesteht oder auf frischer Tat ertappt wird, oder wenn es sich um eine Straftat handelt, die mit mindestens zwei Jahren Gefängnis bestraft wird."

 

9 § Under tid då riksdagsledamot är riksdagens talman eller tillhör regeringen utövas hans uppdrag som riksdagsledamot av ersättare. Riksdagen kan i riksdagsordningen föreskriva att ersättare skall träda i riksdagsledamots ställe när denne är ledig.
 

Bestämmelserna i 6 § och 8 § första stycket om skydd för utövandet av uppdrag som riksdagsledamot gäller även talmannen och hans uppdrag.

För ersättare som utövar uppdrag som riksdagsledamot gäller bestämmelserna om ledamot.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 9 folgende Fassung:
"13 § Under den tid som en riksdagsledamot är riksdagens talman eller tillhör regeringen utövas hans eller hennes uppdrag som riksdagsledamot av en ersättare. Riksdagen kan i riksdagsordningen föreskriva att en ersättare ska träda i en riksdagsledamots ställe när han eller hon är ledig.
  Bestämmelserna i 10 § och 12 § första stycket gäller även för talmannen och hans eller hennes uppdrag.

  För en ersättare som utövar uppdrag som riksdagsledamot gäller bestämmelserna om ledamot.
 

 

§ 9. Solange ein Reichstagsabgeordneter Präsident des Reichstages oder Mitglied der Regierung ist, wird sein Reichstagsmandat von einem Ersatzmann ausgeübt. Der Reichstag kann in seiner Geschäftsordnung vorschreiben, daß ein beurlaubter Abgeordneter von einem Ersatzmann vertreten wird.

Die Bestimmungen von § 6 sowie § 8 Abs. 1 über den Schutz bei der Ausübung des Reichstagsmandats beziehen sich auch auf den Reichstagspräsidenten und sein Amt.

Für Ersatzmänner, die das Mandat eines Reichstagsabgeordneten ausüben, gelten die gleichen Bestimmungen wie für Reichstagsabgeordnete.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 9 folgende Fassung:
"§ 13. Solange ein Reichstagsabgeordneter oder eine Reichstagsabgeordnete Präsident bzw. Präsidentin des Reichstages oder Mitglied der Regierung ist, wird sein bzw. ihr Reichstagsmandat von einem Stellvertreter ausgeübt. Der Reichstag kann in der Reichstagsordnung vorschreiben, dass ein verhinderter Reichstagsabegordneter von einem Stellvertreter vertreten wird.
  Die Bestimmungen von § 10 und § 12 Abs. 1 beziehen sich auch auf den Reichstagspräsidenten bzw. die Reichstagspräsidentin und sein bzw. ihr Amt.
  Für einen Stellvertreter, der oder die das Mandat eines oder einer Reichstagsabgeordneten ausüben, gelten die gleichen Bestimmungen wie für Reichstagsabgeordnete."

10 § Ytterligare bestämmelser om riksdagsarbetet meddelas i riksdagsordningen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10  folgende Fassung:
"14 § Ytterligare bestämmelser om riksdagsarbetet meddelas i riksdagsordningen.

 

§ 10. Weitere Bestimmungen über die Reichstagsarbeit werden durch die Reichstagsordnung erlassen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 folgende Fassung:
"§ 14. Weitere Bestimmungen über die Reichtagsarbeit werden durch die Reichstagsordnung erlassen."

 

5 kap. Statschefen

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 5 vollständig neu gefasst.

 

Kapitel 5 - Der Staatschef

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 5 vollständig neu gefasst.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"1 § Av 1 kap. 5 § framgår att konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 1. Gemäß Kap. 1 § 5 ist der König oder die Königin, der oder die gemäß der Thronfolgeordnung den Thron Schwedens innehat, der Staatschef ist."
1 § Statschefen hålles av statsministern underrättad om rikets angelägenheter. När så erfordras sammanträder regeringen i konselj under statschefens ordförandeskap.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 1 in geänderter Fassung an eine andere Stelle verschoben (als neuer § 3) und an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 1. Der Staatschef wird vom Staatsminister über die Angelegenheiten des Reiches auf dem laufenden gehalten. Falls erforderlich, tritt die Regierung unter dem Vorsitz des Staatschefs zum Staatsrat zusammen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 1 in geänderter Fassung an eine andere Stelle verschoben (als neuer § 3) und an dieser Stelle aufgehoben.

 

2 § Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och har fyllt tjugofem år. Han får icke samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag såsom talman eller riksdagsledamot.
 

Statschefen skall samråda med statsministern, innan han reser utrikes

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurde  im § 2 das Wort "tjugofem" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "aderton".

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"2 § Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och har fyllt arton år. Han eller hon får inte samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag som talman eller riksdagsledamot."

 

§ 2. Der Staatschef muß schwedischer Staatsangehöriger sein und das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben. Er darf gleichzeitig weder Minister sein, noch als Präsident des Reichstages amtieren, noch ein Mandat als Reichstagsabgeordneter ausüben.

Der Staatschef hat sich vor seinen Auslandsreisen mit dem Staatsminister zu beraten.

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurde  im § 2 das Wort "fünfundzwanzigste" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "achtzehnte".

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"§ 2. Der Staatschef muß schwedischer Staatsangehöriger sein und das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.  Er oder sie darf gleichzeitig weder Minister sein noch das Amt des Präsidenten des Reichstags innehaben oder Reichstagsabgeordneter sein."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 1 in folgender Fassung eingefügt:
"3 § Statschefen ska hållas underrättad om rikets angelägenheter av statsministern. När det behövs sammanträder regeringen i konselj under statschefens ordförandeskap.
Innan statschefen reser utomlands ska han eller hon samråda med statsministern."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 3. Der Staatschef soll vom Staatsminister über die Angelegenheiten des Reichs unterrichtet werden. Falls erforderlich, tritt die Regierung unter dem Vorsitz des Staatschefs zum Staatsrat zusammen.
Bevor der Staatsschef Auslandsreisen unternimmt, berät er sich mit dem Staatsminister."
3 § Är konungen av sjukdom, utrikes resa eller annan orsak hindrad att fullgöra sina uppgifter, inträder enligt gällande tronföljd medlem av konungahuset, som ej är hindrad, för att såsom tillfällig riksföreståndare fullgöra statschefens uppgifter.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 folgende Fassung:
"4 § Om konungen eller drottning som är statschef är förhindrad att fullgöra sina uppgifter, inträder enligt gällande tronföljd medlem av konungahuset, som inte är förhindrad, för att som tillfällig riksföreståndare fullgöra statschefens uppgifter."
 

 

§ 3. Ist der König durch Krankheit, Auslandsreise oder aus anderen Gründen an der Erfüllung seiner Aufgaben verhindert, tritt nach der geltenden Thronfolge ein nicht verhindertes Mitglied des Königshauses an seine Stelle, um als zeitweiliger Reichsverweser die Aufgaben des Staatschefs zu erfüllen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"§ 4. Wenn der König oder die Königin als Staatschef an der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben verhindert ist, tritt nach der geltenden Thronfolge ein nicht verhindertes Mitglied des Königshauses an seine Stelle, um als zeitweiliger Reichsverweser die Aufgaben des Staatschefs zu erfüllen."

 

4 § Utslocknar konungahuset, utser riksdagen en riksföreståndare att fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen utser samtidigt en vice riksföreståndare.

Detsamma gäller, om konungen dör eller avgår och tronföljaren ännu ej har fyllt tjugofem år.

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurde  im § 4 das Wort "tjugofem" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "aderton".
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 folgende Fassung:
"5 § Om konungahuset utslocknar väljer riksdagen en riksföreståndare som ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen väljer samtidigt en vice riksföreståndare.
Detsamma gäller om konungen eller drottning som är statschef dör eller avgår och tronföljaren ännu inte har fyllt arton år."

 

§ 4. Wenn das Königshaus erlischt, ernennt der Reichstag einen Reichsverweser, der die Aufgaben des Staatschefs bis auf weiteres übernimmt. Gleichzeitig ernennt der Reichstag einen Vizereichsverweser.

Dasselbe gilt, wenn der König stirbt oder abdankt und der Thronfolger noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt ist.

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurde  im § 4 Absatz 2 das Wort "fünfundzwanzig" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "achtzehn".

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 folgende Fassung:
"§ 5. Erlischt das Königshaus, wählt der Reichstag einen Reichsverweser, der die Aufgaben des Staatschefs bis auf weiteres übernimmt. Gleichzeitig wählt der Reichstag einen Vizereichsverweser.
Dasselbe gilt, wenn der König oder die Königin stirbt oder abdankt und der Thronfolger noch nicht achtzehn Jahre alt ist."

 

5 § Har konungen under sex månader utan avbrott varit hindrad att fullgöra sina uppgifter eller underlåtit att fullgöra dem, skall regeringen anmäla det till riksdagen. Riksdagen bestämmer, om konungen skall anses ha avgått.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 folgende Fassung:
"6 § Om konungen eller drottning som är statschef under en sammanhängande tid av sex månader inte har fullgjort eller kunnat fullgöra sina uppgifter, ska regeringen anmäla det till riksdagen. Riksdagen beslutar om konungen eller drottningen ska anses ha avgått."

 

§ 5. Ist der König seit sechs Monaten ununterbrochen an der Erfüllung seiner Pflichten verhindert, oder hat er ihre Erfüllung versäumt, hat die Regierung dies dem Reichstag mitzuteilen. Der Reichstag entscheidet darüber, ob der König als abgedankt zu betrachten ist.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 folgende Fassung:
"§ 6. Wenn der König oder die Königin als Staatschef sechs Monate an der Erfüllung seiner bzw. ihrer Pflichten verhindert ist oder deren Erfüllung versäumt, hat die Regierung dies dem Reichstag mitzuteilen. Der Reichstag beschließt, ob der der König oder die Königin als abgedankt zu betrachten ist."

 

6 § Riksdagen kan utse någon att efter regeringens förordnande tjänstgöra som tillfällig riksföreståndare när ingen med behörighet enligt 3 eller 4 § kan tjänstgöra.

Talmannen eller, vid förfall för honom, vice talman tjänstgör efter regeringens förordnande som tillfällig riksföreståndare, när ingen annan behörig kan tjänstgöra.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 folgende Fassung:
"7 § Riksdagen kan välja någon att efter regeringens förordnande tjänstgöra som tillfällig riksföreståndare när ingen med behörighet enligt 4 eller 5 § kan tjänstgöra.
  Talmannen eller, om han eller hon har förhinder, vice talman tjänstgör efter regeringens förordnande som tillfällig riksföreståndare, när ingen annan behörig kan tjänstgöra."

 

§ 6. Der Reichstag kann jemand anderen dazu ausersehen, nach Verordnung durch die Regierung als vorläufiger Reichsverweser zu amtieren, wenn niemand für das Amt zur Verfügung steht, der die Voraussetzungen nach § 3 oder 4 erfüllt.

Der Präsident des Reichstages oder, wenn der Präsident verhindert ist, der Vizepräsident des Reichstages amtiert nach Verordnung durch die Regierung als vorläufiger Reichsverweser, wenn kein anderer hierzu Befugter das Amt ausüben kann.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 folgende Fassung:
"§ 7. Der Reichstag kann jemand anderen dazu ausersehen, nach Verordnung durch die Regierung als vorläufiger Reichsverweser zu amtieren, wenn niemand für das Amt zur Verfügung steht, der die Voraussetzungen nach § 3 oder 4 erfüllt.
  Der Präsident oder die Präsidentin des Reichstages oder, wenn der Präsident bzw. die Präsidentin verhindert ist, der Vizepräsident bzw. die Vizepräsidentin des Reichstages amtiert nach Verordnung durch die Regierung als vorläufiger Reichsverweser, wenn kein anderer hierzu Befugter das Amt ausüben kann."

 

7 § Konungen kan ej åtalas för sina gärningar. Riksföreståndare kan ej åtalas för sina gärningar som statschef.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"8 § Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar. En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef."

 

§ 7. Der König kann wegen seiner Handlungen nicht belangt werden. Der Reichsverweser kann wegen seiner Handlungen als Staatschef nicht belangt werden.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"§ 8. Der König bzw. die Königin kann wegen seiner bzw. ihrer Handlungen nicht belangt werden. der Reichsverweser kann wegen seiner Handlungen als Staatschef nicht belangt werden."

 

6 kap. Regeringen

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 6 vollständig neu gefasst.

 

Kapitel 6 - Die Regierung

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 6 vollständig neu gefasst.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Regeringens sammansättning" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Zusammensetzung der Regierung"

 

1 § Regeringen består av statsministern och övriga statsråd.

Statsministern utses i den ordning som angives i 2–4 §§. Statsministern tillsätter övriga statsråd.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 1 Satz 2 und 3 zum Absatz 2 und dieser erhielt folgende Fassung:
"Statsministern utses enligt bestämmelserna i 4–6 §§. Statsministern tillsätter övriga statsråd."

 

§ 1. Die Regierung besteht aus dem Staatsminister und den übrigen Ministern (Staatsräten).

Der Staatsminister wird gemäß der in §§ 2-4 vorgeschriebenen Ordnung bestimmt. Der Staatsminister ernennt die übrigen Minister.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 1 Satz 2 und 3 zum Absatz 2 und dieser erhielt folgende Fassung:
"Der Staatsminister wird gemäß den Bestimmungen in §§ 4-6 bestimmt. Der Staatsminister ernennt die übrigen Minister."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 9 in folgender Fassung eingefügt:
"2 § Statsråden ska vara svenska medborgare.
  Ett statsråd får inte inneha någon anställning. Han eller hon får inte heller inneha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för honom eller henne."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 2. Die Minister müssen schwedische Staatsbürger sein.
Ein Minister dürfen keine andere Beschäftigung haben. Er oder sie können keine Ämter oder Tätigkeiten ausüben, die ihn oder sie diskreditieren könnten."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Statsministeromröstning efter val" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Staatsministerernennung nach der Wahl"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"3 § En nyvald riksdag ska senast två veckor efter det att den samlats genom omröstning pröva frågan om statsministern har tillräckligt stöd i riksdagen. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej, ska statsministern entledigas.

  Omröstningen ska inte hållas om statsministern redan har entledigats."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf eingefügt:
"§ 2. Ein neu gewählter Reichstag hat innerhalb von zwei Wochen nach seinem ersten Zusammentreten durch Abstimmung festzustellen, oder der Staatsminister eine ausreichende Unterstützung im Reichstag besitzt. Wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder die Unterstützung verweigern, ist das Amt des Staatsministers erledigt.
  Die Abstimmung hat zu unterbleiben, wenn der Staatsminister bereits entlassen wurde."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Regeriungsbildningen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Regierungsbildung"

 

2 § När statsminister skall utses, kallar talmannen företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice talmännen och avgiver sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen skall senast på fjärde dagen härefter, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Röstar mer än hälften av riksdagens ledamöter mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 2 folgende Fassung:
"4 § När en statsminister ska utses, kallar talmannen företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice talmännen och lämnar sedan förslag till riksdagen.
  Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt."

 

§ 2. Wenn der Staatsminister ernannt werden soll, lädt der Reichstagspräsident Vertreter aller Reichstagsfraktionen zur Beratung. Der Reichstagspräsident berät sich mit den Vizepräsidenten und unterbreitet dann dem Reichstag einen Vorschlag.

Der Reichstag hat über den Vorschlag spätestens vier Tage danach ohne vorherige Ausschußvorbereitung abzustimmen. Stimmen mehr als die Hälfte der Mitglieder des Reichstages gegen den Vorschlag, ist er abgelehnt. Anderenfalls ist er genehmigt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 2 folgende Fassung:
"§ 4. Wenn der Staatsminister ernannt werden soll, lädt der Reichstagspräsident Vertreter aller Reichstagsfraktionen zur Beratung. Der Reichstagspräsident berät sich mit den Vizepräsidenten und macht dann dem Reichstag einen Vorschlag.
  Der Reichstag hat über den Vorschlag spätestens nach vier Tage ohne vorherige Ausschußvorbereitung abzustimmen. Stimmen mehr als die Hälfte der Mitglieder des Reichstages gegen den Vorschlag, ist er abgelehnt. Anderenfalls ist er genehmigt."

 

3 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, förfares på nytt enligt 2 §. Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, skall förfarandet för utseende av statsminister avbrytas och återupptagas först sedan val till riksdagen har hållits. Om ej ordinarie val ändå skall hållas inom tre månader, skall extra val förrättas inom samma tid.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 folgende Fassung:
"5 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, ska förfarandet enligt 4 § upprepas. Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, ska förfarandet avbrytas och återupptas först sedan val till riksdagen har hållits. Om inte ordinarie val ändå ska hållas inom tre månader, ska extra val hållas inom samma tid."
 

 

§ 3. Lehnt der Reichstag den Vorschlag des Reichstagspräsidenten ab, wird das Verfahren gemäß § 2 wiederholt. Nach viermaliger Ablehnung des Vorschlages durch den Reichstag ist das Verfahren zur Ernennung des Staatsministers abzubrechen und erst nach den nächsten Wahlen zum Reichstag wiederaufzunehmen. Wenn nicht binnen drei Monaten ohnehin ordentliche Wahlen stattfinden sollen, sind innerhalb dieses Zeitraumes außerordentliche Wahlen abzuhalten.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 folgende Fassung:
"§ 5. Lehnt der Reichstag den Vorschlag des Reichstagspräsidenten ab, wird das Verfahren gemäß § 4 wiederholt. Hat der Reichstag den Vorschlag des Präsidenten vier Mal abgelehnt, ist das Verfahren zur Ernennung des Staatsministers abzubrechen und erst nach den nächsten Wahlen zum Reichstag wiederaufzunehmen. Wenn nicht binnen drei Monaten ordentliche Wahlen stattfinden sollen, sind innerhalb dieses Zeitraumes außerordentliche Wahlen abzuhalten."

 

4 § När riksdagen har godkänt förslag om ny statsminister, anmäler denne så snart det kan ske de av honom utsedda statsråden för riksdagen. Därefter äger regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen eller, vid förfall för denne, inför talmannen. Talmannen kallas alltid till konseljen.
 

Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens vägnar.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 folgende Fassung:
"6 § När riksdagen har godkänt ett förslag om ny statsminister, ska han eller hon så snart det kan ske anmäla de övriga statsråden för riksdagen. Därefter äger regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen eller, om statschefen har förhinder, inför talmannen. Talmannen ska alltid kallas till konseljen.

  Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens vägnar."

 

§ 4. Hat der Reichstag der Ernennung des vorgeschlagenen Staatsministers zugestimmt, benennt dieser dem Reichstag so bald wie möglich die von ihm ernannten Minister. Danach findet der Regierungswechsel bei einer Sondersitzung des Staatsrates vor dem Staatschef oder, bei dessen Verhinderung, vor dem Reichstagspräsidenten statt. Der Reichstagspräsident ist zu den Sitzungen des Staatsrates geladen.

Der Reichstagspräsident fertigt im Namen des Reichstages die Ernennung zum Staatsminister aus.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 folgende Fassung:
"§ 6. Hat der Reichstag der Ernennung des vorgeschlagenen Staatsministers zugestimmt, benennt dieser dem Reichstag so bald wie möglich die von ihm ernannten Minister. Danach findet der Regierungswechsel bei einer Sondersitzung des Staatsrates vor dem Staatschef oder, wenn der Staatschef verhindert ist, vor dem Reichstagspräsidenten statt. Der Reichstagspräsident ist zu den Sitzungen des Staatsrates geladen.
  Der Reichstagspräsident fertigt im Namen des Reichstages die Ernennung zum Staatsminister aus."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Entledigande av statsministern eller annat statsråd" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Entlassung des Staatsministers und der anderen Minister"

 

5 § Förklarar riksdagen att statsministern eller annat statsråd icke åtnjuter riksdagens förtroende, skall talmannen entlediga statsrådet. Kan regeringen förordna om extra val till riksdagen, skall dock beslut om entledigande ej meddelas om regeringen inom en vecka från misstroendeförklaringen förordnar om extra val.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 folgende Fassung:
"7 § Förklarar riksdagen att statsministern eller något annat statsråd inte har riksdagens förtroende, ska talmannen entlediga statsrådet. Om regeringen kan besluta om extra val till riksdagen och gör det inom en vecka från misstroendeförklaringen, ska något entledigande dock inte ske.
  I 3 § finns bestämmelser om entledigande av statsministern med anledning av en statsministeromröstning efter val."
 

 

§ 5. Erklärt der Reichstag, daß der Staatsminister oder ein anderer Minister nicht mehr das Vertrauen des Reichstages genießt, hat der Reichstagspräsident den Minister zu entlassen. Kann die Regierung außerordentliche Wahlen zum Reichstag ausschreiben, ist der Entlassungsbeschluß jedoch nicht mitzuteilen, wenn die Regierung die außerordentlichen Wahlen binnen einer Woche nach dem Mißtrauensvotum ausschreibt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 folgende Fassung:
"§ 7. Erklärt der Reichstag, daß der Staatsminister oder ein anderer Minister nicht mehr das Vertrauen des Reichstages besitzt, hat der Reichstagspräsident den Minister zu entlassen. Wenn die Regierung außerordentliche Wahlen zum Reichstag innerhalb einer Woche nach dem Mißtrauensvotum beschließt, findet die Entlassung nicht statt.
  Im § 3 sind Bestimmungen über die Entlassung des Staatsministers sowie Vorschriften für die Ernennung eines Staatsministers nach der Wahl zu finden."

 

6 § Statsråd skall entledigas om han begär det, statsministern av talmannen och annat statsråd av statsministern. Statsministern får även i annat fall entlediga annat statsråd.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 folgende Fassung:
"8 § Ett statsråd ska entledigas om han eller hon begär det, statsministern av talmannen och ett annat statsråd av statsministern. Statsministern får även i andra fall entlediga statsråd."

 

§ 6. Ein Minister ist auf seinen Wunsch hin zu entlassen, und zwar der Staatsminister vom Präsidenten des Reichstages und andere Minister vom Staatsminister. Der Staatsminister kann auch in anderen Fällen andere Minister entlassen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 folgende Fassung:
"§ 8. Ein Minister ist auf seinen bzw. ihren Wunsch hin zu entlassen, und zwar der Staatsminister vom Präsidenten des Reichstages und andere Minister vom Staatsminister. Der Staatsminister kann auch in anderen Fällen andere Minister entlassen."

 

7 § Om statsministern entledigas eller dör, skall talmannen entlediga övriga statsråd.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"9 § Om statsministern entledigas eller dör, ska talmannen entlediga de övriga statsråden.

 

§ 7. Wird der Staatsminister entlassen oder stirbt er, hat der Präsident des Reichstages die übrigen Minister zu entlassen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"§ 9. Wird der Staatsminister entlassen oder stirbt er, hat der Präsident des Reichstages die übrigen Minister zu entlassen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Ställföreträdare för statsministern" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Stellvertreter des Staatsministers"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 8 des Kapitels 7 in folgender Fassung eingefügt:
"10 § Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egenskap av ställföreträdare vid förhinder för statsministern fullgöra hans eller hennes uppgifter. Har någon ställföreträdare inte utsetts eller har också ställföreträdaren förhinder, fullgörs statsministerns uppgifter i stället av den av de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd lika länge, har den äldste av dem företräde."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 8 des Kapitels 7 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 10. Der Staatsminister kann unter den Ministern einen als seinen Stellvertreter ernennen, der seine Aufgaben im Verhinderungsfall übernimmt. Ist ein Stellvertreter nicht bestimmt oder ebenso verhindert, so übernimmt der amtsälteste Minister die Stellvertretung. Wenn zwei oder mehrere Minister gleich lange im Amt sind, hat der älteste von ihnen den Vortritt. "
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Övergångsregering" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Geschäftsführende Regierung"

 

8 § Har regeringens samtliga ledamöter entledigats, uppehåller de sina befattningar till dess ny regering har tillträtt. Har annat statsråd än statsministern entledigats på egen begäran, uppehåller han sin befattning till dess efterträdare har tillträtt, om statsministern begär det.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 folgende Fassung:
"11 § Har regeringens samtliga ledamöter entledigats, uppehåller de sina befattningar till dess en ny regering har tillträtt. Har ett annat statsråd än statsministern entledigats på egen begäran, uppehåller han eller hon sin befattning till dess en efterträdare har tillträtt, om statsministern begär det.

 

§ 8. Sind sämtliche Regierungsmitglieder entlassen worden, bleiben sie bis zum Antritt einer neuen Regierung im Amt. Ist ein anderer Minister als der Staatsminister auf eigenen Wunsch entlassen worden, bleibt er bis zum Antritt seines Nachfolgers im Amt, wenn der Staatsminister dies wünscht.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 folgende Fassung:
"§ 11. Sind sämtliche Regierungsmitglieder entlassen worden, bleiben sie bis zum Antritt einer neuen Regierung im Amt. Ist ein anderer Minister als der Staatsminister auf eigenen Wunsch entlassen worden, bleibt er oder sie bis zum Antritt des Nachfolgers im Amt, wenn der Staatsminister dies wünscht."

 

9 § Endast den får vara statsråd som är svensk medborgare sedan minst tio år.

Statsråd får icke utöva allmän eller enskild tjänst. Han får ej heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 9 in geänderter Fassung an eine andere Stelle verschoben (neuer § 2) und deshalb an dieser Stelle gestrichen.

 

§ 9. Minister kann nur sein, wer mindestens schon zehn Jahre schwedischer Staatsangehöriger ist.

Ein Minister darf keinen öffentlichen oder privaten Dienst ausüben. Er darf auch keinen Auftrag innehaben oder eine Tätigkeit ausüben, wodurch das Vertrauen zu ihm erschüttert werden könnte.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 9 in geänderter Fassung an eine andere Stelle verschoben (neuer § 2) und deshalb an dieser Stelle gestrichen.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Förhinder för talmannen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Verhinderung des Reichstagspräsidenten"

 

10 § Vid förfall för talmannen övertager vice talman de uppgifter som enligt detta kapitel ankommer på talmannen.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 folgende Fassung:
"12 § Om talmannen har förhinder övertar en vice talman de uppgifter som talmannen har enligt detta kapitel.

 

§ 10. Bei Verhinderung des Reichstagspräsidenten übernimmt ein Vizepräsident die Aufgaben, die diesem Kapitel gemäß dem Präsidenten obliegen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 folgende Fassung:
"§ 12. Ist der Reichstagspräsident verhindert, übernimmt ein Vizepräsident die Aufgaben, die dem Präsidenten gemäß diesem Kapitel obliegen."

 

7 kap. Regeringsarbetet

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 7 vollständig neu gefasst.

 

Kapitel 7 - Die Regierungsarbeit

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 7 vollständig neu gefasst.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Regeringskansliet och dess uppgifter" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Die Regierungskanzlei und deren Aufgaben"

 

1 § För beredning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för skilda verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"1 § För att bereda regeringsärenden och för att biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt ska det finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för olika verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen."
 

 

§ 1. Zur Vorbereitung der Regierungsgeschäfte hat es eine Regierungskanzlei zu geben. Zu dieser gehören Ministerien mit verschiedenen Geschäftsbereichen. Die Regierung weist die Gegenstände den verschiedenen Ministerien zu. Der Staatsminister ernennt aus der Mitte der Regierungsmitglieder die Chefs der Ministerien.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"§ 1. Zur Vorbereitung der Regierungsgeschäfte sowie zur Unterstützung der Regierung und der Minister bei ihrer Tätigkeit im Allgemeinen besteht eine Regierungskanzlei. Zu dieser gehören Ministerien mit verschiedenen Geschäftsbereichen. Die Regierung weist die Gegenstände den verschiedenen Ministerien zu. Der Staatsminister ernennt aus der Mitte der Regierungsmitglieder die Chefs der Ministerien."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Ärendenas beredning" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Vorbereitungsarbeiten"

 

2 § Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"2 § Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter.   Upplysningar och yttranden ska också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig.

 

§ 2. Bei der Vorbereitung von Regierungsangelegenheiten sind erforderliche Auskünfte und Stellungnahmen von den betroffenen Behörden einzuholen. Vereinigungen und einzelnen ist im erforderlichen Ausmaß die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 folgende Fassung:
"§ 2. Bei der Vorbereitung von Regierungsangelegenheiten sind erforderliche Auskünfte und Stellungnahmen von den betroffenen Behörden einzuholen. Informationen und Stellungnahmen sind in erforderlichem Umfang von den Kommunen einzuholen. Verbänden und Einzelnen ist im erforderlichen Ausmaß die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben."

 

3 § Regeringsärenden avgörs av regeringen vid regeringssammanträde. Regeringsärenden som gäller verkställighet inom försvarsmakten av författningar eller särskilda regeringsbeslut kan dock, i den omfattning som angives i lag, under statsministerns överinseende avgöras av chefen för det departement till vilket ärendena hör.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 folgende Fassung:
"3 § Regeringsärenden avgörs av regeringen vid regeringssammanträde.
  Regeringsärenden som gäller verkställighet inom försvarsmakten av författningar eller särskilda regeringsbeslut kan dock, i den omfattning som anges i lag, under statsministerns överinseende avgöras av chefen för det departement som ärendena hör till."
 

 

§ 3. Die Regierung beschließt über die Regierungsgeschäfte bei den Kabinettsitzungen. Bei Regierungsgeschäften, die die Durchführung von Gesetzen, Verordnungen oder besonderen Regierungsbeschlüssen in der Landesverteidigung betreffen, kann jedoch der Chef des zuständigen Ministeriums im gesetzlich bestimmten Ausmaß unter der Oberaufsicht des Staatsminister beschließen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 folgende Fassung:
"§ 3. Die Regierung beschließt über die Regierungsgeschäfte bei den Kabinettsitzungen.
  Bei Regierungsgeschäften, die die Durchführung von Gesetzen, Verordnungen oder besonderen Regierungsbeschlüssen in der Landesverteidigung betreffen, kann jedoch der Chef des zuständigen Ministeriums im gesetzlich bestimmten Ausmaß unter der Oberaufsicht des Staatsminister beschließen.

 

4 § Statsministern kallar övriga statsråd till regeringssammanträde och är ordförande vid sammanträdet. Minst fem statsråd skall deltaga i regeringssammanträde.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 folgende Fassung:
"4 § Statsministern kallar övriga statsråd till regeringssammanträde och är ordförande vid sammanträdet. Minst fem statsråd ska delta i regeringssammanträdet."

 

§ 4. Der Staatsminister lädt die übrigen Minister zu den Kabinettsitzungen und führt bei den Sitzungen den Vorsitz. An den Kabinettssitzungen müssen jeweils mindestens fünf Minister teilnehmen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 folgende Fassung:
"§ 4. Der Staatsminister lädt die übrigen Minister zu den Kabinettsitzungen und führt bei den Sitzungen den Vorsitz. An den Kabinettssitzungen müssen jeweils mindestens fünf Minister teilnehmen."

5 § Departementschef är vid regeringssammanträde föredragande i ärende som hör till hans departement. Statsministern kan dock förordna att ärende eller grupp av ärenden, som hör till visst departement, skall föredragas av annat statsråd än departementschefen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 folgende Fassung:
"5 § Vid ett regeringssammanträde är departementschefen föredragande i de ärenden som hör till hans eller hennes departement. Statsministern kan dock förordna att ett ärende eller en grupp av ärenden, som hör till ett visst departement, ska föredras av ett annat statsråd än departementschefen."

 

§ 5. Bei den Kabinettssitzungen sind die Minister Referenten für die zu ihrem Geschäftsbereich gehörenden Gegenstände. Der Staatsminister kann jedoch einen anderen Minister als den, der das Ministerium leitet, mit der Berichterstattung über einen Gegenstand oder eine Gruppe von Gegenständen, die in den Geschäftsbereich eines bestimmten Ministeriums fallen, beauftragen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 folgende Fassung:
"§ 5. Bei einer Kabinettssitzung sind die Minister Referenten für die zu ihrem Geschäftsbereich gehörenden Gegenstände. Der Staatsminister kann jedoch einen anderen Minister als den, der das Ministerium leitet, mit der Berichterstattung über einen Gegenstand oder eine Gruppe von Gegenständen, die in den Geschäftsbereich eines bestimmten Ministeriums fallen, beauftragen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Protokoll och skiljaktig mening" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Protokoll und abweichende Meinungen"

 

6 § Vid regeringssammanträde föres protokoll. Skiljaktig mening skall antecknas i protokollet.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 folgende Fassung:
"6 § Vid regeringssammanträden ska protokoll föras. Skiljaktiga meningar ska antecknas i protokollet.

 

§ 6. Bei den Kabinettssitzungen ist ein Protokoll zu führen. Abweichende Meinungen sind im Protokoll festzuhalten.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 folgende Fassung:
"§ 6. Bei den Kabinettssitzungen ist ein Protokoll zu führen. Abweichende Meinungen sind im Protokoll festzuhalten."

 

7 § Författningar, förslag till riksdagen och andra expeditioner av regeringens beslut skall för att bliva gällande skrivas under av statsministern eller annat statsråd på regeringens vägnar. Regeringen kan dock genom förordning föreskriva att tjänsteman i särskilda fall får skriva under expedition.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"7 § Författningar, förslag till riksdagen och andra beslut som ska expedieras ska för att bli gällande skrivas under av statministern eller ett annat statsråd på regeringens vägnar. Regeringen kan dock genom förordning föreskriva att en tjänsteman i särskilda fall ska få skriva under beslut som ska expedieras."

 

§ 7. Gesetze, Verordnungen, Regierungsvorlagen und sonstige Ausfertigungen von Regierungsbeschlüssen sind, um Gültigkeit zu erlangen, vom Staatsminister oder einem anderen Regierungsmitglied im Namen der Regierung zu unterzeichnen. Die Regierung kann jedoch durch Erlaß verordnen, daß in besonderen Fällen ein Beamter die Ausfertigung unterzeichnet.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 folgende Fassung:
"§ 7. Gesetze, Verordnungen, Regierungsvorlagen und andere Beschlüsse sind, um Gültigkeit zu erlangen, vom Staatsminister oder einem anderen Regierungsmitglied im Namen der Regierung zu unterzeichnen. Die Regierung kann jedoch durch Erlaß verordnen, daß in besonderen Fällen ein Beamter die Ausfertigung unterzeichnet."

 

8 § Statsministern kan utse ett av de övriga statsråden att i egenskap av ställföreträdare vid förfall för statsministern fullgöra hans uppgifter. Har statsministern ej utsett ställföreträdare eller har också denne förfall, övertages statsministerns uppgifter i stället av det av de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd lika länge, har den äldste av dem företräde.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 8 in geänderter Fassung an eine andere Stelle verschoben (neuer § 10 im Kap. 6) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 8. Der Staatsminister kann eines der anderen Regierungsmitglieder dazu bestimmen, bei Verhinderung des Staatsminister dessen Geschäfte stellvertretend zu übernehmen. Hat der Staatsminister keinen Stellvertreter bestimmt oder ist auch der Stellvertreter verhindert, übernimmt statt dessen der dienstälteste amtierende Minister die Geschäfte des Staatsminister. Wenn zwei oder mehrere Minister gleich lange im Amt sind, hat der älteste von ihnen den Vortritt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 8 in geänderter Fassung an eine andere Stelle verschoben (neuer § 10 im Kap. 6) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 8 vollständig neu gefasst.

 

Kapitel 8 - Gesetze und sonstige Vorschriften

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 8 vollständig neu gefasst.

 

1 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att dödsstraff skall kunna ådömas.

Lag eller annan föreskrift får ej innebära att svensk medborgare skall kunna landsförvisas eller eljest hindras att återvända till riket eller att svens medborgare som är bosatt i riket skall kunna beröfvas sitt medborgarskap i annat fall än då han är eller samtidigt blir medborgare i annan statt.

Lag eller annan föreskrift får ej innebära att straff eller annan brottspåföljd skall kunna ådömas för gärning som icke var belagd med brottspåföljd, när den förövades, eller att svårare brottspåföljd skall kunna ådömas för gärningen än den som var föreskriften då. Vad nu sagts om brottspåföljd gäller även förerkande eller annan särskild rättsverkan av brott.

Enskild skall vara tillförsäkrad ersättning enligt grunder som bestämmes i lag för det fall att hans egendom tages i anspråk genom expropriation eller annat sådant förgogande.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"1 § Av bestämmelserna i 2 kap. om grundläggande fri- och rättigheter följer att föreskrifter av visst innehåll ej får meddelas eller får meddelas endast genom lag."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"1 § Av bestämmelserna i 2 kap. om grundläggande fri- och rättigheter följer att föreskrifter av visst innehåll ej får meddelas eller får meddelas endast genom lag samt att förslag till lag i vissa fall skall behandlas i särskild ordning."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"1 § Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner.

  Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller förordning."

 

§ 1. Ein Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift darf nicht bedeuten, daß zur Todesstrafe verurteilt werden kann.

Ein Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift darf nicht bedeuten, daß ein schwedischer Staatsangehöriger des Landes verwiesen oder sonst gehindert werden kann, in das Reich zurückzukehren, oder daß einem im Reich wohnenden schwedischen Staatsangehörigen seine Staatsangehörigkeit entzogen werden kann, wenn er gleichzeitig Staatsangehöriger eines anderen Staates ist oder wird.

Ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift darf nicht bedeuten, daß mit Strafe oder mit einer anderen Strafverfolgung wegen einer verübten, nicht mit Strafverfolgung belegten Tat verurteilt werden kann oder daß mit einer schwereren Strafverfolgung als vorgeschrieben verurteilt werden kann. Was hier über die Strafverfolgung gesagt wird, gilt auch für die Verwirkung oder für eine andere bestimmte Rechtsfolge aus einem Verbrechen.

Dem Einzelnen ist auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen eine Entschädigung für den Fall zugesichert, daß sein Eigentum durch Enteignung oder durch eine andere solche Verfügung in Anspruch genommen worden ist.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"§ 1. Aus den Bestimmungen von Kap. 2 über die Grundrechte und Freiheiten folgt, daß Vorschriften bestimmten Inhalts nicht erlassen oder nur durch Gesetz erlassen werden dürfen."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 1. Aus den Bestimmungen von Kap. 2 über die Grundrechte und Freiheiten folgt, daß Vorschriften bestimmten Inhalts nicht erlassen oder nur durch Gesetz erlassen werden dürfen und daß die Behandlung von Gesetzesvorlagen in gewissen Fällen nach einer besonderen Ordnung zu erfolgen hat."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 1. Rechtsvorschriften werden durch den Reichstag als Gesetz oder duch die Regierung als Verordnung erlassen. Rechtsvorschriften können nach der Ermächtigung durch den Reichstag oder die Regierung durch andere Regierungsbehörden und die Gemeinden erlassen werden.
  Ermächtigungen zur Ausgabe von Rechtsvorschriften sind stets durch Gesetz oder Verordnung zu erteilen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Föreskrifter som meddelas genom lag" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift eingefügt:

"Vorschriften, die durch Gesetze zu erlassen sind"

 

2 § Föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes meddelas genom lag. Sådana föreskrifter är bland andra:
1. föreskrifter om svenskt medborgarskap,
2. föreskrifter om rätt till släktnamn, om äktenskap och föräldraskap, om arv och testamente samt om familjeförhållanden i övrigt,

3. föreskrifter om rätt till fast och lös egendom, om avtal samt om bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"2 § Föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser
1. enskildas personliga ställning och deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes,
2. förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden,
3. grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen samt kommunernas befogenheter i övrigt och deras åligganden,
4. trossamfund och grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund,
5. rådgivande folkomröstning i hela riket och förfarandet vid folkomröstning i en grundlagsfråga, eller
6. val till Europaparlamentet.
  Även av andra bestämmelser i denna regeringsform och av annan grundlag följer att föreskrifter av visst innehåll ska meddelas genom lag."

 

§ 2. Vorschriften über die persönliche Stellung einzelner und ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden durch Gesetz erlassen. Solche Vorschriften sind u. a.
1. Vorschriften über die schwedische Staatsangehörigkeit;
2. Vorschriften über das Recht am Familiennamen, über Ehe und Elternschaft, Erbschaft und Testament sowie sonstige Familienverhältnisse;
3. Vorschriften über die Rechte an Immobilien und beweglicher Habe, über Verträge sowie über Gesellschaften, Vereine, Gemeinschaften und Stiftungen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 2. Vorschriften sind durch Gesetz zu erlassen, wenn sie sich beziehen auf
1. die persönliche Stellung einzelner und ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse;
2. das Verhältnis zwischen dem einzelnen und dem Gemeinwesen, die die Pflichten des einzelnen und im übrigen Eingriffe in seine persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse betreffen,
3. die Grundlagen der kommunalen Organisation und Tätigkeit sowie für die kommunalen Steuern und deren sonstige Zuständigkeiten und Aufgaben,
4. Religionsgemeinschaften sowie die Grundlagen der Kirche von Schweden als Religionsgemeinschaft,
5. reichsweite Volksbefragungen und das Verfahren bei Volksabstimmungen über die Grundgesetze oder
6. Wahlen zum Europaparlament.
  Aus anderen Bestimmungen dieser Regierungsform und der anderen Grundgesetze kann hervorgehen, dass auch andere Vorschriften nur durch Gesetz erlassen werden dürfen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Föreskrifter som meddelas av regeringen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Vorschriften, die durch Verordnungen der Regierung erlassen werden können"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"3 § Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 2 § första stycket 2 och 3. Föreskrifterna får dock inte avse
1. annan rättsverkan av brott än böter,
2. skatt, utom tull på införsel av varor, eller
3. konkurs eller utsökning.
  Riksdagen kan i lag, som innehåller ett bemyndigande enligt första stycket, föreskriva även annan rättsverkan av brott än böter för överträdelse av en föreskrift som meddelas av regeringen med stöd av bemyndigandet."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"§ 3. Der Reichstag kann die Regierung ermächtigen, Vorschriften nach § 2 Abs. 1 Ziffer 2 und 3 zu erlassen. Diese Vorschriften dürfen sich nicht erstrecken auf
1. Rechtsfolgen durch Strafen und Bußen,
2. Steuern, außer auf die Steuern auf Einfuhren von Waren oder
3. Konkurs oder Liquidation.
  Der Reichstag kann in dem Gesetz, welches die Ermächtigung nach Absatz 1 enthält, bestimmen, dass die Verordnungen der Regierung Strafen und Bußen für einen Verstoß gegen diese Verordnungen enthalten dürfen."

 

3 § Föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag.

Sådana föreskrifter är bland andra föreskrifter som begränsar de fri- och rättigheter och det skydd i övrigt som enligt 2 kap. 1-3 §§ tillkommer svensk medborgare, föreskrifter om brott och rättsverkan av brott, föreskrifter om skatt till staten samt föreskrifter om rekvisition och annat sådant förfogande

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurden im § 3 die Worte "som begränsar de fri- och rättigheter och det skydd i övrigt som enligt 2 kap. 1-3 §§ tillkommer svensk medborgare, föreskrifter" sowie die nachfolgenden (2x) Worte "föreskrifter" mit Wirkung vom 1. Januar 1977 gestrichen

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 3 in den neuen § 2 integriert und deshalb aufgehoben.

 

§ 3. Vorschriften über das Verhältnis zwischen dem einzelnen und dem Gemeinwesen, die die Pflichten des einzelnen und im übrigen Eingriffe in seine persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse betreffen, werden durch Gesetz erlassen.

Zu diesen Vorschriften gehören u. a. die Vorschriften, die die Freiheiten und Rechte und den Schutz im übrigen beschränken, der nach Kap. 2 §§ 1 - 3 einem schwedischen Staatsangehörigen zusteht, Vorschriften über Delikte und ihre Rechtsfolgen, über staatliche Steuern sowie Requisition und ähnliche Verfügungen.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurden im § 3 die Worte "Vorschriften, die die Freiheiten und Rechte und den Schutz im übrigen beschränken, der nach Kap. 2 §§ 1 - 3 einem schwedischen Staatsangehörigen zusteht, Vorschriften" mit Wirkung vom 1. Januar 1977 gestrichen

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 3 in den neuen § 2 integriert und deshalb aufgehoben.

4 § Föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela riket meddelas genom lag.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"4 § Föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela riket och om förfarandet vid folkomröstning i grundlagsfråga meddelas genom lag."

Durch Gesetz Nr. 1994:1375 wurde dem § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgender Absatz angefügt:
"I lag meddelas också föreskrifter om val till parlamentarisk församling inom Europeiska unionen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 4 in den neuen § 2 integriert und deshalb aufgehoben.

 

§ 4. Vorschriften über die konsultative Volksabstimmung im ganzen Reich werden durch Gesetz erlassen.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 4. Vorschriften über die konsultative Volksabstimmung im ganzen Reich und über das Verfahren bei Volksabstimmungen in Grundgesetzfragen werden durch Gesetz erlassen."

Durch Gesetz Nr. 1994:1375 wurde dem § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgender Absatz angefügt:
"Vorschriften über die Wahl zu einer parlamentarischen Versammlung der Europäischen Union werden durch Gesetz erlassen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 4 in den neuen § 2 integriert und deshalb aufgehoben.

5 § Grunderna för ändringar i rikets indelning i kommuner samt grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen bestämmes i lag. I lag meddelas också föreskrifter om kommunernas befogenheter i övrigt och om deras åligganden.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 4 in den neuen § 2 integriert und deshalb aufgehoben.

 

§ 5. Die Grundlagen für die Änderung der Einteilung des Reiches in Gemeinden sowie die Grundlagen für die Organisation und Tätigkeitsformen der Gemeinden und für die kommunale Besteuerung werden gesetzlich festgelegt. Durch Gesetz werden auch die Vorschriften über die Befugnisse der Gemeinden im übrigen und über ihre Pflichten erlassen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 5 in den neuen § 2 integriert und deshalb aufgehoben.

6 § Under tid då riksmöte ej pågår kan finans- och skattentskotten, efter bemyndigande i lag om annan skattt än skatt på inkomst, förmögenheit, arv eller gåva, på förstlag av regeringen bestämma om skattestaten eller besluta att skatt som avses i lagen skall börja eller upphöra att utgå. Bemyndigande kan innefatta rätt att göra skillnad mellan olika slag av verksamhet och alika delar av riket. Finans- och skattentskotten  utövar sind beslutanderrätt vid gemensamt sammanträde. Beslut fattas på riksdagens vägnar genom lag.
.

Lag som finanz- och skattenskotten har beslutat med stöd av första stycket skall av regeringen underställas riksdagen inom en månad från början av närmast följande riksmöte. Riksdagen prövar lagen indom en månad härefter.

Durch Gesetz Nr. 1994:1470 wurde der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurde ein neuer § 6 mit folgender Fassung mit Wirkung vom 1. Januar 2000 eingefügt:
"6 § Föreskrifter om trossamfund meddelas i lag. I lag skall också meddelas föreskrifter om grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund.
  Vid stiftande, ändring eller upphävande av sådan lag gäller vad som sägs i 16 § om stiftande av riksdagsordningen."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 6 in den neuen § 2 integriert und deshalb aufgehoben.

 

§ 6. Außerhalb der Reichstagssession können der Haushalts- und der Steuerausschuß aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung bei anderen Steuern als der Einkommens-, Vermögens-, Erbschafts- oder Schenkungssteuer auf Vorschlag der Regierung den Steuersatz festsetzen sowie beschließen, daß mit der Erhebung einer im Gesetz vorgesehenen Steuer begonnen oder aufgehört wird. Die Ermächtigung kann das Recht beinhalten, hierbei verschiedene Arten von Tätigkeiten und verschiedene Teile des Reiches unterschiedlich zu behandeln. Der Finanz- und der Steuerausschuß üben ihre Beschlußbefugnis in gemeinsamer Sitzung aus. Die Beschlüsse ergehen im Namen des Reichstages als Gesetz.

Vom Haushaltsausschuß und Steuerausschuß gemäß Abs. 1 beschlossene Gesetze hat die Regierung dem Reichstag binnen einem Monat nach Beginn der nächstfolgenden Reichstagssession vorzulegen. Der Reichstag hat die Gesetze binnen einem Monat danach zu prüfen.

Durch Gesetz Nr. 1994:1470 wurde der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurde ein neuer § 6 mit folgender Fassung mit Wirkung vom 1. Januar 2000 eingefügt:
"§ 6. Vorschriften betreffend Religionsgemeinschaften werden durch Gesetz erlassen. Durch Gesetz müssen auch die Grundlagen der Kirche von Schweden bestimmt werden.
  Ein solches Gesetz kann nur gemäß den, für den Erlaß der Reichstagsordnung geltenden Vorschriften des § 16 erlassen, geändert oder aufgehoben werden."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 6 in den neuen § 2 integriert und deshalb aufgehoben.

7 § Utan hinder av 3 eller 5 § kan regeringen efter bemyndigande i lag genom förordning meddela föreskrifter om annat än skatt, om föreskrifterna avser något av följande ämnen:

1. skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
2. utlännings vistelse i riket,
3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillgångar, tillverkning, kommunikationer, kreditgivning eller näringsverksamhet,
4. jakt, fiske eller natur- och miljövård,
5. trafik eller ordningen på allmän plats,
6. undervisning och utbildning.

Utan hinder av 3§ kan regeringen efter bemyndigande i lag genom förordning meddela föreskrifter om förbud att röja sådant som någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt.

Bemyndigande som avses i denna paragraf medför ej rätt att meddela föreskrifter som i annat hänseende än som angives i andra sycket begränsar någon av de fri- och rättigheter eller det skydd i övrigt som enligt 2 kap. 1-3 §§ tillkommer svensk medborgare. Sådant bemyndigande medför ej heller rätt att meddela föreskrifter om annan rättsverkan av brott än böter. Riksdagen kan i lag, som innehåller bemyndigande med stöd av denna paragraf, föreskriva även annan rättsverkan än böter för överträdelse av föreskrift som regeringen meddelar med stöd av bemyndigandet.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 wie folgt geändert:
- die Ziffern 3 und 4 erhielten folgende Fassung:
"3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillgångar, tillverkning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, eller utformning av byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljö,
4. jakt, fiske, djurskydd eller natur- och miljövård, "
- an Stelle des Abs. 2, der gestrichen wurde, wurde dem Abs. 1 folgende Ziffer angefügt:
"7. förbud att röja sådant som någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt,"
- der Abs. 3, der Abs. 2 wurde, erhielt folgende Fassung:
"Bemyndigande som avses i första stycket medför ej rätt att meddela föreskrifter om annan rättsverkan av brott än böter. Riksdagen kan i lag, som innehåller bemyndigande med stöd av första stycket, föreskriva även annan rättsverkan än böter för överträdelse av föreskrift som regeringen meddelar med stöd av bemyndigandet."
 

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 7 Abs. 1 Ziff. 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillgångar, tillverkning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, ransonering, återanvändning och återvinning av material, utformning av byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljö eller tillståndsplikt i fråga om åtgärder med byggnader och anläggningar,"

Durch Gesetz Nr. 1994:1481 erhielt der § 7 Abs. 1 Ziff. 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgende Fassung:
"4. jakt, fiske, djurskydd, natur- och miljövård eller hushållning med naturresurser,"

Durch Gesetz Nr. 1998:1435 wurde der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1999 wie folgt geändert:
- die Ziffer 4 erhielt folgende Fassung:
"4. jakt, fiske, djurskydd eller natur- och miljövård, "
- dem Abs. 1 wurde folgende Ziffer angefügt:

"8. skydd för personlig integritet vid registrering av uppgifter med hjälp av automatisk databehandling."

Durch Gesetz Nr. 2002:903 erhielt der § 7Abs. 1 Ziffer 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgende Fassung:
"4. kulturmiljö, jakt, fiske, djurskydd eller natur- och miljövård, "

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 6 in die neuen § 3 bis 5 integriert und deshalb aufgehoben.

 

§ 7. Unbeschadet der Vorschriften von § 3 oder 5 kann die Regierung aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung auf dem Verordnungsweg in anderen Bereichen als im Steuerbereich Vorschriften erlassen, wenn diese einen der folgenden Gegenstände betreffen.:
1. Schutz des Lebens, der persönlichen Sicherheit oder Gesundheit;
2. Aufenthalt von Ausländern im Reich;
3. Ein- und Ausfuhr von Waren, Geld oder sonstigen Vermögenswerten; Produktion, Verkehr, Kreditgewährung oder wirtschaftliche Tätigkeit;
4. Jagd, Fischerei, Natur- und Umweltschutz;
5. Verkehr und Ordnung auf öffentlichen Plätzen;
6. Unterricht und Ausbildung.

Unbeschadet der Vorschriften von § 3 kann die Regierung aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung auf dem Verordnungswege Vorschriften über das Verbot erlassen, im öffentlichen Dienst oder in Ausübung der Dienstpflicht in Erfahrung gebrachte Dinge weiterzugeben.

Eine Ermächtigung nach diesem Paragraphen, berechtigt nicht dazu, Vorschriften zu erlassen, die in anderer Beziehung, als es in Absatz 2 angegeben ist, irgendwelche Freiheiten und Rechte oder den Schutz, die nach Kap. 2 §§ 1 - 3 jedem Schwedischen Staatsangehörigen zustehen, zu beschränken. Eine solche Ermächtigung hat auch nicht das Recht zur Folge, Vorschriften über andere Rechtsfolgen aus Verbrechen als Strafe zu erlassen. Der Reichstag kann durch ein Gesetz, das eine Ermächtigung im Sinne dieses Paragraphen enthält, auch andere strafrechtliche Folgen als Geldbußen für die Übertragung von Vorschriften festsetzen, die die Regierung kraft der Ermächtigung erläßt.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 wie folgt geändert:
- die Ziffern 3 und 4 erhielten folgende Fassung:
3. Ein- und Ausfuhr von Waren, Geld oder sonstigen Vermögenswerten; Produktion, Verkehr, Kreditgewährung, wirtschaftliche Tätigkeit, sowie die Gestaltung von Bauten, Anlagen und Siedlungsumwelt;
4. Jagd, Fischerei, Tierschutz, Natur- und Umweltschutz"

- an Stelle des Abs. 2, der gestrichen wurde, wurde dem Abs. 1 folgende Ziffer angefügt:
"7. Verbot der Offenlegung von Dingen, die jemand im öffentlichen Dienst oder bei Ausübung seiner Dienstpflicht erfahren hat."
- der Abs. 3, der Abs. 2 wurde, erhielt folgende Fassung:
"Eine Ermächtigung , auf die sich Abs. 1 bezieht, berechtigt nicht dazu, Vorschriften über andere strafrechtliche Folgen von Straftaten als Geldbußen zu erlassen. Der Reichstag kann durch ein Gesetz, das eine Ermächtigung im Sinne von Abs. 1 enthält, auch andere strafrechtliche Folgen als Geldbußen für die Übertragung von Vorschriften festsetzen, die die Regierung kraft der Ermächtigung erläßt."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 7 Abs. 1 Ziff. 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"3. Ein- und Ausfuhr von Waren, Geld oder sonstigen Vermögenswerten; Produktion, Verkehr, Kreditgewährung, wirtschaftliche Tätigkeit, Rationierung, Wiederverwendung und Wiedergewinnung von Materialien sowie die Gestaltung von Bauten, Anlagen und Siedlungsumwelt oder Genehmigungspflicht im Bereich von Maßnahmen, die Bauten und Anlagen betreffen;"

Durch Gesetz Nr. 1994:1481 erhielt der § 7 Abs. 1 Ziff. 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgende Fassung:
"4. Jagd, Fischerei, Tierschutz, Natur- und Umweltschutz, sowie die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen,"

Durch Gesetz Nr. 1998:1435 wurde der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1999 wie folgt geändert:
- die Ziffer 4 erhielt folgende Fassung:
"4. Jagd, Fischerei, Tierschutz, Natur- und Umweltschutz"

- dem Abs. 1 wurde folgende Ziffer angefügt:

"8. Schutz der persönlichen Integrität bei der Behandlung registrierter personenbezogener Daten."

Durch Gesetz Nr. 2002:903 erhielt der § 7Abs. 1 Ziffer 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgende Fassung:
"4. Kulturlandwirtschaft, Jagd, Fischerei, Tierschutz, Natur- und Umweltschutz,"

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 6 in die neuen § 3 bis 5 integriert und deshalb aufgehoben.

 

8 § Utan hinder av 2, 3 eller 5 § kan regeringen efter bemyndigande i lag genom förordning meddela föreskrifter om anstånd med att fullgöra förpliktelse.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"4 § Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 2 § första stycket 1–3 om anstånd med att fullgöra förpliktelser."

 

§ 8. Unbeschadet der Vorschriften von § 2, 3 oder 5 kann die Regierung aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung auf dem Verordnungsweg Vorschriften über die Gewährung von Aufschub bei der Erfüllung von Verpflichtungen erlassen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 4. Der Reichstag kann die Regierung ermächtigen, unbeschadet von § 2 Abs. 1-3  Vorschriften über die Gewährung von Aufschub bei der Erfüllung von Verpflichtungen erlassen."

9 § Utan hinder av 3 § kan regeringen efter bemyndigande i lag genom förordning meddela föreskrifter om tull på införsel av vara.
 

Regeringen eller kommun kan efter riksdagens bemyndigande meddela sådana föreskrifter om avgifter, som på grund av 3 § annars skall meddelas av riksdagen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 6 in den neuen § 2 integriert und deshalb aufgehoben.

 

§ 9. Unbeschadet der Vorschriften von § 3 kann die Regierung aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung auf dem Verordnungsweg Zollvorschriften für die Einfuhr von Waren erlassen.

Die Regierung oder eine Gemeinde kann nach Ermächtigung durch den Reichstag Vorschriften über Abgaben erlassen, die nach § 3 sonst vom Reichstag zu erlassen sind.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 6 in den neuen § 2 integriert und deshalb aufgehoben.

 

10 § Regeringen kan efter bemyndigande i lag i ämne som angives i 7 § första stycket eller 9 § genom förordning bestämma att föreskrift i lagen skall börja eller upphöra att tillämpas. Detta gäller även om föreskriften begränsar någon av de fri- och rättigheter eller det skydd i övrigt som enligt 2 kap. 1 - 3 §§ tillkommer svensk medborgare.
.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde § 10 Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"5 § Riksdagen kan i en lag bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om
1. när lagen ska träda i kraft,
2. när delar av lagen ska börja eller upphöra att tillämpas, eller
3. tillämpning av lagen i förhållande till ett annat land eller en mellanfolklig organisation."

 

§ 10. Die Regierung kann aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung in einem der in § 7 Abs. 1 oder § 9 angegebenen Bereiche auf dem Verordnungsweg verfügen, daß die Durchführung gesetzlicher Vorschriften eingeleitet oder beendet wird. Dies gilt auch für Vorschriften, die die Freiheiten und Rechte und den Schutz im übrigen beschränken, die einem schwedischen Staatsangehörigen gemäß Kap. 2 §§ 1 - 3 zustehen.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde § 10 Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 5. Der Reichstag kann die Regierung durch Gesetz ermächtigen, Vorschriften zu erlassen über
1. das Inkrafttreten von Gesetzen,
2. das Wirksamwerden von Teilen eines Gesetzes oder wenn solche nicht mehr anzuwenden sind, oder
3. die Anwendung von Gesetzen in Bezug auf ein anderes Land oder eine internationale Organisation."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"6 § Föreskrifter som regeringen meddelat med stöd av ett bemyndigande enligt denna regeringsform ska underställas riksdagen för prövning om riksdagen bestämmer det."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"§ 6. Vorschriften, die die Regierung kraft einer in dieser Regierungsform vorgesehenen Ermächtigung erlässt, sind dem Reichstag zur Prüfung vorzulegen, wenn der Reichstag dies bestimmt. "

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011der bisherige Paragraf 13 in folgender Fassung eingefügt:
"7 § Regeringen får utöver vad som följer av 3–5 §§ meddela
1. föreskrifter om verkställighet av lag, och
2. föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen.
  Regeringens föreskrifter enligt första stycket får inte avse riksdagen eller dess myndigheter. Regeringen får inte heller med stöd av bestämmelsen i första stycket 2 meddela föreskrifter som avser den kommunala beskattningen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011der bisherige Paragraf 13 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 7. Die Regierung kann über die Vorschriften der §§ 3-5 hinaus auf dem Verordnungsweg folgendes beschließen:
1. Vorschriften für die Durchführung von Gesetzen;
2. Vorschriften, die gemäß Grundgesetz nicht vom Reichstag erlassen werden müssen.
Die Verordnungen der Regierung nach dem Absatz 1 dürfen den Reichstag und deren Behörden nicht berühren. Die Regierung kann keine Verordnungen gemäß Ziffer 2 über kommunale Steuern erlassen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"8 § Att regeringen får meddela föreskrifter i ett visst ämne hindrar inte att riksdagen meddelar föreskrifter i samma ämne."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"§ 8. Wenn die Regierung in einem bestimmten Bereich Vorschriften nicht erlässt, kann der Reichstag für denselben Bereich Vorschriften durch Gesetz erlassen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Föreskrifter som meddelas av andra än riksdagen och regeringen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Vorschriften, die durch andere, als Reichstag oder Regierung erlassen werden können"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"9 § Riksdagen kan bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter enligt 2 § första stycket 2 om föreskrifterna avser
1. avgifter, eller
2. skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i kommunen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"§ 9. Der Reichstag kann eine Kommune ermächtigen, Vorschriften gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 zu erlassen, die sich beziehen auf
1. Gebühren, oder
2. Steuern, die sich auf die Verkehrssituation in der Gemeinde auswirken."

 

11 § Bemyndigar riksdagen enligt denna regeringsform regeringen att meddela föreskrifter i visst ämne, kan riksdagen därvid medgiva att regeringen överlåter åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela bestämmelser i ämnet. I fall som nu sagts kan riksdagen ochså uppdraga åt förvaltningsmyndighet under riksdagen att meddela sådana bestämmelser.
 

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurden mit Wirkung vom 1. Januar 1977 im § 11 Satz 1 die Worte "denna regeringsform" ersetzt durch "detta kapitel".

Durch Gesetz Nr. 1991:1501 wurde der Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1992 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"10 § Om riksdagen enligt detta kapitel bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter i ett visst ämne, kan riksdagen också medge att regeringen bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter i ämnet."
 

 

§ 11. Ermächtigt der Reichstag gemäß dieser Regierungsform die Regierung zum Erlaß von Vorschriften in einem bestimmten Bereich, kann der Reichstag der Regierung dabei die Genehmigung erteilen, den Erlaß der einschlägigen Vorschriften einer Verwaltungsbehörde oder Gemeinde zu übertragen. In diesem Falle kann auch der Reichstag eine Verwaltungsbehörde, die dem Reichstag unterstellt ist, beauftragen, solche Bestimmungen zu erlassen.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurden mit Wirkung vom 1. Januar 1977 im § 11 Satz 1 die Worte "dieser Regierungsform" ersetzt durch "diesem Kapitel ".

Durch Gesetz Nr. 1991:1501 wurde der Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1992 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 10. Wenn der Reichstag gemäß diesem Kapitel die Regierung ermächtigt hat, Vorschriften in einem bestimmten Bereich zu erlassen, kann er die Regierung auch ermächtigen, Verwaltungsbehörden oder Kommunen den Erlaß solcher Vorschriften zu übertragen."

 

12 § Föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av bemyndigande som avses i denna regeringsform skall underställas riksdagen för prövning, om riksdagen bestämmer det.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine andere Stelle (neuer § 6) verschoben und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 12. Vorschriften, die die Regierung kraft einer in dieser Regierungsform vorgesehenen Ermächtigung erläßt, sind dem Reichstag zur Prüfung vorzulegen, wenn der Reichstag dies bestimmt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine andere Stelle (neuer § 6) verschoben und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

13 § Regeringen får utöver vad som följer av 7–10 §§ genom förordning besluta
1. föreskrifter om verkställighet av lag,
2. föreskrifter som ej enligt grundlag skall meddelas av riksdagen.

Regeringen får ej på grund av första stycket besluta föreskrifter som avser riksdagen eller dess myndigheter. Den får ej heller på grund av bestämmelsen i första stycket 2 besluta föreskrifter som avser den kommunala beskattningen.

Regeringen får i förordning som avses i första stycket överlåta åt myndighet under regeringen att meddela bestämmelser i ämnet.
 

Durch Gesetz Nr. 1991:1501 wurde dem § 13 Absatz 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1992 folgender Satz angefügt:
"Utan hinder av andra stycket får regeringen också i förordning överlåta åt riksdagens myndigheter att meddela bestämmelser som anges i första stycket och som ej avser förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 13 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine andere Stelle (neuer § 7) verschoben und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 13. Die Regierung kann über die Vorschriften der §§ 7-10 hinaus auf dem Verordnungsweg folgendes beschließen:
1. Vorschriften für die Durchführung von Gesetzen;
2. Vorschriften, die gemäß Grundgesetz nicht vom Reichstag erlassen werden müssen.

Die Regierung darf aufgrund von Abs. 1 keine Vorschriften erlassen, die den Reichstag oder seine Behörden betreffen. Sie darf aufgrund von Abs. 1 Ziffer 2 auch keine Vorschriften erlassen, die die kommunale Besteuerung betreffen.

Die Regierung kann durch eine Verordnung im Sinne von Abs. 1 eine der Regierung unterstellte Behörde dazu ermächtigen, die einschlägigen Vorschriften zu erlassen.

Durch Gesetz Nr. 1991:1501 wurde dem § 13 Absatz 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1992 folgender Satz angefügt:
"Unbeschadet der Vorschriften von Abs. 2 kann die Regierung durch Verordnung auch die Behörden des Reichstages zum Erlaß von Vorschriften im Sinne von Abs. 1 ermächtigen, die die Verhältnisse im Reichstag oder bei dessen Behörden nicht berühren."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 13 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine andere Stelle (neuer § 7) verschoben und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"11 § Regeringen får bemyndiga en myndighet under regeringen eller någon av riksdagens myndigheter att meddela föreskrifter enligt 7 §. Ett bemyndigande till riksdagens myndigheter får dock inte avse förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"§ 11. Die Regierung kann Regierungsbehörden oder auch Behörden des Reichstags ermächtigen, Vorschriften gemäß § 7 zu erlassen. Die Ermächtigung der Behörden den Reichstags kann die Verhältnisse im Reichstag oder bei dessen Behörden nicht berühren.."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"12 § Föreskrifter som en myndighet under regeringen meddelat med stöd av ett bemyndigande enligt 10 eller 11 § ska underställas regeringen för prövning om regeringen bestämmer det."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"§ 12. Vorschriften, die eine Regierungsbehörde kraft der Bestimmungen des § 10 oder 11 vorgesehenen Ermächtigung erläßt, sind der Regierung zur Prüfung vorzulegen, wenn die Regierung dies bestimmt. "

 

14 § Behörighet för regeringen att besluta föreskrifter i visst ämne utgör ej hinder för riksdagen att genom lag meddela föreskrifter i samma ämne.

Durch Gesetz Nr. 1991:1501 wurden dem § 14 mit Wirkung vom 1. Januar 1992 folgende Absätze angefügt:
"Riksdagen kan genom lag uppdra åt Riksbanken att meddela föreskrifter inom dess ansvarsområde enligt 9 kap.

  Efter bemyndigande i lag kan riksdagens myndigheter meddela föreskrifter som avser förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter."

Durch Gesetz Nr. 2002:902 wurden dem § 14 Abs. 2 folgende Worte mit Wirkung vom 1. Januar 2003 angefügt:
"och beträffande des uppgift att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 14 Abs. 1 als neuer § 8 ausgegliedert und der restliche Paragraf erhielt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"13 § Riksdagen kan genom lag uppdra åt Riksbanken att meddela föreskrifter inom dess ansvarsområde enligt 9 kap. och i fråga om dess uppgift att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

  Riksdagen kan bemyndiga riksdagens myndigheter att meddela föreskrifter som avser förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter."

 

§ 14. Die Befugnis der Regierung, in einem bestimmten Bereich Vorschriften zu erlassen, stellt für den Reichstag kein Hindernis dar, im selben Bereich Vorschriften durch Gesetz zu erlassen.

Durch Gesetz Nr. 1991:1501 wurden dem § 14 mit Wirkung vom 1. Januar 1992 folgende Absätze angefügt:
"Der Reichstag kann die Reichsbank durch Gesetz dazu ermächtigen, in ihrem in Kap. 9 angegebenen Geschäftsbereich Vorschriften zu erlassen.
  Die Behörden des Reichstages können, wenn sie dazu gesetzlich ermächtigt werden, Vorschriften erlassen, die die Verhältnisse im Reichstag und bei den Behörden des Reichstages betreffen."

Durch Gesetz Nr. 2002:902 wurden dem § 14 Abs. 2 folgende Worte mit Wirkung vom 1. Januar 2003 angefügt:
", gleichwohl betreffend deren auf Zuständigkeit bei der Förderung eines sicheren und effizienten Zahlungsverkehrs"

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 14 Abs. 1 als neuer § 8 ausgegliedert und der restliche Paragraf erhielt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 13. Der Reichstag kann die Reichsbank durch Gesetz dazu ermächtigen, in ihrem in Kap. 9 angegebenen Geschäftsbereich Vorschriften zu erlassen, gleichwohl auch im Hinblick auf deren Zuständigkeit bei der Förderung eines sicheren und effizienten Zahlungsverkehrs.

  Der Reichstag kann seine Behörden ermächtigen, Vorschriften erlassen, die die Verhältnisse im Reichstag und bei den Behörden des Reichstages betreffen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Stiftande av grundlag och riksdagsordningen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Erlaß von Grundgesetzen und der Reichstagsordnung"

 

15 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Det andra beslutet får ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Riksdagen får icke såsom vilande antaga ett förslag om stiftande av grundlag, som är oförenligt med annat vilande grundlagsförslag, utan att samtidigt förkasta det först antagna förslaget.
.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 15 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"15 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Det andra beslutet får ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Vidare skall minst tio månader förflyta mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksdagens kammare och valet, såvida icke konstitutionsutskottet genom beslut, som fattas senast vid ärendets beredning och varom minst fem sjättedelar av ledamöterna förenar sig, medgiver undantag härifrån.

  Riksdagen får icke såsom vilande antaga ett förslag om stiftande av grundlag, som är oförenligt med annat vilande grundlagsförslag, utan att samtidigt förkasta det först antagna förslaget.
  Folkomröstning om vilande grundlagsförslag skall anordnas, om yrkande därom framställes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för bifall till yrkandet. Sådant yrkande skall framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet skall ej beredas i utskott.

  Folkomröstningen skall hållas samtidigt med det val till riksdagen som avses i första stycket. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara huruvida de godtar det vilande grundlagsförslaget eller ej. Förslaget är förkastat, om de flesta av dem som deltager i omröstningen röstar mot förslaget och de till antalet är fler än hälften av dem som har avgivit godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall upptager riksdagen förslaget till slutlig prövning."
 

Durch Gesetz Nr. 1988:1442 wurde im § 15 Abs. 1 Satz 3 das Wort "tio" mit Wirkung vom 1. Januar 1989 ersetzt durch: "nio".
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 15 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"14 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Genom det första beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet får inte fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Det ska dessutom gå minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksdagens kammare och valet, om inte konstitutionsutskottet beslutar om undantag. Ett sådant beslut ska fattas senast vid ärendets beredning och minst fem sjättedelar av ledamöterna måste rösta för beslutet."
 

 

§ 15. Grundgesetze werden durch zwei gleichlautende Beschlüsse verabschiedet. Der zweite Beschluß darf erst dann gefaßt werden, wenn nach dem ersten Beschluß im ganzen Reich Reichstagswahlen abgehalten wurden und der neue Reichstag zusammentritt. Der Reichstag darf keine Grundgesetzvorlage annehmen und für ruhend erklären, die mit einer anderen bereits ruhenden Grundgesetzvorlage unvereinbar ist, ohne letztere gleichzeitig zu verwerfen.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 15 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 15. Grundgesetze werden durch zwei gleichlautende Beschlüsse verabschiedet. Der zweite Beschluß darf erst dann gefaßt werden, wenn nach dem ersten Beschluß im ganzen Reich Reichstagswahlen abgehalten wurden und der neue Reichstag zusammentritt. Ferner haben zwischen der ersten Anmeldung des Gegenstandes im Plenum des Reichstages und den Wahlen mindestens zehn Monate zu verstreichen, sofern der Verfassungsausschuß nicht spätestens bei der Vorbereitung des Gegenstandes mit den Stimmen von mindestens fünf Sechsteln seiner Mitglieder beschließt, hiervon eine Ausnahme zu bewilligen.
  Der Reichstag darf keine Grundgesetzvorlage annehmen und für ruhend erklären, die mit einer anderen bereits ruhenden Grundgesetzvorlage unvereinbar ist, ohne letztere gleichzeitig zu verwerfen.
  Über eine ruhende Grundgesetzvorlage ist eine Volksabstimmung anzuberaumen, wenn mindestens zehn vom Hundert der Reichstagsabgeordneten dies beantragen und mindestens ein Drittel der Abgeordneten für den Antrag stimmt. Ein derartiger Antrag ist binnen fünfzehn Tagen nach der durch den Reichstag erfolgten Annahme und Ruhenderklärung der Grundgesetzvorlage zu stellen. Der Antrag erfährt keine Ausschußbehandlung.
  Die Volksabstimmung ist gleichzeitig mit den in Abs. 1 genannten Reichstagswahlen durchzuführen. Bei der Abstimmung können die Stimmberechtigten erklären, ob sie die ruhende Grundgesetzvorlage gutheißen oder nicht. Die Vorlage gilt als abgelehnt, wenn die Mehrheit der Abstimmungsteilnehmer gegen die Vorlage stimmt und ihre Zahl größer ist als die Hälfte der bei den Reichstagswahlen abgegebenen gültigen Stimmen. Andernfalls hat der Reichstag den Entwurf zur endgültigen Abstimmung zu bringen."

Durch Gesetz Nr. 1988:1442 wurde im § 15 Abs. 1 Satz 3 das Wort "zehn" mit Wirkung vom 1. Januar 1989 ersetzt durch: "neun".

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 15 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 14. Grundgesetze werden durch zwei gleichlautende Beschlüsse verabschiedet. Nach dem ersten Beschluss gilt der Grundgesetzvorschlag als ruhend. Der zweite Beschluß kann frühestens dann gefaßt werden, wenn nach dem ersten Beschluß im ganzen Reich Reichstagswahlen abgehalten wurden und der neugewählte Reichstag zusammengetreten ist. Es müssen zwischen dem ersten Antrag im Reichstagsplenum und der Wahl neun Monate vergangen sein, außer dass der Verfassungsausschuss hierzu eine Ausnahme beschließt. Ein solcher Beschluß muss spätestens bei der Auschußerörterung über den Grundgesetzvorschlag und mit mindestens fünf Sechsteln aller Mitglieder beschlossen werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisher § 15 Abs. 2) mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"15 § Riksdagen får inte såsom vilande anta ett förslag om stiftande av grundlag som är oförenligt med ett annat vilande grundlagsförslag, utan att samtidigt avslå det först antagna förslaget."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisher § 15 Abs. 2) mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"§ 15. Der Reichstag darf keine Grundgesetzvorlage annehmen und für ruhend erklären, die mit einer anderen bereits ruhenden Grundgesetzvorlage unvereinbar ist, ohne letztere gleichzeitig zu verwerfen.
"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"16 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott.
  Folkomröstningen ska hållas samtidigt med det val till riksdagen som avses i 14 §. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara om de godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget är förkastat, om de som röstat mot förslaget är fler än de som röstat för förslaget och de som röstat mot till antalet är fler än hälften av dem som har avgett godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall tar riksdagen upp förslaget till slutlig prövning."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"§ 16. Über eine ruhende Grundgesetzvorlage ist eine Volksabstimmung anzuberaumen, wenn mindestens zehn vom Hundert der Reichstagsabgeordneten dies beantragen und mindestens ein Drittel der Abgeordneten für den Antrag stimmt. Ein derartiger Antrag ist binnen fünfzehn Tagen nach der durch den Reichstag erfolgten Annahme und Ruhenderklärung der Grundgesetzvorlage zu stellen. Der Antrag erfährt keine Ausschussbehandlung.

  Die Volksabstimmung ist gleichzeitig mit den in § 14 genannten Reichstagswahlen durchzuführen. Bei der Abstimmung können die Stimmberechtigten erklären, ob sie die ruhende Grundgesetzvorlage gutheißen oder nicht. Die Vorlage ist abgelehnt, wenn die Mehrheit der Stimmenden gegen die Vorlage stimmt und ihre Zahl größer ist als die Hälfte der bei den Reichstagswahlen abgegebenen gültigen Stimmen. Andernfalls hat der Reichstag den Entwurf zur endgültigen Abstimmung zu bringen."

 

16 § Riksdagsordningen stiftas på samma sätt som grundlag. Den kan också stiftas genom endast ett beslut, om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet. Tilläggsbestämmelse i riksdagsordningen beslutas dock i samma ordning som lag i allmänhet.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 16 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"16 § Riksdagsordningen stiftas på det sätt som angives i 15 § första stycket första och andra meningarna samt andra stycket. Den kan också stiftas genom endast ett beslut, om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet. Tilläggsbestämmelse i riksdagsordningen beslutas dock i samma ordning som lag i allmänhet."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"17 § Riksdagsordningen stiftas på det sätt som anges i 14 § första–tredje meningarna och 15 §. Den kan också stiftas genom endast ett beslut, om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för beslutet.

  Tilläggsbestämmelser i riksdagsordningen meddelas dock i samma ordning som lag i allmänhet.

  Första stycket tillämpas också vid stiftande av sådan lag som avses i 2 § första stycket 4."

 

§ 16. Die Verabschiedung der Reichstagsordnung erfolgt auf die gleiche Weise wie ein Grundgesetz. Sie kann nur durch einen Beschluß verabschiedet werden, wenn mindestens drei Viertel der Abstimmenden und über die Hälfte der Reichstagsabgeordneten dafür stimmen. Bei Beschlüssen über Zusatzbestimmungen zur Reichstagsordnung wird ebenso verfahren wie bei Beschlüssen über Gesetze im allgemeinen.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 16 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 16. Die Verabschiedung der Reichstagsordnung erfolgt gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2. Sie kann auch durch einen einzigen Beschluß verabschiedet werden, wenn mindestens drei Viertel der Abstimmenden und über die Hälfte aller Reichstagsabgeordneten dafür stimmen. Bei Beschlüssen über Zusatzbestimmungen zur Reichstagsordnung wird ebenso verfahren wie bei Beschlüssen über Gesetze im allgemeinen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 17. Die Verabschiedung der Reichstagsordnung erfolgt gemäß § 15 Satz 1-3. Sie kann auch durch einen einzigen Beschluss verabschiedet werden, wenn mindestens drei Viertel der Abstimmenden und über die Hälfte aller Reichstagsabgeordneten dafür stimmen.
  Bei Beschlüssen über Zusatzbestimmungen zur Reichstagsordnung wird ebenso verfahren wie bei Beschlüssen über Gesetze im allgemeinen.
  Der erste Absatz findet auch auf die Verabschiedung des Gesetzes nach § 2 Abs. 1 Ziffer 4 Anwendung."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Ändring och upphävande av lag" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Änderung und Aufhebung von Gesetzen"

 

17 § Lag får ej ändras eller upphävas annat än genom lag. I fråga om ändring eller upphävande av grundlag eller av riksdagsordningen äger 15 och 16 §§ motsvarande tillämpning.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 17 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"18 § En lag får inte ändras eller upphävas på annat sätt än genom lag.
  I fråga om ändring eller upphävande av grundlag eller riksdagsordningen tillämpas 14–17 §§.
  Vid ändring eller upphävande av sådan lag som avses i 2 § första stycket 4 tillämpas 17 § första stycket.

 

§ 17. Gesetze dürfen nur durch Gesetze geändert oder aufgehoben werden. Bezüglich der Änderung der Grundgesetze und der Reichstagsordnung sind die Vorschriften der §§ 15 und 16 entsprechend anzuwenden.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 17 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 18. Ein Gesetz kann nur durch ein Gesetz geändert oder aufgehoben werden.
  In Fragen der Änderung und Aufhebung von Grundgesetzen oder der Reichstagsordnung gelten die §§ 14-17 entsprechend.
  Bei der Änderung oder Aufhebung des in § 2 Abs. 1 Ziffer 4 genannten Gesetzes gilt § 17 Abs. 1 entsprechend.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Utfärdande och kungörande av föreskrifter" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Ausfertigung und Verkündung von Rechtsvorschriften"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"19 § En beslutad lag ska utfärdas av regeringen så snart som möjligt. En lag med sådana föreskrifter om riksdagen eller dess myndigheter som inte ska tas in i grundlag eller riksdagsordningen kan dock utfärdas av riksdagen.

  Lagar ska kungöras så snart som möjligt. Detsamma gäller förordningar, om inte annat anges i lag."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"§ 19. Ein verabschiedetes Gesetz ist von der Regierung so bald als möglich auszufertigen. Ein Gesetz mit Vorschriften über den Reichstag oder dessen Behörden, die nicht in ein Grundgesetz oder die Reichstagsordnung aufgenommen werden, können jedoch vom Reichstag ausgefertigt werden.
  Gesetze sind so bald wie möglich bekanntzumachen. Das selbe gilt für sonstige Rechtsvorschriften, sofern im Gesetz nichts anderes bestimmt ist."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Lagrådet" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Der Gesetzgebungsrat"

 

18 § För att avge yttrande till regeringen över lagförslag skall finnas ett lagrad, vari ingår domare i högsta domstolen och regeringsrätten. Även riksdagsutskott får inhämta yttrande från lagrådet enligt vad som närmare angives i riksdagsordningen. Närmare bestämmelser o, lagrådet meddelas i lag.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 18 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"18 § För att avge yttrande över lagförslag skall finnas ett lagråd, vari ingår domare i Högsta domstolen och Regeringsrätten. Yttrande från Lagrådet inhämtas av regeringen eller, enligt vad som närmare angives i riksdagsordningen, av riksdagsutskott.

  Yttrande av Lagrådet bör inhämtas innan riksdagen beslutar grundlag om tryckfriheten, lag om begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar, lag som avses i 2 kap. 12 § första stycket, 17-19 §§ eller 20 § andra stycket eller lag som ändrar eller upphäver sådan lag, lag om kommunal beskattning, lag som avses i 2 eller 3 § eller lag som avses i 11 kap., om lagen är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt. Vad nu har sagts gäller dock icke, om Lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling så att avsevärt men skulle uppkomma. Föreslår regeringen riksdagen att stifta lag i något av de ämnen som avses i första meningen och har  Lagrådets yttrande dessförinnan inte inhämtats, skall regeringen samtidigt för riksdagen redovisa skälen härtill. Att Lagrådet icke har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder mot lagens tillämpning.


  Lagrådets granskning skall avse
1. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
4. om förslaget är så utformat att lagen kan antagas tillgodose angivna syften,
5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.
  Närmare bestämmelser om Lagrådets sammansättning och tjänstgöring meddelas i lag."

Durch Gesetz Nr. 1988:1439 wurden im § 18 Abs. 2 Satz 1 nach den Worten "lag som avses i 2 kap." mit Wirkung vom 1. Januar 1989 die Worte "3 § andra stycket, " eingefügt.

Durch Gesetz Nr. 1991:1471 wurden im § 18 Abs. 2 Satz 1 nach den Worten " grundlag om tryckfriheten," die Worte "eller om motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar," mit Wirkung vom 1. Januar 1992 eingefügt.

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 wurde im § 18 Absatz 2 die Bezugnahme auf "20 § andra stycket" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 geändert in "22 § andra stycket".

Durch Gesetz Nr. 1998:1437 erhielt der § 18 Abs. 2 Satz 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1999 folgende Fassung:
"Yttrande av Lagrådet bör inhämtas innan riksdagen beslutar grundlag om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt tekniska upptagningar, lag om begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar, lag som avses i 2 kap. 3 § andra stycket, 12 § första stycket, 17–19 §§ eller 22 § andra stycket eller lag som ändrar eller upphäver sådan lag, lag om kommunal beskattning, lag som avses i 2 eller 3 § eller lag som avses i 11 kap., om lagen är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt."
 

Durch Gesetz Nr. 2002:903 erhielt der § 18 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgende Fassung:
"För att avge yttrande över lagförslag skall det finnas ett lagråd, där det ingår domare eller, vid behov, förutvarande domare i Högsta domstolen och Regeringsrätten. Yttrande från Lagrådet inhämtas av regeringen eller, enligt vad som närmare anges i riksdagsordningen, av riksdagsutskott."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 18 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"20 § För att lämna yttranden över lagförslag ska det finnas ett lagråd, där det ingår domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Närmare bestämmelser om Lagrådets sammansättning och tjänstgöring meddelas i lag.

 

§ 18. Zur Begutachtung von Gesetzesvorlagen  gibt einen Gesetzgebungsrat, in dem Richter des Obersten Gerichtshofes und des Obersten Verwaltungsgerichtes sitzen. Auch ein Reichstagsausschuß kann gemäß den näheren Bestimmungen der Reichstagsordnung vom Gesetzgebungsrat Gutachten einholen. Nähere Bestimmungen über den Gesetzgebungsrat werden durch Gesetz erlassen.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 18 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 18. Zur Begutachtung von Gesetzesvorlagen hat es einen Gesetzgebungsrat zu geben, dem Richter des Obersten Gerichtshofes und des Obersten Verwaltungsgerichtes angehören. Die Stellungnahmen des Gesetzgebungsrates werden von der Regierung oder, gemäß den näheren Vorschriften der Reichstagsordnung, von den Reichstagsausschüssen eingeholt.
  Gutachten des Gesetzgebungsrates sollen jeweils eingeholt werden, bevor der Reichstag das Grundgesetz über die Pressefreiheit, ein Gesetz über die Einschränkung des Einsichtsrechtes in offizielle Akten, ein Gesetz gemäß Kapitel 2 § 12 Abs. 1, §§ 17-19 oder § 20 Abs. 2 oder ein Gesetz über die Änderung oder Aufhebung eines derartigen Gesetzes, ein Gesetz über die kommunale Besteuerung, ein Gesetz gemäß § 2 oder 3 oder ein Gesetz gemäß Kapitel 11 beschließt, sofern das Gesetz für den einzelnen oder die Allgemeinheit wichtig ist. Hiervon ist abzusehen, wenn die Anhörung des Gesetzgebungsrates infolge der Art des Gegenstandes belanglos ist oder die Behandlung des Gesetzesentwurfes derart verzögern würde, daß dadurch beträchtliche Nachteile entstünden. Wenn die Regierung dem Reichstag die Verabschiedung von Gesetzen in einem der in Satz 1 genannten Bereiche vorschlägt, ohne daß vorher ein Gutachten des Gesetzgebungsrates eingeholt wurde, hat die Regierung dem Reichstag gleichzeitig die Gründe dafür zu nennen. Wurde zu einer Gesetzesvorlage kein Gutachten des Gesetzgebungsrates eingeholt, stellt dies keinesfalls ein Hindernis für die Durchführung des Gesetzes dar.
  Der Gesetzgebungsrat hat folgendes zu begutachten:
1. wie sich der Entwurf zu den Grundgesetzen und der Rechtsordnung im übrigen verhält;
2. wie sich die Bestimmungen des Entwurf untereinander verhalten;
3. wie sich der Entwurf zur Rechtssicherheit verhält;
4. ob der Entwurf derart ist, daß angenommen werden kann, daß das Gesetz die angegebenen Zwecke erfüllt;
5. welche Probleme sich bei der Durchführung des Gesetzes ergeben können.
  Genauere Vorschriften über die Zusammensetzung und Amtsausübung des Gesetzgebungsrates werden durch Gesetz erlassen."

Durch Gesetz Nr. 1988:1439 wurden im § 18 Abs. 2 Satz 1 nach den Worten "ein Gesetz gemäß Kapitel 2" mit Wirkung vom 1. Januar 1989 die Worte "§ 3 Abs. 2, " eingefügt.

Durch Gesetz Nr. 1991:1471 wurden im § 18 Abs. 2 Satz 1 nach den Worten "das Grundgesetz über die Pressefreiheit" die Worte "oder über die Freiheit der Meinungsäußerung im Hörfunk, Fernsehen und in gewissen ähnlichen Übertragungen, in Filmen, Videogrammen und anderen Aufnahmen beweglicher Bilder sowie in Tonaufnahmen" mit Wirkung vom 1. Januar 1992 eingefügt.

Durch Gesetz Nr. 1994:1468 wurde im § 18 Absatz 2 die Bezugnahme auf "§ 20 Abs. 2" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 geändert in "§ 22 Abs. 2".

Durch Gesetz Nr. 1998:1437 erhielt der § 18 Abs. 2 Satz 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1999 folgende Fassung:
"Gutachten des Gesetzgebungsrates sollen jeweils eingeholt werden, bevor der Reichstag das Grundgesetz über die Pressefreiheit oder über die Freiheit der Meinungsäußerung im Hörfunk, Fernsehen und in gewissen ähnlichen Übertragungen sowie technischen Aufzeichnungen, ein Gesetz über die Einschränkung des des Rechts auf Zugang zu öffentlichen Dokumenten, ein Gesetz gemäß Kapitel 2 § 3 Abs. 2, § 12 Abs. 1, §§ 17-19 oder § 22 Abs. 2 oder ein Gesetz über die Änderung oder Aufhebung eines derartigen Gesetzes, ein Gesetz über die kommunale Besteuerung, ein Gesetz gemäß § 2 oder 3 oder ein Gesetz gemäß Kapitel 11 beschließt, sofern das Gesetz für den einzelnen oder die Allgemeinheit wichtig ist."

Durch Gesetz Nr. 2002:903 erhielt der § 18 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgende Fassung:
"Zur Begutachtung von Gesetzesvorlagen gibt es einen Gesetzgebungsrat, dem Richter oder bei Bedarf ehemalige Richter des  Obersten Gerichtshofes und des Obersten Verwaltungsgerichtes angehören. Die Stellungnahmen des Gesetzgebungsrates werden von der Regierung oder, gemäß den näheren Vorschriften der Reichstagsordnung, von den Reichstagsausschüssen eingeholt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 20. Zur Begutachtung von Gesetzesvorlagen wird ein Gesetzgebungsrat errichtet, deren Mitglieder Richter sind, oder, wenn erforderlich, frühere Richter am Obersten Gerichtshof oder des Obersten Verwaltungsgerichts. Nähere Vorschriften über die Zusammensetzung und Amtsausübung des Gesetzgebungsrates werden durch Gesetz erlassen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"21 § Yttrande från Lagrådet inhämtas av regeringen eller, enligt vad som närmare anges i riksdagsordningen, av ett riksdagsutskott.
  Ett yttrande ska inhämtas innan riksdagen beslutar
1. grundlag om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt tekniska upptagningar,
2. lag om begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar,
3. lag som avses i 2 kap. 14–16 §§, 20 § eller 25 §,
4. lag om behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad,
5. lag om kommunal beskattning eller lag som innebär åligganden för kommunerna,
6. lag som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 eller lag som avses i 11 eller 12 kap., eller
7. lag som ändrar eller upphäver en lag enligt 1–6.
  Bestämmelserna i andra stycket gäller dock inte, om Lagrådets granskning skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling så att avsevärt men uppkommer. Föreslår regeringen att riksdagen ska meddela lag i något av de ämnen som avses i andra stycket och har Lagrådets yttrande dessförinnan inte inhämtats, ska regeringen samtidigt redovisa skälen för detta för riksdagen. Att Lagrådet inte har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder mot att lagen tillämpas."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"§ 21. Die Stellungnahmen des Gesetzgebungsrates werden von der Regierung oder, gemäß den näheren Vorschriften der Reichstagsordnung, von den Reichstagsausschüssen eingeholt.

  Vor der Entscheidung des Reichstags muss ein Gutachten eingeholt werden bei
1. den Grundgesetzen über die Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit im Hörfunk, Fernsehen und in gewissen ähnlichen Übertragungen sowie technischen Aufzeichnungen,
2. dem Gesetz über Einschränkung des Rechts auf Zugang zu öffentlichen Dokumenten,
3. den Gesetzen gemäß Kap. 2 §§ 14-16, § 20 oder § 25,
4. dem Gesetz über den Schutz personenbezogener, ganz oder teilweise automatisierter Daten,
5. den Gesetzen über die kommunale Besteuerung oder den Gesetzen, die den Kommunen Verpflichtungen auferlegen,
6. den Gesetzen gemäß § 2 Abs. 1. Ziffer 1 oder 2,oder Gesetze gemäß Kapitel 11 oder 12, oder
7.  Gesetzen zur Änderung oder Ergänzung der Gesetze gemäß Ziffer 1-6.
  Von den Bestimmungen des Abs. 2 ist abzusehen, wenn die Anhörung des Gesetzgebungsrates infolge der Art des Gegenstandes belanglos ist oder die Behandlung des Gesetzesentwurfes derart verzögern würde, dass dadurch beträchtliche Nachteile entstünden. Wenn die Regierung dem Reichstag der Erlass von Gesetzen in einem der in Abs. 2 genannten Bereiche vorschlägt, ohne dass vorher ein Gutachten des Gesetzgebungsrates eingeholt wurde, hat die Regierung dem Reichstag gleichzeitig die Gründe dafür zu nennen. Wurde zu einer Gesetzesvorlage kein Gutachten des Gesetzgebungsrates eingeholt, stellt dies keinesfalls ein Hindernis für die Durchführung des Gesetzes dar.
"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"22 § Lagrådets granskning ska avse
1. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
4. om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts, och
5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:
"§ 22. Der Gesetzgebungsrat hat folgendes zu begutachten:

1. wie sich der Entwurf zu den Grundgesetzen und der Rechtsordnung im übrigen verhält;
2. wie sich die Bestimmungen des Entwurf untereinander verhalten;
3. wie sich der Entwurf zur Rechtssicherheit verhält;
4. ob der Entwurf derart ist, daß angenommen werden kann, daß das Gesetz die angegebenen Zwecke erfüllt;
5. welche Probleme sich bei der Durchführung des Gesetzes ergeben können. "

 

19 § Beslutad lag skall utfärdas av regeringen utan dröjsmål. Lag med sådana föreskrifter om riksdagen eller dess myndigheter som ej skall intagas i grundlag eller riksdagsordningen kan dock utfärdas av riksdagen.
 

Lagar och öfrordningar skall kungöras så snart det kan ske.

Durch Gesetz Nr. 1976:870 erhielt der § 19 Absatz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"Lagar skall kungöras så snart det kan ske. Detsamma gäller förordningar, om ej annat föreskrives i lag."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 19 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine andere Stelle verschoben (neuer § 19) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 19. Ein verabschiedetes Gesetz ist von der Regierung unverzüglich auszufertigen. Gesetze mit Vorschriften über den Reichstag oder dessen Behörden, die nicht in ein Grundgesetz oder die Reichstagsordnung aufgenommen werden sollen, können jedoch vom Reichstag ausgefertigt werden.

Gesetze und Verordnungen sind so bald wie möglich bekanntzumachen.

Durch Gesetz Nr. 1976:870 erhielt der § 19 Absatz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"Gesetze sind so bald wie möglich bekanntzumachen. Dasselbe gilt für Verordnungen, sofern im Gesetz nichts anderes vorgeschrieben wird."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 19 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine andere Stelle verschoben (neuer § 19) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

9 kap. Finansmakten

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 9 vollständig neu gefasst.

 

Kapitel 9 - Die Finanzgewalt

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 9 vollständig neu gefasst.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Beslut om statens inkomster och utgifter" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Beschlüsse über Staatseinnahmen und -ausgaben"

 

1 § Om rätten att besluta om skatter och avgifter till staten finns bestämmelser i 8 kap.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"1 § Riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten samt om statens budget.

 

§ 1. Das Beschlußrecht für staatliche Steuern und Abgaben ist in Kap. 8 geregelt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 1. Der Reichstag entscheidet über Steuern und Gebühren für den Staat sowie über den Staatshaushalt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Förslag till budget" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Haushaltsvorschlag"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 6  mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender FAssung eingefügt:
"2 § Regeringen lämnar en budgetproposition till riksdagen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 6  mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender FAssung eingefügt:
"§ 2. Die Regierung legt dem Reichstag den Haushaltsvorschlag vor."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Beslut om budget" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Haushaltsbeschluss"

 

2 § Statens medel får icke användas på annat sätt än riksdagen har bestämt.

Om användningen av statsmedel för skilda behov bestämmer riksdagen genom budgetreglering enligt 3–5 §§. Riksdagen får dock bestämma att medel tages i anspråk i annan ordning.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 2 an eine andere Stelle verschoben (neuer § 7) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 2. Staatliche Mittel dürfen nur in der vom Reichstag festgesetzten Weise verwendet werden.

Der Reichstag legt die Verwendung der staatlichen Mittel für die verschiedenen Zwecke in einem Haushaltsplan gemäß §§ 3-5 fest. Der Reichstag kann jedoch beschließen, daß die Inanspruchnahme von Mitteln in anderer Weise erfolgt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 2 an eine andere Stelle verschoben (neuer § 7) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

3 § Riksdagen företager budgetreglering för närmast följande budgetår eller, om särskilda skäl föranleder det, för annan budgetperiod. Riksdagen bestämmer därvid till vilka belopp statsinkomsterna skall beräknas och anvisar anslag till angivna ändamål. Besluten härom upptages i en statsbudget.

Riksdagen kan besluta att särskilt anslag på statsbudgeten skall utgå för annan tid än budgetperioden.

Vid budgetreglering enligt denna paragraf skall riksdagen beakta behovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av medel för rikets försvar.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"3 § Riksdagen beslutar om budget för det följande budgetåret eller, om det finns särskilda skäl, för en annan budgetperiod. Riksdagen beslutar därvid om en beräkning av statens inkomster och om anslag för bestämda ändamål.

  Riksdagen kan besluta att ett särskilt anslag ska utgå för en annan tid än budgetperioden.
  Riksdagen kan besluta att statens inkomster får tas i anspråk för bestämda ändamål på annat sätt än genom beslut om anslag."
 

 

§ 3. Der Haushaltsplan des Reichstages wird jeweils für das nächstfolgende Haushaltsjahr oder, wenn besondere Gründe dafür vorliegen, für eine andere Haushaltsperiode erstellt. Hierbei veranschlagt der Reichstag die Höhe der staatlichen Einkünfte und weist die Mittel für die angegebenen Zwecke an. Die diesbezüglichen Beschlüsse werden in den staatlichen Haushaltsplan aufgenommen.

Der Reichstag kann beschließen, daß für eine andere Periode als die Haushaltsperiode besondere Mittel angewiesen werden.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes gemäß diesem Paragraphen hat der Reichstag den Bedarf an Mitteln zur Verteidigung des Reiches im Kriegsfall, bei Kriegsgefahr oder unter anderen außerordentlichen Verhältnissen zu beachten.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 3. Der Reichstag beschließt über den Haushalt für das nächstfolgende Haushaltsjahr oder, wenn besondere Gründe dafür vorliegen, für eine andere Haushaltsperiode. Der Reichstag beschließt hierbei über die Höhe der berechneten Staatseinkünfte und über den Voranschlag für die Ausgaben.
  Der Reichstag kann beschließen, dass Mittel zu einem anderen Zeitraum als die folgende Haushaltsperiode auszugeben sind.
  Der Reichstag kann beschließen, dass bestimmte Staatseinnahmen für entsprechende Zwecke, entgegen dem Haushaltsbeschluss  zu verwenden sind."

 

4 § Kan budgetreglering enligt 3 § icke avslutas före budgetperiodens början, bestämmer riksdagen eller, om riksmöte ej pågår, finansutskottet i den omfattning som behövs om anslag för tiden till dess budgetregleringen för perioden slutföres.
 

Durch Gesetz Nr. 1994:1470 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgende Fassung:
"4 § Om budgetreglering enligt 3 § icke hinner avslutas före budgetperiodens början, bestämmer riksdagen i den omfattning som behövs om anslag för tiden till dess budgetregleringen för perioden slutföres. Riksdagen kan uppdraga åt finansutskottet att fatta sådant beslut på riksdagens vägnar."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in geänderter Fassung an eine neue Stelle verschoben (neuer § 5) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 4. Kann die Erstellung des Haushaltsplanes gemäß § 3 nicht vor Beginn der Haushaltsperiode zu Ende geführt werden, beschließt der Reichstag oder, außerhalb der Session, der Finanzausschuß über die Zuweisung der Mittel bis zur Fertigstellung des für die Periode vorgesehenen Haushaltsplanes.

Durch Gesetz Nr. 1994:1470 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgende Fassung:
"§ 4. Wird der Haushaltsplan gemäß § 3 nicht vor Beginn der Haushaltsperiode erstellt, beschließt der Reichstag im nötigen Umfang über die Zuweisung der Mittel bis zur Fertigstellung des für die Periode vorgesehenen Haushaltsplanes. Der Reichstag kann den Finanzausschuß mit einer solchen Beschlußfassung im Namen des Reichstags beauftragen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in geänderter Fassung an eine neue Stelle verschoben (neuer § 5) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

5 § För löpande budgetår kan riksdagen på tilläggsbudget göra ny beräkning av statsinkomster samt ändra anslag och anvisa nya anslag.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"4 § Under budgetperioden kan riksdagen besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag.

§ 5. Der Reichstag kann für das laufende Haushaltsjahr in einem Nachtragshaushalt die Staatseinnahmen neu veranschlagen sowie die Zuweisung der Mittel ändern und neue Mittel zuweisen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 4. Während der Haushaltsperiode kann der Reichstag über die Höhe der neu berechneten Staatseinkünfte und über einen neuen Voranschlag für die Ausgaben beschließen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 6  mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"5 § Om riksdagen inte har beslutat om en budget före budgetperiodens början, beslutar riksdagen i den omfattning som behövs om anslag för tiden till dess en budget har beslutats. Riksdagen kan uppdra åt finansutskottet att fatta ett sådant beslut på riksdagens vägnar.
  Om riksdagen inte har beslutat om anslag enligt första stycket för ett visst ändamål, ska den senaste budgeten, med de ändringar som följer av andra beslut av riksdagen, gälla till dess anslag beslutats."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 6  mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 22. Wenn der Reichstag den Haushalt nicht vor Beginn der Haushaltsperiode angenommen hat, beschließt der Reichstag im erforderlichen Umfang über die Ausgaben, die bis zum Haushaltsbeschluss zu tätigen sind. Der Reichstag kann den Finanzausschuss beauftragen, solche Entscheidungen im Namen des Reichstags vorzunehmen.
  Wenn der Reichstag über Ausgaben nach Absatz 1 nicht beschließt, gelten der Ausgabenmittel des vorherigen Haushaltsplan mit den erfolgten Änderungen durch Reichstagsbeschluss als genehmigt."

 

6 § Regeringen avgiver förslag till statsbudget till riksdagen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 6mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine neue Stelle verschoben (neuer § 2) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

§ 6. Die Regierung bringt die Haushaltsvorlage beim Reichstag ein.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 6mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine neue Stelle verschoben (neuer § 2) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Riktlinjebeslut" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Richtlinienbeschluss"

 

7 § Riksdagen kan i samband med budgetreglering eller annars besluta riktlinjer för viss statsverksamhet för längre tid än anslag till verksamheten avser.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"6 § Riksdagen kan besluta om riktlinjer för statens verksamhet även för tid efter den följande budgetperioden."

§ 7. Der Reichstag kann in Verbindung mit dem Haushaltsplan oder auch sonst für gewisse staatliche Tätigkeiten Richtlinien für einen längeren Zeitraum festsetzen als den, für den die Mittel angewiesen werden.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 6. Der Reichstag kann Richtlinien für staatliche Tätigkeiten auch nach der laufenden Haushaltsperiode beschließen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Användning av anslag och inkomster" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Verwendung der Mittel und der Einnahmen"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 2 Abs. 1   mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"7 § Anslag och inkomster får inte användas på annat sätt än vad riksdagen har bestämt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle der bisherige § 2 Abs. 1   mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 7. Mittel und Einnahmen können nicht anders, als wie durch den Reichstag beschlossen, verwendet werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Statens tillgångar och åtaganden" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Staatsvermögen und Staatsverpflichtungen"

 

8 § Statens medel och dess övriga tillgångar står till regeringens disposition. Vad nu sagts gäller dock icke tillgångar som är avsedda för riksdagen eller dess myndigheter eller som i lag har avsatts till särskild förvaltning.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"8 § Regeringen förvaltar och förfogar över statens tillgångar, om de inte avser riksdagens myndigheter eller i lag har avsatts till särskild förvaltning.
  Regeringen får inte utan att riksdagen har medgett det ta upp lån eller göra andra ekonomiska åtaganden för staten."
 

 

§ 8. Staatliche Mittel und sonstiges staatliches Vermögen stehen der Regierung zur Verfügung. Davon ausgenommen sind jedoch Mittel, die für den Reichstag oder seine Behörden vorgesehen sind, oder durch Gesetz einer besonderen Verwaltung unterstellt wurden.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 8. Die Regierung verwaltet und verfügt über das Staatsvermögen, soweit dieses nicht den Reichstagsbehörden oder, durch gesetzlich bestimmte Sonderverwaltung unterstellt ist.
  Die Regierung kann ohne Zustimmung des Reichstags keine Kredite aufnehmen oder andere finanzielle Verpflichtungen auf den Staat übernehmen."

 

9 § Riksdagen fastställer i den omfattning som behövs grunder för förvaltningen av statens egendom och förfogandet över den. Riksdagen kan därvid föreskriva att åtgärd av visst slag ej får vidtagas utan riksdagens tillstånd.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 9 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"9 § Riksdagen beslutar om grunder för förvaltningen av och förfogandet över statens tillgångar. Riksdagen kan också besluta att en åtgärd av ett visst slag inte får vidtas utan att riksdagen har medgett det."

§ 9. Der Reichstag setzt im erforderlichen Ausmaß die Grundlagen für die Verwaltung des staatlichen Eigentums und die Verfügung darüber fest. Der Reichstag kann hierbei vorschreiben, daß bestimmte Maßnahmen nicht ohne Genehmigung des Reichstages durchgeführt werden dürfen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 9 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 9. Der Reichstag über die Grundsätze der Verwaltung und Verfügung über das Staatsvermögen. Der Reichstag kann auch beschließen, dass bestimmte Maßnahmen nicht ohne Zustimmung des Reichstages durchgeführt werden dürfen."

 

10 § Regeringen får icke utan riksdagens bemyndigande taga upp lån eller i övrigt ikläda staten ekonomisk förpliktelse.
 

Under riksdagen skall finnas myndighet med uppgift att i enlighet med riksdagens bemyndigande taga upp och förvalta lån till staten. Närmare bestämmelser härom meddelas i lag.

Durch Gesetz Nr. 1988:1444 wurde § 10 Absatz 2 mit Wirkung vom 1. Juli 1989 aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in den neuen §8 (als Abs. 2) integriert und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

§ 10. Die Regierung darf ohne Zustimmung des Reichstages keine Anleihen aufnehmen oder den Staat sonstwie mit finanziellen Verpflichtungen belasten.

Es gibt eine dem Reichstag unterstellte Behörde mit der Aufgabe, in Übereinstimmung mit einer Ermächtigung des Reichstages Staatsanleihen aufzunehmen und zu verwalten. Nähere Bestimmungen darüber teilt ein Gesetz mit.

Durch Gesetz Nr. 1988:1444 wurde § 10 Absatz 2 mit Wirkung vom 1. Juli 1989 aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in den neuen §8 (als Abs. 2) integriert und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Årsredovisning för staten" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Jahresabschluss"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"10 § Regeringen lämnar efter budgetperiodens slut en årsredovisning för staten till riksdagen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"§ 10. Die Regierung übergibt dem Reichstag den Jahresabschluss zur abgelaufenen Haushaltsperiode."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Ytterligare bestämmelser om budgeten" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Weitere Bestimmungen zum Haushalt"

 

Durch Gesetz Nr. 2002:904 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"11 § Ytterligare bestämmelser om riksdagens och regeringens befogenheter och skyldigheter i fråga om regelingen av statsbudgeten finns i riksdagsordningen och särskild lag."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"11 § Ytterligare bestämmelser om riksdagens och regeringens befogenheter och skyldigheter i fråga om budgeten meddelas i riksdagsordningen eller särskild lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2002:904 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"§ 11. Die übrigen Bestimmungen über die Befugnisse und Verpflichtungen des Reichstags und der Regierung in Fragen des Haushaltsverfahrens werden durch die Reichstagsordnung und besondere Gesetze erlassen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 11. Die übrigen Bestimmungen über die Befugnisse und Verpflichtungen des Reichstags und der Regierung in Fragen des Haushalts werden durch die Reichstagsordnung oder ein besonderes Gesetz erlassen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Valutapolitiken" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Währungspolitik"

 

§ 11. En inom riksdagen utsedd lönedelegation överlägger i förhanlingsfrågor rörande anställningsvillkor, som skall gälla för statens arbetstagare eller i övrigt tillhör riksdagens prövning, med statsråd  som regeringen bestämmer. Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter överlägger lönedelegationen dock i stället med den som riksdagen bestämmer. Lönedelegationen får på riksdagens vägnar godkänna avtal i sådan fråga eller, om frågan har undantagits från avtal, förslag till reglering av den. Vad nu sagts gäller ej om riksdagen för visst fall har beslutat annat.
.

Närmare bestämmelser om lönedelegationens sammansättning meddelas i riksdagsordningen.

Durch Gesetz Nr. 1985:866 wurde der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 1986 wie folgt geändert:
- Abs. 1 Satz 1 erhielt folgende Fassung:
"Finansutskottet överlägger i förhandlingsfrågor rörande anställningsvillkor, som skall gälla för statens arbetstagare eller i övrigt tillhör riksdagens prövning, med statsråd som regeringen bestämmer."
- im Satz 2 und 3 wurde jeweils das Wort "lönedelegationen" ersetzt durch: "finansutskottet".
- der Abs. 2 wurde aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 1988:1437 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"11 § Finansutskottet överlägger i förhandlingsfrågor rörande anställningsvillkor, som skall gälla för statens arbetstagare eller i övrigt tillhör riksdagens prövning, med statsråd som regeringen bestämmer. Utskottet får på riksdagens vägnar godkänna avtal i sådan fråge eller, om frågan har undantagits från avtal, förstlag till reglering av den.
  Beträffande arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter gäller i stället för bestämmelserna i första strycket vad som föreskrivs i lag.

  Bestämmelserna i första stycket gäller ej om riksdagen för viss fall har beslutat annat.
"

Durch Gesetz Nr. 1994:1481 wurde der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 1998:1402 wurde der § 11 mit folgender Fassung mit Wirkung vom 1. Januar 1999 wieder eingefügt:
"11 § Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor. Övriga bestämmelser om valutapolitiken meddelas i lag."
 

Durch Gesetz Nr. 2002:904 wurde der § 11 zum § 12.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"12 § Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor. Övriga bestämmelser om valutapolitiken meddelas i lag."
 

 

§ 11. Die Besoldungsdelegation berät sich bei Verhandlungsfragen, die die Anstellungsbedingungen für die Arbeitnehmer des Staates betreffen oder im übrigen vom Reichstag zu prüfen sind, mit dem von der Regierung beauftragten Minister. Bezüglich der Arbeitnehmer des Reichstages oder seiner Behörde verhandelt die Besoldungsdelegation stattdessen mit einer vom Reichstag bestimmten Person. In derartigen Angelegenheiten kann die Besoldungsdelegation im Namen des Reichstages Verträge oder, wenn die Sache von den Verträgen ausgenommen wurde, Vorschläge zu ihrer Regelung genehmigen. Dieser hat keine Geltung, wenn in bestimmten Fragen der Reichstag ein anderes beschlossen hat.

Nähere Bestimmungen über die Zusammensetzung der Besoldungsdelegation werden in der Reichstagsordnung gemacht.

Durch Gesetz Nr. 1985:866 wurde der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 1986 wie folgt geändert:
- Abs. 1 Satz 1 erhielt folgende Fassung:
"Der Finanzausschuß berät sich bei Verhandlungsfragen, die die Anstellungsbedingungen für die Arbeitnehmer des Staates betreffen, oder im übrigen vom Reichstag zu prüfen sind, mit dem von der Regierung beauftragten Minister."
- im Satz 2 und 3 wurde jeweils das Wort "Besoldungsdelegation" ersetzt durch: "Finanzausschuß".
- der Abs. 2 wurde aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 1988:1437 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"§ 11. Der Finanzausschuß berät sich bei Verhandlungsfragen, die die Anstellungsbedingungen für die Arbeitnehmer des Staates betreffen oder im übrigen vom Reichstag zu prüfen sind, mit dem von der Regierung beauftragten Minister. In derartigen Angelegenheiten kann der Ausschuß im Namen des Reichstages Verträge oder, wenn die Sache von den Verträgen ausgenommen wurde, Vorschläge zu ihrer Regelung genehmigen.
  Bezüglich der Arbeitnehmer des Reichstages oder seiner Behörde gelten statt der Vorschriften von Abs. 1 die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
  Die Vorschriften gemäß Abs. 1 gelten nicht, wenn der Reichstag in gewissen Fällen etwas anderes beschließt."

Durch Gesetz Nr. 1994:1481 wurde der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 1998:1402 wurde der § 11 mit folgender Fassung mit Wirkung vom 1. Januar 1999 wieder eingefügt:
"§ 11. Die Regierung ist für allgemeine währungspolitische Fragen verantwortlich. Die übrigen Vorschriften zur Währungspolitik bestimmt das Gesetz."

Durch Gesetz Nr. 2002:904 wurde der § 11 zum § 12.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 12. Die Regierung ist für allgemeine währungspolitische Fragen verantwortlich. Die übrigen Vorschriften zur Währungspolitik bestimmt das Gesetz."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Riksbanken" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Die Reichsbank"

 

12 § Riksbanken är myndighet under riksdagen.

Riksbanken förvaltas av suj fullmäktige. En av desa och en suppleant för honom förordnas av regeringen för tre år i sänder. Övriga sex väljes av riksdagen. Den fullmäktigt  som regeringen har förordnat år ordförande. Han får ej utöva annat uppdrag eller inneha tjänst inom riksbankens ledning. Bestämmelser om riksdagens val av fullmäktige, om riksbankens ledning i övrigt samt om dess verksamhet meddelas i riksdagsordningen och annan lag.
.

Fullmäktig som riksdagen vägrar ansvarsfrihet är därmed skild från sitt uppdrag. Regeriungen kan återkanna förordnandet för ordföranden eller för dennes suppleant.

Durch Gesetz Nr. 1988:1444 erhielt der § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"12 § Riksbanken är rikets centralbank med ansvar för valuta- och kreditpolitik. Den skall också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.
  Riksbanken är myndighet under riksdagen.
  Riksbanken förvaltas av åtta fullmäktige. Sju fullmäktige väljes av riksdagen. Dessa väljer för en tid av fem år en fullmäktig, som samtidigt skall vara chef för Riksbanken. De fullmäktige som valts av riksdagen väljer inom sig ordförande. Denne får ej utöva annat uppdrag eller inneha tjänst inom Riksbankens ledning. Bestämmelser om riksdagens val av fullmäktige, om Riksbankens ledning i övrigt samt om dess verksamhet meddelas i riksdagsordningen och annan lag.

  Fullmäktig som riksdagen vägrar ansvarsfrihet är därmed skild från sitt uppdrag. De fullmäktige som valts av riksdagen får skilja ordföranden från uppdraget som ordförande och den som är fullmäktig och chef för Riksbanken från hans uppdrag.
"

.

Durch Gesetz Nr. 1998:1402 erhielt der § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 1999 folgende Fassung:
"12 § Riksbanken är rikets centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen myndighet får bestämma hur Riksbanken skall besluta i frågor som rör penningpolitik.

  Riksbanken har elva fullmäktige, som väljs av riksdagen. Riksbanken leds av en direktion, som utses av fullmäktige.

  Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmäktige och direktionen skall beviljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vägrar en fullmäktig ansvarsfrihet är han därmed skild från sitt uppdrag. Fullmäktige får skilja en ledamot av direktionen från hans anställning endast om han inte längre uppfyller de krav som ställs för att hans skall kunna utföra sina uppgifter eller om han gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.
  Bestämmelser om val av fullmäktige och om Riksbankens ledning och verksamhet meddelas i lag."
 

Durch Gesetz Nr. 2002:904 wurde der § 12 zum § 13.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 13 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"13 § Riksbanken är rikets centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen myndighet får bestämma hur Riksbanken ska besluta i frågor som rör penningpolitik.

  Riksbanken har elva fullmäktige, som väljs av riksdagen. Riksbanken leds av en direktion, som utses av fullmäktige.

  Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmäktige och direktionen ska beviljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vägrar en fullmäktig ansvarsfrihet är han eller hon därmed skild från sitt uppdrag. Fullmäktige får skilja en ledamot av direktionen från anställningen endast om ledamoten inte längre uppfyller de krav som ställs för att han eller hon ska kunna utföra sina uppgifter eller om han eller hon gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.
  Bestämmelser om val av fullmäktige och om Riksbankens ledning och verksamhet meddelas i lag."

 

§ 12. Die Reichsbank ist eine dem Reichstag unterstellte Behörde.

Die Reichsbank wird von sieben Bevollmächtigten verwaltet. Die Regierung bestellt einen von ihnen und einen Stellvertreter für in zugleich auf drei Jahre. Die übrigen sechs werden vom Reichstag gewählt. Der von der Regierung bestellte Bevollmächtigte ist Vorsitzender. Dieser darf in der Leitung der Reichsbank weder einen anderen Auftrag innehaben noch einen anderen Posten bekleiden. Vorschriften über die Wahl der Bevollmächtigten durch den Reichstag, die Leitung der Reichsbank im übrigen sowie ihre Tätigkeit werden durch die Reichstagsordnung und andere Gesetze geregelt.

Ein Bevollmächtigter, dem der Reichstag die Entlastung verweigert, ist damit seines Auftrages entledigt. Die Regierung kann die Bestellung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters widerrufen.

Durch Gesetz Nr. 1988:1444 erhielt der § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"§ 12. Die Reichsbank ist die Zentralbank des Reiches und zuständig für die Währungs- und Kreditpolitik. Ihr obliegt auch die Förderung eines sicheren und effektiven Zahlungsverkehrs.
  Die Reichsbank ist eine dem Reichstag unterstellte Behörde.
  Die Reichsbank wird von acht Bevollmächtigten verwaltet. Sieben Bevollmächtigte werden vom Reichstag gewählt. Sie wählen ihrerseits für einen Zeitraum von fünf Jahren einen Bevollmächtigten, der gleichzeitig Chef der Reichsbank zu sein hat. Die vom Reichstag gewählten Bevollmächtigten wählen aus ihrer Mitte einen Präsidenten. Dieser darf in der Leitung der Reichsbank weder einen anderen Auftrag innehaben noch einen anderen Posten bekleiden. Vorschriften über die Wahl der Bevollmächtigten durch den Reichstag, die Leitung der Reichsbank im übrigen sowie ihre Tätigkeit werden durch die Reichstagsordnung und andere Gesetze geregelt.
  Ein Bevollmächtigter, dem der Reichstag die Entlastung verweigert, ist damit seines Auftrages entledigt. Die vom Reichstag gewählten Bevollmächtigten können den Präsidenten seines Amtes entheben, wie sie auch jenen Bevollmächtigten, der gleichzeitig Chef der Reichsbank ist, seines Amtes entheben können."

Durch Gesetz Nr. 1998:1402 erhielt der § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 1999 folgende Fassung:
"§ 12. Die Reichsbank ist die Zentralbank des Reiches und eine dem Reichstag unterstellte Behörde. Die Reichsbank trägt die Verantwortung für die Geldpolitik. Keine Behörde darf der Reichsbank Vorschriften in Fragen erteilen, die die Geldpolitik betreffen.
  Die Reichsbank hat elf Bevollmächtigte, die vom Reichstag gewählt werden. Die Reichsbank wird von einem Direktorium geleitet, die von den Bevollmächtigten bestimmt wird.
  Der Reichstag prüft, ob die bevollmächtigten und die Direktion entlastet werden. Verwegiert der Reichstag einem Bevollmächtigten die Entlastung, so ist dieser damit seines Auftrags entledigt. Die Bevollmächtigten können ein Mitglied der Direktion nur seines Amtes entheben, wenn dieses nicht emhr die Voraussetzungen erfüllt, die erforderlich sind, damit es seine Aufgabe erfüllen kann, oder wenn es sich der ernsthaften Vernachlässigung seiner Aufgaben schuldig gemacht hat.

  Bestimmungen über die Wahl der Bevollmächtigten und über die Leitung und Tätigkeit der Reichsbank werden durch Gesetz erlassen."

Durch Gesetz Nr. 2002:904 wurde der § 12 zum § 13.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 13 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 13. Die Reichsbank ist die Zentralbank des Reiches und eine dem Reichstag unterstellte Behörde. Die Reichsbank trägt die Verantwortung für die Geldpolitik. Keine Behörde darf der Reichsbank Vorschriften in Fragen erteilen, die die Geldpolitik betreffen.

  Die Reichsbank hat elf Bevollmächtigte, die vom Reichstag gewählt werden. Die Reichsbank wird von einem Direktorium geleitet, die von den Bevollmächtigten bestimmt wird.
  Der Reichstag prüft, ob die bevollmächtigten und die Direktion entlastet werden. Verwegiert der Reichstag einem oder einer Bevollmächtigten die Entlastung, so ist dieser damit seines Auftrags entledigt. Die Bevollmächtigten können ein Mitglied der Direktion nur seines Amtes entheben, wenn dieses nicht emhr die Voraussetzungen erfüllt, die erforderlich sind, damit es seine Aufgabe erfüllen kann, oder wenn es sich der ernsthaften Vernachlässigung seiner Aufgaben schuldig gemacht hat.

  Bestimmungen über die Wahl der Bevollmächtigten und über die Leitung und Tätigkeit der Reichsbank werden durch Gesetz erlassen."

 

13 § Endast Riksbanken har rätt att utgiva sedlar. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.

Durch Gesetz Nr. 1991:1501 wurde im § 13 die Worte "utgiva sedlaar" mit Wirkung vom 1. Januar 1989 ersetzt durch: "ut sedlar och mynt och att bestämme utformningen av dessa".

Durch Gesetz Nr. 2002:904 wurde der § 13 zum § 14.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 14 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"14 § Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag."

 

§ 13. Nur die Reichsbank ist zur Herausgabe von Banknoten befugt. Die Vorschriften über den Geld- und Zahlungsverkehr im übrigen werden durch Gesetz erlassen.

Durch Gesetz Nr. 1988:1444 wurden im § 13 die Worte "Herausgabe von Banknoten befugt" mit Wirkung vom 1. Januar 1989 ersetzt durch: "Herausgabe von Banknoten und Münzen, sowie über Bestimmungen zu deren Aussehen befugt".

Durch Gesetz Nr. 2002:904 wurde der § 13 zum § 14.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 14 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 14. Nur die Reichsbank ist zur Herausgabe von Banknoten und Münzen befugt. Die Vorschriften über den Geld- und Zahlungsverkehr im übrigen werden durch Gesetz erlassen."

 

10 kap. Förhållandet till andra stater

Durch Gesetz Nr. 2002:903 erhielt die Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgende Fassung:

"10 kap. Förhållandet till andra stater och mellanfolkliga organisationer"

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 10 vollständig neu gefasst; die Überschrift wurde wie folgt gefasst:

"10 kap. Internationella förhållandet"

 

Kapitel 10 - Beziehungen zu anderen Staaten

Durch Gesetz Nr. 2002:903 erhielt die Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgende Fassung:

"Kapitel 10 - Beziehungen zu anderen Staaten und internationalen Organisation"

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 10 vollständig neu gefasst; die Überschrift wurde wie folgt gefasst:

"Kapitel 10 - Internationale Beziehungen"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Befugnis der Regierung zum Abschluss internationaler Übereinkommen"

 

1 § Överenskommelse med annan stat eller med mellanfolklig organisation ingås av regeringen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås av regeringen."

 

§ 1. Übereinkünfte mit anderen Staaten oder zwischenstaatlichen Organisationen werden von der Regierung getroffen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 1. Übereinkommen mit anderen Staaten oder zwischenstaatlichen Organisationen werden von der Regierung getroffen."

 

2 § Regeringen får ej ingå för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen förutsätter att lag ändras eller upphäves eller att ny lag stiftas eller om den i övrigt gäller ämne i vilket riksdagen skall besluta.

Är i fall som avses i första stycket särskild ordning föreskriven för det riksdagsbeslut som förutsättes, skall samma ordning iakttagas vid godkännandet av överenskommelsen.

Regeringen får ej heller i annat fall än som avses i första stycket ingå för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock underlåta att inhämta riksdagens godkännande av överenskommelsen, om rikets intresse kräver det. I sådant fall skall regeringen i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

Durch Gesetz Nr. 2002:903 wurde dem § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgender Absatz angefügt:
"Riksdagen kan godkänna sådan överenskommelse som avses i första och tredje styckena och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen, även om överenskommelsen inte föreligger i slutligt skick."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in geänderter Fassung an eine neue Stelle verschoben (neuer § 3) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 2. Die Regierung darf ohne Genehmigung des Reichstages keine für das Reich verbindlichen, internationalen Übereinkünfte treffen, wenn die Übereinkünfte die Änderung oder Aufhebung von Gesetzen oder den Erlaß von neuen Gesetzen voraussetzen oder im übrigen einen Gegenstand betreffen, über den der Reichstag zu beschließen hat.

Wenn in den in Abs. 1 vorgesehenen Fällen für den vorausgesetzten Reichstagsabschluß eine besondere Ordnung vorgeschrieben ist, ist diese Ordnung auch bei der Genehmigung der Übereinkunft einzuhalten.

Die Regierung darf auch in keinen anderen als den in Abs. 1 vorgesehenen Fällen ohne Zustimmung des Reichstages für das Reich verbindliche, internationale Übereinkünfte von größerem Gewicht treffen. Die Regierung kann jedoch die Einholung der Genehmigung des Reichstages zu Übereinkünften unterlassen, wenn es die Interessen des Reiches erfordern. In derartigen Fällen hat sich die Regierung statt dessen mit dem Beirat für auswärtige Angelegenheiten zu beraten.

Durch Gesetz Nr. 2002:903 wurde dem § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgender Absatz angefügt:
"Übereinkünften im Sinne der Abs. 1 und 3, die im Rahmen der Zusammenarbeit in der Europäischen Union eingegangen werden, kann der Reichstag auch zustimmen, wenn die Übereinkunft nicht in der Schlussfassung vorliegt."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in geänderter Fassung an eine neue Stelle verschoben (neuer § 3) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

3 § Regeringen får uppdraga åt förvaltningsmyndighet att ingå internationell överenskommelse i fråga där överenskommelsen ej kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"2 § Regeringen får ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingå en internationell överenskommelse i en fråga där överenskommelsen inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan."

 

§ 3. Die Regierung kann eine Verwaltungsbehörde beauftragen, internationale Übereinkünfte über Gegenstände zu treffen, die nicht der Genehmigung des Reichstages oder der Mitwirkung des Beirates für auswärtige Angelegenheiten bedürfen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 2. Die Regierung kann eine Verwaltungsbehörde bevollmächtigen, internationale Übereinkünfte über Gegenstände zu treffen, die nicht der Genehmigung des Reichstages oder des Beirates für auswärtige Angelegenheiten bedürfen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Annahme internationaler Übereinkommen durch den Reichstag"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som

1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.
  Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.
  Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"§ 3. Die Zustimmung des Reichstags ist erforderlich, bevor die Regierung ein für das Reich verbindliche internationale Übereinkunft ratifiziert,
1. durch die ein Gesetz geändert oder aufgehoben, oder ein neues Gesetz erlassen werden müsste oder
2. das einen Gegenstand betrifft, über den der Reichstag zu beschließen hat.
  Wenn für den  Reichstagsbeschluss im Sine des Abs. 1 Nr. 1 oder 2  eine besondere Ordnung vorgeschrieben ist, ist diese Ordnung auch bei der Genehmigung der Übereinkunft einzuhalten.
  In anderen Fällen kann ohne die Zustimmung des Reichstags ein von der Regierung vorgeschlagenes, für das Reich verbindliches internationales Abkommen von größerem Gewicht nicht abgeschossen werden. Die Regierung kann jedoch die Einholung der Genehmigung des Reichstages zu Übereinkünften unterlassen, wenn es die Interessen des Reiches erfordern. Die Regierung hat in solchen Fällen statt dessen mit dem Beirat für auswärtige Angelegenheiten zu beraten."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"§ 4. Ein Übereinkommen im Sinne des § 3, das im Rahmen der Zusammenarbeit der Europäischen Union abgeschlossen wird, kann vom Reichstag auch genehmigt werden, wenn das Übereinkommen nicht in der endgültigen Fassung vorliegt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Andra internationella förpliktelser samt uppsägning" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Andere internationale Verpflichtungen und deren Kündigung"

 

4 § Bestämmelserna i 1–3 §§ äger motsvarande tillämpning på åtagande av internationell förpliktelse för riket i annan form än överenskommelse samt på uppsägning av internationell överenskommelse eller förpliktelse.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"5 § Bestämmelserna i 1–4 §§ tillämpas även på andra former av internationella förpliktelser för riket än överenskommelser samt på uppsägning av internationella överenskommelser eller förpliktelser.
 

 

§ 4. Die Vorschriften der §§ 1-3 sind entsprechend auf die in anderer Form als durch Übereinkunft zu erfolgende Übernahme von internationalen Verpflichtungen durch das Reich sowie auf die Kündigung internationaler Übereinkünfte und Verpflichtungen anzuwenden.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 5. Die Vorschriften der §§ 1-4 finden auch auf die Übernahme internationaler Verpflichtungen durch das Reich  Anwendung, die nicht durch formale Übereinkunft übernommen werden, sowie auf die Kündigung internationaler Übereinkünfte und Verpflichtungen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Överlåtelse av beslutanderätt inom EU-samarbetet" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Übertragungen von Beschlussrechten bei der EU-Zusammenarbeit"

 

5 § Beslutänderätt som endigt denna regeringsform tillkommer riksdagen, regeringen eller annat i regeringsformen angivet organ och ej avser fråga om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag kan i begränsad omfattning överlåtas till mellanfolkling organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolkling domstol. Om sådan överlåtelse beslutar riksdagen i den ordning som är föreskriven för stiftande av grundlag eller, om beslut i sådan ordning ej kan avvaktas, genom ett beslut varom minst dem sjättedelar va de röstande och minst tre fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.
.

Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej enligt denna regeringsform tillkommer riksdagen, regeringen eller annat i regeringsformen angivet organ kan överlåtas til annan stat, till melanfolklin organisation eller till utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet, om riksdagen förordnar om det genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig, eller genom beslut i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der § 5 Abs. 1 Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"Därvid får ej överlåtas beslutanderätt som avser fråga om stiftande, ändering eller upphävande av grundlag eller fråga om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. Angående beslut i fråga om överlåtelse gäller vad som är föreskrivet om stiftande av grundlag. Kan beslut i sådan ordning ej accaktas, beslutar riksdagen i fråga om överlåtelse genom ett beslut varom minst fem sjättedelar av de rästande och minst tre fjärdedelar av ledamöterna förenar sig."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 5. Beslutänderätt som enligt denna regeringsform tillkommer riksdagen, regeringen eller annat i regeringsformen angivet organ, kan i begränsad omfattning överlåtas till mellanfolkling organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolkling domstol. Därvid får ej överlåtas beslutanderätt som avser fråga om stiftande, ändering eller upphävande av grundlag, eller fråga om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. Angående beslut i fråga om överlåtelse gäller vad som är föreskrivet om stiftande av grundlag. Kan beslut i sådan ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i fråga om överlåtelse genom ett beslut varom minst fem sjättedelar av de rästande och minst tre fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.
.
 
Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej enligt denna regeringsform tillkommer riksdagen, regeringen eller annat i regeringsformen angivet organ kan överlåtas til annan stat, till melanfolklin organisation eller till utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet, om riksdagen förordnar om det genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. Beslut i fråga om sådan överlåtelse kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag."

Durch Gesetz Nr. 1985:865 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1986 folgende Fassung:
"§ 5. Beslutänderätt som direkt grundar sig på denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter, användningen av statens tillgångar eller ingående eller uppsägning av internationella äverenskommelser eller förpliktelser, kan i begränsad omfattning överlåtas till mellanfolkling organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolkling domstol. Därvid får ej överlåtas beslutanderätt som avser fråga om stiftande, ändering eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller fråga om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. Angående beslut i fråga om överlåtelse gäller vad som är föreskrivet om stiftande av grundlag. Kan beslut i sådan ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i fråga om överlåtelse genom ett beslut varom minst fem sjättedelar av de rästande och minst tre fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.

  Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse skall gälla som svensk rätt, får riksdagen genom beslut i den ordning som anges i första stycket föreskriva att också en framtida, för riket bindande ändring i överenskommelsen skall gälla här i riket. Sådant belut får endast avse framtida ändring av begränsad omfattning.

  Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej direkt grundar sig på denna regeringsform kan genom beslut av riksdagen överlåtas til annan stat, till melanfolklin organisation eller till utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet. Riksdagen får också i lag bemyndiga regeringen eller annan myndighet att i särskilda fall besulta om sådan överlåtelse. Innefattear uppgiften myndighetsutövning, skall riksdagens förordnande ske genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens beslut i fråga om sådan överlåtelse kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag."
 

Durch Gesetz Nr. 1994:1375 wurde der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 wie folgt geändert:
- vor dem bisherigen Abs. 1 wurde folgender Absatz eingefügt:
"Riksdagen kan överlåta beslutanderätt till Europeiska gemenskaperna så länge som dessa har ett fri- och rättighetsskydd motsvarande det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Riksdagen beslutar om sådan överlåtelse genom beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag."
- dem bisherigen Abs. 1, der Abs. 2 wurde, wurde an Stelle der einleitenden Worte "Beslutänderätt som" ersetzt durch: "I annat fall kan beslutanderätt, som".
- im bisherigen Abs. 2, der Abs. 3 wurde, wurde der Bezug auf den "i första stycket" ersetzt durch: "i andra stycket".
- im letzten Absatz wurden im Satz 1 nach den Worten "på denna regeringsform kan"  die Worte ", i annat fall än som avses i första stycket," eingefügt.

Durch Gesetz Nr. 2002:903 erhielt der § 5 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgende Fassung:
"Inom ramen för samarbete i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskydd inom det samarbetssområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Riksdagen beslutar om sådan överlåtelse genom beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Överlåtelse kan beslutas först efter riksdagens godkännande av överenskommelse enligt § 2."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"6 § Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
  Riksdagen kan besluta om sådan överlåtelse, om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för det. Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Överlåtelse kan beslutas först efter riksdagens godkännande av överenskommelse enligt 3 §."

 

§ 5. Ein Beschlußrecht, das gemäß dieser Regierungsform dem Reichstag, der Regierung oder einem anderen in der Regierungsform erwähnten Organ zusteht und das sich nicht auf Fragen des Erlasses, der Änderung oder der Aufhebung eines Grundgesetzes bezieht, kann in begrenztem Umfang auf eine zwischenstaatliche Organisation für friedliche Zusammenarbeit, der das Reich angeschlossen ist oder sich anschließen wird, oder einen zwischenstaatlichen Gerichtshof übertragen werden. Für den Übertragungsbeschluß gelten die Vorschriften für das Gesetzgebungsverfahren bei Grundgesetzen. Ist es nicht möglich, einen Beschluß nach diesem Verfahren abzuwarten, erfolgt die Übertragung durch Beschluß des Reichstages, wenn mindestens fünf Sechstel der Abstimmenden und mindestens drei Viertel der Abgeordneten dafür stimmen.

Aufgaben der Rechtspflege sowie Verwaltungsaufgaben, die gemäß dieser Verfassung dem Reichstag, der Regierung oder einem anderen in der Verfassung erwähnten Organ zustehen, können auf einen anderen Staat, eine zwischenstaatliche Organisation oder eine ausländische oder internationale Einrichtung oder Vereinigung übertragen werden, wenn der Reichstag dies durch einen Beschluß anordnet, dem mindestens Dreiviertel der Abstimmenden zugestimmt haben, oder der gemäß dem bei Grundgesetzen vorgeschriebenen Gesetzgebungsverfahren gefaßt wird.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der § 5 Abs. 1 Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"Hierbei darf kein Beschlußrecht übertragen werden, das die Einführung, Änderung oder Aufhebung von Grundgesetzen oder die Einschränkung der Grundrechte und Freiheiten gemäß Kapitel 2 zum Gegenstand hat. Für den Übertragungsbeschluß gelten die Vorschriften für das Gesetzgebungsverfahren bei Grundgesetzen. Ist es nicht möglich, einen Beschluß nach diesem Verfahren abzuwarten, erfolgt die Übertragung durch Beschluß des Reichstages, wenn mindestens fünf Sechstel der Abstimmenden und mindestens drei Viertel der Abgeordneten dafür stimmen."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgende Fassung:
"§ 5. Ein Beschlußrecht, das gemäß dieser Regierungsform dem Reichstag, der Regierung oder einem anderen in der Regierungsform erwähnten Organ zusteht, kann in begrenztem Umfang auf eine zwischenstaatliche Organisation für friedliche Zusammenarbeit, der das Reich angeschlossen ist oder sich anschließen wird, oder einen zwischenstaatlichen Gerichtshof übertragen werden. Hierbei darf kein Beschlußrecht übertragen werden, das die Einführung, Änderung oder Aufhebung von Grundgesetzen oder die Einschränkung der Grundrechte und Freiheiten gemäß Kapitel 2 zum Gegenstand hat. Für den Übertragungsbeschluß gelten die Vorschriften für das Gesetzgebungsverfahren bei Grundgesetzen. Ist es nicht möglich, einen Beschluß nach diesem Verfahren abzuwarten, erfolgt die Übertragung durch Beschluß des Reichstages, wenn mindestens fünf Sechstel der Abstimmenden und mindestens drei Viertel der Abgeordneten dafür stimmen.
  Aufgaben der Rechtspflege sowie Verwaltungsaufgaben, die gemäß dieser Verfassung dem Reichstag, der Regierung oder einem anderen in der Verfassung erwähnten Organ zustehen, können auf einen anderen Staat, eine zwischenstaatliche Organisation oder eine ausländische oder internationale Einrichtung oder Vereinigung übertragen werden, wenn der Reichstag dies durch einen Beschluß anordnet, dem mindestens Dreiviertel der Abstimmenden zugestimmt haben. Beschlüsse über derartige Übertragungen können auch gemäß dem bei Grundgesetzen vorgeschriebenen Gesetzgebungsverfahren gefaßt werden."

Durch Gesetz Nr. 1985:865 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1986 folgende Fassung:
"§ 5. Ein Beschlußrecht, das sich unmittelbar auf diese Regierungsform gründet und den Erlaß von Vorschriften, die Verwendung staatlichen Vermögens oder den Abschluß bzw. die Kündigung internationaler Übereinkünfte und Verpflichtungen betrifft, kann in begrenztem Umfang auf eine zwischenstaatliche Organisation für friedliche Zusammenarbeit, der das Reich angeschlossen ist oder sich anschließen wird, oder einen zwischenstaatlichen Gerichtshof übertragen werden. Hierbei darf kein Beschlußrecht übertragen werden, das die Einführung, Änderung oder Aufhebung von Grundgesetzen, der Reichstagsordnung oder des Gesetzes über die Reichstagswahlen oder die Einschränkung der Grundrechte und Freiheiten gemäß Kapitel 2 zum Gegenstand hat. Für den Übertragungsbeschluß gelten die Vorschriften für das Gesetzgebungsverfahren bei Grundgesetzen. Ist es nicht möglich, einen Beschluß nach diesem Verfahren abzuwarten, erfolgt die Übertragung durch Beschluß des Reichstages, wenn mindestens fünf Sechstel der Abstimmenden und mindestens drei Viertel der Abgeordneten dafür stimmen.
  Ist gesetzlich vorgeschrieben, daß eine internationale Übereinkunft als schwedisches Recht zu gelten hat, kann der Reichstag durch einen gemäß der in Abs. 1 vorgeschriebenen Ordnung gefaßten Beschluß bestimmen, daß auch künftige, für das Reich verbindliche Änderungen der Übereinkunft hier im Reich gültig sind. Ein derartiger Beschluß darf sich nur auf künftige Änderungen von begrenztem Umfang beziehen.
  Aufgaben der Rechtspflege sowie Verwaltungsaufgaben, die sich nicht unmittelbar auf diese Regierungsform gründen, können durch Reichstagsbeschluß auf einen anderen Staat, eine zwischenstaatliche Organisation oder eine ausländische oder internationale Einrichtung oder Vereinigung übertragen werden. Der Reichstag kann die Regierung oder andere Behörden durch Gesetz ermächtigen, in besonderen Fällen derartige Übertragungen zu beschließen. Beinhalten die Aufgaben Hoheitsverwaltung, ist für den Ermächtigungsbeschluß des Reichstages mindestens Dreiviertelmehrheit erforderlich, Reichstagsbeschlüsse über derartige Übertragungen können auch gemäß dem bei Grundgesetzen vorgeschriebenen Gesetzgebungsverfahren gefaßt werden."

Durch Gesetz Nr. 1994:1375 wurde der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 wie folgt geändert:
- vor dem bisherigen Abs. 1 wurde folgender Absatz eingefügt:
"Der Reichstag kann Beschlußrechte auf die Europäischen Gemeinschaften übertragen, soweit diese über einen Schutz der Freiheits- und Menschenrechte verfügen, der den in dieser Regierungsform und der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten entspricht. Der Reichstag beschließt über eine solche Übertragung, mit mindestens drei Viertel der Abstimmenden. Der Beschluß des Reichstages kann auch in der Weise erfolgen, in der Grundgesetze erlassen werden."
- dem bisherigen Abs. 1, der Abs. 2 wurde, wurde an Stelle der einleitenden Worte "Ein Beschlußrecht, das" ersetzt durch: "In anderen Fällen kann ein Beschlußrecht, das".
- im bisherigen Abs. 2, der Abs. 3 wurde, wurde der Bezug auf den "Abs. 1" ersetzt durch: "Abs. 2".
- im letzten Absatz wurden im Satz 1 nach den Worten "auf diese Regierungsform gründen, können"  die Worte "in anderen als den in Abs. 1 vorgesehenen Fällen" eingefügt.

Durch Gesetz Nr. 2002:903 erhielt der § 5 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgende Fassung:
"Im Rahmen der Zusammenarbeit in der Europäischen Union kann der Reichstag Beschlußrechte übertragen, soweit sie die Staatsgrundsätze nicht berühren. Eine solche Übertragung setzt voraus, daß der Schutz der Freiheits- und Menschenrechte in dem Bereich der Zusammenarbeit, in dem die Beschlußrechte übertragen werden, demjenigen dieser Regierungsform und der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten entspricht. Der Reichstag beschließt über eine solche Übertragung, mit mindestens drei Viertel der Abstimmenden. Der Beschluß des Reichstages kann auch in der Weise erfolgen, in der Grundgesetze erlassen werden. Die Übertragung kann erst beschlossen werden, nachdem der Reichstag der Übereinkunft nach § 2 zugestimmt hat."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 6. Im Rahmen der Zusammenarbeit in der Europäischen Union kann der Reichstag Beschlussrecht übertragen, soweit sie die Staatsgrundsätze nicht berühren. Eine solche Übertragung setzt voraus, daß der Schutz der Freiheits- und Menschenrechte in dem Bereich der Zusammenarbeit, in dem die Beschlußrechte übertragen werden, demjenigen dieser Regierungsform und der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gegeben auftritt.
  Der Reichstag kann einen solchen Beschluss nur fassen, wenn mindestens drei Viertel der Stimmenden und mehr als die Hälfte aller Reichstagsabgeordneten zustimmen. Der Reichstagsbeschluß kann auch in der Weise erfolgen, in der Grundgesetze erlassen werden. Die Übertragung kann erst beschlossen werden, wenn der Reichstag der Übereinstimmung gemäß § 3 zugestimmt hat."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Överlåtelse av beslutanderätt utanför EU-samarbetet" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Übertragungen von Beschlussrechten außerhalb der EU-Zusammenarbeit"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"7 § I andra fall än de som avses i 6 § kan beslutanderätt som direkt grundar sig på denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter, användningen av statens tillgångar, rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter eller ingående eller uppsägning av internationella överenskommelser eller förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisation
för fredligt samarbete, till vilken riket är eller ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol.

  Beslutanderätt som avser frågor om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller frågor om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. får inte överlåtas enligt första stycket.
  Riksdagen fattar beslut om överlåtelse i den ordning som anges i 6 § andra stycket.."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"§ 7. In anderen Fällen als im Sinne des § 6 kann ein Beschlussrecht, das sich unmittelbar auf diese Regierungsform gründet und den Erlaß von Vorschriften, die Verwendung staatlichen Vermögens, der Rechtspflege oder Verwaltungsaufgaben oder den Abschluss bzw. die Kündigung internationaler Übereinkünfte oder  Verpflichtungen betrifft, kann in begrenztem Umfang auf eine zwischenstaatliche Organisation für friedliche Zusammenarbeit, der das Reich angeschlossen ist oder sich anschließen wird, oder einen zwischenstaatlichen Gerichtshof übertragen werden.
  Beschlußrechte in Fragen der Einführung, Änderung oder Aufhebung von Grundgesetzen, der Reichstagsordnung oder des Gesetzes über die Reichstagswahlen oder auch die Einschränkung der Grundrechte und Freiheiten gemäß Kapitel 2 zum Gegenstand haben, dürfen nicht gemäß Abs. 1 übertragen werden. Der Reichstag beschließt die Übertragung in dem Verfahren, die im § 6 Abs. 2 vorgeschrieben ist."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"8 § Rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter som inte direkt grundar sig på denna regeringsform kan, i andra fall än de som avses i 6 §, genom beslut av riksdagen överlåtas till en annan stat, till en mellanfolklig organisation eller till en utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet. Riksdagen får i lag bemyndiga regeringen eller någon annan myndighet att i särskilda fall besluta om en sådan överlåtelse.
  Innefattar uppgiften myndighetsutövning, fattar riksdagen beslut om överlåtelse eller bemyndigande i den ordning som anges i 6 § andra stycket.."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"§ 8. Aufgaben der Rechtspflege sowie Verwaltungsaufgaben, die sich nicht unmittelbar auf diese Regierungsform gründen, können durch Reichstagsbeschluß auf einen anderen Staat, eine zwischenstaatliche Organisation oder eine ausländische oder internationale Einrichtung oder Vereinigung übertragen werden. Der Reichstag kann die Regierung oder jede andere Behörden durch Gesetz ermächtigen, in besonderen Fällen derartige Übertragungen zu beschließen.
  Beinhalten die Aufgaben Hoheitsverwaltung, ist für den Ermächtigungsbeschluß des Reichstages mindestens Dreiviertelmehrheit erforderlich, Reichstagsabschlüsse über derartige Übertragungen können auch gemäß dem Verfahren nach § 6 Abs. 2  gefaßt werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Framtida ändringar i internationella överenskommelser" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Kommende Änderungen an internationalen Abkommen"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"9 § Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse ska gälla som svensk rätt, får riksdagen besluta att även en framtida, för riket bindande ändring i överenskommelsen ska gälla som svensk rätt. Ett sådant beslut får endast avse framtida ändringar av begränsad omfattning. Beslutet fattas i den ordning som anges i 6 § andra stycket."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"§ 8. Ist gesetzlich vorgeschrieben, daß eine internationale Übereinkunft als schwedisches Recht zu gelten hat, kann der Reichstag beschließen, dass auch künftige, für das Reich verbindliche Änderungen der Übereinkunft als schwedisches Recht zu gelten hat. Ein solcher  Beschluß darf sich nur auf künftige Änderungen von begrenztem Umfang beziehen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Riksdagens rätt till information och samråd om EU-samarbetet" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Rechte des Reichstags auf Information und Konsultation bei der Zusammenarbeit in der EU"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"10 § Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen. Närmare bestämmelser om informations- och samrådsskyldigheten meddelas i riksdagsordningen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"§ 8. Die Regierung hat den Reichstag fortlaufend über die Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union zu informieren und mit dem vom Reichstag bestimmten Organ darüber zu beraten. Nähere Bestimmungen über die Informationspflichten und Anhörungsrechte werden in der Reichstagsordnung geregelt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Utrikesnämnden" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Beirat"

 

6 § Regeringen skall fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden, som kan få betydelse för riket, och överlägga med nämnden om dessa så ofta det erfordras. I alla utrikesärenden av större vikt skall regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan ske.

Durch Gesetz Nr. 2002:903 wurde dem § 6 vor dem bisherigen Wortlaut, der Abs. 2 wurde,  mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgender neuer Absatz eingefügt:
"Regeringen skall fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utes av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen. Närmare bestämmelser om informations- och samrådsskyldigheiten meddlas i riksdagsordningen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"11 § Regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs. I alla utrikesärenden av större vikt ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan ske.

 

§ 6. Die Regierung hat den Beirat für auswärtige Angelegenheiten über die außerordentlichen Verhältnisse, die für das Reich Bedeutung erlangen können, auf dem laufenden zu halten und sich, sooft erforderlich, mit dem Beirat zu beraten. Die Regierung hat sich, wenn möglich, über alle auswärtigen Angelegenheiten von größerem Gewicht mit dem Beirat zu beraten.

Durch Gesetz Nr. 2002:903 wurde dem § 6 vor dem bisherigen Wortlaut, der Abs. 2 wurde,  mit Wirkung vom 1. Januar 2003 folgender neuer Absatz eingefügt:
"Die Regierung hat den Reichstag fortlaufend über die Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union zu informieren und mit dem vom Reichstag bestimmten Organ darüber zu beraten. Nähere Bestimmungen über die Informationspflichten und Anhörungsrechte werden in der Reichstagsordnung geregelt."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 11. Die Regierung hat den Beirat für auswärtige Angelegenheiten über die außerordentlichen Verhältnisse, die für das Reich Bedeutung erlangen können, auf dem laufenden zu halten und sich, sooft notwendig, mit dem Beirat zu beraten. Die Regierung hat sich, wenn möglich, über alle auswärtigen Angelegenheiten von größerem Gewicht mit dem Beirat zu beraten."

 

7 § Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra ledamöter, som riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om Utrikesnämndens sammansättning meddelas i riksdagsordningen.
 

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. Regeringen är skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av nämndens ledamöter begär överläggning i viss fråga. Ordförande vid sammanträde med nämnden är statschefen eller, om han har förfall, statsministern.

Ledamot av Utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till nämnden skall visa varsamhet i fråga om meddelanden till andra om vad han har erfarit i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"12 § Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra ledamöter, som riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om Utrikesnämndens sammansättning meddelas i riksdagsordningen.

  Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. Regeringen är skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av nämndens ledamöter begär överläggning i en viss fråga. Ordförande vid sammanträde med nämnden är statschefen eller, om han eller hon har förhinder, statsministern.
  Ledamot av Utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till nämnden ska visa varsamhet i fråga om meddelanden till andra om vad han eller hon har fått kännedom om i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt."
 

 

§ 7. Der Beirat für auswärtige Angelegenheiten besteht aus dem Reichstagspräsidenten und neun anderen vom Reichstag aus seiner Mitte zu wählenden Mitgliedern. Genauere Vorschriften über die Zusammensetzung des Beirates für auswärtige Angelegenheiten werden im Rahmen der Reichstagsordnung erlassen.

Der Beirat für auswärtige Angelegenheiten tritt auf Einberufung der Regierung zusammen. Die Regierung ist zur Einberufung des Beirates verpflichtet, wenn mindestens vier Beiratsmitglieder die Beratung über einen bestimmten Gegenstand verlangen. Bei den Sitzungen des Beirates führt der Staatschef, oder wenn dieser verhindert ist, der Staatsminister den Vorsitz.

Mitglieder des Beirates für auswärtige Angelegenheiten und Personen, die im übrigen zum Beirat gehören, haben anderen gegenüber bezüglich der Mitteilung von Dingen, die sie in ihrer Eigenschaft als Angehörige des Beirates erfahren, Vorsicht walten zu lassen. Der Vorsitzende kann unbedingte Schweigepflicht verhängen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 12. Der Beirat für auswärtige Angelegenheiten besteht aus dem Reichstagspräsidenten und neun anderen vom Reichstag aus seiner Mitte zu wählenden Mitgliedern. Genauere Vorschriften über die Zusammensetzung des Beirates für auswärtige Angelegenheiten werden im Rahmen der Reichstagsordnung erlassen.
Der Beirat für auswärtige Angelegenheiten tritt auf Einberufung der Regierung zusammen. Die Regierung ist zur Einberufung des Beirates verpflichtet, wenn mindestens vier Beiratsmitglieder die Beratung über einen bestimmten Gegenstand verlangen. Bei den Sitzungen des Beirates führt der Staatschef, oder wenn dieser verhindert ist, der Staatsminister den Vorsitz.
Mitglieder des Beirates für auswärtige Angelegenheiten und Personen, die im übrigen zum Beirat gehören, haben anderen gegenüber bezüglich der Mitteilung von Dingen, die sie in ihrer Eigenschaft als Angehörige des Beirates erfahren, Vorsicht walten zu lassen. Der Vorsitzende kann unbedingte Schweigepflicht verhängen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Statliga myndigheters underrättelseskyldighet" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Unterrichtungspflichten von staatlichen Behörden"

 

8 § Chefen för det departement till vilket utrikesärendena hör skall hållas underrättad, när fråga som är av betydelse för förhållandet till annan stat eller till mellanfolklig organisation uppkommer hos annan statlig myndighet.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet."

 

§ 8. Der Chef des für auswärtige Angelegenheiten zuständigen Ministeriums ist jeweils davon zu unterrichten, wenn sich bei einer anderen staatlichen Behörde Fragen ergeben, die für die Beziehungen zu einem anderen Staat oder einer zwischenstaatlichen Organisation von Bedeutung sind.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 13. Der Chef des für auswärtige Angelegenheiten zuständigen Ministeriums ist jeweils davon zu unterrichten, wenn sich bei einer anderen staatlichen Behörde Fragen ergeben, die für die Beziehungen zu einem anderen Staat oder einer zwischenstaatlichen Organisation von Bedeutung sind."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Mellanfolkliga brottmålsdomstolar" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Zwischenstaatliches Völkerrechts-Strafgericht"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"14 § Bestämmelserna i 2 kap. 7 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 8 §, 11 kap. 8 § och 13 kap. 3 § utgör inte hinder mot att Sverige uppfyller sina åtaganden med anledning av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen eller i förhållande till andra mellanfolkliga brottmålsdomstolar."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:
"§ 14. Die Bestimmungen von Kap. 2 § 7, Kap. 4 § 12, Kap. 5 § 8, Kap. 11 § 8 und Kap. 13 § 3 schließen nicht aus, dass Schweden seine Verpflichtungen aufgrund des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, oder im Verhältnis zu anderen Internationalen Strafgerichten erfüllt."

 

9 § Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att möta väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas i strid eller sändas till annat land endast om
1. riksdagen medgiver det,
2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden,
3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell överenskommelse eller förpliktelse som har godkänts av riksdagen.
 

Förklaring att riket är i krig får, utom vid väpnat angrepp mot riket, icke givas utan riksdagens medgivande.
 

Regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt och sedvänja för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 9 in andere Paragrafen im letzten Kapitel integriert und wurde deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 9. Die Regierung kann die Streitkräfte der Landesverteidigung oder einen Teil davon einsetzen, um einem bewaffneten Angriff auf das Reich zu begegnen. Schwedische Streitkräfte dürfen im übrigen nur dann eingesetzt oder in ein anderes Land gesandt werden,
1. wenn der Reichstag dies genehmigt;
2. wenn es gemäß dem Gesetz, das die Voraussetzungen für die Maßnahme angibt, zulässig ist;
3. wenn sich die Pflicht zur Ergreifung der Maßnahme aus einem internationalen Übereinkommen oder einer Verpflichtung ergibt, die der Reichstag anerkannt hat.

Die Erklärung, daß sich das Reich im Krieg befindet, darf, außer bei einem bewaffneten Angriff auf das Reich, nicht ohne Zustimmung des Reichstages erfolgen.

Die Regierung kann die Streitkräfte zur Gewaltanwendung gemäß internationalem Recht und internationalen Gepflogenheiten ermächtigen, um in Friedenszeiten oder bei einem Krieg zwischen fremden Staaten eine Verletzung des eigenen Territoriums zu verhindern.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 9 in andere Paragrafen im letzten Kapitel integriert und wurde deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

11 kap. Rättskipning och förvaltning

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 12 vollständig neu gefasst und in zwei Teile getrennt (eine direkte Zuordnung früherer und heutiger Artikel ist deshalb fast unmöglich); die Überschrift wurde wie folgt gefasst:

"11 kap. Rättskipningen"

 

Kapitel 11 - Rechtspflege und Verwaltung

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 12 vollständig neu gefasst und in zwei Teile getrennt (eine direkte Zuordnung früherer und heutiger Artikel ist deshalb fast unmöglich); die Überschrift wurde wie folgt gefasst:

"Kapitel 11 - Die Rechtspflege"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Domstolarna" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Die Gerichte"

 

1 § Högsta domstolen är högsta allmänna domstol och regeringsrätten högsta förvaltningsdomstol. Rätten att få mål prövat av högsta domstolen eller regeringsrätten kan begränsas genom lag. I högsta domstolen och regeringsrätten får endast den tjänstgöra såsom ledamot som har utnämnts till ordinarie domare i domstolen.
 

Annan domstol än högsta domstolen eller regeringsrätten inrättas med stöd av lag. Domstol far icke inrättas fär redan begången gärning och ej heller för viss tvist eller i övrigt för visst mål.

Vid domstol som avses i andra stycket skall finnas ordinarie domare. I fråga om domstol som har inrättats för handläggning av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål får dock i lag göras undantag härifrån.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 1 Absatz 2 Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"Om förbud mot inrättande av domstol i vissa fall föreskrives i 2 kap. 11 § första stycket."

Durch Gesetz Nr. 1991:1502 erhielt der § 1 Abs. 1 letzter Satz mit Wirkung vom 1. Januar 1992 folgende Fassung:
"I högsta domstolen och regeringsrätten får endast den tjänstgöra såsom ledamot som är eller har varit ordinarie domare i domstolen. "

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 1. Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna är allmänna domstolar. Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar. Rätten att få ett mål prövat av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller kammarrätt kan begränsas genom lag.

  Andra domstolar inrättas med stöd av lag. I 2 kap. 11 § första stycket finns bestämmelser om förbud mot inrättande av domstolar i vissa fall.
  I Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får endast den som är eller har varit ordinarie domare i någon av domstolarna tjänstgöra som ledamot. Vid övriga domstolar ska det finnas ordinarie domare. Undantag härifrån får dock göras i lag i fråga om domstolar som har inrättats för handläggningen av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål."
 

 

§ 1. Der Oberste Gerichtshof ist das höchste ordentliche Gericht und das Oberste Verwaltungsgericht das höchste Verwaltungsgericht. Das Recht, eine Sache vom Obersten Gerichtshof oder vom Obersten Verwaltungsgericht prüfen zu lassen, kann durch Gesetz eingeschränkt werden. Mitglied des Obersten Gerichtshofes und des Obersten Verwaltungsgerichtes darf nur sein, wer an einem Gericht ordentlicher Richter ernannt ist oder war.

Die Errichtung anderer Gerichtshöfe als des Obersten Gerichtshofes und des Obersten Verwaltungsgerichtes erfolgt durch Gesetz.  Für eine bereits begangene Tat sowie für einen bestimmten Streitfall oder für einen bestimmten Prozeß darf kein Gericht eingerichtet werden.

Die in Abs. 2 genannten Gerichte sind mit ordentlichen Richtern zu besetzen. Bei Gerichten, die zur Erledigung einer bestimmten Gruppe oder bestimmter Gruppen von Verfahren errichtet werden, dürfen hiervon durch Gesetz Ausnahmen gemacht werden.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 1 Absatz 2 Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"Vorschriften über das Verbot der Errichtung von Gerichtshöfen in bestimmten Fällen enthält Kap. 2 § 11 Abs. 1."

Durch Gesetz Nr. 1991:1502 erhielt der § 1 Abs. 1 letzter Satz mit Wirkung vom 1. Januar 1992 folgende Fassung:
"Mitglied des Obersten Gerichtshofes und des Obersten Verwaltungsgerichtes darf nur sein, wer an einem Gericht ordentlicher Richter ist oder war. "

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 1. Der Oberste Gerichtshof, die Hofgerichte und die Tinggerichte sind allgemeine Gerichte. Das Oberste Verwaltungsgericht, die Kammergerichte und die Verwaltungsgerichte sind die allgemeinen Verwaltungsgerichte. Das Recht, eine Sache vom Obersten Gerichtshof oder vom Obersten Verwaltungsgericht, von einem Hofgericht oder einem Kammergericht prüfen zu lassen, kann durch Gesetz eingeschränkt werden.
  Andere Gerichte werden durch Gesetz errichtet. Im Kap. 2 § 11 erster Absatz finden sich die Bestimmungen über das Verbot der Errichtung von Sondergerichten.
  Der Oberste Gerichtshof und das Oberste Verwaltungsgericht besteht nur aus Mitgliedern, die seit mehreren Jahren als ordentlicher Richter gedient hat. Die übrigen Gerichte sind mit ordentlichen Richtern zu besetzen. Ausnahmen dürfen nur durch Gesetz bei Gerichten gemacht werden, die zur Erledigung einer bestimmten Gruppe oder bestimmter Gruppen von Verfahren errichtet werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriger § 4) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"2 § Bestämmelser om domstolarnas rättskipningsuppgifter, om huvuddragen i deras organisation och om rättegången, i andra hänseenden än som berörs i denna regeringsform, meddelas i lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriger § 4) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 2. Bestimmungen über die Rechtspflege durch die Gerichte, die Hauptzüge der Gerichtsorganisation und das Verfahren bei Gericht in anderen als den in dieser Verfassung erwähnten Belangen, werden durch Gesetz erlassen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Rättskipningens självständighet" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Gerichtliche Unabhängigkeit"

 

2 § Ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma, hur domstol skall döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt fall.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare."

 

§ 2. Keine Behörde, auch nicht der Reichstag, darf bestimmen, wie ein Gericht im Einzelfall zu urteilen, oder in einem gewissen Fall eine Rechtsvorschrift anzuwenden hat.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 3. Keine Behörde, auch nicht der Reichstag, darf bestimmen, wie ein Gericht im Einzelfall zu urteilen, oder in einem gewissen Fall eine Rechtsvorschrift anzuwenden hat. Auch darf keine andere Behörde entscheiden, wie die richterlichen Aufgaben auf die einzelnen Richter verteilt werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriger § 8) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"4 § Rättskipningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriger § 8) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 4. Die Ausübung von Rechtspflege durch den Reichstag darf das in den Grundgesetzen und der Reichstagsordnung vorgeschriebene Ausmaß nicht überschreiten."

 

3 § Rättstvist mellan enskilda får icke utan stöd av lag avgöras av annan myndighet än domstol.
 

Har annan myndighet än domstol berövat någon friheten med anledning av brott eller misstanke om brott, skall den beslutet rör kunna få saken prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. Detsamma gäller om svensk medborgare av annan anledning än nu sagts har blivit omhändertagen tvångsvis. Med prövning av domstol likställes i sistnämnda fall prövning av nämnd, om nämndens sammansättning är bestämd i lag och ordföranden i nämnden skall vara eller ha varit ordinarie domare.
.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 wie folgt geändert:
- dem Absatz 1 wurde folgender Satz angefügt:
"Om domstols prövning av frihetsberövande föreskrives i 2 kap. 9 §."
- Absatz 2 wurde aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"5 § Rättstvister mellan enskilda får inte utan stöd av lag avgöras av andra myndigheter än domstolar."

§ 3. Rechtsstreitigkeiten zwischen einzelnen dürfen ohne entsprechende gesetzliche Grundlage von keinen anderen Behörden als den Gerichten entschieden werden.

Hat eine andere Behörde als ein Gericht jemanden infolge eines Verbrechens oder infolge eines Verdachts auf ein Verbrechen seiner Freiheit beraubt, soll derjenige, der von dieser Entscheidung betroffen ist, die Angelegenheit unverzüglich durch ein Gericht überprüfen lassen können. Dasselbe gilt, wenn ein schwedischer Staatsangehöriger aus einem anderen als hier angeführten Grund zwangsweise in Verwahrung genommen wird. In diesem Fall ist der Prüfung durch ein Gericht die Prüfung durch einen Ausschuß gleichgestellt, wenn die Zusammensetzung des Ausschusses in einem Gesetz bestimmt ist und der Vorsitzende des Ausschusses ein ordentlicher Richter ist oder war.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 wurde der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 wie folgt geändert:
- dem Absatz 1 wurde folgender Satz angefügt:
"Vorschriften über die Prüfung von Freiheitsentzug enthält Kapitel 2 § 9."
- Absatz 2 wurde aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 5. Rechtsstreitigkeiten zwischen einzelnen dürfen ohne entsprechende gesetzliche Grundlage von keinen anderen Behörden als den Gerichten entschieden werden."

 

4 § Om domstolarnas rättskipningsuppgifter, om huvuddragen av deras organisation och om rättegången föreskrives i lag.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine andere Stelle verschoben (neuer § 2) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 4. Die Rechtspflege durch die Gerichte, die Hauptzüge der Gerichtsorganisation und das Verfahren bei Gericht werden durch Gesetz festgelegt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine andere Stelle verschoben (neuer § 2) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Utnämningen av ordinarie domare" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Die Ernennung der ordentlichen Richter"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"6 § Ordinarie domare utnämns av regeringen.
  Vid utnämningen ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.
  Bestämmelser om grunderna för förfarandet vid utnämningen av ordinarie domare meddelas i lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"§ 6. Die ordentlichen Richter werden von der Regierung ernannt.
  Bei der Ernennung dürfen nur sachliche Gründe, wie Verdienst und Fähigkeit, berücksichtigt werden.
  Grundlegende Bestimmungen über die Grundlage der Ernennung ordentlicher Richter werden durch Gesetz erlassen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Ordinarie domares rättsställning" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Rechtsstellung der ordentlichen Richter"

 

5 § Den som har utnämnts till ordinarie domare får skiljas från tjänsten endast
1. om han genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av tjänsteåliggande har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha tjänsten,
2. om han har uppnått gällande pensionsålder eller annars enligt lag är skyldig att avgå med pension.

Har ordinarie domare skilts från tjänsten genom beslut av annan myndighet än domstol, skall han kunna påkalla domstols prövning av beslutet. Detsamma gäller beslut varigenom ordinarie domare har avstängts från utövning av sin tjänst eller ålagts att undergå läkarundersökning.

Om det påkallas av organisatoriska skäl, får den som har utnämnts till ordinarie domare förflyttas till annan jämställd domartjänst.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"7 § Den som har utnämnts till ordinarie domare får skiljas från anställningen endast om
1. han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av skyldigheterna i anställningen har visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen, eller
2. han eller hon har uppnått gällande pensionsålder eller enligt lag är skyldig att avgå på grund av varaktig förlust av arbetsförmågan.
  Om det krävs av organisatoriska skäl, får den som har utnämnts till ordinarie domare förflyttas till en annan jämställd domaranställning.

 

§ 5. Wer zum ordentlichen Richter ernannt wird, darf seines Amtes nur dann enthoben werden,
1. wenn er sich durch ein Delikt oder die gröbliche wiederholte Vernachlässigung seiner dienstlichen Obliegenheiten offenbar als ungeeignet für sein Amt erweist;
2. wenn er das festgesetzte Ruhestandsalter erreicht, oder sonst dem Gesetz nach zum Übertritt in den Ruhestand verpflichtet ist.

Wird ein ordentlicher Richter statt durch Gerichtsbeschluß durch Beschluß einer anderen Behörde seines Amtes enthoben, muß er die Möglichkeit haben, diesen Beschluß gerichtlich überprüfen zu lassen. Gleiches gilt für einen Beschluß, wodurch ein ordentlicher Richter von seinem Amt suspendiert wird, oder wodurch ihm auferlegt wird, sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen.

Wer zum ordentlichen Richter ernannt wird, kann aus organisatorischen Gründen auf eine andere, gleichwertige Richterstelle versetzt werden.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 7. Wer zum ordentlichen Richter ernannt wird, darf seines Amtes nur dann enthoben werden,
1. wenn er oder sie sich durch ein Delikt oder die gröbliche wiederholte Vernachlässigung seiner oder ihrer dienstlichen Obliegenheiten im Amt offenbar als ungeeignet für sein Amt erweist, oder
2. wenn er oder sie das festgesetzte Ruhestandsalter erreicht, oder sonst dem Gesetz nach zum Übertritt in den Ruhestand verpflichtet ist oder wegen dauernder Amtsunfähigkeit.
  Wer zum ordentlichen Richter ernannt wird, kann aus organisatorischen Gründen auf eine andere, gleichwertige Richterstelle versetzt werden. "

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisheriges Kap. 12 § 8) eingefügt:
"8 § Åtal för brott i utövningen av en anställning som ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen väcks i Högsta domstolen.
  Högsta förvaltningsdomstolen prövar om en ledamot av Högsta domstolen ska skiljas eller avstängas från sin anställning eller vara skyldig att genomgå en läkarundersökning. Om en sådan talan avser en ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen, prövas den av Högsta domstolen.
  Talan enligt första och andra styckena väcks av riksdagens ombudsman eller justitiekanslern."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisheriges Kap. 12 § 8) eingefügt:
"§ 8. Die Strafverfolgung eines im Amt befindlichen Mitglieds des Obersten Gerichtshofs oder des Obersten Verwaltungsgerichts erfolgt durch den Obersten Gerichtshof.
  Das Oberste Verwaltungsgericht prüft, ob ein Mitglied des Obersten Gerichtshofs seines Amtes enthoben werden soll, suspendiert oder er  sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen muss. Dieselbe Prüfung erfolgt für ein Mitglied des Obersten Verwaltungsgerichtshofs durch den Obersten Gerichtshof.
  Prüfungen nach Abs. 1 oder 2 sind dem Ombudsman des Reichstags oder dem Justizkanzler mitzuteilen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriger § 5 Abs. 2) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"9 § Har en ordinarie domare skilts från anställningen genom beslut av en annan myndighet än en domstol, ska han eller hon kunna begära att beslutet prövas av domstol. Vid en sådan prövning ska ordinarie domare ingå i domstolen. Detta gäller också beslut varigenom en ordinarie domare har avstängts från utövning av sin anställning, ålagts att genomgå en läkarundersökning eller meddelats en disciplinpåföljd."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriger § 5 Abs. 2) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 9. Wird ein ordentlicher Richter statt durch Gerichtsbeschluß durch Beschluß einer anderen Behörde seines oder ihres Amtes enthoben, muss er oder sie die Möglichkeit haben, diesen Beschluß gerichtlich überprüfen zu lassen. Diese gerichtliche Prüfung erfolgt durch einen ordentlichen Richter. Gleiches gilt auch für einen Beschluß, wodurch ein ordentlicher Richter von seinem Amt suspendiert wird, wodurch ihm auferlegt wird, sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen oder ihm eine Disziplinarstrafe auferlegt wird. "

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender § eingefügt:
"10 § Grundläggande bestämmelser om ordinarie domares rättsställning i övrigt meddelas i lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle fmit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender § eingefügt:
"§ 10. Grundlegende Bestimmungen über die Rechtsstellung der ordentlichen Richter erfolgt durch Gesetz."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Krav på medborgarskap" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Vorraussetzungen hinsichtlich der Staatsbürgerschaft"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (teilw. bisheriger Kap. 11 § 9) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"11 § Ordinarie domare ska vara svenska medborgare. I övrigt får krav på svenskt medborgarskap för behörighet att utöva rättskipningsuppgifter uppställas endast i lag eller enligt förutsättningar som anges i lag."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (teilw. bisheriger Kap. 11 § 9) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 11. Die ordentlichen Richter müssen schwedische Staatsangehörige sein. Im übrigen darf die schwedische Staatsangehörigkeit als Bedingung für die Anstellung für und die Ausübung eines gerichtlichen Amtes nur durch Gesetz oder auf gesetzlicher Grundlage vorgeschrieben werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Andra anställda vid domstolarna" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Weitere Beschäftigte der Gerichte"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender § eingefügt:
"12 § För andra anställda vid domstolarna än de ordinarie domarna tillämpas 12 kap. 5–7 §§."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender § eingefügt:
"§ 12. Für andere Beschäftigte bei den Gerichten als die ordentlichen Richter gilt Kap. 12 §§ 5-7."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Resning och återställande av försutten tid" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Wiederaufnahme und Wiedereinsetzen in den vorigen Stand"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriger Kap. 11 § 11) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"13 § Resning i ett avgjort ärende samt återställande av försutten tid beviljas av Högsta förvaltningsdomstolen eller, om det anges i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när det gäller ett ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall beviljas resning och återställande av försutten tid av Högsta domstolen eller, om det anges i lag, av en annan domstol som inte är en förvaltningsdomstol.

  Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten tid får meddelas i lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriger Kap. 11 § 11) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 13. Für die Bewilligung der Wiederaufnahme eines abgeschlossenen Verfahrens sowie der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist das Oberste Verwaltungsgericht oder, sofern gesetzlich vorgeschrieben, ein niederes Verwaltungsgericht zuständig, wenn es sich um Sachen handelt, für die die Regierung, ein Verwaltungsgericht oder eine Verwaltungsbehörde oberste Instanz ist. In sonstigen Fällen ist für die Bewilligung der Wiederaufnahme und der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand der Oberste Gerichtshof oder, falls im Gesetz vorgeschrieben, ein anderes Gericht zuständig, das kein Verwaltungsgericht ist.

  Nähere Vorschriften über die Wiederaufnahme sowie die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand werden durch Gesetz erlassen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Lagprövning" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Gesetzesprüfung"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriger Kap. 11 § 11) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.
  Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriger Kap. 11 § 11) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 14. Befindet ein Gericht, dass eine Vorschrift im Widerspruch zu Bestimmungen der Grundgesetze oder sonstiger übergeordneter Vorschriften steht, darf die Vorschrift nicht zur Durchführung kommen.  Dasselbe gilt, wenn das vorgeschriebene Verfahren in einem wesentlichen Punkt beim Zustandekommen der Vorschrift nicht beachtet wurde.
  Bei einer Prüfung eines Gesetzes gemäß Abs. 1 sollte der Reichstag als Volksvertretung gehört werden, wobei die Grundgesetze jedoch Vorrang vor dem Gesetz haben."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"12 kap. Förvaltningen"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Kapitel 12 - Die Verwaltung"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Den statliga förvaltningsorganisationen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Die staatliche Verwaltungsorganisation"

 

6 § Under regeringen lyder Justitiekanslern, Riksåklagaren, de centrala ämbetsverken och länsstyrelserna. Annan statlig förvaltningsmyndighet lyder under regeringen, om myndigheten ej enligt denna regeringsform eller annan lag är myndighet under riksdagen.

Förvaltningsuppgift kan anförtros åt kommun.

Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske genom lag..

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 6 Abs. 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse, eller enskild individ. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske med stöd av lag."

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 erhielt der § 6 Abs. 3 Satz 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 folgende Fassung:
"Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller till enskild individ."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller  annan lag är myndigheter under riksdagen."

 

§ 6. Der Regierung unterstellt sind der Justizkanzler, der Generalreichsanwalt, die zentralen Ämter und die Provinzialregierungen. Andere staatlichen Behörden unterstehen der Regierung, wenn sie nach dieser Regierungsform oder einem anderen Gesetz nicht dem Reichstag unterstellt sind.

Verwaltungsaufgaben können Gemeinden anvertraut werden.

Verwaltungsaufgaben können auf Gesellschaften, Vereine, Verbände oder Stiftungen werden. Beinhalten die Aufgaben Hoheitsverwaltung, hat dies durch Gesetz zu geschehen.

Durch Gesetz Nr. 1976:871 erhielt der § 6 Abs. 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"Verwaltungsaufgaben können auf Gesellschaften, Vereine, Verbände, Stiftungen oder einzelne übertragen werden. Beinhalten die Aufgaben Hoheitsverwaltung, hat dies in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu geschehen."

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 erhielt der § 6 Abs. 3 Satz mit Wirkung vom 1. Januar 1977 folgende Fassung:
"Verwaltungsaufgaben können auf Gesellschaften, Vereine, Verbände, Stiftungen, eingetragene Religionsgemeinschaften oder einer ihrer organisatorischen Einheiten oder einzelne übertragen werden."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 1. Der Regierung unterstellt sind der Justizkanzler, und andere staatliche Verwaltungsbehörden, sofern nicht gemäß dieser Regierungsform oder einem Gesetz Behörden unter dem Reichstag bestehen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Förvaltningens självständighet" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Unabhängigkeit der Verwaltung"

 

7 § Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag."

 

§ 7. Weder Behörden noch der Reichstag oder das beschließende Organ einer Gemeinde dürfen bestimmen, wie eine Verwaltungsbehörde in einem gewissen Fall zu entscheiden hat, der die Hoheitsverwaltung gegenüber einzelnen oder einer Gemeinde oder die Durchführung von Gesetzen betrifft.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 2. Weder Behörden noch der Reichstag oder das beschließende Organ einer Gemeinde dürfen bestimmen, wie eine Verwaltungsbehörde in einem gewissen Fall zu entscheiden hat, der die Hoheitsverwaltung gegenüber einzelnen oder einer Gemeinde oder die Durchführung von Gesetzen betrifft."

8 § Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift får ej fullgöras av riksdagen i vidare mån än som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung (siehe aber auch Kap. 11.§ 4):
"3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen."

 

 

§ 8. Die Ausübung rechtspflegerischer oder Verwaltungsaufgaben durch den Reichstag darf das in den Grundgesetzen und der Reichstagsordnung vorgeschriebene Ausmaß nicht überschreiten.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 8 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung (siehe aber auch Kap. 11.§ 4):
"§ 3. Die Ausübung von Verwaltungsaufgaben durch den Reichstag darf das in den Grundgesetzen und der Reichstagsordnung vorgeschriebene Ausmaß nicht überschreiten."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Överlämnande av förvaltningsuppgifter" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriges Kap. 11 § 6 Abs. 2+3) mit Wirkung vom 1. Januar 2011in folgender Fassung eingefügt:
"4 § Förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt kommuner.
  Förvaltningsuppgifter kan även överlämnas åt andra juridiska personer och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett överlämnande göras endast med stöd av lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriges Kap. 11 § 6 Abs. 2+3) mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in folgender Fassung eingefügt:
"§ 4. Verwaltungsaufgaben können auf die Kommunen übertragen werden.
  Verwaltungsaufgaben können auf juristische Personen oder einzelne übertragen werden werden. Beinhalten die Aufgaben Hoheitsverwaltung, kann dies nur aufgrund eines Gesetz erfolgen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Särskilda bestämmelser om statliga anställda" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Besondere Bestimmungen zur staatlichen Anstellung"

 

9 § Tjänst vid domstol eller vid förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen tillsättes av regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer. Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva domartjänst, ämbete som lyder omedelbart under regeringen, tjänst eller uppdrag såsom chef för myndighet som lyder omedelbart under riksdagen eller regeringen eller såsom ledamot av sådan myndighet eller dess styrelse, tjänst i regeringskansliet närmast under statsråd eller tjänst såsom svenskt sändebud. Även i annat fall får endast den som är svensk medborgare inneha tjänst eller uppdrag, om tjänsten eller uppdraget tillsättes genom val av riksdagen. I övrigt får krav på svenskt medborgarskap för behörighet att inneha eller utöva tjänst eller uppdrag hos staten eller kommun uppställas endast i lag eller enligt förutsättningar som angives i lag.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 9 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"5 § Arbetstagare vid förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen anställs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet."

 

§ 9. Bei Gerichten und den der Regierung unterstellten Verwaltungsbehörden erfolgt die Stellenbesetzung durch die Regierung oder durch eine von der Regierung beauftragte Behörde. Bei der Besetzung der Stellen dürfen nur sachliche Gründe, wie Verdienst und Fähigkeit, berücksichtigt werden.

Folgende Ämter dürfen nur von schwedischen Staatsangehörigen bekleidet und ausgeübt werden: das Richteramt, ein unmittelbar der Regierung unterstelltes Amt, das Amt des Leiters einer unmittelbar dem Reichstag oder der Regierung unterstellten Behörde oder das eines Mitglieds einer derartigen Behörde oder ihres Verwaltungsrates, ein Amt in der Regierungskanzlei unmittelbar unter dem Minister sowie das Amt eines schwedischen Gesandten. Auch in anderen Fällen dürfen nur schwedische Staatsangehörige ein Amt oder einen Auftrag innehaben, nämlich wenn der Inhaber des Amtes oder Auftrages jeweils vom Reichstag gewählt wird. Im übrigen darf die schwedische Staatsangehörigkeit als Bedingung für die Ausübung eines staatlichen oder kommunalen Amtes nur durch Gesetz oder auf gesetzlicher Grundlage vorgeschrieben werden.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 5. Beschäftigte bei den Verwaltungsbehörden, die der Regierung unterstellt sind, werden durch die Regierung oder durch eine von der Regierung beauftragte Behörde angestellt. Bei der staatlichen Anstellung dürfen nur sachliche Gründe, wie Verdienst und Fähigkeit, berücksichtigt werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriges Kap. 11 § 9 Abs. 2) mit Wirkung vom 1. Januar 2011in folgender Fassung eingefügt:
"6 § Riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska vara svenska medborgare. Detsamma gäller justitiekanslern. I övrigt får krav på svenskt medborgarskap för behörighet att inneha en anställning eller utöva ett uppdrag hos staten eller en kommun uppställas endast i lag eller enligt förutsättningar som anges i lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgender Paragraf (bisheriges Kap. 11 § 9 Abs. 2) mit Wirkung vom 1. Januar 2011in folgender Fassung eingefügt:
"§ 6. Der Ombudsman des Reichstags und die Reichsrevisoren müssen schwedische Staatsangehörige sein. Dasselbe gilt für den Justizkanzler. Im übrigen darf die schwedische Staatsangehörigkeit als Bedingung für die Anstellung für und die Ausübung eines staatlichen oder kommunalen Amtes nur durch Gesetz oder auf gesetzlicher Grundlage vorgeschrieben werden."

 

10 § Grundläggande bestämmelser om statstjänstemännens rättsställning i andra hänseenden än som beröres i denna regeringsform meddelas i lag.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung (siehe aber auch Kap. 11.§ 10):
"7 § Grundläggande bestämmelser om statligt anställdas rättsställning i andra hänseenden än de som berörs i denna regeringsform meddelas i lag."

 

§ 10. Grundlegende Bestimmungen über die Rechtsstellung der Staatsbediensteten in anderen als den in dieser Verfassung erwähnten Belangen, werden durch Gesetz erlassen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung (siehe aber auch Kap. 11.§ 10):
"§ 7. Grundlegende Bestimmungen über die Rechtsstellung der Staatsbediensteten in anderen als den in dieser Verfassung erwähnten Belangen, werden durch Gesetz erlassen."

 

11 § Resning i avgjort ärende samt återställande av försutten tid beviljas av Regeringsrätten när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans samt i annat fall av Högsta domstolen. Närmare bestämmelser härom kan meddelas i lag.

Durch Gesetz Nr. 1988:1440 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"11 § Resning i avgjort ärende samt återställande av försutten tid beviljas av regeringsrätten  när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall beviljas resning och återställande av försutten tid av högsta domstolen eller, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som icke är förvaltningsdomstol.


  Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten tid kan meddelas i lag."
 

Durch Gesetz Nr. 1994:1480 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgende Fassung:
"11 § Resning i avgjort ärende samt återställande av försutten tid beviljas av regeringsrätten eller, i den mån det föreskrives i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall beviljas resning och återställande av försutten tid av Högsta domstolen eller, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som icke är förvaltningsdomstol.

  Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten tid kan meddelas i lag."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 11 als Kap. 11 § 13 in geänderter Fassung an eine andere Stelle verschoben und deshalb hier aufgehoben.

 

§ 11. Für die Bewilligung der Wiederaufnahme eines abgeschlossenen Verfahrens sowie der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist das Oberste Verwaltungsgericht zuständig, wenn es sich um Sachen handelt, für die die Regierung, ein Verwaltungsgericht oder eine Verwaltungsbehörde oberste Instanz ist, sonst aber der Oberste Gerichtshof. Nähere Vorschriften darüber werden durch Gesetz erlassen.

Durch Gesetz Nr. 1988:1440 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"§ 11. Für die Bewilligung der Wiederaufnahme eines abgeschlossenen Verfahrens sowie der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist das Oberste Verwaltungsgericht zuständig, wenn es sich um Sachen handelt, für die die Regierung, ein Verwaltungsgericht oder eine Verwaltungsbehörde oberste Instanz ist. In sonstigen Fällen ist für die Bewilligung der Wiederaufnahme und der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand der Oberste Gerichtshof oder, falls im Gesetz vorgeschrieben, ein anderes Gericht zuständig, das kein Verwaltungsgericht ist.
  Nähere Vorschriften über die Wiederaufnahme sowie die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand werden durch Gesetz erlassen."

Durch Gesetz Nr. 1994:1480 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgende Fassung:
"§ 11. Für die Bewilligung der Wiederaufnahme eines abgeschlossenen Verfahrens sowie der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist das Oberste Verwaltungsgericht, oder, falls gesetzlich vorgeschrieben, ein unteres Verwaltungsgericht, zuständig, wenn es sich um Sachen handelt, für die die Regierung, ein Verwaltungsgericht oder eine Verwaltungsbehörde oberste Instanz ist. In sonstigen Fällen ist für die Bewilligung der Wiederaufnahme und der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand der Oberste Gerichtshof oder, falls im Gesetz vorgeschrieben, ein anderes Gericht zuständig, das kein Verwaltungsgericht ist.
  Nähere Vorschriften über die Wiederaufnahme sowie die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand werden durch Gesetz erlassen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 11 als Kap. 11 § 13 in geänderter Fassung an eine andere Stelle verschoben und deshalb hier aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Dispens och nåd" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Dispensierungs- und Gnadenrecht"

 

12 § Regeringen får medgiva undantag från föreskrift i förordning eller från bestämmelse som har meddelats med stöd av beslut av regeringen, om ej annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"8 § Regeringen får medge undantag från föreskrifter i förordningar eller från bestämmelser som har meddelats med stöd av beslut av regeringen, om inte annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag.
 

 

§ 12. Die Regierung kann von den Vorschriften einer Verordnung oder von einer Bestimmung, die aufgrund eines Regierungsbeschlusses erlassen wurde, Ausnahmen genehmigen, sofern das Gesetz oder der Beschluß über die Bewilligung von Mitteln nichts anderes besagt.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 12. Die Regierung kann von den Vorschriften einer Verordnung oder von einer Bestimmung, die aufgrund eines Regierungsbeschlusses erlassen wurde, Ausnahmen genehmigen, sofern das Gesetz oder der Beschluß über die Bewilligung von Mitteln nichts anderes besagt."

 

13 § Regeringen får genom nåd eftergiva eller mildra brottspåföljd eller annan sådan rättsverkan av brott samt eftergiva eller mildra annat liknande av myndighet beslutat ingrepp avseende enskilds person eller egendom.

När synnerliga skäl föreligger, får regeringen förordna att vidare åtgärd för att utreda eller lagföra brottslig gärning ej skall äga rum.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 13 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"9 § Regeringen får genom nåd efterge eller mildra en brottspåföljd eller en annan sådan rättsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har beslutats av en myndighet.

  Om det finns synnerliga skäl, får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas."

 

§ 13. Die Regierung kann auf dem Gnadenweg Strafen oder andere derartige Rechtsfolgen von Delikten sowie ähnliche behördlich angeordnete Einschränkungen, die die Person oder das Eigentum des einzelnen betreffen, erlassen oder mildern.

Wenn außerordentliche Gründe vorliegen, kann die Regierung verfügen, daß keine weiteren Maßnahmen zur Untersuchung und Verfolgung einer Straftat durchgeführt werden.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 13 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 13. Die Regierung kann auf dem Gnadenweg Strafen oder andere derartige Rechtsfolgen von Delikten sowie ähnliche behördlich angeordnete Einschränkungen, die die Person oder das Eigentum des einzelnen betreffen oder von einer Behörde angeordnet wurde, erlassen oder mildern.
  Wenn besondere Gründe vorliegen, kann die Regierung beschließen, dass keine weiteren Maßnahmen zur Untersuchung und Verfolgung einer Straftat durchgeführt werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Lagprövning" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Gesetzesprüfung"

 

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde nach dem § 13 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgender § eingefügt:
"14 § Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst, får föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, skall tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 14 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung (siehe aber auch Kap. 11 § 14):
"10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tilllämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.
  Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag."

 

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde nach dem § 13 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgender § eingefügt:
"§ 14. Befindet ein Gericht oder ein anderes öffentliches Organ, daß eine Vorschrift im Widerspruch zu Bestimmungen der Grundgesetze oder sonstiger übergeordneter Vorschriften steht, oder daß bei ihrem Zustandekommen in wesentlicher Hinsicht gegen die feststehende Ordnung verstoßen wurde, darf die Vorschrift nicht zur Durchführung kommen. Wurde die Vorschrift vom Reichstag oder der Regierung beschlossen, ist von ihrer Durchführung nur dann abzusehen, wenn der Fehler offenbar ist."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 14 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung (siehe aber auch Kap. 11 § 14):
"§ 10. Befindet ein öffentliches Organ, dass eine Vorschrift im Widerspruch zu Bestimmungen der Grundgesetze oder sonstiger übergeordneter Vorschriften steht, darf die Vorschrift nicht zur Durchführung kommen.  Dasselbe gilt, wenn das vorgeschriebene Verfahren in einem wesentlichen Punkt beim Zustandekommen der Vorschrift nicht beachtet wurde.
  Bei einer Prüfung eines Gesetzes gemäß Abs. 1 sollte der Reichstag als Volksvertretung gehört werden, wobei die Grundgesetze jedoch Vorrang vor dem Gesetz haben."

 

12 kap. Kontrollmakten

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 12 vollständig neu gefasst und die Überschrift lautete dann:

"13 kap. Kontrollmakten"

 

Kapitel 12 - Die Kontrollgewalt

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 12 vollständig neu gefasst und die Überschrift lautete dann:

"Kapitel 13 - Die Kontrollgewalt"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Konstitutionsutskottets granskning" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Prüfung durch den Verfassungsausschuss"

 

1 § Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för detta ändamål utfå protokollen över beslut i regeringsärenden och de handlingar som hör till dessa ärenden. Varje annat utskott och varje riksdagsledamot får hos konstitutionsutskottet skriftligen väcka fråga om statsråds tjänsteutövning eller handläggningen av regeringsärende.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för granskningen få ut protokollen över beslut i regeringsärenden, handlingar som hör till dessa ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga för sin granskning.

  Andra utskott och varje riksdagsledamot får hos konstitutionsutskottet skriftligen väcka frågor om statsrådens tjänsteutövning eller handläggningen av regeringsärenden."

 

§ 1. Der Verfassungsausschuß hat die Amtsführung der Minister und die Behandlung der Regierungsangelegenheiten zu überprüfen. Der Ausschuß ist berechtigt, zu diesem Zweck die Protokolle über Beschlüsse in Regierungsangelegenheiten und die dazu gehörenden Unterlagen ausgehändigt zu bekommen. Jeder andere Ausschuß und jedes Mitglied des Reichstages kann die Frage der Amtsführung eines Ministers oder der Handhabung von Regierungsangelegenheiten beim Verfassungsausschuß schriftlich anhängig machen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"Der Verfassungsausschuss hat die Amtsführung der Minister und die Behandlung der Regierungsangelegenheiten zu überprüfen. Der Ausschuss ist berechtigt, zu diesem Zweck die Protokolle über Beschlüsse in Regierungsangelegenheiten, die dazu gehörenden Unterlagen ausgehändigt zu bekommen und er kann auch andere Dokumente anfordern, die er für erforderlich hält, um seine Prüfung durchzuführen.
  Andere Ausschüsse und jedes Mitglied des Reichstages kann die Frage der Amtsführung eines Ministers oder der Handhabung von Regierungsangelegenheiten beim Verfassungsausschuss schriftlich anhängig machen."

 

2 § Det åligger konstitutionsutskottet att när skäl föreligger till det, dock minst en gång om året, meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har funnit förtjäna uppmärksamhet. Riksdagen kan med anledning därav göra framställning till regeringen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"2 § När det finns skäl till det, dock minst en gång om året, ska konstitutionsutskottet meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har funnit värt att uppmärksamma. Riksdagen kan med anledning därav göra en framställning till regeringen."

 

§ 2. Der Verfassungsausschuß hat dem Reichstag, wenn dazu Anlaß besteht, sonst aber mindestens einmal jährlich mitzuteilen, was er bei seiner Prüfung anmerkenswert fand. Der Reichstag kann dies zum Anlaß nehmen, um bei der Regierung vorstellig zu werden.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"Gibt es einen Anlass dafür oder aber mindestens ein Mal im Jahr, teilt der Verfassungsausschuss den Reichstag mit, was er bei seiner Prüfung anmerkenswert fand. Der Reichstag kann dies zum Anlass nehmen, um bei der Regierung vorstellig zu werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Åtal med statsråd" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Strafverfolgung von Ministern"

 

3 § Den som är eller har varit statsråd får fällas till ansvar för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han därigenom grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"3 § Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen."
 

 

§ 3. Wer Minister ist oder war, kann wegen eines bei der Ausübung seines Ministeramtes begangenen Deliktes nur dann verurteilt werden, wenn er seine Amtspflicht gröblich verletzt hat. Die Erhebung der Anklage wird vom Verfassungsausschuß beschlossen und vom Obersten Gerichtshof geprüft.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"Wer Minister ist oder war, kann wegen eines bei der Ausübung seines bzw. ihres Ministeramtes begangenen Deliktes nur dann verurteilt werden, wenn er bzw. sie seine bzw. ihre Amtspflicht gröblich verletzt hat. Die Erhebung der Anklage wird vom Verfassungsausschuss beschlossen und vom Obersten Gerichtshof geprüft."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Misstroendeförklaring" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Mißtrauensantrag"

 

4 § Riksdagen kan avgiva förklaring, att statsråd icke åtnjuter riksdagens förtroende. För sådan förklaring, misstroendeförklaring, fordras att mer än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig därom.

Yrkande om misstroendeförklaring upptages till prövning endast om det väckes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter. Det upptages icke till prövning under tiden från det att ordinarie val har ägt rum eller beslut om extra val har meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen samlas. Yrkande avseende statsråd som efter att ha entledigats uppehåller sin befattning enligt 6 kap. 8 § får ej i något fall upptagas till prövning.

Yrkande om misstroendeförklaring skall icke beredas i utskott.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"4 § Riksdagen kan förklara att ett statsråd inte har riksdagens förtroende. Ett yrkande om en sådan misstroendeförklaring ska väckas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För en misstroendeförklaring krävs att mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för den.
  Ett yrkande om misstroendeförklaring tas inte upp till prövning om det väcks under tiden från det att ordinarie val har ägt rum eller beslut om extra val har meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen samlas. Ett yrkande avseende ett statsråd som efter att ha entledigats uppehåller sin befattning enligt 6 kap. 11 § får inte i något fall tas upp till prövning.
  Ett yrkande om misstroendeförklaring ska inte beredas i utskott."

 

§ 4. Der Reichstag kann erklären, daß ein Minister nicht mehr das Vertrauen des Reichstages genießt. Eine derartige Erklärung, ein Mißtrauensvotum, erfordert die Stimmen von mehr als der Hälfte der Abgeordneten.

Der Mißtrauensantrag wird nur dann behandelt, wenn er von mindestens zehn vom Hundert der Reichstagsabgeordneten gestellt wird. In der Zeit zwischen einer stattgefundenen ordentlichen Wahl oder dem Beschluß zur Ausschreibung einer außerordentlichen Wahl und dem Zusammentritt des bei dieser Wahl gewählten Reichstages wird der Antrag jedoch nicht behandelt. Ein Antrag gegen einen Minister, der die Geschäfte nach seiner Amtsenthebung gemäß Kap. 6 § 8 weiterführt, darf auf keinen Fall behandelt werden.

Mißtrauensanträge erfahren keine Ausschußbehandlung

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"Der Reichstag kann erklären, dass ein Minister nicht mehr das Vertrauen des Reichstages besitzt. Ein Antrag für eine solche Mißtrauenserklärung muss von mindestens einem Zehntel der Reichstagsabgeordneten eingebracht werden. Für ein Mißtrauensvotum sind die Stimmen von mehr als der Hälfte der abgegebenen Stimmen der Reichstagsabgeordneten erforderlich.
  Ein Mißtrauensantrag ist nicht zulässig in der Zeit zwischen einer stattgefundenen ordentlichen Wahl oder dem Beschluss zur Ausschreibung einer außerordentlichen Wahl und dem Zusammentritt des bei dieser Wahl gewählten Reichstages. Ein Antrag gegen einen Minister, der die Geschäfte nach seiner Amtsenthebung gemäß Kap. 6 § 11 weiterführt, darf auf keinen Fall behandelt werden.
  Ein Mißtrauensantrag wird nicht in Ausschüssen behandelt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Interpellationer och frågor" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Interpellationen und Fragen"

 

5 § Riksdagsledamot får, enligt bestämmelser i riksdagsordningen, framställa interpellation eller fråga till statsråd i angelägenhet som angår dennes tjänsteutövning.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"5 § En riksdagsledamot får framställa interpellationer och frågor till ett statsråd i angelägenheter som rör statsrådets tjänsteutövning i enlighet med de närmare bestämmelser som meddelas i riksdagsordningen."

 

§ 5. Mitglieder des Reichstages können gemäß der Reichstagsordnung an einen Minister Große oder Kleine Anfragen in Angelegenheiten stellen, die seine Amtsführung betreffen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 5. Mitglieder des Reichstags können einem Minister große und kleine Anfragen in Angelegenheiten stellen, die seine Amtsführung betreffen und die gemäß den näheren Bestimmungen der Reichstagsordnung zu erledigen sind."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Riksdagens ombudsmän" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Ombudsman des Reichstags"

 

6 § Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän att i enlighet med instruktion som riksdagen beslutar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Ombudsman får föra talan i de fall som angives i instruktionen.
 

Ombudsman får närvara vid domstols eller förvaltningsmyndighets överläggningar och har tillgång till myndighetens protokoll och handlingar. Domstol och förvaltningsmyndighet samt tjänsteman hos staten eller kommun skall tillhandagå ombudsman med de upplysningar och yttranden han begär. Sådan skyldighet åligger även annan, om han står under ombudsmans tillsyn. Allmän åklagare skall på begäran biträda ombudsman.

Närmare bestämmelser om ombudsman finns i riksdagsordningen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"6 § Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän), som i enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. En ombudsman får föra talan i de fall som anges i instruktionen.
  Domstolar och förvaltningsmyndigheter samt anställda hos staten eller kommuner ska lämna de upplysningar och yttranden som en ombudsman begär. Sådan skyldighet har även andra som står under en ombudsmans tillsyn. En ombudsman har rätt att få tillgång till domstolars och förvaltningsmyndigheters protokoll och handlingar. Allmän åklagare ska på begäran biträda en ombudsman.


  Närmare bestämmelser om ombudsmännen meddelas i riksdagsordningen och i annan lag."

 

§ 6. Der Reichstag wählt einen Ombudsmann oder mehrere Ombudsmänner, die nach den vom Reichstag beschlossenen Instruktionen die Durchführung von Gesetzen und Verordnungen im öffentlichen Bereich zu beaufsichtigen haben. In den in den Instruktionen vorgesehenen Fällen kann der Ombudsmann die Klage erheben.

Der Ombudsmann darf den Beratungen von Gerichten oder Verwaltungsbehörden beiwohnen und hat jeweils Zugang zu den Protokollen und Akten der Behörden. Gerichte und Verwaltungsbehörden sowie Staats- oder Gemeindebedienstete haben dem Ombudsmann auf Wunsch mit Auskünften und Gutachten zur Verfügung zu stehen. Dazu sind auch Dritte verpflichtet, wenn sie unter der Aufsicht des Ombudsmannes stehen. Wenn der Ombudsmann es wünscht, haben ihm Staatsanwälte behilflich zu sein.

Nähere Bestimmungen über den Ombudsmann enthält die Reichstagsordnung.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 6. Der Reichstag wählt einen Ombudsmann oder mehrere Ombudsmänner (Justizombudsmänner), die nach den vom Reichstag beschlossenen Instruktionen die Durchführung von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften im öffentlichen Bereich zu beaufsichtigen haben. In den in den Instruktionen vorgesehenen Fällen kann der Ombudsmann die Klage erheben.
  Gerichte und Verwaltungsbehörden sowie Staats- oder Gemeindebedienstete haben dem Ombudsmann auf Wunsch mit Auskünften und Gutachten zur Verfügung zu stehen. Dazu sind auch Dritte verpflichtet, wenn sie unter der Aufsicht des Ombudsmannes stehen. Ein Ombudsmann darf den Beratungen von Gerichten oder Verwaltungsbehörden beiwohnen und hat jeweils Zugang zu den Protokollen und Akten der Behörden. Wenn der Ombudsmann es wünscht, haben ihm Staatsanwälte behilflich zu sein.
  Nähere Bestimmungen über den Ombudsmann verfügen die Reichstagsordnung und andere Gesetze."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Riksrevisionen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Reichsrevisionen"

 

7 § Riksdagen väljer inom sig revisorer att granska den statliga verksamheten. Riksdagen kan besluta att revisorernas granskning skall omfatta också annan verksamhet. Riksdagen fastställer instruktion för revisorerna.

Revisorerna får enligt bestämmelser i lag infordra handlingar, uppgifter och yttranden som behövs för granskningen.

Närmare bestämmelser om revisorerna finns i riksdagsordningen.

Durch Gesetz Nr. 1994:1470 wurden im § 7 Absatz 1 die Worte "inom sig" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2002:905 erhielt der § 7 mit Wirkung vom 1. Juli 2003 folgende Fassung:
"7 § Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Närmare bestämmelser om Riksrevisionen finns i riksdagsordningen och i annan lag. Enligt vad som föreskrivs i sådan lag kan Riksrevisionens granskning avse också annan än statlig verksamhet.
  Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer, som väljs av riksdagen. Riksrevisorerna beslutar självständigt med beaktande av de bestämmelser som finns i lag, vad som skall granskas De beslutar självständigt och var för sig hur granskningen skall bedrivas och om slutsatserna av sin granskning.
  Vid myndigheten finns också en styrelse, som utses av riksdagen. Styrelsens uppgift är att följa granskningsverksamheten, lämna de förslag och redogörelser till riksdagen som riksrevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser ger anledning till samt att besluta om förslag till anslag på statsbudgeten och om årsredovisning för myndigheten.
  Riksdagen får skilja en riksrevisor från uppdraget endast om riksrevisorn inte längre uppfyller de krav som gäller för uppdraget eller om riksrevisorn har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"7 § Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Bestämmelser om att Riksrevisionens granskning kan avse också annan än statlig verksamhet meddelas i lag."

 

§ 7. Der Reichstag wählt zur Prüfung der staatlichen Tätigkeit aus seiner Mitte Revisoren. Durch Beschluß des Reichstages kann die Prüfung auch auf andere Tätigkeitsbereiche ausgedehnt werden. Der Reichstag setzt die Instruktionen für die Revisoren fest.

Die Revisoren können gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die für die Prüfung erforderlichen Akten, Auskünfte und Gutachten anfordern.

Nähere Bestimmungen über die Revisoren enthält die Reichstagsordnung.

Durch Gesetz Nr. 1994:1470 wurden im § 7 Absatz 1 die Worte "aus seiner Mitte" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2002:905 erhielt der § 7 mit Wirkung vom 1. Juli 2003 folgende Fassung:
"§ 7. Die Reichsrevision ist ein Behörde des Reichstages mit der Aufgabe der Prüfung der staatlichen Tätigkeiten. Nähere Bestimmungen über die Reichsrevision finden sich in der Reichstagsordnung und in anderen Gesetzen. Gemäß den Vorschriften dieser Gesetze kann die Prüfung der Reichsrevision auch auf andere als die staatlichen Tätigkeiten ausgeweitet werden.
  Die Reichsrevision wird von drei Reichsrevisoren geleitet, die vom Reichstag gewählt werden. Die Reichsrevisoren beschließen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen selbstständig über den Inhalt der Prüfung. Sie beschließen selbstständig und jeder für sich, wie die Prüfung vonstatten geht und zu welchem Ergebnis die Prüfung kommt.
  Bei der Behörde wird vom Reichstag eine Verwaltung eingerichtet. Aufgabe der Verwaltung ist es, die Prüfungstätigkeit zu verfolgen, dem Reichstag Vorschläge und Berichte auf der Grundlage der Prüfungs- und Revisionsberichte der Reichsrevisoren zu übermitteln sowie über Vorschläge zum Haushaltsansatz und den jährlichen Rechenschaftsbericht der Behörde zu beschließen.
  Der Reichstag kann einen Reichsrevisor nur seines Amtes entheben, wenn dieser nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, die erforderlich sind, damit er seine Aufgaben erfüllen kann, oder wenn er sich der ernsthaften Vernachlässigung seiner Aufgaben schuldig gemacht hat."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 7. Die Reichsrevision ist ein Behörde des Reichstages mit der Aufgabe der Prüfung der staatlichen Tätigkeiten. Die Bestimmungen über die Reichsrevisionsprüfung kann durch auch auf andere als die staatlichen Tätigkeiten ausgeweitet werden."

 

8 § Åtal för brott i utövningen av tjänst som ledamot av Högsta domstolen eller Regeringsrätten väckes i Högsta domstolen av Riksdagens ombudsman eller Justitiekanslern.

Högsta domstolen prövar också om ledamot av Högsta domstolen eller Regeringsrätten enligt vad därom är föreskrivet skall skiljas eller avstängas från sin tjänst eller vara skyldig att undergå läkarundersökning. Talan väckes av Riksdagens ombudsman eller Justitiekanslern.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine andere Stelle verschoben (neuer § 8 von Kap. 11) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

§ 8. Gegen Mitglieder des Obersten Gerichtshofes und des Obersten Verwaltungsgerichtes, die sich bei der Amtsausübung eines Deliktes schuldig machen, erhebt der Ombudsmann oder der Justizkanzler die Anklage beim Obersten Gerichtshof.

Der Oberste Gerichtshof prüft auch, ob ein Mitglied des Obersten Gerichtshofes oder des Obersten Verwaltungsgerichtes nach den einschlägigen Vorschriften seines Amtes zu entheben oder zu suspendieren ist und ob es sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen hat. Für die Erhebung der Anklage ist der Ombudsmann des Reichstages oder der Justizkanzler zuständig.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an eine andere Stelle verschoben (neuer § 8 von Kap. 11) und deshalb an dieser Stelle aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf  eingefügt:
"8 § Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer, som väljs av riksdagen. Riksdagen får skilja en riksrevisor från uppdraget endast om riksrevisorn inte längre uppfyller de krav som gäller för uppdraget eller om riksrevisorn har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.
  Riksrevisorerna beslutar självständigt, med beaktande av de bestämmelser som finns i lag, vad som ska granskas. De beslutar självständigt och var för sig hur granskningen ska bedrivas och om slutsatserna av sin granskning."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"§ 8. Die Reichsrevision besteht aus drei Reichsrevisoren, die vom Reichstag gewählt werden. Der Reichstag kann einen Reichsrevisor nur aus seinem Amt entfernen, wenn dieser nicht mehr die Anforderungen des Amtes erfüllt oder der Revisor eine schwere Verfehlung begangen hat.
  Die Reichsrevisoren entscheiden selbstständig unter Bezugnahme auf entsprechende Bestimmungen des Gesetzes was geprüft werden soll. Sie entscheiden unabhängig und jeder für sich, wie die Prüfung durchgeführt wird und machen die Ergebnisse ihrer der Prüfung bekannt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"9 § Ytterligare bestämmelser om Riksrevisionen meddelas i riksdagsordningen och i annan lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"§ 9. Die übrigen Bestimmungen über die Reichsrevisoren werden in der Reichstagsordnung und in anderen Gesetzen festgesetzt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"14 kap. Kommunera"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Kapitel 14 - Die Kommunen"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisheriges Kap. 1. § 7 Abs. 1 Satz 2) eingefügt:
"1 § Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisheriges Kap. 1. § 7 Abs. 1 Satz 2) eingefügt:
"§ 1. Das Beschlußrecht wird in den Kommunen von gewählten Organen ausgeübt. "

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf  eingefügt:
"2 § Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"§ 2. Die Kommunen verwalten die lokalen und regionalen Angelegenheiten und öffentlichem Interessen auf der Basis der kommunalen Selbstverwaltung. Nähere Bestimmungen hierzu macht das Gesetz. Auf derselben Grundlage können die Kommunen auch weitere Angelegenheiten gemäß dem Gesetz ausüben."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"3 § En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"§ 3. Die kommunale Selbstverwaltung kann nur beschränkt werden, wenn es unbedingt notwendig ist und nur aus begründetem Anlass."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisheriges Kap. 1. § 7 Abs. 2) eingefügt:
"4 § Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisheriges Kap. 1. § 7 Abs. 2) eingefügt:
"§ 4. Die Kommunen können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Steuern erheben."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"5 § Kommunerna får i lag åläggas att bidra till kostnaden för andra kommuners angelägenheter, om det krävs för att uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"§ 5. Die Kommunen können durch Gesetz dazu verpflichtet werden, Kosten für Angelegenheiten anderer Kommunen zu übernehmen, wenn dies zur Erreichung vergleichbarer wirtschaftlicher Bedingungen erforderlich ist."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"6 § Föreskrifter om grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner meddelas i lag."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"§ 6. Die Vorschriften über die Grundlage zur Änderung der Einteilung des Reichs in Kommunen werden durch Gesetz erlassen."

 

13 kap. Krig och krigsfara

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 13 vollständig neu gefasst und die Überschrift lautete dann:

"15 kap. Krig och krigsfara"

 

Kapitel 13 - Krieg und Kriegsgefahr

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde das Kapitel 13 vollständig neu gefasst und die Überschrift lautete dann:

"Kapitel 15 - Krieg und Kriegsgefahr"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Inkallande av riksdagen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Einberufung des Reichstags"

 

1 § Kommer riket i krig eller krigsfara och pågår icke riksmöte, skal regeringen eller talmannen kalla riksdagen till riksmöte. Den som utfärdar kallelsen kan besluta att riksdagen skall sammanträda på annan ort än Stockholm. Pågår riksmöte, kan riksdagen eller talmannen besluta om sammanträdesort.
.

Durch Gesetz Nr. 1994:1470 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgende Fassung:
"1 § Kommer riket i krig eller krigsfara skall regeringen eller talmannen kalla riksdagen till sammanträde. Den som utfärdar kallelsen kan besluta att riksdagen skall sammanträda på annan ort än Stockholm."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"1 § Kommer riket i krig eller krigsfara ska regeringen eller talmannen kalla riksdagen till sammanträde. Den som utfärdar kallelsen kan besluta att riksdagen ska sammanträda någon annanstans än i Stockholm."

 

§ 1. Gerät das Reich außerhalb der Reichstagssession in Krieg oder Kriegsgefahr, hat die Regierung oder der Reichstagspräsident den Reichstag einzuberufen. Wer die Einberufung ausfertigt, kann beschließen, daß der Reichstag an einem anderen Ort als Stockholm zusammentritt. Während der Reichstagssession kann der Reichstag oder der Reichstagspräsident den Sitzungsort bestimmen.

Durch Gesetz Nr. 1994:1470 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1995 folgende Fassung:
"§ 1. Gerät das Reich in Krieg oder Kriegsgefahr, hat die Regierung oder der Reichstagspräsident den Reichstag einzuberufen. Wer die Einberufung ausfertigt, kann beschließen, daß der Reichstag an einem anderen Ort als Stockholm zusammentritt."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 1. Gerät das Reich in Krieg oder Kriegsgefahr, hat die Regierung oder der Reichstagspräsident den Reichstag einzuberufen. Wer die Einberufung ausfertigt, kann beschließen, daß der Reichstag an einem anderen Ort als Stockholm zusammentritt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Krigsdelegationen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Die Kriegsdelegation (Notparlament)"

 

2 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, skall en inom riksdagen utsedd krigsdelegation träda i riksdagens ställe, om förhållandena kräver det.

Om riket är i krig, meddelas förordnande att krigsdelegationen skall träda i riksdagens ställe av utrikesnämndens ledamöter enligt närmare bestämmelser i riksdagsordningen. Innan förordnande meddelas skall samråd ske med statsministern, om det är möjligt. Hindras nämndens ledamöter av krigsförhållandena att sammanträda, meddelas förordnandet av regeringen. Om riket är i onmedelbar krigsfara, meddelas förordnande som nu sagts av utrikesnämndens ledamöter är i förening med statsministern. För förordnande fordras därvid att statsministern och sex av nämndens ledamöter är ense.

 

Krigsdelegationen och regeringen kan i samråd eller var för sig besluta att riksdagen skall återtaga sina befogenheter.
 

Krigsdelegationens sammansättning bestämmes i riksdagsordningen.

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 wurden im § 2 (2x) das Wort "onmedelbar" in Abs. 1 und Abs. 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"2 § Är riket i krig eller krigsfara, ska en inom riksdagen utsedd krigsdelegation träda i riksdagens ställe, om förhållandena kräver det.
  Om riket är i krig, meddelas beslut att krigsdelegationen ska träda i riksdagens ställe av Utrikesnämndens ledamöter enligt närmare bestämmelser i riksdagsordningen. Innan beslut meddelas ska samråd ske med statsministern, om det är möjligt. Hindras nämndens ledamöter av krigsförhållandena att sammanträda, meddelas beslutet av regeringen. Om riket är i krigsfara, meddelas beslutet av Utrikesnämndens ledamöter i förening med statsministern. För ett sådant beslut krävs att statsministern och sex av nämndens ledamöter röstar för det.

  Krigsdelegationen och regeringen kan i samråd eller var för sig besluta att riksdagen ska återta sina befogenheter. Beslutet ska fattas så snart förhållandena medger det.
  Bestämmelser om krigsdelegationens sammansättning meddelas i riksdagsordningen."

§ 2. Befindet sich das Reich im Krieg oder in unmittelbarer Kriegsgefahr, tritt, wenn die Umstände dies erfordern, ein aus der Mitte des Reichstages gewählte Kriegsdelegation an die Stelle des Reichstages.

Befindet sich das Reich im Krieg, verordnet der Beirat für auswärtige Angelegenheiten gemäß den einschlägigen Vorschriften der Reichstagsordnung, daß die Kriegsdelegation an die Stelle des Reichstages tritt. Vor Erlaß der Verordnung hat, wenn möglich, eine Beratung mit dem Staatsminister stattzufinden. Sind die Mitglieder des Beirates infolge der Kriegsereignisse am Zusammentritt verhindert, wird die Verordnung von der Regierung erlassen. Befindet sich das Reich in unmittelbarer Kriegsgefahr, wird die erwähnte Verordnung von den Mitgliedern des Beirates für auswärtige Angelegenheiten und dem Staatsminister gemeinsam erlassen. Für die Verordnung ist Einigkeit zwischen dem Staatsminister und sechs Mitgliedern des Beirates erforderlich.

Die Kriegsdelegation und die Regierung können gemeinsam oder einzeln beschließen, daß der Reichstag wieder in seine Befugnisse eintritt.

Vorschriften über die Zusammensetzung der Kriegsdelegation enthält die Reichstagsordnung.

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 wurden im § 2 (2x) das Wort "unmittelbarer" in Abs. 1 und Abs. 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 gestrichen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 2. Befindet sich das Reich im Krieg oder in unmittelbarer Kriegsgefahr, tritt, wenn die Umstände dies erfordern, ein aus der Mitte des Reichstages gewählte Kriegsdelegation an die Stelle des Reichstages.
  Befindet sich das Reich im Krieg, beschließt der Beirat für auswärtige Angelegenheiten gemäß den einschlägigen Vorschriften der Reichstagsordnung, dass die Kriegsdelegation an die Stelle des Reichstages tritt. Vor dem Beschluss hat, wenn möglich, eine Beratung mit dem Staatsminister stattzufinden. Sind die Mitglieder des Beirates infolge der Kriegsereignisse am Zusammentritt verhindert, wird dieser Beschluss von der Regierung getroffen. Befindet sich das Reich in unmittelbarer Kriegsgefahr, wird der erwähnte Beschluss von den Mitgliedern des Beirates für auswärtige Angelegenheiten und dem Staatsminister gemeinsam erlassen. Für einen solchen Beschluss ist Einigkeit zwischen dem Staatsminister und sechs Mitgliedern des Beirates erforderlich.
  Die Kriegsdelegation und die Regierung können gemeinsam oder einzeln beschließen, dass der Reichstag wieder in seine Befugnisse eintritt. Der Beschluss ist zu fassen, sobald die Situation es zulässt.
  Vorschriften über die Zusammensetzung der Kriegsdelegation enthält die Reichstagsordnung.

 

3 § Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den de befogenheter som annars tillkommer riksdagen. Kriegsdelegationen fär dock ej fatta beslut på ockuperat omrâde. Den får ej heller fatta  beslut som avses i 11 § första stycket första punkten eller andra eller fjärde stycket.

Krigsdelegationen beslutar själv om formerna för sin verksamhet.

Durch Gesetz Nr. 1982:937 wurden im § 3 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1983 die Worte "11 § första stycket första punkten eller andra eller fjärde stycket" ersetzt durch "12 § första stycket första punkten eller andra eller fjärde stycket. " eingefügt.

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 erhielt der § 3 Absatz 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den de befogenheter som annars tillkommer riksdagen. Den får dock ej fatta beslut som avses i 12 § första stycket första punkten eller andra eller fjärde stycket. "

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"3 § Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den riksdagens befogenheter. Den får dock inte fatta beslut som avses i 11 § första stycket första meningen eller andra eller fjärde stycket.
  Krigsdelegationen beslutar själv om formerna för sin verksamhet."

 

§ 3. Solange die Kriegsdelegation an Stelle des Reichstages amtiert, übt sie die sonst dem Reichstag zukommenden Befugnisse aus. Sie darf jedoch keine Beschlüsse in besetztem Gebiet fassen. Sie darf auch keine Beschlüsse gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 1 oder Abs. 2 oder 4 fassen.
.

Die Kriegsdelegation beschließt selbst über die Formen ihrer Tätigkeit.

Durch Gesetz Nr. 1982:937 wurden im § 3 Abs. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1983 die Worte "gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 1 oder Abs. 2 oder 4 fassen" ersetzt durch "gemäß § 12 Abs. 1 Ziffer 1 oder Abs. 2 oder 4 fassen" eingefügt.

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 erhielt der § 3 Absatz 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"Solange die Kriegsdelegation an Stelle des Reichstages amtiert, übt sie die sonst dem Reichstag zukommenden Befugnisse aus. Sie darf jedoch keine Beschlüsse gemäß § 12 Abs. 1 Ziffer 1 oder Abs. 2 oder 4 fassen."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 3. Solange die Kriegsdelegation an Stelle des Reichstages amtiert, übt sie die Reichstagsbefugnisse aus. Sie darf jedoch keine Beschlüsse gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 1 oder Abs. 2 oder 4 fassen.
  Die Kriegsdelegation beschließt selbst über die Formen ihrer Tätigkeit."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Regeringsbildning och regeringens arbetsformer" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Regierungsbildung und Regierungstätigkeit"

 

4 § Är riket i krig och kan till följd därav regeringen icke fullgöra sina uppgifter, kan riksdagen bestämma om bildande av regering och om regeringens arbetsformer.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"4 § Är riket i krig och kan regeringen till följd av detta inte fullgöra sina uppgifter, kan riksdagen besluta om bildande av regering och om regeringens arbetsformer."

 

§ 4. Befindet sich das Reich im Krieg und kann die Regierung infolgedessen ihre Aufgaben nicht erfüllen, kann der Reichstag über die Bildung einer Regierung und über die Regierungstätigkeit bestimmen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 4. Befindet sich das Reich im Krieg und kann die Regierung ihre Aufgaben nicht erfüllen, kann der Reichstag über die Bildung einer Regierung und über die Regierungstätigkeit bestimmen."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Regeringens befogenheter" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Regierungsbefugnisse"

 

5 § Är riket i krig och kan till följd därav varken riksdagen eller krigsdelegationen fullgöra sina uppgifter, skall regeringen handha dessa i den mån den finner det behövligt för att skydda riket och slutföra kriget.
 

Regeringen får ej på grund av första stycket stifta, ändra eller upphäva grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"5 § Är riket i krig och kan varken riksdagen eller krigsdelegationen till följd av detta fullgöra sina uppgifter, ska regeringen fullgöra dessa i den utsträckning det behövs för att skydda riket och slutföra kriget.
  Regeringen får inte med stöd av första stycket stifta, ändra eller upphäva grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen."

 

§ 5. Befindet sich das Reich im Krieg und können infolgedessen weder der Reichstag noch die Kriegsdelegation ihre Aufgaben erfüllen, sind diese in dem zum Schutz des Reiches und zur Beendigung des Krieges erforderlichen Ausmaß von der Regierung wahrzunehmen.

Die Regierung darf jedoch aufgrund von Abs. 1 weder die Grundgesetze noch die Reichstagsordnung, noch das Reichstagswahlgesetz ändern oder aufheben, oder ein derartiges Gesetz erlassen.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 5 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 5. Befindet sich das Reich im Krieg und können weder der Reichstag noch die Kriegsdelegation ihre Aufgaben erfüllen, sind diese in dem zum Schutz des Reiches und zur Beendigung des Krieges erforderlichen Ausmaß von der Regierung wahrzunehmen.
  Die Regierung darf jedoch gemäß Abs. 1 die Grundgesetze, die Reichstagsordnung oder das Reichstagswahlgesetz weder neu erlassen oder ändern noch aufheben."

 

6 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, kan regeringen med stöd av bemyndigande i lag genom förordning meddela sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag annars skall meddelas genom lag. Erfordras det även i annat fall med hänsyn till försvarsberedskapen, kan regeringen med stöd av bemyndigande i lag genom förordning bestämma att i lag meddelad föreskrift om rekvisition eller annat sådant förfogande skall börja eller upphöra att tillämpas.
 

I lag med bemyndigande som avses i första stycket skall noga angivas under vilka förutsättningar bemyndigandet får utnyttjas. Bemyndigande medför ej rätt att stifta, ändra eller upphäva grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen.
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"6 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana extraordinära förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i, kan regeringen med stöd av bemyndigande i lag genom förordning meddela sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag annars ska meddelas genom lag. Om det behövs med hänsyn till försvarsberedskapen, kan regeringen även i annat fall med stöd av bemyndigande i lag genom förordning bestämma att en i lag meddelad föreskrift om rekvisition eller annat sådant förfogande ska börja eller upphöra att tillämpas.

  I en lag med ett sådant bemyndigande ska det noga anges under vilka förutsättningar bemyndigandet får utnyttjas. Bemyndigandet medför inte rätt att stifta, ändra eller upphäva grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen."
 

 

§ 6. Befindet sich das Reich im Krieg oder in Kriegsgefahr oder herrschen durch Krieg oder Kriegsgefahr, worin sich das Reich befand oder befindet, außerordentliche Verhältnisse, kann die Regierung aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung in bestimmten Fällen, in denen sonst gemäß Grundgesetz der Gesetzesweg vorgeschrieben ist, Vorschriften auf dem Verordnungsweg erlassen. Ist dies mit Rücksicht auf die Verteidigungsbereitschaft auch in anderen Fällen erforderlich, kann die Regierung aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung verordnen, daß mit der Durchführung gesetzlicher Vorschriften für die Requisition oder sonstige derartige Verfügungen angefangen oder aufgehört wird.

In Ermächtigungsgesetzen gemäß Abs. 1 ist jeweils genau anzugeben, unter welchen Bedingungen von der Ermächtigung Gebrauch gemacht werden darf Die Ermächtigung berechtigt nicht zum Erlaß, zur Änderung oder Aufhebung von Grundgesetzen, der Reichstagsordnung oder des Reichstagswahlgesetzes.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 6 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 6. Befindet sich das Reich im Krieg oder in Kriegsgefahr oder herrschen durch Krieg oder Kriegsgefahr, worin sich das Reich befand oder befindet, außerordentliche Verhältnisse, kann die Regierung aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung in bestimmten Fällen, in denen sonst gemäß Grundgesetz der Gesetzesweg vorgeschrieben ist, Vorschriften auf dem Verordnungsweg erlassen. Ist dies mit Rücksicht auf die Verteidigungsbereitschaft auch in anderen Fällen erforderlich, kann die Regierung aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung verordnen, dass mit der Durchführung gesetzlicher Vorschriften für die Requisition oder sonstige derartige Verfügungen angefangen oder aufgehört wird.
  Gesetze mit einer solchen Ermächtigung ist jeweils genau anzugeben, unter welchen Bedingungen von der Ermächtigung Gebrauch gemacht werden darf Die Ermächtigung berechtigt nicht zum Erlaß, zur Änderung oder Aufhebung von Grundgesetzen, der Reichstagsordnung oder des Reichstagswahlgesetzes."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Begränsningar av fri- och rättigheter" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Einschränkung der Freiheits- und Menschenrechte"

 

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde nach dem § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgender § eingefügt:
"7 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, skall 2 kap. 12 § tredje stycket icke tillämpas."
 

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 wurde dem § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgender Satz angefügt:
"Detsamma gäller om krigsdelegationen i annat fall har trätt i riksdagens ställe."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"7 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, ska 2 kap. 22 § första stycket inte tillämpas. Detsamma gäller om krigsdelegationen i annat fall har trätt i riksdagens ställe."

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde nach dem § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 folgender § eingefügt:
"§ 7. Befindet sich das Reich im Krieg oder in unmittelbarer Kriegsgefahr, sind die Vorschriften von Kap. 2 § 12 Abs. 2 nicht anzuwenden."

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 wurde dem § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgender Satz angefügt:
"Dies gilt auch für andere Fälle, in denen die Kriegsdelegation an die Stelle des Reichstages tritt."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 7. Befindet sich das Reich im Krieg oder in unmittelbarer Kriegsgefahr, sind die Vorschriften von Kap. 2 § 22 Abs. 1 nicht anzuwenden. Dies gilt auch für andere Fälle, in denen die Kriegsdelegation an die Stelle des Reichstages tritt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Befogenheter för andra myndigheter än regeringen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Befugnisse anderer Behörden der Regierung"

 

§ 7. Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen med stöd av riksdagens bemyndigande besluta att uppgift, som enligt grundlag ankommer på regeringen, skall fullgöras av annan myndighet. Sådant bemyndigande får icke omfatta befogenhet enligt 5 eller 6 §, om ej fråga är endast om beslut att lag i visst ämne skall börja tillämpas.
 

  Under krig, krigsfara eller andra av krig föranledda utomordentliga får med avseende på domstol för avdening av förskarsmakten göras undantag från föreskriften i 11 kap. 1 § att vid domstol skall finnas ordinarie domare.
.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der bisherige § 7 zum § 8.

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 wurde der § 8 Abs. 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"8 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen med stöd av riksdagens bemyndigande besluta att uppgift som enligt grundlag ska fullgöras av regeringen i stället ska fullgöras av en annan myndighet. Ett sådant bemyndigande får inte omfatta någon befogenhet enligt 5 eller 6 §, om det inte endast är fråga om beslut att en lag i ett visst ämne ska börja tillämpas."

 

 

§ 7. Befindet sich das Reich im Krieg oder in unmittelbarer Kriegsgefahr, kann die Regierung, gestützt auf eine Ermächtigung des Reichstages, beschließen, daß die nach dem Grundgesetz der Regierung zustehenden Aufgaben von einer anderen Behörde erfüllt werden. Eine solche Ermächtigung darf nicht die Befugnisse in §§ 5 oder 6 umfassen, sofern es sich nicht nur um den Beschluß handelt, daß ein Gesetz für einen bestimmten Gegenstand in Kraft tritt.

  Während eines Krieges, einer Kriegsgefahr oder anderer durch Krieg verursachter außerordentlicher Verhältnisse, dürfen im Hinblick auf die Gerichte für die Streitkräfte Ausnahmen von der Vorschrift des Kap. 11 § 1 gemacht werden, daß an einem Gericht ein ordentlicher Richter vorhanden sein muß.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der bisherige § 7 zum § 8.

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 wurde der § 8 Abs. 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 aufgehoben.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 8. Befindet sich das Reich im Krieg oder in unmittelbarer Kriegsgefahr, kann die Regierung aufgrund einer Ermächtigung durch den Reichstag beschließen, dass Aufgaben, die gemäß Grundgesetz Sache der Regierung sind, statt dessen von einer anderen Behörde wahrgenommen werden. Eine solche Ermächtigung darf jedoch keine Befugnisse gemäß § 5 oder 6 enthalten, sofern es sich nicht nur um einen Beschluss handelt, dem zufolge die Durchführung eines für gewisse Fälle vorgesehenen Gesetzes einzuleiten ist.

 

8 § Regeringen får ingå överenskommelse om vapenstillestånd utan att inhämta riksdagens godkännande och utan att rådgöra med Utrikesnämnden, om uppskov med överenskommelsen skulle innebära fara för riket.
 

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der bisherige § 8 zum § 9.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 9  mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an dieser Stelle aufgehoben (neuer § 15).

 

§ 8. Die Regierung kann, ohne die Genehmigung des Reichstages einzuholen und ohne sich mit dem Beirat für auswärtige Angelegenheiten zu beraten, ein Waffenstillstandsabkommen treffen, wenn ein Aufschub des Abkommens für das Reich gefährlich wäre.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der bisherige § 8 zum § 9.

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde der § 9  mit Wirkung vom 1. Januar 2011 an dieser Stelle aufgehoben (neuer § 15).

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Förhållanden under ockupation" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Bedingungen unter einer Besatzung"

 

9 § På ockuperat område får ej fattas beslut som innebär stiftande ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen, lag om val till riksdagen eller lag om högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet, ämbetsbrott, brott av krigsmän, sabotage, upplopp, uppvigling eller samhällsfarlig ryktesspridning.

På ockuperat område får icke något offentligt organ meddla beslut eller vidtaga åtgärd som ålägger någon rikets medborgware allt lämna ockupationsmakten sädant bistånd som denna icke får kräva enligt folkrättens regler.

Intet ärende får avgöras av riksdagen på ockuperat område såvida icke minst tre fjärdedelar av ledamöterna deltager i avgörandet.
.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der bisherige § 9 mit Wirkung vom 1. Januar 1980 zum § 10.

Durch Gesetz Nr. 1982:937 wurde dem § 10 Abs. 3  mit Wirkung vom 1. Januar 1983 folgender Satz angefügt:
"I antalet deltagande ledamöter inräknas därvid icke ersättare som utövar uppdrag som ledamot."

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 erhielt der § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"10 § Riksdagen eller regeringen får icke fatta beslut på ockuperat område. På sådant område får ej heller utövas befogenhet som tillkommer någon i egenskap av riksdagsledamot eller statsråd.
Det åligger varje offentligt organ att på ockuperat område handla på det sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt. Icke i något fall får ett offentligt organ meddela beslut eller vidta åtgärd som i strid mot folkrättens regler ålägger någon rikets medborgare att lämna ockupationsmakten bistånd.
Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får ej hållas på ockuperat område."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"9 § Riksdagen eller regeringen får inte fatta beslut på ockuperat område. På sådant område får inte heller utövas befogenhet som någon har i egenskap av riksdagsledamot eller statsråd.
  Varje offentligt organ ska på ockuperat område handla på det sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt. Inte i något fall får ett offentligt organ meddela ett beslut eller vidta en åtgärd som i strid mot folkrättens regler ålägger någon av rikets medborgare att lämna ockupationsmakten bistånd.
  Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får inte hållas på ockuperat område."

 

§ 9. Auf besetzten Gebieten darf kein Beschluß gefaßt werden, der den Erlaß, die Änderung oder die Aufhebung eines Grundgesetzes, der Reichstagsordnung, des Gesetzes über die Wahl zum Reichstag oder eines Gesetzes über Hochverrat, über Verbrechen gegen die Sicherheit des Reiches, über Amtsvergehen, über Rechtsbrüche von Soldaten, Sabotage, Auflauf, Aufwiegelung oder gemeingefährliche Kolportage bedeutet.

Auf besetzten Gebieten darf kein öffentliches Organ einen Beschluß verkünden oder eine Maßnahme treffen, die einen Staatsangehörigen verpflichtet, der Besatzungsmacht Unterstützung zu gewähren, die diese nach den Regeln des Völkerrechts nicht fordern darf.

Der Reichstag darf keine Angelegenheit auf besetztem Gebiet entscheiden, wenn nicht mindestens drei Viertel der Abgeordneten an der Entscheidung teilnimmt.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der bisherige § 9  mit Wirkung vom 1. Januar 1980 zum § 10.

Durch Gesetz Nr. 1982:937 wurde dem § 10 Abs. 3  mit Wirkung vom 1. Januar 1983 folgender Satz angefügt:
"In der Zahl der anwesenden Abgeordneten werden diejenigen eingeschlossen, die an der Ausübung ihrer Funktion gehindert sind."

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 erhielt der § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"§ 10. Der Reichstag und die Regierung dürfen keine Beschlüsse in besetztem Gebiet fassen. In besetztem Gebiet dürfen auch keine Befugnisse ausgeübt werden, die jemandem als Reichstagsabgeordnetem oder Minister zukommen.
  Jedes öffentliche Organ in besetztem Gebiet ist verpflichtet, so zu handeln, wie es den Verteidigungsbestrebungen und der Widerstandstätigkeit sowie dem Schutz der Zivilbevölkerung und im übrigen den schwedischen Interessen am dienlichsten ist. In keinem einzigen Fall darf ein öffentliches Organ Beschlüsse fassen oder Maßnahmen ergreifen, die einen Staatsbürger des Reiches im Widerspruch zu den völkerrechtlichen Regeln dazu zwingen, der Besatzungsmacht Hilfe zu leisten.
  In besetztem Gebiet dürfen keine Reichstagswahlen oder Wahlen zu beschließenden kommunalen Gremien abgehalten werden."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 10 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 9. Der Reichstag und die Regierung dürfen keine Beschlüsse in besetztem Gebiet fassen. In besetztem Gebiet dürfen auch keine Befugnisse ausgeübt werden, die jemandem als Reichstagsabgeordnetem oder Minister zukommen.

  Jedes öffentliche Organ in besetztem Gebiet ist verpflichtet, so zu handeln, wie es den Verteidigungsbestrebungen und der Widerstandstätigkeit sowie dem Schutz der Zivilbevölkerung und im übrigen den schwedischen Interessen am dienlichsten ist. In keinem einzigen Fall darf ein öffentliches Organ Beschlüsse fassen oder Maßnahmen ergreifen, die einen Staatsbürger des Reiches im Widerspruch zu den völkerrechtlichen Regeln dazu zwingen, der Besatzungsmacht Hilfe zu leisten.
  In besetztem Gebiet dürfen keine Reichstagswahlen oder Wahlen zu beschließenden kommunalen Gremien abgehalten werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Statschefen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Der Staatschef"

 

10 § Är riket i krig, bör statschefen följa regeringen. Befinner han sig på annan ort än regeringen, skall han anses hindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der bisherige § 10 zum § 11.

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 erhielt der § 11 Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"Befinner han sig på ockuperat område eller på annan ort än regeringen, skall han anses hindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"10 § Är riket i krig, bör statschefen följa regeringen. Om statschefen befinner sig på ockuperat område eller på annan ort än regeringen, ska han eller hon anses hindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef."
 

 

§ 10. Befindet sich das Reich im Krieg, soll der Staatschef der Regierung folgen. Befindet er sich an einem anderen Ort als die Regierung, ist von der Annahme auszugehen, daß er an der Erfüllung seiner Aufgaben als Staatschef verhindert ist.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der bisherige § 10 zum § 11.

Durch Gesetz Nr. 1988:1438 erhielt der § 11 Satz 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"Befindet er sich in besetztem Gebiet oder woanders als die Regierung, ist von der Annahme auszugehen, daß er an der Erfüllung seiner Aufgaben als Staatschef verhindert ist."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 11 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 10. Befindet sich das Reich im Krieg, soll der Staatschef der Regierung folgen. Wenn der Staatschef sich in besetztem Gebiet oder woanders als die Regierung, ist von der Annahme auszugehen, daß er oder sie an der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben als Staatschef verhindert ist."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Val till riksdagen" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Wahlen zum Reichstag"

 

11 § Är riket i krig, får val till riksdagen hållas endast efter beslut av riksdagen. Är riket i krigsfara, när ordinarie val skall hållas, kan riksdagen besluta att uppskjuta valet. Sådant beslut skall omprövas inom ett år och därefter med högst ett års mellanrum. Beslut som avses i detta stycke blir gällande endast om minst tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter förenar sig om det.

 

Är riket till någon del ockuperat, när val skall hållas, beslutar riksdagen de jämkningar av reglerna i 3 kap. som är påkallade. Undantag får dock ej göras från 3 kap. 1 § första stycket, 2 §, 6 § första stycket och 7–11 §§. Vad som sägs i 3 kap. 6 § första stycket, 7 § andra stycket och 8 § andra stycket om riket skall i stället gälla den del av riket för vilken val skall hållas. Minst en tiondel av alla mandaten skall vara utjämningsmandat.

Ordinarie val, som till följd av första stycket icke hålles på föreskriven tid, skall hållas så snart det kan ske sedan kriget eller krigsfaran har upphört. Det åligger regeringen och talmannen att i samråd eller var för sig se till att de åtgärder som behövs härför blir vidtagna.

Har ordinarie val till följd av denna paragraf hållits på annan tid än när det annars skulle ha ägt rum, skall riksdagen bestämma tiden för därnäst följande ordinarie val till den månad under fjärde eller femte året efter det först nämnda valet, då ordinarie val skall hållas enligt riksdagsordningen.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der bisherige § 11 zum § 12.

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurden im § 12 Abs. 4 die Worte " under tredje eller fjärde året" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "under fjärde eller femte året".

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"11 § Är riket i krig, får val till riksdagen hållas endast efter beslut av riksdagen. Är riket i krigsfara, när ordinarie val ska hållas, kan riksdagen besluta att skjuta upp valet. Ett sådant beslut ska omprövas inom ett år och därefter med högst ett års mellanrum. Beslut som avses i detta stycke blir gällande endast om minst tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter röstar för det.


  Om riket till någon del är ockuperat, när val ska hållas, beslutar riksdagen de jämkningar av reglerna i 3 kap. som behövs. Undantag får dock inte göras från 3 kap. 1, 4, 5, 7–9 och 12 §§. Vad som sägs om riket i 3 kap. 5 §, 7 § andra stycket och 8 § andra stycket ska i stället gälla den del av riket för vilken val ska hållas. Minst en tiondel av alla mandaten ska vara utjämningsmandat.
  Ordinarie val, som till följd av första stycket inte hålls på föreskriven tid, ska hållas så snart det kan ske sedan kriget eller krigsfaran har upphört. Regeringen och talmannen ska i samråd eller var för sig se till att de åtgärder som behövs för detta blir vidtagna.
  Har ordinarie val till följd av denna paragraf hållits på en annan tid än när det annars skulle ha ägt rum, ska riksdagen bestämma tiden för därnäst följande ordinarie val till den månad under fjärde eller femte året efter det först nämnda valet, då ordinarie val ska hållas enligt riksdagsordningen."

 

§ 11. Befindet sich das Reich im Krieg, dürfen Reichstagswahlen nur auf Beschluß des Reichstages abgehalten werden. Befindet sich das Reich zu einem Zeitpunkt, zu dem ordentliche Wahlen stattfinden sollen, in Kriegsgefahr, kann der Reichstag einen Aufschub der Wahl beschließen. Ein solcher Beschluß muß binnen eines Jahres und danach im Abstand von höchstens einem Jahr überprüft werden. Ein Beschluß, der sich auf diesen Absatz bezieht, erhält nur Gesetzeskraft, wenn mindestens drei Viertel der Abgeordneten an der Entscheidung teilnimmt.

Sind Teile des Reiches besetzt, wenn eine Wahl abgehalten werden soll, beschließt der Reichstag die erforderlichen Anpassungen der Regeln in Kap. 3. Ausnahmen von den Vorschriften in Kap. 3 § 1 Abs. 1, § 2, § 6 Abs. 1, §§ 7-11 dürfen jedoch nicht gemacht werden. Was in Kap. 3 § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 für das Reich vorgeschrieben ist, findet stattdessen für den Teil des Reiches Geltung, in dem die Wahl abgehalten werden soll. Mindestens ein Zehntel aller Mandate sollen Ausgleichsmandate sein.

Eine ordentliche Wahl, die infolge von Abs. 1 nicht in der vorgeschriebenen Zeit abgehalten wird, soll so schnell wie möglich abgehalten werden, wenn der Krieg oder die Kriegsgefahr beendet sind. Es obliegt der Regierung und dem Präsidenten gemeinsam oder einem jeden für sich, die hierfür erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Wird aufgrund dieses Parapraphen eine ordentliche Wahl zu einem anderen Zeitpunkt abgehalten, als sie sonst stattfinden würde, so bestimmt der Reichstag den Zeitpunkt für die nächstfolgende ordentliche Wahl für den Monat im dritten oder vierten Jahr nach der zuerst erwähnten Wahl, in dem nach der Reichstagsordnung eine ordentliche Wahl abgehalten wird.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde der bisherige § 11 zum § 12.

Durch Gesetz Nr. 1994:1469 wurden im § 12 Absatz 4 die Worte "im dritten oder vierten Jahr" mit Wirkung vom 1. Januar 1995 ersetzt durch: "im vierten oder fünften Jahr".

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 11. Befindet sich das Reich im Krieg, dürfen Reichstagswahlen erst nach einem Beschluss des Reichstages abgehalten werden. Befindet sich das Reich zu einem Zeitpunkt, zu dem ordentliche Wahlen stattfinden sollen, in Kriegsgefahr, kann der Reichstag einen Aufschub der Wahl beschließen. Ein solcher Beschluss muß binnen eines Jahres und danach im Abstand von höchstens einem Jahr überprüft werden. Ein Beschluss, der sich auf diesen Absatz bezieht, erhält nur Gesetzeskraft, wenn mindestens drei Viertel der Abgeordneten an der Entscheidung teilnimmt.
  Sind Teile des Reiches besetzt, wenn eine Wahl abgehalten werden soll, beschließt der Reichstag die notwendigen Anpassungen der Regeln in Kap. 3. Ausnahmen von den Vorschriften in Kap. 3 §§1, 4, 5, 7-9 und 12 dürfen jedoch nicht gemacht werden. Was für das Reich in Kap. 3 § 5, § 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 vorgeschrieben ist, findet stattdessen für den Teil des Reiches Geltung, in dem die Wahl abgehalten werden soll. Mindestens ein Zehntel aller Mandate sollen Ausgleichsmandate sein.
  Eine ordentliche Wahl, die infolge von Abs. 1 nicht in der vorgeschriebenen Zeit abgehalten wird, soll so schnell wie möglich abgehalten werden, wenn der Krieg oder die Kriegsgefahr beendet sind. Die Regierung und der Präsident gemeinsam oder jeder für sich, hat die hierfür erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
  Wird aufgrund dieses Paragraphen eine ordentliche Wahl zu einem anderen Zeitpunkt abgehalten, als sie sonst stattfinden würde, so bestimmt der Reichstag den Zeitpunkt für die nächstfolgende ordentliche Wahl für den Monat im dritten oder vierten Jahr nach der zuerst erwähnten Wahl, in dem nach der Reichstagsordnung eine ordentliche Wahl abgehalten wird."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Beslutanderätten i kommunerna" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Beschlussrechte der Kommunen"

 

Durch Gesetz Nr. 1985:863 wurde nach dem § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 1986 folgender § eingefügt:
"13 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, utövas beslutanderätten i kommunerna på sätt som anges i lag."
 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"12 § Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana extraordinära förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i, utövas beslutanderätten i kommunerna på det sätt som anges i lag."
 

 

Durch Gesetz Nr. 1985:863 wurde nach dem § 12 mit Wirkung vom 1. Januar 1986 folgender § eingefügt:
"§ 13. Befindet sich das Reich im Krieg oder in Kriegsgefahr oder herrschen nach durchstandenem Krieg oder Kriegsgefahr außerordentliche Verhältnisse, wird das Beschlußrecht in den Gemeinden nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften ausgeübt."

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 erhielt der § 1 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgende Fassung:
"§ 12. Befindet sich das Reich im Krieg oder in Kriegsgefahr oder aber herrschen nach überstandenem Krieg oder Kriegsgefahr außerordentliche Verhältnisse, wird das Beschlussrecht in den Kommunen nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften ausgeübt."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Rikets försvar" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Reichsverteidigung"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisher Kap. 10 § 9 Abs. 1+3 )eingefügt:
"13 § Regeringen får sätta in rikets försvarsmakt i enlighet med internationell rätt för att möta ett väpnat angrepp mot riket eller för att hindra en kränkning av rikets territorium.
  Regeringen får uppdra åt försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisher Kap. 10 § 9 Abs. 1+3) eingefügt:
"§ 13. Die Regierung kann die Reichsverteidigungsmacht gemäß dem internationalen Recht einsetzen, um einen bewaffneten Angriff auf das Reich abzuwehren oder um eine Verletzung des Reichsgebiets zu verhindern.
  Die Regierung kann die Verteidigungsmacht zur Gewaltanwendung gemäß internationalem Recht beauftragen, um in Friedenszeiten oder bei einem Krieg zwischen fremden Staaten eine Verletzung des Reichsgebiets zu verhindern."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Krigsförklaring" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Kriegserklärung"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisher Kap. 10 § 9 Abs. 2)eingefügt:
"14 § Förklaring att riket är i krig får, utom vid ett väpnat angrepp mot riket, inte ges av regeringen utan riksdagens medgivande."
 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisher Kap. 10 § 9 Abs. 2) eingefügt:
"§ 14. Die Erklärung, daß sich das Reich im Krieg befindet, darf, außer bei einem bewaffneten Angriff auf das Reich, durch die Regierung nicht ohne Zustimmung des Reichstages abgegeben werden."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Vapenstillestånd" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Waffenstillstand"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisher § 9) eingefügt:
"15 § 15 § Regeringen får ingå överenskommelse om vapenstillestånd utan att inhämta riksdagens godkännande och utan att rådgöra med Utrikesnämnden, om uppskov med överenskommelsen skulle innebära fara för riket."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf eingefügt:
"§ 15. Die Regierung kann, ohne die Genehmigung des Reichstages einzuholen und ohne sich mit dem Beirat für auswärtige Angelegenheiten zu beraten, ein Waffenstillstandsabkommen treffen, wenn ein Aufschub des Abkommens für das Reich gefährlich wäre. "

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eingefügt:

"Insättande av väpnade styrkor" 

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle folgende Überschrift mit Wirkung vom 1. Januar 2011eingefügt:

"Einsatz bewaffneter Streitkräfte"

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisher Kap. 10 § 9 Abs. 1) eingefügt:
"16 § Regeringen får sända svenska väpnade styrkor till andra länder eller i övrigt sätta in sådana styrkor för att fullgöra en internationell förpliktelse som har godkänts av riksdagen.
  Svenska väpnade styrkor får i övrigt sändas till andra länder eller sättas in om
1. det är medgett i lag som anger förutsättningarna för åtgärden, eller
2. riksdagen medger det i ett särskilt fall."

 

Durch Gesetz Nr. 2010:1408 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 2011 folgender Paragraf (bisher Kap. 10 § 9 Abs. 1) eingefügt:
"§ 16. Die Regierung kann die schwedischen Streitkräfte ins Ausland entsenden oder in anderen Bereichen einsetzen, wenn sich aus einer internationalen Verpflichtung ergibt, die der Reichtag gutgeheißen hat.
  Die schwedischen Streitkräfte dürfen außer zur Entsendung ins Ausland oder in anderen Bereichen nur eingesetzt werden
1. wenn es gemäß dem Gesetz, das die Voraussetzungen für die Maßnahme angibt, zulässig ist;
2. wenn der Reichstag dies in besonderen Fällen genehmigt."

 

Övergångsbestämmelser
1974:152

Übergangsbestimmungen

zum Gesetz 1974:152

 

1. Genom denna regeringsform upphäves den äldre regeringsformen. Den äldre regeringsformen skall dock med nedan angivna undantag tillämpas i stället för den nya regeringsformen till utgången av det år under vilket riksdagen slutligt antager denna samt, i de fall som angives nedan, även därefter.

1. Durch diese Regierungsform wird die ältere Regierungsform aufgehoben. Die ältere Regierungsform ist jedoch mit nachstehend angegebenen Ausnahmen bis zum Ausgang des Jahres, in dem der Reichstag diese Regierungsform endgültig verabschiedet, anstelle der neuen Regierungsform angewendet werden, sowie auch in Fällen danach, die unten erwähnt sind.

Die Regierungsform ist formal am 1. Januar 1975 in Kraft getreten, doch finden sich in den nachfolgenden Punkten 2-5 Ausnahmen.

 

2. De föreskrifter i den äldre regeringsformen angående konungens ställning och befogenheter som angives under 4 skall, så länge Gustaf VI Adolk är konung, tillämpas i stället för motsvarande föreskrifter i denna regeringsform. Under samma tid skall i övrigt vad i dena regeringsform eller, om ej annat särskilt angives, i annan författning föreskrives i denna regeringsform. Under samma tid skall i övrigt vad i denna regeringsform eller, om ej annat särskilt angives, i annan författning föreskrives om regeringen i stället gälla Konungen i statrådes och vad i denna regeringsform föreskrives om statschefen i stället gälla Konungen.

Utan hinder av bestämmelsen i 3 kap. 1 § i denna regeringsform skall riksdagen bestå av trehunderafemtio ledamöter intill utgången av löpande valperiod. Bestämmelserna om rösträtt i 3 kap. 2 § i denna regeringsform skall börja tillämpas i samband med att röstlängd upprättas året efter det under cilket riksdagen slutligt antager regeringsformen.
 

Skall nytt val till riksdagen hällas före den tidpunkt då denna regeringsform enligt 1 skall börja tillämpas, skall bestämmelserna i 3 kap. om antalet ledamöter i riksdagen och om ersättare för dem, om tid för extra val, om tiden för nyvald riksdags första sammanträde, om den nycalda riksdagens valperiod, om fördelning av mandaten mellan valkretsar och mellan partier, om riksdagsledamots behörighet och om överklagande av val till riksdagen samt motsvarande bestämmelser i annat lag tillämpas. Efter sådant val skall även bestämmelserna i 4 kap. 7 § om prövning av riksdaksledamonts eller ersättares behörighet och bestämmelserna i 4 kap. 9 § om ersättare för riksdagsledamot äga tillämpning.

 

Riksdagen skall, så snart denna regeringsform har fått kraft av grundlag, välja ledamöter i valprövningsnämnden samt, enligt vad som föreskrives därom i den nya riksdagsordningen, ersättare för dem.

Bestämmelserna i 8 kap. 16 och 17 §§ i denna regeringsform skall tillämpas i fåga om den nya riksdagsordningen, så snart denna regeringsform har fått kraft av grundlag.

För domstol i vilken endast en ordinarie tjänst som domare finns inrättad, då  denna regeringsform trääder i tillämpning, skall bestämmelsen i 11 kap. 1 § tredje stycket första punkten tillämpas först sedan pågående ändringar i domkretsindelningen har genomförts i vad de berör domstolen.

 

2. Die Vorschriften der älteren Regierungsform bezüglich der Stellung und der Befugnisse des Königs, die in Punkt 4 angegeben sind, finden anstelle der entsprechenden Vorschriften dieser Regierungsform solange Anwendung, wie Gustav VI. Adolf König ist. Anstelle der Vorschriften dieser Regierungsform oder, wenn anderes nicht besonders erwähnt wird, einer anderen Verordnung über die Regierung gilt überdies während der gleichen Zeit statt dessen König im Staatsrat und anstelle der Vorschriften dieser Regierungsform über den Staatschef gilt statt dessen König. 

Ungeachtet der Bestimmungen in Kap. 3 § 1 dieser Regierungsform besteht der Reichstag bis zum Ende der laufenden Wahlperiode aus 350 Abgeordneten. Die Bestimmungen in Kap. 3 § 2 dieser Regierungsform über das Stimmrecht werden im Zusammenhang mit der Erstellung der Wählerliste erstmals in dem Jahr nach der endgültigen Verabschiedung der Regierungsform durch den Reichstag angewendet.

Wird eine Neuwahl zum Reichstag vor dem Zeitpunkt abgehalten, an dem die Anwendung dieser Regierungsform nach Punkt 1 beginnt, werden die Bestimmungen in Kap. 3 über die Anzahl der Abgeordneten und ihrer Stellvertreter, über den Zeitpunkt einer außerordentlichen Wahl, über den Zeitpunkt des ersten Zusammentretens des neu gewählten Reichstages, über die Wahlperiode des neu gewählten Reichstages, über die Verteilung der Mandate unter den Wahlkreisen und zwischen den Parteien, über die Berechtigung eines Reichstagsabgeordneten und die Bestimmungen über die Anfechtung einer Wahl zum Reichstag, sowie die entsprechenden  Bestimmungen in anderen Gesetzen, angewendet. Nach einer solchen Wahl sind auch die Bestimmungen in Kap. 4 § 7 über die Prüfung der Berechtigung eines Reichstagsabgeordneten oder eines Stellvertreters und die Bestimmungen in Kap. 4 § 9 über den Stellvertreter eines Reichstagsabgeordneten anzuwenden.

Sobald diese Regierungsform als Grundgesetz in Kraft getreten ist, wählt der Reichstag nach den Vorschriften der Reichstagsordnung die Mitglieder der Wahlprüfungskommission sowie deren Stellvertreter.

Sobald diese Regierungsform als Grundgesetz in Kraft getreten ist, werden die Bestimmungen in Kap. 8 § 16 und 17 dieser Regierungsform bezüglich der neuen Reichstagsordnung angewendet.

Für ein Gericht, an dem nach Anwendung dieser Regierungsform nur ein ordentliches Richteramt eingerichtet ist, werden die Bestimmungen in Kap. 11 § 1 Abs. 3 Satz 1 erst angewendet, wenn die laufenden Änderungen der Gerichtsbezirkseinteilung, die das Gericht betreffen, durchgeführt worden sind.

Mit dem 1. Januar 1975 ist die Regierungsform fast vollständig in Kraft getreten, da König Gustaf VI Adolf bereits am 15. September 1973 gestorben war, und damit die hauptsächliche Ausnahme, die vollständige Entkleidung des Königs von politischen Aufgaben und Entscheidungsbefugnissen, die auf ihn nicht hätte angewendet werden können. Mit der Reichstagswahl vom 16. September 1976 sind dann auch alle Bestimmungen zum Reichstag in Kraft getreten.

Hinweis: Die Bestimmung des Nr. 2 Abs. 1 der Übergangsbestimmungen wurde am 6. Juni 1973 gefasst, die als erster Beschluss zur Verfassungsänderung gemäß der Regierungsordnung von 1809, § 81, dem ein zweiter, unveränderter Beschluss nach einer Neuwahl des Reichstags folgen musste (und auch heute noch muss). Da der neue Reichstag, der den zweiten Beschluss zur Verfassungsänderung fassen musste, bereits am 16. September 1973, einen Tag nach dem Tod des Königs Gustav VI Adolf  gewählt wurde, konnte die Bestimmung nicht mehr geändert werden..

 

3. Ordinarie val till riksdagen enligt 3 kap. 3 § i denna regeringsform skall äga rum på tid under år 1976, som bestämmes i riksdagsordningen.

Den valperiod för riksdagen ledamöter som pågår, när denna regeringsform får kraft av grundlag, upphör när den närmast därefter valda riksdagen har samlats.

3. Eine ordentliche Wahl zum Reichstag nach Kap. 3 § 1 dieser Regierungsform soll im Jahre 1976 stattfinden, wie es in der Reichstagsordnung bestimmt wird.

Wenn diese Regierungsform als Grundgesetz in Kraft tritt, endet die laufende Wahlperiode eines Abgeordneten, wenn der danach nächste gewählte Reichstag zusammengetreten ist.

 

4. Bestämmelsen i 2 första stycket skall omfatta följande föreskrifter i den äldre regeringsformen: I och 3 §§, bestämmelsen i 4 § att Konungen skall utnämna ett statsråd utan departement, 6 § andara och tredje styckena, 7 och 8 §§, 9 § första stycket första punkten, 14, 15, 38, 39 och 40 §§, 42 § andra stycket, 43, 91 och 92 §§ samt bestämmelsen i 108 § första stycket första punkten om förordnande om nytt val.
 

Bestämmelsen i 2 första stycket skall vidare omfatta 9 § andra stycket i den äldre regeringsformen, varvid hänvisningen till 106 och 107 §§ skall gälla 12 kap. 3 och 4 §§ i denna regeringsform, samt 35 § i den äldre regeringsformen, varvid hänvisningen till 107 § skall gälla 12 kap. 4 § i denna regeringsform.

 

4. Die Bestimmungen in Punkt 2 Abs. 1 umfassen folgende Bestimmungen der älteren Regierungsform: § 1 und 3; die Bestimmungen in § 4, daß der König einen Staatsrat ernennt; § 5 Abs. 3 Satz 1: die Bestimmungen in § 6 Abs. 1, daß der Staatsrat aus den Abteilungsleitern sowie den Staatsräten ohne Abteilung besteht; § 6 Abs. 2 und 3; §§ 7 und 8; § 9 Abs. 1 Satz 1; §§ 14, 15, 38, 39 und 40; § 42 Abs. 2; §§ 43, 91 und 92, sowie die Bestimmungen in § 108 Abs. 1 Satz 1 über die Anordnung von Neuwahlen.

Die Bestimmungen in Punkt 2 Abs. 1 umfassen weiterhin den § 9 Abs. 2 der älteren Regierungsform , wobei der Hinweis auf die § 106 und 107 dem Kap. 12 § 3, 4 dieser Regierungsform entspricht, sowie den § 35 der älteren Regierungsform , wobei der Hinweis auf § 107 dem Kap. 12 § 4 dieser Regierungsform entspricht.

 

5. Under den i 2 första stycket angivna tiden kan finnas en av Konungen utsedd ställföreträdare för statsministern med de uppgifter, som angives i 7 kap. 8 § i denna regeringsform.

 

5. Während der im Punkt 2 Abs. 1 angegebenen Zeit, kann es einen vom König gewählten Stellvertreter für den Staatsminister für die Aufgaben  geben, die in Kap. 7 § 8 dieser Regierungsform angegeben sind.

 

6. Äldre författning eller föreskrift äger fortsatt giltighet utan hinder av att den icke har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid tillämpning av denna regeringsform. Bemyndigande, som har beslutats av Konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam, får utnyttjas även efter den under 1 angivna tidpunkten, tills riksdagen bestämmer annorlunda.
 

Bestämmelserna i 8 kap. 17 § i denna regeringsform skall gälla i fråga om äldre författning, som har tillkommit genom beslut av Konungen och riksdagen gemensamt eller genom beslut av riksdagen ensam.

6. Ältere Gesetze, Verordnungen oder Rechtsvorschriften haben weiterhin ungeachtet der Tatsache Gültigkeit, daß sie nicht in der von dieser Regierungsform vorgesehenen Weise zustandegekommen sind. Eine von König und Reichstag gemeinsam oder vom Reichstag allein beschlossene Ermächtigung darf auch nach dem in Punkt 1 angegebenen Zeitpunkt genützt werden, bis der Reichstag anderes bestimmt.

Die Bestimmungen in Kap. 8 § 17 dieser Regierungsform sollen auch für ältere Verordnungen gültig sein, die durch gemeinsamen Beschluß von König und Reichstag oder durch einen Beschluß vom Reichstag allein zustandegekommen sind.

 

7. Bestämmelser i äldre lag eller annan författning om Konungen eller Kungl. Maj:t skall […] gälla regeringen, såvida det icke följer av författning eller i övrigt framgår av omständigheterna att konungen personligen, Högsta domstolen, Regeringsrätten eller kammarrätt åsyftas.
 

Föreskrift som enligt äldre lag eller annan författning skall beslutas av Konungen och riksdagen gemensamt skall i stället beslutas genom lag.

 

7. In älteren Gesetzen oder Verordnungen enthaltene Vorschriften über den König oder Seine Königliche Majestät sind nach Ablauf der unter Ziffer 2 Abs. 1 angegebenen Frist auf die Regierung zu beziehen, sofern daraus oder durch die Umstände im übrigen nicht hervorgeht, daß damit der König persönlich, der Oberste Gerichtshof, das Oberste Verwaltungsgericht oder ein Oberverwaltungsgericht gemeint ist.

Vorschriften, die gemäß älteren Gesetzen und Verordnungen durch gemeinsamen Beschluß des Königs und des Reichstages zu erlassen sind, sind statt dessen durch Gesetz zu erlassen.

 

8. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avses där eljest föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna regeringsform, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

8. Enthalten Gesetze oder Verordnungen Hinweise auf Vorschriften oder beziehen sie sich auf Vorschriften, die durch Bestimmungen dieser Regierungsform ersetzt werden, sind statt dessen die neuen Bestimmungen anzuwenden.

 

9. Ombud för svenska kyrkan sammanträder till allmänt kyrkomöte enligt vad som är särskilt föreskrivet.

Till prästerlig befattning inom svenska kyrkan får ej annan utnämnas än den som bekänner kyrkans lära. Medför annan befattning skyldighet att undervisa i kristendom eller teologisk vetenskap, skall tagas den hänsyn till de sökandes trosaskådning som därav kan påkallas. Befattningshavare, som ej tillhör svenska kyrkan, får icke deltaga i avgörande av mål eller ärende, som angår kyrkans religionsvård eller religionsundervisning, utövning av prästämbetet, befordring eller ämbetsansvar inom kyrkan. När sådant ärende avgöres av regeringen, skall dock hinder som nu sagts icke gälla för annan än föredraganden.
.

Till ärkebiskop eller biskop utnäämner regeringen en av de tre som har föreslagits i den ordning som kyrkolag föreskriver. Om tillsättning av prästerliga tjänster i församlöingarna och den rätt som därvid tillkommer regeringen och församlingarna föreskrives i kyrkolag.
.

Utan hinder av vad denna regeringsform föreskriver om att lag stiftat, ändras eller upphäves av riksdagen skall i fråga om kyrkolag gälla, att sådan lag stiftas, ändras eller upphäves av regeringen gemensamt med riksdagen; dock att därvid erfordras samtycke jämväl av allmänt kyrkomöte. Har av riksdagen antaget förslag angående kyrkolag ej utfärdats som lag före närmast följande lagtima riksmötes början, är förslaget förfallet.

Vad i denna regeringsform föreskrives om primärkommuner skall, med undertag av 1 kap. 6 § första stycket andra punkten, äga motsvarande tillämpning i fråga om kyrkliga kommuner.

Genom denna regeriungsform göres ej  ändring i vad som hittills har gällt enligt 2 § i den äldre regeringsformen.

Det forna prästeständets privilegier, förmåner, rättingheter och friheter skall fortfarande gälla, om de ej har ägt oskiljaktigt sammanhang med den ständet förut tillkommande representationsrätten och således upphört med denna. Ändring eller upphävande av dessa privilegier, förmäner, rättigheter och friheter får ej ske på annat sätt än genom regeringens och riksdagens sammanstämmande beslut och med bifall av allmänt kyrkomöte.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde in der Übergangsbestimmung Nr. 9 Absatz 5 der Bezug auf das "1 kap. 6 § första stycket andra punkten" mit Wirkung vom 1. Januar 1980 ersetzt durch: "1 kap. 7 § första stycket andra punkten".

Durch Gesetz Nr. 1982:937 wurde die Übergangsbestimmung Nr. 9 mit Wirkung vom 1. Januar 1983 durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"9. Grundläggande föreskrifter om svenska kyrkan som trossamfund och om kyrkomötet som en församling av valda ombud för svesnska kyrkan meddelas i lagen om svenska kyrkan. Denna lag stiftas på samma sätt som huvudbestämmelsera i riksdagsordningen. Innan lagen stiftas skall yttrande av kyrkomötet inhämtas.

  Föreskrifter om medlemskap i svenska kyrkan meddelas genom lag, som stiftas av riksdagen med samtycke av kyrkomötet.

  Grundläggande föreskrifter om prästerliga tjänster i svenska kyrkan och om stiftsmyndigheter samt andra föreskrifter om kyrkomötet än som avses i första stycket meddelas i lagen om svenska kyrkan eller i annan lag, som stiftat av riksdagen efter yttrande av kyrkomötet. Detsamma gäller grundläggande föreskrifter om den kyrkliga egendom som är avsedd för svenska kyrkans verksamhet. Föreskrifter som innebär ändring av det ändamål för vilket den kyrkliga egendomen är avsedd meddelas dock genom lag, som stiftat på samma sätt som lagen om svenska kyrkan.

  Kyrkomötet får med stöd av föreskrifter i lagen om svenska kyrkan genom kyrklig kungörelse meddela föreskrifter i förljande ämnen:

     svenska kyrkans lära,
     svenska kyrkans böcker,
     svenska kyrkans sakrament, gudstjänst och övriga handlingar,
     kollekter,
     central verksamhet för evangelisation, mission och övrigt utlandsarbete samt diakoni.
     kyrkomötets arbeitssätt samt verksaheten hos organ som tillsätts av kyrkomötet.
  Bemyndigar riksdagen kyrkomötet att meddela föreskrifter i ett visst ämne, kan riksdagen därvid medge att kyrkomöten genom kyrklig kungörelse överlåter åt organ, som tillsätts av kyrkomötet, att i sådan kungörelse meddela bestämmelser i ämnet. Riksdagen kan i lagen om svenska kyrkan meddela föreskrifter i de ämnen som anges i fjärde stycket. Detta gäller även om kyrkomötet har bemyndigats att besluta föreskrifter i ämnet. Regeringen får inte besluta föreskrifter i dessa ämnen.

  I fråga om ändering eller upphävande av lag som avses i första-tredje styckena gäller vad som är föreskrivet om stiftande av sådan lag.
  När regeringen skall avgöra ärenden som angår svenska kyrkans religionsvård eller religionsundervisning, utövning av prästämbetet, befordring eller ämbetsansvar inom kyrkan, skall föredraganden tillhöra svenska kyrkan.

  Vad i denna regeringsform föreskrivs om primärkommuner skall, med undertag av 1 kap. 7 § första stycket andra meningen, tillämpas även i fråga om kyrkliga kommuner.
  Genom denna regeriungsform göres ej ändring i vad som hittills har gällt enligt 2 § i den äldre regeringsformen.
"

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde die Übergangsbestimmung Nr. 9 mit Wirkung vom 1. Januar 1986 durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"9. Grundläggande föreskrifter om svenska kyrkan som trossamfund och om kyrkomötet som en församling av valda ombud för svesnska kyrkan meddelas i lagen om svenska kyrkan. Denna lag stiftas på samma sätt som huvudbestämmelsera i riksdagsordningen. Innan lagen stiftas skall yttrande av kyrkomötet inhämtas.

  Föreskrifter om medlemskap i svenska kyrkan meddelas genom lag, som stiftas av riksdagen med samtycke av kyrkomötet.

  Grundläggande föreskrifter om prästerliga tjänster i svenska kyrkan och om stiftsmyndigheter samt andra föreskrifter om kyrkomötet än som avses i första stycket meddelas i lagen om svenska kyrkan eller i annan lag, som stiftat av riksdagen efter yttrande av kyrkomötet. Detsamma gäller grundläggande föreskrifter om organisationen av myndigheter under kyrkomötet och om den kyrkliga egendom som är avsedd för svenska kyrkans verksamhet. Föreskrifter som innebär ändring av det ändamål för vilket den kyrkliga egendomen är avsedd meddelas dock genom lag, som stiftat på samma sätt som lagen om svenska kyrkan.
  I fråga om ändering eller upphävande av lag som avses i första-tredje styckena gäller vad som är föreskrivet om stiftande av sådan lag.
"

Durch Gesetz Nr. 1988:1441 erhielt die Übergangsbestimmung Nr. 9 Abs. 3  mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"Grundläggande föreskrifter om prästjänster i svenska kyrkan och om biskopar och domkapitel samt andra föreskrifter om kyrkomötet än som avses i första stycket meddelas i lagen om svenska kyrkan eller i annan lag, som stiftat av riksdagen efter yttrande av kyrkomötet. Detsamma gäller grundläggande föreskrifter om organisationen av myndigheter under kyrkomötet och om den kyrkliga egendom som är avsedd för svenska kyrkans verksamhet. Föreskrifter som innebär ändring av det ändamål för vilket den kyrkliga egendomen är avsedd meddelas dock genom lag, som stiftat på samma sätt som lagen om svenska kyrkan."

Durch Gesetz Nr. 1991:1503 wurde die Übergangsbestimmung Nr. 9  mit Wirkung vom 1. Januar 1992 wie folgt geändert:
- der Abs. 1 erhielt folgende Fassung:
"Grundläggande föreskrifter om svenska kyrkan som trossamfund och om kyrkomötet som en församling av valda ombud för svesnska kyrkan meddelas i lag, som stiftas p
å samma sätt som huvudbestämmelsera i riksdagsordningen. Innan sådan lag stiftas skall yttrande av kyrkomötet inhämtas."
- der Abs. 3 erhielt folgende Fassung:
"
Grundläggande föreskrifter om prästjänster i svenska kyrkan och om biskopar och domkapitel samt andra föreskrifter om kyrkomötet än som avses i första stycket meddelas i lag som stiftat av riksdagen efter yttrande av kyrkomötet. Detsamma gäller grundläggande föreskrifter om organisationen av myndigheter under kyrkomötet och om den kyrkliga egendom som är avsedd för svenska kyrkans verksamhet. Föreskrifter som innebär ändring av det ändamål för vilket den kyrkliga egendomen är avsedd meddelas dock genom lag, som stiftas på det sätt som anges i första stycket"
.

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 9 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

9. Die Beauftragten der schwedischen Kirche treten nach den entsprechenden Vorschriften zur Generalsynode zusammen.

Zu geistlichen Ämtern in der schwedischen Kirche dürfen nur Personen ernannt werden, welche die Lehre der Kirche bekennen. Wenn andere Stellen mit der Pflicht verbunden sind, die christliche Religion oder die theologische Wissenschaft zu lehren, soll gehörige Rücksicht auf die Glaubensanschauung der Bewerber genommen werden. Beamte, die der schwedischen Kirche nicht angehören, dürfen nicht an der Entscheidung von Angelegenheiten teilnehmen, welche die Religionspflege oder den Religionsunterricht der Kirche, die Ausübung eines geistlichen Amtes, die Ernennung oder die Strafanträge innerhalb der Kirche berühren. Wenn solche Angelegenheiten von der Regierung entschieden werden, ist dieses Verbot nur auf den Vortragenden anzuwenden.

Zum Erzbischof oder zum Bischof ernennt die Regierung einen der drei Kandidaten, die in der vom Kirchengesetz vorgeschriebenen Weise vorgeschlagen worden sind. Die Besetzung geistlicher Ämter in den Gemeinden und das Recht, das der Regierung und den Gemeinden dabei zukommt, wird im Kirchengesetz vorgeschrieben.

Ungeachtet der Vorschriften dieser Regierungsform über Erlaß, Änderung oder Aufhebung eines Gesetzes, gilt bezüglich des Kirchengesetzes, daß ein solches Gesetz von Regierung und Reichstag gemeinsam erlassen, geändert oder aufgehoben wird; die Zustimmung der Generalsynode ist jedoch gleichfalls erforderlich. Ist ein vom Reichstag angenommener Vorschlag bezüglich eines Kirchengesetzes vor Beginn des nächstfolgenden ordentlichen Reichstags als Gesetz nicht ausgefertigt worden, ist der Vorschlag verfallen.

Was in dieser Regierungsform über die Gemeinden vorgeschrieben ist, findet hinsichtlich der kirchlichen Gemeinden mit Ausnahme von Kap. 1 § 6 Abs. 1 Satz 2 entsprechende Anwendung.

Was bisher nach § 2 der älteren Regierungsform Geltung hatte, darf durch diese Regierungsform nicht geändert werden.

Die Privilegien, Vorteile, Rechte und Freiheiten der früheren Geistlichkeit blieben in Kraft, wenn sie nicht in Zusammenhang mit dem den Ständen früher zukommenden Repräsentationsrecht zugestanden waren und demnach mit diesem zu bestehen aufgehört haben. Eine Änderung oder Aufhebung dieser Privilegien , Vorteile, Rechte und Freiheiten darf auf keine andere Weise durchgeführt werden, als durch einen einstimmigen Beschluß von Regierung und Reichstag und mit Zustimmung der Generalsynode.

Durch Gesetz Nr. 1979:933 wurde in der Übergangsbestimmung Nr. 9 Absatz 5 der Bezug auf das "Kap. 1 § 6 Abs. 1 Satz 2" mit Wirkung vom 1. Januar 1980 ersetzt durch: "Kap. 1 § 7 Abs. 1 Satz 2".

Durch Gesetz Nr. 1982:937 wurde die Übergangsbestimmung Nr. 9 mit Wirkung vom 1. Januar 1983 durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"9. Grundlegende Vorschriften über die Schwedische Kirche in ihrer Eigenschaft als Glaubensgemeinschaft sowie die Generalsynode als Versammlung der gewählten Vertreter der Schwedischen Kirche werden durch Gesetz erlassen, wobei dasselbe Verfahren anzuwenden ist wie bei der Verabschiedung der Hauptbestimmungen der Reichstagsordnung. Vor Erlaß eines derartigen Gesetzes ist die Stellungnahme der Generalsynode einzuholen.
  Vorschriften über die Mitgliedschaft in der Schwedischen Kirche werden vom Reichstag im Benehmen mit der Generalsynode durch Gesetz erlassen.
  Grundlegende Vorschriften über die Pfarrstellen der Schwedischen Kirche und die Bischöfe und Domkapitel sowie andere als die in Abs. 1 genannten Vorschriften über die Generalsynode werden durch ein vom Reichstag nach der Stellungnahme der Generalsynode zu verabschieden des Gesetz erlassen. Gleiches gilt auch für die grundlegenden Vorschriften über das für die Tätigkeit der Schwedischen Kirche vorgesehene Eigentum. Vorschriften über die Umwidmung des kirchlichen Eigentums sind jedoch durch Gesetz zu erlassen, wobei auf die in Abs. 1 angegebene Weise zu verfahren ist.
 
Die Generalsynode darf, gestützt auf die gemäß Ziffer 9 Abs. 1 zu verabschiedenden gesetzlichen Vorschriften, durch kirchlichen Erlaß Vorschriften über folgende Gegenstände erlassen:
     die Lehre der Schwedischen Kirche;
     die Bücher der Schwedischen Kirche;
     die Sakramente, den Gottesdienst und sonstige Handlungen der Schwedischen Kirche;
     die Kollekten;
     die zentrale Tätigkeit zu Zwecken der Evangelisation, Mission und sonstigen Auslandstätigkeit sowie die Diakonie;
     die Arbeitsweise der Generalsynode sowie die Tätigkeit der, der Generalsynode unterstellten Stellen.
Ermächtigt der Reichstag die Generalsynode zum Erlaß von Vorschriften über einen bestimmten Gegenstand, kann er gleichzeitig genehmigen, daß die Generalsynode durch kirchlichen Erlaß den Erlaß dieser Vorschriften auf Stellen überträgt, die der Generalsynode unterstehen. Der Reichstag kann durch ein auf die in Abs. 1 angegebene Weise zu verabschiedendes Gesetz Vorschriften über die in diesem Absatz bezeichneten Gegenstände erlassen. Dies trifft auch dann zu, wenn die Generalsynode ermächtigt wurde, Vorschriften über diese Gegenstände zu erlassen. Die Regierung darf über diese Gegenstände keine Vorschriften erlassen.
  Für die Änderung oder Aufhebung von Gesetzen im Sinne der Abs. 1-3 gelten die Vorschriften für den Erlaß derartiger Gesetze.
 
Wenn die Regierung über Fragen zu beschließen hat, die die Religionspflege oder den Religionsunterricht der Schwedischen Kirche, die Ausübung des Priesteramtes, die Beförderung oder die Amtshaftung innerhalb der Kirche betreffen, hat der Referent der Schwedischen Kirche anzugehören.
  Die Vorschriften dieser Regierungsform über die Ortsgemeinden sind mit Ausnahme von Kapitel 1 § 7 Abs. 1 Satz 2 auch auf die Kirchengemeinden anzuwenden.

 
Durch diese Regierungsform wird nichts verändert, was bisher gemäß § 2 der älteren Regierungsform gültig war."

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde die Übergangsbestimmung Nr. 9 mit Wirkung vom 1. Januar 1986 durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"9. Grundlegende Vorschriften über die Schwedische Kirche in ihrer Eigenschaft als Glaubensgemeinschaft sowie die Generalsynode als Versammlung der gewählten Vertreter der Schwedischen Kirche werden durch Gesetz erlassen, wobei dasselbe Verfahren anzuwenden ist wie bei der Verabschiedung der Hauptbestimmungen der Reichstagsordnung. Vor Erlaß eines derartigen Gesetzes ist die Stellungnahme der Generalsynode einzuholen.
  Vorschriften über die Mitgliedschaft in der Schwedischen Kirche werden vom Reichstag im Benehmen mit der Generalsynode durch Gesetz erlassen.
  Grundlegende Vorschriften über die Pfarrstellen der Schwedischen Kirche und die kirchlichen Behörden sowie andere als die in Abs. 1 genannten Vorschriften über die Generalsynode werden durch ein vom Reichstag nach der Stellungnahme der Generalsynode zu verabschieden des Gesetz erlassen. Gleiches gilt auch für die grundlegenden Vorschriften über die Organisation der der Generalsynode unterstellten Behörden und das für die Tätigkeit der Schwedischen Kirche vorgesehene Eigentum. Vorschriften über die Umwidmung des kirchlichen Eigentums sind jedoch durch Gesetz zu erlassen, wobei auf die in Abs. 1 angegebene Weise zu verfahren ist.
  Für die Änderung oder Aufhebung von Gesetzen im Sinne der Abs. 1-3 gelten die Vorschriften für den Erlaß derartiger Gesetze.
"

Durch Gesetz Nr. 1988:1441 erhielt die Übergangsbestimmung Nr. 9 Abs. 3  mit Wirkung vom 1. Januar 1989 folgende Fassung:
"Grundlegende Vorschriften über die Pfarrstellen der Schwedischen Kirche und die Bischöfe und Domkapitel sowie andere als die in Abs. 1 genannten Vorschriften über die Generalsynode werden durch ein vom Reichstag nach der Stellungnahme der Generalsynode zu verabschieden des Gesetz erlassen. Gleiches gilt auch für die grundlegenden Vorschriften über die Organisation der der Generalsynode unterstellten Behörden und das für die Tätigkeit der Schwedischen Kirche vorgesehene Eigentum. Vorschriften über die Umwidmung des kirchlichen Eigentums sind jedoch durch Gesetz zu erlassen, wobei auf die Weise, wie bei den Gesetzen über die Kirche von Schweden zu verfahren ist."

Durch Gesetz Nr. 1991:1503 wurde die Übergangsbestimmung Nr. 9  mit Wirkung vom 1. Januar 1992 wie folgt geändert:
- der Abs. 1 erhielt folgende Fassung:
"Grundlegende Vorschriften über die Schwedische Kirche in ihrer Eigenschaft als Glaubensgemeinschaft sowie die Generalsynode als Versammlung der gewählten Vertreter der Schwedischen Kirche werden durch Gesetze über die Kirche Schwedens erlassen. Für den Erlaß solcher Gesetze  ist dasselbe Verfahren anzuwenden, wie bei der Verabschiedung der Hauptbestimmungen der Reichstagsordnung. Vor Erlaß eines derartigen Gesetzes ist die Stellungnahme der Generalsynode einzuholen.
"
- der Abs. 3 erhielt folgende Fassung:
"
Grundlegende Vorschriften über die Pfarrstellen der Schwedischen Kirche und die Bischöfe und Domkapitel sowie andere als die in Abs. 1 genannten Vorschriften über die Generalsynode werden durch ein vom Reichstag nach der Stellungnahme der Generalsynode zu verabschieden des Gesetz erlassen. Gleiches gilt auch für die grundlegenden Vorschriften über die Organisation der der Generalsynode unterstellten Behörden und das für die Tätigkeit der Schwedischen Kirche vorgesehene Eigentum. Vorschriften über die Umwidmung des kirchlichen Eigentums sind jedoch durch Gesetz zu erlassen, wobei auf die in Abs. 1 angegebene Weise zu verfahren ist. "

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 9 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde an dieser Stelle folgende Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 eingefügt:
"10. Kyrkomötet får med stöd av föreskrifter i lagen om svenska kyrkan genom kyrklig kungörelse meddela föreskrifter i förljande ämnen:.

     svenska kyrkans lära,
     svenska kyrkans böcker,
     svenska kyrkans sakrament, gudstjänst och övriga handlingar,
     kollekter,
     central verksamhet för evangelisation, mission och övrigt utlandsarbete samt diakoni.
     kyrkomötets arbeitssätt samt verksaheten hos myndigheter under kyrkomötet.
  Bemyndigar riksdagen kyrkomötet att meddela föreskrifter i ett visst ämne, kan riksdagen därvid medge att kyrkomöten genom kyrklig kungörelse överlåter åt myndigheter under kyrkomötet, att i sådan kungörelse meddela bestämmelser i ämnet. I fråga om svenska kyrkans böcker, svenska kyrkans sakrament, gudstjänst och övriga handlingar samt kollekter kan riksdagen också mede att kyrkomötet genom kyrklig kungörelse överlåter åt stiftsmyndigheter, kyrkliga kommuner eller kyrkokommunala förvaltningsmyndigheter att meddela bestämmelser.

  Riksdagen kan i lagen om svenska kyrkan meddela föreskrifter i de ämnen som anges i första stycket. Detta gäller även om kyrkomötet har bemyndigats att besluta föreskrifter i ämnet. Regeringen får inte besluta föreskrifter i dessa ämnen.
"
.

Durch Gesetz Nr. 1988:1441 wurde die Übergangsbestimmung Nr. 10  mit Wirkung vom 1. Januar 1989 wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurde nach den ersten Unterabsatz folgender Unterabsatz eingefügt:
"die kirchliche Ämter;"
- im Abs. 2 letzter Satz wurde das Wort "
stiftsmyndigheter" ersetzt durch: "domkapitel"

Durch Gesetz Nr. 1991:1503 wurde die Übergangsbestimmung Nr. 10  mit Wirkung vom 1. Januar 1992 wie folgt geändert:
- die einleitenden Worte zu Abs. 1 erhielten folgende Fassung:
"Kyrkomötet får med stöd av föreskrifter i lag som stiftas på det sätt som anges i punkt 9 genom kyrklig kungörelse meddela föreskrifter i förljande ämnen: "
- im Abs. 3 wurden die Worte "
kan i lagen om svenska kyrkan " ersetzt durch: "kan i lag som stiftas pa det sätt som avses i första stycket".
 

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 10 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde an dieser Stelle folgende Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 eingefügt:
"10. Die Generalsynode darf, gestützt auf  die Bestimmungen des Gesetzes über die Kirche von Schweden, durch kirchlichen Erlaß Vorschriften über folgende Gegenstände erlassen:
die Lehre der Schwedischen Kirche;
die Bücher der Schwedischen Kirche;
die Sakramente, den Gottesdienst und sonstige Handlungen der Schwedischen Kirche;
die Kollekten;
die zentrale Tätigkeit zu Zwecken der Evangelisation, Mission und sonstigen Auslandstätigkeit sowie die Diakonie;
die Arbeitsweise der Generalsynode sowie die Tätigkeit der der Generalsynode unterstellten Behörden.
  Ermächtigt der Reichstag die Generalsynode zum Erlaß von Vorschriften über einen bestimmten Gegenstand, kann er gleichzeitig genehmigen, daß die Generalsynode durch kirchlichen Erlaß den Erlaß dieser Vorschriften auf Behörden überträgt, die der Generalsynode unterstehen. Bezüglich der Bücher der Schwedischen Kirche, der Sakramente der Schwedischen Kirche, des Gottesdienstes sowie der sonstigen Handlungen und der Kollekten kann der Reichstag auch genehmigen, daß die Generalsynode den Erlaß der einschlägigen Vorschriften durch kirchlichen Erlaß auf die kirchlichen Behörden, Kirchengemeinden oder kirchengemeindlichen Verwaltungsbehörden überträgt.
  Der Reichstag kann durch das Gesetz über die Kirche von Schweden Vorschriften über die in diesem Absatz bezeichneten Gegenstände erlassen. Dies trifft auch dann zu, wenn die Generalsynode ermächtigt wurde, Vorschriften über diese Gegenstände zu erlassen. Die Regierung darf über diese Gegenstände keine Vorschriften erlassen.
"

Durch Gesetz Nr. 1988:1441 wurde die Übergangsbestimmung Nr. 10  mit Wirkung vom 1. Januar 1989 wie folgt geändert:
- im Abs. 1 wurde nach den ersten Unterabsatz folgender Unterabsatz eingefügt:
"det kyrkliga ämbetet,"
- im Abs. 2 letzter Satz wurde das Wort "kirchlichen Behörden" ersetzt durch: "Domkapitel"

Durch Gesetz Nr. 1991:1503 wurde die Übergangsbestimmung Nr. 10  mit Wirkung vom 1. Januar 1992 wie folgt geändert:
- die einleitenden Worte zu Abs. 1 erhielten folgende Fassung:
"Die Generalsynode darf, gestützt auf die gemäß Ziffer 9 Abs. 1 zu verabschiedenden gesetzlichen Vorschriften, durch kirchlichen Erlaß Vorschriften über folgende Gegenstände erlassen:
"
- im Abs. 3 wurden die Worte "
kann durch das Gesetz über die Kirche von Schweden" ersetzt durch: "kann durch ein auf die in Abs. 1 angegebene Weise zu verabschiedendes Gesetz".

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 10 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde an dieser Stelle folgende Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 eingefügt:
"11. Bestämmelsera i 11 kap. 6 § första stycekt gäller inte myndigheter som enligt lag är myndigheter under kyrkomötet."

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr 11 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde an dieser Stelle folgende Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 eingefügt:
"11. Die Bestimmungen von Kapitel 11 § 6 Abs. 1 gelten nicht für Behörden, die gemäß Gesetz der Generalsynode unterstehen. "

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 11 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde an dieser Stelle mit Wirkung vom 1. Januar 1986 folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"12. När regeringen skall avgöra ärenden som angår svenska kyrkans religionsvård eller religionsundervisning, utövning av prästämbetet, befordring eller ämbetsansvar inom kyrkan, skall föredraganden tillhöra svenska kyrkan."
.

Durch Gesetz Nr. 1988:1441 wurden in der Übergangsbestimmung Nr. 12 die Worte "utövning av prästämbetet, befordring eller ämbetsansvar"  mit Wirkung vom 1. Januar 1989 ersetzt durch: "utövande av prästämbetet, eller prästtjänser, befordran, ämbetsansvar eller tjänsteansvar"

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 12 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde an dieser Stellemit Wirkung vom 1. Januar 1986  folgende Übergangsbestimmung eingefügt:
"12. Wenn die Regierung über Fragen zu beschließen hat, die die Religionspflege oder den Religionsunterricht der Schwedischen Kirche, die Ausübung des Priesteramtes, die Beförderung oder  die Amtshaftung innerhalb der Kirche betreffen, hat der Referent der Schwedischen Kirche anzugehören.

Durch Gesetz Nr. 1988:1441 wurden in der Übergangsbestimmung Nr. 12 die Worte "die Ausübung des Priesteramtes, die Beförderung sowie die Amtshaftung"  mit Wirkung vom 1. Januar 1989 ersetzt durch: "die Ausübung des Priesteramtes, die Pfarrstellen, die Beförderung oder die Amts- und Diensthaftung"

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 12 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde an dieser Stelle folgende Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 eingefügt:
"13. Vad i denna regeringsform föreskrivs om primärkommuner skall, med undertag av 1 kap. 7 § första stycket andra meningen, tillämpas även i fråga om kyrkliga kommuner. "

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 13 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde an dieser Stelle folgende Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 eingefügt:
"13. Die Vorschriften dieser Regierungsform über die Ortsgemeinden sind mit Ausnahme von Kapitel 1 § 7 Abs. 1 Satz 2 auch auf die Kirchengemeinden anzuwenden.

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 13 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde an dieser Stelle folgende Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 eingefügt:
"14. Genom denna regeriungsform göres ej ändring i vad som hittills har gällt enligt 2 § i den äldre regeringsformen."

 

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde an dieser Stelle folgende Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 eingefügt:
"14. Durch diese Regierungsform wird nichts verändert, was bisher gemäß § 2 der älteren Regierungsform gültig war."

 

Övergångsbestämmelser
1976:871
mit Wirkung vom 1. Januar 1977 erlassen

Übergangsbestimmungen
zum Gesetz 1976:871
mit Wirkung vom 1. Januar 1977 erlassen
 

1. Ändringarna i regeringsformen träder in kraft den 1 januari 1977.

1. Die Änderungen der Regierungsform treten am 1. Januar 1977 in Kraft.

 

2. Utan hinder av 2 kap. 16 § behåller äldre föreskrift, som innebär särbehandling på grund av kön, sin giltighet tills yidare. Sådan föreskrift får ändras, även om ändringen innebär fortsatt särbehandling.
 

 

2. Ungeachtet von Kap. 2 § 16 hat eine ältere Bestimmung, die ungleiche Behandlung der Geschlechter beinhaltet, anhaltend Gültigkeit bis auf weiteres. Eine derartige Bestimmung kann geändert werden, auch wenn die Änderung die ungleiche Behandlung fortsetzt.

 

3. Bestämmelserna om medlemskap i svenska kyrkan gäller utan hinder av 2 kap. § 2 i dess nya lydelse.

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

3. Die Bestimmungen über die Mitgliedschaft in der Kirche von Schweden gelten unbeschadet dem Kap. 2 § 2 in der neuen Fassung.

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

4. Vid ikraftträdandet föreliggande bestämmelser om att film icke får förevisas offentligt, om den ej dessförinnan har godkänts för sådan visning, gäller utan hinder av 2 kap. 1 § 3 i den nya lydelsen och 14 § första stycket.

Durch Gesetz Nr. 1985 : 862 erhielt die 4. Übergangsbestimmung zum Gesetz 1976:871 mit Wirkung vom 1. Januar 1986 folgende Fassung:
"4. Utan hinder av 2 kap. 1 § 3 och 14 § första stycket får i lag föreskrivas att filmer och videogram icke får föresvisas offentligt, im de ej dessförinnan har godkänts för sådan visning."

 

4.Beim Inkrafttreten vorhandene Bestimmungen darüber, daß ein Film nicht öffentlich gezeigt werden darf, wenn er nicht vorher gebilligt worden ist, gelten ungeachtet Kap. 2 § 1, Nr. 3 in ihrer neuen Fassung und § 14 Abs. 1.

Durch Gesetz Nr. 1985 : 862 erhielt die 4. Übergangsbestimmung zum Gesetz 1976:871 mit Wirkung vom 1. Januar 1986 folgende Fassung:
"4. Ungeachtet von Kap. 2 § 1 Nr. 3 und § 14 Abs. 1 kann ein Gesetz Vorschriften über Filme und Videoaufnahmen machen, die nicht öffentlich gezeigt werden dürfen, solange sie nicht für eine solche Vorführung genehmigt wurden."

 

5. Äldre författning eller föreskrift äger fortsatt giltighet utan hinder av att den icke har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid tilllämpning av regeringsformen i dess nya lydelse.

5. Ein älteres Gesetz oder eine ältere Bestimmung behält seine Gültigkeit, ungeachtet der Tatsache, daß es / sie nicht in der Form entstanden ist, die zur Zeit des Inkrafttretens der Regierungsform zu beachten gewesen wäre.

 

Övergångsbestämmelser
1979:933
mit Wirkung vom 1. Januar 1980 erlassen

Übergangsbestimmungen
zum Gesetz 1979:933
mit Wirkung vom 1. Januar 1980 erlassen
 

1.  Ändringarna i regeringsformen träder i kraft den 1 januari 1980.

 

1. Die Änderungen der Regierungsform treten am 1. Januar 1980 in Kraft.

 

2. Äldre foreskrift om skatt eller avgíft skall tillämpas utan hinder av 2 kap. 10 § andra stycket.

 

2.  Ältere Vorschriften über Steuern und Gebühren gelten unbeschadet von Kapital 2 § 10 Abs. 2.

 

Övergångsbestämmelser
1982:937
mit Wirkung vom 1. Januar 1983 erlassen

Übergangsbestimmungen
zum Gesetz 1982:937
mit Wirkung vom 1. Januar 1983 erlassen
 

1.  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

 

1. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1983 in Kraft.

 

2. Äldre författningar och föreskrifter, som har tillkommit genom beslut av Konungen eller regeringen gemensamt med riksdagen och med samtycke av allmänt kyrkomöte, skall fortsätta att gälla utan hinder av att de inte har tillkommit den ordning som skulle ha iakttagits vid tillämpning av de nya bestämmelserna. Bestämmelserna i 8 kap. 17 § första meningen i denna regeringsform skall gälla i fråga om sådana författningar och föreskrifter. Punkt 9 sjätte stycket övergångsbestämmelserna till regeringsformen i deras nya lydelse tillämpas också i fråga om äldre lag.

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurde die 3. Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 wie folgt geändert:
- im letzten Satz wurden die Worte "Punkt 9 sjätte stycket" ersetzt durch: "Punkt 9 fjärde stycket".
- folgender Satz wurde angefügt:
"Tredje meningen gäller dock ej i fråga om lag som har trätt i kraft före den 1 januari 1983 och som reglerar ämnen som anges i punkt 10 övergångsbestämmelserna till regeringsformen."

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

2.  Ältere Gesetze und Vorschriften, die auf Befehl des Königs oder der Regierung gemeinsam mit dem Reichstag und mit Zustimmung der Generalsynode gelten fort, ungeachtet der Tatsache, daß es / sie nicht in der Form entstanden ist, die zur Zeit des Inkrafttretens des neuen Verfahrens zu beachten gewesen wäre. Die Bestimmungen des Kapitels 8 § 17 Satz 1 dieser Regierungsform sind bezüglich dieser Gesetze und Vorschriften anzuwenden. Punkt 9 Abs. 6 der Übergangsbestimmungen zur Regierungsform in der neuen Fassung sind auch im Fall älterer Gesetze anzuwenden.

wurde die 3. Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 wie folgt geändert:
- im letzten Satz wurden die Worte "Punkt 9 Abs. 6" ersetzt durch: "Punkt 9 Abs. 4".
- folgender Satz wurde angefügt:
"Satz 3 findet jedoch im Hinblick auf das Recht, das vor dem 1. Januar 1983 galt, und das Gegenstände nach Punkt 10 der Übergangsbestimmungen der Regierungsform betrifft, keine Anwendung."

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

3. Utan hinder av punkt 9 första-sjätte styckena övergångsbestämmelserna till regeringsformen in deras nya lydelse får regeringen upphäva föreskrifter som Konungen eller regeringen har meddelat före den 1 januari 1983. Sådana föreskrifter skall inte tillämpas i den mån de gäller fråga som regleras i kyrklig kungörelse.

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurden in der 3. Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 in Satz 1 die Worte "punkt 9 första-sjätte styckena" ersetzt durch: "punkterna 9 och 10".

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

3.  Abweichend von Punkt 9 Abs. 1 bis 6 der Übergangsbestimmungen zur Regierungsform in der neuen Fassung kann die Regierung solche Vorschriften aufheben, die der König oder die Regierung vor dem 1. Januar 1983 erlassen haben. Diese Regelung findet keine Anwendung auf Fragen der kirchlichen Glaubenslehre.

Durch Gesetz Nr. 1985:864 wurden in der 3. Übergangsbestimmung mit Wirkung vom 1. Januar 1986 in Satz 1 die Worte "Punkt 9 Abs. 1 bis 6" ersetzt durch: "den Punkten 9 und 10".

Durch Gesetz Nr. 1998:1700 wurden die Übergangsbestimmungen Nr. 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2000 aufgehoben.

 

Övergångsbestämmelser
1988:1444
mit Wirkung vom 1. Januar 1989 erlassen

Übergangsbestimmungen
zum Gesetz 1988:1444
mit Wirkung vom 1. Januar 1989 erlassen
 

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 10 § den 1 juli 1989, och i övrigt den 1 januari 1989.

 

1. Dieses Gesetz tritt in Bezug auf das Kap. 9 § 10 am 1. Juli 1989 in Kraft, im übrigen aber am 1. Januar 1989.

 

2. De äldre föreskrifterna i 9 kap. 12 § gäller till dess val av fullmäktigte skett enligt de nya bestämmelserna.

 

2. Die älteren Vorschriften im Kap. 9 § 12 gelten bis zur Wahl der Bevollmächtigten nach den neuen Bestimmungen.

 

Övergångsbestämmelser
1994:1375
mit Wirkung vom 1. Januar 1995 erlassen

Übergangsbestimmungen
zum Gesetz 1994:1375
mit Wirkung vom 1. Januar 1995 erlassen

 
1. Denna lag träder i kraft den dag som bestäms i särskild lag.

 

1.Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, der durch ein besonderes Gesetz bestimmt wird.

 

2. Har riksdagen godkänt avtal om Sveriges anslutning till Europeiska unionen sedan folkomröstning i hela riket ägt rum i frågan får riksdagen fatta beslut om överlåtelse av beslutanderätt till Europeiska gemenskaperna med anledning av anslutningen utan tillämpning av de regler om visst flertal som föreskrivs i 10 kap. 5 §. Riksdagen får också i sama ordning som i fråga om överlåtelse av beslutanderätt till Europeiska gemenskaperna besluta om införlivande med svensk rätt av gemeinskapernas regler vid tillträdestidpunkten.
 

 

2. Hat der Reichstag das Abkommen über die Aufnahme Schwedens in die Europäischen Union nach der im ganzen Reich durchzuführenden Volksabstimmung gebilligt, kann der Reichstag die Übertragung des Beschlußrechts an die Europäischen Gemeinschaften in Übereinstimmung mit den Aufnahmebedingungen auch ohne die, für eine solche Übertragung gemäß Kap. 10 § 5 vorgeschriebene besondere Mehrheit beschließen. Der Reichstag kann in demselben Verfahren wie bei der Übertragung des Beschlußrechts auf die Europäischen Gemeinschaften auch beschließen, die gemeinschaftlichen Regeln zum Zeitpunkt des Beitritts in schwedisches Recht zu übernehmen.

 

Övergångsbestämmelser
1994:1469
mit Wirkung vom 1. Januar 1995 erlassen

Übergangsbestimmungen
zum Gesetz 1994:1469
mit Wirkung vom 1. Januar 1995 erlassen

 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Den tid som anges i 3 kap. 3 § skall räknas från det ordinarie val som förrättas år 1994.

 

1.Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1995 in Kraft. Der im Kap. 3 § 3 genannte Zeitraum wird von den ordentlichen Wahlen im Jahr 1994 an berechnet.

 

2. Den fördelning av fasta valkretsmandat som gjorts inför 1994 års val skall gälla intill nästa ordinarie val.

 

2. Die Zuteilung der festen Wahlkreismandate vor der Wahl von 1994 ist bis zur nächsten ordentlichen Wahl gültig.

 

Övergångsbestämmelser
2002:905
mit Wirkung vom 1. Juli 2003 erlassen

Übergangsbestimmungen
zum Gesetz 2002:905
mit Wirkung vom 1. Juli 2003 erlassen

 
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

 

1.Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2003 in Kraft.

 

2. Riksdagen får före ikraftträdandet välja riksrevisorer och utse styrelse för Riksrevisionen.

 

2. Der Reichstag kann vor dem Inkrafttreten die Reichsrevisoren wählen und die Verwaltung der Reichsrevision berufen.

 

3. Riksrevisorerna och styrelsen får, i den utsträckning riksdagsstyrelsen bestämmer, före ikraftträdandet vidta de åtgärder som behövs för att Riksrevisionens verksamhet skall kunna påbörjas vid ikraftträdandet.

 

3. Die Reichsrevisoren und die Verwaltung können vor dem Inkrafttreten in dem Ausmaß, welches die Reichstagsverwaltung bestimmt, die Maßnahmen treffen, die erforderlich sind, damit die Reichsrevision ihre Tätigkeit bei Inkrafttreten aufnehmen kann.

 

Bei der vorstehenden Übersetzung  wurde an Stelle des in vielen anderen Übersetzungen verwendete Wort "Verfassung" das Wort "Regierungsform"; anstatt "Ministerpräsident" das Wort "Staatsminister";  anstatt "Staatsrat" das Wort "Minister" und an das Wort "Konseil" das Wort "Staatsrat" verwendet.

Die neue schwedische Verfassung (Regierungsform) ist ein gutes Beispiel für eine parlamentarische Monarchie. Während die anderen Monarchien in Europa praktisch zwar auch reine parlamentarische Monarchien ohne Einflussmöglichkeit des Monarchen sind, sind diese faktisch durch Verfassungsrecht immer noch konstitutionelle Monarchien, also der Monarch regiert formal weiterhin unter der Beschränkung einer Verfassung. Die neue schwedische Verfassung dagegen hat die parlamentarische Monarchie konsequent auch im Verfassungsrecht festgeschrieben. Da zu diesem Zeitpunkt die regierende Partei, die Sozialdemokraten, gemäß ihrem Parteiprogramm auch die Abschaffung der Monarchie anstrebte, ist der Übergang zwischen formal konstitutioneller und formal parlamentarischer Monarchie äußerst krass ausgefallen. Der König ist nur in wenigen Paragraphen so genannt, meist wird er in der Verfassung mit dem Titel "Staatschef", das auch mit Staatsoberhaupt übersetzt werden kann, erwähnt.

Die Schwedische Verfassung ist bereits mehrmals neu bekannt gemacht worden, in der Regel erfolgt dies (in Deutschland nicht bekannt) durch "Omtrykt" unter Kenntlichmachung der geänderten Textpassagen, d. h. das Änderungsgesetz umfasst die gesamte Regierungsform. Allein die Neubekanntmachungen von 2003 und 2011 sind reine Neubekanntmachungen ohne jeglichen Änderungstext, also Neubekanntmachungen, wie sie auch in Deutschland bekannt sind.


Quelle: Cornelius Mayer-Tasch, Die Verfassungen Europas, 1.+2. Auflage 1966+1975, Körner Verlag / C.H.Beck Verlag
Die Verfassungen der EG-Mitgliedstaaten 4.+5. Auflage, C.H.Beck Verlag
Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart NF26 1977 S. 315

Schwedischer Reichstag
© 24. Juni 2000 - 19. November 2011
Home            Zurück            Top