Vi Frederik den Syvende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gør vitterligt for Alle: Efter den af Rigsdagen i tvende ordentlige Samlinger vedtagne og derefter af Os allernaadigst bifaldte Grundlovsbestemmelse om Indskrænkning af Grundloven af 5te Juni 1849, i Henholdt til nysmeldte Lovs § 100 har været forelagt en af nye Valg fremgaaet Rigsdag, og af denne 3die Gang i uforandret Skikkelse er bleven vedtaget, stadfæste Vi herved denne Grundlovsbestemmelse, saaledes lydende:

 

Wir Friedrich der Siebente, von Gottes Gnaden König von Dänemark, der Wenden und Goten, Herzog von Schleswig, Holstein, Stormarn, Ditmarschen, Lauenburg und Oldenburg,

Thun kund hiemit: Nachdem auf den Reichstagen in zwei ordentlichen Sessionen die von Uns allergnädigst vorgeschlagene Grundgesetzbestimmung zur Einschränkung des Grundgesetzes vom 5. Juni 1849 angenommen wurde und in Übereinstimmung mit § 100 des genannten Gesetzes der Reichstag nach der Durchführung neuer Wahlen diesen Vorschlag erneut und bei dem dritten Male unverändert angenommen wurde, bestätigen Wir hiermit diese Grundgesetzbestimmung, wie folgt:

 

Grundlovsbestemmelse
om indskrænkning af Grundloven af 5te Juni 1849

af 29. August 1855

Grundgesetzbestimmung
zur Einschränkung des Grundgesetzes vom 5. Juni 1849

vom 29. August 1855
 

 aufgehoben durch
Grundgesetzbestimmung über die Aufhebung der Grundbestimmung vom 29. August 1855 vom 17. November 1865, bestätigt am 28. Juni 1866

 

§ 1. Grundloven af 5te Juni 1849 indskrænkes til at gjælde for Kongeriget Danmarks særlige Anliggender. § 1. Das Grundgesetz vom 5. Juni 1849 soll für das Königreich Dänemark und auf deren eigene Angelegenheiten eingeschränkt gelten.

 

§ 2. Kongeriget Danmarks særlige Anliggender ere:
    Justits- og Politivæsenet (med Undtagelse af den Deel, der er overdraget Krigsmagten), derunder den almindelige Lovgivning vedkommende borgerlige Forhold, Forbrydelser og Rettergang;
    Tilveiebringelsen af det Mandskab til Land- og Søhæren, som ifælge de bestaaende Planer eller de fra den lovgivende Magt for de fælles Anliggender udgaaede Love skal leveres fra Kongeriget;
    Tilveiebringelsen af de Heste, Levnetsmidler, Foder, Qvarteer- og lignende Naturalfornødenheder, som Kongeriget paa samme Maade forpligtes til at skaffe tilveie;
    Kirke- og Underviisningsvæsenet med de under Samme hørende Læreanstalter, med Undtagelse af de under Krigsmagten hørende Læreanstalter;
    Communalvæsenet;
    det almindelige Fattigvæsen;
    Næringsforholdene;
    Beskatning af faste Eiendomme, Formue, Indtægt og Næring;
    Sager vedkommende stemplet Papir, alle med de særlige Anliggender forbundne Indtægter og Udgifter og hvilkensomhelst ny Skat for Kongeriget alene;
    den Deel af Statsgjælden, som reiser sig af Lov af 20de Juni 1850 om Udjævning af Forskjellen mellem priviligeret og upriviligeret Hartkorn, og enhver Gjæld, som i Fremtiden maatte stiftes for Kongerigets særlige Vedkommende;
    Sundhedsvæsenet;
    Canal- og Havnevæsenet;
    Veivæsenet og Jernbanesager;
    Frikjørselssager;
    Assurancevæsenet;
    Sager, vedkommende de borgerlige militaire Corpser;
    Sager, vedkommende offentlige Stiftelser, Lehn og Fideicommisser;
    Sager, vedkommende det kongelige Theater og det kongelige Capel;
    Coloniernes indre Anliggender..

Bestemmelserne i denne Paragraph kunne forandres ved Lov.

 

§ 2. Des Königreichs Dänemark eigene Angelegenheiten sind:
     Justiz- und Polizeiangelegenheiten (mit Ausnahme ddes Theils, welcher dem Militärwesen übertragen ist), darunter die allgemeine Gesetzgebung in betreff der bürgerlichen Verhältnisse, der Verbrechen und der Rechtspflege einbegriffen;
     die Aufbringung der Mannschaft zum Land- und Seeheere, welche zufolge der bestehenden Pläne oder der von der gesetzgebenden Gewalt für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten erlassenen Gesetze von dem Königreiche zu stellen ist;
     die Aufbringung der Pferde, der Lebensmittel, der Fourage, des Quartierts und ähnlicher Naturallieferung, deren Herbeischaffung dem Königreiche auf vorgedachte Art aufgelegt wird;
     das Kirchen und Unterrichtswesen, mit den unter selbiges gehörenden Lehranstalten; das Natigationsexamen gehört zu den gemeinschaftlichen Angelegenheiten;
     das Communalwesen;
     das allgemeine Armenwesen;
     das Angelegenheiten der Ernährung;
     die Besteuerung liegender Gründe, des Vermögens, der Einnahme und der Nahrung;
     das Stempelpapier betreffende Angelegenheiten; alle mit den besonderen Angelegenheiten in Verbindung stehenden Einnahmen und Ausgaben, und jede neue, das Königreich allein betreffende Steuer;
     nach Maßgabe des Gesetzes vom 20. Juni 1850 über die Aufbringung der zur Einlösung der Cassenanweisungen erforderlichen Gelder, sowie eine jede neue Schuld, welche für das Königreich besonders contrahirt werden möchte;
     das Medicinalwesen;
     das Kanal- und Hafenwesen;
     das Wege- und Eisenbahnwesen;
     das Freifuhrwesen;
     das Assecuranzwesen;
     das die auf die bürgerlichen militairischen Corps sich beziehenden Angelegenheiten;
     Angelegenheiten, betreffend Fideicommisse, Lehen und öffentliche Stiftungen;
     Angelegenheiten der königlichen Theater und der königlichen Orchester;
     Kolonialangelegenheiten.

Bestimmungen in diesem Paragraphen können durch Gesetz geändert werden.

 

§ 3. Hvad der for Tiden henhører under Kongerigets verdslige eller geistlige Administration, kan kun ved Lov henlægges under nogen anden Statsdeel.

 

§ 3. Während dieser Zeit kann die weltliche und geistliche Verwaltung im Königreich nur durch Gesetz auch einem anderen Staatsteil zugeordnet werden.

 

§ 4. Paa Finantsloven opføres Kongeriget Danmarks særlige Indtægter og Udgifter.

Kongerigets særlige Indtægter ere alle de, der hidrøre fra dets særlige Indtægtskilder eller opkræves til dets særlige Anliggender (cfr. § 2).

Kongerigets særlige Udgifter ere de, der vedkomme dets særlige Anliggender, saavelsom den paa Kongeriget faldende Andeel af det Bekøb, hvormed de for det hele Monarchi fælles Udgifter maatte overstige de for Monarchiet fælles Indtægter. Denne Andeel af de fælles Statsudgifter skal udredes til den Tid, de forfalde, og, i Tilfælde af Forsømmelse heraf, forlods fradrages Kongerigets særlige Indtægter.

 

§ 4. Das Finanzgesetz für das Königreich Dänemark umfaßt die gesonderten Einnahmen und Ausgaben.

Die gesonderten Einnahmen des Königreichs sind diejenigen, die aus den besonderen Angelegenheiten und von deren besonderen Einkommensquellen gewonnen werden können (vgl. § 2).

...

§ 5. Nærværende Grundlovsbestemmelser træde i Kraft:
1) naar den danske Rigsdag efter at være bleven bekjendt med den Fællesforfatning, som Kongen i Henhold til Kundgjørelsen af 28de Januar 1852 allernaadigst maatte agte at lade udgaae, beslutter, at disse Grundlovsbestemmelser skulle træde i Kraft samtidigt med Fællesforfatningen.
2) eller naar en Forsamling, bestaaende af Afsendinge fra Monarchiets forskjellige Dele, sammensat efter et Forhold, som svarer til det, der er fastsat for Størrelsen af de enkelte Statsdeles Bidrag til Statsfornødenhederne, og valgt for Kongerigets Andeel, enten efter den for samme bestaaende Valglov eller af den danske Rigsdag, idetmindste 60, 1/3 af Landsthinget og 2/3 af Folkethinget, blandt vedkommende Things egne Medlemmer - har forenet sig med Kongens Regjering om en i Henhold til Kundgjørelsen af 28de Januar 1852 affattet Fællesforfatning, og denne af Hans Majestæt Kongen er blevet ophøiet til Lov.

 

§ 5. Nachfolgendes tritt als Grundgesetzbestimmung in Kraft:
1) sobald der dänische Reichstag, nachdem dieser die gemeinsame Verfassung gutgeheißen hat und der König die gemeinsame Verfassung gemäß der Allerhöchsten Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 allergnädigst in Kraft gesetzt hat und diese Grundgesetzbestimmungen anerkannt hat.
2) oder, sobald eine Versammlung, bestehend aus Abgesandten der verschiedenen Theile der Monarchie, die entsprechend ihrem Anteil an den Staatssteuern von den einzelnen Teilen gewählt werden, und zwar der Anteil des Königreichs nach dem gleichen bestehenden Wahlrecht für den dänischen Reichstag, jedoch mindestens 60 Abgeordnete, 1/3 vom Landsthing und 2/3 vom Folkething, jedes Thing aus den eigenen Mitgliedern - mit des Königs Regierung ein gemeinsames Verfassungsgesetz in Übereinstimmung mit der Allerhöchsten Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 zu vereinbaren und dieses von Seiner Majestät dem König zum Gesetz erhoben wurde.

 

§ 6. Fra samme Tid ere §§ 1, 4-17, 21, 23, 33, 54 og 71, samt den første midlertidige Bestemmelse i Grundloven af 5te Juni 1849 ophævede, ligesom de Paragrapher i bemeldte Grundlov, der angaae baade Monarchiets fælles og Kongerigets særlige Anliggender, ere indskrænkede til disse sidste alene, og er tillige det i Indledningen tagne Forbehold fyldestgjort.

 

§ 6. Für dieselbe Zeit sind die §§ 1, 4 bis 17, 21, 23, 33, 54 und 71 sowie die erste Übergangsbestimmung in dem Grundgesetz vom 5. Juni 1849 aufgehoben und die weiteren Paragrafen des vorgenannten Grundgesetzes findet keine Anwendung auf die, der Dänischen Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten und sind allein beschränkt auf die Angelegenheiten, welche durch die vorstehenden Bestimmungen vorbehalten sind.

 

     Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

 

   Alle die das vorstehende sehen haben Gerechtigkeit.

Urkundlich und Unserem Königlichen Handzeichen und vorgedrucktem Insiegel

Friedrich R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Quelle: Chronologische Sammlung der im Jahre 1855 ergangenen Verordnungen, Verfügungen etc. für das Herzogthum Schleswig S.
Homepage von Thomas Thorsten
© 24. März 2001 - 23. April 2016


Home                Top