französisch (Original)

schwedisch (amtl. Übersetzung)

dänisch (amtl. Übersetzung)

zeitgenössische norwegische Übersetzung

zeitgenössische deutsche Übersetzung

Traité de Paix
entre
Sa Majesté le Roi de Suède et le Royaume de Suède
D'une part, et
Sa Majesté le Roi de Dannemarc et le Royaume de Dannemarc
De l'autre,
 

Freds Fördrag 
Emellan
Hans Maj:t Konungen af Swerige och Sweriges Rike
ellem Danmark og Sverrig
ä enna, samk
Hans Maj:t Konungen af Dannemark och Danska Riket
ä andra sidan,
 

Fredstractat
imellem
Danmark og Sverrig
 

Friedenstraktat
zwischen
Sr. Majestät dem König von Schweden
eines Theils, und
Sr. Majestät dem König von Dänemark
andern Theils
 

Fait et conclu à Kiel le 14 Janvier,
ratifié à Stockholm le 31 du même mois, et
a  Copenhague le 7 Fevrier, 1814
 

Afhandladt och slutit i Kiel den 14 Januarii,
Ratificeradt i Stockholm den 31. i samma månad, och
i Köpenhamn den 7 Februarii, 1814

sluttet i Kiel 14. januar 1814.

geschehen zu Kiel, den 14ten Januar 1814
ratificirt zu Stockholm, den 31. desselben Monats und
zu Kopenhagen, den 7. Februar 1814

Au nom de la très Sainte et indivissible Trinité !

Sa Majesté le Roi de suède, et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, également animés du désir de faire succéder les avantages de la paix aux calamités de la guerre, qui a malheureusement éclarée entre Eux, et de rétablir l'union et la bonne intelligence entre Leurs Etats respectifs,

sur de bâses, qui doivent en assurer à jamais la durée, ont pour cet effet nommé et autorisé des Plénipotentiaires, savoit.

Sa Majesté le Roi de Suède:
    le  Sieur Gustave Baron de Wetterstdt, Chancelier de la Cour, Commandeur de l'Ordre de l"Etoile Polaire, Chevalier de l"Ordre de l"Aigle Rouge de Prusse, de la première Classe, Un des dixhuit de l'Academie Suèdoise,

et Sa Majesté le Roi de Dannemarc:
    le Sieur Edmund de Bourke, Son Chambelain, GrandCroix de l'Ordre du Dannebrog, Chevalier de celui de l'Aigle Blanc;

lesquels après l'echarge de leurs pleinpouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus de Articles suivaus.
 

I den Heliga och odelbara Treenighetens namn.

Hans Maj:t Konungen af Swerige och Hans Maj:t Konungen af Sannemark, lifwade af en lika ästundan att låta Fredens förmoner påfölja olyckorna af det krig, som Dem emellan utbrustit, samt att återstålla endrägt och ömsesidigt god förstäd deras Stater emellan, pä grunder

som för alltig böra försäkra deras beständ, hafwa i sädan affigt utnämnt och förordnat Deras befullmäktigade Ombud, nemligen

Hans Maj:t Konungen af Swerige,
    Friherre Gustaf af Wetterstedt, Hof-Cantzler, Commendeur af Kongl. Nordstjerne-orden, Riddare af Kongl. Preußiska Röda Örns Ordens Första Claß, En af de Aderton i Swenska Academien;

och Hans Maj:t Konungen af Dannemark,
    Edmund Bourke, Deß Kamarherre, Stor-Korß af Dannebrogs-Orden och Riddare af Hwita Örns-Orden;

hwilka , efter skedd utwexling af Deras uti god och gällande förm befundne ömsesidiga Fullmakter, öfwerenskommit om söljande Artiklar.
 

I den hellige Trefoldigheds Navn.

Hans Majestæt Konungen af Danmark og Hans Majestæt Kongen af Sverrig, D[eres] M[ajestæter] Kongerne af Danmark og Sverrig, besielede af lige Attraae efter at ende den Krig, som uheldigviis har funden Sted mellem Dem, og igien at tilveiebringe Enighed og god Forstaaelse mellem Deres giensidige Stater paa en Grundvold,

som for stedse kan sikkre dens Vedvarenhed, have til den Ende udnævnt og bemyndiget Befuldmægtigede, nemlig

Kongen af Danmark,
    Hr Edmund Bourke, Kammerherre, Storkors af Dannebrog Ordenen, Ridder af den hvide Ørns Orden;

og Kongen af Sverrig,
    Hr Gustav Baron af Wetterstedt, Hofkantsler, Commandeur af Nordstierna-Ordenen, Ridder af den Preussiske røde Ørns første Klasse, een af de Atten Medlemmer af det Svenske Academie,

hvilke, efter Udvexling af deres giensidige Fuldmagter, ere komne overeens om følgende Artikler:
 

Im Namen der allerheiligsten und untheilbaren Dreieinigkeit !

Se. Majestät der König von Schweden, und Se. Majestät der König von Dänemark, beiderseits durchdrungen von dem Wunsche, dem Jammer des Krieges, welcher unglücklicherweise zwischen Ihnen statt gehabt, einen glücklichen Frieden folgen zu lassen und das gute Einverständniß zwischen Ihren respektiven Staaten wieder herzustellen,

haben zu dem Endzwecke und auf Grundlagen, welche auf immer die Fortdauer desselben sichern werden, folgende Bevollmächtigte ernannt, nemlich:

Se. Majestät der König von Schweden
    den Herrn Gustav von Wetterstedt, Hofkanzler, Kommandant des polnischen Sternordens, Ritter des preußischen rothen Adlerordens erster Klasse, einen von den Achtzehn der schwedischen Akademie;

und Se. Majestät der König von Dänemark
    den Herrn Edmund von Bourke, Ihren Kammerherrn, Großkreuz des Dannebrog- und Ritter des weißen Adlerordens,

welche nach Auswechslung Ihrer beiderseitigen, in gehöriger und guter Ordnung befundenen Vollmachten, über folgende Artikel übereingekommen sind:
 

Art. I. Il y aura à l'avenir paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majesté le Roi de Dannemarc. Les Hautes Parties Contractantes apporterontla plus grande attention à miaintenir une parfaite harmonie entre Elles, Leurs Etats et Sujets, et éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer l'union si heureusement rétablie.

 

Art. I. Det skall hädanester räda fred, wänskap och godt förständ emellan Hans Maj:t Konungen af Sannemark. De Höga Contrahenterne skola anwända allt bemödande att emellan Dem Sjelswe, Deras Stater och Undersätare bibehälla en fullkomlig enighet samt sorgfälligt undwika allt hwad som kunde störa den sälunda äterstända lyckliga förening.

 

1ste Art. Der skal for Fremtiden væere Fred, Venskab og god Forstaaelse mellem Kongen af Danmark og Kongen af Sverrig. De høie contraherende Magter skal anvende den største Omhue for at vedligeholde en fuldkommen Enighed mellem Sig, Deres Stater og Undersaatter, og omhyggeligen undgaae Alt, hvad der kan forstyrre denne saa lykkeligen tilveiebragte Enighed.

 

Art. 1. Es soll in Zukunft Friede, Freundschaft und gutes Einverständniß zwischen Sr. Maj. dem Könige von Schweden und Sr. Maj. dem Könige von Dänemark herrschen; die hohen kontrahirenden Parteien werden alles mögliche anwenden, um eine vollkommene Harmonie unter Sich, Ihren Staaten und Unterthanen aufrecht zu erhalten und sorgfältig alles zu vermeiden, welches der unter Ihnen so glücklich wieder hergestellten Eintracht nachtheilig seyn könnte.

 

Art. II. Sa Majesté le Roi de Suède ayant manifesté la résolution invariable de ne point séparer ses intérêts de ceux de Ses Alliés, et Sa Majesté Danoise désirant de donner en faveur de Ses sujets, au bénéfice de la paix toute l'étendue possible, et ayant reçu, à la demande de Son Altesse Royale le Prince Royal de Suède, des cours de Russie et de Prusse des assurances offi cielles sur leurs dispositions à rétablir avec celle de Copenhague les anciennes relations de paix et d'amitié, telles qu'elles exi staient avant la rupture, elle promet et S'engage de la manière la plus formelle et la plus obligatoire à ne rien négliger de ce qui de son côté peut conduire à la prompte conclusion de la paix entre Elle et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Prusse. Sa Majesté le Roi de Suède promet d'employer Ses bons offices auprès de Ses Alliés, pour que cette œuvre salutaire soit achevé le plutôt possible.

 

Art. II. Då Hans Maj:t Konungen af Swerige færklarat Deß oryggeliga beslut att ej från Sine Bundsfærwandters Intereßen skillja Sina Egna, och Hans Kongl. Danska Maj:t önskar att till fördel fær Sina Undersätare i mögjligaste måtto utsträcka Fredens wälgerningar, samt, på Hans Kongl. Höghet Kronprinsens af Swerige begåran, Ryska och Preußiska Hofwen lemnat Officiella Færsåkringar om Deras önskan att med det Kongl. Danska återställa de Freds- och Wänskaps-Förbindelser, som för krigets utbrott ägde rum, lofwar och utfäster Sig Hans Maj:t Kejsaren af Ryßland och Hans Maj:t Konungen af Swerige lofwar att hos Sina Bundsförwandter anwånda Sin bemedling till winnande af detta lyckliga ändamål, ju förr deß häldre.

 

2den Art. Da Hans Majestæt Kongen af Sverrig har tilkiendegivet, at det er Hans uforanderlige Beslutning, ikke at adskille Sin Interesse fra Sine Allieredes, og da Hans Majestæt Kongen af Danmark ønsker til Sine Undersaatters Fordeel at give Freden al muelig Udstrækning, og Han, paa Hans Kongelige Høihed Kronprindsen af Sverrigs Begiering, har af de Russiske og Preussiske Hoffer modtaget officielle Forsikkringer om deres Beredvillighed til at gienoprette med Hoffet i Kiøbenhavn de forrige fredelige og venskabelige Forhold, saaledes som de vare før Bruddet; saa lover og forpligter Han sig herved paa den formeligste og meest forbindende Maade til intet at forsømme af hvad fra Hans Side kan føre til en hastig Fredsslutning mellem Ham og Hans Majestæt Keiseren over alle Russer og Hans Majestæt Kongen af Preussen. Hans Majestæt Kongen af Sverrig lover at anvende Sin Indflydelse hos Sine Allierede, for at dette gavnlige Værk kan snarest mueligt fuldføres.

 

Art. II. Da Se. Maj. der König von Schweden den unveränderlichen Entschluß gefaßt, das Interesse der Alliirten durchaus nicht von dem Seinigen zu trennen, und da Se. Maj. der König von Dänemark wünschen, Ihre Unterthanen alle Wohlthaten des Friedens wieder genießen zu lassen; da Höchstdieselben auch, auf die Verwendung Sr. königl. Hoheit des Kronprinzen von Schweden, von Seite des kaiserl. rußischen und königl. preußischen Hofes die bestimmte Versicherung friedlicher Gesinnung erhalten, um mit dem dänischen Hofe die alten freundschaftlichen Verbindungen, wie solche vor dem Ausbruche des Krieges obwalteten, wider herzustellen; so versprechen und verpflichten sich Höchstdieselben auf die verbindlichste, von Ihrer Seite nicht zu verahmen, was zu einem schnellen Friedensschluße zwischen Ihnen und Ihren Majestäten, dem Kaiser von Rußland und Könige von Preußen, führen kann. Se. Maj. der König von Schweden versprechen dagegen, bei den hohen Alliirten Ihre Vermittlung geltend zu machen, damit dieser heilige Zweck sobald wie möglich erreichen werde.

 

Art. III. Sa Majesté le Roi de Danemark, pour donner une preuve évidente de son désir de renouer les relations les plus intimes avec les Augustes Alliés de Sa Majesté le Roi de Suède, et dans la ferme persuasion de trouver les mêmes dispositions de Leur part à rétablir promptement la paix telle qu'elle existait avant la rupture, promet d'accéder formellement et activement à la cause commune contre Sa Majesté l'Empereur des Français, de déclarer la guerre à ce Souverain, et de joindre à cet effet un Corps déterminé de troupes Danoises à l'Armée Combinée du Nord de l'Allemagne sous les ordres de Son Altesse Royale le Prince Royal de Suède; le tout de la manière et par suite des stipulations qui sont plus particulièrement énoncées dans le Traité de paix signé aujourd'hui entre Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irland.

 

Art. III. Hans Maj:t Konungen af Sannemark, för att lemna ett öfwertygande bewis på Sin önskan att med Hans Maj:t Konungens af Swerige Håga Bundsförwandter återupplifwa de förtroligaste förhällanden, och i den fasta öfwertygelse att å Deras sida finna samma tänkesätt för Fredens snara återställande, sådan den war före Krigets utbrott, lofwar uttryckeligen att taga en werksam del i den allmånna saken emt Hans Maj:t Kejsaren af Frankrike, att förklara krig emot denne Monark och att till detta ändamål förenda ett bestämdt antal Danska Troppar med den under Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsens af Swerige befål stäende Norra Tyska Armeen; på sätt och med de wilkor hwilka särskildt innehållas i den Freds-Traktat, som i dag blifwit underteknad emellan Hans Maj:t Konungen af Dannemark och Hans Maj:t Konungen af Stora Britannien och Irland.

 

3die Art. Hans Majestæt Kongen af Danmark, for at give en tydelig Prøve paa at det er Hans Ønske igien at tilveiebringe den nøieste Forbindelse med Hans Majestæt Kongen af Sverrigs høie Allierede, og i den faste Overbeviisning, fra Deres Side at finde samme Attraae til hurtigen at tilveiebringe Freden, saadan som den var før Bruddet, lover formelig og virksom at tiltræde den fælleds Sag mod de Hans Majestæt Franskes Keiser, at erklære denne Monark Krig, og til den Hensigt forene et bestemt Antal danske Tropper med den forenede Nord-Tydske Armee under Hans Kongelige Hoihed Kronprindsen af Sverrigs Befaling; Alt paa den Maade og ifølge de Bestemmelser, som nøiere ere fastsatte i den Fredstractat, der i Dag er underskreven mellem Hans Majestæt Kongen af Danmark og Kongen af Storbritannien og Irland.

 

Art. III. Se. Maj. der König von Dänemark, um einen sprechenden Beweis seines Wunsches zu geben, die ensten Verbindungen mit den höhen Alliirten Sr. Maj. des Königs von Schweden zu erneuern und in der festen Überzeugung, daß auch von Seite derselben das ernstliche Verlangen, einen schleunigen Frieden, wie solcher vor dem Ausbruche der Feindseligkeiten statt fand, wieder herzustellen, erklären hierdurch förmlich, einen thätigen Antheil an der allgemeinen Sache gegen Se. Maj. den Kaiser der Franzosen zu nehmen, diesem Souverain den Krieg zu erklären, und zu dem Ende ein bestimmtes Hülfskorps dänischer Truppen, der Nordarmee Deutschlands, unter den Befehlen Sr. königl. Hoheit des Kronprinzen von Schweden, beizufügen; Alles dieses nach Form und in Folge der Übereinkunft, wie solche in dem jezt zwischen Sr. Maj. dem Könige von Dänemark und Sr. Maj. dem Könige von Großbritannien und Irland abgeschlossenen Traktate enthalten ist.

 

Art. IV. Sa Majesté le Roi de Danemark, tant pour Elle, que pour Ses Successeurs au trône et au Royaume de Danemarc, renonce irrévocablement et à perpétuité, en faveur de Sa Majesté le Roi de Suède et de Ses Successeurs au trône et au Royaume de Suède, à tous Ses droits et titres sur le Royaume de Norvège, savoir les évêchés et Bailliages (Stift) ci -après spécifiés, ceux de Christiansand, de Bergenhuus, de Aggerhuus et de Trondhiem avec le Nordland et le Finmarken jusqu'aux frontières de l'em pire de Russie.

Ces Evêchés, Bailliages et Provinces, embrassant la totalité du Royaume de Norvège avec tous les habitants, villes, ports, forteresses, villages et îles sur toutes les côtes de ce royaume, ainsi que les dépendances (la Groenlande, les îles de Ferröe et l'Islande non comprises) de même que les prérogatives, droits et émoluments, appartiendront désormais en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté le Roi de Suède et formeront un Royaume réuni à celui de Suède.

Pour cet effet Sa Majesté le Roi de Danemark promet et S'engage de la manière la plus solennelle et la plus obligatoire, tant pour Elle que pour Ses Successeurs et pour tout le Royaume de Danemarc, de ne jamais former aucune prétention di recte ou indirecte sur le Royaume de Norvège ou aucun de Ses Evêchés, Bailliages, Iles et Territoires, dont tous les habitants sont par la présente, et en vertu de la dite renonciation, dégagés de l'hommage et du serment de fidélité qu'ils ont prêtés au Roi et à la Couronne de Danemark.

 

Art. IV. Hans Majestät Konungen af Dannemark afsäger oåterkalleligen och för Sig och Sina Efterträdare på Danska Thronen och Riket, till förmon för Hans Maj:t Konungen af Swerige och Deß Efterträdare till Swenska Thronen och Riket, alla deß rättigheter och anspråk på Konunga-Riket Norrige, nemligen följande Biskopsdömen och Stift: Christiansands, Bergenhuus, Aggerhuus och Trondhiems Stift med Nordland och Finnmarken ända til gränsorne af Ryska Riket.

Deßa Biskopsdömen, Stift och Provinser, innefattande hela Konunga Riket Norrige med alla deß Inbyggare, Städer, Hamnar, Föstningar, Byar och Öar utmed bela detta  Rikets kuster, tillika med deras tillhörigheter (Grönland, Ferröarne och Island här under likwäl icke inbegripne); äfwensom de med alla förmoner, rättigheter och afkastningar skola hädanefter under full ägo och öfwerherrskap tillhöra Hans Maj:t Konungen af Swerige, och utgöra ett Konunga.Rike förenadt med Swerige.

Til följd häraf lofwar och utfälter Sig Hans Maj:t Konungen af Dannemark, på det mäst högtidliga och förbindande sätt, så wål för Sig som för Sine Efterträdare och för hela Konunga-Riket Dannemark att aldrig göra något medelbart eller omedelbart anspråk på Konunga-Riket Norrige, eller något af deß Biskopdömen, Stift, Öar eller Områden, härmedelst och i kraft af ofwanberörde afsägelse äro frikände ifrån den Tro-och Huldhets-Ed hwilken de till Hans Danska Maj:t och Kronau Dannemark aflagt.

 

4de Art. Hans Majestæt Kongen af Danmark frasiger Sig, saavel for Sig Selv, som for Sine Efterfølgere til Tronen og til Kongeriget Danmark, uigienkaldeligen og for bestandig til Fordeel for Hans Majestæt Kongen af Sverrig og for Hans Efterfølgere til Tronen og Kongeriget Sverrig, alle Sine Rettigheder og Adkomster til Kongeriget Norge, nemlig til de her opregnede Bispedømmer og Stifter: Christiansand, Bergen, Aggershuus og Trondhiem med Nordlandene og Finmarken lige indtil Grændsen af det Russiske Rige.

Disse Bispedømmer, Stifter og Provindser, der udgiøre hele Kongeriget Norge, tilligemed alle Indvaanere, Byer, Havne, Fæstninger, Landsbyer og Øer paa alle Kyster af dette Kongerige, saavelsom de tilhørende Besiddelser - Grønland, Færøerne og Island ikke deri indbegrebne - ligesom alle Forrettigheder, Rettigheder og Fordele, skal for Fremtiden tilhøre Hans Majestæt Kongen af Sverrig med fuld Eiendomsret og Souverainitet, og danne et Kongerige forenet med det Svenske.

Til den Ende forpligter Hans Majestæt Kongen af Danmark Sig paa den høitideligste og meest forbindende Maade, saavel for Sig, som for Sine Efterfølgere og for hele Kongeriget Danmark, til aldrig at giøre nogen directe eller indirecte Fordring paa Kongeriget Norge eller paa nogen af dets Bispedømmer, Stifter, Øer og Landstrækninger, hvis Indbyggere alle ere, ved og i Kraft af nærværende Afstaaelse, løste fra den Hyldings- og Troskabs Eed, som de have svoret Kongen og Danmarks Krone.

 

Art. IV. Se. Majestät der König von Dänemark thun für Sich und Ihre Nachfolger unwiderruflich und für immer, zu Gunsten Sr. Maj. des Königs von Schweden und seiner Nachfolger, Verzicht auf alle Rechte und Ansprüche auf das Königreich Norwegen; nämlich auf nachbenannte Bisthümer und Stifte, also das vn Christiansand, von Bergenhuus, von Ageyers und Trondheim, nebst Nordland und Finnmarken, bis an die Gränzen des rußischen Reichs.

Diese Bisthümer, Stifte und Provinzen, welche das Königreich Norwegen ausmachen, mit deren Einwohnern, Städten, Häfen, Festungen, Dörfer´n und Inseln, längs der ganzen Küste des Königreichs, wie auch deren Dependenzen (Grönland und die Inseln Ferröi und Island ausgenommen), ferner alle Prärogative, Rechte und Emolumente werden in Zukunft als gänzliches und souveraines Eigenthum Sr. Maj. dem Könige von Schweden gehören und ein mit diesem vereinigtes Königreich bilden.

Zu diesem Ende verbindet und verpflichtet Sich Se. Maj. der König von Dänemark sowohl für Sich, Seine Nachfolger, wie auch für das ganze Königreich, auf das feierlichste, in Zukunft keine Ansprüche, weder direkte noch indirekte, auf das Königreich Norwegen, noch auf dessen Bisthümer, Stifte, Inseln oder sonstiges Gebieth zu machen; alle Einwohner sind Kraft gegenwärtiger Entsagung, des Eides, welchen sie dem Könige und der Krone Dänemark geleistet haben, entbunden.

 

Art. V. Sa Majesté le Roi de Suède S'engage de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, de conserver aux habitants du Royaume de Norvège et de ses dépendances la jouissance de leurs loix, immunités, droits, libertés et privilèges, tels qu'ils existent actuellement.

 

Art. V. Hans Maj:t Konungen af Swerige utläfster Sig på det mäst uttryckliga och förbindande sätt, att bibehälla Inwånarne i onunga-Riket Norrige och deß områden wid åtnjutande af deras lagar, friheter, rättigheter och priwilegier, sådana de för närwarande äro gällande.

 

5te Art. Hans Majestæt Kongen af Sverrig forpligter Sig paa den formeligste og meest forbindende Maade, til at lade Indvaanerne af Kongeriget Norge og dets tilhørende Dele beholde Nydelsen af deres Love, Fritagelser, Rettigheder, Friheder og Privilegier saadanne som de ere for nærværende Tid.

 

Art. V. Se. Maj. der König von Schweden verbindet sich dagegen auf das förmlichste, die Einwohner des Königreichs Norwegen und seiner Dependenzen, alle Geseze, Freiheiten, Rechte und Privilegien, wie solche jezt bestehen, künftig genießen zu lassen.

 

Art. VI. Le montant entier des dettes de la Monarchie Danoise étant affecté autant au Royaume de Norvège qu'aux autres parties de l'Etat, Sa Majesté le Roi de Suède, en sa qualité de souverain du Royaume de Norvège, S'impose l'obligation d'en prendre à Sa charge une partie, proportionnée à la population et aux ressources de la Norvège, relativement à la population et aux ressources du Danemarc.

Par la dette publique est entendue tant celle contractée par le Gouvernement Danois à l'étranger, que dans l'intérieur de ses propres États. Cette dernière consiste en Obligations Royales et d'État et dans la masse des billets de banque et autres papiers représentatifs émis par l'Autorité Royale, qui se trouvent actuellement en circulation dans les deux Royaumes.

Le montant exact de ces dettes au premier Janvier dix-huitcent-quatorze sera déterminé par des Commissaires que les deux Gouvernements nommeront à cet effet, pour en faire une juste répartition, basée sur la population et les ressources res pectives de la Norvège et du Dannemarc. Ces Commissaires se réuniront à Copenhague dans l'espace d'un mois après l'échange des ratifications du présent Traité, et termineront leur travail aussitôt que possible, et au plus tard dans le courant de cette année. Il est toutefois entendu que Sa Majesté le Roi de Suède, en Sa qualité de souverain du Royaume de Norvège, ne partici pera à la garantie d'autres dettes que de celles ci-dessus énon cées, qui appartiennent au Royaume de Dannemarc en général, et à l'acquittement desquelles toutes les parties de ce Royaume avant la cession de la Norvège devaient concourir.

 

Art. VI. Som Danska Rikets Skulder till deras hela belopp äfwenså wäl tillhöra Konunga-Riket Norrige som de öfrige Danska Staterne, ätager Sig Hans Maj:t Konungen af Swerige, uti Sin egenskap af Norriges Öfwerhet, förbindelsen att answara för en del deraf, lämpad efter det förhällande i folkmängd och tillgångar, hwilket Norrige ägar till Dannemark.

Med publik Skuld försås den, för hwilken Danska  Regeringen hästar så wäl Utrikes som innom Sina egna Stater. Denna senare bestär uti Kongl. och Stats Obligationer, uti ma+an af Bankofedlar och öfrigt representativt Pappersmont, som på Kongl. befallning utgifne besinna sig i omlopp i båda Rikena.

Det bestämda beloppet af deßa skulder, den 1:sta Januarii 1814, skall uppgöras af Comißarier, som båda REgeringarne i detta afseende skola utnämna, för att deraf göra en rättwis fördelning, grundad på Dannemarks och Norriges ömsesidiga befolkning och tillgångar. Deßa Commißarier skola sammanträda i Köpenhamn, innom en månad efter Ratificationernas utwärlande af denna Traktat, och sluta sin befattning så fort sig göra låter, och sist innom loppet af innewarande år. Det förståa, att Hans Maj:t Konungen af Swerige, i Sin egenskap af Norriges Öfwerherre, icke deltager i garantien af andra skulder, ån de pfwamanförde, hwilka tishöra Konunga-Riket Dannemark i allmänhet, och till hwilkas betalande alla delar af Riket, före Norriges afträdande, borde bidraga.

 

6te Art. Da det hele Beløb af det danske Monarchies Gield hefter ligesaavel paa Kongeriget Norge som paa de øvrige Dele af Staten, saa forbinder Hans Majestæt Kongen af Sverrig Sig i Sin Egenskab af Norges Souverain til at paatage Sig en Deel af samme, der svarer til Norges Folkemængde og Indtægtskilder i Forhold til Danmarks.

Ved offentlig Gield forstaaes den, som Danmark har giort, saavel i Udlandet, som indenrigs. Denne sidste bestaaer i Kongelige og Stats-Obligationer og i Massen af Bankosedler og andre repræsentative Papirer, udgivne ifølge Kgl. Authorisacion, som nu findes i Omløb i de to Kongeriger.

Det nøiagtige Beløb af denne Gield dden første Januar Aar Et Tusinde Otte Hundrede og Fiorteu skal bestemmes ved Commissarier, som begge Regieringer til den Ende skal udnævne, for at giøre en rigtig Fordeling af samme, grundet paa Norges og Danmarks giensidige Folkemængde og Indtægtskilder. Disse Commissarier skal samles i Kiøbenhavn inden een Maaned efter Udvexlingen af nærværende Tractats Ratificationer. De skal saa hastig, som mueligt, ende deres Arbeide, og i det seneste inden Udgangen af dette Aar.

Dog maae derved forstaaes, at Hans Majestæt Kongen af Sverrig, i Sin Egenskab af Norges Souverain, ikke skal tage Deel i Garantien af anden Gield end den, som her ovenfor er omtalt, der tilhører Kongeriget Danmark i Almindelighed, og til hvis Afbetaling alle Dele af dette Kongerige før Norges Aftrædelse burde bidrage.

 

Art. VI. Da die ganze Schuld der dänischen Monarchie sowohl auf dem Königreiche Norwegen als auf den andern Theilen des Reichs haftet, so macht sich Se. Maj. der König von Schweden, als Souverain des Königreichs Norwegens, anheischig, einen, mit der Bevölkerung und den Einkünften Norwegens im Verhältniß stehenden Theil derselben zu übernehmen.

Durch die öffentliche Schuld wird sowohl die, welche vom dänischen Gouvernemente im Auslande als im Innern seiner Staaten kontrahirt ist, verstanden. Leztere besteht in königlichen und Staatsobligationen, aus Bankbilletten und sonstigen, unter königlicher Vollmacht ausgestellten und jezt in beiden Königreichen zirkulirenden Papieren.

Der genaue Betrag dieser Schuld soll, wie solcher am 1. Jan. 1814. war, durch eigens hierzu von beiden Gouvernementen zu ernennenden Kommissarien bestimmt und nach einer exakten Vertheilung auf die Bevölkerung und Einkünfte der Königreiche Norwegen und Dänemark berechnet werden. Diese Kommissarien werden sich innerhalb eines Monates nach Auswechslung der Ratifikationen dieses Traktats zu Kopenhagen versammlen und dieses Geschäft sobald möglich, spätestens jedoch im Laufe dieses Jahrs, vollenden. Es ist wohl zu verstehen, daß Se. Maj. der König von Schweden, als Souverain des Königreichs Norwegen, keine andere, vom Königreiche Dänemark kontrahirte Schuld, als obenbenannte, theilen, zu deren Tilgung alle Staaten dieses Königreichs bis zur Cession Norwegens haften.

 

Art. VII. Sa Majesté le Roi de Suède, tant pour Elle, que pour Ses Successeurs au trône et au Royaume de Suède, renonce irrévocablement et à perpétuité, en faveur de Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de ses successeurs au trône et au royaume de Dannemarc, à tous Ses droits et titres sur le duché de la Poméranie Suédoise et la Principauté de l'Ile de Rugen.

Ces Provinces avec tous les habitants, villes, ports, forteres ses, villages et îles, ainsi que les dépendances, prérogatives, droits et émoluments, appartiendront désormais en toute pro priété et souveraineté au Royaume de Dannemarc et lui restent incorporées.

Pour cet effet Sa Majesté le Roi de Suède promet et S'engage, de la manière la plus solennelle et la plus obligatoire, tant pour Elle, que pour Ses Successeurs et pour tout le Royaume de Suède, à ne jamais former aucune prétention directe ou indirecte sur les dites provinces, lies et territoires, dont tous les habitants sont, par la présente et en vertu de la dite renonciation, dégagés de l'hommage et du serment de fidélité qu'ils ont prêtés au Roi et à la Couronne de Suède.

 

Art. VII. Hans Maj:t Konungen af Swerige afträder oåterkalleligen och för ewärdeliga tider, så wäl för Sig som Sina Efterträdare til Swenska Thronen och Riket, till förmon för Hans Maj:t Konungen af Dannemark och Deß Efterträdare till Danska Thronen och Riket, alla Deß rättigheter och anspråk på Hertigdömet Swenska Pomern och Furstendömet Rugen.

Deßa Provinser med alla deras Inwänare, Städer, Hamnar, Fästningar, Byar och Oar, äfwensom de dem tillhöriga områden, förmoner, rättigheter och inkonster, skola hädanefter under full ägande rätt och öfwerherrskap tillhöra Konunga-Riket Dannemark och dermed förblifwa införlifwade.

I detta affeende lofwar och utfäster Sig Hans Maj:t  Konungen af Swerige på det mäst högtidliga och förbindande sätt, så wäl för Sig, som for Sine Efterträdare och för hela Konunga-Riket Swerige, att aldrig göra något medelbart eller omedelbart anspråk på ofwannämnde Provinser, Öar och omräden, hwilkas samtliga Inwänare, härmedelst och i kraft af ofwannämnde affägelse, äro frikände ifrån den Tro- och Huldhets-Ed, hwilken de till Konungen och Kronnan Swerige aflagt.

 

7de Art. Hans Majestæt Kongen af Sverrig frasiger Sig, saavel for Sig Selv, som for Sine Efterfølgere til Sverrigs Trone og Kongerige, uigienkaldeligen og for bestandig til Fordeel for Hans Majestæt Kongen af Danmark og for Hans Arvinger til Danmarks Trone og Kongerige, alle Sine Rettigheder og Adkomster til Hertugdømmet Svensk Pommern og Fyrstendømmet Øen Rygen.

Disse Provindser, med alle deres Indvaanere, Byer, Havne, Fæstninger, Landsbyer og Øer, saavelsom de tilhørende Dele, Forrettigheder, Rettigheder og Fordele, skal for Fremtiden med fuldkommen Eiendomsret og Souverainitet tilhøre Kongeriget Danmark og indlemmes i samme.

Til den Ende forpligter Hans Majestæt Kongen af Sverrig Sig paa den høitideligste og meest forbindende Maade, saavel for Sig, som for Sine Efterfølgere og for hele Kongeriget Sverrig, til aldrig at giøre nogen directe eller indirecte Fordring paa de ovennævne Provindser, Øer og Landstrækninger, hvis Indbyggere alle ere ved og i Kraft af denne Afstaaelse løste fra den Hyldings- og Troskabs- Eed, som de have svoret Kongen og Kronen Sverrig.

 

Art. VII. Se. Maj. der König von Schweden leistet für Sich und Seine Nachfolger zu Gunsten Sr. Maj. des Königs von Dänemark und dessen Nachfolger unwiderruflich und auf immer Verzicht auf alle Rechte und Ansprüche auf das Herzogthum Schwedisch-Pommern und auf das Fürstenthum der Insel Rügen.

Diese Provinzen, mit allen Einwohnern, Städten, Häfen, Festungen, Dörfern und Inseln, so wie deren Dependenzen, Prärogative, Rechte und Emolumente, werden in Zukunft als völliges Eigenthum der Krone Dänemark gehören und diesem Königreiche einverleibt seyn.

Zu dem Ende verspricht und verbindet Sich Seine Maj. der König von Schweden sowohl für Sich und Seine Nachfolger und das ganze schwedische Reich auf das förmlichste, nie einige Ansprüche, weder direkte noch indirekte, auf erwähnte Provinzen, Inseln oder Gebiete zu machen; auch sind alle derselben Bewohner durch Gegenwärtiges und Kraft obiger Entsagung ihres dem Könige und der Krone Schweden geleisteten Eides entbunden.

Durch den Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Seiner Majestät dem Könige von Dänemark vom 4. Juni 1815 wurde das Herzogtum Schwedisch-Pommern an das Königreich Preußen abgetreten. Formal wurde die Übergabe direkt zwischen Preußen und Schweden im Oktober 1815 durchgeführt.
 

Art. VIII. Sa Majesté le Roi de Dannemarc S'engage, de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, de conserver aux habitans de la poméranie Suèdoise et de l'Ile de Rügen, avec leurs dépendances, la jouissance de leurs loix, immunités, droits, libertés et privilèges, tels qu'ils existent actuellement, et sont consignés dans les Actes Constitutionels des années Mil huit cent dix, et Mil huit cent onze.

Le Papier-monnoie de Suède, n'ayant jamais été introduit dans la Poméranie Suédoise, Sa Majesté le Roi de Dannemarc S'éngage de n'apporter aucun changement au systême monétaire du Pays, sans le concours et l'assentiment des Etats.

 

Art. VIII. Hans Maj:t Konungen af Dannemark utsäster Sig på det mäst uttryckliga og förbindande sätt, att bibehålla Inwånarne i Swenska Pomern och Ön Rügen samt dem tillhöriga omräden wid ett suskomligt åtnjutande af deras lagar, friheter, rättigheter och Priwilegier sädane de för närwarande äro gållande och finnas stadgade uti Constitutions-Akterne af År 1810 och År 1811.

Som Swenska Pappersmyntet aldrig blifwit infördt i Swenska Pomern, förbinder Sig Hans Maj:t Konungen af Dannemark att ej göra någon föråndring uti Landets Myntsystem, utan Landt-Ständernes hörande och samtycke.

 

8de Art. Hans Majestæt Kongen af Danmark forpligter Sig paa den formeligste og meest forbindende Maade til at lade Indvaanerne af det Svenske Pommern og af Øen Rygen med deres tilhørende Dele beholde Nydelsen af deres Love, Fritagelser, Rettigheder, Friheder og Privilegier, saaledes som de for nærværende Tid ere og findes indførte i de constitutionelle Acter fra Aarene Eet Tusende Otte Hundrede og Ti, og Eet Tusende Otte Hundrede og Elleve.

Da den svenske Papiir-Mynt aldrig har været indført i Svensk Pommern, saa forbinder Hans Majestæt Kongen af Danmark Sig til ingen Forandring at giøre i Landets Myntfod uden Stændernes Deeltagelse og Bifald.

 

Art. VIII. Se. Maj. der König von Dänemark verpflichtet sich höchst feierlich und verläßlich, den Einwohnern von Schwedisch-Pommern und der Insel Rügen mit abhängigen Gebieten, den Gebrauch ihrer Gesetze, Sonderrechte, Rechte, Freiheiten und Privilegien zu erhalten, wie sie derzeit bestehen und in den Verfassungsverhandlungen der Jahre 1810 und 1811 zugestanden worden sind.

Da schwedisches Papiergeld nie in Schwedisch-Pommern im Umlauf war, verpflichtet sich auch Se. Maj. der König von Dänemark, keine Änderung im Währungssystem des Landes durchzuführen ohne Mitwirkung und Zustimmung der Landstände.

 

Art. IX. Sa Majesté le Roi de Suède S'étant engagé, par l'Article Sic du  Traité d'Alliance avec le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, conclû à Stockkholm le trois Mars Milhuit cent treize, d'écharge des Ratifications du dit Traité, aux Sujets de Sa Majesté Britannique, le droit d'entrepôt dans le port de Stralsund, pour toutes les denrés, productions et marchandises, soit de la Grande Bretagne, soit de ses Colonies, chargées sur des bâtimens Suédois ou Britanniques, moyennant undroit d'entrepôt, pour toutes les denrées et matchandises indistinctement, d'un pour Cent ad valorem pour l'entrée et du même montant pour la sortie; Sa Majesté de remplir, en Sa nouvelle qualité de Souverain de la Poméranie Suédoise, la dite stipolation, et de la renouveller dans le  Traité à conclure entre le Dannemarc et la Grand Bretagne, en substituant aux bâtimens Suédois, ceux du Dannemarc.

 

Art. IX. Som Hans Maj:t Konungen af Swerige, genom 6. Art. af den Förbunds-Traktat, hwilken blifwit afsluten i Stockholm den 3 Mars 1813, med Hans Maj:t Konungen af Stora Britannien och Irland, utfäst Sig att under en tid af 20 år, räknade ifrån Ratifikations utwärlingen af förenämnde Traktat, förunna Hans Kongl. Stor-Britanniska Maj:ts Undersåtare Nederlagsfrihet i Stralsunds Hamn för alla Produkter och Handelswaror, antingen ifrån Stora Britannien eller deß Colonier, lastade på Swenska eller Engelska Skepp, emot en Nederlags afgift för alla waror utan undantag, af en för hundrade af warans wärde wid införseln, och lika mycket wid utförseln; utlofwar Hans Maj:t Konungen af Dannemark i Sin nya egenskap af Swenska Pomerns Öfwerherre att föenämnde förbindelse uppsylla och densamma förnya uti den Traktat, som kommer att afslutas emellan Dannemark och Stora Britannien, med den förändring, att deri införes Danska Skepp i stället för Swenska.

 

9de Art. Da Hans Majestæt Kongen af Sverrig, ved den Siette Artikel af Alliance-Traktaten med Kongen af det forenede Kongeriget Storbritannien afsluttet i Stokholm den tredie Marts Aar Eet Tudende Otte Hundrede og Tretten, har forbundet Sig til, i en Række af Tyve Aar, at regne fra Udvexlingen af samme Tractats Ratificationer, at tilstede Hans Britanniske Majestæts Undersaatter Oplagsret i Stralsunds Havn for alle de Varer, Artikler og Frembringelser enten fra Storbritannien eller fra dens Colonier, der findes indladede i svenske eller engelske Skibe, imod at betale en Oplags-Afgift for alle Varer uden Forskiel af een Procento ad valorem og af sammes Beløb for Udførselen, saa lover Hans Majestæt Kongen af Danmark i Sin nye Egenskab af Souverain over Svensk Pommern, at opfylde denne Bestemmelse og at fornye den i den mellem Danmark og Storbritannien afsluttede Tractat, ved istedenfor svenske Skibe at sætte danske.

 

Art. IX. .Se. Maj. der König von Schweden hat sich im Artikel Sechs des Allianzvertrags zwischen dem König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland, geschlossen in Stockholm am 3. März 1813, verpflichtet, für den Zeitraum von zwanzig Jahren nach dem Austausch der ratifizierten Verträge den Untertanen Seiner Britischen Majestät das Stapelrecht im Hafen Stralsund zu gewähren, gültig für alle Waren, Produkte und Güter aus Groß-Britannien oder seinen Kolonien, auf schwedischen oder britischen Schiffen, gegen eine Stapelgebühr für alle Waren und Güter von einem Prozent des Wertes für die Einfuhr und der selben Summe für die Ausfuhr. Daher verspricht Se. Maj. der König von Dänemark in seiner neuen Funktion als Souverain von Schwedisch-Pommern die genannte Vereinbarung einzuhalten und sie im Vertrag, der zwischen Dänemark und Großbritannien geschlossen werden soll, so zu erneuern, dass dort die schwedischen Schiffe durch dänische ersetzt werden.

 

Art. X. Les dettes publiques contractées par la Chambre Royale de la Poméranie restent à la charge de Sa Majesté le Roi de Dannemarc comme Souverain de ce Duché, qui garantit toutes les stipulations y relatives, d'après la teneur des obligations et aux termes de leur échéance.

 

Art. X. De af Kongl. Pommerska Kamaren gjorda allmänna skulder förblifwa Hans Maj:t Konungen af Sannemark till last, såsom detta Hertigdömes Öfwerhet, hwilken garantierar alla de dertill hörande förbindelser enligt deras ordalydelse och olika förfallotider.

 

10de Art. Den offentlige Gield, som er giort ved det Kongelige  Pommerske Kammer, bliver til Byrde for Hans Majestæt Kongen af Danmark, som dette Hertugdoms Souverain, der garanterer alle didhen hørende Bestemmelser efter Forpligtelsernes Indhold og til de Tider, da disse skulle gaae i Opfyldelse.

 

Art. X. Die öffentlichen Schulden, die von der königlich pommerschen Kammer gezeichnet wurden, gehen zu Lasten Se. Maj. des Königs von Dänemark als Souverain dieses Herzogthums, der alle diesbezüglichen Vereinbarungen in vollem Umfang und bis zum Ende ihrer Fälligkeit garantiert.

 

Art. XI. Sa Majesté le Roi de Dannemarc reconnaît les donations fai tes par Sa Majesté le Roi de Suède jusqu'à ce jour en domaines ou revenus dans la Poméranie Suédoise et l'île de Rügen, mon tant à une somme annuelle de Quarante-Trois Mille écus Courants de Poméranie, et S'oblige à maintenir les donataires dans la pleine et paisible possession des biens, droits et revenus à eux donnés, de sorte qu'ils en puissent librement jouir et disposer, en percevoir et exporter les produits, les vendre et aliéner, en exporter pareillement la valeur, le tout sans trouble ni empêchement, et sans être assujettis à aucun droit de vente, mutation, délraction ou autres semblables, sous quelque nom qu'ils puissent exister.

Il est toutefois entendu entre les deux Fautes Parties Contractantes, que toutes les stipulations de l'Article Vingt ci-après, touchant la vente dans l'espace de six ans des propriétés particulières, appartenant aux individus qui dé sirent quitter les États de l'une ou de l'autre puissance, sont de même appliquées par la présente à ceux des donataires dans la Poméranie et dans l'île de Rugen qui n'y seraient point éta blis; ceux-ci conserveront leurs donations comme toutes autres propriétés particulières.

 

Art. XI. Hans Maj:t Konungen af Dannemark godkänner de donationer, som Hans Maj:t Konungen af Swerige till denna dag gjort utaf Domanial-gods eller revenüer i Swenska Pomern och på Ön Rügen, uppgående till en ärlig summa af 43,000 R:dr Pomersk-Courant, och förbinder sig att bibehälla Innehafwarne wid en full och obehindrad besittning deraf, så att de kunna fritt begagna dem och deröfwer förordna, uppbära och utföra deras afkastningar, förfälja eller öfwerläta dem, samt likaledes utföra wärdet deraf, och sådant utan allt hinder och förfång, och utan att wara underkastade någon afgift för förfaljning, byte, öfwerlåtande eller dylikt, under hwad namn det wara må.

Det är emedlertid öfwerenskommit emellan de Höga Contrahenterne, att alla de stadganden, som i 20. Art. hår nedanföre öro upptagne, rörande, förfäljningen, inom loppet af sex är, af all enskild egendom, tillhörande personer, som ästunda att lemna den enda eller andra Maktens Stater, skola äfwen i kraft häraf lämpas till Förlänings-Innehafare uti Pomern och Rügen, hwilka icke de skulle wara bosatte. Deße skola bibehålla deras Donationer, säsom hwarje annan enskild förmögenhet.

 

11te Art. Hans Majestæt Kongen af Danmark anerkiender de af Hans Majestæt Kongen af Sverrig indtil denne Dag giorte Donationer af Domainer eller Indkomster i Svensk Pommern og paa Øen Rygen, beløbende sig til en aarlig Sum af Tre og Fyrgetyve Tusende Daler Pommersk Courant, og forpligter Sig til at vedligeholde Donatarierne i fuld og roelig Besiddelse af de Godser, Rettigheder og Indkomster, som ere dem skiænkede, saa at de ubehindret kan nyde dem og raade over dem, ved at indkræve og udføre Producterne, sælge og afhænde dem; ligeledes udføre Værdien af dem, alt uden nogenslags Forhindring og uden at underkastes nogen Afgift af Salget, nogen Forandring, noget Fradrag eller andet lignende under hvilket Navn nævnes kan. De tvende høie contraherende Parter ere komne overeens om, at alle Bestemmelser i den 20 Art., som findes anført herefter, angaaende Salget i et Tidsrum af Sex Aar af private Eiendomme, tilhørende Individuer, som attraae at forlade den ene eller anden Magts Stater, ere ogsaa, ifølge nærværende Tractat, at anvende paa de Donatarier i Pommern og paa Øen Rygen, som ikke ere boesatte der. Disse skal beholde deres Donationer som alle andre private Eiendomme.

 

Art. XI. Se. Maj. der König von Dänemark erkennt alle Zuwendungen an, die durch Se. Maj. den König von Schweden bis zu diesem Tag an Ländereien oder Einkünften in Schwedisch-Pommern und der Insel Rügen gemacht worden sind und sich auf 43 Tausend Pommersche Reichstaler Courant belaufen. Sie verpflichtet sich, die Begünstigten im vollen und unangetasteten Besitz der ihnen übereigneten Güter, Rechte und Einkünfte zu belassen, so dass sie darüber frei verfügen können. Sie dürfen ihre Einkünfte erheben und ausführen, sie verkaufen, an andere weiterreichen können und den Ertrag ausführen, und zwar ohne Schwierigkeiten oder Behinderungen und ohne irgendeine Verkaufs-, Änderungs- und Abzugsgebühr oder ähnlichen, wie auch immer bezeichneten Gebühren.

In jedem Fall besteht zwischen den zwei hohen Vertragsparteien Einverständnis darüber, dass alle Vereinbarungen des Artikels XX, sofern er den Verkauf von Privateigentum im Zeitraum von sechs Jahren betrifft, das Privatleuten gehört, die die Staaten der einen oder der anderen Monarchie verlassen möchten, durch diesen Vertrag ebenso gelten für die Güter der Begünstigten in Pommern und auf der Insel Rügen, die dort nicht ansässig sein sollten. Ihnen werden ihre Schenkungen zugesichert wie jedes andere Privateigentum.

 

Art. XII. Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majesté le Roi de Dannemarc S'engagent réciproquement de la manière la plus formelle à ne jamais détourner de leur destination primitive des fondsaffectés à des objets de bienfaisance ou d'utilité publique dans les Pays qu'ils ont acquis en vertu du présent Traité, savoir le Royaume de Norvège et le Duché de la Poméranie Suédoise avec leurs dépendances respectives.

Sa Majesté le Roi de Suède promet, par suite de cet en gagement général, de conserver l'Université fondée en Norvège, de même que Sa Majesté le Roi de Dannemarc S'engage à conserver l'Université de Greifswald.

Les appointements des Fonctionnaires Publics, tant en Norvège qu'en Poméranie, tomberont à la charge de la Puissance acquérante, à dater du premier jour du quartier où l'occupation de l'un ou l'autre pays aura été effectuée.

Les deux Hautes Parties Contractantes conserveront aux Pensionnaires établis en Norvège ou en Poméranie les pensions qui leur auront été accordées par leur ancien Gouvernement, sans défalcation ou innovation quelconque.

 

Art. XII. Hans Maj:t Konungen af Swerige och Hans Maj:t Konungen af Dannemark förbinda sig

ömsesidigt på det uttryckligaste, at icke anwända från deras ursprungliga bestämmelse några fonder, anslagna til Wälgörenhets-Anstalter eller allmänt nyttiga Inrättningar uti de Länder, som De genom detta Fredsfördrag sig förwärfwat, nämligen uti Konunga-Riket Norrige, och i Hertigdömet Swenska Pomern, med begges tilhörigheter.

I kraft af denna allmänna förbindelse utlofwar Hans Maj:t Konungen af Swerige at bibehålla det i Norrige Stiftade Universitet, äfwensom Hans Majestät Konungen af Danmark at bibehålla Universitetet i Greifswald.

De Offentlige Embets- Och Tjenstemäns löner, så i Norrige som i Pommern, skola betalas af deße Länders nye Beherskare ifrån första dagen af det qwartal, då besittnngs-tagandet af det ena och andra Landet blifvit verkstäldt.

De Höga Contraherande Delarne skola utan afdrag eller förändring bibehålla de i Norrige eller Pomern warande Pensionärer, wid de Pensioner, som dem af deras fordna Regering blifwit bewiljade.

 

12te Art. Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt Kongen af Sverrig forpligte Sig giensidigen paa det høitideligste til aldrig at afvige i Henseende til Anvendelsen af Midler, henlagte til milde Stiftelser eller til offentligt Brug, fra den oprindelige Bestemmelse, der er dem givet i de Lande, de have erhvervet ifølge nærværende Tractat, nemlig Kongeriget Norge og Hertugdømmet Svensk Pommern med deres giensidig tilhørende Dele.

Hans Majestæt Kongen af Sverrig lover, ifølge af denne almindelige indgangne Forpligtelse, at vedligeholde det i Norge stiftede Universitet, ligesom Hans Majestæt Kongen af Danmark forbinder Sig til at vedligeholde Universitetet i Greifswald.

De offentlige Embedsmænds Lønninger, saavel i Norge som i Pommern, skal udredes af den erhvervende Magt, at regne fra den første Dag af det Qvartal, i hvilket Besættelsen af det ene eller det andet Land skal være iværksat.

De tvende høie contraherende Parter skal lade de Pensionister, der ere boesatte i Norge eller Pommern, beholde de Pensioner, som af deres forrige Regieringer ere blevne dem tilstaaede, uden Fradrag eller nogen Forandring.

 

Art. XII. Se. Maj. der König von Dänemark, und Se. Maj. der König von Schweden verpflichten sich gegenseitig auf das Feierlichste, hinsichtlich der Anwendung der Mittel und des Eigenthumes, welche den milden Stiftungen und den öffentlichen Besten gehören, nie von der ursprünglichen Bestimmung abzuweichen, die ihnen in dem Lande, welches sie zufolge gegenwärtigen Tractats erworben haben, gegeben ist, nämlich in dem Königreich Norwegen und dem Herzogthum Schwedisch-Pommern, nebst den ihnen beiderseitig zugehörenden Theilen.

Se. Maj. der König von Schweden verspricht, dieser allgemeinen Verpflichtung zufolge, die in Norwegen gestiftete Universität zu erhalten, so wie auch Se. Majestät der König von Dänemark sich verpflichtet, die Universität zu Greifswalde zu erhalten.

Der Gehalt der öffentlichen Beamten, sowol in Norwegen als in Pommern, soll, durch die erwerbende Macht, von dem ersten Tage in dem Quartal an bezahlt werden, in welchem die Besetzung dieses oder jenes Landes bewerkstelligt sein soll.

Die beiden hohen contrahirenden Mächte sollen denjenigen Pensionären, die in Norwegen oder Pommern wonhaft sind, die Pensionen ohne irgend eine Verkürzung oder Veränderung auszahlen lassen, die ihnen von ihrer vorigen Regierung bewilligt sind.

 

Art. XIII. Sa Majesté le Koi de Suède voulant, en tant qu'il dépend d'Elle, contribuer à faire obtenir à Sa Majesté le Roi de Dannemarc des indemnités pour la cession du Royaume de Norvège, et Sa Majesté Suédoise venant de donner une preuve évidente de ces sentiments par la cession de la Poméranie Suédoise et de l'Ile de Rügen, S'engage à employer auprès de Ses Alliés ses bons offices et les moyens en Son pouvoir pour procurer en outre, à la paix générale, à Sa Majesté le Roi de Dannemarc des indemnités convenables pour le Royaume de Norvège.

 

Art. XIII. Hans Maj:t Konungen af Swerige, hwars önskan är, att så mycket på Honom kan bero, förskassa Hans Maj:t Konungen af Dannemark skadestånd för Konunga-Riket Norriges afträdande, och som gifwit ett öfwertygande wedermäle af deßa tånke sätt, genom Swenska Pomerns och Ön Rügen afstäende, förbinder Sig, att hos Sina Allierade efter all förmåga anwända Sin Bemedling att ytterligare wid den allmänna Freden förskaffa Hans Maj:t Konungen af Dannemark en paßande ersåttning för Konunga-Riket Norrige.

 

13de Art. Da Hans Majestæt Kongen af Sverrig vil, for saavidt det beroer paa Ham, bidrage til at Hans Majestæt Kongen af Danmark erholdes Skadesløsholdelse for Afstaaelsen af Norge, og da Hans Svenske Majestæt nyelig har givet en tydelig Prøve paa dette Sindelag ved Afstaaelsen af Svensk Pommern og af Øen Rygen, saa forpligter Han Sig til at anvende Sine bona officia hos Sine Allierede, ligesom de Midler, der ere i Hans Magt, for ved en almindelig Fred fremdeles at forskaffe Hans Majestæt Kongen af Danmark passende Skadesløsholdelse for Kongeriget Norge.

 

Art. XIII. Indem Se. Maj. der König von Schweden, insofern es von ihm abhängt, dazu beitragen will, daß Se. Maj. der König von Dänemark für die Verzichtleistung auf das Königreich Norwegen Entschädigung erhält, und indem Se. Schwedische Majestät so eben durch die Verzichtleistung auf Schwedisch Pommern und die Insel Rügen einen Beweis dieser Gemüthsstimmung gegeben hat, so verpflichtet er sich, seine guten Dienste bei seinen Alliirten, so wie die Mittel, die in seiner Macht sind, anzuwenden, um bei einem allgemeinen Frieden Sr. Maj. dem Könige von Dänemark angemessene Entschädigung für das Königreich Norwegen zu verschaffen.

 

Art. XIV. Aussitôt après la signature du présent Traité, on en transmettra immédiatement et avec célérité l'avis aux Généraux et aux Armées respectives, et les hostilités cesseront entièrement de part et d'autre tant sur terre que sur mer. Celles qui se seraient commises dans l'intervalle, seront considérées comme non avenues et ne pourront porter aucune atteinte à ce Traité. On se restituera fidèlement tout ce qui pourrait avoir été pris et conquis entre temps de part et d'autre.

 

Art. XIV. Så snart denna Tractat blifwit underteknad, skola genast och med skyndsamhet bägge Makters Armeer och Befälhafware derom underrättas, och fiendtligheterna helt och hållet å ömse fidor upphöra, så wäl till lands som till fjds. De, som emedlertid kunnat utöfwas, skola anses såsom ej inträffade och kunna på intet sätt werka någon förändring i hwad denna Traktat sstadgar. Allt hwad som under tiden kan wara taget och eröfradt, skall å ena och andra sidan troget återställas.

 

14de Art. Strax efter at nærværende Tractat er underskrevet, skal man umiddelbar og med Hurtighed derom give Underretning til Generalerne og de respective Armeer, hvorpaa Fiendtlighederne skal ganske ophøre fra begge Sider saavel tillands som tilvands. De, som kan forefalde i Mellemtiden, skal betragtes som ikke indtrufne, og skal ikke foraarsage noget Brud paa denne Tractat. Man skal troeligen erstatte hinanden alt, hvad der kan være bleven taget i Mellemtiden fra begge Sider.

 

Art. XIV. Sofort nach der Unterzeichnung dieses Vertrags werden Benachrichtigungen unverzüglich und eilends an die jeweiligen Generäle und Armeen gesandt und die Feindseligkeiten von beiden Seiten vollständig eingestellt, zu Wasser und zu Lande. Sollte es in der Zwischenzeit doch noch zu Feindseligkeiten kommen, gelten sie als ungeschehen und haben keine Auswirkungen auf diesen Vertrag. Alles was in der Zwischenzeit besetzt worden sein könnte, wird von beiden Seiten verlässlich zurückgegeben.

 

Art. XV. Il est convenu d'une manière formelle entre les deux Hautes Parties contractantes, que dès la signature du présent Traité toutes contributions, payements d'argent, réquisitions, livraisons ou fournitures, de quelque nature qu'elles soient, cesseront, et que celles qui peuvent avoir été ordonnées précédemment à cette époque, ne seront point exigées. Il est également convenu que toutes les propriétés qui ont été séquestrées dans les Provinces occupées par l'Armée du Nord de l'Allemagne, seront rendues à leurs propriétaires. Sont toutefois exceptés les navires appartenant à des Sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Ses Alliés, qui auront été repris dans les ports des Duchés de Schleswig et de Hollstein, et qui resteront à leurs propriétaires susmentionnés, lesquels pour ront en disposer librement et à leur gré.

Il sera nommé des Commissaires de part et d'autre qui, munis des Pleinpouvoirs respectifs des deux Hautes Parties Contractantes, seront chargés, immédiatement après la signature du présent Traité, de la remise et de la réception des Places fortes et des Pays cédés des deux côtés, en vertu des Articles précédents Quatre et Sept, ainsi que de l'évacuation des possessions de Sa Majesté Danoise occupées par l'Armée combinée du Nord de l'Allemagne. Ces Commissaires conviendront à l'amiable de tous les objets qui ne peuvent point être spécialement énoncés ici.

Il est toutefois entendu entre les deux Hautes Parties Contractantes, comme règles fondamentales et invariables de la gestion et des attributions des dits Commissaires:

1:0. Que le Duché de Schlesswig, y compris la place de Fredericsort, sera évacué par les troupes Alliées immédiatement après la signature du présent Traité.

2:0. Que les troupes Alliées commenceront dès lors à évacuer successivement le Duché de Holstein, à l'exception de celles appartenant au corps de blocus devant Hambourg, de sorte qu'immédiatement après l'échange des Ratifications du présent Traité, tout le Ducbé sera évacué par les Troupes Alliées et remis à celles de Sa Majesté le Roi de Danemarc.

3:0. Que la place de Glückstadt sera évacuée et remise aux troupes de Sa Majesté le Roi de Dannemarc immédiatement après l'échange des Ratifications de ce Souverain au présent Traité contre les ratifications provisoires de Son Altesse Royale le Prince Royal de Suède, en attendant cellesde Sa Majesté le Roi de Suède.

4:0. Que, par suite des relations d'amitié rétablies entre les deux Puissances, les troupes Suédoises qui resteront dans le Duché de Holstein jusqu'à l'époque de son évacuation, payeront comptant pendant cet intervalle toutes leurs subsistances, d'après une convention particulière à conclure à cet effet avec les autorités Danoises. Elles ne pourront toutefois pas se refuser à prêter toute aide et assistance aux troupes et à fournir à leurs besoins, tout comme celles-ci ne pourront faire aucune réquisition directe aux habitants, de quelque nature que ce soit.

5:0. Qu'immédiatement après la signature du présent Traité les troupes Suédoises entreront en Norvège et occuperont les places fortes qui s'y trouvent.

Sa Majesté le Roi de Danemark S'engage à donner les ordres nécessaires à cet effet de la manière plus spécialement énoncée dans l'Article suivant.

6:0. Que la Poméranie Suédoise et l'Ile de Rügen seront évacuées par les Troupes Suédoises et remises à celles de Sa Majesté le Roi de Dannemarc, quand les forteresses de Fredericshall et de Kongswinger, de Fredericstad et d'Aggerhuus en Norvège auront été occupées par les Troupes Suédoises.

 

Art. XV. Det är härmed uttryckeligen emollan de båda Höga Contraherande Delarne öfwerenskommit, att ifvån denna Traktats underteknande, alla  Contributioner, penninge-betalningar, REqvisitioner och lefweranser, af hwad beskaffenhet de wara må, genast skola upphöra, och att de, som blifwit fordrade före denna tidpunkt, icke mera skola upphäras. Det år likaledes öfwerenskommit, att den egendom, som blifwit seqvestrerad uti de af Norra Tyska Armeen besatta Prowincer, skall återlemnas till deß Ägare. Härifrån äro likwäl undantagne de Fartyg, som tillhöra Hans Maj:t Konungens af Swerige eller Deß Allierades Undersåtare, hwilka blifwit återtagne i Hamnarne af Hertigdömena Schleßwig och Hollstein, och hwilka skola förblifwa deras förutnämnde Ägares tillhörighet, under frihet att deröfwer efter eget godtfinnande förordna.

Commißarier, skola å ömse sidor utnämnas, hwilka, försedde med behöriga Fullmakter af de båda Höga Contraherande Makterna, skola, genast efter underteknandet af denna Freds-Traktat, fesörja om öfwerlemnandet och emottagandet af de å ömse sidor aftrådde Länder och fasta Platser, till följe af föregående fjerde och sjunde Artiklarne, äfwensom om utrymmandet af Hans Kongl. Danska Maj:ts besittningar, hwilka innehafwas af den förenade Norra Tyska Armeen. Deßa Commißarier skola i wänlighet öfwerenskomma rörande alla de ämnen, som ej i denna Traktat uttryckeligen konna wara upptagne.

Följande oföränderliga Grundreglor för deßa Commißariers uppdrag och äligganden äro af de båda Höga  Contraherande Makterna fastställde:

1:0. Att Hertigdömet Schleßwig, Fredricsorts Fästning inbegripen, skall utrymmas af de Allierade Tropparne genast efter underteknandet af närwarande Traktat.

2:0. Att de Allierade Tropparne mede undantrag af dem, som tillhöra Blokade-Corpsen framför Hamburg, straxt derpå skola börja att efter hand utrymma Hertigdömet Hollstein, så att, genast efter Ratificationernas utwexling af närwarande Traktat, hela Hertigdömet skall wara utrymdt af den Allierade Armeen och öfwerlemnadt till Hans Kongl. Danska Maj:ts Troppar.

3:0. Att Glückstads Fäsining skall utrymmas och öfwerlemnas til Hans Maj:t Konungens af Dannemark Trippar, så snart Deß Ratifivation af närwarande Traktat blifwit utwexlad emot Hans Kongl. Höghet Kronprinsens af Swerige Prowisoriska, under afwagtan af Hans Maj:t Konungens af Swerige.

4:0. Att till följe at de wänskapliga Förbindelser, som blifwit återställde emellan de båda Makterna, de Swenska Troppar, som qwarblifwa i Hertigdömet Hollstein till deß slutinga utrymmande, skola med reda penningar under denna tid betala sitt underhåll, enligt en särskild öfwerenskommelse, som i detta ändamål bör afslutas med de Danska Autoriteterna. De kunna likwäl icke wägra  att lemna Tropparna allt bistånd och understöd, och att förse deras behof; äfwensom deße senare icke äga att göra några directa reqvisitioner hos Inwånarne, af hwad beskaffenhet de wara må.

5:0. Att genast efter denna Traktats underteknande Swenska Troppar skola inrycka i Norrige och besätta de der befintlige fasta platser. Hans Maj:t Konungen af Dannemark förbinder sig, att i detta afseende utfärda nödige befallningar, på sätt nästföljande Artikel närmare utstakar.

6:0. Att Swenska Pommern och Ön Rügen skola utrymmas af de Kongl. Swenska, och öfwerlemnas till Hans Maj:t Konungens af Dannemark Troppar, så snart Fästningarne Fredricshall, Kongswinger, Fredricsstadt och Aggerhuus i Norrige blifwit besatte af Swenska Troppar.

 

15de Art. Man er mellem de tvende høie contraherende Parter kommen formelig overeens om, at fra nærværende Tractats Underskrift skal alle Contributioner, Betalinger af Penge, Reqvisitioner, Leverancer eller Anskaffelser, af hvad Art de end ere, ophøre, og at de, som kunne være blevne fordredes før denne Tid, ikke skal vorde indkrævede.

Man er ligeledes kommen overeens om, at al privat Eiendom, som har været lagt under Beslag i de ved den Nord-Tydske Armee besatte Provindser, skal gives Eierne tilbage.

Dog undtages de Skibe, som, tilhørende Undersaatter af Hans Majestæt Kongen af Sverrig og af hans Allierede, maatte værre blevne tilbagetagne i Havnene af Slesvig og Holsteen, hvilke skal tilhøre ovennævnte Eiere, der frit og efter eget Gotbefindende kan disponere over samme.

Der skal udnævnes Commissarier fra begge Sider, som, forsynede med giensidige Fuldmagter fra begge de høie contraherende Parter, skal, umiddelbar efter nærværende Traktats Underskrift, overlevere og modtage de befæstede Pladse og de fra begge Sider afstaaede Lande, i Overeensstemmelse med fierde og syvende Artikler; ligeledes besørge Rømningen af Hans Danske Majestæts Besiddelser, der ere besatte af den forenede Nord-Tydske Armee. Disse Commissarier skulle i Mindelighed komme overeens om alle de Punkter, som her ikke kan særskilt berøres.

Der er imellem de tvende høie contraherende Parter bleven fastsat som ufravigelige Grundsætninger for bemeldte Commissariers Handlemaade og Myndighed:

1) At Hertugdømmet Slesvig, deri  indbegrebet Fæstningen Frederiksort, skal umiddelbar efter nærværrende Tractats Underskrift rømmes af de allierede Tropper.

2) At fra samme Tid af skal de allierede Tropper begynde efterhaanden at rømme Hertugdømmet Holsteen, med Undtagelse af de Tropper, der høre til det Corps, der blokerer Hamborg; saaledes at, umiddelbar efter Udvexlingen af nærværende Tractats Ratificationer, skal hele Hertugdømmet være rømmet af de allierede og igien overleveres til Hans Majestæt Kongen af Danmarks Tropper.

3) At Fæstningen Glückstadt skal rømmes og overleveres Hans Majestæt Kongen af Danmarks Tropper umid­delbar efter at denne Souverains Ratification af nærværende Tractat er udvexlet mod Kronprindsen af Sverrigs foreløbige Ratification, under Forventelsen af Kongen af Sverrigs.

4) At de svenske Tropper, som forblive i Holsteen lige til dets Rømning, skal, som en Følge af de gienoprettede venskabelige Forbindelser mellem de tvende Magter, i dette Mellemrum strax betale alle deres Fornødenheder i Overeensstemmelse med en særdeles Overeenskomst, der til denne Hensigt skal træffes med de danske Autoriteter. Dog kan disse ligesaa lidt nægte deres Medvirkning og Bistand til at forsyne Tropperne med det Fornødne, som hine kan gjøre nogen directe Reqvisition af hvilkensomhelst Natur hos Indbyggerne.

5) At de svenske Tropper skal umiddelbar efter nærværende Tractats Underskrift gaae ind i Norge og besætte de derværende faste Pladse. Hans Majestæt Kongen af Danmark forbinder Sig til i denne Hensigt at give de fornødne Befalinger paa den Maade, som nøiere er udviklet i den følgende Artikel.

6) At svensk Pommern og Øen Rygen skal rømmes af de svenske Tropper og overleveres til Hans Majestæt Kongen af Danmarks, naar Fæstningerne Frederikshald og Kongsvinger, Frederiksstad og Aggershuus i Norge ere blevne besatte af svenske Tropper.

 

Art. XV. .Es besteht formal Einvernehmen zwischen den hohen Vertragsparteien, dass ab der Unterzeichnung des Vertrags alle Kontributionen, Geldzahlungen, Beschlagnahmungen oder Lieferungen, welcher Art auch immer, beendet werden, und dass jene, die vor diesem Zeitraum angeordnet wurden, nicht weiter gefordert werden. Es wurde ebenfalls beschlossen, dass alles Eigentum, das beschlagnahmt wurde in den Gebieten, die von der Nordarmee besetzt sind, an seine Eigentümer zurückzugeben ist.

Ausgenommen davon sind Schiffe, die ursprünglich Untertanen Seiner Majestät des Königs von Schweden und seinen Alliierten gehörten und die nun in den Häfen von Schleswig und Holstein zurückgewonnen werden. Sie werden ihren obengenannten Besitzern überlassen, die darüber frei verfügen können. Von beiden Seiten sind Kommissare einzusetzen, ausgestattet mit Vollmachten der zwei hohen Vertragsparteien, mit dem Auftrag, sofort nach Unterschrift dieses Vertrags für die Rückgabe und die Übernahme der Festungen und der Gebiete zu sorgen, die von beiden Seiten aufgrund der vorangegangenen Artikel Vier und Sieben abgetreten wurden, sowie für die Freigabe von Besitzungen Seiner Dänischen Majestät, die von der vereinigten Nordarmee besetzt wurden. Die Kommissare werden sich gütlich über diese Objekte einigen, die hier nicht alle genau aufgezählt werden können. Gleichwohl setzen die hohen Vertragsparteien folgende unveränderliche Grundregeln über die Verwaltungsführung und den Auftrag der genannten Kommissare fest:

1. Das Herzogtum Schleswig, inklusive der Festung Friedrichsort, wird direkt nach der Unterzeichnung dieses Vertrags von den alliierten Truppen geräumt,

2. Die alliierten Truppen ziehen sich schrittweise aus dem Herzogtum Holstein zurück, mit Ausnahme der Truppenteile, die zum Blockadecorps vor Hamburg gehören, so dass das Herzogtum sofort nach dem Austausch der Vertragsratifizierungen von den alliierten Truppen geräumt sein wird und den Truppen Seiner Majestät des Königs von Dänemark zurückgegeben wird.

3. Die Festung Glückstadt wird geräumt und den Truppen Seiner Majestät des Königs von Dänemark übergeben, sobald die Vertragsratifikation des dänischen Königs mit der vorläufigen Ratifikation durch den schwedischen Kronprinzen ausgetauscht worden ist, während die Ratifikation Seiner Majestät des Königs von Schweden noch aussteht.

4. Aufgrund der wieder hergestellten Freundschaftsbeziehungen zwischen den zwei Mächten, werden die schwedischen Truppen, die im Herzogtum Holstein bis zur Räumung verbleiben, in dieser Zeit für ihren gesamten Bedarf bezahlen und werden zu diesem Zweck eine besondere Konvention mit den dänischen Stellen schließen. Dennoch wird die dänische Seite sich nicht verweigern, den Truppen jede Hilfe und Unterstützung zu leisten und sie nach ihrem Bedarf zu beliefern, wie diese andererseits keinerlei direkte Beschlagnahmung, welcher Art auch immer, bei der Bevölkerung durchführt.

5. Daß die schwedischen Truppen unmittelbar, nachdem gegenwärtiges Tractat unterschrieben ist, in Norwegen einziehen und die befestigten Orte daselbst besetzen sollen.

Seine Majestät der König von Dänemark verpflichtet sich, die nöthigen Befehle auf die Weise zu ertheilen, wie es in dem folgenden Artikel entwickelt ist.

6. Daß Schwedisch Pommern und die Insel Rügen von den schwedischen Truppen verlassen und denjenigen Se. Maj. des Königs von Dänemark übergeben werden sollen, sobald die Festungen Frederikshald und Kongswingen, Frederikstad und Agershuus in Norwegen von den schwedischen Truppen besetzt worden sind.

 

Art. XVI. Afin de faciliter l'exécution de l'Article précédent, Sa Majesté le Roi de Dannemarc et Sa Majesté le Roi de Suède S'engagent réciproquement de la manière la plus obligatoire à adresser dès la signature du présent Traité des proclamations aux habitants des pays cédés des deux côtés, qui les instruisent du changement qui s'est opéré dans leur situation , les délient de leur serment de fidélité et les invitent à recevoir avec tran quillité les troupes de leurs nouveaux Souverains qui entreront sur leur territoire. Les deux Hautes Parties Contractantes don neront en même temps les ordres nécessaires aux autorités res pectives, tant militaires que civiles, pour la remise des forteresses et places fortes, arsenaux ou autres établissements militaires, de quelque nom et qualité que ce soit, ainsi que pour celle des propriétés et appartenances de la Couronne sans exception aucune, et de manière que le pays cédé passe tranquillement et totalement sous la domination du nouveau Souverain. Les Hautes Parties Contractantes rappelleront immédiatement des pays cédés Leurs Gouverneurs Généraux et autres fonctionnaires publics non indigènes qui ne se décideraient pas à rester sous la nouvelle domination, et prendront en général les mesures les plus propres et dépendantes d'Elles, pour prévenir tout délai dans l'exécution et toute infraction quelconque aux stipulations du présent Traité.

 

Art. XVI. För att befrämja werkställigheten af föregående Artikel utfästa Sig Hans Maj:t Konungen af Swerige och Hans Maj:t Konungen af Dannemark ömsesidigt på det mest förbindande sätt, att genast, efter närwarande Traktats underteknande, utfärda Proclamationer till Inwånarne i de å ömse sidor afstädde Länder, hwilka underrätta de, på de o deras belägenhet förefallne förändringar, frikalla dem frün deras aflagde Trohets-Ed och uppmana dem, att med stillhet emottaga deras snzy Beherrskares Trippar, som skola beträda deras omräde. De båda Höga Contrahenterne skola på samma gång gifwa nödige befallningar till wederbörande så wäl Ciwile som Militäre Embetemån, i afseende på öfwerlemnandet af Fästningar, Arsenaler eller andra Militäriska Inrättningar af hwasd namn och beskaffenhet de wara må, äfwensom af all Kronan tillhörig Egendom utan något undantag, och så, att det afträdda Landet må helt och hället och i lugn öfwergå under sin nye Beherrskares styrelse. De Höga Contrahenterne skola genast ifrån de aftråde Länderne äterkalla Deras General-Gouwerneurer och andra ej infödde Emetsmän, hwilka ej skulle wilja gwarstadna under den nya  Styrelsen, och skola i ammänhet, så mycket af dem beror, taga de kraftigaste anstalter till förebyggande af allt dröjsmål uti werkställigheten af denna Traktat, och af allt öfwerträdande af de deri gjorde stadganden.

 

16de Art. For at lette Udførelsen af 15 Art., forpligte Hans Majestæt Kongerne af Danmark og Sverrig Sig giensidigen paa den meest forbindende Maade, til strax efter nærværende Tractats Underskrift at udstæde Proclamationer til Indvaanerne af de fra begge Sider afstaaede Lande, som underrette dem om den Forandring, som er foregaaet i deres Stilling, løse dem fra deres Troskabseed og indbyde dem til med Roelighed at modtage deres nye Souverainers Tropper, som maatte komme ind i deres Land. De skal til samme Tid give de fornødne Befalinger til de giensidige saavel militaire som civile Autoriteter med Hensyn til Overleverelsen af Fæstningerne og de faste Pladse, af Arsenalerne eller andre militaire Etablissementer af hvilketsomhelst Navn eller Egenskab; ligeledes af Kronens Eiendomme og Tilliggender uden nogen Undtagelse, og saaledes at det afstaaede Land gaaer roeligen og ganske over under den nye Souverains Herredømme. De skal umiddelbar tilbagekalde fra de afstaaede Lande deres General-Gouverneurer og andre offentlige ikke indfødte Embedsmænd, som ikke vil beslutte sig til at forblive under den nye Regiering, og skal i Almindelighed tage de meest passende Forholdsregler, som staae i deres Magt for at forekomme al Forhaling i Udførelsen, og Brud paa Bestemmelserne i nærværende Tractat.

 

Art. XVI. Um die Ausführung des vorstehenden Artikels zu erleichtern, verpflichten sich Se. Maj. der König von Dänemark und Se. Maj. der König von Schweden gegenseitig feierlichst, sogleich nachdem gegenwärtiges Tractat unterschrieben ist, Proclamationen an die Einwohner beider abgetretenen Lande ergehen zu lassen, welche sie von der in ihrer Rage vorgegangenen Veränderungen benachrichtigen, sie von ihrem Eide der  Treue entbinden, und sie einladen, mit Ruhe die Truppen ihres neuen Souverains zu empfangen, die in ihr Land kommen würden. Die beiden hohen contrahirenden  Mächte sollen zu gleicher Zeit die nöthigen Befehle den beiderseitigen, sowol Militär- als Civil-Behörden ertheilen, die Übergabe der Festiungen und befestigten Orte, der Arsenale und übrigen militärischen Etablissements betreffend, weß Namens  oder welcher Beschaffenheit sie auch seien, wie auch der Güter und des Eigenthums der Krone, ohne irgend eine  Ausnahme, und so, daß das abgetretene Land ruhig und völlig in die Gewalt des neuen Souverains übergeht. Die hohen contrahirenden Mächte sollen ihre General-Gouverneure und andere öffentliche, nicht eingeborne Beamten, die sich nicht entschließen wollen, unter der neuen Regierung zu verbleiben, unverzüglich aus dem abgetretenen Lande zurückberufen und sollen im Allgemeinen die passenden Maßregeln ergreifen, die in ihrer Gewalt stehen, um allen Aufschub der Ausführung und Bruch der Bestimmungen gegenwärtigen Tractats zu vermeiden.

 

Art. XVII. Les prisonniers de guerre seront respectivement mis en liberté, sans exception quelconque, et sans avoir égard à la différence du nombre; ils seront délivrés en masse, dans le plus court délai possible, sur un ou plusieurs points convenables des frontières respectives, et ils obtiendront toutes les facilités que le rétablissement du bon voisinage comporte, de la part du Gouvernement du pays où ils ont été détenus, lequel supportera les frais de leur transport jusqu'à l'endroit où l'échange se fera. Les deux Gouvernements se rendent responsables du payement des dettes que les prisonniers de guerre ont pu contracter dans les lieux de leur détention; les comptes en seront respective ment rendus dans l'espace de deux mois après la signature du présent Traité de paix, et seront payés aussitôt que faire se pourra.

 

Art. XVII. Krigsfångarne skola å ömse sidor frigifwas utan allt undantag och utang afssende på olikhet i antalet; de skola utlemnas i massa så fort ske kan, på ett eller elere lämplige ställen wid gräns-orterne, och erhålla allt det bistånd, som den återställda grannsämjan fordrar, af Styrelsen i det land der de warit qwarhållne, hwilken äfwen skal besörja kostnaden wed deras transporterande till det ställe, hwarest uthytet skall ske. De båda Regeringarne göra Sig answarige för betalningen af de skulder, som Krigsfängarne kunnat äsamka sig på de ställen der de warit förlagde; räkningar derå skola wederbörligen uppgöras inom loppet af twänne måander, efter denna Traktats underteknande, hwilka, så fort ske kan, skola betalas.

 

17de Art. Krigsfangerne skal gjensidigen sættes i Frihed uden nogen Undtagelse og uden Hensyn til Forskiellen i Antallet. De skal friegives i Masse i den mueligst korte Tid paa eet eller flere passende Steder af de giensidige Grændser, og de skal erholde alle de Lettelser, som Gienoprettelsen af got Naboeskab fører med sig, fra Regieringens Side i det Land, hvor de have været tilbageholdte. Denne skal ogsaa bære Udgifterne af deres Transport lige til det Sted, hvor Udvexlingen skal skee. De to Regieringer giøres ansvarlige for Betalingen af den Gield, som Krigsfangerne kan have giort paa de Steder, hvor de have været tilbageholdte. Regningerne derover skal giensidigen afgives inden to Maaneder efter Underskriften af nærværende Fredstractat, og skal betales saa snart skee kan.

 

Art. XVII. Kriegsgefangene werden ausnahmslos von beiden Seiten freigelassen, ohne Rücksicht auf ihre Anzahl. Sie werden in kürzester Frist gemeinsam an einen oder mehrere Orte an der beidseitigen Grenze transportiert. Die Regierung des Landes, in dem sie festgehalten worden waren, wird ihnen alle Annehmlichkeiten zukommen lassen, die eine Wiederherstellung guter Nachbarschaft mit sich bringt, und die Transportkosten bis zum Ort des Austauschs tragen. Die beiden Regierungen übernehmen die Abzahlung von Schulden, die die Kriegsgefangenen an ihren Haftorten eventuell aufgenommen haben. Abrechnungen darüber werden beidseitig im Zeitraum von zwei Monaten nach Unterzeichnung dieses Friedensvertrags ausgestellt, und werden baldmöglichst ausbezahlt.

 

Art. XVIII. Le séquestre dont les biens et propriétés des Sujets respectifs des deux Souverains auront été frappés, de même que l'embargo mis sur leurs navires dans les différents ports des deux pays, lors de la déclaration de guerre, seront levés, dès que le présent Traité aura été ratifié. Les prétentions des sujets respectifs dont la poursuite de vant les Tribunaux a été suspendue par la rupture, reprendront leur libre cours dès le même moment.

 

Art. XVIII. Den qwarstad, hwarmed bägge Monarkernas Respective Undersåtares Egendom och tillhörigheter blifwit belagd, äfwensom den embargo, hwilken nti bäda Ländernes färskilta hamnar, sedan Krigs-Förklaringen, blifwit lagd uppä deras Fartyg, skola upphäfwas så snart denna Traktat blifwit ratificerad. Wederbörande Undersätares ömsesidiga päståenden, hwilkas fullföljande wid Domstolarne genom fredsbrottet blifwit afbrutet, skola ifrån nåmnde tid återtaga deras obehindrade gång.

 

18de Art. Det Beslag, som ved Krigserklæringens Udstædelse har været lagt paa de to Souverainers giensidige Undersaatters faste og løse Eiendomme, saavelsom den Embargo, der er bleven lagt paa deres Skibe i de to forskiellige Landes Havne, skal hæves fra den Tid af, da denne Tractat er ratificeret. De giensidige Undersaatters Fordringer, hvis Forfølgelse for Domstolene er ved Fredsbruddet bleven udsat, skal fra samme Øieblik paa nye begynde.

 

Art. XVIII. Beschlagnahmungen, von denen Güter und Eigentum der jeweiligen Untertanen der zwei Souveräne betroffen waren, werden mit der Ratifizierung dieses Vertrags aufgehoben, ebenso wie das Embargo, das die Schiffe in den verschiedenen Häfen der zwei Länder mit der Kriegserklärung getroffen hat. Ansprüche der jeweiligen Unterthanen, deren Verfolgung vor den Gerichten aufgrund des Bruches abgebrochen worden waren, können von demselben Augenblick an wieder ihren freien Lauf nehmen.

 

Art. XIX. Sa Majesté le Roi de Suède renonce en faveur de Sa Majesté Danoise à toutes les réclamations pour les navires et chargements Suédois, capturés par les Corsaires Danois depuis l'époque de la paix de Jönköping jusqu'à celle du commencement de la guerre actuelle.

 

Art. XIX. Hans Maj:t Konungen af Swerige afftår alla Sina anspråk på ersättning för de Swenska Skepp och Laddningar, som blifwit uppbragte af Danska Kapare, sedan Freden in Jönköping, ända till utbrottet af närwarande krig.

 

19de Art. Hans Majestæt Kongen af Sverrig frasiger Sig til Fordeel for Hans Danske Majestæt alle Reclamationer i Anledning af de ved danske Kapere siden Freden til Jønkøping, indtil Begyndelsen af nærværende Krig, opbragte svenske Skibe og Ladninger.

 

Art. XIX. Se. Maj. der König von Schweden verzichtet zugunsten Se. Maj. des Königs von Dänemark auf alle Ansprüche auf schwedische Schiffe oder schwedische Schiffsladungen, die seit dem Frieden von Jönköping und bis zum Ausbruch des jetzigen Kriegs durch dänische Kaperfahrer aufgebracht worden sind.

 

Art. XX. Les Norvégiens qui se trouvent actuellement en Dannemarc, et vice versa les Danois en Norvège, ainsi que les Poméraniens qui se trouvent en Suède, tout comme les Suédois en Poméranie , auront pleine liberté de retourner dans leur Patrie et de disposer de leurs biens meubles ou immeubles, sans payer aucun droit de sortie ou autre imposition quelconque établie sur cet objet. Les sujets des deux Hautes Puissances établis dans l'un des deux Pays, savoir en Norvège ou en Dannemarc, auront pleine liberté de s'établir dans l'autre pendant l'espace de Six ans, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, et seront tenus de vendre ou d'aliéner pendant le dit espace leurs biens à quelque sujet de la puissance dont ils désirent de quitter les domaines.

Il est de même réservé aux sujets des deux Parties Contractantes établis dans l'un des deux Pays, savoir en Suède ou en Poméranie, avec l'île de Rügen, de s'établir dans l'autre pen dant le même espace de temps et aux mêmes conditions que ci-dessus.

Les biens de ceux qui à l'expiration du dit terme n'auront pas rempli celte disposition, seront vendus aux enchères publi ques par autorité de justice, pour en être le produit délivré aux propriétaires.

Il sera loisible à tous de faire, durant les six années fixées ci-dessus, tel usage qu'ils voudront de leurs propriétés, dont la paisible jouissance leur est formellement assurée et garantie.

Ils pourront, de même que leurs agents, passer librement d'un État à l'autre pour administrer leurs affaires, sans qu'il soit pour cela porté la moindre atteinte à leur qualité de Sujets de l'une ou de l'autre puissance.

 

Art. XX. De Norrmän, som för det närwarande besinna sig i Dannemark och likaledes de i Norrige warande Danskar, äfwensom de Pomeranare, som upphälla sig i Swerige samt de i Pomern warande Swenskar, skola hafwa full frihet att till deras Fädernesland återgå, samt att förordna om deras fasta och lösa Egendom, utan att erlägga någon afgift för deß utförande eller hwad annan pålänga som helft i detta afseende. De båda Höga Makternas Undersåtare, som bosatt sig i det ena af de bägga Länderne, nemligen i Norrige eller i Dannemark, skola under en tid af Sex år, räknad från utwexlingsdagen af denna Traktats Ratificationer äga full frihet att nedsätta sig i det andra Riket, och äro förbundne, att under nämnde tidrymd, sälja eller afhända sig sina Egendomar till någon Undersåte af den Makt, hwars omräde de önska öfwergifwa.

Det år likaledes förbehållet de båda Contraherande delarnes Undersätare, som äro bosatte i attdera af de båda Länderne, nemligen i Swerige eller i Pomern samt på Ön Rügen, att wälja sitt hemwist uti det andra, under samma tid och på samma wilkor som nämndt år.

Egendom tillhörande sådane Personer, som, då nämnde tid till ända lupit, ej ännu uppfyllt hwad nu stadgadt blifwit, skall, å Regeringens wågnar, säljas på allmän Auction, och försäljnings summan till ägarne öfwerlemnas.

Under de ofwan utsatte sex år skall det wara alla tillåtit, att efter godtfinnande anwända sina egendomar, hwaraf en ostörd besittnings-rätt år dem uttryckligen försäkrad och tillerkänd.

De sjelfwe, äfwensom deras Ombud, skola fritt kunna öfwerresa från den ena Staten till den andra, för att wårda sina angelägenheter, utan att deras rättigheter, såsom den ena eller andra Magtens Undersåtare, skola derigenom på det ringaste lida någon inskränkning.

 

20de Art. De Norske, der for nærværende Tid befinde sig i Danmark, og omvendt, de Danske i Norge, saavel som de Pomeraner, der befinde sig i Sverrig, og de Svenske i Pommern, skal have fuld Frihed til at vende tilbage til deres Fødeland, og at raade over deres rørlige og urørlige Gods uden at betale nogen Udførsels-Told eller anden Afgift, der i denne Henseende maatte være paabuden.

De tvende høie Magters Undersaatter, der ere boesatte i eet af de to Lande, i Norge eller i Danmark, skal have fuldkommen Frihed at boesætte sig i det andet inden et Tidsrum af Sex Aar, at regne fra den Dag, da Udvexlingen af nærværende Tractats Ratificationer skeer, og skal forpligtes til i ovennævnte Tidsrum at sælge eller afhænde deres Eiendom til en Undersaat af den Magt, hvis Stater de ønske at forlade.

Det er ligeledes forbeholdt de tvende contraherende Staters Undersaatter, der ere boesatte i eet af de to Lande, nemlig i Sverrig eller Pommern med Øen Rygen, at boesætte sig i det andet inden Forløbet af samme Tid, og under samme Betingelser, som her ovenfor ere anførte.

Eiendomme, tilhørende de Personer, som ved Udløbet af denne Tid ikke have fulgt denne Bestemmelse, skal sælges ved offentlig Auction efter Øvrighedens Foranstaltning, for at Beløbet kan indhændiges Eierne.

Det skal staae enhver frit for, i de Sex Aar, der ere fastsatte ovenfor, at giøre saadant Brug af deres Eiendomme, som de finde for godt, i det den fredelige Nydelse deraf er dem høitideligen lovet og garanteret.

De kan, saavelsom deres Agenter, frit begive dem fra een Stat til en anden, for at bestyre deres Anliggender, uden at derved den ringeste Forhindring skal lægges dem i Veien i deres Egenskab af den ene eller anden Magts Undersaatter.

 

Art. XX. Die Normänner, die sich gegenwärtig in Dänemark aufhalten, und wiederum die Dänen in Norwegen, sowie auch die Pommern, die sich in Schweden, und die Schweden, die sich in Pommern aufhalten, sollen völlige Freiheit haben, nach ihrem Vaterlande zurückzukehren und über bewegliches und unbewegliches Eigenthum zu verfügen, ohne Ausfuhrzoll oder irgend eine andre Abgabe, die für solche Fälle befohlen sein möchte, zu bezahlen. Die Unterthanen der beiden hohen Mächte, die in einem der zwei Lande Norwegen und Dänemark wohnhaft sind, sollen die völlige Freiheit haben, innerhalb eines Zeitraumes von sechs Jahren von dem Tage zu rechnen, wo die Auswechselung der Ratificationen gegenwärtigen Tractats stattfindet, in dem andern Lande sich niederzulassen, und sollen verbunden sein, innerhalb des genannten Zeitraums ihre Besitzungen an einen Unterthan derjenigen Macht zu verkaufen, deren Staat sie verlassen wollen.

Es ist gleichfalls den Unterthanen der beiden hohen contrahirenden Mächte, die in einem der beiden Länder Schweden oder Pommern mit der Insel Rügen wohnen, vorbehalten, sich vor Ablauf desselben Zeitraums in dem andern Lande anzusiedeln.

Unter den obengenannten Bedingungen sollen Besitzungen, denjenigen Personen gehörend, die nach Verlauf dieser Zeit dieser Bestimmung nicht Folge gegeben haben, durch öffentliche Auction, nach der Verfügung der Autoritäten, veräußert werden, damit der Belauf den Eignern eingehändigt werden kann.

Es soll einem Jeden frei stehen, in den oben festgesetzten sechs Jahren einen solchen Gebrauch von seinen Besitzungen zu machen, der ihm gut dünkt, indem der friedliche Genuß derselben feierlich versprochen und gesichert ist.

Sie können, sowie auch ihre Agenten, sich ungehindert aus dem einen Staat in den andern begeben, um ihre Geschäfte abzumachen, ohne daß ihnen irgend eine Verhinderung als Unterthanen der einen oder der andern Macht in den Weg gelegt werden sollen.

 

Art. XXI. Les titres domaniaux, Archives et autres documents publics et particuliers, les plans et Cartes de forteresses, villes et pays dévolus par le présent Traité à Sa Majesté le Roi de Suède et à Sa Majesté le Roi de Dannemarc, y compris les cartes et pa piers qui appartiennent au bureau d'arpentage, seront rendus des deux côtés sans exception aucune par les autorités publiques Suédoises et Danoises, dans l'espace de six mois, ou si cela est reconnu impossible, au plus tard dans un an.

 

Art. XXI. Domanial Handlingar, Archiver och andra allmänna och enskilta Documenter, Planer och Chartor af Fästningar, Städer och Länder, som i följe af denna Traktat blifwit afträdde till Hans Maj:t Konungen af Swerige och Hans Maj:t Konungen af Dannemark, de Papper och Chartor derunder inbegripne, som tillhöra Landtmäteri-Contoren, skola å ömse sidor, utan något undantag, återlemnas af Swenska och Danske Embetswerk inom en tid af sex måander, eller, om detta befinnes omöjligt, sist inom ett år.

 

21de Art. Alle Domaine-Adkomster, Archiver og andre offentlige og private Documenter, Planer, Korter over Fæstninger, Byer og Lande, der ved nærværende Tractat ere aftraadte til Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt Kongen af Sverrig, deunder indbefattet de Korter og Papirer, som henhøre til Landmaalings-Contoiret, skal uden Undtagelse udleveres fra begge Sider ved de danske og svenske offentlige Embedsmænd inden Sex Maaneder, eller, hvis dette erkiendes for umuligt, i det seneste inden Eet Aar.

 

Art. XXI. Die zu den Domänen gehörigen Urkunden, Archive und andere öffentliche und Privatdokumente, die Pläne und Karten der Festungen, Städte und Länder, welche durch gegenwärtigen Traktat Sr. Maj. dem König von Schweden und Sr. Maj. dem König von Dänemark zufallen, mit Inbegriff der Karten und Papiere, welche zum Bureau der Feldmesserei gehören, sollen durch schwedische und dänische, dazu beauftragte Beamte in zeit von sechs Monaten, oder wenn dies nicht möglich, spätestens innerhalb Jahresfrist, gegenseitig, ohne die geringste Ausnahme oder Rückhaltung, ausgewechselt werden.

 

Art. XXII. Les dettes tant publiques que particulières, contractées par des Poméraniens en Suède, et vice versa par des Suédois en Poméranie, ainsi que par des Norvégiens en Dannemarc et par des Danois en Norvège, devront être acquittées aux termes et conditions stipulées.

 

Art. XXII. De skulder så allmänna som enskilta, hwilka Pomeranare i Swerige och twertom Swenskar uti Pomern, äfwensom Norrmån uti Dannemark och Danskar uti Norrige sig ådragit, skola på utsatte terminer och efter öfwerenskomne wilkor betalas.

 

22de Art. Saavel den offentlige som private Gield, der er giort af Pomeranere i Sverrig, og omvendt af Svenske i Pommern, saavelsom af Norske i Danmark og af Danske i Norge, skal afbetales til de fastsatte Tider og Betingelser.

 

Art. XXII. Sowohl öffentliche als Privatschuld durch Pomeraner in Schweden und umgekehrt durch Schweden in Pommern, wie auch durch Norweger in Dänemark und durch Dänen in Norwegen kontrahirt, soll nach den stipulirten Bedingungen und Terminen getilgt werden.

 

Art. XXIII. Les pays réunis en vertu du présent Traité au Royaume de Suède et à celui de Dannemarc, étant liés avec leurs anciennes mère-patries par des relations commerciales qu'une longue habitude, le voisinage et les besoins respectifs ont rendues presqu indispensables, les Hautes Parties Contractantes, jalouses de conserver à Leurs sujets ces moyens d'utilité réciproque, sont convenues de procéder sans délai à la conclusion d'un Traité de Commerce entre les deux pays. En attendant, les deux Hautes Parties Contractantes sont tombées d'accord de conserver pen dant la durée d'un au, à compter de l'échange des ratifications du présent Traité, les relations de commerce actuellement sub sistantes entre la Norvège et le Dannemarc, et la Poméranie et la Suède.

 

Art. XXIII. Då de, till följe af denna Traktat, med Konungsarikel Swerige och Konungsarikel Dannemark införlifwade Länder äga samband med deras förra Moderländer genom Handels-förhållanden, som en lång wana, grannskapet och ett ömsesidigt behof gjort nästan oundgänglige, hafwa de Höga Contraherande, sorgfällige att för deras Undersåtare bibehålla deßa utwägar till inbördes nytta, öfwerenskommit, att utan dröjsmål skrida till afslutande af en Handels-Traktat båda Rikena emellan. Emedlertid komma under ett års tid, räknadt ifrån dagen då Ratificationerne af närwarande Traktat utwåxlas, de nu befintliga Handels-förhållanden emellan Norrige och Dannemark, samt Pomern och Swerige att gälla och bibehållas.

 

23de Art. Da de Lande, der i Kraft af nærværende Tractat forenes med Kongerigerne Danmark og Sverrig, ere bundne til deres fordums Moderlande ved Handelsforbindelser, som en lang Sædvane, som Naboeskab og gienstidig Trang have giort nærsten uundværlige, saa Have de høie contrahørende Parter, besielede af det Ønske, at vedligeholde disse Midier til giensidig Fordeel for deres Undersaatter, indgaaet, strax at skride til Afslutningen af en Handels-Tractat mellem begge Lande. Imidlertid ere de blevne enige om, i Løbet af eet Aar at vedligeholde de nu mellem Danmark og Norge, og Pommern og Sverrig tilværende Handels-Forhold, dette Aar at regne fra Udvexlingen af nærværende Tractats Ratificationer.

 

Art. XXIII. Da die, Kraft gegenwärtigen Traktats, mit dem Königreich Schweden und dem aus Dänemark vereinigten Länder durch Handelsverhältnisse in enger Verbindung mit dem Mutterlande stehen und eine lange Gewohnheit, Nachbarschaft und gegenseitiges Bedürfniß solcher beinahe unentbehrlich gemacht hat, so sind die hohen kontrahirenden Parteien, welche diese Mittel zum gegenseitigen Nuzen ihrer Unterthanen zu sich wünschen, übereingekommen, ohne Zeitverlust einen Handelstraktat zwischen den beiden Ländern abzuschließen. Bis dahin sind sie einverstanden, während eines Jahres, von Auswechselung der Ratifikation des gegenwärtigen Traktats an gerechnet, die jezigen Handlungsverbindungen zwischen  Dänemark und Norwegen und zwischen Schweden und Pommern fortdauern zu lassen.

 

Art. XXIV. Les effets, de quelque nature ou dénomination que ce soit, appartenant à l'Armée Suédoise, actuellement sur le Continent, et qui se trouvent dans la Poméranie Suédoise ou dans l'île de Rügen , pourront librement être transportés en Suède , sans qu'aucun droit de sortie ou autre puisse être exigé ou prélevé. L'Artillerie et les effets militaires appartenant à la forteresse de Stralsund et aux points fortifiés en Poméranie et dans l'île de Rügen, seront conservés dans leur état actuel pour être remis à Sa Majesté Danoise. Les bâtiments de guerre appartenant à la marine Suédoise ou Danoise, ainsi que les Paques-bots pourront être retirés sans empêchement de la Norvège et de la Poméranie, aussitôt que la saison le permettra. Il est de même convenu entre les deux Hautes Parties Contractantes, que pen dant la durée de la présente guerre Jusqu'au retour de l'Armée Suédoise du continent en Suède, la communication par la Poméranie et l'île de Rügen restera toujours ouverte pour malles, Courriers, troupes, convois et transports militaires de toute espèce, Sa Majesté Suédoise S'engageant dans ce cas, de payer tous les fraix que pourront occasionner ces passages.

 

Art. XXIV. Effekter, af hwad namn och beskaffenhet de wara må, tillhörige den på fasta Landet warande Swenska Armee, och som nu befinna sig i Swenska Pomern eller på Ön Rügen, må med full frihet ferifrån öfwersöras till  Swerige, utan att någon afgift för deras utförsel eller annars kan fordras eller upphöras. Artilleriet och de Militäriska effekter, som tillhöra Strasunds Fästning och de i Pomern och på Rågen befästade platser, skola bibehållas i dewas närwarande tillstånd för att öfwerlemnas till Hans. Kongl. Danka Maj:t. De Krigsskepp, som tillhöra den Swenska eller Danska Marinen afwensom Paketbåtar kunna utan hinder afsegla ifrån Pomern och Norrige, så fort årstiden det tilläter. De båda Högs Contrahenterna hafwa äfwen öfwerenskommit att under loppet af nårwarande krig, ända till deß Swenska Armeen återkommet ifrån fasta Landet till Swerige, wågen genom Pomern och Ön Rügen ståndigt skall förblifwa öppen för Poster, Courierer, Troppar, Convoyer och militåriska transporter af alla flag; med förbindelse å Hands Maj:t Konungens af Swerige sida, att betala alla de omkostnader, som deßa genomfarter kunna förorsaka.

 

24de Art. Alle Effekter af hvadsomhelst Natur eller Benævnelse, som tilhøre den svenske Armee, der nu er paa Fastlandet, og som findes i svensk Pommern eller paa Øen Rygen, kan frit derfra udføres til Sverrig, uden at, nogen Uførsels-Told eller anden Afgift skal kunne fordres eller hæves. Det Artillerie og de militaire Effekter, som tilhøre Fæstningen Stralsund og de befæstede Punkter i Pommern og paa Øen Rygen, skal vedligeholdes i deres nærværende Forfatning for at overgives Hans Danske Majestæt. De Krigsfartøier, som tilhøre den danske eller svenske Marine, saavelsom Paquetbaadene, kan ubehindret drages tilbage fra Norge og fra Pommern, saasnart Aarstiden tillader det.

Det er ligeledes indgaaet mellem de tvende høie contraherende Parter, at medens nærværende Krig vedvarer, og indtil den svenske Armees Tilbagekomst fra Fastlandet til Sverrig, skal Communicationen over Pommern og Øen Rygen stedse forblive aaben for Postsække, Courerer, Tropper, Convoier og militaire Transporter af alle Slags; og forbinder Hans Svenske Majestæt Sig derimod til at betale alle de Omkostninger, som denne Passage kunde foraarsage.

 

Art. XXIV. Alle Effekten, welcher Art oder Benennung solche auch seyn mögen, die der schwedischen, sich jezt auf dem festen Lande befinlichen Armee gehören, oder welche sich in Schwedisch-Pommern und der Insel Rügen befinden, sollen frei und ungehindert nach Schweden gebracht werden können, ohne daß davon der geringste Zoll, ausgehende Rechte oder sonst etwas bezahlt oder gefordert werden darf. Die Artillerie und übrigen militärischen Effekten, welche zu der Festung Stralsund und sonstigen festen Plätzen Pommerns und der Insel Rügen gehören, sollen in ihrem jezigen Zustande bleiben un Sr. Maj. dem Könige von Dänemark überliefert werden. Die Kriegsfahrzeuge und Paketböte, der schwedischen oder dänischen Marine gehörend, sollen, sobald die Jahrszeit solches erlaubt, ohne die mindeste Hinderniß aus den Häfen Norwegens und Pommerns gebracht werden können. Die beiden hohen kontrahirenden Parteien sind ebenfalls dahin übereingekommen, während der Dauer des gegenwärtigen Krieges und bis zur Rückkehr der schwedischen Armee vom festen Lande nach Schweden, die Kommunikation über Schwedisch-Pommern und die Insel Rügen für Kouriere, Posten, Truppen, Konvoyen und militärische Transporte aller Art, offen zu lassen; Se. Maj. der König von Schweden verpflichtet sich dagegen, alle Unkosten, welche diese Durchzüge verursachen, zu bezahlen.

 

Art. XXV. L'Article Six du Traité de Jönköping relativement au cours des postes est aboli, la réciprocité ayant cessé par la cession de la Norvège à la Suède.

 

Art. XXV. Sjette Art. af Freds-Traktaten i Jönköping, angående Postgången, år härmed upphåfwen, sedan, genom Norriges aftrådande till Swerige, förhållandet blifwit föråndradt.

 

25de Art. Den Siette Artikel af Tractaten i Jønkøping, betreffende Gang, er ude af Kraft, da Reciprociteten ved Norges Afstaaelse til Sverrig, er ophørt.

 

Art. XXV. Der 6te Artikel des Traktats von Jönköping, den Postenlauf betreffend, ist aufgehoben, indem das gegenseitige Verhältniß durch die Abtretung Norwegens aufhört.

 

Art. XXVI. Chaque employé en Norvège, soit Danois, soit Norvégien, obtiendra sans difficulté sa démission, s'il la sollicite dans le terme d'un an après la ratification du présent Traité.

Cet Article est également applicable aux Norvégiens employés en Dannemarc, et ils ne seront exposés à aucune espèce de vexation ou reproche pour l'avoir sollicité.

Les stipulations du présent Article sont de même applicables aux employés en Poméranie, soit Suédois, soit Poméraniens.

 

Art. XXVI. Hwarje Embetsman i Norrige, antigen han år Dansk eller Norrman, skall utan swårigehet erhålla sitt affked, om han derom ansöker inom loppet af ett år efter Ratificationen af denna Traktat.

Denna Art. gäller likaledes för Norrmän, som hafwa Embeten i Dannemark, och skola deßa i anledning af deras begärte endtledigande, ej blottstållas för något flags oblågenhet eller förebråelser.

Hwad denna Art. stadgar åger äfwen tillämpning på Swenska eller Pomerska Embetsmän i Pomern.

 

26de Art. Enhver Embedsmand i Norge, Han være Dansk eller Norsk, skal uden Vanskelighed erholde sin Afsked, dersom han søger den inden et Aar efter nærværende Traktats Ratification. Denne Artikel er ligeledes anvendelig paa de Norske, der ere ansatte i Danmark, og de skal ikke udsættes for nogenslags Forfølgelse eller Bebreidelse for at have søgt samme.

Bestemmelserne i nærværende Artikel ere ogsaa anvendelige paa Embedsmændene i Pommern, det være Svenske eller Pomeranere.

 

Art. XXVI. Jeder in Norwegen angestellte Beamte, er sey Norweger oder Däne, kann seinen Abschied erhalten, wenn er ihn innerhalb eines Jahres nach Ratifikation dieses Traktats verlangt. Das Nemliche gilt auch von Norwegern, die in Dänemark angestellt seyn möchten; es soll ihnen durchaus kein Vorwurf in dieser Hinsicht gemacht werden können. Die Bedingungen dieses Artikels sind ebenfalls auf die in Pommern angestellten Beamten anwendbar, sie mögen Schweden oder Pommern seyn.

 

Art. XXVII. Les Traités de paix conclus entre les Prédécesseurs de Leurs Majestés Suédoise et Danoise, notamment celui de Copenhague du vingt sept Mai Mil-six-cent-soixante, et ceux signés à Stockholm le Trois Juin et à Fredericsbourg le Trois Juillet Mil-sept cent-vingt, ainsi que le Traité de Jönköping du dix Décembre Mil-huit cent-neuf, sont rappelés par le présent Article et rétablis en pleine vigueur dans toutes leurs teneurs et clauses, en tant que celles-ci ne sont point contraires aux stipulations contenues dans les articles du Traité actuel.

 

Art. XXVII. De Freds-Fördrag, som blifwit afslutne emellan Deras Kongl. Swenska och Danska Maj:ters Företrädare, i synnerhet den i Köpenhamn af den 27 Maji 1660, och Frederne i Stockholm af d. 3. Junii och i Frericsborg af d. 3 Julii 1720, äfwensom Freds-Fraktaten i Jönköping af d. 10 December 1809 äro genom närwarande Art. upplifwade och återställde i deras sörra kraft och werkan till innehåll och ordalydelse, i allt hwad som ej genom denna Traktat blifwit föråndrat och upphäffwet.

 

27de Art. De imellem Deres Danske og Svenske Majestæters Forgiængere afsluttede Fredstractater, navnlig den i Kiøbenhavn af Syv og Tyvende Mai Eet Tusende Sex Hundrede og Trediesindstyve, og de i Stokholm af Tredie Juni og i Fredensbørg af Tredie Juli Eet Tusende Syv Hundrede og Tyve, saavelsom Tractaten i Jønkøping af Tiende December Eet Tusende Otte Hundrede og Ri, ere fornyede ved nærværende Artikel og i hele deres Udstrækning igien satte i fuld Kraft saavelsom i Henseende til deres Bestemmelser, forsaavidt disse ikke ere stridende mod de i nærværende Traktats Artikler indeholdte Bestemmelser.

 

Art. XXVII. Die Friedenstraktate, welche durch die Vorfahren Ihrer schwedischen und dänischen Majestäten abgeschloßen worden, als namentlich der von Kopenhagen d. d. 27. May 1662, die, welche zu Stockholm, den 3. Jul. 1720 gezeichnet worden, so wie auch der von Jönköping, d. d. 10. Dec. 1809, werden durch diesen Artikel in ihrer ganzen Kraft, Form und Klauseln wieder hergestellt, insoferne selbige den im gegenwärtigen Traktate festgesezten Stipulationen nicht zuwider laufen.

 

Art. XXVIII. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Copenhague dans l'espace de quatre semaines à dater du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

 

Art. XXVIII. Ratificationerne af närwarande Traktat skola utwåxlas i Köpenhamn inom loppet af fyra weckor, att råkna ifrån degen, då den blifwit underteknad, eller förr om sådant sig göra låter.

 

28de Art. Nærværende Tractats Ratificationer skulle udvexles i Kjøbenhavn inden et Tidsrum af fire Uger fra den Dato af at regne, da den er understreven, eller før, om skee kan.

 

Art. XXVIII. Die Ratifikationen des gegenwärtigen Traktats sollen zu Kopenhagen innerhalb vier Wochen, vom Tage der Unterzeichnung angerechnet, oder wo möglich noch früher, ausgewechselt werden.

 

    En foi de quoi Nous soussignés, en vertu de nos pleinpouvoirs respectifs, avons signé le présent Traité de paix et y avons apposé le cachet de nos Armes.

    Fait à Kiel le Quatorze Janvier, l'An de grace Mil Huit Cent et quatorze.

G. Baron de Wetterstedt.

Edmund Bourke.
 

     Till yttermera wißo hafwe Wi underteknade i kraft aff Wåre Fullmakter underskrifwit närwarande Freds-Traktat, samt den med Wåre Insegels undersättande bekräftat, som skedde i Kiel den 14 Januarii år efter Christi börd det Ett Tusende Åttahundrade och på det Fjortonde.

Friherre G. af Wetterstedt

Edmund Bourke.
 

     Dets til Bekræftelse have vi Undertegnede, i Kraft af vore gienstiddige Fuldmagter, underskrevet nærværende Freds-Travtat og forsynet samme med Aferyk af vore Vaaben.

Skeet i Kiel den fiortende Januar, Aar efter Christi Byrd Eet Tusende Otte Hundrede og Fiorten.

Edmund Bourke.

G. Baron af Wetterstedt.
 

 

    Zu Urkunde dessen haben wir Endesunterschriebene, Kraft unserer gegenseitigen Vollmachten den gegenwärtigen Friedenstraktat gezeichnet und unser Siegel beigedruckt.

    Geschehen zu Kiel, den vierzehenten Januar des Jahrs Eintausend achthundert und vierzehn.

G. Baron v. Wetterstedt.

Edmund Bourke.
 

Artikcle Séparé. Sa Majesté le Roi de Dannemarc comptant avec une entière confiance sur les bons offices de Sa Majesté Suédoise et de Sa Majesté Britannique pour rétablir le plutôt possible toutes les relations de paix et d'amitié entre Sa Majesté le Roi de Dannemarc et Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Prusse, telles qu'elles existaient avant la guerre, consent à faire cesser immédiatement les hostilités contre ces Puissances Alliées de la Suède et de la Grande-Bretagne. Toutes les prises faites depuis la signature du présent Traité, seront restituées, Sa Majesté le Roi de Danemark comptant sur une parfaite réci procité à cet égard.

    Le présent Article Séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le Traité de paix signé aujour d'hui, et sera ratifié en même tems.

    En foi de quoi, Nous Soussignés, en vertu de Nos Pleinspouvoirs respectifs, avons signé le présent Article Séparé, et y avons apposé le cachet de Nos armes.

   Fait à Kiel le Quatorze Janvier Mil Huit Cent et Quatorze.

G. Baron de Wetterstedt.

Edmund Bourke.
 

Särskild Artikel. Hans Maj:t Konungen af Dannemark, som med ett fulkomligt förtroende räkner på Deras Kongl. Swenska och brittanniska Majeståters bemedling, att, så fort indjligt år, de Freds- och Wänskaps-Förbindelser må återställas, som före krigets utbrott ägde rum emellan Hans Maj:t Konungen af Dannemark och Deras Maj:ter Kejsaren af Rußland och Konungen af Preußen, samtycker att genast låta siendtligheterna emot deßa med Swerige och Stora Britannien allierade Makter upphöra. Allt hwad som blifwit taget sedan denna Traktats underteknande, skall återställas, hwarwid Hans Maj:t Konungen af Dannemark räknar på ett lika förhållande å förenämnde Makters sida.

Denna särskilta Art. akall äga samma kraft och werkan, som om den wore ord för ord uti den i dag underteknade Traktaten införd, och skall på samma gång ratificeras.

Till yttermera wißo hafwe wi underteknade i kraft af wåra Fullmagter underteknat nårwarande särskilta Art., samt den med wåre Insegels undersåttande bekråftat, som skedde i Kiel den 14 Januarii 1814.

G. Friherre af Wetterstedt

Edmund Bourke.
 

Separat-Art. Hans Majestæt Kongen af Danmark, stolende fuldkommen paa Hans Svenske og Hans Britanniske Majestærs bona officia, for snarest mueligt at gienoprette alle fredelige og venskabelige Forhold mellem Kongen af Danmark og Keiseren over alle Russer og Kongen af Preussen, saaledes som de vare før Krigen, samtykker i, umiddelbar at lade alle Fiendtligheder ophøre mod disse Magter, der ere Allierede af Sverrig og Storbritannien. Alle de Priser, der giøres efter nærværende Tractats Undertegning, skal gives tilbage, i det Hans Majestæt Kongen af Danmark stoler paa en fuldkommen Reciprocitet i denne Henseende.

Nærværende Separat-Artikel skal have samme Kraft og Gyldighed, som om den Ord for Ord var indrykket i den i Dag underskrevne Freds-Tractat, og skal til samme Tid ratificeres.

Dets til Bekræftelse have vi Undertegnede, i Kraft af vore gjensidige Fuldmagter, undertegnet nærværende Separat-Artikel og vedfæiet samme Aftryk af vore Vaaben.

Skeet i Kiel den fiortende Januar, Aar efter Christi Byræ Een Tusinde Otte Hundrede og Fiorten.

Edmund Bourke.

G. Baron af Wetterstedt.
 

Besonderer Artikel. Da Se. Maj. der König von Dänemark, voll Zutrauens auf die freundschaftliche Vermittlung Sr. Maj. des Königs von Schweden und Sr. Maj. des Königs von Großbritannien rechnet, um nemlich, sobald als möglich, alle Friedens- und Freundschafts-Verhältnisse zwischen Sr. Maj. dem König von Dänemark und Ihren Majestäten dem Kaiser von Rußland und Könige von Preussen, so wie solche vor dem Kriege waren, wieder herzustellen, so genehmigt Se. Maj. der König von Dänemark die augenblickliche Einstellung der Feindseligkeiten gegen diese Mächte, als Alliirte von Schweden und Großbritannien. Alle nach Unterzeichnung des gegenwärtigen Traktats gemachte Prisen sollen gegenseitig zurückgegeben werden. Gegenwärtiger besonderer Artikel hat die nämliche Kraft, als wäre derselbe Wort für Wort in dem heute gezeichneten Friedenstraktat eingerückt und soll auch zu gleicher Zeit ratifizirt werden.

    Zu Urkunde dessen haben wir Endesunterschriebene, Kraft unserer beiderseitigen Vollmachten, den gegenwärtigen besondern ARtikel gezeichnet und unser Siegel beigedruckt.

    Geschehen zu Kiel, den 14. Jan. 1814.

G. Baron v. Wetterstedt.

Edmund Bourke.
 

   

Sœrskilte og hemmelige Artikler til foranstaaende Fredstractat
 

Besondere und geheime Artikel zum  vorstehendem Friedens-Tractat
 

a. Voulant offrir à Sa Majesté le Roi de Danemark des secours pour mettre immédiatement en mouvement et en activité de campagne le corps de Troupes Danois qui se réunit à l'armée combinée du Nord de l'Allemagne sous les ordres de Son Altesse Royale le Prince Royal de Suède, par suite de la paix signée aujourd'hui, Sa Majesté le Roi de Suède S'engage à payer à Sa Majesté le Roi de Dannemarc la somme d'un Million de riksdaler de Banque de Suède, dont quatre cent mille riksdaler à l'échange des Ratifications du présent Traité, et le reste à raison de cent mille riksdaler par mois, jusqu'à ce que le tout soit acquitté.

Le présent Article Séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le Traité de Paix signé aujourd'hui, et sera ratifié en même temps.

 

     
b. Il est expressément et formellement convenu entre Sa Ma jesté le Roi de Danemark et Sa Majesté le Roi de Suède que le comté de Laurvig en Norvège avec ses dépendances et tous les privilèges et prérogatives y attachés restera en toute pro priété à Sa Majesté Danoise pour en jouir et en disposer libre ment, suivant les stipulations de l'article 20 du présent Traité.

Le présent Article Séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le Traité de Paix signé aujourd'hui, et sera ratifié en même temps.

 

     
   

Kongelig aabendt Brev angaaende Norges avstaaelse til Sverige
 

Königlicher offener Brief betreffend die Abtretung Norwegens an Schweden
 

    Vi Frederik de Siette, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holstein, Stormarn, Ditmarsken, Oldenburg og Pommern, Fyrste til Rygen, gjøre vitterligt:

At, da Vi under mange og haarde sammenstødende Omstændigheder for Vort Monarki, have, for at gjenoprette Fred i Norden, og for at afværge fra Kongeriget Norge en det overhængende Hungersnød, ved Fredstractat af 14de i denne Maaned frasagt Os, saavel for Os Selv, som for Vore Efterkommere til Danmarks Trone og Kongerige, til Fordel for Hs. Maj. Kongen af Sverrig og Hans Efterfølgere til Sverriges Trone og Kongerige, alle Vore Adkomster til bemeldte Kongeriget Norge; saa have Vi ved samme Fredstractat afløst, ligesom Vi og ved dette Vort aabne Brev afløse alle Norges Indbyggere i Almindelighed, og enhver af dem isør, fra den Hyldings- og Troskabs-Ed, de, som Undersaatter i Almindelighed, eller som Embedsmænd i Særdeslhed, enhver i sin Stilling, civil eller militær, geistlig eller verdslig, til Os have aflagt; hvorhus Vi, paa Grund af og i Overeensstemmelse med Tractatens 16de Artikel, indbyde dem alle til, med Orden og Rolighed at gaae over til den nye Regjering, som paa den meest forbindende Maade har forpligtet sig til at lade Norges Indvaanere beholde og nyde deres Love,  Fritagelser, Rettigheder, Friheder og Privilegier saadanne, som de for nærværende Tid ere.

    Middlefart, den 18de Januar 1814

Frederik R.
 

Wir Friedrich der Sechste, von Gottes Gnaden König von  Dänemark, der Wenden und Gothen, Herzog von Schleswig, Holstein, Stormarn, Ditmarschen, Oldenburg und Pommern, Fürst von Rügen, thun kund hiermit:

 

     

Proklamation fra Kong Carl
 

Proclamation des Königs Carls XIII.

      Normænd!

Ved de i Kiel den 14de Jan. sluttede Fred, har Kongen af Danmark, for Sig og Sine Efterkommere paa Danmarks Trone, uigjennkaldelig og til evige Tider afstaaet til Os og Vore Efterfølgere pa Sveriges Trone alle Sine Rettigheder og Titler paa Kongeriget Nroge; og har, ifølge denne Afstaaelse, løsgived Eder fra den Ed, som I have svoret Danmarks Konge og Krone. Som en Følge heraf vil svenske Tropper overtrøde Eders Grændser, Modtag dem med Rolighed og Tillid. De komme som Brødre, som Soldater af et efter Naturens Bud følles Folk, Den Fremmede, der kunde true Eders Forsterjord, skulle ved ville røve Eders Eiendomme, Eders Rettigheder; men svenske Soldater - der nedstamme fra samme Forfødre som I - vil derimod bringe Eder Rettigheder og Frihed.

Vor Generalgouvernør vil derfor høre Eders meest agtede Mænd, for derefter at forelægge Os, til Vor Stadtfæstelse, et Forslag til en Constitution, der svarer til Eders Behov og beskytter Eders Lykke. I Forveien gareantere Vi Eder, at Grundvolden til denne Constitution skal lægges pa de 2de skjønneste Rettigheder, et frit og bravt Folk bør have - National-Repræsentation og Beskatnings-Rettighed.

...

 

    Stockholms Slot, 8de Februar 1814

Carl.
 

Normänner !

Durch den in Kiel am 14. Januar geschlossenen Frieden hat der König von Dänemark, für Sich und Seine Nachkommen auf den dänischen Thron unwiderruflich und zu ewigen Zeiten, alle seine Rechte und Titel auf das Königreich Norwegen an Uns übertragen, und hat dieser Übertragung zufolge Euch von dem  Eide entbunden, den Ihr dem Könige und dem Reiche Dänemark geschworen habt.

Als eine Folge hiervon werden schwedische Truppen über Eure Grenzen schreiten. Empfangt sie mit Ruhe und Zutrauen. Sie kommen als Brüder, als Soldaten desselben Volkes, das von der Natur bestimmt ist, mit Euch vereinigt zu sein. Ein jedes fremde Volk, das Euer Vaterland bedrohen konnte, würde Euer Eigenthum rauben, und Eure Rechte verletzen wollen; der schwedische Soldat, von demselben Stamme als das norwegische Volk, kommt, um Euere Rechte und Euere Freiheit zu befestigen.

Unser General-Gouverneur wird die Einsichten der angesehensten Männer unter Euch sammeln, um zu Unserer Prüfung und Bekräftigung Uns einen Vorschlag zu einer Staatsverfassung vorzulegen, die, Euren Verhältnissen angepaßt, Euer Glück sichern kann.

Wir versprechen Euch im Voraus, daß diese Staatsverfassung auf die zwei schönesten Rechte, die einem tapferen und edlen Volke gehören, ruhen soll: sich durch seine Bevollmächtigten zu äußern und sich selbst zu besteuern.

Dieses ist Unsere Absicht, Normänner! Unser Herz hat kein anderes ziel, als Euer Wohl zu bereiten. Unser geliebter Herr Sohn, Generalissimus beider Reiche Kriegsmacht zu Lande und zur See, der in diesem Augenblicke für die Freiheit und Selbstständigkeit der Völker streiten, soll wissen, diese Rechte bei Euch zu behaupten. Er theilt in dieser Hinsicht alle Unsere Gedanken, und soll sie auf seinen Sohn verpflanzen.

Möge von diesem Augenblick aller Haß zwischen den beiden Nationen der skandinavischen Halbinsel verschwinden. Nur auf Einigkeit und gegenseitigem Zutrauen beruht ihre Kraft. Ohne Neigung zum Ruhm außerhalb ihrer Grenzen werden sie keinem andern Ruhm suchen, als den, ihr Land zu vertheidigen. Der Krieg soll nicht mehr sein Elend bis zu Euch erstrecken. Die Gebirge, die Schweden und Norwegen von einander scheiden, sollen aufhören, Grenzen zu sein. Das Meer und die Tapferkeit der Einwohner sind künftig die einzigen Vormauern, deren diese Reiche bedürfen.

Wir haben alle nöthigen Verfügungen getroffen, um die Zufuhr von Korn an Euch zu beschleunigen. Ein belebter Handel und wieder geöffnete Häfen sollen in dieser Absicht Unsere Bemühungen unterstützen, und Euch neue und lange entbehrte Quellen zum Wohlstand öffnen. Ihr werdet, Wir zweifeln nicht daran, durch die Behauptung der allgemeinen Ordnung, durch den Gehorsam, den Ihr Euerem neuen Könige schuldig seid, durch das Zutrauen, das Ihr u Ihm heget, und durch eine wahre Vaterlandsliebe, die väterliche Fürsorge, die Wir nie aufhören werden für Euch zu hegen, erwidern.

    Schluß Stockholm, am 8. Februar 1814

Carl.

 

Quellen:
offizielle Kundmachung des Friedensvertrags in schwedischer und französischer Sprache, Königliche Druckerei Stockholm 1814
Danske Tractater efter 1800 - Erste Sammlung - Politische Tractater - Erstes Heft 1800-1830, Kopenhagen 1871

Quellen:

Quellen:

Quellen:
Akten des Wiener Congresses, Band 1 Seite 17
Geschichte der Staatsveränderung Norwegens im Jahre 1814, Leipzig 1858
http://www.kieler-frieden.info/index.php?page=15&language=de (neuere Übersetzung)

Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m. M., der vedkomme Kongeriget norges Lovgivniing og offentlige Bestzrelse for Aaret 1814,
offizielle Kundmachung des Friedensvertrags in dänischer Sprache, Universitätsdruckerei Kiøbenhavn 1814

 

Wikisource

danmarkshistorien.dk, (Universitøt Aarhus)
 

Tønnes Andenæs, Grunnloven Vår 1814-1964, Universitetsforlaget Oslo; Seite 51ff.
 

Dieser Vertrag war die völkerrechtliche Grundlage für den Anspruch Schwedens auf Norwegen. Da der Vertrag und die Vertragsparteien davon ausgingen, dass die Übergabe ohne Schwierigkeiten von Statt gehen wird, ging Schweden davon aus, dass der König von Schweden gleichzeitig König von Norwegen werden würde (wie vorher der König von Dänemark auch König von Norwegen war) aber dass es ein eigenständiges Königreich mit eigenen Gesetzen bleiben würde. Allerdings sind diese Bestimmungen, wie damals üblich, teilweise nicht klar bezeichnet worden. Wäre eine vertragsmäßige Übergabe Norwegens von Dänemark an Schweden erfolgt, so bliebe das Recht Norwegens bestehen; die schwedische Verfassung von 1809 hätte nach Art. V des Vertrags nicht eingeführt werden dürfen und so wäre Norwegen eine absolute Monarchie nach dem dänisch-norwegischen Königsgesetz geblieben.
 

 


© 3. September 2016 - 9. September 2016
HOME Norwegen          HOME Schweden           Zurück         Top