Pressefreiheitsverordnung (Druckfreiheitsverordnung)

beschlossen auf dem Reichstag zu Stockholm am 9. März 1810
(Original)

ersetzte die Pressefreiheitsverordnung vom 2. Dezember 1766 bzw. 1792

Das Gesetz war ein schwedisches Grundgesetz.

durch Grundgesetz vom 16. Juni 1812 ersetzt und aufgehoben.

 

Wi Carl med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung etc. etc. etc. Arfwinge till Norrige, Hertig till Schleßwig Hollstein, Stormarn och Ditmarsen, Grefwe till Oldenburg och Delmenhorst etc. etc.

Göre weterligt: att sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och faststält den Tryckfrihetes-Förordnuning, som til följe af 85 § i Regerings-Formen borde wid denna Riksdag af Konung och Ständer gemensamt fastställas, och densamma nu blifwit till Wårt Nådiga gillande öfwerlemnad, hafwe Wi, i kraft af den, enligt förenämnde. Oß tillkommande rättighet, welat denna af Riksens Ständer samtyckte Tryckfrihets-Förordning, härmed antaga, gilla och bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer:

 
Wir Carl, von Gottes Gnaden König von Schweden, der Goten und Wenden ect. ect., Erbfürst von Norwegen, Herzog von Schleswig, Holstein, Stormarn und Dittmarschen, Graf von Oldenburg und Delmenhorst ect. ect.

Thun kund: Da die Reichsstände die Druckfreiheitsverordnung einstimmig angenommen und festgesetzt haben, welche zu Folge des § 85 der Regierungsform auf diesem Reichstage von König und Ständen gemeinschaftlich sollte festgesetzt werden, und selbige nur Unserer gnädigen Genehmigung übergeben ist, so haben Wir, kraft des nach vorgedachtem § . Uns zustehenden Rechts, diese von den Reichsständen beliebte Druckfreiheitsverordnung hiemit anzunehmen, genehmigen und bestätigen wollen, wie sie von Wort zu Wort hiernach lautet, wie folget:

 

Wi efterskrifne Swea Rikes Ständer, Grefwar, Friherrar, Biskopar, Ridderskap och Adel, Klerkeri, Borgerskap och Menige Allmoge, som nu här i Stockholm til Allmän Riksdag församlade äro,

Göre weterligt: att, som uti den af Oß, under den 6 fistledne Junii 1809 antagne, och af Konung och Ständer faststälde Regeringsform, Tryckfriheten blifwit Swenska Folket tillerkänd, förmedelst det stadgande i berörde Grundlags 86. §.: att med Tryckfrihet bör förstås hwarje Swensk Mans rättighet, att, utan några af den offentliga Magten i förwäg lagda, hinder, utgifwa Skrifter; att sedermera inför laglig Domstol kunna tiltalas för deras innehåll, och att icke, i annat fall, kunna derföre straffas, än om detta innehåll strider emot tydlig Lag, gifwen att bewara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning; Altså, och med hänsigt till de sålunda föreskrifne ändamål, hafwe Wi härmed welat förklara hwar och en fritt och öppet, att, med iakttagande af de föreskrifter mot Tryckfrihetens mißbruk, hwilka här nedanföre, i öfwerensstämmelse med Rikets Allmänna Lag, skola uttryckligen stadgas, i afseende på Statens inwärtes lugn och utwärtes säkerhet, samt det Högsta Wäsendets, Öfwerhetens, den enskilde Medborgarens och Sedernas dermed förknippade helgd, sina tankar uttrycka och meddela i alla ämnen, i hwad skrifart som hälst, och ehwad föremålet skulle wara, detta Rike enskildt, eller främmande Länder, et närwarande tidehwarf eller de förflutna, lefwande personer eller aflidne. Till följd häraf, och jemte det Wi härmed förpligte alla dem, på hwilka en Laglig pröfning af förbrytelser i allmänt tryck ankomma kan, att wara den tiltalades  lagliga wärn och beskydd, hafwe Wi, till Tryckfrihetens försäkrande på ett sätt, förenligt med ett Borgerligt Samhälles och hwarje Medborgares rättmätiga fordringar, welat stadga och förordna följande:

 

Wir Unterschriebene der schwedischen Reichsstände, Grafen, Freiherrn, Bischöfe, Ritterschaft und Adel, Geistliche, Bürgerschaft und Gemeine, die gegenwärtig hier in Stockholm zum allgemeinen Reichstage versammelt sind,

Thun kund: daß, so wie in der von uns am letztverwichenen 6. Junius angenommen, von König und Ständen festgesetzten Regierungsform, die Druckfreiheit dem schwedischen Volke zuerkannt ist, durch die Vorschrift in dem § 86 des gedachten Grundgesetzes: "unter Druckfreiheit wird das Recht eines jeden schwedischen Mannes verstanden, ohne ein von der öffentlichen Macht ihm in den Weg gelegtes Hinderniß, Schriften herauszugeben, und daß diese nur einem gesetzmäßigen Gerichte ihres Inhalts wegen können in Anspruch genommen werden und in keinem andern Falle können bestraft werden, als wenn der Inhalt gegen ein deutliches Gesetz streitet, das gegeben ist zu rAufrechthaltung der öffentlichen ruhe, ohne der Aufklärung der Nation Zwang anzuthun; " so haben wir auch mit Rücksicht auf den solchergestalt vorgeschriebenen Zweck, hiemit frei und offen, männiglich erklären wollen, daß unter Beobachtung der Vorschriften gegen den Mißbtrauch der Druckfreiheit die hiernächst ausdrücklich festgesetzt worden, übereinstimmend mit dem allgemeinen Gesetze des Landes, in Ansehung der innern Ruhe und äußern Sicherheit des Staats, auch der damit verbundenen Heiligkeit des höchsten Wesens, der Obrigkeit, der Mitbürger und der Sitten, jeder seine Gedanken ausdrücken und mittheilen möge, in welcher Schreibart er will, und ohne Unterschied, ob der Gegenstand das Reich allein betrifft, oder auch fremde Länder, die gegenwärtige oder verflossene Zeit, lebende oder verstorbene Personen. Dem zufolge, und indem wir sie mit alle die, denen die gesetzmäßige Untersuchung der Verbrechen gegen die Druckfreiheit zukommen kann, verpflichten, des Angeklagten gesetzmäßige Beschützer zu sein, haben Wir zur Sicherstellung der Druckfreiheit, in Übereinstimmung mit den rechtmäßigen Forderungen der bürgerlichen Gesellschaft und jedes einzelnen Mitbürgers, folgendes festsetzen und verordnen wollen:

 

§ 1. 1:0 Alla förut gällande Lagar, Stadganden och föreskrifter, i afseende på Tryckfriheten eller Bokhandeln, ware härmed uphäfne, och såsom en följd häraf, äfwen alla hittils gifne särskildta Förbud emot utgifwandet af wißa Böcker, Skrifter och Handlingar; Skolandes deßa ej kunna åtalas, annorlunda än denna Tryckrihets-Lag bjuder.
 

2:0 Någon tryckningen föregående granskning af Skrift, eller något förbud emot tryckning deraf, skall ej äga rum. Ej skall någon Skrift kunna, före deß utgifwande, Boktryckare, Utgifware eller Författare affordras, ej eller något för tryckningen eller utgifningen hinderligt inseende öfwer Boktryckerier, eller Författare och Utgifware, wara tillåtit; Lärowerken dock deras förra rättighet förbehållen, att öfwerse och gilla sådane Afhandlingar, som skola på deras Läro-Salar offenteligen förswaras.
 

3:0 Inga Priwilegier på Skrifters utgifwande, af hwad form och beskaffenhet de wara må, skola hädanefter behöfwas, utan ware för hwarje Författare eller Förläggare, thy förutan, utgifnings-rätten af trycket fri, andras redan erhållne uteslutande rätt dock oförkränkt. Sådan uteslutande rätt må hädanefter ej förunnas på längre tid än Tjugu år. På obestämd tid, redan förunnad, gälle endast för dens lifstid, som den erhållit. Priwilegier på Skrifters utgifwande, förlänte till Allmänna Inrättningars understöd, äge ej kraft för längre tid än Tjugu år, räknade från denna dags datum. Kongl. Maj:t dock obetagit, att dem, hwarje gäng, på högst Tjugu år förnya.
 

4:0 Priwilegier å Boktryckeri skola ej behöfwas, utan stånde hwar och en fritt at, utan hinder af någon Författning eller Boktryckeri-Reglemente, samt utan att wara underkastad någon Skrå-Ordning, sådana Tryckerier i Stad, eller på  högs en half mils affstånd derifrån, dock altid städle under Stadens Jurisdiction, anlägga, af hwad bekaffenhet eller widd honom lämpligt synes, likwäl under det förbehåll, at han, Tretio dager innan någon Skrift derifrån utgår , i Stockholm hos Landshöfdinge-embetet och den Stadt Magistrat, derunter anläggningsstället lyder, tilkänna-gifwer at, och hwarest han Bocktryckeri anlagt; och åligge det  Kongl. Maj:ts bemålte Befallningshafwande at med omgående post Hof-Cantzleren sådant wid handen gifwa.

 

5:0 Författare ware ej skyldig, att å tryckt Skrift låta sitt namn utsättas. Ehwad han okänd wara will eller ej, åligge honom, att tillställa Boktryckaren en förseglad Sedel, innehållande hans namn och hemwist, med påskrifwit betyg om deßa uppgifters riktighet, af twänne utaf Boktryckaren wäl kände Män, hwilka åligge Författare answar, i händelse Skriften inom laga tid åtalas skulle, och Författarens namn och hemwist befunnes oriktigt upgifne, eller i Sedeln saknades. Röjer Boktryckare Författares namn och hemwist, då sådant honom ej af Domaren lagligen ålagdt är, böte Twåhundrade Riksdaler och warde hans brott kungjordt i Allmänna Tidningarne.
 

6:0 Utgifware af Utländsk Mans arbete i öfwersättning eller af Inländsk Mans, som sit namn ej angifwit, likasom Itgifware af Periodiska Skrifter eller Samlingar af flere Författares Skrifter, äge enahanda rättigheter, pligter och answarighet, som Författare i alla de fall, der ej i denna Lag annorlunda stadgadt år.
 

7:0 För en Skrifts innehåll eller skrifart skall ingen Boktryckare kunna til answar ställas, undantagande i de fall, då han uraktlåtit at med en sådan Namnsedel, som i 5. mom. föreskrifwen är, sig förse, eller då Författares eller Utgifwares namn, utan des tilstånd, en Skrft åsatt är, eller ock sådant namn ej upgifwas kan på sätt nedanföre i 8 mom. af denna §. stadtgas.
 

8:0 Hwarje Skrift ware Författarens eller deß rätts lagliga innehafwares egendom. Hwilken som Skrift trycker eller eftertrycker, utan Författarens eller Förläggarens skrifteliga tillstånd, miste Uplagan, eller böte deß fulla wärde, målsägandens ensak.
 

Denna Lag gälle ej för Öfwersättare i annat fall, än dä Ofwersättare en annans namn mißbrukar eller hans arbete eftertrycker, eller låter sin öfwersättning för en annans anses.

Utgifware af Samlingar eller Periodiska Skrifter, hafwe ej brutit emot Författares ägande rätt, då han i dem, med förtigande af Författarens namn, hans otryckta arbete utgifwer. Hwilken som å annors Skrift falskt Titelblad, eller orätt Författare, eller Utgifware-namn utsätter, straffes, enligt Mißgernings-Balkens 8 Cap. 3. §. Diktadt namn, hwarmed ingen werklig person utmärkes, ware ej förbudit, at på Titelbladet utsätta, då Auctors rätta Namnsedel lemnad år.
 

9:0 Å hwarje Skrift warde Boktryckarens namn, tryckningsorten och årtalet utsatte; Uraktlåter Boktryckare sådant, plikte han första gången Trehundrade Riksdaler och andra gången Sexhundrade Riksdaler; Sker det tredje gången, ware han sitt Boktryckeri förlustig. Utsätter någon å tryckt Skrift falskt Boktryckare namn eller orätt tryckningsort, skall han derutöfwer anses efter 8. Cap. 3. §. Mißgernings-Balken. Hvad här om namns och orts utsättande förordnas, gälle dock ej för Notificationer och Sorgbref, Formulairer, Betingnings-sedlar med mera af dylik beskaffenhet.

10:0 Af allt hwad som tryckes ware Boktryckaren pligtig att ifrån upplagan aftaga och utan betalning aflemna så många exemplar, att de under Riket lydande Uniwersiteter, Kongl. Bibliotheket, Riks-Archiwet och Wetenskaps-Academien erhålla ett hwardera. Är något werk åtföljdt af kostsammare plancher, må sådane dock, endast för Kongl. Bibliotheket, owilkorligen aflemnas.
 

11:0 Intet hinder ware för fir Bokhandel eller för utgifning till föryttrande af någon Skrift, ware sig inländsk eller utländsk. Hwarje Författare eller Förläggare stånde fritt, att en honom, i följd af sådan egenskap, tillhörig Skrift, antingen sjelf eller genom andra föryttra. För fortfarande föryttrande deraf ware inga andra hinder, än de, som i 4. §. 10. mom. af denna Lag föreskrifwas.
 

12:0 Under ordet Skrift, som i denna Lag nyttjas, skall förstås alt hwad genom tryck under Allmänhetens ögon lägges.

 

§ 1. 1. Alle bisher geltenden Gesetze, Verfügungen und Vorschriften, in Beziehung auf Druckfreiheit oder Buchhandel, sind hiemit aufgehoben, und als eine Folge davon, auch alle einzelnen Verbote gegen die Herausgabe gewisser Bücher, Schriften und Verhandlungen, und solchen selbige in Zukunft nicht weiter in Anspruch genommen, als das gegenwärtige Gesetz über die Druckfreiheit gebietet.

2. Keine dem Drucke vorangehende Untersuchung einer Schrift oder Verbot zu drucken, soll Statt haben. Keine Schrift kann vor der Herausgabe dem Buchdrucker, Herausgeber oder Verfasser abgefordert werden, auch keine dem Drucke oder der Herausgabe hinderliche Aufsicht über Buchdruckereien, oder Schriftsteller und Herausgeber zulässig sein; jedoch bleibt den Lehranstalten ihr voriges Recht vorbehalten, die Abhandlungen durchzusehen und zu genehmigen, die in ihren Lehrsälen öffentlich sollen vertheidigt werden.

3. In Zukunft bedarf es keines Privilegiums mehr zur Herausgabe einer Schrift, von welcher Form und Beschaffenheit es sein möge; sondern es soll dem Verfasser und dem Verleger ohnehin frei stehen, eine Schrift im Druck herauszugeben. Anderer bereits erworbene ausschließende Rechte sollen ungekränkt bleiben; in Zukunft aber werden dergleichen REchte nie auf längere Zeit als 20 Jahre gegeben, und die jetzt bereits auf unbestimmte Zeit ertheilten, sollen nicht länger gelten, als auf dessen Lebzeit, der sie erhalten hat. Privilegien auf die Herausgabe von Schriften, die öffentlichen Einrichtungen als Unterstützung verliehen sind, haben nicht länger Kraft als für eine zeit von 20 Jahren, von dem Tage dieser Verordnung an zu rechnen. Es ist jedoch Sr. Königl. Majestät unbenommen, sie jedesmal auf höchstens 20 Jahre zu erneuern.

4. Privilegien zur Buchdruckerei sind gleichfalls nicht weiter nöthig: sondern es soll einem jeden frei stehen, ohne Hinderniß durch irgend eine Verfassung oder Buchdruckerei-Reglement, auch ohne einer Innungsordnung unterworfen zu sein, solche Druckereien in einer Stadt anzulegen, oder höchstens eine halbe Meile von einer Stadt, oder doch stets unter des Magistrats Gerichtsbarkeit, übrigens von der Beschaffenheit und Umfang, die ihm an vortheilhaftesten dünken, wiewohl unter dem Vorbehalt, daß er, dreißig tage bevor eine Schrift die Presse verläßt, daß und wo er eine Buchdruckerei angelegt zu erkennen gebe, in Stockholm dem Oberstatthalteramt und Magistrat, an andern Orten dem Landeshauptmannsamt und dem Magistrate der Stadt, worunter der Ort stehe, wo die Druckerei angelegt ist. Den gedachten Befehlshabern des Königs liegt es sodann ob, mit umgehender Post den Hofkanzler davon zu benachrichtigen.

5. Der Verfasser ist nicht verpflichtet, einer gedruckten Schrift seinen Namen vorzusetzen. Er mag aber unbekannt bleiben wollen oder nicht, so muß er dem Buchdrucker einen versiegelten Zettel zustellen, der seinen Namen und Wohnort enthält, mit einer darauf bezeichneten Bescheinigung der Wahrheit der Angabe durch zwei dem Buchdrucker wohl bekannte Männer, welchen beiden die Verantwortlichkeit wie dem Verfasser obliegt, falls die die Schrift innerhalb der gesetzmäßigen Zeit in Anspruch genommen wird, und des Verfassers Name und Wohnort unrichtig angegeben, oder in dem Zettel überall nicht aufgezeichnet wären. Offenbart der Buchdrucker des Verfassers Namen und Wohnort, ohne daß es ihm von dem Richter gesetzmäßig auferlegt wird, so entrichtet er eine Buße von 200 Reichsthalern, und sein Vergehen wird in den öffentlichen Zeitungen bekannt gemacht.

6. Der Herausgeber der Arbeit eines Ausländers in einer Übersetzung oder der Arbeit eines Einheimischen, der seinen Namen nicht angegeben, so wie die Herausgeber periodischer Schriften oder Sammlungen von Aufsätzen mehrere Verfasser haben dieselbe Gerechtsame, Pflichten, und Verantwortung als ein Verfasser, in allen Fällen, wo das Gesetz nicht ein anderes ausdrücklich bestimmt.

7. Für den Inhalt und die Schreibart einer Schrift, kann kein Buchdrucker zur Verantwortung gezogen werden, ausgenommen, wenn er unterlassen, sich mit der Ziffer 5 vorgeschriebenen Zettel zu versehen, oder des Verfassers oder Herausgebers Name ohne dessen Erlaubni0 der Schrift vorgesetzt ist, oder ein solcher Name nicht kann angegeben werden, wie Ziffer 8 dieses § bestimmt ist.

8. Jede Schrift ist das Eigenthum des Verfassers oder des gesetzmäßigen Inhabers seines Rechts. Wer eine Schrift druckt oder nachdruckt, ohne schriftliche Genehmigung des Verfassers oder Verlegers, verliert die Auflage und bezahlt den vollen Werth als Geldbuße an den Kläger.

Dieses Gesetz gilt für Übersetzer nur in dem Falle, wenn der Übersetzer eines andern Namen mißbraucht, oder seine Arbeit nachdruckt, oder seine Übersetzung für die Arbeit eines andern geltend macht.

Der Herausgeber einer Sammlung oder periodischen Schrift vergeht sich nicht gegen das Recht des Verfassers, wenn er darin mit Verschweigung des Namens des Verfassers seine ungedruckten Aufsätze herausgiebt.Wer eines anderen Schrift ein falsches Titelblatt vorsetzt, oder einen unrichtigen Namen als Verfasser oder Übersetzer,  wird gestraft nach dem peinlichen Gesetzbuche, Cap. 8 § 3. Einen erdichteten Namen vorzusetzen, wodurch keine wirkliche Person bezeichnet wird, ist nicht untersagt, wenn des Verfassers richtiger Namenszettel abgegeben ist.

9. Auf jeder Schrift muß des Buchdruckers Name, der Druckort und die Jahreszahl stehen. Unterläßt der Buchdrucker das, so bezahlt er das erstemal 300 Reichsthaler, das zweitemal 600 Reichsthaler, das drittemal ist er seiner Buchdruckerei verlustig. Setzt jemand auf einer Schrift einen falschen Buchdruckernahmen, oder einen unrichtigen Druckort, so wird er desfalls nach dem peinlichen Gesetzbuche Cap. 8 § 3 bestraft. Was hier von Angabe des Namens und Orts verfügt ist, gilt jedoch nicht von Notificationen, Trauerbriefen, Formularen und dergl.

10. Von allem, was geduckt wird, ist der Buchdrucker verpflichtet, so viele Exemplare von der Auflage abzunehmen und unentgeldlich abzuliefern, daß die dem Reiche unterworfenen Universitäten, die königl. Bibliothek, das Reichsarchiv und die Akademie der Wissenschaften, jede eines, erhalten. Sind bei einem Werke kostbare Kupfer, so müsse sie doch für die königliche Bibliothek allein unvermeidlich mitgeliefert werden.

11. Dem freien Buchhandel oder der Herausgabe einer Schrift, sie sei einheimisch oder ausländisch, um sie zu veräußern, soll nichts im Wege stehen. Ein jeder Verfasser oder Verleger mag eine, ihm in solcher Eigenschaft gehörende Schrift entweder selbst, oder durch andere veräußern. Auch leidet die fortwährende Äußerung keine andere Hindernisse als die § 4 Ziffer 10 dieses Gesetzes bestimmt sind.

12. Unter der Benennung Schrift wird in diesem Gesetze alles verstanden, was durch den Druck dem Volke vor Augen gelegt wird.

 

2 § 1:0 I öfwerensstämmelse med här ofwan, för en allmän och lagbunden Tryckfrihet lagde grunder, skall det under de nedanföre i 3. §. stadgade förbehåll, stå hwarje Författare fritt, att öfwer allt hwad som är eller kan blifwa föremål för mensklig kunskap genom tryck kungöra sina tankar, hwaraf tydligen följer, at, med iakttagande af berörde förbehåll, från tillåtna ämnen icke kan undantagas någon flags wettenskap eller kunskapsgren, ehwad föremål den äga må, det Högsta Wäsendet, Menniskan, Werlden eller Samhället; ej eller någon slags tilförene, nu eller hädan-efter gällande Lag eller offentligt Stadgande, ej eller något slags Embets-Werk eller allmän Inrättning, ej eller något slags beslut, anstalt eller åtgärd, härflytande af hwilken som helst i offentlig egenskap handlande myndighet.
 

2:0 Skall, för hwarje ämne skrifarten, enär den ej, såsom skändlig eller smädlig sig tydligen utmärker, af hwarje Författares eget wal bero.

3:0 Skall det, i enlighet med hwad i 1. §. 3 Mom. stadgadt är, wara hwarje Författare eller Utgifware tillåtit, att, under det enda wilkor af helgd för andras ägande rätt, allmängöra Skrifter af hwad form, widd eller beskaffenhet, som hälst.

4:0 i grund af hwad i 1. Mom. af denna §. stadgadt är, skall äfwen till Utgifwarens säkrare efterrättelse, dock med de undantag och wilkor, som nedanföre stadgas skola, uttryckligen wara en hwar tillåtit, att i allmänt tryck utgifwa alla, så wäl Rättegångar, som andra allmänna ärenden rörande Handlingar, Protocoll och Beslut, af hwad namn och beskaffenhet de wara må, ehwad de höra till den förflutna tiden, eller till mål, som hädanefter förekomma, ware sig hos Högste Domstolen, Nedre Justitiä-Revisionen, Allmänna Beredningen, Öfwer- och Under-Rätter, Collegier, Comiteer, Beredningar, Directioner, Commissioner, Förwaltningar, Konungens Befallningshafwande, Consistorier, Executions-Säten, eller andra Publique Werk, utan åtskilnad på målens beskaffenhet af Civila, Criminella, Oeconomiska, Militaira eller Ecclesiastique; widare alla tillförene, nu eller hädanefter gällande Instructioner, Constitutioner, Reglementen, Statuter, Ordningar, Priwilegier, Rescripter och Allmäna Stadganden, hwarifrån hälst utfärdade, tillika med alla ofwannämnde högre och lägre Rätters, Collegiers, Embets-werks, Publique Corporationers och alla Embets- och Tjenstemäns Relationer, Memorialer och Embets- bref; ändtligen alla Societeters och Werks, samt enskilde Personers Memorialer, Ansökningar, Förslag, Betänkanden, Beswär jemte Utslag och Swar derå, till de delar deraf, som till Publique Embetsmäns och Werks handläggning komma; och böra till den ändan icke allenast alla sådana Handlingar, wid Domstolar och andra ofwannämnde Werk och Embeten, genast och utan tids utdrägt emot lösen utlemnas åt hwem det äskar, antingen han har i saken del eller ej, wid answar såsom för tjenstens försummelse, om sådant af någon Publique Tjensteman wägras eller obehörigen fördröjes, utan äfwen, wid samma answar, i alla Archiv, hwar och en fri tillgång lemnas, att få på stället afskrifwa eller afskrifwa låta, eller om derwid betydande hinder wore, i bewittnad afskrift emot wederbörlig lösen, utbekomma, alla slags Handlingar i hwad ämnne som hälst.

 

Wid föregående tillåtelse skola följande undantag owägerligen iakttagas:

Att Protocoll, hållne hos Konungen i Ministeriella Ärenden och Commando-mål, eller Stats-Rådets Protocoll och Handlingar, eller Riks-Ståndens, eller Hemliga Utskottets, eller Constitutions-Utskottets rörande Stats-Rådet, eller Banco- och Riksgälds-Werkens, eller Banco- och Stats-Utskottens, eller Revisorers öfwer Banco- och Riksgälds-Werken, rörande samma Werks hemliga ärenden, icke kunna till tryckning fordras, eller, utan Wederbörandes tillstånd, utbekommas. Sådane Handlingars utgifwande af trycket, utan wederbörandes tillstånd, belågges med ethundrade Riksdalers böter. Ware ock wid lika wite, jemte det answar, Allämnna Lagen in 4 Cap. 5 § Mißgernings-Balken utsätter, Embetsmän förbutdit, at genom tryck låta allmänt göra något, som, i öfwerensstämmelse med, enligt Regerings-Formen gällande Lagar och Fröfattningar, dem äligger at lönnt och hemligt hålla.

Att ej några Ministerielle Handlingar eller Diplomatiske Personers enskilda Antekningar eller Berättelser öfwer Ministerielle Ärender, hwilka höra till ett senare tidehwarf, än för minst femtio år tillbaka, kunna, utan Regeringens tillstånd, ej eller enskildte Bref, så wida de ej till något rättegångs-mål nödwändigt höra, ej eller åt publique wård anförtrodde Deposita af Skrifter och Handlingar, utan deras tillstånd, som samma Bref eller Deposita angå eller tillhöra, kunna utgifwas eller utbekommas. Den häremot bryter, böte Femtio Riksdaler.
 

Att, i hwad Rättegångs-mål som hälst, en Part wäl må wara tillåtit, att innan Dom eller Utslag fallit, efter eget wal, genom tryck kungöra Inlagor, Beswär, och Anklagelse; men att den Part, som af en Rättegång, sedan Utslag eller Dom fallit, mera trycka låter än Dom eller Utslag, såsom en af Parternas Paståenden, Förklaringar, wißa Vota eller dylikt, äfwen ware skyldig at tryckte bifoga Wederpartens Motpåståenden, Motförklaringar samt de öfriga Ledamöternes Vota, af den Domstol, hwarwid målet förewarit, således alt, som för nödwändigt hållas bör til uplysning om sakens behandling och Utslagets grunder. Likwål må ej någon anses skyldig att utlösa andra Handlingar, än till detta ändamål owilkorligen oundgängelige äro, och må pröfningen derom bero af Domaren, hos hwilken målet förewarit, under laga answar, om dermed annorlunda förfares, än med denna Lags tydliga mening och stadgande öfwerensstämmer. Den häremot bryter, böte Femtio Riksdaler.

 

Det skall ock stå hwar och en Part fritt, som hafwer någon sak, eller något annat deß rättighet rörande mål, antingen hos Kongl. Maj:t i Deß Högste Domstol, eller hwad annan Domstol eller publikt Werk det wara må, att deröfwer låta trycka underrättelse, eller så kallad Species Facti; dock att han håller sig wid sanning och anständighet. Den häremot bryter, böte Tretiotre Riksdaler Sexton Skillingar.

Att Protocoll och Handlingar i förlikta brottmål ej må, så länge någon af Parterna lefwer, utan deras ömsesidiga tillstånd, af trycket utgifwas. Den häremot bryter, böte Tretiotre Riksdaler Sexton Skillingar.
 

Att ingen må tillåtas att, i andra fall än allmänna Lagen och nu gällande Författningar utstaka, meddela eller till tryck utlemna Utdrag af Kyrkoböcker eller af andra Själawården och Kyrko-Disciplinen rörande Handlingar, i afseende på enskilde Personers lefwerne och seder, så widt de lända dem till skada eller förklenande. Den häremot bryter, böte Tretiotre Riksdaler Sexton Skillingar.

Att sådant, som rörer styggelser, eller högeligen sårar blygsamheten, eller innehåller hädelser emot Gud, eller lastliga uttryck om Rikets warande Öfwerhet, eller hwad i afseende på Personer, hwilka ett mål egenteligen beträffar, kunde i sådana Handlingar hafwa influtit, otidigt, anstötligt eller förklenligt, icke må uti dem, wid wite af Tretiotre Riksdaler Sexton Skillingar genom trycket kungöras, utan så wida, hwad sistnämnde fall angår, åberopandet skulle af Domaren, som sist i målet dömt, pröfwas nödwändigt, till upplysning och styrkande af sjelfwa hufwudsaken.

I öfrigt, och som det blefwe för widlyftigt, att alla förekommande ämnen, mål och ärenden med noggranhet utsätta, skall det stå hwar och en fritt, att i tryck allmänt kunnigt göra allt hwad som i denna Lag icke finnes uttryckeligen förbudet; följakteligen skall ock ej något, som öfwer i denna Lag tillåtliga ämnen i tryck anmärkes, påminnes, eller eljest gransknings- eller reflections-wis i dagsljuset framlägges, kunna under förewändning att innebära tadel eller klander, såsom straffbart anses, så wida skrifsättet icke år tydligen smädligt eller skändligt, om answar hwarföre i denna Lag stadgadt är.

 

§ 2. 1. In Übereinstimmung mit den oben festgesetzten Gründen einer allgemein, aber an das Gesetz gebundenen Druckfreiheit, soll es mit den im § 5 festgesetzten Ausnahmen, jedem Verfasser frei stehen, über alles, was ein Gegenstand menschlicher Erkenntniß ist, durch den Druck seine Gedanken bekannt zu machen, woraus deutlich folgt, daß unter Beobachtung der gedachten Ausnahmen, von den erlaubten Gegenständen kein Zweig der Wissenschaft oder Kenntniß ausgeschlossen sei, er betreffe was er wolle, das höchste Wesen, die Menschen, die Welt oder die Gesellschaft; auch keine Gattung der zuvor oder künftig geltenden Gesetze ofer öffentlichen Verfügungen, keine Art Amtsgeschäfte oder allgemeine Einrichtungen, oder irgend eine Art Beschlüsse, Anstalten oder Vorkehrungen, sie mögen herrühren von welcher in öffentlicher Eigenschaft handelnder Autorität sie wollen.

2. Beruhet die Schreibart über jeden Gegenstand lediglich auf de Verfassers Gutfinden, nur darf sie sich nicht als offenbar schmähend oder anstößíg auszeichnen.

3. Soll es nach dem, was § 1 Ziffer 3 festgesetzt ist, jedem Verfasser oder Herausgeber frei stehen, unter der einzigen Bedingung, eines Andern Recht heilig zu halten, Schriften, von welcher Form, Umfang oder Beschaffenheit es sei, bekannt zu machen.

Vermöge dessen, was hier oben Ziffer 1 festgesetzt ist, soll es zu desto sicherer Leitung der Herausgeber, einem jeden ausdrücklich erlaubt sein, nur mit den Ausnahmen und Bedingungen, die unten angeführt werden, im Druck herauszugeben, sowohl Prozesse als andere, allgemeine Geschäfte betreffende Verhandlungen, Protokolle und Beschlüsse, von welcher Art und Beschaffenheit sie sein mögen, ob über Gegenstände der verflossenen Zeit, oder solche, die nach diesem vorkommen, es sei bei dem höchsten Gerichte, der untern Justizrevision, allgemeinen Commissionen, Ober- und Untergerichten, Collegien, Committeen, Untersuchungen, Directionen, Commissionen, Verwaltungen, königlichen Befehlshabern, Consistorien, Executionen oder andern öffentlichen Veranstaltungen, ohne Unterschied der Beschaffenheit des Gegenstandes, von civiler, crimineller, ökonomischer, militärischer oder kirchlicher Art; ferner alle bisher und künftig geltenden Instructionen; Constitutionen, Reglemente, Statute, Ordnungen, Privilegien, Rescripte und allgemeine Verfügungen, von wem sie mögen verfertigt sein, nebst den Relationen, Memorialen und Amtsbriefen aller oben genannten hohen und niedern Gerichte, Collegien, Ämter, öffentlichen Corporationen und aller Beamten und Staatsbedienten, endlich alle Memoriale, Gesuche, Vorschläge, Bedenken, Beschwerden der der Societäten, Communen oder einzelner Personen, nebst den Entscheidungen und Beantwortungen der theile derselben, die zur Behandlung öffentlicher Beamten und Anstalten kommen. Zu dem Ende sollen nicht allein alle solche Verhandlungen bei den gerichtshöfen und andern obengenannten Anstalten und Ämtern gleich und ohne Zeitverlust jedem abschriftlich gegen die Gebühr ausgeliefert werden, wer es begehrt, er habe bei der Sache ein Interesse oder nicht, bei Verantwortlichkeit als für Dienstversäumniß, wenn ein öffentlicher Beamter sich dessen weigert, oder zur Ungebühr damit zögert; sondern bei gleicher Verantwortlichkeit soll einem jeden freier Zutritt zu den Archiven verstattet werden, um an der Stelle abzuschreiben, oder beschreiben zu lassen, oder, wenn bedeutende Hindernisse dabei eintreten, in beglaubter Abschrift gegen die Gebühr alle Arten von Verhandlungen  zu erhalten, über welchen Gegenstand es sei.

Bei der vorstehenden Erlaubniß sollen folgende Ausnahmen und Bedingungen unabweichlich beobachtet werden:

Protokolle, bei dem Könige gehalten in ministeriellen Geschichten und Commandosachen, Protokolle und Verhandlungen des Staatsraths, der Reichsstände, der geheimen Ausschüsse, des Constitutionsausschusses betreffend, dem Staatsrathe oder das Banco- oder Reichsschuldenwesen, des Banco- und Staatsausschusses, der Revisionen des Bank- und Reichsschuldenwesens, welche die geheimen Angelegenheiten dieser Anstalt betreffen, können nicht zum Druck befördert werden, oder, ohne, der beikommenden Erlaubniß, jemand mitgetheilt werden. Die Herausgabe solcher Verhandlungen, ohne Erlaubniß der Behörden wird mit 100 Reichsthalern Strafe belegt. Bei gleicher Geldbuße und der Verantwortlichkeit, welche das peinliche Gesetzbuch Cap. 4 Ziffer 5 bestimmt, ist es den Beamten verboten, durch den Druck etwas bekannt machen zu lassen, was sie geheim halten sollen, nach den nebst der Regierungsform geltenden Gesetzen und Verfassungen.

Ministerielle Handlungen oder der diplomatischen Personen einzelne Anzeichnungen und Nachrichten über ministerielle Gegenstände, die zu einem spätern Zeitpunkte gehören, als wenigstens fünfzig Jahre rückwärts, dürfen ohne Erlaubniß der Regierung nicht gedruckt oder mitgetheilt werden; auch nicht Privatbriefe, so fern sie nicht nothwendig zu einer Rechtssache gehören, oder Deposita von Schriften und Verhandlungen, die der öffentlichen Fürsorge anvertraut sind, ohne Erlaubniß derer, welche dergleichen Briefe oder Deposita betreffen, oder welchen sie gehören. Wer sich hiegegen versieht, bezahlt eine Geldsumme von 50 Reichsthalern.

In Prozessen ist es zwar der Parthei erlaubt, ehe das Urtheil oder Entscheidung erfolgt ist, nach eigener Wahl durch den Druck Eingaben, Beschwerden und Anklagen bekannt zu machen; aber die Parthei, welche aus einem Prozeß, wenn die Entscheidung oder das Urtheil ergangen ist, mehr drucken läßt, als das Urtheil oder die Entscheidung, als wie den Antrag einer der Partheien, ihre Erklärungen, gewisse Vota und dergleichen, ist auch verbunden im Drucke beizufügen des Gegners Gegenantrag, Gegenerklärung und der übrigen Mitglieder Stimmen bei dem Gerichte, wo die Sache verhandelt ward, folglich alles, was nothwendig ist zur Aufklärung der Behandlung der Sache und der Gründe der Entscheidung. Indeß ist niemand für verbunden zu halten, andere Verhandlungen zu lösen, als die zu diesem Zwecke unumgänglich nothwendig sind, und die Beurtheilung darüber muß auf den Richter beruhen, bei welchem die Sache verhandelt wart, unter gesetzlicher Verantwortlichkeit, wenn anders hiermit verfahren wird, als mit dem deutlichen Sinne und Verfügung dieses Gesetzes übereinstimmt. Wer sich hierin vergeht, zahlt eine Geldbuße von 50 Reichsthalern.

Jede Parthei, die eine Rechtssache hat, oder eine andere ihrem Rechte betreffende Angelegenheit vor des Königs höchstem Gerichte, oder irgend einem andern Gerichte oder öffentlichen Collegium, einen gedruckten Bericht oder Species tacti drucken zu lassen; und daß sie der Wahrheit und dem Anstande getreu bleibe. Wer sich dagegen versteht, entrichtet eine Geldbuße von 33 Thalern 16 Schilling.

Protokolle und Verhandlungen in einem durch Vergleiche abgemachten Prozeß dürfen nicht bei Lebzeiten der Partheien ohne ihre gemeinschaftliche Einwilligung gedruckt werden. Wer sich dagegen versieht, entrichtet eine Geldbuße von 33 Reichsthalern 16 Schilling.

Niemand darf in andern Fällen, als das allgemeine Gesetz und die jetzt geltenden Verfassungen zulassen, mittheilen oder zum Druck ausliefern Auszüge aus Kirchenbüchern oder andern Verhandlungen, welche die Seelsorge und Kirchendisciplin betreffen, in Beziehung auf den Wandel und die Sitten einzelner Personen, so weit ihnen solches zum Nachtheil und Verkleinerung gereichen kann. Wer sich dagegen versieht, entrichtet eine Geldbuße von 33 Reichsthalern 16 Schilling.

Was Schandthaten betrifft, oder Schaamhaftigkeit höchst beleidigt, oder Hohn gegen Gott enthält, oder strafbare Ausdrücke gegen des Reichs jetzige Obrigkeit, oder was unbescheiden, anstößig oder verkleinerlich gegen Personen, welche die Sache eigentlich nichts angeht, in solchen Verhandlungen vorkömmt, darf bei einer geldbuße von 33 Reichsthalern 16 Schilling nicht darin gedruckt werden, in sofern nicht von letzterm Fall der richter, welcher zuletzt in der Sache erkannte, es nothwendig findet zur Aufklärung und Erhärtung der Hauptsache.

Da es übrigens zu weitläufig würde, alle Gegenstände genau anzugeben, so soll es einem jeden frei stehen, durch den Druck allgemein bekannt zu machen, was in diesem Gesetz nicht ausdrücklich verboten ist; folglich soll nichts, was über die nach diesem Gesetze zulässigen Gegenstände im Druck gesagt und angeführt wird, oder sonst als Untersuchung oder Beurtheilung an das Tageslicht kommt, unter dem Vorwande, daß es Tadel oder Verkleinerung enthalte, als strafbar angesehen werden, so weit die Schreibart nicht offenbar anstößig oder schmähend ist, weswegen nach diesem Gesetz Verantwortlichkeit statt findet.

 

3 § Under de förutsatta wilkor, att wid pröfningen af en Skrift eller answaret för densamma, domaren altid, i fall, som twetydiga synas, skal heldre fria än fälla och der frågan är om ämnets mera än om uttryckens lagstridighet heldre fästa sind upmärksamhet på Skriftens klara äsyftning än på utföringssättet, altid utan rättighet, att, i hwilket fall som hälst, draga obestämde slutföljder af uttrycken, skola såsom mißbruk af Tryckfriheten anses:
 

1:0 Klart uttryckt hädelse emot Gud. Brottet skal umgällas såsom i 1 Cap. 1 § Mißgernings-Balken Allmänna Lagen stadtgadt är, och Skriften confisqueras.

2:0 Klart uttryckt förnekelse af en Gud och et lif efter detta eller af den rena Ewangeliska Lärans sanning. Förbrytaren skal anses efter 1. Cap. 4. §. Mißgernings-Balken, och Skriften confisqueras.

3:0 Klart uttryckt gäckeri af den Allmänna Gudstjensten, Guds Ord och Sacramenten. Förbrytelsen skall umgällas med Etthundrade Riksdalers böter och Skriften confisqueras.

4:0 Allt slags lastligt yttrande om den Regerande Konungens Höga Person eller gerningar, eller Deß Gemål, Drottningen, eller Rikets bestämda Thronföljare; Brottet skall straffas, enligt Mißgernings-Balkens 5. Cap. 1. §. och Skriften confisqueras.
 

5:0 Smädliga uttryck emot någon af de öfriga Personer af det Regerande Konungahuset, hwilka Konglig eller Furstlig wärdighet inom Riket åtnjuta; Brottet skall straffas med Etthundrade Riksdalers böter och Skriften confisqueras.

6:0 Smädliga uttryck om Riksens Ständer, eller någon af deras Fördelningar. Brottet skall straffas med Etthundrade Riksdalers böter och Skriften confisqueras.

7:0 Tydlig upmaning till myteri eller upror. Brottet skall straffas enligt 6. Cap. Mißgernings-Balken och Skriften confisqueras.
 

8:0 Smädliga uttryck om Rikets Embets- och Tjenstemän, i och för Embetet. Brottet skall straffas efter Allmän Lag.
 

9:0 Smädliga, förklenliga och osämja med Fremmande Magter tydligen åsyftande omdömen och yttranden om samtida Nationer eller Stater, med hwilka Riket är i fredligt förhållande, om deras warande Öfwerhet, Regering och Regeringssätt, Höge Embetsmän och Sändebud, inre eller yttre förhållanden, företag eller underhandlingar. Förbrytelsen skall umgällas med Femtio Riksdalers böter eller utöfwer, til och med Ethundrade, och Skriften confisqueras. Är Skriften ej smädlig eller förgriplig, men genom densamma mißförstånd med Utländsk Magt sig yppat, må den, utan Rättegång, kunna confisqueras.
 

10:0 Oberättigadt kungörande i tryck af hwad, i anseende til Statens å färde warande Underhandlingar med främmande Magter, eller eljest af Konungens, i sammanhang med dem, tillärnade beslut och afsigter, samt Deß Ministrars, Råds och Sändebuds wärf, utrönt är eller förmodadt wara kan. Skriften confisqueras. Sker sådant kungörande af den, som Konungens och Statens hemligheter betrodde äro, straffes brottet efter 4. Cap. 5. §. Mißgernings-Balken, och confisqueras Skriften.
 

11:0 Angripelser emot enskild man, hwilka å ära gå, eller för deß borgerliga namn och rykte förklenliga äro. Brottet straffes efter 60. Cap. Mißgernings-Balken och warde deßutom Skriften confisquerad.

12:0 Lögnagtiga uppgifter och wrängda framställningar, till Allmänhetens förwillande och förledande; Brotten umgällas med böter från Tretiotre Riksdaler Sexton Skillingar till och med Etthundrade Riksdaler.

13:0 Sedernas fräcka wanhelgd, ware sig genom offentliga Läror till någon grof last, särdeles den, som sårar ärbarheten, eller sådana ohöljda och skändliga framställningar af denna lasts utöfning, hwarigenom främjandet af ett förderfligt lefnadssätt uppenbart åsyftas. Brottet skall umgällas med Femtio till Etthundrade Riksdalers böter, och Skriften confisqueras.
 

14:0 Sedernas lättsinniga wanhelgd genom otuktiga uttryck och grofheter. Förbrytelsen umgälles med Tretiotre Riksdaler Secton Skillingars böter och Skriften confisqueras.

Såsom allmän regel gälle, i afseende på confisquerade Skrifter, att något mer af dem ej må af trycket å nyo utgifwas, än det, hwilket Domstolen, som sist i målet dömt, icke för brottsligt ansett.

 

§ 3. Unter der vorausgesetzten Bedingung, daß der Richter bei Beurtheilung einer Schrift oder der Verantwortlichkeit deshalb, stets im Fall eines Zweifels, lieber frei spreche, als verurtheile, und wo die Frage mehr ihre Gesetzwidrigkeit des Gegenstandes als des Ausdrucks betrifft, seine Aufmerksamkeit mehr richte auf den klaren Zweck der Schrift als auf die Ausführung, nie aber bewegt sei, in irgend einem Falle unbestimmte Schlußfolgen des den Ausdrücken zu ziehen, sollen als Mißbrauch der Druckfreiheit angesehen werden:

1. Offenbare Verhöhnung gegen Gott. Dies Verbrechen wird geahndet nach dem peinlichen Gesetzbuche Cap. 1. § 1, und die Schrift wird konfiscirt.

2. Offenbare Verläugnung Gottes, eines zukünftigen Lebens und der Wahrheit der evangelischen Lehre. Der Verbrecher wird bestraft nach dem peinlichen Gesetzbuche Cap. 1 § 3 4, und die Schrift confiscirt.

3. Offenbare Verspottung des allgemeinen gottesdienstes, des göttlichen Wortes und der Sacramente. Das Verbrechen wird gebüßt durch eine Geldbué von 100 Reichsthalern und die Schrift wird confiscirt.

4) Alle tadelnde Äußerungen über die hohe Person und Handlungen des regierenden Königs, seiner Gemahlin, die Königin der des Reichs bestimmter Thronfolger. Das Vergehen wird bestraft nach dem peinlichen Gesetzbuche Cap. 5 § 1, und die Schriften confiscirt.

5. Schmähliche Ausdrücke gegen eine der übrigen Personen des regierenden königlichen Hauses, welche königliche oder fürstliche Würde im Reiche genießen. Das Vergehen wird bestraft mit 100 Reichsthaler Geldbuße, und die Schrift confiscirt.

6. Schmähliche Ausdrücke gegen die Reichsstände oder eine ihrer Abtheilungen. Das Vergehen wird bestraft mit 100 Reichsthaler Geldbue, uind die Schrift confiscirt.

7. Bestimmte Aufreitzung zur Meuterei und Aufruhr. Das Verbrechen wird bestraft nach dem peinlichen Gesetzbuche Cap. 6, und die Schrift confiscirt.

8. Schmähliche Ausdrücke gegen die Beamten des Reichs und Staatsbediente in und wegen ihres Amts. Das Vergehen wird nach dem allgemeinen Gesetze bestraft.

9. Schmähliche verkleinerliche, und offenbar auf Zwietracht mit fremden Mächten abzielende Urtheile und Äußerungen über gleichzeitige Nationen und Staaten, mit denen das Reich in friedlichem Verhältnisse steht, ihre jetzige Obrigkeit, Regierung und Regierungsart, hohe Beamte und Beamte und Gesandte, innere und auswärtige Verhältnisse, Unternehmungen und Unterhandlungen. Das Vergehen wird gebüßt mit 50 Reichsthaler und darüber bis 100 Reichsthaler, und die Schrift wird confiscirt. Ist die Schrift nicht schmählich oder verkleinerlich, aber durch dieselbe ein Mißverständniß mit einer auswärtigen Macht verursacht, so wird sie confiscirt.

10. Unbefugte Bekanntmachung durch den Druck von dem, was in Ansehung der schwebenden Unterhandlungen des Staats mit auswärtigen Mächten, oder sonst von des Königs Beschlüssen und Absichten in Verbindung mit ihnen, so wie von dem Geschäfte jener Minister, Räte und Gesandten entdeckt ist, oder vermuthet wird. Die Schrift wird konfisziert. Geschieht die Bekanntmachung durch den, welchem die Geheimnisse des Königs und des Staats anvertrauet sind, so wird das Verbrechen nach dem peinlichen Gesetzbuche Cap. 4 § 5 bestraft und die Schriften confiscirt.

11. Angriffe gegen einen Privatmann, die seine Ehre antasten, oder für seine bürgerliche Achtung dem Ruf verkleinerlich sind. Das Vergehen wird gestraft nach dem peinlichen Gesetzbuche Cap. 60, und die Schrift confiscirt.

12. Lügenhafte Angaben und unrichtige Verstellungen, um den gemeinen Mann zu verwildern und zu verleiten. Das Vergehen wird bestraft mit einer Geldbuße von 33 Reichsthaler 16 Schilling, bis und mit 100 Reichsthallern.

13. Freche Verletzung der Sitten, es sei durch öffentliche Lehren eines groben Lasters, besonders eines solchen, daß die Ehrbarkeit verletzt, oder solche unverhüllten und schändlichen Darstellungen der Ausübung des Lasters, welche offenbar auf die Beförderung einer verderblichen Lebensart abzielen. Das Vergehen wird gebußt durch 50 bis 100 Reichsthaler und die Schrift confiscirt.

14. Leitsinnige Verletzung der Sitten durch unzüchtige Ausdrücke und Grobheiten. Das Vergehen wird gebüßt mit 33 Reichsthalern 16 Schilling und die Schrift confiscirt.

Als allgemeine Regel in Ansehung der confiscirten Schriften gilt, daß nichts mehr davon auf das neue in Drucke darf ausgegeben werden, als das, was der Gerichtshof, der zuletzt in der Sache erkannte, nicht für straffällig ansieht.

 

4 § I afseende på bewakningen öfwer Skrifters lofliga allmängörande, skola följande Stadganden gälla:

1:0 Hof-Cancelleren skall tillkomma, att både inom Hufwudstaden och i Orterna, antingen sjelf, eller genom wederbörligen af honom förordnade Ombud, waka öfwer Skrifters allmängörande, på det sätt och i de delar, som här nedanföre stadgas; ägandes han åfwen at endast uti de i 3. mom. af denna §. bestämda flal utkomna Skrifter med qwarsad belägga. Rättighet at confisquera äge aldrig Hof-Cantzleren.

2:0 Till befrämjande af detta ändamål, ware härmed till owägerlig efterlefnad föreskrifwit, att i samma stund, ej senare, än en skrift til försäljning eller till spridande, på hwad annat sätt som hälst, utgifwes, skal ett exemplar aflemnas, i Stockholm till Hof-Cancelleren, och i hwarje annan ort, till hans förordnade Ombud. Boktryckare, som denna föreskrift uraktlåter, böte hwarje gång Femtio Riksdaler.

3:0 Anser Hof-Cancelleren eller des Ombud något Skrift innebåra tydlig förbrytelse emot 3. 4. 7. 9. 10.  och 13 mom. i . §. af denna Lag, åligge honom eller Obudet, at den gjorda uplagan af samma Skrift, inom åtta dagars förlopp, med qwarstad belägga låta; börandes en månad efter den dag, då i Landsort qwarstaden lagd blifwit, Hof-Cancelleren meddela Ombudet sitt gillande eller upphäfwande deraf. Är uti Hufwudstaden, qwarstad ej inom åtta dagars förlopp lagd, eller i Landsorterne Hof-Cancellerens gillande, ej inom ofwanskrifne en månads förlopp, ankommit, må qwarstad ej, utan efter laga Domstols och Tryckfrihets-Comiteens yttrande, gälla. Men wid alla de tillfällen, då Hof-Cancelleren anser förbrytelser emot denna Lag sig yppa, och så ofta målet ej hör, ware sig, såsom blott ordningsmål, under hans egen pröfning, eller wid personliga förolämpanden, till den oförrättades enskildta beifrande, åligge Hof-Cancelleren, antingen han funnit qwarstad äga rum, eller endast åtal wid laga Domstol, att Skriften ofördröjligen och omedelbart till Justitiä-Cancellerens laga åtgärd öfwerlemna.

4:0 Till Ordningsmål räknas, om, wid Tryckeris anläggande, uraktlåtes hwad 1. §. 5. Mom. derom stadgar, eller om Boktryckare underlåter, att enligt 1. §. 9. Mom. å Skriften utsätta sitt namn, trycknings-orten och årtalet. Härom undersöke Hof-Cantzleren och aflemne sedan sin berättelse derom genast til Justitiä-Cantzleren. För öfrigt äro Ordningsmål ej andre, än sädane Oeconomiska, som enligt Boktryckeri- och Bokhandels-Reglementet, ti hans pröfning kunna höra, och till rubbning af något stadgande i denna Lag icke leda.

5:0 Så snart någon förbrytelse emot denna Lag, antingen i följd af af Hof-Cancelleren upgift, eller genom enskild angifwelse, eller på annat sätt blivwit Justitiä-Cancelleren kunnig, åligge honom at ofördröjligen låta förbrytelsen, genom tillförordnad Actor, wid behörig Domstol åklaga. Ware han desutom för egen del förbunden at. henom wederbörande Ombud öfwer Tryckfrihetens lagliga bruk tilbrölig uppsigt hafwa. Ware likaledes Justitiä-Ombudsmannen pligtig, att, i afseende på förbrytelser emot denna Lag, lemna sin Embets-åtgärd, enligt de i Instructionen, rörande hans befattning med andra mål, föreskrifne grunder. Enskildt förolämpande äger målsäganden, att sjelf eller genom Ombud åtala.
 

6:0 Sedan Sex månader förlupit, efter det en Skrift bewisligen till Hof-Cancelleren eller hans Ombud blifwit, enligt 4. §. 2. mom.  insänd, må ej af publique Actor, åtal derå äga rum. Enskild man njute enligt Allmän Lag till godo sin talan uti mål, genom hwilkas tryckning han är personligen förolämpad. Är någon Skrift med qwarstad belagd, då skall åtal ske å Skriften, inom åtta dagar i Hufwudstaden, och i orterne, åtta dagar efter det Hof-Cancellerens gillande af qwarstaden blifwit kunnigt; i annat fall upphöre qwarstaden och ware Skriftens försäljning obehindrad.
 

7:0 Utgifware af Dagblad och Weckoblad, hwilka, såsom i 1. §. 6. Mom. stadgadt är, ensamme äro underkastade Författare-answar, ware framför andra erinrade om ett rätt bruk af Tryckfriheten, och umgälles Utgifwarens förbrytelse, genom sådant blad, dubbelt i alla de fall, der med penningar pliktas.

8:0 Qwarstad eller confiscation gälle ej för större del af en Skrift, än det eller de blad, häften eller tomer, hwarå åtal göres.

9:0 Hwar som beträdes att hafwa försålt eller utspridt en i laga ordning med qwarstad belagd eller confisquerad Skrift, böde, efter omständigheterna, ifrån Ethundrade til och med Trehundrade Riksdaler. Rubbning af qwarstad umgälles särskildt efter 8. Cap. 8. §. Utsöknings-Balken.

10:0 I afseende på försäljning och utspridande af utifrån inkomna Skrifter på Swenska språket, äge Hof-Cancelleren lika rättigheter och åligganden, som i afseende på inom Riket tryckte, och ware föryttrare af sådane Skrifter underkastad samma skyldighet och answar, som i 2. Mom. denna §. för Boktryckare stadgade äro.

11:0 Finner Hof-Cancelleren, att Utrikes ifrån inkommen, på främmande språk författad, Skrift innehåller något stridande emot 3. §:s 4., 7., 9. och 13. Mom., åligge honom att, efter tills widare derå lagd qwarstad, i underdånighet inhämta Kongl. Maj:ts Befallning, huruwida Skriften bör till föryttrande frigifwas, eller under widare qwarstad til återutförande förblifwa.

 

§ 4. In Rücksicht der Aufsicht auf die zulässige Verbreitung der Schriften, sollen folgende Regeln gelten:

1. Dem Hofkanzler kömmt es zu, beides in der Hauptstadt und andern Orten, selbst oder durch gehörig von ihm verordnete Commissäre über die Verbreitung der Schriften auf die Weise und in den Punkten zu machen, als hiernächst angeführt wird; dabei darf er solcher die herausgekommenen Schriften in der Ziff. 3 dieses § bestimmten Fall mit Arrest belegen. Das Recht, Schriften zu confisciren, hat der Hofkanzler nie.

2. Zur Beförderung dieses Zwecks wird hiermit zur unumgänglichen Beachtung vorgeschrieben, daß in demselben Augenblicke, wo eine Schrift zum Verkauf, oder auf irgend eine andere Art zur Verbreitung ausgegeben wird, und nicht später ein Exemplar dem Hofkanzler in Stockholm, übergeben werde, und seinem verordneten Commissär in jedem andern Orte. Die Buchdrucker, welche diese Vorschrift versäumen, bezahlen für jedesmal 50 Reichsthaler Geldbuße.

3. Erachtet der Hofkanzler einen Monat, nachdem der Arrest in einer Landstadt aufgelegt ist, seinem Commissär die Genehmigung oder Aufhebung desselben zu erkennen giebt; ist in der Hauptstadt der Arrest nicht innerhalb acht Tagen gelegt, oder in einer Landstadt die Genehmigung des Hofkanzlers nicht innerhalb eines Monats angekommen, so kann der Arrest nicht anders gelten als nach dem Erachten des gesetzmäßigen Gerichts und der Kommitte der Druckfreiheit. In allen Fällen aber, wo der Hofkanzler dafür hält, daß ein Verbrechen gegen dieses Gesetz begangen sei, daß nicht alle ein bloßes Vergeehen gegen die gute Ordnung, zu seiner Beurtheilung gehört, der als persönliche Beleidigung zu der Rüge des gekränkten Privatmanns, so muß der Hofkanzler, der Arresttag nun statt haben oder die Anklage vor dem beikommenden Richter, die Schrift vorzüglich und unmittelbar der gesetzlichen Behandlung des Justizkanzlers übergeben. 
 

4. Zu Vergehungen gegen die gute Ordnung werden gerechnet, wenn bei Anlegung einer Buchdruckerei vernachlässigt wird, das § 1 Ziff. 5 desfalls festsetzt, oder wenn der Buchdrucker unterläßt nach § 1 Ziff. 9 seinen Namen, Druckort und Jahreszahl auf die Schrift zu setzen. Das untersucht der Hofkanzler, und stattet nachher dann seinen Bericht an den Justizkanzler ab. Übrigens ist dieses Vergehen gegen die gute Ordnung keine andere als solche ökonomische, die nach dem Buchdruckerei- und Buchhandelreglement zu seiner Beurtheilung gehören, und mit den Verfügungen dieses Gesetzes in keiner Verbindung stehen.

5. Sobald ein Verbrechen gegen dieses Gesetz entweder durch des Hofkanzlers Anzeige, oder durch die Angabe eines einzelnen, oder auf eine andere Weise zur Kenntniß des Justizkanzlers kömmt, so liegt es ihm ob, das Verbrechen vorzüglich durch einen verordneten Anzeiger vor dem gehörigen Gericht anhängig zu machen. Überdies ist er auch seiner Seits verpflichtet, durch gehörige Commissäre über den gesetzmäßigen Gebrauch der Druckfreiheit gebührend zu wachen. Gleichfalls ist der Justizbeauftragte der Reichsstände verbunden, in Ansehung der Verbrechen gegen dieses Gesetz seine Amtsführung nach den Gründen einzurichten, die seine Instruction enthält, in Betreff seiner Mitwirkung bei andern Gegenständen. Privatbeleidigungen ist nur der Kläger befugt, selbst oder durch den Aufseher zu rügen.

6. Wenn 6 Monate verflossen sind, nachdem die Schrift zufolge § 4 Ziff. 2 dem Hofkanzler oder seinem Commissär eingesandt ward, so kann der öffentliche Ankläger nicht mehr dagegen auftreten. Dem einzelnen wird sein rechtlicher Anspruch nach dem allgemeinen Gesetze vorbehalten, in Sachen, durch deren Druck er persönlich beleidigt ist. Ist eine Schrift mit Arrest belegt, so muß die Klage erhoben werden innerhalb acht Tagen in der Hauptstadt, und in den Landstädten acht Tage nachdem die Genehmigung des Arrestes von dem Hofkanzler bekannt gemacht ist. Im widrigen Falle hört der Arrest auf, und dem Verkauf der Schrift steht nichts mehr im Wege.

7. Die Herausgeber von Tagblättern und Wochenschriften, welche nach § 1 Ziff. 6 gleichfalls der Verantwortlichkeit des Verfassers unterworfen sind, werden vor allen anderen erinnert, die Druckfreiheit gehörig zu gebrauchen; auch wird das Vergehen des Herausgebers durch ein solches Blatt doppelt gebüßt in allen Fällen, die mit Geldbußen bestraft werden.

8. Arrest oder Confiscation einer Schrift gilt nur für Blätter, Hefte oder Theile, über welche Klage erhoben wird.

9. Ein jeder der befunden wird eine in gesetzlicher Ordnung mit Arrest oder Confiscation belegte Schrift verkauft oder verbreitet zu haben, büßt nach den Umständen von 100 Reichsthalern bis und mit 300 Reichsthaler. Die Verletzung des Arrestes wird besonders bestraft nach dem Untersuchungs-Gesetzbuche Cap. 8 § 8.

10. In Ansehung des Verkaufs und der Verbreitung auswärts eingehender Schriften in schwedischer Sprache  hat der Hofkanzler gleiche Rechte und Pflichten als bei den im Lande gedruckten; diejenigen welche solche Schriften veräußern, sind derselben Verantwortlichkeit unterworfen, als die Buchdrucker nach Ziff. 2.

11. Findet der Hofkanzler, daß eine vom Auslage in andern Sprachen eingeführte Schrift etwas enthält, das gegen § 3 Ziff. 4, 7, 9 und 13 streitet, so soll er, nachdem er bis weiter Arrest darauf gelegt hat, des Königs Befehl einholen, wie weit sie zur Veräußerung dürfe frei gegeben werden, oder bis zur Wiederausfuhr unter Arrest verbleiben müsse.

 

5 § Förbryter sig Boktryckare emot denna Tryckfrihets-Lag, uptages målet wid Kämners-Rätten, eller i de Städer, der Kämners-Rätt ej finnes, wid Rådstugu-Rätten i den Stad, Boktryckeriet, ifrån hwilket den åklagande Skriften utkommit, anlagdt är, eller, på sätt § 1 innehåller, wid anläggandet anmäldt blifwit; Academiernes Jurisdictions-rätt, enligt deras Constitutioner, dock oförkränkt. Stämningstid ware i alt fall, ehwad Tryckeriet inom, eller, på sätt nyßnämnde § utstakar, utom staden är behägid, enahanda, och förhålles dermed, som om stämningstid i Staden Lag säger. Upstår fråga om Författares eller Frölåggares af en tryckt Skrift tiltalande eller hörande, böra han eller de wid sådan Rätt til swars stånda, och åtnjute i öfrigt deras laga rättegångs-förmoner, enligt allmän Lag och särskilde Författningar, uti alt hwad igenom detta Förordnande icke uttryckligen annorlunda stadgadt är.

Finner Hof-Cancelleren eller deß Ombud sig befogad, at på de grunder för qwarstad å tryckt Skrift här ofwan stadgade äro, förordna eller äska, det någon Skrift med qwarstad beläggas må, ware han eller det berättigad, att i Stockholm, genom biträde af Öfwer-Ståthållare-Embetet, och i öfriga Städer, samt Orterne, medelst skyndsam handräckning, som ej får wägras af den Magistrat, hwarunder Boktryckeriet, enligt §. 1. lyder, sådan qwarstad erhålla; Börandes öfwer förloppet af qwarstads-förrättningen och orsakerna dertill, samt i afseende på den åklagade Skriften, om och huru många exemplar då ännu finnas uti Boktryckarens wärjo, antekning trefallt författas, hwaraf den ena tillställes Hof-Cancelleren eller hans Ombud, den andra Magistraten och den tredje Boktryckaren. Magistraten ware pligtig, att, wid answar, såsom för Embets-försummelse, med näst afgående Post, en afskrift af denna antekning till Konungens Befalningshafwande i Länet hwilken, wid enahanda answar, åligge, at, med näst derpå följande post, densamma Justitiä-Cantzleren insända. I Stockholm warde samma antekning, genast, eller sist inom nästföljande dags utgång, til Justitiä-Cancelleren aflemnad. Justitiä-Cancelleren tilkomme sedermera, at, efter som han skäligt pröfwar, låta qwarstaden äga bestånde, eller densamma bryta låta, samt i dena eller andra fallet, i Stockholm, inom åtta dagar, och i Landsorterne, aldrasist inom en månad, efter det qwarstaden lagd blifwit, hafwa hänwist målet till wederbörlig Domstol och Actor förordnat. Sker det ej, och är icke qwarstad inom nämnde tid häfwen, äge Boktryckare rätt, i enahanda ordning, som handräckning af Magistraten till qwarstadens beläggande meddelad blifwit, fordra deß brytande, hwilket icke wägras må, wid answar af Embetets förlust. Hof-Cancelleren eller deß Ombud äge ej magt, att annorlunda än nu sagdt är, qwarstad fordra eller widare befattning med saken taga, utan hänskjute genast alltsammans till Justitiä-Cancelleren, på hwilkens ytterligare Embets åtgärd och answar det ankommer, att sådane mål warda, enligt denna och Allmän Lag, handhafde. Anmäles hos Justitiä-Cancelleren omedelbarligen någon Skrift till åtal, bör han genast om målets uptagande wid laga Domstol, genom af honom tillförordnad Actor, anstalt foga, men icke må han om någon sådan föregående qwarstad, som här framföre nämndt är, förordna, utan Hof-Cancellerens eller hans Ombuds hörande och tillstyrkande. Är målet till laga Domstol kommit, och qwarstad där af Actor yrkad, bör Domstolen sig deröfwer genast utlåta; men likwäl, derest det utan tids utdrägt ske kan, Hof-Cancellerens eller deß Ombuds utlåtande inhämtas. Afslås qwarstads påståendet, fortfares ändock med Rättegången; men Utslaget gänge ej i werkställiget, utan underställes Swea Hof-Rätts ompräfwande. Gillas påståendet om qwardstad, och har Hof-Cancelleren eller hans Ombud sådant tillstyrkt, skall qwarstaden werkställas. Hafwa deß ej tilstyrkt qwarstaden, må den ej gå i follbordan; fortfare icke desmindre; Rättegången i hufwudstaden; men Under-Rätts-Utslag, angående qwarstaden, warde i båda deßa fall, utan uppehäll, til Swea Hof-Rätt insändt. Hof-Rätten bör genast deröfwer infordra Tryckfrihets-Comiteens utlåtande. Tillstyrker denna qwarstads beläggande, må Hof-Rätten, der så skäligt pröfwas, efter Utslag, en sådan qwarstad bifalla, och stånde den då fast, intill Rättegångens slut. Har Tryckfrihets-Comiteen afstyrkt qwarstad, men Hof-Rätten ändå finner den böra äga rum, då må Hof-Rättens Utslag ej i werkställighet gå, utan underställes Högsta Domstolens afgörande. Riksens Ständers Justitiä-Ombudsman äge, att, efter erhållen underrättelse, då sådant mål till öfwerläggning förekommer, derwid öfwerwara; hwarefter honom åligge, att Högste Domstolens Protocoll och Utslag i målet, genast till trycket befordra, på publique bekostnad, i händelse enskild Förläggare ej skulle erhållas.


 

Då under-Rätt i hofwudstaken undersökning fulländat, wards den, jemte des utkåtande öfwer målet i de fall, då Under-Rätts Uttslag, enligt Lag, följa bör, genast til Swea Hof-Rätt insänd. Hof-Rätten ållige då, at ofördröjligen af Tryckfrihets-Commiteen, åt hwilen alla til målet hörande Handlingar meddelas skola, infordra des betränkande, som, uppä anförda skäl bör innehålla bestämdt utlåtande, ej mindre, om answar för Skriftens utpifwande äger rum, än om Uplagan bör sequestreras och til utspridande förbjudas, samt desutoni innefatta Commiteens ytrande, huruwida upgift af Författarens namn bör kunna Boktryckaren åläggas. Afhandlar SkriftenTheologiskt ämne, infordre Hof-Rätten jemwält yttrande deröfwer af Dom-Capitlet i den ort, den Skriften utkommit, och i Stockholm af Stads-Consistorium. Derefter döme Hof-Rätten, som, hwad den sistnämda omständigheten beträffar, har at iakttaga, det upgiften af Författarens namn, hwilken ej annorstädes än hos Hof-Räten fordras må, skal wid intek annat tilfälle kunna anbefallas, än då Hof-Rätten, efter målets utredande, finner detta wara af urbota beskaffenhet, eller Boktryckaren pröfwas äga den ringa förmögenhet, at böerne, då de öfwerstiga Sexton Riksdaler Tretiotwa Skillingar, wåste i sängerstraff förwandlas. Skiljer sig Hof-Rättens Dom från Tryckfrihets-Commiteens yttrande, gänge den icke i werkställighet, utan hänskjutes til Högsta Domstolen och förfares dermed widare, som här ofwan, i fråga om qwarstad, sagdt är. Instämmer Hof-Rättens Dom til alla delar med Tryckfrihets-Commitéens utlåtande, och Författaren deröfwer ej klagar, äge Domen full kraft och werkan. Författaren ware dock i atta händelser obetagit, at hos Konungen i Des Högsta Domstol söka ändring; åfwensom at, der den ej winnes, hos Konungen om Nåd anhålla.

 

Angripes, uti af trycket utkomna Skrifter, enskilde personer, en eller flere, och det ej sker i och för deras Embete, derom må ej annor än rätter målsägande kära, ej eller må tillförordnad publique Actor någonsin sådant i sitt käromål upptaga och åklaga. Målsäganden ware likwäl obetaget, att hos Justitiä-Cancellers-Embetet begära biträde i Rättegången af Kronans Ombud, der tilåalet år af gröfre och hårdare beskaffenhet; och må på Justitiä-Cancellerens eget ompröfwande ankomma, att härtill bifall lemna; dock kan sådan Actors frånwaro eller uteblifwande icke uppehålla målets företagande och afgörande wid Domstolen. Sådan åklagan af enskilde personer handteras i alla delar, efter det Rättegångssätt Lag och Författningar, i frågor om förolämpande timålen enskilde personer emellan föreskrifwa. Under-Rätts Utslag i sådane mål må ej gå i werkställighet utan föregången underställning hos Hof-Rätten, så snart den anklagade anses til det answar, at han ej får böta med penningar, eller han i böter och kostnads-ersättning blifwer ådömd Ethundrade Riksdaler och derutöfwer. Quarstad må Under-domare wid sådane enskilda twister kunna ålägga. Har Under-Domstol sådan qwarstad ålagt, eller finner han under Rättegången anledning wara til Skriftens confiscation, hänskjute han genast målet, i hwad det rörer denna åtalan, at dermed, så wäl hwad Rättegången som qwarstaden och confiscationen beträffar, förhålles, som här ofwanföre sagdt är.
 

Warder Bokhandlare eller annor person, för försäljning eller utspridande af tryckta Skrifter, anklagad, förhålles dermed, som här ofwanföre, angående Boktryckare stadgadt är; dock bör i sådant fall den anklagade tiltalas, der han sit bo och hemwist hafwer, eller ock der förbrytelsen skedt, alt efter hwad Hof-Cantzleren, Justitiä-Cantzleren, eller deras Ombud, hwilka tyslike fall det ensamt tilkommer at talan föra, sinna at det kämpligast ske kan.

I frågor om qwarstad, böra, i sådant fall, Konungens Befallningshafwande och wederbörande Magistrater owägerligen och wid answar biträda; dock må ej hos Bokhandlare eller annan Försäljare å någon Skrift, qwarstad begäras, utan at, genom bewis kan styrkas, att Skriften i trycknings-orten blifwit med qwarstad belagd; äfwensom nyßnämde personer icke kunna för innehåbet af någon Skrift med rättegång beswäras.

Warder någon af trycket härstädes utkommen, eller Utländsk hit i Riket införd Skrift, utaf en eller flere främmande Staters Sändebud eller deras Regeringar anmäld, såsom innefattande sådane ämnen, hwilka kunna föranleda till mißnöje hos andra Magter, äge Konungen att derom, efter sakens och omständigheternas beskaffenhet, i Nåder förordna, samt, om Han så nödigt pröfwar, om Skriftens sequestrerande och indragning, genom Deß Hof-Cantzler eller Justitiä-Cantzler, så wäl hos Boktryckare som Försäljare eller andra utspridare, låta föranstalta, och hwarmed förhålles på sätt, som angående beläggande med qwarstad här framföre stadgadt finnes; skolandes, wid alla sådana fall, då den af förenämnde Embetsmän, som om werkställigheten erhåller Konungens Nådiga befallning, genast owägerligen infordra Tryckfrihets-Comiteens utlåtande om den i fråga warande Skriften. Finner Comiteen, som ej äger ingå uti någon pröfning utaf Politiska considerationer och förhållanden, att Skriften, efter Lagens bokstaf, ej åtalas kan, då må ej någon rättegång, hwarken emot Boktryckaren eller Författaren anställas; men för utspridande bör den, som emot förbudet deraf bryter, til answar stånda, jemlikt 4. §:s 9. mom. På Konungens Nådiga pröfning må det ankomma, om Förläggare eller Boktryckare må, i thy fall, till mer eller mindre del af Stats-medlen njuta någon ersättning för omkostnaden till tryckning och papper af hwad utaf Upplagan kunnat indragas.

Skulle den oförmodade händelsen inträffa, att Tryckfrihets-Comiteen, med anledning af 108. §. Regerings-Formen, warder till answar stäld, upptages och afgöres målet af Swea Hof-Rätt, uppå åkäran af Advocat-Fiscalen derstädes. Domen warder genast efter afkunnandet, med alla dertill hörande Protocoll och Handlingar, på publique bekostnad, genom trycket, befordrad till Allmänhetens kunskap. Kommer saken till Konungens Högste Domstol, förhålles på enahanda sätt. Den man, som af Riksens Ständer blifwit tillförordnad, att Justitiä-Ombudsmannen i Embetet efterträda, ware wid sådant tillfälle pligtig, att hans Embetes skyldigheter utöfwa, föranstalta om tryckningen af Rättegångs-Handlingarne, samt biwista öfwerläggningarne uti målet hos Högste Domstolen.
 

Alla mål, angående förbrytelser emot denna Lag, skola, wid answar för Domare och Embetsmän, med största skyndsamhet afgöras, och wid alla tillfällen, då fråga kunde uppstå om flere olika brotts bestraffning, särskildt behandlas, äfwensom den brottslige, i alla de fall, då han ej redan gjort sig saker till dödsstraff eller fästning för lifstiden, skall särskildt undergå den bestrafsning, som han, enligt denna Lag, sig ådragit.

Böter efter denna Lag må ej förwandlas i annat straff än fängelse å fästning, efter beräkning af Sexton Riksdaler Tretiotwå Skillingar, såsom swarande emot hwarje månads fängelse, månaden räknad till Tjuguåtta dagar. Böter under ofwannämnde summa sware emot Fjorton dagars fängelse i orten, där förbrytelsen skedt.
 

Böter efter denna Lag gånge till twäskiftes emellan åklagaren och närmaste inrättning för de fattige, de fall undantagne, då Böter, enligt hwad här ofwan stadgadt är, målsäganden ensamt tillfalla.

 

§ 5. Vergeht sich ein Buchdrucker gegen dieses Gesetz, so wird die Sache bei dem Kämmereigerichte angebracht, oder in den Städten, wo kein Kämmereigericht ist, vor dem Rathhausrechte, in der Stadt, wo die Buchdruckerei, aus welcher die eingeklagte Schrift angekommen ist, angelegt oder nach § 1 bei der Anlegung angegeben ist; jedoch ohne Verkürzung der Gerichtsbarkeit der Academien, nach ihren Constitutionen. Die Zeit der Citation ist dieselbe, die Buchdruckerei mag in der Stadt angelegt sein, oder, wie der vorgedachte § erwähnt, außer der Stadt; und wird damit verhalten, wie mit der Citation in Rechtssachen in der Stadt. Ist die Frage von dem Gerichte, vor welchem die Verfasser oder Verleger einer gedrückten Schrift, sollten belangt werden, so müssen sie sich vor dem gedachten Gerichte verantworten, und genießen übrigen ihre gesetzmäßigen Prozeßformen, nach dem gemeinen Gesetze und den besondern Verfassungen in allem, worin diese Verordnung nicht ausdrücklich ein anders bestimmt.

Findet der Hofkanzler oder sein Commissär sich befugt aus den Gründen, die hier oben für den Arrest einer Schrift angegeben sind, zu verfügen oder begehren, daß eine Schrift mit Arrest belegt werde, so ist er berechtigt, einen solchen Arrest zu erhalten, in Stockholm durch Beihülfe des Oberstatthalteramts, und in andern Städten und Örtern durch schleunige Handhabung, die der Magistrat nicht verweigern darf, unter dem die Buchdruckerei nach § 1 steht. Über den Vorgang der Arrestlegung, der Ursachen dazu, muß eine Erklärung dreifach ausgefertigt werden, eine für den Hofkanzler oder seinen Commissär, eine für den Magistrat, und eine für den Buchdrucker; wobei in Rücksicht auf die eingeklagte Schrift zugleich zu bemerken ist, ob und wie viele Exemplare den noch in dem Verwahrsam des Buchdruckers gefunden wurden. Von dem Magistrat ist bei seiner Verantwortlichkeit als für Versäuminß in seinem Amte, mit der nächsten Post dem Befehlshaber des Königs in dem Lehn eine Abschrift dieser Verhandlung zuzusenden; und diesem liegt anbei gleicher Verantwortlichkeit ob, mit der nächsten darauf folgenden Post sie dem Justizkanzler zuzusenden. In Stockholm wird diese Verhandlung gleich, spätestens vor Ausgang des nächsten Tags dem Justizkanzler überliefert. Dem Justizkanzler kommt es sodann zu, wie er es angemessen hält, den Arrest fortdauern zu lassen oder aber aufzuheben, und in beiden Fällen, in Stockholm innerhalb acht Tagen, und in Landstädten oder Örtern spätestens innerhalb eines Monats, nachdem der Arrest gelegt ist, die Sache an den gehörigen Gerichtshof zu verweisen, und einen öffentlichen Ankläger zu verordnen. Geschieht dies nicht und ist der Arrest innerhalb der gedachten Zeit nicht gehoben, so ist der Buchdrucker berechtigt, in der selben Ordnung, wie der Magistrat bei Legung des Arrestes Hülfte leistete, die Hebung zu begehren, die bei Verlust des Amts nicht darf verweigert werden. Der Hofkanzler und sein Commissär sind nicht berechtigt, auf andere Weise als hier bestimmt ist, Arrest zu begehren, oder sonst etwas in der Sache vorzunehmen, sondern müssen alles an den Justizkanzler verweisen, zu dessen Amtspflicht und Verantwortlichkeit es gehört, daß solche Sachen nach diesem und dem allgemeinen Gesetze gehandhabt werden. Wird dem Justizkanzler eine Schrift unmittelbar zur Anklage angegeben, so muß er sogleich Anstalt treffen, daß die Sache durch einen von ihm verordneten Ankläger vor dem gehörigen Gerichte vorgenommen werde, aber einen solchen Arrest, als hier eben gesagt ist, darf er nicht verordnen, ohne daß er den Hofkanzler oder seinen Commissär beauftragt habe, und sie es genehmigen. Kommt die Sache an das Gericht, und trägt dann der Ankläger auf den Arrest an, so muß der Richter sich gleich darüber äußern, aber demungeachtet soll das Gericht, sofern es irgend ohne Verzögerungen geschehen kann, des Hofkanzlers oder seines Commissärs Erklärung einziehen. Wird der Antrag auf den Arrest abgeschlagen, so wird mit dem Prozesse fortgefahren, oder die Entscheidung wird nicht vollzogen, sondern der Beurtheilung des schwedischen Hofgerichts unterworfen. Wird der Arrest bewilligt, und von dem Hofkanzler oder seinem Commissär genehmigt, so wird er vollzogen. Haben diese ihn nicht genehmigt, so kann der Arrest nicht vollzogen werden; der Prozeß in der Hauptsache geht aber fort. In beiden Fällen wird die Entscheidung des Untergerichts wegen des Arrestes unverzüglich an das schwedische Hofgericht eingesandt. Das Hofgericht muß darüber sogleich das Bedenken des Druckfreiheits-Committe fordern. Findet sie die Anlegung des Arrestes rathsam, so muß das Hofgericht, wenn sie ihn begründet hält, durch eine Entscheidung den Arrest genehmigen, und dann besteht er bis zum Ausgabe des Rechtsstreits. Hat das Committe sich gegen den Arrest erklärt, das Hofgericht aber ihn statthaft gefunden, so kann die Entscheidung des Hofgerichts nicht vollzogen werden, sondern muß dem Ausspruche des höchsten Gerichts unterworfen werden. Der Justizbeauftragte der Reichsstände muß, nach erhaltener Nachricht, bei der Verhandlung einer solchen Sache zugegen sein, und es liegt ihm ob, das Protokoll des Gerichts und die Entscheidung der Sache demnächst in den Druck zu befördern, auf öffentliche Kosten, wenn kein Verleger sich dazu finden sollte.

Wenn das Untergericht die Untersuchung der Hauptsache vollendet hat, so wird sie nebst dessen Bedenken über die Sache in den Fällen, wo die Entscheidung des Untergerichts nach den Gesetzen erfolgen muß, sogleich an das schwedische Hofgericht gesandt. Diesem liegt es sodann ob, unverzüglich das Bedenken des Druckfreiheits-Committe einzuziehen, welcher alle Verhandlungen in der Sachen mitzutheilen sind, und welche sich bestimmt erklären muß, sowohl ob die Herausgabe der Schrift der Verantwortlichkeit zu unterziehen sei, als ob die Auflage solle sequestrirt, und die Verbreitung untersagt werden, auch wie weit dem Buchdrucker aufzulegen sei, den Verfasser zu nennen. Betrifft die Schrift theologische Gegenstände, so begehrt das Hofgericht darüber zugleich die Äußerung des Domcapitals an dem Orte, wo die Schrift herauskam, und in Stockholm das Erachten des Stadtconsitoriums. Alsdann entscheidet das Hofgericht, wobei es in Ansehung des letztern Punktes zu beobachten hat, daß die Angabe des Namens des Verfassers, die nirgens als bei dem Hofgerichte kann verlangt werden, als wenn das Hofgericht nach Erörterung der Sache, soe von der Beschaffenheit findet, daß eine Leib- oder Lebensstrafe eintreten muß, oder wenn der Buchdrucker so wenig Vermögen besitzt, daß die Geldbußen, wenn sie 33 Reichsthaler 16 Schilling übersteigen, müßten in Gefängnißstrafe verwandelt werden. Weicht das Urtheil des Hofgerichts ab von dem Gutachten des Druckfreiheitscomittes, so wird es nicht vollzogen, sondern an das höchste Gericht verwiesen, und daselbst weiter verfahren, wie oben in Ansehung des Arrestes verfügt ist. Stimmt das Urtheil des Hofgerichts in allen Stücken mit der Äußerung des Druckfreiheits-Committees überein, und klagt der Verfasser nicht darüber, so hat das Urtheil alle Kraft und Wirkung. Doch ist es dem Verfasser in keinem Falle benommen, bei dem Könige in seinem höchsten Gerichte Abänderungen zu begehen, auch, wenn sie nicht erhalten wird, bei dem Könige um Gnade anzusuchen.

Werden in einer im Druck ausgegebenen Schrift einzelne Personen angegriffen, eine oder mehrere, und zwar nicht in und wegen ihres Amts, so darf niemand, als der Angegriffene darüber klagen; auch darf der verordnete öffentliche Ankläger solches nie in seiner Klage aufnehmen und rügen. Jedoch ist es dem Kläger unbenommen, in Fällen von gröberer und schwererer Art, bei dem Justizkanzler den Beitritt von seinem Commissär der Krone in dem Prozeß zu begehren; auf des Justizkanzlers eigene Beurtheilung beruhet es dann, ob er dazu seinen Beifall geben kann; die Verhandlung und Entscheidung der Sache bei dem Gerichte darf aber nicht aufgehalten werden, noch durch die Gegenwart oder das Ausbleiben eines solchen Anklägers. Dergleichen Klagen von Privatpersonen werden auf alle Weise behandelt nach den Rechtsformen, welche Gesetze und Verfassungen für Beleidigungen unter Privatpersonen vorschreiben; die Entscheidung des Untergerichts in solchen Sachen darf jedoch nicht vollzogen werden, ohne vorhergegangene Verweisung an das Hofgericht, sobald der Beklagte einer solchen Verantwortung unterworfen wird, daß er nicht mit Geld büßen kann, oder an Geldbußen und Kostenersatz zu 100 Reichsthalern und darüber verurtheilt wird. Arrest kann der Unterrichter in solchen Sachen verhängen. Hat er Arrest gelegt, oder findet er unter dem Prozesse Grund zur Confiscation der Schrift, so muß er die Sache, was diese Rüge betrifft, sogleich verweisen, damit sowohl das den Proceß, als den Arrest und die Confiscation betrifft, verfahren werde, wie oben vorgeschrieben ist.

Wenn Buchhändler oder andere Personen wegen Verkauf und Verbreitung gedruckter Schriften angeklagt werden, so ist damit zu verhalten, wie oben wegen der Buchdrucker gesagt ist; doch muß der Angeklagte in diesem Falle belangt werden, wo er seine Wohnung und Heimath hat, oder wo das Verbrechen begangen ward, alles, wie der Hofkanzler, der Justizkanzler, oder ihre Commissäre, denen es in slchen Fällen allein zukömmt, die Sache zu führen, es am angemessensten finden.

Ist dabei von Arresten die Rede, so müssen des Königs Befehshaber und die beikommenden Magistrate unweigerlich und unter Verantwortlichkeit beitreten; doch darf bei Buchhändlern oder andern Verkäufern auf keine Schrift Arrest begehrt werden, wenn nicht durch Beweise dargethan ist, daß die Schrift an dem Druckorte mit Arrest belegt worden; so wie auch die gedachten Personen wegen des Inhalts einer Schrift nicht können belangt werden.

Wird eine hier im Druck herausgekommene, oder aus dem Auslande eingeführte Schrift durch die Gesandten eines oder mehrerer fremden Staaten oder ihren Regierungen angegeben, als Gegenstände enthaltend, die bei andern Mächten Unzifriedenheit erregen können, so kommt es dem Könige zu, darüber nach Beschaffenheit der Sachen und Umstände gnädigst zu verfügen, auch, wenn er es nöthig findet, durch seinen Hofkanzler oder Justizkanzler, die Sequestration und Einziehung der Schrift veranstalten zu lassen, sowohl bei den Buchhändlern als bei den Verbreitern, wobei alsdann ebenso zu verfahren ist, als oben wegen Anlegung des Arrestes vorgeschrieben worden. In allen solchen Fällen muß derjenige der vorgedachten Beamten, der den gnädigsten Befehl des Königs, wegen der Ausführung erhält, sogleich die Äußerung des Druckfreiheitscommitte, die in keine Untersuchung politischer Rücksichten und Verhältnisse einzugehen hat, daß die Schrift, nach dem Buchstaben des Gesetzes nicht kann in Anspruch genommen werden, so ist kein Prozeß statthaft, weder gegen den Drucker, noch gegen den Verfasser; aber wegen der Verbreitung ist der Schuldige nach § 4 Ziff. 9 verantwortlich. Auf des Königs gnädiges Ermessen muß es dann ankommen, ob die Verleger oder Buchdrucker in diesem Falle aus der Staatskasse mehr oder weniger Ersatz genießen können, für die auf Druck und Papier verwandten Kosten, die sie sonst aus der Auflage erhalten hätten.

Sollte der unvermuthete Fall eintreten, daß das Druckfreiheitskommitte, nach Anlaß des § 108 der Regierungsform zur Verantwortung gezogen würde, so wird die Sache von dem schwedischen Hofgerichte vorgenommen und entschieden, auf die bei selbigem angebrachte Klage des Fiskals. Das Urtheil wird sogleich nach der Verkündigung mit allen dazu gehörigen Protokollen und Verhandlungen auf öffentliche Kosten zur allgemeinen Kunde zum Drucke befördert. Auf gleiche Weise wird es gehalten, wenn die Sache vor des Königs höchstes Gericht kömmt. Der Mann, den die Stände verordnen, dem Justizbeauftragten  in seinem Amte zu folgen, ist verbunden in einem solchen Falle die Pflichten seines Amts auszuüben, den Druck der gerichtlichen Verhandlungen zu besorgen, und den Berathschlagungen über die Sache bei dem höchsten Gerichte beizuwohnen.

Alle Sachen, welche Übertretungen dieses Gesetzes betreffen, sollen, bei Verantwortlichkeit der Richter und Beamten, möglichst schleunig abgemacht werden, und in allen Fällen, wo von Bestrafung mehrerer ungleichen Vergehungen die Rede ist, besonders behandelt werden, so wie auch der Schuldige in allen Fällen, wenn er nicht bereits sich Todesstrafe, oder lebenswierige Gefängnißstrafe  verwirkt hat, die Strafe noch besonders erleiden muß, in die er nach diesem Gesetze verfällt.

Die Geldbußen in diesem Gesetze dürfen in keine andere Strafen verwandelt werden, als in Gefängniß auf einer Festung, nach der Berechnung, daß 16 Reichsthaler 32 Schilling dem Gefängnisse von einem Monate gleich geachtet werde, den Monat zu 28 Tagen. Geldbußen unter der gedachten Summe werden gleich geschätzt einem Gefängnisse von vierzehn Tagen an dem Orte, wo das Vergehen begangen ward.

Alle Geldbußen nach diesem Gesetze werden zu gleichen Theilen getheilt zwischen dem Ankläger und der nächsten Armenanstalt, die Fälle ausgenommen, wo die Bußen, nach dem, was oben angeführt ist, dem Kläger allein zufallen.

 

Till yttermera wißo hafwe Wi detta med Wåre Namns och Insegels undersättande stadfästat och bekräftat, som skedde i Stockhol den Nionde dagen i Martii Månad, År efter Christi Börd det Ettusende Åttahundrade och på det Tionde.

På Ridderskapets och Adelns vägnar
M. Anckarfvärd.
h. t. Landtmarskalk. (L. S.)

På Präste-Ståndets vägnar
Jac. Ax. Lindblom.
Talman. (L. S.)

På Borgare-Ståndets vägnar
H. N. Schwan.
h. t. Talman. (L. S.)

På Bonde-Ståndets vägnar
Lars Olsson.
n. v. Talman. (L. S.)

 

Zu fernerer Beglaubigung haben wir dieses durch unserer Namen-Unterschrift und beigedrucktem Wappen festgesetzt und bestätigt. So geschehen zu Stockholm, den zehnten Tag im Februar nach Christi Geburt im Jahre nach Christe Geburt Eintausend Achthundert und Zehn.

Von wegen Ritterschaft und Adel:
M. Anckarsvärd.
p. t. Landtmarskalk. (L. S.)

Von wegen des Priesterstandes:
Jac. Ax. Lindblom.
Sprecher. (L. S.)

Von wegen des Bürgerstandes
H. N. Schwan.
p. t. Sprecher. (L. S.)

Von wegen des Bauernstandes
Lars Olsson.
gegenwärtiger Sprecher. (L. S.)

 
Detta alt, som föreskrifwit står, wele Wi ej allenast Sjelfwe för orygglig Grundlag antaga, utan bjude och befalle jemwäl i Nåder, at alle de, som Oß och Wåre Efterträdare, samt Riket med huldhet, lydno och hörsamhet förbundne äro, böra denna Tryckfrihets-Förordning erkänna, iakttaga, efterlefwa och hörsamma.

Till yttermera wißo hafwe Wi detta med Egen Hand underskrifwit och bekräftat, samt Wårt Kongl. Insegel låtit weterligen hänga här nedanföre, som skedde i Wår Residence-Stad Stockholm den Nionde dagen i Martii månad Året efter Wår Herres och Frelsares Jesu Christi Börd, det Ettusende Åttahundrade och på det Tionde.

Carl.

 

Dieses alles, wie es vorgeschrieben steht, wollen Wir nicht nur Selbst als unumstößliches Grundgesetz annehmen, sondern gebieten und befehlen auch in Gnaden, daß alle, die Uns und Unsern Nachkommen sammt dem Reiche, mit Huld, gehorsam und Folglichkeit verbunden sind, diese Reichstagsordnung erkennen, annehmen, befolgen und beobachten sollen.

Zu Urkund dessen haben Wir dies mit Unserer eigenen Hand unterzeichnet und bestätigt, auch Unser königliches Insiegel hierunter beifügen lassen. So geschehen in Unserer Residenzstadt Stockholm, den neunten Tag des März-Monats, im Jahre Unsers Herrn und Erlösers Jesu Christi Geburt Ein Tausend Acht Hundert und Zehn.

Carl. 

 


Quelle: Saalfeld, Neueste Geschichte Band 6, Beilage 6
Schwedischer Reichstag
© 4. März 2012 - 15. März 2012
Home             Zurück            Top